Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Byrådet møde den 19. september 2016

Møde:
Byrådet
Mødetid:
19. september 2016 kl. 17:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Anton C. Petersen
Anni B. Tyrrestrup
Paw Nielsen
Bo Juul Nielsen
Kim Lund
Morten Weiss-Pedersen
Nicoline Damkjær
Ove Andersen
John Kruse
Agnete Damkjær
Niels Bebe
Christian Martins Kromann
Lars Vigsø
Jonathan Roed Kirkedal
Svend-Aage Nielsen
Steen Dahlstrøm
Jens Backer Mogensen
Kaj Johansen
Mikkel Dragmose-Hansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Peter Storm
Allan Buch
Fraværende:
Kaj Piilgaard Nielsen
Regitze Tilma

ÅBNE SAGER

386. 1. behandling af budget 2017-2020
Sagsnr.: 2016-005117
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I henhold til styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 1036 skal Økonomiudvalget senest den 15. september udarbejde forslag til budget for det kommende regnskabsår, og videresende dette forslag til Byrådet. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober.

1. behandlingen af budget 2017 – 2020 sker på baggrund af det indgåede budgetforlig den 11. september 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetforliget indgået den 11. september 2016 godkendes som budget for 2017-2020, og oversendes til 2. behandling i Byrådet den 10. oktober 2016.

Sagsbeskrivelse:

Den 11. september 2016 blev der indgået budgetforlig i Middelfart Kommune

Forliget indebærer, at direktionens forslag til anlægsbudget, besparelser og udvidelser erstattes af et budget, der indeholder de udvidelser, besparelser og reguleringer samt det anlægsprogram, der fremgår af forliget.

Skatteindtægterne er i budgetforliget beregnet på baggrund af statsgaranti af skatter og tilskud ud fra følgende skattesatser:

· Udskrivningsprocent: 25,8%.

· Grundskyldspromille: 21,29‰

· Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰

· Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰

· Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰

Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i en uændret kirkeskat på 0,95%.

Der er i budgetforslaget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 67,7 mio. kr.

Kommunens gæld nedbringes med 23 mio. kr. årligt. Der er ikke forudsat ny låneoptagelse.

Økonomi:

Hovedoversigt, bevillingsoversigt samt takstoversigt i overensstemmelse med budgetforliget er vedhæftet som bilag.

Høring:

I bilaget til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar.

Der henvises til bilag for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 12. september (1. behandling)
Byrådet den 19. september (1. behandling)
Byrådet den 10. oktober (2. behandling)

Beslutning:

Budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling den 10. oktober 2016

Fraværende: Regitze Tilma og Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 12. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 19. september 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 12. september 2016 kl. 14:00

Økonomiudvalget indstiller budgetaftalen som budgetforslag til Byrådets 1. behandling

Bilag:

387. Skoleanlæg - revideret plan 2016 - Høringssag
Sagsnr.: 2016-017858
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

I forbindelse med igangværende bygningsopdatering af kommunens skoler har der været foretaget en midtvejsrevidering af anlægsplanen på skoleområdet. Tidligere var ikke alle skolers behov afdækket. Det er de nu og derfor foreligges en revideret anlægsplan.

Anlægsplanen har været sendt høring og de indkomne svar er behandlet og fremgår af nedenstående.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender den reviderede skoleanlægsplan 2016.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune arbejder for en folkeskole med fokus på faglighed, læring, udvikling og trivsel. Værdier, der er afgørende for at elever gennemfører en ungdomsuddannelse og ruster dem til aktiv deltagelse i samfundet. Dette opnås ikke kun ved dygtige og engagerede medarbejdere, men også ved at se på og nytænke skolens indretning og funktioner, for derved at give både elever og medarbejdere optimale læringsrum.

Lokaler og læremidler skal stimulere og udfordre det faglige, pædagogiske og sociale læringsmiljø og læringsfællesskaber. Skolerne udvikler og støtter elevernes sociale og relationelle kompetencer, således at alle elevers trivsel sikres og styrkes.

Middelfart Kommunes vision og politiske mål er fokuspunkter for indsatsen omkring skolerenoveringsplanen. Både børne- og ungefællesskaber, 'Danmarks Grønne Vækstkommune' og 'Et godt sted at bo og leve' danner rammerne for renoveringen.

Anlægsplanen løber fra 2014-2022 og der er afsat 24,5 mio. kr. til skoleanlæg samt 1,5 mio. kr. til digitale lærermidler, dvs. 26,0 mio. kr. i alt. Når Skrillingeskolen og Ungdomsskolens behov var fuldt afdækket, skulle den gældende plan revideres.

Skrillingeskolen og Ungdomsskolens behov er nu afdækket og revidering af planen viser, at der kan skabes rigtig gode resultater ift. visioner og målsætninger ved at ændre en lille del af den oprindelig plan.

Skoleafdelingens anlægsramme i den revideret plan nedsættes med 300.000 kr. som led i kommunens samlede prioritering på anlægsområdet.

I den reviderede anlægsplan på skoleområdet foreslås det, at der i perioden 2016-2019 programsættes anlægsarbejde på Skrillingeskolen. Anlægsarbejdet indebærer, at Skrillingeskolens aktiviteter på Skrillingeskolen og Bøgelundskolen samles på en adresse. Ud over, at der vil være en række faglige/undervisningsmæssige synergier ved at samle aktiverne på et sted, vil byggeriet indebære, at den allerede budgetlagte besparelse på kørslen til forlagt undervisning på Bøgelundskolen vil kunne realiseres.

Anlægsarbejdet på Vestre Skole indebærer samtidig, at der på sigt skabes et samlet ungemiljø og fleksibilitet for ungdomsskoleelever, samtidig med at der reduceres i kommunaler m2 som led i effektiviseringsforslagene.

Vedhæftede bilag viser gældende plan fra 2014 samt den reviderede anlægsplan fra juni 2016.

Ændringerne forlænger den oprindelig plan med 1 år og vil derfor betyde følgende for renoverinsgplanen af Middelfart Kommunens skoler:

 • Ejby Skole færdiggøres 1 år senere.
 • Vestre Skole opstartes 1 år senere, men anlægsperioden afkortes ligeledes med 1 år. Budgettet er reduceret som følge af faldende børnetal.
 • Ungdomsskolen flyttes til Vestre Skole.
 • Lillebæltskolen skubbes 1 år.
 • Østre Skole komprimeres. Starter 1 år senere, men afsluttes samme tid som oprindelig planlagt.
 • Fjelsted Harndrup Skole rykkes 1 år.
 • Skrillingeskolen er indarbejdet i den nye plan og har opstart i efteråret 2016.

Høringssvar:
Den reviderede skoleanlægsplan har været sendt i høring, og de indkomne høringssvar viser en generel positiv modtagelse af anlægsplanen blandt skolerne.

Der er dog skuffelser over at planen skubber renoveringen af skolerne, men samtidig også en forståelse af hvorfor. 

Derudover bemærkes der fra enkelte skoler, at afsatte midler til digitale lærermidler er for lavt sat. 

Vestre Skole ytrer utilfredshed med reduktionen af deres anlægsbudget. Dog kan forvaltningen hertil svare, at kommunens prognoser viser et kraftigt fald i elevtallet, hvilket gør at anlægsbudgettet for Vestre Skole korrelerer med det forventede elevtal. 

Lillebæltskolen er bekymret pga. planens indflydelse på deres behov for faglokler. Til dette svarer forvaltningen, at der ved udarbejdelse af helhedsplanen blev kigget efter akutte behov, og det blev vuderet at dette ikke var gældende for Lillebæltskolen. Derover skal det også bemærkes, at den endelige og detaljerede renoveringsplan for skolen endnu ikke er udfærdiget. Dette kunne betyde, at evt. fremrykkede invisteringer risikerer at være spildt, da endelige planer og behov kunne være anderledes og/eller placeret anderledes, end det lige nu viser sig.  

Økonomi:

Tallene angivet i ovenstående tabeller opgjort i 2016-priser, men pris- og lønfremskrives i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

De bevillingsmæssige konsekvenser af godkendelsen af den revidere skolerenoveringsplan håndteres, for så vidt angår 2016, i en særskilt sagsfremstilling, mens den reviderede anlægsplan samtidig indarbejdes i budgetlægningen for perioden 2017-2020.

Høring:

Skoleudvalget sendte forslaget til høring, efter endt 2. behandling i:
 • Skolebestyrelser
 • Skolernes MED-udvalg

Høringsperioden løb fra 16. august til og med 2. september kl. 12.00.

Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 9. august 2016
Skoleudvalget den 15. august 2016
Økonomiudvalget den 19. august 2016
Skoleudvalget den 8. september 2016
Økonomiudvalget den 12. september 2016
Byrådet den 19. september 2016

Skoleudvalget den 9. august 2016
Skoleudvalget sender anlægsplanen til 2. behandling.

Skoleudvalget den 9. august 2016
Godkendt som indstillet

Økonomiudvalget den 19. august 2016
Godkendt

Skoleudvalget den 8. september 2016

Indstilles til godkendelse
Udvidelsesønsker til anlægsplanen vedr. ungeområdet overgår til budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget den 12. september 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Regitze Tilma og Kaj Piilgaard Nielsen

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. september 2016 kl. 13:00
Økonomiudvalget 12. september 2016 kl. 14:00
Byrådet 19. september 2016 kl. 17:00

Skoleudvalget 8. september 2016 kl. 13:00

Indstilles til godkendelse

Udvidelsesønsker til anlægsplanen vedr. ungeområdet overgår til budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget 12. september 2016 kl. 14:00

Anbefales

Bilag:

LUKKEDE SAGER

388. Ejendomshandel