Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Byrådet møde den 5. september 2016

Møde:
Byrådet
Mødetid:
5. september 2016 kl. 17:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Lars Vigsø
Agnete Damkjær
Peter Storm
Jonathan Roed Kirkedal
Johannes Lundsfryd Jensen
Ove Andersen
Mikkel Dragmose-Hansen
Steen Dahlstrøm
Jens Backer Mogensen
Niels Bebe
Anton C. Petersen
Svend-Aage Nielsen
John Kruse
Kaj Johansen
Bo Juul Nielsen
Kim Lund
Paw Nielsen
Allan Buch
Morten Weiss-Pedersen
Kaj Piilgaard Nielsen
Nicoline Damkjær
Anni B. Tyrrestrup
Christian Martins Kromann
Fraværende:
Flemming Worsøe

ÅBNE SAGER

375. Høringssvar i forbindelse med VVM-undersøgelse af den nye jernbane over Vestfyn
Sagsnr.: 2014-014580
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

I forbindelse med, at Vejdirektoratet har udsendt VVM-redegørelse for 3 mulige placeringer, for den nye jernbane over Vestfyn, har administrationen udarbejdet forslag til høringssvar fra Middelfart Kommune. Der er høringsfrist d. 7. september 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til høringssvar for ny jernbane over Vestfyn bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

Vejdirektoratet har offentliggjort VVM-redegørelse for ny jernbane over Vestfyn, hvor der er mulighed for alle til at komme med høringssvar frem til fristens udløb den 7. september 2016.

VVM-redegørelsen omfatter 3 mulige placeringer for ny jernbane over Vestfyn: en nordlig, en sydlig og en kombiløsning. Vejdirektoratet har afholdt borgermøde om redegørelsen d. 15. august 2016 i Ejbyhallen.

Administrationen har vurderet på hvert forslag til placering, og ud fra dette vurderet, at Middelfart Kommune anbefaler den nordlige løsning for placering af ny jernbane. 

Forslag til høringssvar, med afsæt i denne konklusion, er vedhæftet som bilag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Middelfart Kommune er ikke forpligtet til høring. VVM-redegørelsen er offentlig, så alle har mulighed for at indsende høringssvar til Vejdirektoratet.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget den 29. august 2016
Byrådet den 5. september 2016

Beslutning
Økonomiudvalget den 29. august 2016
Indstilles til godkendelse

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Flemming Worsøe

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag:

376. Halvårsregnskab / 3. budgetopfølgning 2016
Sagsnr.: 2016-019117
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen og fagforvaltningerne har udarbejdet halvårsregnskab og 3. budgetopfølgning for 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At halvårsregnskabet / 3. budgetopfølgning godkendes.
 • At der gives nedenstående bevillinger vedrørende driften.

Bevillinger der tilgår kassen:

Beløb i mio. kr.

Tillægsbevilling

-1,500

Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 1,500 mio. kr. vedrørende merafkast på realkreditobligationer i kommunens investeringsportefølje.

-4,031

Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling på 4,031 mio. kr. vedrørende merafkast på aktiebeholdningen i kommunens investeringsportefølje.

-0,384

Det indstilles, at der gives en indtægtsbevilling vedrørende ekstra tilskud til akutfunktion i hjemmesygeplejen 0,384 mio. kr.

 

-3,013

Det indstilles, at der gives en indtægtsbevillig på 3,013 mio. kr. vedrørende ændret PL-skøn

-8,928

Bevillinger i alt på ØKU

-5,500

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 5,500 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til integration i overensstemmelse med Lov og Cirkulæreprogrammet.

-0,790

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,790 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til kontanthjælp i overensstemmelse med Lov og Cirkulæreprogrammet. 

-6,290

Bevillinger i alt BAU

-0,600

Det indstilles, at der gives en negativ tillægsbevilling på anbringelsesområdet til dækning af merudgifter på det administrative område (konto 6).

0,600

Bevillinger i alt BKF

- 0,060

Det indstilles at der gives en negativ tillægsbevilling vedr. overførsel af VVM-kompetencen ved råstoftilladelser til regionerne jf. Lov og Cirkulæreprogrammet

- 0,060

Bevillinger i alt TEU

 

 

-15,758

Bevillinger alle udvalg

 Bevillinger der fragår kassen:  

Beløb i mio. kr.

Tillægsbevilling

1,500

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskat som følge af Skats vurderingsændringer.

3,204

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på 3,204 mio. kr.

 

7,896

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskud i 2015 på 7,896 mio. kr.

 

0,132

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling vedrørende efterreguleringen af beskæftigelsestilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden på 0,132 mio. kr.

2,580

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2016 på 2,580 mio. kr.

0,440

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til afregningen for skrå skatteloft giver anledning på 0,440 mio. kr.

3,504

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling vedrørende efterreguleringen af den  endelige opgørelse af den midlertidige kompensation for omlægningen af tilskuds- og udligningssystemetter for 2016 på 3,504 mio. kr.

 

0,252

Det indstilles, jf. før lov og cirkulæreprogrammet gives en gives en tillægsbevilling til administration af integrationsydelse mv. som følge af udvidet personkreds på 0,252 mio. kr.

0,600

Det indstilles, at det administrative område tilføres 0,600 mio. kr. til dækning af merudgifter til sygefravær, barsler og merudgifter til indhentning af efterslæb i handicapsager.

20,108

Bevillinger i alt ØKU

0,140

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til dækning af ændringen af de kommunale bidrag til staten for elever i de frie grundskoler som fælge af ændret statslig tilskudsprocent, i overensstemmelse med Lov og Cirkulæreprogrammet

0,140

Bevillinger i alt SU

0,280

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til dækning af øgede udgifter til Økonomisk Friplads som følge lovforslag om integrationsudvidelse og kontanthjælpsloft, jf. lov og cirkulæreprogrammet.

0,280

Bevillinger i alt BKF

5,672

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til afregning af aktivitetsbestemt medfinansiering i overensstemmelse med Lov og Cirkulæreprogrammet (Hovedkonto 5 Sundhed)

0,146

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til Hospice og Psykologbehandling i overensstemmelse med Lov og Cirkulæreprogrammet (Hovedkonto 5 Sundhed)

0,384

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til akutsygepleje i overensstemmelse med Lov og Cirkulæreprogrammet (Hovedkonto 5 Sundhed)

0,260

Det indstilles, at der gives en tillægsbevilling til fasttilknyttede læger på plejecentre i overensstemmelse med Lov og Cirkulæreprogrammet.

6,462

Bevillinger i alt SSU

 

 

26,990

Bevillinger alle udvalg

 Ingen anlægsbevillinger ved denne budgetopfølgning.

Sagsbeskrivelse:

Halvårsregnskabet for 2016 er aflagt sammen med årets 3. budgetopfølgning pr. 30. juni.

Halvårsregnskabet / 3. budgetopfølgning er udarbejdet pr. 30. juni 2016. Samlet er der pr. 30. juni forbrugt 1.054,7 mio. kr. på driften, ud af et samlet korrigeret budget til drift uden over-/underskud fra tidligere år på 2.107,6 mio. kr. Forbrugsprocenten udgør således 50,0%.

Der er i forhold til regnskabsaflæggelsen foretaget de nødvendige periodiseringer, herunder taget højde for at ejendomsskattepåligningen sker i første halvår, men vedrører hele året, samt det forhold at hele betalingen for statsbidragspligtige uddannelser ligger i andet halvår, men vedrører hele regnskabsåret.

Ved halvårets afslutning forventes mindreindtægter på finansbudgettet på 7,2 mio. kr. inkl. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud, tilskud og udligning samt øvrige reguleringer. 
 

Den skattefinansierede drift forventes at udvise et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. iberegnet efterreguleringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering sundhedsudgifter.

Ses der bort fra efter- og midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet (som afspejler tidligere års mindreforbrug og derfor finansieres af opsparede midler) og ses der samtidig bort fra efterreguleringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedssystemet (som er en efterregulering af 2015 afregningen), så forventes et overskud på 4,0 mio. kr. på finansbudgettet og et merforbrug på 3,9 mio. kr. på skattefinansieret drift.

Da servicerammen imidlertid ikke løfter størrelsen af efterreguleringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering, er merforbruget på 3,9 mio. kr. det relevante mål i forhold til kommunens overholdelse af servicerammen.

På anlæg forventes et samlet merforbrug på 53,8 mio. kr., hvilket især kan tilskrives anlægsarbejdet omkring etablering af det nye Rådhus. Afvigelserne kan alene tilskrives periodeforskydninger mellem årene, og der er således ikke tale om overskridelse af de samlede anlægsrammer.

Økonomiudvalget
Budgetopfølgningen viser på økonomiudvalgets område et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. netto. Herunder forventes implementeringen af nye IT-systemer (lønsystem, økonomisystem, vagtplan, debitor, projekt- og ressourcesystem) at give et ekstraordinært merforbrug i 2016 på 3,0 mio. kr., mens merudgifter til administration på det specialiserede børn og ungeområde tegner sig for 0,6 mio. kr. Yderligere realiseres et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende afregning til beredskabet. Merforbruget opvejes i nogen grad af et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på tjenestemadspensioner og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende KMD-systemer, samt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til selvforsikring af arbejdsskader på forsikringsområdet.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Der forventes budgetoverholdelse på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det gælder både i forhold til det budgetgaranterede område og øvrige områder. 

Skoleudvalget
På skoleudvalgets område forventes et merforbrug 1,3 mio. kr., som underliggende fordeler sig med 1,4 mio. på institutionernes decentrale budgetter og -0,1 på det centrale budgetområde. På det centrale område udfordres økonomien af merudgifter til produktionsskoler, flygtningeindsatser og kørsel. Dette opvejes af udgiftstilbageholdenhed på centralt personale, udskydelse af udviklingsprojekter, samt af mindreforbrug på IT. 
Budgetopfølgningen på decentralt niveau viser, at folkeskolerne forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., mens STU forventer et merforbrug på 1,5 mio. kr. Derudover forventer tandplejen et merforbrug på 0,4 mio. kr. STU er generelt udfordret af overgangen til rammestyringen, men arbejder med en række tiltag og initiativer, som skal skabe et grundlag for budgetoverholdelse i 2017. Tandplejen udfordres af ekstraordinært mange barsler og fratrædelser.

Børn-, Kultur og Fritidsudvalget
På Børn-, Kultur og Fritidsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Herunder forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. på Kultur og Fritid som følge af mindre indtægter fra leje af kommunale haller.
På dagtilbudsafdelingens område forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette er et resultat af, at dagtilbudsafdelingen har færre børn i de kommunale pasningstilbud end budgetforudsat. Herudover ses en underliggende tendens til, at flere vælger private pasningstilbud frem for kommunale. Det indebærer, at der skal kapacitetstilpasses i de kommunale tilbud for at kunne løfte mertilskuddet til private dagtilbud.
Børn- og Familieafdelingen forventer et begrænset mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er konstateret et merforbrug på 2,1 mio. kr. på forebyggelsesområdet, som opvejes af mindreudgifter til anbringelser på 1,7, og mindreudgifter til merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på 0,8 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget
På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. eksklusiv efterreguleringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2015, som er budgetgaranteret, forventes dog et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. på serviceområderne.
Opbrudt på delområder forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på Sundhedsområdet (iberegnet efterreguleringen af aktivitetsbestemt medfinansiering), mens Senior og Velfærd forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget på Senior og ældre vedrører dels plejecentrene og dels udsættelse af investeringer i velfærdsteknologi og uddannelse i nyt omsorgssystem. Derudover bidrager tilbageholdenhed i udvikling og administration til mindreforbruget. 
Voksen og Borger området forventer et merforbrug på 5,3 mio. kr. Merforbruget vedrører altovervejende Handicap og Psykiatriområdet. Afvigelsen er udtryk for, at området har været presset af en række udfordringer, som udfordrer den nye rammestyringsstruktur. Der forventes herunder et merforbrug på 2,3 mio. kr. på længerevarende botilbud, 1,0 mio. kr. på støtte i eget hjem samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. midlertidige botilbud. Endelig bidrager øget tilgang til krisecentre og forsorgshjem med et merforbrug på 1,0 mio. kr. 

Teknisk udvalg
Entreprenørafdelingen under Teknisk Udvalg forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af en relativt mild vinter i 2015/16 samt stort fokus på minimering af omkostninger.
Tilbageholdenhed vedrørende bygningsvedligeholdelse og udskiftning af asfaltslidlag bidrager yderligere med 1,0 mio. kr., mens mindre forbrug på kollektiv trafik bidrager med 0,9 mio. kr. 
Endelig forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af at opsparet overskud fra tidligere år anvendes på klimatilpasningsprojekter i 2016.

Miljø- og Energiudvalget
Der forventes på Miljø- og Energiudvalgets område et merforbrug på 2,0 mio. kr., herunder et merforbrug på Natura 2000 og vandplaner på 0,8 mio. kr., samt merudgifter til skadedyrsbekæmpelse på 1,2 mio. kr. Afvigelsen har permanent karakter og er indarbejdet i takstfastsættelsen i forbindelse med budgetforslag 2017. Merforbruget i 2016 håndteres gennem forventet godtgørelse i forbindelse med over-/underskudssagen.

Økonomi:

I forbindelse med 3. budgetopfølgning er der indarbejdet en række bevillinger. 

Budgetopfølgningens samlede bevillinger er, bortset fra reguleringerne af beskæftigelsestilskuddet, fuldt fuldt finansierede.

Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet er en følge af - og skal ses i sammenhæng med - tidligere års opsparede overskud på de delområder, beskæftigelsestilskuddet dækker. Efterreguleringen finansieres derfor af de opsparede midler på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgsområdet i forbindelse med over-/underskudssagen ved årsafslutning.

Bevillinger der tilgår kassen

-15,758

Bevillinger der fragår kassen

26,990

Nettobevillinger

11,232

Efterregulering af beskæftigelsestilskud, som finansieres af opsparede midler

-11,232

Nettobevillinger efter finansiering fra opsparing

0


(Det bemærkes, at bevillinger der alene har teknisk karakter og skyldes lovændringer, er fuldt indarbejdet i områdernes resultatforventninger, dvs. de rapporteres ikke som budgetafvigelser i afvigelskolonnen).

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forlpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 29. august 2016
Byrådet den 5. september 2016

Økonomiudvalget den 29. august 2016
Indstilles til godkendelse

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Flemming Worsøe

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag:

377. Priser på parcelhusgrunde
Sagsnr.: 2016-019641
Sagsbehandler: Julie Rousing

Præsentation:

Byrådet skal, i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, tage stilling til priserne på kommunes parcelhusgrunde beliggende på:

 - Søndermarken i Nørre Aaby
 - Bøgevej/Åbakken i Nørre Aaby
 - Kærbyvænget, Båring
 - Birkelunden, Ejby
 - Drejerbakken, Ejby
 - Kirkebyvænget, Ejby
 - Juelsmindevænget, Harndrup
 - Havrevænget, Brenderup
 - Tåruplundvej, Gelsted
 - Gl. Assensvej, Nørre Aaby

Forvaltningen foreslår:

 • At de tidligere godkendte mindstepriser og vilkår for salg af grunde i eksisterede udstykningsområder fastholdes, dog således at priserne på grundene på Kirkebyvænget nedsættes med 15% pr. grund.
 • At vilkår om betaling af tinglysningsafgift ændres i overensstemmelse med kommunens praksis ved salg af ejendomme og erhvervsejendomme, således at hele udgiften til tinglysning  af skøde betales af køber. 
 • At grunden på Gl. Assensvej, (matr. nr.: 0001q) udbydes via mægler til en mindstepris på kr. 125.000 inkl. moms.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har ledige grunde på:

 - Søndermarken i Nørre Aaby
 - Bøgevej/Åbakken i Nørre Aaby
 - Kærbyvænget, Båring
 - Birkelunden, Ejby
 - Drejerbakken, Ejby
 - Kirkebyvænget, Ejby
 - Juelsmindevænget, Harndrup
 - Havrevænget, Brenderup
 - Tåruplundvej, Gelsted

Grundene har siden maj 2015 været udbudt via Danbolig Fredericia Middelfart a/s. I denne periode er der solgt i alt 5 grunde. Tre på Søndermarken, én på Birkelunden og Lillegade 5 i Ejby.

Mindstepriserne (markedsprisen ) for grundene på de enkelte områder er fastsat ud fra en vurdering af byggemodningsomkostningerne, grundenes størrelse og beliggenhed. Efterrspørgsel på grundene har været stigende siden maj 2015, hvor grundene er sat til salg via mægler. Dog er efterspørgslen på grundene på Kirkebyvænget fortsat meget beskedne. Forvaltningen har bedt Danbolig om en vurdering af markedspriserne for grundene. Det er Danboligs vurdering, at priserne på grundene på Kirkebyvænget og Søndermarken bør nedsættes med 15-20%. 

Forvaltningen indstiller derfor til, at priserne på Kirkebyvænget nedsættes med 15 % pr. grund. Da efterspørgslen på Søndermarken imidlertid er stigende, og da der allerede er solgt 3 grunde på udstykningen i 2016, er det forvaltningens vurdering, at priser og vilkår på Søndermarken bør fastholdes.

Middelfart Kommune har pr. 1/1 2016 erhvervet ejendommen Gl. Assensvej 11, Nørre Aaby. Ejendommen er erhvervet for Landsbypuljens nedrivningsmidler. Grunden har et areal på 710 m2. Danbolig har vurderet, at markedsprisen for grunden er kr. 125.000 inkl. moms.

Som bilag vedlægges oversigt over priserne på grundene.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan
Økonomiudvalget den 29. august 2016
Byrådet den 5. september 2016

Økonomiudvalget den 29. august 2016
Indstilles til godkendelse

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Flemming Worsøe

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag:

378. Lånegaranti i forbindelse med ombygning på produktionsskolen
Sagsnr.: 2016-017455
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Denne sagsfremstilling omhandler garantistillelse til Middelfart Produktionsskole i forbindelse med et A. P. Møller fondsstøttet byggeprojekt.

Forvaltningen foreslår:

 • At der stilles en kommunegaranti således at Middelfart Produktionsskole kan optage et annuitetslån med 25 års løbetid hos Kommunekredit på 5,0 mio. kr. til det i ansøgningen beskrevne byggeprojekt.
 • At garantien med henblik på at reducere renterisikoen stilles under forudsætning af, at der optages et lån med fast rente i hele løbetiden. Et KK-basislån betragtes i den forbindelse som værende et fastforrentet lån.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har modtaget en ansøgning fra Middelfart Produktionsskole om kommunal garantistillelse for et lån på 5,0 mio. kr. i forbindelse med et A.P. Møller fondsstøttet projekt. Den samlede entreprisesum for projektet udgør 15,2 mio. kr., hvoraf fondsstøtten bidrager med 10,0 mio. kr., mens skolens egenfinansiering udgør 5,2 mio. kr.

Baggrunden for om- og tilbygningen er, at Middelfart Produktionsskole siden 2008 har oplevet en øget elevtilgang. Skolen har i et vist omfang øget skolens fysiske rammer i takt med, at elevtallet er steget fra de daværende 35 årselever til 92 årselever i 2015.

Tilbuddene er udvidet til nu at omfatte:

 • Produktionsskoleforløb
 • Forløb for psykisk sårbare unge
 • Afklaringsforløb fra unge, der har afsluttet særlig tilrettelagt uddannelse (STU)
 • EGU forløb for Middelfart Kommune
 • Hjemstedsskole for den ny Kombineret Ungdomsuddannelse (KKU)
 • Udbyder af Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse (PBE)

Skolen har til dato overvejende finansieret forøgelsen af bygningsmassen over driften i form af nybygning og renovering af de eksisterende rammer.

Det er dog en vedvarende udfordring, at der ikke er den fornødne plads til aktiviteterne, og skolen har ikke kunne opnå den nødvendige kapital til realisering af yderligere ombygning via realkreditinstutterne.

Skolen har på den bagggrund ansøgt Den A. P. Møllerske Støttefond og er i maj blevet bevilliget 10,0 mio. kr. til byggeprojektet under forudsætning af, at skolen tilvejebringer en egenfinansiering. Dermed bliver kommunal garantstillelse en forudsætning for, at projektet kan gennemføres.

Mere konkret i forhold til indholdet af byggeprojektet skal det bemærkes, at Middelfart Produktionsskole er indrettet i en tidligere trelænget landbrugsbygning, der er moderniseret og tilbygget i forskellige tidsetaper. Ombygningerne har fulgt skolens udvikling med øget elevtilgang og produktionsskolen er således præget af knopskydninger og har mistet en overordnet infrastruktur, som tilgodeser ligeværdig tilgængelighed til alle undervisningsrum og værksteder.

Med ombygningen vil der blive skabt bedre sammenhæng på skolen og bedre rammer for undervisningen, som kan motivere, udvikle og klargøre de unge til uddannelse og et fremtidig arbejdsliv.

Økonomi:

Forvaltningen har i forbindelse med behandlingen af nærværende garantiansøgning fået tilsendt årsregnskaberne for de seneste 3 regnskabsår samt et budget.

Årsregnskaberne for 2013, 2014 og 2015 udviser positive resultater på henholdsvis 0,154 mio. kr., 0,763 mio. kr., 1,128 mio. kr., og budgettet vurderes endvidere at være udarbejdet på et forsvarligt grundlag. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at Middelfart Produktionsskole kan forrente og afdrage et lån på 5,0 mio. kr.

Det bemærkes, at låneydelsen på et fastforrentet 2% lån med 25 års løbetid hos Kommunekredit for nærværende udgør 0,275 mio. kr.

Det bemærkes videre:

 • At det er tilladt for en kommune at stille garantier for lån i ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsformål.
 • At der ikke skal opkræves garantiprovision, idet Middelfart Produktionsskole agerer indenfor undervisningsområdet og ikke har et erhvervsøkonomisk sigte.
 • At garantistillelsen belaster kommunens låneramme. Økonomiafdelingen har i den forbindelse opgjort lånerammen og kan konstatere, at der er plads til at stille garanti for de nævnte anlægsprojekter.
 • At der ikke er foretaget nogen byggesagsbehandling i forbindelse med garantisagen. Det påhviler Middelfart Produktionsskole at indhente de fornødne byggetilladelser og myndighedsgodkendelser. 

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Skoleudvalget den 15. august 2016
Økonomiudvalget den 29. august 2016
Byrådet den 5. september

Skoleudvalget den 15. august 2016
Godkendt som indstillet

Økonomiudvalget den 29. august 2016
Anbefales
Fraværende: John Kruse

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Flemming Worsøe

Behandlingsplan

Skoleudvalget 15. august 2016 kl. 18:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

Skoleudvalget 15. august 2016 kl. 18:00

Godkendt som indstillet

Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
Fraværende: John Kruse

Bilag:

379. Energnist vedtægter 2016
Sagsnr.: 2016-016460
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

Sagen vedrører endelig godkendelse af vedtægtsændringer for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

Middelfart Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusionen af TAS I/S og L90.

I forbindelse med fusionen blev også vedtægter for selskabet godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt forhåndsgodkendt af Statsforvaltningen, betinget af, at vedtægterne præciseres i overensstemmelse med Statsforvaltningens bemærkninger. Statsforvaltningen har indsendt kommentarer til vedtægterne af to omgange, den 30. september 2015 og 30. marts 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet tiltræder vedtægtsændringerne.

Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet et nyt sæt vedtægter efter fusionen af TAS I/S og L90 til Energnist I/S – de er vedlagt som bilag. Energnists bestyrelse godkendte ændringerne på møder hhv. den 30. november 2015 og 26. april 2016. Den 31. maj 2016 godkendte repræsentantskabet ændringerne med henblik på efterfølgende godkendelse i de 16 kommunalbestyrelser samt endelig godkendelse af Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen har indsendt kommentarer til vedtægterne af to omgange, den 30. september 2015 og 30. marts 2016.

Forvaltningen finder, at nedenstående bemærkninger fra Statsforvaltningen er de vigtigste at fremhæve:
Statsforvaltningen finder, at der i pkt. 3.3 bør tilføjes en ordlyd om, at opgaver beskrevet i pkt. 3.3., og som Energnist I/S udfører for deltagerkommunerne, kan finde sted i det omfang, der er hjemmel hertil i kommunalfuldmagtsreglerne.

Statsforvaltningen påpeger, at aftaler om samarbejde mellem kommuner i medfør af kommunestyrelseslovens § 60 kan ophæves, hvis deltagerne er enige herom. Det kan således ikke fastsættes i vedtægterne for et kommunalt fællesskab, at et flertal af deltagerne kan ophæve aftalen, uden at deltagerne er enige herom. Derfor er teksten i pkt. 10.8 uændret med følgende tilføjelse:
”Beslutning om interessentskabets opløsning kræver – udover kvalificeret majoritet på repræsentantskabsmøde i henhold til punkt 10.7 – ligeledes godkendelse på kommunalbestyrelsesmøde hos samtlige interessenter”.

Statsforvaltningen har endvidere kommenteret på pkt. 11.8 omkring afstemninger og stemmelighed. Her var oprindelig opført at: ”Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved formandens forfald er næstformandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.”

Bestemmelsen vil efter Statsforvaltningens opfattelse indebære, at den kommune, hvis repræsentant i bestyrelsen er formand eller næstformand derved får en større og afgørende indflydelse på afstemningens resultat end de andre deltagende kommuner i tilfælde af stemmelighed. Derfor er pkt. 11.8 ændret til : "Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Det vil sige, at et fremsat forslag kun er vedtaget, dersom der er flere stemmer for end imod forslaget.”

Statsforvaltningen henviser også til cirkulæreskrivelsen, hvori der står, at vederlaget for hvervet som bestyrelsesmedlem som udgangspunkt bør ske på grundlag af reglerne om mødediæter efter § 16a i den kommunale styrelseslov. For menige bestyrelsesmedlemmer, der udelukkende har mødevirksomhed og forberedelse til møder som arbejdsbyrde, kan der ikke godkendes et fast vederlag for bestyrelsesarbejdet.

Det er Statsforvaltningens vurdering, at pkt. 11.10 præciseres, således at formuleringen ”variable og/eller faste vederlag” erstattes af ”mødediæter og/eller faste vederlag”.

Økonomi:

Vedtægtsændringerne vurderes ikke at have indflydelse på kommunens økonomi.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 10. august 2016
Økonomiudvalget den 29. august 2016
Byrådet den 5. september 2016

Miljø- og Energiudvalget den 10. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Økonomiudvalget den 29. august 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Flemming Worsøe

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00

Miljø- og Energiudvalget - 10. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag:

380. Endelig vedtagelse af forslag til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-008511
Sagsbehandler: Anders Bo Jensen

Præsentation:

Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet, der angiver de overordnede hensigter for den fremtidige håndtering af spildevand og regnvand i Middelfart Kommune. Forslag til Spildevandsplan 2016-2020 erstatter den tidligere spildevandsplan for Middelfart Kommune, og dækker planperioden frem til 2020.
Middelfart Byråd vedtog den 2. maj 2016 at sende forslag til Spildevandsplan 2016-2020 i høring. Planforslaget har efterfølgende været i offentlig høring i 8 uger fra den 4. maj 2016 til den 29. juni 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune vedtages endeligt og rettes i overensstemmelse med de foreslåede ændringer.
 • At bemærkninger indkommet i høringsperioden besvares som foreslået nedenfor

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har modtaget 2 høringssvar til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune, i den periode hvor planforslaget var i offentlig høring:

 1. Baaring Banke Lokaludvalg v/formand Rasmus Enemærke, Skyttevej 2, 5466 Asperup
 2. Middelfart Spildevand A/S, Strandvejen 100, 5500 Middelfart

1. Baaring Banke Lokaludvalg v/formand Rasmus Enemærke, Skyttevej 2, 5466 Asperup
I Baaring Banke Lokaludvalgs bemærkninger udtrykkes bekymring for, en eventuel placering af et nyt renseanlæg i området mellem Nørre Aaby og Baaring-Asperup. Det anføres i bemærkningerne, at et traditionelt renseanlæg kan medføre lugtgener og vil være synligt ved indkørslen til området, således at gæster og mulige tilflyttere får et dårligt førstehåndsindtryk af området. Hvis anlægget etableres i området mellem Nørre Aaby og Baaring-Asperup, opfordres derfor til, straks at reducere synligheden af anlægget f.eks. ved hjælp af beplantning. Baaring Banke Lokaludvalg foreslår en alternativ placering af et kommende nyt renseanlæg umiddelbart nord for motorvejsrastepladsen Lillebælt Nord.

Svar: Placeringen at et kommende nyt renseanlæg i industriområdet nord for Nørre Aaby, er forbundet med en række fordele, som alternative placeringer ikke har. Området er blandt andet optimalt i forhold til terrænkoter og afstanden til de eksisterende renseanlæg der skal nedlægges, og hvorfra spildevandet skal pumpes til det nye renseanlæg. Herudover kan afstandskrav til bebyggelse overholdes, og dermed forventes lugt også at kunne håndteres tilfredsstillende ved denne placering. Placeringen i et eksisterende industriområde, forventes desuden at reducere synligheden af anlægget, da området i forvejen er præget af større tekniske anlæg.
Det er endnu ikke besluttet, om det nye renseanlæg skal være den traditionelle åbne type eller en lukket type, der ligner en almindelig erhvervsbygning.
Inden et nyt renseanlæg kan etableres, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, hvori alle de potentielle gener et nyt renseanlæg kan medføre - herunder lugt, synlighed m.v.,vil blive vurderet.
På denne baggrund, medfører høringssvaret ikke, at der skal foretaget ændringer i forslag til Spildevandsplan 2016-2020 for Middelfart Kommune.

2. Middelfart Spildevand A/S, Strandvejen 100, 5500 Middelfart
Middelfart Spildevand har sendt 14 bemærkninger til forslaget til Spildevandsplan 2016-2020. Bemærkningerne er alle mindre fejlrettelser til spildevandsplanens lister og digitale kort, i forhold til konkrete ejendommes kloakeringsform.

Svar: Alle de mindre fejl i lister og det digitale kort er taget til efterretning og vil blive rettet iht. vedhæftede bilag 1.

Økonomi:

Vedtagelse af spildevandsplanen forventes ikke at have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune ud over kommunens andel af igangværende projekter.
Udgifter til klimasikring af Baaring-Asperup og Kærby, etablering af nyt renseanlæg m.v. afholdes af Middelfart Spildevand. Middelfart Spildevands takster fastsættes årligt på baggrund af Forsyningssekretariatets udmeldte indtægtsramme for Middelfart Spildevands samlede omkostninger til drift og anlæg.
For størstedelen af borgerne i kommunen, vil spildevandsplanen ikke få direkte økonomiske konsekvenser, da der kun er lagt op til at yderligere én ejendom pålægges, at etablere et privat anlæg til forbedret spildevandsrensning, idét denne ejendom ikke skal spildevandskloakeres som planlagt.

Høring:

Ingen høring af ældre- og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 10. august 2016
Økonomiudvalget den 29. august 2016
Byrådet den 5. september 2016

Miljø- og Energiudvalget - 10. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Økonomiudvalget den 29. august 2016
Anbefales
Fraværende: John Kruse

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Flemming Worsøe

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
Fraværende: John Kruse

Bilag:

381. Banestien - udførelse af de første etaper
Sagsnr.: 2016-017901
Sagsbehandler: Peter Hyldegaard

Præsentation:

Stiplanens projekt Banestien er opdelt i etaper, hvor af de første er planlagt til gennemførelse i 2016. Nærværende sag drejer sig om strækningen fra Hegnet i Middelfart til Røjle (etape B) og fra Røjle til Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (del af etape C).

Stiplanens projekt for etablering af en asfaltcykelsti på den tidligere banestrækning fra Hegnet i Middelfart til Fabriksvej i Røjle har været drøftet med en følgegruppe. Følgegruppen har deltaget i 2 besigtigelser af de lokale forhold. Sideløbende med cykelstien etableres et ridespor fra Staurby Skov til Røjle.

Projektet fremlægges til politisk godkendelse, herunder erhvervelse af rettigheder på private arealer.

Forvaltningen foreslår:

 • At etableringen af en dobbeltrettet cykelsti med en bredde på 2,5 m på banestrækningen fra Hegnet i Middelfart til Lerbjergvej i Vejlby godkendes,
 • At etableringen af et 3 m bred ridespor fra Staurby Skov til Fabriksvej i Røjle godkendes, og
 • At rettigheder på private arealer erhverves ved indgåelse af frivillige aftaler under ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelser.

Sagsbeskrivelse:

Stiplanen, der blev vedtaget af byrådet i april 2015, indholder blandt andet et projekt for etablering af en asfaltcykelsti på den tidligere banestrækning fra Middelfart over Brenderup og henholdsvis via Holse mod Bogense og via Harndrup mod Odense.

Byrådet har vedtaget en prioriteringsrækkefølge for projekterne og strækningen fra Hegnet i Middelfart til Røjle (etape B) er planlagt til etablering i 2016. Jf. Byrådets beslutning om fremrykning af anlægsprojekter etableres en del af den følgende etape Røjle-Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (etape C) ligeledes i 2016. Etape A forventes ligeledes udført i indeværende år - det omfatter afmærkning af stien fra den gamle Lillebæltsbro til Hegnet.

Etape B og del af C, der er planlagt udført i år:
Med stiplanen har Byrådet ønsket indarbejdet et ridespor i forbindelse med nogle af de rekreative stiforløb. Henset til dette ønske og "hestetætheden" i området har forvaltningen indarbejdet et ridespor fra Staurby Skov til Røjle i projektet.

Forvaltningen har aftalt med lodsejerne på strækningen fra Staurby Skov til Fabriksvej i Røjle, at der kan etableres et ridespor på arealerne langs med banen. Derved bliver der afstand mellem cykelstien og ridesporet til fordel for begge brugergrupper. Samtidig vurderes det at kunne give rytterne en større naturoplevelse med et ridespor der ikke forløber paralleltl med cykelstien, men som har et mere varieret forløb.

Baggrunden for at lægge ridesporet uden for Banestien er, at banestrækningen stedvis er forholdsvis smal. Det gør sig specielt gældende på strækninger, hvor banen forløber på en dæmning. Erfaringerne fra andre steder med parallelle cykelstier og ridespor er, at ligger stien og sporet tæt sammen er der risiko for, at hestene sparker jord og sten op på cykelstien til ulempe for cyklisterne. Der kan også være en ulempe, at indhenter en cyklist en hest og rytter, kan hesten blive forskrækket, når cyklisten passerer. Endelig er en del cyklister utrygge ved at skulle passere tæt forbi en "stor" hest.

Cykelstien
Der etableres en asfaltcykelsti fra Hegnet til Fabriksvej i Røjle. Fra Fabriksvej vest for krydset med Røjle Bygade føres cykelstien på offentligt areal mellem matr. nre 87l og 7p Røjle By, Vejlby mod syd til den tidligere bane. Cykelstien føres videre ad banestrækningen mod øst til Lerbjergvej. Derved etableres en god cykelforbindelse mellem området ved Vejlby Fed og Middelfart.

Cykelstien anlægges i bredde af 2,5 m, hvilket er standardbredden for en dobbeltrettet cykelsti.

Ridesporet
Med Middelfart Kommunes forpagtning af Staurby Skov er der kommet nye muligheder for etablering af ridespor i skoven. Fra den østlige begrænsning af Stayurby Skov har forvaltningen aftalt med lodsejerne langs banestrækningen frem til Fabriksvej, at der kan etableres et 3 m bredt ridespor langs banen. Der foretages ikke befæstigelse af ridesporet bortset fra passager, hvor det viser sig at bunden er for blød.

På nuværende tidspunkt føres ridesporet ikke længere mod øst end til Røjle. Ridesporets eventuelle videre forløb afventer planerne for retableringen af Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg (Vejlby Losseplads) samt udmøntningen af vandområdeplanerne, der kan indebære etablering af et vådområde i Aulby Møllemade.

Arealerhvervelse og rådighedsindskrænkninger
Cykelstien vil forløbe på Middelfart Kommunes areal bortset fra 215 m mellem Vejdirektoratets areal under Den nye Lillebæltsbro og banestrækningen. Strækningen er del af Staurby Skov.

Ridesporet vil på den overvejende del af strækningen forløbe parallelt med banen, men på privat ejendom. En del af lodsejerne ønsker at sælge arealet til ridesporet, mens andre lodsejere ønsker en deklaration og offentlig færdselsret på ridesporet.

Der er endnu ikke indgået aftaler med de private lodsejere, men alle lodsejerne har overfor forvaltningen tilkendegivet, at de er indstillet på at medvirke til ridesporets etablering. Når der politisk træffes beslutning om ekspropriation kan aftalerne indgåes på ekspropriationslignende vilkår.

Økonomi:

Projektets økonomi forventes at holde sig indenfor rammen, jf. også Byrådets behandling den 6. juni 2016 af sag om fremrykning af anlæg.

Udgiften til ridesporet (omkring 100.000 kr.) afholdes af midlerne i den afsatte pulje til lokalruter.

Høring:

Projektet har været drøftet med repræsentanter fra lokaludvalg og interesseorganisationer i en følgegruppe.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 10. august 2016
Økonomiudvalget den 29. august 2016
Byrådet den 5. september 2016

Miljø- og Energiudvalget den 10. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Økonomiudvalget den 29. august 2016
Anbefales
Fraværende: John Kruse

Beslutning:

Stemte for
I alt 21

Stemte imod
Regitze Tilma (V)
Kim Lund (V)
Christian Kromann (V)

I alt 3

Fraværende: Flemming Worsøe

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
Fraværende: John Kruse

382. Godkendelse af projekt T30 fra Stiplanen - cykelsti og hastighedsdæmpning
Sagsnr.: 2015-006545
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Stiplanens projekt for cykelsti langs Jyllandsvej og hastighedsdæmpning af Staurbyskovvej (T30) er planlagt til udførelse i 2016. Projekterne er drøftet i følgegruppe og fremsendes til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At projekterne for cykelsti og hastighedsdæmpning godkendes til udførelse og
 • at rettigheder på private arealer erhverves ved indgåelse af frivillige aftaler under ekspropriationslignende vilkår eller ved ekspropriation i henhold til Vejlovens bestemmelser.

Sagsbeskrivelse:

Stiplanen, der blev vedtaget af byrådet i april 2015, indeholder blandt andet et projekt for etablering af en asfaltcykelsti langs Jyllandsvej samt hastighedsdæmpning på Staurbyskovvej. Byrådet har vedtaget en prioriteringsrækkefølge for projekterne og projektet er planlagt til udførelse i 2016.

Kort fra Stiplanen for projekt T30:
Projektet og de konkrete løsninger har været drøftet med en følgegruppe bestående af beboere på Staurbyskovvej og repræsentanter fra lokaludvalgene i RAVKO og Strib. Desuden har udvalgsformanden deltaget. Der er derefter arbejdet videre med projekterne ud fra det, man kom frem til i følgegruppen.

Langs Jyllandsvej etableres neden for skråningen en cykelsti i eget tracé. Projektet indebærer, at der laves aftaler med en lodsejer om erhvervelse af jord. Der er endnu ikke indgået aftale med lodsejer, men der er afholdt møde med den pågældende lodsejer, der har givet en positiv tilkendegivelse om at indgå aftale.

Der udføres desuden hastighedsdæmpning på Staurbyskovvej primært i form af skiltning. Evt. yderligere foranstaltninger bør indgå i udviklingen af Staurby Skov (f.eks. i forbindelse med parkeringsforhold o.lign.).

Efter udvalgsbehandling skal løsningerne godkendes af politiet og evt. tilpasses. De valgte løsninger for projekterne holdes samlet set inden for den økonomiske ramme.

Økonomi:

Projekternes økonomi forventes at holde sig inden for rammen.

Høring:

Projektet er drøftet i følgegruppen.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 16. august 2016
Økonomiudvalget den 29. august 2016
Byrådet den 5. september 2016

Teknisk Udvalg den 16. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Staurbyskovvej spærres for gennemkørende lastbiler. Hastigheden fastsættes til 60 km/t.

Økonomiudvalget den 29. august 2016
Anbefales
Fraværende: John Kruse

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Flemming Worsøe

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 16. august 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 16. august 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling. Staurbyskovvej spærres for gennemkørende lastbiler. Hastigheden fastsættes til 60 km/t.

Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
Fraværende: John Kruse

383. Nedklassificering af del af Præstegaardsvej
Sagsnr.: 2016-016150
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Nørre Aaby Efterskole har ansøgt om, at de overtager den del af den offentlige vej Præstegaardsvej, som går nord-syd fra stamvejen til skolen.

Forvaltningen foreslår:

 • At det indstilles til Byrådet, at de træffer beslutning om at nedlægge vejstrækningen som offentlig vej efter bestemmelserne i §§ 124-128 i Lov om offentlige veje. Vejstrækningen er vist på kortbilag. 
 • At det indstilles til Byrådet, at vejen skal opretholdes som privat vej.
 • At Middelfart Kommune afholder udgifterne til vejens istandsættelse, til matrikulære ændringer og til tinglysning af færdselsret for Vejdirektoratet.

Sagsbeskrivelse:

Nørre Aaby Efterskole ansøger om, at de må overtage den del af Præstegaardsvej, som forløber fra stamvejen ned til skoles interne vej. Strækningen er angivet på det til sagen vedhæftede kortbilag.

Begrundelsen for at Nørre Aaby Efterskole gerne vil overtage vejen er, at de ikke synes kommunen vedligeholder den godt nok.

Kommunens interesse i at opretholde vejen som offentlig er kun, at den også tjener som adgangsvej til en tinglyst færdselsret, som Vejdirektoratet har på skolens interne vej. Denne færdselsret er tinglyst, for at Vejdirektoratet kan komme ned og vedligeholde et bassin, der aftager regnvand fra Assensvej. Strækningen og bassinet er også angivet på ovennævnte kortbilag.

Hvis vejen skal overgå til Nørre Aaby Efterskole, skal der tinglyses færdselsret for Vejdirektoratet på strækningen, så de fortsat kan vedligeholde regnvandsbassinet. Dette forhold har været vendt med Vejdirektoratet. Kopi af deres bemærkninger er bilagt sagen.

Proceduren for nedklassifisering af offentlige veje er, at de direkte berørte skal have meddelelse om planerne, og at de har 8 uger til at fremkomme med bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag. Dette er sket i brev den 20. maj 2016. Samtidig skal planerne offentliggøres af hensyn til andre, der måtte have en interesse i sagen. Offentliggørelse er sket på kommunens hjemmeside under høringsportalen. Der er her angivet den samme frist for fremsendelse af bemærkninger. Fristen til at fremkomme med eventuelle bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag, er sat til, at disse skal være modtaget i Vej- og Trafikafdelingen inden mandag den 8. august 2016.

Der er ikke modtaget andre bemærkninger end den vedlagte fra Vejdirektoratet, hvor de ønsker, at der bliver tinglyst en færdselsret for dem, så de også fortsat kan komme lovligt ned og vedligeholde regnvandsbassinet.
 
I § 124 stk. 3 i Lov om offentlige veje står, at endelig beslutning om hvorvidt en vej skal overgå til privat fællesvej eller privat vej, tidligst kan træffes 4 år efter offentliggørelse af planerne herom. Samtidig skal beslutningen være truffet inden 6 år. I den mellemliggende periode, skal der udarbejdes og godkendes en rapport for vejens tilstand og forslag til hvordan vejen skal istandsættes. Denne bestemmelse blev indført i loven for at beskytte lodsejere mod at skulle overtage dårlige veje med høje udgifter til følge.

§ 124 stk. 3 kan fraviges, hvis der foreligger enighed fra samtlige berørte parter. Det står i § 126. Der foreligger tilsagn fra Nørre Aaby Efterskole og fra Vejdirektoratet om, at der kan ses bort fra § 124 stk. 3. Kopier af disse aftaler er vedlagt  Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er andre berørte parter.

Middelfart Kommune istandsætter vejen, idet huller repareres, og der bliver udlagt et slidlag i form af en OB (Overfladebehandling - løse sten, som tromles ned i eksisterende asfalt).

Middelfart Kommune afholder udgifterne til matrikulære ændringer og tinglysning af færdselsret for Vejdirektoratet.

Økonomi:

15.000 kr. ekskl moms, der tages over kontoen for udstykning af offentlige vejarealer.

Høring:

Der foretages ikke høring ved ældreråd eller handicapråd, da dette ikke er lovpligtigt.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg den 16. august 2016
Økonomiudvalget den 29. august 2016
Byrådet den 5. september 2016

Teknisk Udvalg den 16. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 29. august 2016
Anbefales
Fraværende: John Kruse

Beslutning:

Godkendt

Kaj Johansen deltog ikke i sagens behandling

Fraværende: Flemming Worsøe

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 16. august 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 16. august 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
Fraværende: John Kruse

Bilag:

384. Delegation af kompetence til at godkende takster og regulativer på vandforsyningsområdet.
Sagsnr.: 2016-016080
Sagsbehandler: Rikke Clausen

Præsentation:

Kommunalbestyrelsen skal godkende takster og regulativ for vandværker, der leverer vand til kommunens borgere og virksomheder. Det gælder således også for vandværker placeret uden for Middelfart Kommune. Kompetencen til at godkende takster og regulativer kan overdrages til den nabokommune, som vandværket er beliggende i. Tilsvarende kan kompetencen overtages fra den nabokommune, der leveres vand til.

Forvaltningen foreslår:

 • At kompetencen til at godkende takster og regulativer delegeres til den kommune, som vandforsyningsselskabet er beliggende i.

Sagsbeskrivelse:

En ændring i lov om vandforsyning betyder, at godkendelse af takster og regulativ for vandværker pr. 10. december 2015 er overgået til de kommuner, hvor vandet forbruges. Der er dog mulighed for, at kommunalbestyrelserne indbyrdes aftaler at fortsætte den hidtidige praksis, hvor kun én kommunalbestyrelse godkender takster og regulativ, nemlig den kommune hvor vandværket er placeret.  Alle overdragelser/overtagelser foregår ved delegation af kompetencen mellem kommunalbestyrelserne, jvf. Vandforsyningslovens § 53. For vandforsyningsselskaber, der har vandværker i flere kommuner, er det hovedkontorets placering, der bestemmer godkendelses-kommunen.

For at godkendelsesprocessen ikke skal foregå i flere kommuner samtidigt foreslår Forvaltningen, at den hidtidige praksis fortsættes og at kompetencen til godkendelse af takster og regulativ delegeres til vandforsyningsselskabets hjemkommune som følger:

 • TREFOR VAND A/S til Kolding Kommune
 • Mejlskov, Holse-Ore og Skovsgårde og Omegns vandværker til Nordfyns Kommune
 • Annebølle, Etterup-Grønnemose, Rørup og Omegns og Kerte og Omegns vandværker til Assens Kommune
 • Emtekær-Tanderup og Lunghøj vandværker til Middelfart Kommune

I godkendelsesprocessen vil de relevante nabokommuner blive hørt. Forvaltningerne i Kolding, Assens og Nordfyns kommuner har tilkendegivet, at de gerne vil fortsætte godkendelsesarbejdet, som det er foregået hidtil.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 10. august 2016
Økonomiudvalget den 29. august 2016
Byrådet den 5. september 2016

Miljø- og Energiudvalget den 10. august 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Økonomiudvalget den 29. august 2016
Anbefales
Fraværende: John Kruse

Beslutning:

Godkendt
Fraværende: Flemming Worsøe

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00
Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 10. august 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Svend-Aage Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget 29. august 2016 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse
Fraværende: John Kruse

385. Forslag fra den konservative byrådsgruppe
Sagsbehandler: Maja Maria Føns

Præsentation:

Den konservative byrådsgruppe har fremsendt et forslag til Byrådets drøftelse

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget drøftes

Sagsbeskrivelse:

Set i lyset af at Fyns Politi for anden gang har valgt at reducere den politimæssige tilstedeværelse i Middelfart - senest ved at flytte store dele af personalet og omdanne stationen til en politibutik - foreslår den konservative byrådsgruppe at administrationen udarbejder en analyse af fordele og ulemper ved at ansøge Justitsministeren om at skifte politikreds fra Fyns Politi til Sydøstjyllands Politi. Et oplagt fokuspunkt i analysen vil være en sammenligning af de gennemsnitlige responstider fra et opkald på 1-1-2 er modtaget og til tidspunktet, hvor patruljevognen er fremme hos borgeren. Herudover har den konservative byrådsgruppe som udgangspunkt ikke andre ønsker til analysens indhold og metodiske tilgang i øvrigt.

Økonomi:

Høring:

Ingen

Behandlingsplan
Byrådet den 5. september 2016

Beslutning:

Byrådet besluttede, at administrationen fremskaffer oplysninger om responstider mv. fra Fyns og Sydøstjyllands politikredse samt en belysning fra de to politikredse af det samarbejde, de allerede i dag har hen over bæltet. Disse oplysninger tilgår Økonomiudvalget med henblik på afklaring af behovet for evt. analyser mv.

Fraværende: Flemming Worsøe

Behandlingsplan

Byrådet 5. september 2016 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER