Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Byrådet møde den 15. august 2016

Møde:
Byrådet
Mødetid:
15. august 2016 kl. 17:00
Tilstede:
Allan Buch
Johannes Lundsfryd Jensen
Flemming Worsøe
Morten Weiss-Pedersen
Mikkel Dragmose-Hansen
Steen Dahlstrøm
Kim Lund
Anton C. Petersen
Paw Nielsen
Bo Juul Nielsen
John Kruse
Lars Vigsø
Nicoline Damkjær
Regitze Tilma
Jonathan Roed Kirkedal
Svend-Aage Nielsen
Kaj Piilgaard Nielsen
Anni B. Tyrrestrup
Christian Martins Kromann
Niels Bebe
Kaj Johansen
Agnete Damkjær
Peter Storm
Jens Backer Mogensen
Fraværende:
Ove Andersen

ÅBNE SAGER

369. Orientering til Byrådet om øget garantistillelse vedr. Østre Hougvej Kollegiet
Sagsnr.: 2016-017423
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Orientering om ekstra garantistillelse i forbindelse med Civicas gennemførelse af helhedsplanen for Østre Hougvej Kollegiet i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet orienteres om, at økonomiudvalget d. 1. juli har truffet beslutning om at udvide garantistillelsen med ca. 750.000 kr. vedr. gennemførelse af helhedsplan for Østre Hougvej Kollegiet
 • At Borgmesteren grundet sagens hastende karakter, har truffet beslutning herom på vegne af byrådet

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med renovering af almene boligafdelinger skal Byrådet godkende iværksættelsen af projektet - et såkaldt skema A - samt afslutningen af projektet (byggeregnskab skema C). Som udgangspunkt sker en godkendelse af skema B rent administrativt under den forudsætning, at der ikke er væsentlig forskel i bl.a. garantistillelse mellem skema A og skema B.
I forbindelse med udarbejdelsen af skema B mellem bygherren Civica samt Landsbyggefonden viste det sig, at der var udfordringer med at overholde diverse beløbsgrænser. Der blev langt om længe fundet en løsning, hvilket indebar, at Middelfart Kommune skulle stille med en yderligere garanti på ca. 750.000 kr. Dette er baggrunden for, at godkendelse af den ekstra garantistillelse tages op til politisk beslutning.
Det er først i forbindelse med en godkendelse af skema B, at bygherre må iværksætte selve renoveringsarbejdet, hvilket var planlagt til d. 4. juli 2016. Såfremt beslutningen om ekstra garantistillelse var blevet udskudt, vil byggeperioden naturligt blive forrykket. Dette kunne give en udfordring mht. iværksættelsen af udlejningen i afdelingen og dermed økonomien fremadrettet i ungdomsboligerne. Idet at det planlagte renoveringsarbejde kunne gå i gang til tiden, og på trods af en projektfordyrelse på ca 1,6 mio kr. set i forhold til skema A, så forventes det ikke at medføre en huslejeforhøjelse pr kvm pga. den lave rente, samt at afdelingen bliver ca. 50 kvm større.

Renoveringsprojektet omfatter Østre Hougvej Kollegiet afdeling 127, som består af 38 ungdomsboliger, som opbygges til 32 ungdomsboliger, hvoraf 6 bliver tilgængeligheds boliger. 15 boliger ombygges og 11 ombygges ikke, men renoveres meget let. Renoveringsprojektet har i dag en samlet økonomi på på ca. 29,9 mio. kr.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Byrådet den 15. august 2016

Beslutning:

Taget til efterretning

Fraværende: Ove Andersen

Behandlingsplan

Byrådet 15. august 2016 kl. 17:00

370. Prissætning af grunde i nye byggemodningsområder
Sagsnr.: 2016-018289
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Efter byggemodning af grunde på Falstersvej og Stiklingen i Middelfart og Ved Fynsvej i Båring skal disse prisfastssættes inden et kommunalt udbud af grundene.
Der skal tages stilling til prisfastsættelsen.

Forvaltningen foreslår:

 • At foreslåede priser i sagsbeskrivelsen godkendes af Byrådet

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har igangsat byggemodningsarbejder ved Falstersvej og Stiklingen i Middelfart og ved Fynsvej i Båring.
Der udbydes 32 parceller til salg ved Falstersvej samt 2 klyngebebyggelse af 26 - 28 huse og 78 boliger i etagebyggeri.

På Stiklingen bliver der 12 parcelhusgrunde til salg og endelig kommer der 19 parceller til salg ved Fynsvej i Båring.
De 31 af parcellerne ved Falstersvej varierer i størrelse fra 702 m2 til 784 m2 dog er der en enkelt grund på 889 m2.
På Stiklingen er grundstørrelserne mellem 760 til 990 m2.
På Fynsvej i Båring varierer de 17 grunde mellem 716 til 1026 m2 og de sidste 2 grunde er på 1138 m2 og 1157 m2. De to sidste grunde har en deklaration om kloakledning ind over grunde som begrænser byggemulighederne på disse grunde.For alle grundene laves der en dybdeboring til varmeforsyning da der ikke er kollektiv varmeforsyning i området. Opvarmning af husene sker ved at køberen etablerer en tilslutning af varmepumpe til denne dybdeboring. Dybdeboringen vil have en værdi af ca. 50.000 kr.
Prissætningen er diskuteret med Realmæglerne som skal forestå det kommende udbud af parcelhusgrundene. Ved første budrunde vil grundene blive udbudt med den foreslåede mindstepris, men med mulighed for at give et overbud på grundene.

Der foreslås følgende priser:

 • På Falstersvej forslås en mindstepris på alle parcelhusgrunde til 1.000.000 kr. inkl. moms, men eksl. tilslutningsafgifter.
 • De to klyngebebyggelser sælges med en mindstepris pr. boligenhed på 200.000 kr. inkl. moms, men eksl. tilslutningsafgifter.
 • Etagebebyggelsen sælges med en mindstepris pr. boligenhed på 150.000 kr. inkl. moms, men eksl. tilslutningsafgifter.
 • På Stiklingen foreslås en mindstepris på alle parcelhusgrunde til 500.000 kr. inkl. moms, men eksl. tilslutningsafgifter.
 • På Fynsvej foreslås en mindstepris på parcelhusgrundene varierende mellem 400.000 - 600.000 kr inkl. moms, men eksl. tilslutningsafgifter (se kortbilag over priserne)

Økonomi:

Prisfastsættelsen er vurderet til at ligge på markedspris og sikrer at alle byggemodninger giver overskud.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) den 15. august 2016
Byrådet den 15. august 2016

Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) den 15. august 2016
Indstilles til godkendelse
Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beslutning:

Godkendt

Fraværende: Ove Andersen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. august 2016 kl. 16:20
Byrådet 15. august 2016 kl. 17:00

Bilag:

2016-018289-1201607211124.pdf
371. Revisionsberetning nr. 23 - vedrørende revision af de sociale udgifter der er omfattet af statsrefusion m.v
Sagsnr.: 2016-016934
Sagsbehandler: Annette Pryds Rasmussen

Præsentation:

Revisionsberetning nr. 23 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion sendes til godkendelse, og svarbrev sendes til Statsforvaltningen for Syddanmark.

Forvaltningen foreslår:

 • At beretning nr. 23 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion - godkendes
 • At forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes
 • At socialforvaltningens notat vedr. beskrivelse og løsning af udfordringer tages til efterretning
 • Sagsbeskrivelse:

  Vi har modtaget revisionsberetning nr. 23 - vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion fra vores revisor E&Y.

  Kommunens revision havde, i forbindelse med revisionen af de sociale udgifter for 2015, en bemærkning vedrørende området §§ 109 og 110 krisecentre og forsorgshjem.

  Revisorbemærkningen er formuleret således;

  ”Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har givet anledning til én bemærkning vedrørende §§ 109 og 110 Krisecentre og forsorgshjem.

  Revisionsbemærkningen kan henføres til følgende;

  Manglende journalføring, indledende rådgivning, efterfølgende opfølgning og opkrævning af egenbetaling i forbindelse med borgeres ophold på henholdsvis krisecentre og forsorgshjem. Herudover har området generelt manglet forretningsgange og ledelsestilsyn på samme områder.

  Fejlene skyldes, iflg. Kommunen, stor udskiftning og mangel på faglighed og struktur. Kommunen har indgået en aftale med Taskforce fra hhv. Socialstyrelsen og Ankestyrelsen i forhold til genopretning og udvikling på psykiatri- og handicapområdet.”

  På baggrund af revivisions bemærkning, har socialforvaltningen udarbejdet et notat, som imødekommer den kritik revisionen anfører. Dette notat er vedhæftet sagen som bilag, og indgår i svarbrevet til Statsforvaltningen.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) den 15. august 2016
  Byrådet den 15. august 2016

  Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) den 15. august 2016
  Indstilles til godkendelse
  Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

  Beslutning:

  Godkendt

  Fraværende: Ove Andersen

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 15. august 2016 kl. 16:20
  Byrådet 15. august 2016 kl. 17:00

  Bilag:

  372. Revisionsberetning nr. 24 - vedr. revision af årsregnskabet 2015
  Sagsnr.: 2016-016935
  Sagsbehandler: Annette Pryds Rasmussen

  Præsentation:

  Revisionsberetning nr. 24 - vedrørende revision af årsregnskabet 2015 sendes til godkendelse, og der skal ske en endelig godkendelse af regnskab 2015. Svarbrev sendes til Statsforvaltningen for Syddanmark.

  Forvaltningen foreslår:

 • At revisionsberetning nr. 24 - vedrørende revision af årsregnskabet 2015 godkendes
 • At Middelfart Kommunes årsregnskab for 2015 godkendes
 • At forslag til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes
 • Sagsbeskrivelse:

  Vi har modtaget revisionsberetning nr. 24 - vedrørende revision af årsregnskabet 2015 fra vores revisor E&Y. Revisionsberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forbindelse med godkendelsen af revisionsberetning nr. 24, som er den afsluttende beretning for 2015, skal der også ske en endelig godkendelse af Middelfart Kommunes årsregnskab for 2015.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) den 15. august 2016
  Byrådet den 15. august 2016

  Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) den 15. august 2016
  Indstilles til godkendelse
  Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

  Beslutning:

  Godkendt

  Fraværende: Ove Andersen

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 15. august 2016 kl. 16:20
  Byrådet 15. august 2016 kl. 17:00

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER

  373. Salg af ejendom
  374. Salg af jord