Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Byrådet møde den 6. juni 2016

Møde:
Byrådet
Mødetid:
6. juni 2016 kl. 17:00
Tilstede:
Bo Juul Nielsen
Anni B. Tyrrestrup
John Kruse
Niels Bebe
Flemming Worsøe
Ove Andersen
Mikkel Dragmose-Hansen
Christian Martins Kromann
Paw Nielsen
Peter Storm
Kim Lund
Jonathan Roed Kirkedal
Johannes Lundsfryd Jensen
Anton C. Petersen
Agnete Damkjær
Svend-Aage Nielsen
Regitze Tilma
Lars Vigsø
Jens Backer Mogensen
Morten Weiss-Pedersen
Kaj Piilgaard Nielsen
Nicoline Damkjær
Steen Dahlstrøm
Allan Buch
Kaj Johansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

346. Fremrykning af anlæg
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Der er afsøgt mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2017 til 2016. Det sker med afsæt i et fornuftigt regnskabsresultat for 2015 samt for at imødekomme forventede bloktilskudsreduktioner på anlægsområdet fra budget 2017.

Forvaltningen foreslår:

Det indstilles, at:

 • At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. vedr. ”Den levende KulturØ” og at rådighedsbeløbet frigives
 • At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. vedr. ”Pulje til renovering og udskiftning af offentlige toiletter” og at rådighedsbeløbet frigives
 • At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. vedr. ”Genopretning af grusstier i bynære områder” og at rådighedsbeløbet frigives
 • At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr. vedr. ”Byudvikling og klimatilpasning af kvarteret ved Kongebrovej” og at rådighedsbeløbet frigives
 • At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. vedr. ”Udbygning af cykel- og vandrestier” og at rådighedsbeløbet frigives
 • At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. vedr. ”Udbygning af rekreative stier” og at rådighedsbeløbet frigives  
 • At der gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. vedr. ”Energirenovering og opgradering af Børnehaven Kastanieborgen”
  • At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. vedr. ”Energirenovering og opgradering af Børnehaven Kastanieborgen” og at rådighedsbeløbet frigives
 • At der gives anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. vedr. ”Renovering af Solsikken – afdeling Naturhaven”
  • At der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. vedr. ”Renovering af Solsikken – afdeling Naturhaven” og at rådighedsbeløbet frigives
 • Rådighedsbeløbene finansieres af kassen (13,0 mio. kr.) og fra restrådighedsbeløb på ”Nysgerrium” (0,8 mio. kr.)

Sagsbeskrivelse:

Der er afsøgt mulighed for at fremrykke anlægsinvesteringer fra 2017 til 2016. Det sker for at imødekomme forventede bloktilskudsreduktioner på anlægsområdet fra budget 2017.

Konkret søges følgende anlægsinvesteringer for samlet set 13,8 mio. kr.  fremrykket:
 • Kulturøen: 1 mio. kr.
 • Pulje til renovering og udskiftning af offentlige toiletter: 1 mio. kr.
 • Genopretning af grusstier i bynære områder: 1,5 mio. kr.
 • Stiplaner: 2,4 mio. kr. (etape c fra Røjle til Vejlby)
 • Klimatilpasningsprojekter: 4,1 mio. kr.
 • Renovering af Børnehaven Kastanjeborgen: 3,3 mio. kr. (heraf er der allerede afsat 1,057 mio. kr. i 2016)
 • Renovering af Solsikken – afdeling Naturhaven: 1,6 mio. kr. (heraf finansieres 0,8 mio. kr. af restmidler fra Nysgerrium)

Økonomi:

Fremgår af sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Byrådet den 6. juni 2016

Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Godkendt

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00

Anbefales

347. Igangsætning af nye indsatser - opfølgning på byrådets vision
Sagsnr.: 2015-002174
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet bedes tage stilling til igangsætning af nye indsatser som opfølgning på visionen "Broerne begynder her".

Forvaltningen foreslår:

 • At det vedtages at igangsætte tre nye indsatser:
  - Når jeg bliver gammel
  - Staurby Skov - naturen som udviklingsmotor
  - Småbørnsindsats 0 - 2 år, og
 • At forslag til politisk involvering, orientering og opfølgning af indsatser i Byrådet vedtages

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog i november 2014 en politisk styringsmodel med tre niveauer:

 • Vision med overordnede politiske mål
 • Strategier (Grøn vækststrategi, Strategi for fremtidens velfærd og Planstrategi) samt arbejdsmetoder
 • Indsatser, der er konkrete og fokuserede
I 2015 vedtog byrådet visionen "Broerne begynder her", denne byrådsperiodes politiske mål, samt igangsætning af 7 indsatser.

Indsatserne er konkrete og handlingsorienterede og er med til at realisere de politiske mål og visionens tre temaer: Et godt sted at bo og leve, Danmarks grønne vækstkommune og Fokus på konkrete resultater. Vision, strategier og igansatte indsatser findes på www.middelfart.dk under Politik, Vision og udvikling.

Arbejdet med de igangsatte indsatser er godt i gang, enkelte er ved at være afsluttet og der skal nu tages stilling til igangsætning af yderligere indsatser. På byrådsseminaret i marts 2016 drøftede byrådet oplæg til nye indsatser. Der er efterfølgende arbejdet videre med dem, og følgende indsatser fremsendes nu til igangsætning (se beskrivelse i bilag):

 • Når jeg bliver gammel
 • Staurby Skov - naturen som udviklingsmotor
 • Småbørnsindsats 0 - 2 år

Orientering og opfølgning af indsatser i Byrådet
På baggrund af drøftelser på byrådsseminaret er der lavet oplæg til, hvordan Byrådet involveres og orienteres om fremdriften i indsatserne (er nærmere beskrivet i bilag). Når indsatserne igangsættes tages der samtidig stilling til den politiske involvering. Desuden gives Byrådet en halvårlig orientering om status på de forskellige indsatser.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der vil ske en involvering af interessenter i arbejdet med indsatserne, herunder en høring af relevante parter.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Byrådet den 6. juni 2016

Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Godkendt

Fraværende: Agnete Damkjær

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00

Anbefales

Fraværende: Agnete Damkjær

Bilag:

348. Staurby Skov - organisering og nedsættelse af §17 stk. 4 udvalg
Sagsnr.: 2016-006178
Sagsbehandler: Hanne Laursen

Præsentation:

Efter forpagtningen af Staurby Skov skal det besluttes, hvordan der kan laves en udviklingsplan for skoven. Målet er at gøre skoven til en bynær rekreativ skov med mange udfoldelsesmuligheder og gode naturværdier.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet nedsætter et særligt udvalg, kaldet Staurby Skov Udvalget (STAU), jf.§17, stk. 4 i kommunestyrelsesloven
 • At tre byrådsmedlemmer udpgeges til STAU, herunder en formand
 • At der igangsættes udarbejdelse af en større masterplan for skoven
 • At udgifter i 2016 afholdes af de indkomne forpagtningsafgifter samt af anlægsbudgettet til natur- og energiprojekter
 • At økonomien i forbindelse med skovens udvikling og drift fastlægges i forbindelse med budget 2017
 • At der igangsættes en midlertidig planlægning for skoven, som skal sikre, at de nuværende aktiviteter kan harmonere med den langsigtede planlægning

Sagsbeskrivelse:

Ved overtagelsen af den bynære Staurby Skov skaber Middelfart Kommune helt nye rekreative muligheder for befolkningen.

Det vil tage en årrække at udvikle skoven i en publikumsvenlig og rekreativ retning. Der bør gennemføres en planlægningsproces med inddragelse af borgere og interessenter, naboer og foreninger, sponsorer og fonde, før Byrådet endeligt fastlægger skovens fremtidige udvikling. Efter en fase med anlæg (af f.eks. stier, baner, ruter, gangbroer, madpakkehus, fugletårn m.v.), vil skoven kunne overgå til rekreativ skovdrift.

Masterplan og involvering
Der er mange interessenter, som med fordel kan involveres i udviklingen af skoven. Det skal munde ud i en større masterplan, som beskriver udviklingsmulighederne i skoven, afvejning af forskellige interesser samt mulighed for fundraising til gennemførelse af initiativerne. 

Overordnet styring ses på tværs af de politiske fagområder. Det kan ske ved at etablere et § 17 stk. 4 udvalg, Staurby Skov Udvalget (STAU), der skal rådgive Byrådet om skovens udvikling. Det foreslås, at Byrådet udpeger 3 byrådsmedlemmer til udvalget, således at både miljø-, børne- og socialområderne er repræsenteret. Der er ingen juridiske problemer i at udpege medlemmer af Byrådet til udvalget. 

En række foreninger/interessentgrupper bør inviteres til at deltage i udvalget. I bilag er forslag til 9 repræsentanter. Hermed vil der være 12 medlemmer af STAU.
Deltagelse i STAU udløser ikke honorar.
STAU skal rådgive Byrådet. Miljø- og Energiudvalget har ansvaret for skovens drift og udvikling. Staurby Skov Udvalget skal rådgive om det tværgående samarbejde om udviklingsprojektet, bl.a. om hvordan processen for inddragelse skal tilrettelægges, f.eks. igennem borgermøder m.v. Se forslag til opgaver m.v. for STAU i bilag. 

I selve udviklingsarbejdet inddrages diverse repræsentanter for foreninger og interessegrupper samt fagforvaltninger, der har interesse i at bidrage til udviklingen af området. Formålet er, at de, som kan bidrage med viden indenfor specifikke indsatsområder som stier, ridning, cykling, løb, skoler/institutioner, udvikling af natur, planter og dyreliv m.v., bedst muligt kommer til orde. Forslag til masterplan udarbejdes i lyset af input fra §17 stk 4 udvalget af Miljø- og Energiudvalget og fremsendes til Byrådet inklusiv kommentarer og anbefalinger fra § 17 stk 4 udvalget.

Sekretariatsfunktionen for planlægningen forankres i Teknik- og Miljøforvaltningen Desuden går projektet på tværs af forskellige forvaltningsområder, og der skal ske en koordinering på tværs imellem de kommunale forvaltninger (fritid, turisme, kultur, skole, børnehaver, socialområdet m.v). 

Midlertidig plan
Der opleves stor interesse for straks at anvende Staurby Skov til forskellige formål. Indtil der foreligger en masterplan, skal der ske en koordinering med og imellem de forskellige interessenter og brugere. En midlertidig planlægning skal sikre, at der er en fornuftig balance imellem hvordan og hvor meget, de forskellige brugere anvender skoven, de eksisterende lejere vedr. jagt og pyntegrønt, og hvad skoven kan holde til. De nuværende aktiviteter skal harmonere med den langsigtede planlægning. §17 stk 4 udvalget kan rådgive Byrådet om den midlertidige planlægning.

Økonomi:

I budget 2016 er der afsat midler til at betale selve forpagtningsafgiften. Der er desuden en indtægt på ca. 150.000 kr. fra pyntegrøntaftale og udlejning af bolig og jagt.
Der vil i 2016 være en række udgifter til planlægning og drift. Det foreslås at disse dækkes af anlægsbudgettet 2016 for natur- og energiprojekter.

I forbindelse med budget 2017 er det nødvendigt at indarbejde et driftsbudget for 2017 og overslagsårene på ca. 450.000 kr. samt en udgift til planlægning på 400.000 kr. i 2017.

De mange tiltag i skoven skal søges finansieret igennem fundraising.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Byrådet den 6. juni 2016

Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Godkendt

Til udvalget indstilles:
Peter Storm (formand)
Agnete Damkjær
Regitze Tilma

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00

Godkendt

Til udvalget indstilles:
Peter Storm (formand)
Agnete Damkjær
Regitze Tilma

Bilag:

349. Trekantområdet Danmark - Frikommuneforsøg
Sagsnr.: 2016-004586
Sagsbehandler: Steen Vinderslev

Præsentation:

Byrådet i Middelfart Kommune skal tage stilling til, om Middelfart Kommune skal deltage i en ansøgning sammen med kommunerne i Trekantområdet Danmark om 2 frikommuneforsøg.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune deltager i en samlet ansøgning fra Trekantområdet Danmarks syv kommuner om de to nævnte frikommuneforsøg i brevet fra Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann

Sagsbeskrivelse:

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann har den 15. januar 2016 med brev til landets kommuner opfordret landets kommuner til at gå i dialog med hinanden om fælles udfordringer, som kan danne basis for en ansøgning om at blive frikommunenetværk.

Frikommuneforsøget er en del af regeringens generelle arbejde for modernisering og effektivisering af den offentlige sektor. Frikommuneforsøget skal også ses i sammenhæng med det styrings- og effektiviseringsprogram, som KL og kommunerne har igangsat, som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2016.

Formålet med det nye frikommuneforsøg er at få ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for generelle effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i kommunerne. Konkret kan frikommunerne efter ansøgning blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag.

For at fremme fælles idéudvikling og videndeling skal kommunerne som noget nyt i denne omgang ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for et fælles tema. Alle frikommuner i et netværk skal ikke nødvendigvis gennemføre de samme forsøg, men det forventes, at de inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden løbende.

Bestyrelsen i Trekantområdet Danmark foreslår, at de syv kommuner i fællesskab søger om godkendelse af følgende to frikommuneforsøg:

Vækst og beskæftigelse
Der er allerede et omfattende samarbejde mellem kommunerne i Trekantområdet om netop vækst og beskæftigelse – primært med udgangspunkt i den fælles vækststrategi, der blev godkendt i de enkelte byråd i 2013. Et fælles frikommuneforsøg skal styrke dette samarbejde yderligere og nedbryde nogle af de barrierer, der er for effektivt at fremme vækst og beskæftigelse.
En foreløbig ideskitse er vedhæftet som bilag.

Socialområdet
De syv kommuner har fælles udfordringer på det sociale område, herunder udsatte børn og unge, forebyggende foranstaltninger og det specialiserede socialområde. Et fælles frikommuneforsøg skal ikke mindst sætte fokus på, om der kan skabes anderledes fleksible og brugernære løsninger – og om der er andre organiseringsmåder, incitamentsstrukturer og styringsmekanismer, der både kan sikre en hensigtsmæssig økonomisk styring og en fleksible og proaktive tilbud.
En foreløbig ideskitse er vedhæftet som bilag.

Med ansøgningen om de to frikommuneforsøg ønsker de syv kommuner sammen at sætte fokus på, hvordan både arbejdet i de enkelte kommuner og samarbejdet mellem kommunerne kan blive mere effektivt – ikke mindst ved at identificere og udfordre statslige regler og andre barrierer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring.

Behandling
Økonomiudvalget 30. maj 2016
Byrådet den 6. juni 2016

Økonomiudvalget d. 30. maj 2016
Godkendt

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00

Godkendt

Bilag:

350. Frikommuneforsøg 2016-19 på Social- og sundhedsudvalgets område
Sagsnr.: 2016-005859
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Regeringen og KL har aftalt, at der igangsættes et nyt frikommuneforsøg i 2016-19, hvor udvalgte kommuner sammen får mulighed for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

På Social- og sundhedsudvalgets område anbefaler forvaltningen, at Middelfart Kommune indgår i to konkrete ansøgninger.

Forvaltningen foreslår:

- at Social- og sundhedsudvalget godkender deltagelse i en ansøgning om frikommuneforsøg sammen med de øvrige kommuner i Trekantområdet Danmark på handicapområdet. I de konkrete formuleringer af forslaget tages hensyn til handicaporganisationerne.
- at Social- og sundhedsudvalget godkender deltagelse i ansøgning om frikommuneforsøg på forsorgshjemsområdet med Odense Kommune som primær kommune 

Sagsbeskrivelse:

Regeringen og KL har aftalt, at der igangsættes et nyt frikommuneforsøg i 2016-19, hvor udvalgte kommuner sammen får mulighed for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan bidrage til forenkling af statslige regler og erfaring med nye løsninger, der samlet understøtter en bedre og mere effektiv lokal styring.

I modsætning til de hidtidige frikommuneforsøg er det i denne runde alene kommunale netværk, der kan søge om at lave forsøg inden for et givet område. Formålet hermed er at fremme den fælles ideudvikling og videndeling. Det forventes, at 5-7 frikommunenetværk i september 2016 bliver udpeget til forsøget. Der er ansøgningsfrist for forsøg den 1. juni 2016.

På social- og sundhedsområdet foreslår forvaltningen, at Middelfart Kommune indgår i to konkrete ansøgninger:
 1. Et fælles forslag fra kommunerne i Trekantområdet Danmark om mere frivillighed og fleksibilitet på det specialiserede socialområde.
  I forslaget indgår bl.a. muligheden for at øge brugen af frivillige i ledsageordning og BPA-ordninger og mere fleksible og brugernære måder at levere den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) på. Desuden indarbejdes i forslaget muligheden for mere fleksibel anvendelse af Servicelovens paragraffer på tværs af børne- og voksenområdet.
  Forvaltningen anbefaler, at forslaget formuleres, så det tager hensyn til handicaporganisationerne, og at forslaget i øvrigt drøftes grundigt med Handicaprådet inden det eventuelt igangsættes.
 2. Et forslag fremsat af Odense Kommune og med foreløbig tilslutning fra fire andre kommuner om øget kommunal styring med forsorgshjemsområdet.
  På dette område gælder "selvmøderprincippet", som vanskeliggør udgiftsmæssig styring og forsinker den nødvendige faglige opfølgning sammen med borgeren. Forslaget går ud på at give kommunerne bedre styringsmuligheder på området.

Forslagene er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

Økonomi:

Frikommuneforsøgene forventes ikke at medføre udgifter.

Høring:

Igangsættelse af frikommuneforsøg kræver godkendelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Såfremt der opnås godkendelse, vil der ske en tæt dialog med og involvering af Handicaprådet.

Behandlingsplan:
Social- og sundhedsudvalget 11. maj 2016
Økonomiudvalget 30. maj 2016
Byrådet 6. juni 2016

Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016
Anbefales godkendt.

Paw Nielsen tager forbehold ift. afsnittet om ledsageordningen med henvisning til risikoen for, at det bliver en spareøvelse, hvor der benyttes frivillige i stedet for lønnede medarbejdere. 

Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Paw Nielsen stemmer imod

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00
Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00

Anbefales godkendt.

Paw Nielsen tager forbehold ift. afsnittet om ledsageordningen med henvisning til risikoen for, at det bliver en spareøvelse, hvor der benyttes frivillige i stedet for lønnede medarbejdere. 

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00

Anbefales

Bilag:

351. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer for 2018 og 2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

Der har været høring af forslagene, og høringssvarene fremsendes nu til politisk behandling med henblik på en endelig beslutning omkring forslagene.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene godkendes

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog d. 22.6.2015 effektiviseringer for 10 mio. kr. i 2016 stigende til 28 mio. kr. i 2019. Beslutningen var en del af et større mål om at indfri Byrådets målsætning om at effektivisere 10 mio. kr. årligt - altså stigende til 40 mio. kr. set over perioden 2016-2019. Der henstår på baggrund af beslutningen d. 22.6.2015 en opgave med at finde 7 mio. kr. i 2018 stigende til 12 mio. kr. i 2019 for at målsætningen er nået.

I sagsfremstillingen d. 22. juni 2015 fremgik det at:

 

”Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.”

 

Det er med afsæt i denne beslutning, at administrationen har arbejdet videre med effektiviseringsforslag, og har fremlagt forslag for 7,1 mio. kr. i 2018 stigende til 12,1 mio. kr. i 2019.

Forslagene har været i høring i april måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Alle fagudvalg har behandlet høringssvarene, og indstiller effektiviseringsforslagene til godkendelse.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder.

Ældrerådet:

Ældrerådet har på møde den 14. april behandet de tilsendte forslag og kan hermed udtale anbefaling af alle fem forslag.

Handicaprådet:

Vedr. øget uddannelsesparathed gennem ungestragien

 • Vi synes det er dejlig at høre, at man vil videreføre denne og stadigvæk investere på nogle mere langsigtede mål, som kan være med til på lang sigt at skabe en bedre tilværelse for den enkelte

Vedr. tværgående sagsbehandling og borgerforløb

 • Dette her er jo en god måde at man igen får borgeren i centrum
 • Vi vil meget gerne være med i denne proces frem til hvordan det skal gøres, da vi jo kan være med til at sikre borgerens ejerskab i dette. Og borgeren er jo en vigtig faktor for at dette skal kunne blive en god indsats

Vedr. kørselskontor

 • Visitation til kørsel skal stadigvæk ligge i borgerservice ved sagsbehandleren, som kender borgeren
 • Man skal huske forskellen på almindelig flekstrafik og SBH-kørsel
 • Vi håber ikke dette skal være med til at give serviceforringelser

Vedr. etablering af kommunalt ejendomscenter

 • Man skal sikre, at alle bygninger har fuld tilgængelighed og selvfølgeligt et handicaptoilet. Det er et lovkrav og bør ikke være noget, som først kommer efterfølgende som for eksempel i Multihuset, hvor der ikke er et handicaptoilet, som opfylder standarderne. Det er ikke ok

Behandlingsplan
Børn- Kultur og Fritid d. 3. maj 2016
Skoleudvalget d. 3. maj 2016
Miljø- og Energiudvalget d. 4. maj 2016
Teknisk Udvalg d. 10. maj 2016
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget d. 11. maj 2016
Social- og Sundhedsudvalget d. 11. maj 2016
Økonomiudvalget d. 30. maj 2016
Byrådet d. 6. juni 2016

Børn- Kultur og Fritid d. 3. maj 2016
Indstilles til godkendelse

Skoleudvalget d. 3. maj 2016
Indstilles til godkendelse

Fraværende:
Regitze Tilma og Nicoline Damkjær

Miljø- og Energiudvalget d. 4. maj 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Teknisk Udvalg d. 10. maj 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Ove Andersen

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget d. 11. maj 2016
Godkendt.
Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Social- og Sundhedsudvalget d. 11. maj 2016
Anbefales godkendt.

Forvaltningen anmodes om at undersøge de praktiske implikationer af formuleringen "Ønsker en køber efterfølgende selv at benytte det lejede, kan lejer opsiges efter lempeligere regler end hvad der i øvrigt gælder efter lejelovgivningen.."

Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Anbefales

Beslutning:

Godkendt
Paw Nielsen Stemmer imod

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00

Anbefales

Bilag:

2015-002461-102Høringssvar
2015-002461-93Effektiviseringsforslag
352. Ekspropriationsbeslutning for erhvervelse af jord ved Jyllandsvej
Sagsnr.: 2016-009087
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

I forbindelse med boligudbygning ved Falstervej i lokalplanområde 145 vil der være behov for at erhverve jord for at sikre udviklingsmulighederne i lokalplanområdet.
Byrådet ønskes at træffe ekspropriationsbeslutning for at sikre arealerne til formålet.

Forvaltningen foreslår:

 • At det anbefales, at byrådet træffer ekspropriationsbeslutning for erhvervelse af Jyllandsvej 89 til byudvikling inden for lokalplan 145.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Byråd har på møde den 4. april 2016 endeligt vedtaget lokalplan 145 "Nyt byområde ved Falstersvej i Middelfart". Lokalplanen omfatter et areal på ca. 15.3 ha i den nordlige del af Middelfart.
Det aktuelle areal, af matr. nr. 17ef Staurby by, Vejlby, der ønskes erhvervet er på 10.641 m2 og beliggende ud til Jyllandsvej og har en bredde på ca. 50 meter. Der er ikke byggemuligheder på arealet p.g.a. støjgener fra Jyllandsvej, men arealet indgår i de grønne arealer og giver mulighed for vejadgang til Jyllandsvej.
Der har været ført forhandlinger med ejerne af arealet uden, at det har været muligt at komme frem til en aftale om køb.
I henhold til § 47 stk 1 i planloven kan "kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt".
Middelfart Kommune har behov for at sikre arealet af hensyn til udvikling af boligområdet i lokalplanområdet. Middelfart Kommune har derfor ekspropriationsvilje for at sikre boligudbygningen i området.
Når beslutning om ekspropriation er truffet vil der blive afholdt åstedsforretning som indledning på overtagelse af arealerne.

Økonomi:

Ejendommen er på 10.641 m2 og er vurderet til 409.900 kr. Købsprisen for arealet vil indgå som en del af byggemodningsomkostningerne for området.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Byrådet den 6. juni 2016

Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Godkendt

Fraværende: Agnete Damkjær

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00

Godkendt

Fraværende: Agnete Damkjær

Bilag:

2016-009087-1jyllandsvej89.pdf
353. Revision af Restaurationsplanen for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2016-015455
Sagsbehandler: Julie Rousing

Præsentation:

Bevillingsnævnet fremsender forslag til revision af Restaurationsplanen for Middelfart Kommune (vedtaget af Byrådet den 7. april 2014) til godkendelse. Bevillingsnævnet foreslår at der gives mulighed for udvidelse af åbningstider i forbindelse med "Studenterugen".

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender den reviderede Restaurationsplan.

Sagsbeskrivelse:

Bevillingsnævnet har i de seneste år modtaget ansøgninger og anmodninger fra forskellige restaurationsvirksomheder i Middelfart Midtby om tilladelse til at holde åbent til kl. 05:00 i den uge, hvor studenterne springer ud ("Studenterugen").

Spørgsmålet har endvidere været drøftet på fællesmøde den 16. november 2015, hvor Bevillingsnævnet, repræsentanter for de forskellige restaurationer i Middelfart Midtby, SSP og Fyns Politi deltog.

Bevillingsnævnet besluttede på sit møde den 18. maj 2016, at der under punkt 7.2 i Restaurationsplanen gives tilladelse til, at restaurationer med natbevilling kan holde åbent i tidsrummet 02:00 – 05:00 natten efter mandag til torsdag i "Studenterugen" - uge 25.

Tilladelsen vil være betinget af at:
- Unge under 18 år ikke må opholde sig i restaurationsvirksomheden i den udvidede åbningstid (kl. 02:00 - 05:00).
- Virksomheden skal holde lukket i tidsrummet kl. 05:00-09:00.
- Gældende støjgrænser overholdes.

Forvaltningen bemærker, at tilføjelsen under punkt 7.2 om udvidet åbningstid i uge 25 beskriver den praksis, som Bevillingsnævnet fremover vil benytte sig af ved førstegangs udstedelse af alkoholbevilling til restaurationer med nattilladelse. Tilladelse til at holde åbent i den almindelige lukketid gives med samtykke fra politiet, såfremt det ud fra miljø- og samfundsmæssige samt ordens- og ædruelighedsmæssige hensyn, sammenholdt med virksomhedens karakter og driftsform, skønnes forsvarligt.

Som bilag vedlægges den ændrede restaurationsplan. Ændringerne er markeret med rød skrift. Der er ud over tilføjelsen omkring udvidet åbningstid i uge 25 under punkt 7.2. foretaget enkelte redaktionelle rettelser. Derudover er der foretaget ændringer under punkt 3 om Næringsbrev som følge af, at kravet om næringsbrev er bortfaldet pr. 1/1 - 2015, jf. Lov nr. 1370 af 16/12/2014 (Afskaffelse af næringsbrevsordningen).


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget: d. 30. maj 2016.
Byrådet: d. 6. juni 2016.

Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Godkendt

Restaurationspersonale, der har kundekontakt, ønskes godkendt af Fyns Politi.
Morten Weiss-Petersen stemmer imod den udvidede åbningstid

Beslutning:

Godkendt

Liste Ø + C stemte imod - i alt 3 stemmer.

Liste A + B + O + F + Svend Aage Nielsen stemte for - i alt 22 stemmer.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00

Godkendt

Restaurationspersonale, der har kundekontakt, ønskes godkendt af Fyns Politi.
Morten Weiss-Petersen stemmer imod den udvidede åbningstid

Bilag:

354. Svar på henvendelse fra Statsforvaltningen
Sagsnr.: 2016-004120
Sagsbehandler: Anne Hammershøj Beck

Præsentation:

Det Kommunale Tilsyn har tidligere fremsat kritik af Middelfart Kommunes salg af Stribgårdvej 6 og 12. Middelfart Kommune tog kritikken til efterretning og fremsendte en redegørelse til Tilsynet. Tilsynet har ønsket at Middelfart Kommune supplerer redegørelsen med en ny sagkyndig vurdering af markedsprisen på salgstidspunktet. På baggrund af vurdering fra Realmæglerne dateret 26. maj 2016 skal Byrådet godkende forvaltningens udkast til svarskrivelse.

Forvaltningen foreslår:

at Byrådet tager Realmæglernes vurdering af 26. maj 2016 til efterretning
at Byrådet godkender forvaltningens udkast til svar til Det Kommunale Tilsyn

Sagsbeskrivelse:

I 2013 solgte Middelfart en række ejendomme og indhentede derfor en valuarvurdering af ejendommenes markedspris. Stribgårdvej 6 og 12 blev samlet vurderet til en markedspris på 1.100.000,- og solgt for 1.110.000,-

En borger klagede over forløbet til Tilsynet og har fået medhold i at der var sket en annonceringsfejl.

Borgeren har også klaget over, at salget er sket under markedspris.

Den 4. april 2016 vedtog byrådet at holde fast i vurderingen af, at salget var sket til markedspris. Den oprindelige ejendomsmægler havde understøttet sin vurdering i et 3 siders notat, hvor han gennemgik sammenligningsgrundlag for vurderingen og konkluderede, at der efter hans opfattelse ikke herskede tvivl om, at der var solgt til markedspris.

På baggrund af den supplerende redegørelse fra mægler og forvaltningens kendskab til salgspriser for sammenlignelige ejendomme, var det således fortsat vurderingen, at der var solgt til markedspris.

Ved skrivelse af 11. maj 2016 anmodede Statsforvaltningen om, at Middelfart Kommune indhentede en ny sagkyndig vurdering af markedsprisen på salgstidspunktet i 2013 af Stribgårdvej 6 og 12. Tilsynet anmodede om, at sagen blev behandlet på førstkommende Byrådsmøde.

Valuar Henrik Schultz fra Realmæglerne I/S fremkom den 26. maj 2016 med sin vurdering af markedsprisen for Stribgårdvej 6 og 12 på salgstidspunktet.

Realmæglerne I/S konkluderer, at en handelspris på 1.110.000 må anses for indenfor rammerne af, hvad et salg i området har kunnet indbringe ved en indgåelse af en fri handel i 2013 på denne type af ejendomme.

På baggrund af de to mægleres vurderinger og forvaltningens eget kendskab til salgspriser, er det således fortsat vurderingen, at Middelfart Kommune har opnået markedsprisen ved salg af Stribgårdvej 6 og 12.


Økonomi:

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan
Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) den 6. juni 2016
Byrådet den 6. juni 2016

Økonomiudvalget (ekstraordinært møde) den 6. juni 2016
Økonomiudvalget indstiller svaret til godkendelse

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 6. juni 2016 kl. 16:45
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 6. juni 2016 kl. 16:45

Godkendt

Bilag:

355. Forslag til lokalplan 168 for mindre boligområde ved Danavej i Nørre Aaby
Sagsnr.: 2016-002814
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et mindre boligområde ved Danavej/Grønnegade i Nørre Aaby.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 168 for et mindre boligområde ved Danavej i Nørre Aaby godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 29. februar 2016 at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af en lokalplan for et mindre boligområde i Nørre Aaby centrum.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en tæt-lav boligbebyggelse bestående af 9 boliger. Bebyggelsesprocenten må max være 40 og bebyggelsen må opføres i 1½ etage med en bygningshøjde på 8,5 meter. Husene skal opføres med sadeltag og med facader i enten blank mur eller som kalkede, vandskurede eller pudsede facader. Der er stillet krav om, at der skal udlægges friareal svarende til 50% af etagearealet, hvoraf minimum halvdelen skal udlægges som et fælles friareal.

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt forslaget godkendes skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 10. maj 20165
Økonomiudvalgsmøde den 30. maj 2016
Byrådet den 6. juni 2016

Teknisk Udvalg - 10. maj 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Ove Andersen

Økonomiudvalgsmøde den 30. maj 2016
Anbefales

Fraværende: Agnete Damkjær

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. maj 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. maj 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Ove Andersen

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00

Godkendt

Fraværende: Agnete Damkjær

Bilag:

356. Forslag til lokalplan 170 for boliger ved Assensvej og Storebæltsvænget i Middelfart
Sagsnr.: 2016-003059
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et mindre boligområde ved Assensvej og Storebæltsvænget i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 170 for et boligområde ved Assensvej og Storebæltsvænget i Middelfart godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har den 1. februar 2016 godkendt, at der skulle laves en ny lokalplan for ejendommen Assensvej 100 og at anvendelsen skulle ændres fra erhvervsformål til boligformål.

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan for området, der udlægger ejendommen til boligformål i form af tæt-lav. Udover ejendommen Assensvej 100 er medtaget et mindre kommunalt ejet areal (matr. nr. 5mx), der ønskes udlagt til 2 parcelhusgrunde. De to grunde skal have vejadgang fra Storebæltsvænget, mens den øvrige bebyggelse skal have vejadgang fra Assensvej. Der etableres stiforbindelse til Storebæltsvænget samt til det eksisterende stinet i området. Tæt-lav bebyggelse tillades opført i 2 etager, men uden vandrette lejlighedsskel, mens de 2 parcelhusgrunde alene må bebygges med én etage med udnyttet tagetage.
 
 

Området ligger i en afstand af ca. 200 meter fra jernbanen. Der er lavet støjredegørelse der viser, at området ikke belastes med støj, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier.

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt forslaget godkendes skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 10. maj 2016
Økonomiudvalgsmøde den 30. maj 2016
Byrådet den 6. juni 2016

Teknisk Udvalg - 10. maj 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Ove Andersen

Økonomiudvalgsmøde den 30. maj 2016
Anbefales

Fraværende: Agnete Damkjær

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. maj 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. maj 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Ove Andersen

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00

Anbefales

Fraværende: Agnete Damkjær

Bilag:

357. Godkendelse af ekstra takster på affaldsområdet 2016
Sagsnr.: 2016-005812
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

I forbindelse med implementering af nedgravede affaldscontainere er der tidligere godkendt en takst til 5 m3 beholder for henholdsvis uge- og 14-dagstømning.

Der er opstået behov for yderligere takster til forskellige størrelser beholdere.

Forvaltningen foreslår:

 • At de yderligere takster for tømning af fælles og nedgravede affaldsløsninger godkendes

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med implementering af nedgravede containere i Melfar Parken, er der oprettet takster til 5 m3 nedgravet beholder for uge- og 14 dags tømning.

Det viser sig imidlertid, at der er et behov for også at etablere andre størrelser beholdere ved boligforeninger og sommerhusområder, hvor ejerforeninger beslutter, at der skal etableres fælles løsninger som skal tømmes med kranbil med enten nedgravede eller overjordiske beholdere. Disse affaldsløsninger er alternativet til fælles overjordiske 660 liters containere.

De * markerede felter viser de allerede godkendte takster for 5m3 fællesløsninger.

Ordning

5 m3

4 m3

3 m3

2,5 m3

Ugetømning kr./år

31.480*

 28.204

 25.306

 23.856

14 dages tømning kr./år


15.740*

 
14.102


12.653


11.928

Tilvalg sommer-tømning kr./år


4.010


3.591


3.222

 
3.037

Ekstra tømning kr./stk.


860*

 
792

 
736


708


I forhold til nedgravede affalsløsninger i Midtbyen adskiller disse sig, da det her er kommunen, som etablerer de nedgravede løsninger.

Økonomi:

Der vil ikke være udgifter for Middelfart Kommune ved vedtagelsen af yderligere takster for de nedgravede fælleløsninger på affaldsområdet. Affald og Genbrugs udgifter til drift og administration dækkes af selskabets takster efter ”hvile i sig selv” princippet.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 4. maj 2016
Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Byrådet den 6. juni 2016

Miljø- og Energiudvalget den 4. maj 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling

Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Anbefales

Fraværende: Agnete Damkjær

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. maj 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 4. maj 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00

Godkendt

Fraværende: Agnete Damkjær

358. Vedtagelse af værdighedspolitik
Sagsnr.: 2015-013258
Sagsbehandler: Ole Qvortrup Larsen

Præsentation:

Folketinget vedtog d. 23. februar 2016 L 105 – forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.

Værdighedspolitikken skal derudover beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre: 1) Livskvalitet. 2) Selvbestemmelse. 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen. 4) Mad og ernæring. 5) En værdig død.

Forvaltningen foreslår:

- at Middelfart Kommunes værdighedspolitik godkendes
- at der indsendes en ansøgning om værdighedsmidler efter den i bilag beskrevne fordelingSagsbeskrivelse:

En værdighedspolitik kan udformes på mange forskellige måder. Der er ingen formkrav til politikken, hverken hvad angår indhold eller processen frem mod politikken ud over de fem hovedoverskrifter.

Efter aftale med Social- og sundhedsudvalget er det valgt, at Middelfart Kommunes værdighedspolitik består af små historier fra det virkelige liv, der hver især kan udtrykke forskellige aspekter af værdighed. Desuden skal værdighedspolitikken være i overensstemmelse med byrådets vision, Social- og Sundhedsudvalgets politiske mål og med strategien for fremtidens velfærd.

Det valg er truffet med udgangspunkt i en vurdering af, at der allerede i dag leveres værdig omsorg og pleje i Middelfart Kommune. Værdighed er således ikke noget nyt, og derfor tager politikken udgangspunkt i det, vi allerede gør og gerne vil have mere af.

Værdighedspolitikken er derfor udformet gennem samtaler med ældre borgere og med Ældrerådet.

Politikken er i sagsbeskrivelsen opdelt i afsnit, der baserer sig på de kernepunkter, der er nævnt i det bagvedliggende lovgrundlag. Nedenfor er politikken gengivet i forkortet form:

Livskvalitet

 • Du skal ses, lyttes til og inddrages i, hvad der har betydning for dig og dit liv 
 • Du skal være selvhjulpen i det omfang det er muligt
 • Du skal mærke, at vi er fleksible i vores tilbud om støtte 
 • Du skal møde dygtige og højtkvalificerede medarbejdere, der samarbejder med hinanden…og som også samarbejder med pårørende og frivillige 

Selvbestemmelse

 • Du skal have muligheden for at bestemme i dit eget liv så længe, som det overhovedet er muligt 
 • Du skal have vores støtte til at finde dine ressourcer 

Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed

 • Du skal opleve, at vi har fokus på forebyggelse og tidlig og tværgående indsats 
 • Vi holder, hvad vi lover, og vi lover ikke mere, end vi kan holde 
 • Du skal opleve, at vi lytter til og er i tæt kontakt med ældrerådet i kommunen 

Mad og ernæring

 • Du skal tilbydes sund og ernæringsrigtig mad – uanset om du bor på ét af vores plejecentre eller i eget hjem 
 • Du skal tilbydes mad der er god for krop og sjæl – mad du kender og mad du kan lide    
 • Måltidet er andet og mere end bare maden – du skal have indflydelse på med hvem og hvordan du gerne vil spise 

En værdig død

 • Du skal have mulighed for at få en værdig afslutning på livet, og dine pårørende skal støttes bedst muligt

I forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. til understøttelse af arbejdet med værdighed. Middelfart Kommunes andel heraf udgør 7,644 mio. kr.
Det er en forudsætning for at søge midlerne frigivet, at Byrådet har vedtaget og offentliggjort sin værdighedspolitik.

I vedhæftede bilag fremgår den af forvaltningen anbefalede fordeling af midler fra værdighedspuljen til konkrete formål.

Økonomi:

Middelfart Kommunes andel af den såkaldte værdighedsmilliard er på kr. 7.644.000, der gives tilsagn senest d. 1. august 2016. Se bilag for yderligere oplysninger.

D. 31. marts blev der stillet spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg til ministeren, hvorvidt overførsel af ikke forbrugte midler fra 2016 kan overføres til følgende år. Svar foreligger ikke i skrivende stund.

Høring:

Værdighedspolitikken er blevet sendt i høring hos Ældreråd samt Handicapråd.

I bilag er vedlagt positive høringssvar fra begge råd.

Behandlingsplan:
Social- & Sundhedsudvalget den 11. maj 2016
Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Byrådet den 6. juni 2016

Social- og Sundhedsudvalget den 11. maj 2016
Anbefales godkendt

Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Anbefales

Fraværende: Agnete Damkjær

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00
Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00

Anbefales

Fraværende: Agnete Damkjær

Bilag:

359. Fælles forretningsorden for Middelfart Kommunes ældre- og plejeboliger
Sagsnr.: 2016-005664
Sagsbehandler: Sophie Westergaard

Præsentation:

Middelfart Kommune ejer ældre- og plejecentre og det er et krav, at beboerne har mulighed for beboerdemokrati. Beboerdemokratiet er beboernes indflydelse på afdelingens dagligdag og drift. Forretningsordenen indeholder regler om afholdelse af beboerdemokratiet.

Forvaltningen foreslår:

 • At den Fælles Forretningsorden for Middelfart Kommunes ældre- og plejeboliger godkendes

Sagsbeskrivelse:

I 2015 blev projekt ” Kommunale Udlejningsejendomme” igangsat. Projektet har til bl.a. til formål at sikre, at Middelfart Kommunes boligadministrations processer og arbejdsgange er i overensstemmelse med lovgivningen. 

Middelfart Kommune ejer 9 forskellige ældre- og plejecentre. Centrene er opført eller ombygget med støtte fra Landsbyggefonden. Centrene består af almene ældreboliger og lejes ud til kommunens ældre og handicappede, der har behov for sådanne boliger. Boligerne reguleres af Almenboliglovgivningen og lejes ud efter Almenlejeloven. Efter Almenboliglovgivningen gives beboerne indflydelse på afdelingens via beboerdemokratiet.

Afdelingsmødet er det væsentligste beslutningsorgan. Det er her beboerne drøfter og træffer beslutninger om afdelingens forhold, ligesom beboerne kan vælge de personer, som præger afdelingens daglige funktion. På afdelingsmøderne godkendes driftsbudgettet og dermed også huslejen, lejestigninger over 15%, iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen og valg af vedligeholdelsesordning mv.

F
or kommuner, der ejer almene ældreboliger anbefales det, at man udarbejder en forretningsorden for afdelingsmødet. Medsendte forretningsorden  tillægger beboerne de samme rettigheder, som i lovgivningen og følger reglerne i Almenboliglovgivningen.  
Styregruppen for projektet ønskede, at der på afdelingsmødet skal kunne stemmes ved fuldmagt samt, at pårørende gives adgang til at deltage med taleret på afdelingsmødet.

Om afstemning ved fuldmagt :
Beslutninger på afdelingsmødet træffes ved stemmeflertal blandt de fremmødte. Der er ikke adgang til at stemme ved fuldmagt, med mindre det fremgår af forretningsordenen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i de tilfælde, hvor det fremgår af loven at beslutning skal træffes af stemmeberettigede deltagere i afdelingsmødet. Forretningsordenen giver mulighed for at stemme ved fuldmagt i tilfælde herudover.

Om pårørendes adgang til at deltage på afdelingsmøder:
Det følger af lovgivningen, at adgang og stemmeret på afdelingsmødet har afdelingens beboere, dog ikke aflastningsbeboere. Pårørende har kun adgang til at deltage, hvis det fremgår af forretningsordenen. De emner, der behandles på afdelingsmødet kan have en stor indflydelse på beboerens hverdag og økonomi. Det er boligadministrationens opfattelse, at mange ting vedr. lejemålet i ældre- og plejeboliger i stort omfang håndteres af lejers pårørende, hvorfor det er nærliggende at pårørende gives mulighed for at deltage. Efter forretningsordenen har pårørende mulighed for at deltage til afdelingsmøder med taleret, men uden stemmeret.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Sendt i høring i Ældreråd og Handicapråd. Der er modtaget høringssvar fra såvel Ældreråd som Handicapråd.

Ældrerådet havde følgende bemærkninger:

Høringssvar vedr. forretningsorden for kommunens ældre- og plejeboliger. 

Ældrerådet behandlede det tilsendte forslag til fælles forretningsorden på møde den 28. april. Vi finder det positivt med et sådant fælles tiltag, og vi føler os overbeviste om, ” at juraen på den måde er på plads”  Så set i det lys kan vi anbefale forslaget.

Vi havde imidlertid debat om et par problemstillinger – hermed til overvejelse og evt. ændringer:
§ 2. Hvorfor opereres der med et afdelingsmøde (årsmøde) og et regnskabsmøde. For os at se, er det med til at gøre det mere indviklet end nødvendigt- vi tænker her på de direkte berørte beboere. Årsregnskabet kunne være på som en del af minimumsdagsordenen. En konsekvens af det ville være, at nogle af de relativt set mange tidsfrister kunne reduceres en smule. Valg af bestyrelse og suppleanter er nævnt to gange i minimumsdagsordenen - formentlig en skrivefejl. Hvorfor ikke beslutte en gang for alle, om formanden vælges på et afdelingsmøde eller om bestyrelsen konstituerer sig selv.
I § 4 stk.1 er der nævnt noget om nødvendig lejeforhøjelse i relation til styrkelse af det sociale liv og netværk i boligområdet. På os virker det lidt irrelevant, men det er det måske ikke.

I samme § stk. 2 opereres der med en lejeforhøjelse på 15%. Det er temmelig meget i denne sammenhæng – pensionister. Og er det inden for lovgivningens rammer med en sådan bestemmelse? Skal der ikke være tale om direkte forbedringer af boligen for at noget sådant kan komme på tale?
Vi er bevidste om, at der kan gøre sig særlige forhold gældende i denne sammenhæng, hvorfor vi har valgt at udforme høringssvaret som vi har:
anbefaling af forslaget, men med spørgsmål/forslag til overvejelse.

Handicaprådet havde følgende bemærkninger til den fremsendte forretningsorden:

Vedr. §4 stk. 2:
Vi mener ikke det kan være rigtigt at man kan få en huslejestigning, der overstiger 15% af den gældende årsleje uden at det har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet og man har haft brugerne inde over ligeså. Der kan være mange, som bliver klemt økonomisk ved en sådan stigning. Dette er også den eneste ændring vi mener er nødvendig at lave. Ellers synes vi det er godt, at man nu laver ensrettede forretningsordner for alle boligerne.


Behandling:
Social og Sundhedsudvalget 11.5.2016
Økonomiudvalget 30.5.2016
Byrådet 6.6.2016

Social- og sundhedsudvalget den 11. maj 2016
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 30. maj 2016
Anbefales

Fraværende: Agnete Damkjær

Beslutning:

Godkendt

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00
Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00
Byrådet 6. juni 2016 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 11. maj 2016 kl. 16:00

Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget 30. maj 2016 kl. 13:00

Godkendt

Fraværende: Agnete Damkjær

Bilag:

LUKKEDE SAGER