Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Byrådet møde den 7. marts 2016

Møde:
Byrådet
Mødetid:
7. marts 2016 kl. 17:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Allan Buch
Christian Martins Kromann
Lars Vigsø
Flemming Worsøe
Niels Bebe
Svend-Aage Nielsen
Peter Storm
Jens Backer Mogensen
Jonathan Roed Kirkedal
Anton C. Petersen
John Kruse
Ove Andersen
Kim Lund
Paw Nielsen
Nicoline Damkjær
Kaj Johansen
Agnete Damkjær
Kaj Piilgaard Nielsen
Regitze Tilma
Mikkel Dragmose-Hansen
Steen Dahlstrøm
Bo Juul Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

316. Likviditetsoversigt pr. ultimo 4. kvartal 2015
Sagsnr.: 201002858
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår:

 • At nærværende orientering tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af de likvide beholdninger fra dag til dag over det seneste år. Kravet er, at gennemsnitslikviditeten skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. ultimo 2015 viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 udgjorde 176,9 mio. kr.

Likviditeten er på det seneste år forøget med 29,6 mio. kr., mens likviditetsforøgelsen i 4. kvartal udgør 3,6 mio. kr. Forøgelsen skyldes primært optagelse af lån til projekter i 1. halvår på lånerammerne for 2014 og 2015, samt det realiserede driftsresultat for 2015.

Økonomi:

I 2016 forventes likviditeten alt andet lige at blive reduceret som følge af, at der i indeværende år afholdes betydelige anlægsudgifter til etablering af det nye rådhus og bycenter, mens anlægsbevillingerne - og dermed kasseforbruget - er budgetlagt på tidligere regnskabsår.

Foruden kassetrækket til rådhuset, er der - isoleret set for budgetåret 2016 - budgetlagt et kassetræk på 19,2 mio. kr. (5,2 mio. kr. eksklusiv teknisk budgetværn).

Det er dog væsentligt at bemærke, at likviditetsprognoser altid er forbundet med betydelig usikkerhed.

Likviditetsopgørelsen er stærkt påvirkelig overfor faktorer som:
 • Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifter betales senere end budgetforudsat.
 • Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse og betaling for anlægsprojekters udførelse.
 • Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
 • Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassepåvirkning i budgetåret.
 • Likviditetsvirkningen af årets resultat på den skattefinansierede drift, herunder centrale og decentrale enheders opsparing eller forbrug af overskud fra år til år.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget d. 29. februar 2016
Byrådet d. 7. februar 2016

Beslutning:

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 7. marts 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

317. Indsats i forhold til uddannelsespraktikanter på Kommunens arbejdspladser
Sagsnr.: 2015-012857
Sagsbehandler: Henrik Teichmann

Præsentation:

I forbindelse med budget 2016 vedtog byrådet at der skulle laves en samlet analyse af kommunens indsats i forhold til uddannelsespraktikanter. På baggrund af denne analyse gives forslag til uddannelsesindsatsen fra 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune udfaser praktikanter på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) frem til 2019.
 • At der som konsekvens heraf træffes en principbeslutning om at de frigjorte budgetmidler til PAU-praktikanter overføres til ny central pulje til uddannelsespraktik under økonomiudvalget.
 • At Direktionen i forbindelse med forslag til budget 2017 overvejer, hvor stor denne pulje skal være fremadrettet.
 • At organiseringen af kontoruddannelsen fortsætter uændret under økonomiudvalget og administreres af Løn- og økonomiafdelingen som i dag.

Sagsbeskrivelse:

BUF-forvaltningen vil reducere optaget af elever på PAU med 2 om året fra 6 i 2016 til 0 i 2019. Begrundelsen er, at man opnår bedre faglige kompetencer hos medarbejderne ved selv at kompetenceudvikle ansatte pædagogmedhjælpere.

Formålet med en ny central pulje til uddannelsespraktik er at gøre uddannelsesindsatsen fleksibel, og dermed styrke mulighederne for at målrette indsatsen og prioritere mellem forskellige uddannelsesområder på tværs af forvaltninger.

I forbindelse med udfasningen skal BUF-forvaltningen iagttage eventuelle kommende 3-partsaftaler eller KKR-aftaler fra 2017 om dimensionering og fordeling af PAU-elever.

Da alle kontorelever til forskel fra øvrige uddannelsespraktikanter skal konteres på samme konto (administrativt personale), er det mest hensigtsmæssigt at opretholde et budget for disse.

Social- og sundhedsforvaltningen vil i årene fremover prioritere flere SOSU-assistenter og færre SOSU-hjælpere. Tiltaget finansieres inden for eget uddannelsesbudget med tilførsel af midler fra ”velfærdsmilliarden” på finanslov 2016. Også på dette område skal forvaltningen iagttage eventuelle kommende 3-partsaftaler eller KKR-aftaler fra 2017 om dimensionering og fordeling af SOSU-elever.

Økonomi:

Der er i 2016 afsat kr. 1.927.000 på budgettet til PAU-praktikanter. Den foreslåede udfasning af praktikanter vil medføre nedenstående forbrug pr. år. Beregningen er lavet i 2016-niveau med udgangspunkt i budget 2016. 

 

2016

2017

2018

2019

2020

PAU elev-årsværk

17,5

14,5

10

5

0

Budgetforbrug

1.927.000

1.597.000

1.101.000

551.000

0

Frigjorte midler

 

330.000

826.000

1.376.000

1.927.000

 

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget 29.2.2016.
Byrådet 7.3.2016.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 7. marts 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Bilag:

318. Godkendelse af ekspropriation af arealer i forbindelse med byggeri af nyt rådhus
Sagsnr.: 2015-010863
Sagsbehandler: Ditte Diana Holmgaard Storm

Præsentation:

Middelfart Kommune har den 16. december 2015 afholdt åstedsforretning med 3 lodsejer på henholdsvis Havnegade, Østergade og Hans Bangsvej.
Ekspropriationen vedrører arealer til køreareal og nye fortovsarealer. 

Indsigelsesperioden er overstået, og der kan træffes endelig beslutning om ekspropriation af arealerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At der træffes beslutning om ekspropriation af arealerne hos de tre berørte lodsejere i henhold til Vejlovens § 94 og 96 til 102 i Lovbekendtgørelse 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje med senere tilføjelser.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune afholdt 16. december 2015 åstedsforretning på følgende 3 ejendomme:

Lb. nr. 1:
Havnegade 4, 5500 Middelfart
Matr. nr. 405a, Middelfart Bygrunde
Ejer: Nissen Construction og Development Aps
Hos Lb. nr. 1 er der indgået aftale om mageskift af 65 m2 vejareal benævnt "7000af" som tillægges matrikel 405a. Der eksproprieres derudover 10 m2, samt indgås aftale om midlertidig benyttelse af 60 m2 til arbejdsarealer.
I forbindelse med ekspropriationen nedlægges det tillagte areal som kommunevej.

Lb. nr. 2:
Østergade 13, 5500 Middelfart
Matr. nr. 12a, Middelfart Bygrunde
Ejer: Arne Blomstrøm,
Ovnhusvej 3
5580 Nørre Aaby
Hos Lb. nr. 2 er der erhvervet 13 m2, samt indgået aftale om midlertidig benyttelse af 20 m2 til arbejdsareal.

Lb. nr. 3:
Hans Bangsvej 15, 5500 Middelfart
Matr. nr. 12cp, Middelfart Markjorder
Ejer: Dorte og Preben Ørgaard Andersen
Kålsbjergvej 39,
5500 Middelfart
Hos Lb. nr. 3 er der erhvervet 18 m2, og indgået aftale om midlertidig benyttelse af 15 m2 til arbejdsareal.  

Forvaltningen har i forbindelse med de 4 ugers efterfølgende høring ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger fra ejere eller andre interessenter.

Forvaltningen har ligeledes forespurgt Middelfart Spildevand om de har bemærkninger til nedlæggelse af vejareal ved Lb. nr. 1, da Middelfart Spildevand har vejadgang til ledning etableret på matrikel 405a langs østskellet. Middelfart Spildevand har ingen bemærkninger til dette, da deres adgang er uændret.
 
Der er indgået forlig med alle tre lodsejere.

Økonomi:

Udgiften vil afholdes af budgettet for Trafiksanering og forskønnelse af Havnegade, Østergade og Kappelsbjergvej.

Høring:

Ingen høring, da Kommunen ikke er forpligtiget

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 9. februar 2016
Økonomiudvalget - 29. februar 2016
Byrådet - 7. marts 2016

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 9. februar 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 7. marts 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. februar 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. februar 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Teknisk Udvalg - 9. februar 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Bilag:

319. Nedlæggelse af to private fællesveje i Kingstrup Mose
Sagsnr.: 2015-011582
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

Ejeren af matr. nr. 38, Kindstrup by Gelsted søger om tilladelse til at nedlægge to private fællesvej, som angivet med rødt.
på det viste kort (er også vedlagt som bilag). Der ansøges om anvendelse af nedlæggelsesbestemmelserne i §§ 71 til 78 i Lov om private fællesveje (Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015), som gælder for byområder. Byreglerne ønskes anvendt fordi det er meget uigennemsigtigt, hvem der har vejret til vejene, og at vejene derfor ikke kan nedlægges efter aftale mellem de vejberettigede.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget meddeler tilladelse til at nedlægge den sydligste af de to vejstrækninger i henhold til § 71 i Lov om private fællesveje. Natur- og Miljøafdelingen meddeler, at vejstrækningen vil kunne nedlægges uden forudgående anmeldelse efter § 26A i Naturbeskyttelsesloven.
 • At udvalget meddeler tilladelse til at nedlægge den øst-vest gående del af den nordligste af de to vejstrækninger i henhold til § 71 i Lov om private fællesveje, under forudsætning af at den bibeholdes i henhold til bestemmelserne i §§ 26 og 26A i Naturbeskyttelsesloven. Det vil sige, at der forsat skal være adgang til at færdes til fods og på cykel.
 • At udvalget meddeler afslag til at nedlægge den nord-syd gående del af den nordligste af de to vejstrækninger, fordi den tjener som adgang til matr. nr. 3i, Kindstrup by Gelsted, og er af vigtighed for ejeren af matrikel 3i.

Sagsbeskrivelse:

Den 27. august 2015 har landispektørfirmaet LIFA A/S på Sven Åge Hansens vegne fremsendt en ansøgning om tilladelse til at nedlægge de to private fællesvejsstrækninger, der er markeret med rødt på et vedlagt kort. På samme kort er med gult anført to nye private fællesveje, som bliver oprettet. Med orange er anført en privat fællessti, som bliver anlagt.

Kommunen skal i henhold til §§ 71-78 i Lov om private fællesveje tage stilling til om de to vejstrækninger kan nedlægges. Proceduren er at der skal være en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag. Dette skal tilskrives til ejere og andre, som kommunen antager kan have en vejret. Desuden det samme offentliggøres.

Den 13. november 2015 udsendte forvaltningen et høringssbrev til en række personer, som vi fandt eventuel kunne have en vejret til de to vejstrækninger, der er ønske om at nedlægge . Offentliggørelsen er sket på kommunes hjemmeside og i Melfar Posten i uge 47 i 2015. Fristen for fremsendelse af indsigelser og ændringsforslag blev sat til den 15. januar 2016.

Der er fremkommet indsigelser fra Jens og Mette Østerbye Andersen, fra Lone Jørgensen, fra Ejby Lokaludvalg og fra Middelfart Kommunes Natur- og Miljøafdeling. Indsigelserne er velagt dagsordenpunktet som bilag.

Indsigelserne kan sammenfattes til følgende.

Den øst-vest gående del af den nordligste vejstrækning:

Alle fire peger på, at vejstrækningen skal bevares af rekreative årsager. Tre af indsigelserne stiller sig tilfredse med at vejstrækningen bevares anlagt, således at det i henhold til bestemmelserne i §§ 26 og 26A i Naturbeskyttelsesloven er lovligt at færdes til fods og på cykel. Jens Andersen har mundtligt oplyst, at hans indigelse også skal forstås sådan, at han er tilfreds, hvis der bevares en gående og cyklende adgang. Natur- og Miljøafdelingen gør også opmærksom på at de ikke har modtaget ansøgninger om vejenes nedlæggelse, men at der ikke vil kunne forventes accept til at nedlægge strækningen efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser i § 26A.

Den nord-syd gående del af den nordligste vejstrækning:

Adgang fra Kingstrup Mosevej til denne vejstrækning foregår i dag ad en privat vej umiddelbart vest for Kingstrup Mose 22. Denne private vej forløber herfra over to matrikler, hvor Svend Åge Hansen ejer den ene nemlig matr. nr. 38, Kindstrup by Gelsted. Den anden matrikel, som er matr. nr. 25b, Kingstrup by Gerlsted, ejes af Sven Åge Hansens hustru Lone Strunk Hansen. Vejstrækningen fungere ifølge Jens Andersen, der er ejer matr. nr. 3i Kingstrup by Gelsted,  som vejadgang  til hans matrikel. Kommunen bruger også denne vejstrækning, når der skal ske vedligeholdelse af den nye spang. Det vil derfor være ønskeligt at Jens Andersen og Middelfart Kommune tildeles en vejret af ejerne. Jens Andersen mener, at han  har vundet hævd på at køre på denne vej. Dette forhold er ikke noget kommunen kan afgøre. Det kan kun afgøres ved en domstol, eller hvis vejejeren tildeler en vejret. 

Ovenstående betyder at vejdelen må betragtes som værende af vigtighed og tjenende som vejadgang. Derfor må konklusionen være, at vejen  i henhold til bestemmelserne i § 72 i Lov om private fællesveje kke kan nedlægges.

Der er til sagen vedlagt et bilag som siger at Svend Åge Hansen, som ejer af matr. nr 38 kindstupr by Gelsted og Lone Strunk Hansen  som ejer af matr.nr. 25 b, Kindstrup by Gelsted giver deres tilsang til at ville tildele vejret hvis de ansøgte vejstrækninger bliver nedlagt. 

Den sydligste af de to vejstrækninger, der er ansøgt om at nedlægge:


Om denne vejstrækning siger indsigelserne fra Jens og Mette Østerbye Andersen, Ejby Lokaludvalg og Natur- og Miljøuafdelingen at vejen godt kan nedlægges. Indsigelsen fra Lone Østergård nævner ikke denne strækning. Samtidig skriver Natur og Miljafdelingen, at de ikke mener, at vejstrækningen skal opretholdes i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Økonomi:

Intet.

Høring:

Ingen høring af handicaprådet og ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 9. februar 2016
Økonomiudvalget - 29. februar 2016
Byrådet - 7. marts 2016

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 9. februar 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 7. marts 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. februar 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. februar 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Teknisk Udvalg - 9. februar 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Bilag:

320. Kommunegaranti for lån til Middelfart Fjernvarme
Sagsnr.: 2016-000264
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. skal investere 8,0 mio. kr. i renovering af fjernvarmerør i Østergade, Algade og Søndergade samt i Klimaby projektet og nyudstykning på Falstersvej. Investeringerne ønskes finansieret ved låneoptagelse og der søges om at Middelfart kommune stiller garanti for lånet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Fjernvarme a.m.b.a's ansøgning imødekommes
 • At der i henhold til ansøgningen stilles den ønskede garanti for optagelse af et lån på 8,0 mio. kr.
 • At Middelfart kommune opkræver en garantiprovision på 0,5% årligt af restgælden pr 31/12

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Fjernvarme gennemfører i 2016 en nødvendig renovering af fjernvarmerørene i Østergade, Algade og Søndergade. Renoveringen er nødvendig for at opretholde forsyningssikkerheden overfor forbrugerne, da de eksisterende rør er udtjent efter mere end 35 år i jorden. De nye fjernvarmerør har en meget høj isoleringsevne, hvorfor det forventes, at varmetabet i rørene halveres i forhold til de nuværende rør.

I forbindelse med Klimaby projektet i den vestlige bydel skal der ske omlægning af flere ledningsstrækninger.

Nyudstykningen på Falstervej medfører investeringer i forsyningsledninger til området, samt en boosterstation.

Etablering af fjernvarmeledning i den nye udstykning på Falstersvej vil blive politisk behandlet som et selvstændigt punkt på et senere tidspunkt.

Økonomi:

De samlede investeringer på 8,0 mio. kr. fordeler sig med   

 

 Renovering af fjernvarmerør i Østergade

1,5 mio. kr. 

 Renovering af fjernvarmerør i Søndergade    

1,5 mio. kr.

 Renovering af fjernvarmerør ifm. Klimabyen

2,0 mio. kr.

Forsyningsledning til nyudstykning på Falstervej

3,0 mio. kr.

I alt

8,0 mio. kr.

    
Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. finansiere investeringerne ved optagelse af et fastforrentet lån, hvilket giver budgetsikkerhed og stabilitet i forhold til varmeprisen.

I følge lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for forsyningsselskaber uden at det belaster kommunens låneramme. Kommunen er forpligtet til at opkræve et vederlag på markedsvilkår til dækning af kommunens risiko i forbindelse med garantistillelsen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 3. februar 2016
Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Byrådet den 7. marts 2016

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 3. februar 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 7. marts 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. februar 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 3. februar 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Miljø- og Energiudvalget 3. februar 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

321. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til kommuneplan 2013-2025 om biogasinteresseområder
Sagsnr.: 2012-012036
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-2025 - udpegning af biogasinteresseområder og interesseområder til lokaliseringaf store husdyrbrugfor Middelfart Kommune, har været i offentlig høring i 8 uger. Høringen udløb den 4. januar 2016. Der er modtaget høringssvar fra Baaring Banke Lokaludvalg og Energinet/dk.
Der er ikke foretaget ændringer i forslaget.

Forvaltningen foreslår:

 • At tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2013-2025 godkendes.
 • at de modtagne høringssvar besvares, i henhold til nedenstående bemærkninger. 

Sagsbeskrivelse:

Kommunen gennemførte i foråret 2015 en for-offentlighedsfase, som blev annonceret bredt. Der var i det udsendte materiale - til inspiration - vist flere mulige placeringer af biogasinteresseområder. Kommunen modtog 11 høringssvar vedrørende biogasinteresseområder og 1 høringssvar vedrørende udpegning af interesseområder til lokalisering af store husdyrbrug. Høringssvarene er indgået i udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg. Byrådet vedtog på møde den 2. november 2015 at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2013-2025 i offentlig høring.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 5. november 2015 - 4. januar 2016. I perioden er modtaget høringssvar fra Energinet/dk og Baaring Banke Lokaludvalg.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Bemærkningerne modtaget fra Energinet/dk omhandler afstandskrav fra biogasanlæg til eksisterende gasledning og afstandskrav i forbindelse med omlægning af gasledning ved eventuel ny linjeføring af jernbanen over Vestfyn. Bemærkningerne forhindrer ikke udpegningen af biogasinteresseområdet.
Bemærkningerne fra Energinet/dk medfører, at der i den fremtidige planlægning for endelig placering af biogasanlægget, skal indarbejdes placering af eksisterende og eventuel fremtidig gasledning.

Bemærkningerne modtaget fra Baaring Banke Lokaludvalg, udtrykker bekymring for den foreslåede placering.
Bekymringen omhandler:
 • Graden af lugtgener
 • Negativ indflydelse på tilflytningen
 • Negativ påvirkning af prisudvikling på eksisterende huse
 • Øget tung trafik på Hedegaardsvej
 • Synlighed i landskabet
 • Placering i område med særlig drikkevandsinteresse.
Baaring Banke Lokaludvalg har på baggrund af de nævnte bekymringer, foreslået alternativ placering ved den nye motorvejsafkørsel ved Kauslunde.
Forvaltningen vurderer, at det foreslåede område ved Kauslunde er mindre egnet til placering af biogasanlæg end området nord for Nørre Aaby, idet et større område til etablering af biogasanlæg vil være svært at indpasse i området omkring Kauslunde.
Det skyldes, at området ved Aulbyvej ved motorvejsafkørselen ligger tæt på Kauslunde by. Afstandskravet på 500 m til samlet bebyggelse, samt afstand til spredt bebyggelse i det åbne land begrænser således i stor udstrækning arealerne, der vil kunne anvendes til biogasanlæg. Området vest for Aulbyvej og syd for motorvejen er udlagt som perspektivområde i kommuneplan 2013 og en stor del af området ligger desuden inden for NFI område (NitratFølsomt Indvindingsområde). Arealerne øst for Aulbyvej og øst for bufferzonen omkring Kauslunde er udpeget til økologisk forbindelseslinje.  
Desuden er der i området lavbunds- og naturområder og åbeskyttelseslinje.
 
Lokaludvalget har henvist til risikoen for lugtgener, med henvisning til lugtproblemer ved anlæg ved Ringe og Bogense. Forvaltningen har ved kontakt til de to kommuner fået oplyst, at de nævnte anlæg ved Ringe og Bogense er nyetablerede og først opstartet i november og december måned 2015, hvorfor der har været indkøringsproblemer. Anlæggene giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til unødige lugtgener for de omkringboende. Kommunerne har vægtet minimering af lugtgener meget højt, i forbindelse med de givne miljøgodkendelser.
Placeringen ved Nørre Aaby overholder afstandskrav til bebyggelse, og dermed forventes lugt også at kunne håndteres tilfredsstillende, ved denne placering.

Angående synlighed i landskabet ved Nørre Aaby, placeres biogasanlægget umiddelbart op af et industriområde, hvor området i forvejen er præget af større tekniske anlæg.  
Placering ved Kauslunde vil være i det åbne land, og anlægget vil derfor fremstå meget tydeligt.

Bemærkningen fra Lokaludvalget om øget tung trafik ved placering af anlægget ved Nørre Aaby, er vurderet i forhold til beliggenheden af relevante leverandører.
Området ved Nørre Aaby har - i henhold til Trekantområdets forening for biomasseejere - en god beliggenhed i forhold til relevante leverandører af husdyrgødning. Umiddelbart er beliggenheden knap så god ved Aulbyvej, da området ikke ligger helt så centralt i kommunen, og placeringen forventes at ville give øget trafik ved Baaring Banke, såfremt anlægget placeres ved Kauslunde, grundet vejadgangen fra leverandører. 

På den baggrund vurderer forvaltningen, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til at ændre i forslaget til Kommuneplantillæg 2013-2025.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget den 3. februar 2016
Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Byrådet den 7. marts 2016

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget den 3. februar 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Udvalget tilbyder Båring Banke Lokaludvalg et orienteringsmøde.

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 7. marts 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. februar 2016 kl. 14:00
Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 3. februar 2016 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Udvalget tilbyder Båring Banke Lokaludvalg et orienteringsmøde.

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Miljø- og Energiudvalget den 3. februar 2016
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Udvalget tilbyder Båring Banke Lokaludvalg et orienteringsmøde.

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Bilag:

322. Kulturaftale 2016-2019 for Kulturregion Trekantområdet
Sagsnr.: 2014-005342
Sagsbehandler: Jan Thorgaard Henriksen

Præsentation:

Kulturaftalen for Kulturregion Trekantområdet udløb pr. 31.12.2015. Der er i dialog med Kulturministeriet formuleret en ny kulturaftale for perioden 2016-2019. Kulturaftalen bygger på Kulturmetropolstrategien, der blev vedtaget i byrådene i 2014.

Udkastet til kulturaftalen skal behandles og godkendes i alle syv byråd i Trekantområdet, hvorefter aftalen kan godkendes af Kulturministeren.

Forvaltningen foreslår:

 • Kulturaftalen 2016-2019 indstilles til godkendelse

Sagsbeskrivelse:

Kulturaftalen er en frivillig aftale mellem en gruppe af kommuner og Kulturministeriet. Formålet med aftalen er at fremme det tværgående samarbejde og sikre gode kulturtilbud til hele landet.

Trekantområdet er et samarbejde mellem kommunerne Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle, der samlet omfatter 400.000 indbyggere. De syv kommuner arbejder målrettet med at udvikle samarbejdet i regionen bl.a. gennem foreningen Trekantområdet Danmark.

Det kulturpolitiske samarbejde i Trekantområdet bygger på Kulturmetropolstrategien fra 2014, som er bidraget til den fælles vækststrategi: ”Vores fremtid” fra 2013. Vækststrategien knytter udviklingen og væksten sammen med evnen til at skabe en stærk og sammenhængende storbyregion. Kulturmetropolstrategien er det fælles pejlemærke for, hvordan vi ønsker at udvikle kulturlivet i Trekantområdet, og her spiller kulturmetropolen ind som målet for udviklingen af et rigt og mangfoldigt kulturliv, der skaber værdi for borgerne. Samtidig bygger Kulturmetropolstrategien på en forståelse af, at kulturen kan skabe en udvikling, der også influerer positivt på tiltrækning og fastholdelse, og gør Trekantområdet til et godt sted at bo.

Ambitionen om at udvikle Trekantområdet som kulturmetropol skal ses i lyset af tidligere undersøgelser, hvor en høj vurdering af områdets erhvervs- og vækstimage har stået i skarp kontrast til en meget lav vurdering af områdets kulturbrand

Denne kontrast svækker Trekantområdet i konkurrencen om tiltrækning og fastholdelse af borgere. Trekantområdet har dog et godt fundament at udvikle kulturmetropolen på. Trekantområdet er kendt for virkelyst og på, at der er kort fra tanke til handling. Området prioriterer innovationen og ideerne i både erhvervsliv, kultur og politik

Samlet set har indbyggerne i Trekantområdet et kulturforbrug, der svarer til landsgennemsnittet, og borgerne anvender også kulturtilbud i andre kommuner i Trekantområdet

Der er derfor masser af udviklingspotentiale for at udvikle en attraktiv kulturmetropol og styrke opfattelsen af området som et sammenhængende kulturliv.

 Trekantområdet skal udvikles som den åbne, grønne storby med en god sammenhæng mellem by, land og vand, der tilsammen tilbyder storbyens oplevelser og funktioner med naturen lige om hjørnet. Sammenhængskraften i området forudsætter en stærk politisk og organisatorisk sammenhæng, men også en oplevelse af at Trekantområdet hænger funktionelt og kulturelt sammen. Ambitionerne om at skabe en sammenhængende storbyregion byder på to overordnede udfordringer: dels er områdets demografiske og geografiske sammensætning væsentlig anderledes end storbyens, og dels er det en udfordring at områdets borgere og kulturelle aktører i vid udstrækning orienterer sig mod den enkelte kommune fremfor at interagere med det samlede kulturliv i regionen.

 Fundamentet for kulturmetropolen er de syv kommuners kulturliv, men først når vi formår at binde kulturlivet sammen, kan vi udvikle kulturmetropolen. Gennem kulturaftalen samler vi kræfterne i kulturregionen og skaber synergier mellem kulturlivets aktører og brugere på tværs af kommunegrænser. Kulturaftalen giver os mulighed for at udvikle tværgående initiativer, der ellers ikke ville opstå, og i fællesskab løfte ambitionen om at udvikle en kulturmetropol.

 Kulturregionens kulturpolitiske vision

Trekantområdet skal udvikles som en kulturmetropol, hvor områdets kulturbrugere gennem deres efterspørgsel og aktive deltagelse i kulturtilbud er med til at udvikle et aktivt kulturliv, og hvor kulturaktører tænker på tværs og i fællesskab skaber et rigt og varieret kulturliv gennem stærke og mangfoldige netværk.

 Om 10 år deltager Trekantområdets borgere aktivt i kulturlivet på kryds og tværs af kommunegrænserne.

 • Om 10 år har de kulturelle aktører i Trekantområdet et fælles perspektiv på kulturlivet og arbejder aktivt for at udvikle området i fællesskab.
 • Om 10 år er Trekantområdet kendt for kulturelt entreprenørskab.
 • Om 10 år har Trekantområdet styrket sin image som kulturmetropol markant.

Kulturaftalen for Trekantområdet 2016-2019 er bygget op om tre indsatsområder:

En kulturmetropol på vej

Trekantområdet skal opleves som en samlet kulturmetropol med en mangfoldighed af kulturtilbud – og de aktive kulturbrugere skal i højere grad bevæge sig henover kommunegrænserne.

Metropolens forbindelser

Vi skal aktivere mange flere kulturelle aktører i at udvikle vores samlede kulturliv gennem netværk, udviklingsprocesser og samarbejdsprojekter.

Metropolens næste generation

Vi skal fremme kulturelt entreprenørskab blandt børn og unge og sikre gode udviklingsmuligheder for unge talenter.

Kulturregion Trekantområdets politiske styregruppe har i udarbejdelsen af en ny kulturaftale lagt vægt på, at alle kulturlivets aktører har mulighed for at søge om projektstøtte, og at de støttede projekter rummer tydelige udviklingsperspektiver for Trekantområdet.

Kulturregion Trekantområdet prioriterer Trekantområdets Festuge som en central del af kulturaftalen. Trekantområdets Festuge skal derfor have et tydeligt fokus på udvikling og på at skabe værdi for kulturlivet i Trekantområdet hele året.

 

Økonomi:

Den samlede økonomi i aftalen er på 4,1 mio.kr. i 2016, 4,4 mio. kr. pr. år i 2017-2019. Heraf er 2 mio. kr. finansieret af Trekantområdet Danmark og 2,1-2,4 er finansieret af staten.

 Som det fremgår af kulturaftalen med bilag, er økonomien fordelt på de tre indsatsområder henover årene 2016-2019. Nedenfor ses fordelingen af finansieringen mellem staten og kulturregionen for perioden.

Årlig statslig bevilling til indsatsområder 2016- 2019

Indsatsområde
/mio. kr.

2016

2017

2018

2019

En kulturmetropol på vej

600.000

 700.000

700.000

700.000

Metropolens forbindelser

800.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Metropolens næste generation 1)

100.000

100.000

100.000

100.000

 

 

 

 

 

I alt

1.500.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1) Det statslige tilskud fra de tidligere amtslige kommunalfuldmagtsmidler er med til at finansiere det 3. indsatsområde ”Metropolens næste generation”.

 Kulturregionens egenfinansiering 2016 – 2019

Indsatsområde
/mio. kr.

2016

2017

2018

2019

En kulturmetropol på vej

600.000

600.000

600.000

600.000

Metropolens forbindelser

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

Metropolens næste generation

0

0

0

0

 

 

 

 

 

I alt

 

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

 


Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2016.
Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Byrådet den 7. marts 2016

Beslutning:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2016:
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 7. marts 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. februar 2016 kl. 13:15
Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. februar 2016 kl. 13:15

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Beslutning Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2016:
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Bilag:

323. Bevilling af kommunalt tilskud til førskolebørn på frie og private skoler
Sagsnr.: 2015-005794
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

De frie og private grundskoler i Middelfart Kommune og forvaltningen ønsker at indgå aftale om tilskud til SFO-tilbud for kommende skolebørn i månederne marts-juli hvert år.

Forvaltningen foreslår:

 • At de frie og private grundskoler i Middelfart Kommune fra 2016 får tilskud til Tidlig SFO, svarende til 80% af det beløb kommunens folkeskoler modtager pr. elev til Tidlig SFO. 
 • At der gives en tillægsbevilling til skoleområdet på 655.000 kr.
 • At der gives en negativ tillægsbevilling på dagtilbudsområdet på 655.000 kr.  

Sagsbeskrivelse:

Der er et økonimisk incitiment for de frie og private grundskoler og daginstitutioner at beholde de kommende skolebørn i daginstitution frem til skolestart i august.

Vælger de frie og private grundskoler og daginstitutioner at beholde de kommende skolebørn i daginstitution frem til skolestart i august, vil det have en samlet omkostning for Dagtilbudsafdelingen på 1,800 mio. kr. på årsbasis.

Tilbyder de frie og private grundskoler derimod Tidlig SFO, på linje med kommunens folkeskoler, vil dette medføre en samlet merudgift til tilskud på 0,655 mio. kr. for Skoleafdelingen. På den baggrundes forslåes det, at Middelfart Kommune indgår aftale, med de frie og private grundskoler i kommunen, omkring tilskud til SFO-tilbud for kommende skolebørn i månederne marts-juli hvert år.

Dette vil give en mindrebelastning på op til 1,145 mio. kr. at yde tilskud til privatskolers tidlige SFO set i forhold til alternativet, hvor børnene fortsætter i private daginstitutioner helt frem til skolestart i august.Økonomi:

Det bemærkes, at budgettet til tilskud til private daginstitutioner indgår som en del af dagtilbudsområdets samlede ramme.

Da dagtilbuds- og skoleområdet er underlagt demografikorrigeret rammestyring, skal udgifterne til udbetaling af til privatinstitutioner afholdes indenfor områdets samlede budgetramme.

Da besparelsen ved at lade børnene benytte Tidlig SFO på privatskoler frem for at benytte private pasningstilbud findes på dagtilbudsområdet, indstilles det, at der flyttes 0,655 mio. kr. fra Børn, Kultur og Fritidsudvalgets område til Skoleudvalgets område med virkning for budgetåret 2016 samt budgetoverslagsårene.

Det er lagt til grund for beregningen, at 78 børn vil benytte en tidlig SFO ordning i privat regi i 2016.

Tilskuddet til privatskolernes tidlige SFO ordning forslås fastsat til 80 % af nettodriftsudgiften ved den kommunale ordning. Alt i alt forventes det, at tilskuddet til de private skolers tidlige SFO ordning udgør 655.000 kr. i 2016.

Tilskuddet finansieres permanent fra dagtilbudsområdets budgetramme.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. januar 2016
Økonomiudvalget den 25. januar 2016

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2016.
Skoleudvalget den 2. februar 2016 
Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Byrådet den 7. marts 2016 

Beslutning:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. januar 2016
Indstilles til godkendelse

Fraværende: Peter Storm

Økonomiudvalget den 25. januar 2016

Sagen udsat.
Sagen skal behandles i Skoleudvalget.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2016:
Indstilles til godkendelse.

Skoleudvalget den 2. februar 2016: 
For indstillingen stemte:
Anton C. Petersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Jonathan Roed Kirkedal
Nicoline Damkjær
Regitze Tilma

Imod indstillingen stemte:
Mikkel Dragmose-Hansen

Paw Nielsen undlod at stemme

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 7. marts 2016
Godkendt.
For stemte 23: A, B, C, O, V og Svend-Aage Nielsen
Imod stemte 2: F og Ø

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 5. januar 2016 kl. 13:15
Økonomiudvalget 25. januar 2016 kl. 14:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. februar 2016 kl. 13:15
Skoleudvalget 2. februar 2016 kl. 15:45
Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 5. januar 2016 kl. 13:15

Indstilles til godkendelseØkonomiudvalget 25. januar 2016 kl. 14:00

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. januar 2016
Indstilles til godkendelse

Fraværende: Peter Storm

Økonomiudvalget den 25. januar 2016
Sagen udsat.
Sagen skal behandles i Skoleudvalget.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. februar 2016 kl. 13:15

Indstilles til godkendelse.

Skoleudvalget 2. februar 2016 kl. 15:45

For indstillingen stemte:
Anton C. Petersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Jonathan Roed Kirkedal
Nicoline Damkjær
Regitze Tilma


Imod indstillingen stemte:
Mikkel Dragmose-Hansen


Paw Nielsen undlod at stemmeØkonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 5. januar 2016
Indstilles til godkendelse

Fraværende: Peter Storm

Økonomiudvalget den 25. januar 2016

Sagen udsat.
Sagen skal behandles i Skoleudvalget.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beslutning Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 2. februar 2016:
Indstilles til godkendelse.

Beslutning Skoleudvalget den 2. februar 2016: 
For indstillingen stemte:
Anton C. Petersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Jonathan Roed Kirkedal
Nicoline Damkjær
Regitze Tilma

Imod indstillingen stemte:
Mikkel Dragmose-Hansen

Paw Nielsen undlod at stemme

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen324. Middelfart Kommunes høringssvar til Region Syddanmarks sparekatalog 2016
Sagsnr.: 2015-010690
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Høringssvar til Region Syddanmarks sparekatalog 2016 forelægges til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At høringssvaret godkendes

Sagsbeskrivelse:

Region Syddanmark har den 8. januar 2016 sendt et sparekatalog på sundhedsområdet i høring.

Sparekataloget er udarbejdet med baggrund i Region Syddanmarks budget for 2016, som  blev vedtaget af et bredt flertal i det syddanske regionsråd på et ekstraordinært regionsrådsmøde 7. oktober 2015. Heri indgår en besparelse på 200 millioner kroner  som følge af bl.a. stigende medicinpriser og stramme økonomiaftaler for 2015 og 2016. Efterfølgende er besparelsesrammen nedsat med 20 mio. kr., idet stigningen i medicinudgifter ikke blev så stor som forudset.

Der er udarbejdet høringssvar, som berører den foreslåede lukning af Middelfart Sygehus og andre temaer i sparekataloget med betydning for Middelfart Kommune.

Antallet af underskrifter indsamlet i forbindelse med kampagnen "Bevar Middelfart Sygehus" opgøres umiddelbart inden høringssvaret fremsendes.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er ikke foretaget høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Byrådet den 7. marts 2016

Beslutning:

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Godkendt.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Byrådet den 7. marts 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Godkendt.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.Bilag:

325. Magtanvendelse 2015
Sagsnr.: 2015-005972
Sagsbehandler:

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt udarbejde et samlet overblik over antal indberetninger vedr. magtanvendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal 1 gang om året udarbejde en samlet rapport for anvendelse af magt efter Servicelovens bestemmelser på Handicap- og Psykiatriområdet samt Ældreområdet.
Forud for enhver form for magtanvendelse skal personalet have forsøgt, hvad der er muligt for at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig handling.
 
I 2015 er der indberettet i alt 124 episoder, der omhandlede akut fastholdelse og føring, jf. § 126 i Serviceloven, hvor 114 episoder er indberettet på handicapområdet og 10 på
ældreområdet.
Indberetningerne efter § 126 på handicapområdet vedrører 12 borgere, hvoraf 70 indberetninger er modtaget angående samme borger.
Til sammenligning var indberetningerne på handicapområdet i 2014 fordelt blandt 9 borgere, hvoraf 22 indberetninger vedrørte samme borger.

I år har Middelfart Kommune modtaget 2 ansøgninger om anvendelse af stofseler, jf. § 128 i Serviceloven, hvoraf 1 ansøgning er på handicapområdet og 1 på ældreområdet.
Til sammenligning har Middelfart Kommune i 2014 modtaget 4 ansøgninger om anvendelse af stofseler, jf. § 128 i Serviceloven. 3 på handicapområdet og 1 på ældreområdet.

I 2015 har Middelfart Kommune givet forhåndsgodkendelse til anvendelse af magt i personlige hygiejnesituationer jf. § 126 a i Serviceloven, 1 på handicapområdet og 2 på ældreområdet. Til sammenligning blev der ikke modtaget nogen ansøgninger om forhåndsgodkendelse efter § 126 a i 2014.

Desuden blev der givet 2 forhåndsgodkendelser til anvendelse af § 125 og 2 forhåndsgodkendelser til anvendelse af § 127 på handicapområdet.

Der har været 1 indberetning om magtanvendelse på psykiatriområdet i 2015. Der blev ikke modtaget nogen indberetninger på psykiatriområdet i 2014 og 2013.

I forhold til alle magtindberetningssager udarbejdes der altid en pædagogisk handleplan med henblik på at forebygge magtanvendelser. Der afholdes undervisning for medarbejdere 4 gange årligt med formålet at forebygge uhensigtsmæssige magtanvendelser.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 10. februar 2016
- Økonomiudvalget 29. februar 2016
- Byrådet 7. marts 2016

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 10. februar 2016
Taget til efterretning.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 7. marts 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 10. februar 2016 kl. 16:30
Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Social- og Sundhedsudvalget 10. februar 2016
Taget til efterretning.
John Kruse deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Anbefales godkendt.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-HansenBilag:

326. Ændringer af tildelingsregler for SeniorBofælleskabet Teglgaarden
Sagsnr.: 2015-012132
Sagsbehandler: Julie Rousing

Præsentation:

Civica anmoder Middelfart Kommune om godkendelse af ændring af tildelingskriterier for SeniorBofælleskabet Teglgården, Sixtusvænget 4-8, 5500 Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At de ændrede tildelingsregler godkendes.
 • At kompetencen til at godkende mindre sproglige ændringer samt ændringer og tilføjelser i tildelingskriterierne, der ikke har direkte betydning for selve tildelingen delegeres til administrationen.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har i 2007 indgået aftale med Civica om overdragelse af anvisningsretten til boligerne i SeniorBofællesskabet Teglgaarden, Sixtusvænget 4-8, 5500 Middelfart. Byrådet har samtidigt hermed godkendt efter hvilke kriterier tildeling af boliger skal ske. jf. almenboliglovens § 55, stk. 2.

Civica har på vegne SeniorBofællesskabet Teglgården fremsendt ændringer til de eksisterende tildelingsregler. I henhold til lov om almene boliger skal Byrådet godkende ændringerne.

Der om tale om, at boligtilbudslisten ændres til en venteliste. Endvidere er der tale om mindre sproglige ændringer samt ændringer i optagelsesproceduren, således at det f.eks. ikke længere er en del af proceduren, at den boligsøgende skal have en løbende orientering om, hvad der sker i fællesskabet.

Ændringerne er godkendt af beboerne på  ordinært møde i afdelingsbestyrelsen den 23. september 2015. Civicas bestyrelse har tiltrådt ændringerne på bestyrelsesmøde den 20. oktober 2015.

Fremadrettet ønsker administrationen til at få delegeret kompetencen til at kunne godkende mindre sproglige ændringer samt ændringer og tilføjelser til tildelingskriterierne, der ikke har direkte betydning for tildelingen af en bolig.  

Udvalget kan til hver en tid tilbagekalde delegationen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Økonomiudvalget:
29/2 -2016

Byrådet:
7/3 - 2016

Beslutning:

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 7. marts 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30
Byrådet 7. marts 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 29. februar 2016 kl. 13:30

Økonomiudvalget den 29. februar 2016
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Niels Bebe og Mikkel Dragmose-HansenBilag:

LUKKEDE SAGER

327. Forpagtningskontrakt