Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Byrådet møde den 4. januar 2016

Møde:
Byrådet
Mødetid:
4. januar 2016 kl. 17:00
Tilstede:
Jens Backer Mogensen
Nicoline Damkjær
John Kruse
Peter Storm
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Svend-Aage Nielsen
Kaj Johansen
Morten Weiss-Pedersen
Agnete Damkjær
Steen Dahlstrøm
Mikkel Dragmose-Hansen
Allan Buch
Paw Nielsen
Bo Juul Nielsen
Niels Bebe
Kim Lund
Anni B. Tyrrestrup
Flemming Worsøe
Christian Martins Kromann
Jonathan Roed Kirkedal
Lars Vigsø
Anton C. Petersen
Kaj Piilgaard Nielsen
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

301. Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2016
Sagsnr.: 2015-002625
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes strategiske dokument i forhold til at sikre arbejdsløse får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der ruster den enkelte til at komme i beskæftigelses eller uddannelse.
Beskæftigelsesplanen skal således være med til at styrke indsatsen for at understøtte at flere personer får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan for 2016.

Sagsbeskrivelse:

Med beskæftigelsesreformen er processen omkring beskæftigelsesplanen blevet afbureaukratiseret. Det er blevet muligt at adressere de lokale udfordringer samt arbejde med målene og opstille indikatorer på den måde, som er mest relevant for Middelfart Kommune og Job- og Vækstcenter Middelfart.

I beskæftigelsesplanen er der i 2016 lokalt fokus på:

 • Virksomhedsservice 
 • Aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Integrationsindsatsen
 • Fokus på de unge forsikrede ledige og de ledige unge på kontanthjælp
 • Sygemeldte borgere

Samtidig med at de lokale fokusområder tager højde for de landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren:
1) Flere unge skal have en uddannelse
2) Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættete eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats
3) Langtidsledigheden skal bekæmpes
4) Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
BAU:    09/12-2015
ØK:     14/12-2015
BY:     04/01-2016

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 4. januar 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. november 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00
Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. november 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. november 2015
Beskæftigelsesplanen blev drøftet.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Anbefales godkendt.

Bilag:

302. Effekter af beskæftigelsesplanen 2016
Sagsnr.: 2015-002625
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Den indførte refusionsreform lægger langt større del af det økonomiske ansvar på beskæftigelsesområdet ud til den enkelte kommune. Det betyder at indsatsen i langt højere grad vil have direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Vi har under den seneste lavkonjunktur formået at begrænse stigningen af borgere på overførselsindkomst via en tidlig offensiv virksomhedsrettet indsats. Herunder vedligeholdt målgruppens personlige og faglige kompetencer i en tid hvor virksomhederne ikke har efterspurgt arbejdskraft.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives en negativ tillægsbevilling til BAU i 2016 på -5,960 mio.kr., i 2017 på -7,560 mio. kr. og i 2018 og 2019 på 9,160 mio. kr.
 • At der gives en tillægsbevilling til ØK i 2016 og overslagsårene på 0,960 mio. kr.
 • At nettobeløbene, for 2016 5,0 mio. kr., for 2017 6,6 mio. kr. og for 2018 og 2019 8,2 mio. kr.  lægges i kassen.

Sagsbeskrivelse:

Nu hvor vi oplever en begyndende højkonjunktur hvor virksomheder igen efterspørger arbejdskraft, er det væsentligt at vi reorganiserer indsatsen så denne matcher den øgende efterspørgsel. Derfor er der i Beskæftigelsesplanen for 2016 beskrevet forskellige indsatser til opfyldelsen af de fastsatte mål. Det gør vi ved at reorganisere og effektivisere indsatsen så den i langt højere grad tilpasser sig de ændrede konjunkturer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet, så vi udnytter den begyndende højkonjunktur optimalt.
De fastsatte mål omfatter 5 målgrupper:
1)    Aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
2)    Integrationsindsatsen
3)    Unge forsikrede ledige
4)    Unge ledige på uddannelseshjælp
5)    Sygedagpenge 

Der udvikles særskilte projektbeskrivelser for de enkelte målgrupper, herunder individuelle effektmålingsværktøjer og ledelsesinformation, så progression i de enkelte projekter følges nøje og som løbende vil blive forelagt BAU. Overordnet vil indsatserne bestå af omorganisering af personaleressourcerne og løbende tilpasning af interne samarbejdsområder og snitflader. Herunder vil der blive arbejdet mere intensivt på den tidlige screening der indtil nu har givet gode resultater. Hovedredskaberne vil være øget samtaleintensitet, samt en viderebygning af den succesfulde virksomhedsrettede indsats der er blevet udviklet gennem de sidste tre år.

1)   Aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Ved udgangen af 2016 skal 50 pct. af aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere være i ordinært arbejde, i alt 55 borgere, svarende til 27 årspersoner. Heraf er effektiviseringer i forbindelse med budget 2016, indarbejdet med 16 årspersoner. Nærværende mål er derfor 11 årspersoner. Udgangspunktet er systematisk anvendelse af progressionsmåling, samt matchning af aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede tilbud, herunder private løntilskud, samt udvikling af overgangsmentorer for kontanthjælpsmodtagere med fokus på fastholdelse i job.
Effekt: 11 årspersoner à 120.000 kr. netto = 1.320.000 kr.

2) Integrationsindsatsen.
Målsætningen er at 20% af 200 borgere på integrationsydelse skak være i ordinære beskæftigelse ved udgangen af 2016, 40% i 2017 og 60% i 2018. Flygtningene placeres i et virksomhedsrettet tilbud, praktik eller privat løntilskud. Herefter arbejdes der målrettet på at flygtningene ansættes i ordinære jobs når kompetencerne / kvalifikationerne matcher de forventninger arbejdsgiver opstillede ved forløbets start.
Effekt: 20 årspersoner à netto 68.000 kr. I alt reduktion på 1.360.000 kr netto.  
Dertil kommer øgede indtægter ved resultattilskud. 5 personer à 48.500. I alt 240.000 kr. 
Samlet reduktion for 2016 ialt 1.600.000 kr.
For 2017: reduktion: Reduktion i alt 3.200.000 kr. 
For 2018: reduktion: Reduktion i alt 4.810.000 kr.   
Beregningerne for denne målgruppe er omfattet med en del ukendte faktorer, og tages derfor op til fornyet beregning om et år.

3) Unge forsikrede ledige.
Den gennemsnitlige varighed for unge forsikrede ledige skal reduceres fra det nuværende niveau med 2 uger. Skærpet indsats for forsikrede ledige via tidlig offensiv indsats, omorganisering samt tidlig screening og målretning af selektive tilbud, til nedbringelse af den gennemsnitlige varighed af ledighedsperioden.
Effekt: 2 uger svarer til 3.5 årspersoner. 3,5 årspersoner á 130.000 kr. netto. I alt 450.000 kr. 
     
4) Unge ledige på uddannelseshjælp.
Ved udgangen af 2016 skal antallet af unge på uddannelseshjælp reduceres med 15 pct., via effektivisering/omorganisering af indsatsen af unge, herunder øget fokus på virksomhedsrettede tilbud, der matcher de unges nyerhvervede uddannelseskompetencer.
Effekt.: 15% svarende til 13 årspersoner. à netto = 70.000 kr. 13 årspersoner à 70.000 kr.  i alt 910.000 kr.  

5) Sygedagpenge.
Den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge skal falde fra det nuværende niveau med 1½ uge. Reorganisering af den tidlige indsats i tæt samarbejde med Ydelseskontoret. Tidlig screening i sagerne med henblik på at udsøge en gruppe som kan have gavn af en tidlig virksomhedsrettet indsats. Reorganisering af fastholdelsesindsatsen, samt reorganisering af indsatsen for forsikrede ledige sygemeldte via reorganisering af samarbejdet mellem sygedagpengeteamet og team jobklar.
Effekt: Netto = 140.000 kr. 1½ uge svarende til 12 årspersoner. 12 årspersoner á 140.000 = 1.680.000 kr.  

For at opnå den forventede effekt forslås en opnormering på 2,3 årsværk, som arbejder målrettet med den virksomhedsredede indsats for nævnte målgruppe, herunder oprettelse af private løntilskud samt indsatsen med overgang til ordinære jobs, også efter personen er ansat (efterværn)
Det foreslås at ansætte i alt 2,3 årspersoner à 420.000 = 950.000 kr.

Økonomi:

Budgettet for BAU reduceres i 2016 med 5,960 mio. kr., for 2017 med 7,560 mio.kr. og for 2018 og 2019 med 9,160 mio. kr.
Budgettet for ØK (lønninger) øges for alle årene med 0,960 mio kr.
Nettobeløbene lægges i kassen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Økonomiudvalget den 14. december 2015
Byrådet den 4. januar 2016

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 4. januar 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00
Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Anbefales godkendt.

Bilag:

303. Vedtagelse af revideret styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-002855
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Som følge af den ny folkeskolereform, er der sket ændringer til Bekendtgøres lov om folkeskolen, som har medført revidering af Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune og bilag.

Forvaltningen foreslår:

At den reviderede Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune med bilag vedtages i sin helhed med  rettelser, som er foretage på baggrund af høringssvar.

 1. Ejby Skoles bestyrelse overgik til 7 forældrevalgte fremfor 5, i forbindelse med at Gelsted Skoles overbygning blev flyttet til Ejby Skole. Det er en administrativ fejl at antallet er 5 i styrelsesvedtægten og er nu rettet til 7.
 2. Det er i teksten omkring elevers deltagelse og stemmeret faldet ud, at alle i fællesbestyrelsen ved Fjelsted Harndrup Børneunivers har stemmeret. Denne formulering er nu tilføjet.
At skolebestyrelserne udarbejder principper for skolernes praksis for skoleåret 2016/2017, med afsæt i flg. indsatser/indsatsområder som Skoleudvalget har besluttet:
 • Åben skole
 • Børne- Ungefællesskaber
 • Internationalisering
 • Entreprenørskab

Sagsbeskrivelse:

Folkeskolerne i Middelfart Kommune styres med baggrund i en Skolestyrelsesvedtægt vedtaget af Byrådet i Middelfart Kommune, jf. Folkeskolelovens § 41:

Kommunalbestyrelsen fastsætter, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:
 1. Skolebestyrelsens sammensætning.
 2. Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.
 3. Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
 4. Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Nærværende Skolestyrelsesvedtægt er revideret med ændringer gældende fra 1. januar 2016. 


Efter høringsperioden er den reviderede Styrelsesvedtægt rettet til i forhold til de indkomne høringssvar.
Høringssvarene er samlet i et dokument "Sammenskrivning af høringssvar", som er vedhæftet nærværende sagsfremstilling.
Samtlige høringssvar er ligeledes vedhæftet denne sagsfremstilling.
Af sagspunktet: "Forvaltningen foreslår" fremgår det, hvilke ændringer forvaltningen foreslår indarbejdet på baggrund af de indkomne høringssvar. De nævnte ændringsforslag er fremhævet med gult i den vedhæftede Styrelsesvedtægt med bilag.

Økonomi:

Ændret ressourcetildelingsmodel, jf. bilag 2 til Styrelsesvedtægten
Ressourcetildelingen ændres i forbindelse med budgetlægningen for 2016 således at socioøkonomiske nøgletalsværdier udgår af fordelingensnøglen for puljen til differentieret undervisning.

Tidligere blev 1/4 af puljen til differentieret undervisning fordelt i henhold til socioøkonomiske nøgletal. Dette vurderes at være problematisk, idet: 
a) Omfordelingen omfattes som værende uigennemskuelig og ikke retvisende. 
b) Udligningen for socioøkonomi hviler på et svagt statistisk grundlag.
c) Udligningen savner aktualitet, idet omfordelingen hviler på uaktuelle data fra 2008-2009, som det ikke er muligt at opdatere/genberegne årligt.

Derfor fordeles hele puljen til differentieret undervisning fremover på baggrund af elevtal. Omlægningen indfases dog gradvist, således at gevinsten for de to mest vindende skoler dæmpes 50% i første tildelingsår med henblilk på at kompensere de to mest tabende skoler.   

Konsekvenserne af omlægningen for de enkelte skoler fremgår af sagsbilaget: "Økonomiske konsekvenser af, at socioøkonomisk udligning mellem skolerne ophører".
 
Som det ses er der ingen konsekvenser for den samlede ressourcetildeing til skolerne, mens de fordelingsmæssige konsekvenser for de enkelte skoler vurderes at være forholdsvis begrænsede. Således udgør gevinsten/tabet maksimalt 1% af det samlede budget for alle skoler på nær Gelstes Skole og Fjelsted-Harndrup Skole. Gelstes Skole taber dog 2,2% mens Fjelsted-Harndrup taber 3,5% når omlægningen er fuldt indfaset. Inkl. overgangsordningen udgør tabene henholdsvis 1,1% og 1,8% i 2016.

Rammebudgetteringen giver fremover mulighed for at målrette økonomi til særlige indsatser, så der ved budgettlægningen kan ske en prioritering i forhold til indsatser eller skolers særlige udfordring.

Introduktion af ny takstgruppe på Skrillingeskolen

Fra 2015 til 2016 sker der en generel sænkning af taksterne samt indførelse af to nye takster. Med de nye takster kan prissætningen i højere grad fastsættes ud fra elevernes faktiske tyngde.
Ny takststruktur på Skrillingeskolen gældende fra 2016

Takst 

Skoledel
(kr. pr. dag) 

SFO
(kr. pr. dag) 

0

                                      680

                                      178

1

                                      802

                                      178

2

                                   1.030

                                      214

3

                                   1.316

                                      256

4

                                   1.583

                                      256

De økonomiske konsekver af den ændrede prissætning er indarbejdet i budget 2016 som en del af effektiviseringerne.

Høring:

Indstillingen har været i høring hos:
 • Skolebestyrelser og MED-udvalg
 • Fælleselevrådet
 • Forvaltnings-MED i Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen

Høringsperioden var fra den 9. september 2015 til og med den 9. oktober 2015.
Forvaltningen har modtaget 19 høringssvar.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 7. december 2015.
Økonomiudvalget den 14. december 2015.
Byrådet den 4. januar 2016.

Beslutning:

Skoleudvalget den 7. december 2015:
Indstilles til godkendelse med følgende præciseringer: I indledningen skrives, at Styrelsesvedtægten også har været i høring i MED systemet.

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 4. januar 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 7. december 2015 kl. 13:30
Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00

Skoleudvalget den 7. december 2015:
Indstilles til godkendelse med følgende præciseringer: I indledningen skrives, at Styrelsesvedtægten også har været i høring i MED systemet.

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Anbefales godkendt.

Bilag:

2015-002855-11Høringssvar Ejby Skole Styrelsesvedtægt 2015.docx
2015-002855-12høringssvar til styrelsesvedtægt - MED-udvalg.pdf
2015-002855-12høringssvar til styrelsesvedtægt - Skolebestyrelsen.pdf
2015-002855-13Gelsted Børneunivers bestyrelse og MED-udvalgs høringssvar om 'Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune'.docx
2015-002855-15Høringssvar til styrelsesvedtægt.pdf
2015-002855-16151007 Høringssvar vedr. Styrelsesvedtægten.docx
2015-002855-16151007 Høringssvar vedr. Styrelsesvedtægten.docx
2015-002855-14Høringssvar styrelsesvedtægter.docx
2015-002855-14Høringssvar styrelsesvedtægt.docx
2015-002855-1820151008131852047.tif
2015-002855-1920151008131913440.tif
2015-002855-20Høringssvar styrelsesvedtægt skolebestyrelsen Hyllehøjskolen.docx
2015-002855-20Høringssvar styrelsesvedtægt MED udvalget Hyllehøjskolen.docx
2015-002855-17Middelfart Fælleselevråd udtalelse.docx
2015-002855-21Østre Skole Skolebestyrelsens høringssvar okt 2015.pdf
2015-002855-22Høringssvar om 'Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune'.pdf
2015-002855-23høringssvar om 'Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune'.docx
2015-002855-26Høring styrelsesvedtægt bestyrelse og MED Fjelsted Harndrup Børneunivers.pdf
2015-002855-21Høringssvar. MED-udvalget. Østre Skole.09.10.2015.pdf
2015-002855-4Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune.docx
2015-002855-5Regler for afholdelse af Skolebestyrelsesvalg i Middelfart Kommune.DOCX
2015-002855-1Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne til sag.docx
2015-002855-27Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015..DOCX
2015-002855-5Økonomiske konsekvenser af at den socioøkonomiske udligning mellem skolerne bortfalder.docx
2015-002855-152015-002855-6 Høringsskabelon til høringssvar om 'Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune'.pdf
304. Revidering af retningslinjer for tilskud efter folkeoplysningsloven
Sagsnr.: 2014-014654
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen har revideret og tilrettet nedenstående retningslinjer for tilskud efter folkeoplysningsloven:
 • Retningslinjer for aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Middelfart pr. 2016
 • Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler i Middelfart pr. 2016
 • Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning m.v. i Middelfart pr. 2016

Forvaltningen foreslår:

 • At retningslinjerne godkendes

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har sammen med en arbejdsgruppe under folkeoplysningsudvalget gennemgået retningslinjerne, og indarbejdet rettelser til mere gennemsigtighed, hurtigere og mere effektive arbejdsgange. 

Retningslinjer for aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningesarbejde i Middelfart pr. 2016.
Der er følgende ændringer:
 • Indberetning af tilskud skal foregår elektronisk via hjemmesiden. 
  Før skulle der indsende blanket med posten
 • Der ydes tilskud til alle medlemmer under 25 år.
  Før blev der kun ydet tilskud til indenbyes medlemmer under 25 år.
 • Der udvælges mindst 9 foreninger til stikprøve kontrol af de indberettede tal.
  Før skulle alle foreninger indsende lister til gennemgang. 
 • Max kursustilskud forhøjes til kr. 2.500 pr. person pr. år.
  Før var max. tilskuddet på kr. 1.500 pr. person pr. år.
 • Hvis der er rammebeløb tilbage efter udlodning til kursustilskud overføres midlerne til medlemstilskudsrammen.
  Før var arbejdsgangen den sammen, det stod bare ikke i retningslinjerne.
 • Der skal kun vedlægges kursusbeskrivelser ved kurser udover forenigensforbund.
  Før indsendte foreningerne kursusbeskrivelser på alt . 
 • Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil der ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07.
  Før blev der opkrævet et gebyr på 1/365 del af indeværende års tilskud.  
Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler i Middelfart pr. 2016
Der er følgende ændringer:
 • Indberetning om tilskud skal foregår elektronisk via hjemmesiden.
  Før skulle der indsende blanket med posten
 • Arbejdsgangen for opkrævening af gebyr for benyttelse af Vestfynshallen er indarbejdet.
  Før var arbejdsgangen vedr. opkrævetning af Vestfynshallen ikke synlig.
 • Arbejdsgange for udbetaling af a conto lokaletilskud vedr. benyttelse af selvejende haller er gjort ensartet og indarbejdet.
  Før var der forskel i måden hvorpå der blev udbetalt a conto lokaletilskud til foreningen, alt efter hvilken af de selvejende haller foreningen benyttede.  
 • Ajourføring af listen vedr. lokaler i selvejende hallerne der er godkendt til lokaletilskud.
  Før manglede der nogle lokaler på listen over tilskudsberettigede lokaler i selvejende haller.  
 • Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil der ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07.
  Før blev der opkrævet et gebyr på 1/365 del af indeværende års tilskud.
 • Arbejdgangen for efterregulering af lokaletilskud indarbejdet og hvis der er yderligere midler overføres de til næste års pulje.
  Før blev der også efterreguleret, men var der yderligere midler gik de i kommunekassen. 
Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning m.v. i Middelfart pr. 2016
Der er følgende ændringer:

 • Indarbejdet et max. på kr. 10.000 i tilskud til nye aftenskoler.
  Før var der intet max.
 • Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil der ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07.
  Før blev der opkrævet et gebyr på 1/365 del af indeværende års tilskud.
 • Tilbagebetalt tilskud skal efterreguleres til de aftenskoler der har haft meraktivitet og hvis der er yderligere midler overføres de til næste års pulje.
  Før skulle midlerne ikke efterreguleres, men der blev hver gang søgt om efterregulering, som blev bevilget. Yderligere midlerne skulle gå i kommunekassen.

Økonomi:

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser i ændringerne.

Høring:

Retningslinjerne har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet:
Ældrerådet har behandlet de tre delforslag om tilskud efter folkeoplysningsloven og kan uden yderligere bemærkninger udtale støtte til det forelagte materiale.

Handicaprådet:
Ingen høringssvar modtaget.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 7. oktober 2015
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 3. november 2015
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. december 2015
Økonomiudvalget den 14. december 2015
Byrådet den 4. januar 2016 

Folkeoplysningsudvalget den 7. oktober 2015:
Retningslinjerne indstilles godkendt.

Fraværende:
Arne Tofterup
Christian Martins Kromann
Jan Knudsen
Mogens K. Hansen

Beslutning:

Børn-, Kultur og Fritidsudvalget den 3. november 2015:
Punktet udsat til næste møde.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. december 2015:
Godkendt som indstillet med den præcisering, at der fortsat kun ydes medlemstilskud til indenbys medlemmer under 25 år.

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 4. januar 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2015 kl. 17:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. november 2015 kl. 13:15
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. december 2015 kl. 14:30
Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2015 kl. 17:00

Retningslinjerne indstilles godkendt.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. november 2015 kl. 13:15

Punktet udsat til næste mødeØkonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00

Folkeoplysningsudvalget den 7. oktober 2015:
Retningslinjerne indstilles godkendt.

Fraværende:
Arne Tofterup
Christian Martins Kromann
Jan Knudsen
Mogens K. Hansen

Børn-, Kultur og Fritidsudvalget den 3. november 2015:
Punktet udsat til næste møde.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. december 2015:
Godkendt som indstillet med den præcisering, at der fortsat kun ydes medlemstilskud til indenbys medlemmer under 25 år.

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Anbefales godkendt.

Bilag:

305. Kvalitetsstandarder 2016
Sagsnr.: 2015-011440
Sagsbehandler: Helle Mikkelsen

Præsentation:

Godkendelse af kvalitetsstandarder i 2016 for § 83 Praktisk og personlig hjælp, § 83a Hjemmetræning, § 79a Forebyggende hjemmebesøg,  86 stk 1 og 2 Genoptræning og vedligeholdende træning indenfor Servicelovens område. Derudover en kvalitetsstandard for § 101 Rusmiddelbehandling indenfor Sundhedslovens område.

Forvaltningen foreslår:

 • At kvalitetsstandarderne for 2016 godkendes
 • At der fremadrettet alene laves  kvalitetsstandarder på lovpligtige områder.
 • At kvalitetsstandarderne revideres hvert år og forelægges samt godkendes politisk.

Sagsbeskrivelse:

Socialforvaltningen nedsatte i foråret 2015 en arbejdsgruppe, der har arbejdet med at undersøge muligheder for fornyelse af de eksisterende kvalitetsstandarder indenfor Serviceloven, dog med undtagelse af Kvalitetsstandard for Rusmiddelbehandling, der er lovbestemt i Sundhedsloven. I undersøgelsen har Handicaprådet og Ældrerådet været inddraget. 

Gruppen nåede på den baggrund frem til at foreslå, at der fremover alene laves  kvalitetsstandarder på lovpligtige områder, der revideres årligt og forelægges politisk. Disse kvalitetsstandarder vedhæftes som bilag til sagen til politisk godkendelse. Dette betyder, at alle nuværende kvalitetsstandarder, der ikke er lovkrav om, udgår pr 31. december 2015.

Formålet med kvalitetsstandarder er at beskrive den hjælp, man som borger kan forvente at modtage fra kommunen, indenfor det område, som kvalitetsstandarden omfatter. Kvalitetsstandarder skal medvirke til at sikre, at den kommunale indsats er fastsat ud fra det politisk besluttede serviceniveau. Samtidig foretages der i hver borgersag en konkret og individuel vurdering.

Til områder, hvor der ikke er lovkrav om kvalitetsstandarder, anvendes fremover lovgivningen på området samt Strategien for Fremtidens Velfærd som rettesnor i visitationen.
 
Strategien for Fremtidens Velfærd følger 4 spor:

 • Vi støtter borgerne i at få alle deres ressourcer i spil
 • Vi inddrager borgerne i de kommunale opgaver
 • Vi behandler borgerne forskelligt - efter deres individuelle behov 
 • Vi har fokus på forebyggelse

Disse 4 konkrete spor vil indgå i dialogen med borgeren, når borgeren visiteres.
I alle vores indsatser tager vi dermed udgangspunkt i borgernes eget ansvar for at skabe et godt og meningsfuldt liv.


Økonomi:

Ingen økonomiske konsekvenser.

Høring:

Sag og kvalitetsstandarder har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Ældrerådet anbefaler, at kvalitetsstandarderne godkendes og finder generelt, at den nye udgave af standarderne er let tilgængelig og forståelige.

Handicaprådet påpeger generelt, at det er vigtigt at sikre en konkret, individuel vurdering af den enkelte borger, og at holde borgere i centrum. Handicaprådet har specifikke kommentarer til nogle af kvalitetsstandarderne.

Rådenes høringssvar i deres helhed vedhæftes sagen som bilag.

Behandling
- Social - og Sundhedsudvalget d. 16. december 2015
- Økonomiudvalget d. 4. januar 2016
- Byrådet d. 4. januar 2016

Beslutning:

Social - og Sundhedsudvalget d. 16. december 2015
Anbefales godkendt.
Det bemærkes, at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet forholder sig til en tidligere udgave af kvalitetsstandarderne. De i sagen foreliggende kvalitetsstandarder er revideret på baggrund af netop høringssvarene fra de to råd. Der gives en tilbagemelding til Ældrerådet og Handicaprådet om hvilke ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne som led i processen.
Paw Nielsen og Christian Kromann deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomiudvalget den 4. januar 2016
Anbefales godkendt.
Parantes med henvisning til servicedeklaration fra hjemmeplejen udgår af begge kvalitetsstandarder.

Byrådet den 4. januar 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 16. december 2015 kl. 16:30
Økonomiudvalget 4. januar 2016 kl. 16:45
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 16. december 2015 kl. 16:30

Anbefales godkendt.

Det bemærkes, at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet forholder sig til en tidligere udgave af kvalitetsstandarderne. De i sagen foreliggende kvalitetsstandarder er revideret på baggrund af netop høringssvarene fra de to råd. Der gives en tilbagemelding til Ældrerådet og Handicaprådet om hvilke ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne som led i processen.
Paw Nielsen og Christian Kromann deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomiudvalget 4. januar 2016 kl. 16:45

Social - og Sundhedsudvalget d. 16. december 2015
Anbefales godkendt.
Det bemærkes, at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet forholder sig til en tidligere udgave af kvalitetsstandarderne. De i sagen foreliggende kvalitetsstandarder er revideret på baggrund af netop høringssvarene fra de to råd. Der gives en tilbagemelding til Ældrerådet og Handicaprådet om hvilke ændringer, der er foretaget i kvalitetsstandarderne som led i processen.
Paw Nielsen og Christian Kromann deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomiudvalget den 4. januar 2016
Anbefales godkendt.
Parantes med henvisning til servicedeklaration fra hjemmeplejen udgår af begge kvalitetsstandarder.

Bilag:

306. Godkendelse af byggeregnskab for ombygningen af fænøsund plejehjem
Sagsnr.: 201007394
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

I forbindelse med budget 2010 blev det besluttet, at der skulle ske en ombygning af boligerne på Plejecenter Fænøsund med henblik på, at boligerne blev tidssvarende lejligheder. Der foreligger nu et godkendt byggeregnskab (skema C) fra revisionen. Byggeregskabet skal nu politisk godkendes.

Forvaltningen foreslår:

 • at skema C (byggeregnskabet) for de 45 ombyggede boliger godkendes
 • at den endelige husleje på 998 kr. pr m2 ekskl. forbrugsafgifter godkendes
 • at den endelige anskaffelsessum på 62,8 mio. kr. godkendes
 • at det endelige låneoptag på 53,3 mio. kr. godkendes

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har i 2010 godkendt en ombygning af boligerne på Plejecenter Fænøsund (Vestre Hougvej). Ombygningen indebar, at der i dag er etableret 45 tidssvarende boliger med 2 værelser. Hver bolig er på 65 m2. Endvidere er der sket en renovering af servicearealet.

Boligerne er kommunalt ejet, hvorfor vi har haft en intern samt ekstern byggerådgiver tilknyttet under byggeprocessen. Under ombygningen af plejecenter Fænøsund gik én af vores fagentreprenører konkurs, hvilket medførte ændringer i byggeperioden.
Den 1. juni 2014 flyttede beboerne ind i de renoverede boliger.

Den endelige samlede anskaffelsessum blev på kr. 62,8 mio. kr, hvoraf de 4,321 mio. kr. er vedr. servicearealet, og de 58,534 mio. kr. er vedr. boligerne på plejecenter Fænøsund. Den endelige anskaffelssum for boligerne blev 46 tkr. mindre set i forhold til den budgetteret anlægssum i skema A. Det indebærer, at den endelige husleje er opgjort til 998 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter.

Økonomi:

Ombygningen er en del af budgettet.

Høring:

Ingen høring er foretaget, da der er tale om godkendelse af et byggeregnskab.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalg d. 14. december 2015
Byrådsmøde d. 4. januar 2016

Beslutning:

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 4. januar 2016
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Indstilles til godkendelse.

LUKKEDE SAGER