Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Skoleudvalget møde den 7. december 2015

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
7. december 2015 kl. 13:30
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Jonathan Roed Kirkedal
Paw Nielsen
Anton C. Petersen
Nicoline Damkjær
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

101. Vedtagelse af revideret styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-002855
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Som følge af den ny folkeskolereform, er der sket ændringer til Bekendtgøres lov om folkeskolen, som har medført revidering af Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune og bilag.

Forvaltningen foreslår:

- At den reviderede Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune med bilag vedtages i sin helhed med  rettelser, som er foretage på baggrund af høringssvar.

 1. Ejby Skoles bestyrelse overgik til 7 forældrevalgte fremfor 5, i forbindelse med at Gelsted Skoles overbygning blev flyttet til Ejby Skole. Det er en administrativ fejl at antallet er 5 i styrelsesvedtægten og er nu rettet til 7.
 2. Det er i teksten omkring elevers deltagelse og stemmeret faldet ud, at alle i fællesbestyrelsen ved Fjelsted Harndrup Børneunivers har stemmeret. Denne formulering er nu tilføjet.
 - At skolebestyrelserne udarbejder principper for skolernes praksis for skoleåret 2016/2017, med afsæt i flg. indsatser/indsatsområder som Skoleudvalget har besluttet:
 • Åben skole
 • Børne- Ungefællesskaber
 • Internationalisering
 • Entreprenørskab

Sagsbeskrivelse:

Folkeskolerne i Middelfart Kommune styres med baggrund i en Skolestyrelsesvedtægt vedtaget af Byrådet i Middelfart Kommune, jf. Folkeskolelovens § 41:

Kommunalbestyrelsen fastsætter, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:
 1. Skolebestyrelsens sammensætning.
 2. Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.
 3. Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
 4. Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Nærværende Skolestyrelsesvedtægt er revideret med ændringer gældende fra 1. januar 2016. 


Efter høringsperioden er den reviderede Styrelsesvedtægt rettet til i forhold til de indkomne høringssvar.
Høringssvarene er samlet i et dokument "Sammenskrivning af høringssvar", som er vedhæftet nærværende sagsfremstilling.
Samtlige høringssvar er ligeledes vedhæftet denne sagsfremstilling.
Af sagspunktet: "Forvaltningen foreslår" fremgår det, hvilke ændringer forvaltningen foreslår indarbejdet på baggrund af de indkomne høringssvar. De nævnte ændringsforslag er fremhævet med gult i den vedhæftede Styrelsesvedtægt med bilag.

Økonomi:


Ændret ressourcetildelingsmodel, jf. bilag 2 til Styrelsesvedtægten

Ressourcetildelingen ændres i forbindelse med budgetlægningen for 2016 således at socioøkonomiske nøgletalsværdier udgår af fordelingensnøglen for puljen til differentieret undervisning.

Tidligere blev 1/4 af puljen til differentieret undervisning fordelt i henhold til socioøkonomiske nøgletal. Dette vurderes at være problematisk, idet: 
a) Omfordelingen omfattes som værende uigennemskuelig og ikke retvisende. 
b) Udligningen for socioøkonomi hviler på et svagt statistisk grundlag.
c) Udligningen savner aktualitet, idet omfordelingen hviler på uaktuelle data fra 2008-2009, som det ikke er muligt at opdatere/genberegne årligt.

Derfor fordeles hele puljen til differentieret undervisning fremover på baggrund af elevtal. Omlægningen indfases dog gradvist, således at gevinsten for de to mest vindende skoler dæmpes 50% i første tildelingsår med henblilk på at kompensere de to mest tabende skoler.   

Konsekvenserne af omlægningen for de enkelte skoler fremgår af sagsbilaget: "Økonomiske konsekvenser af, at socioøkonomisk udligning mellem skolerne ophører".
 
Som det ses er der ingen konsekvenser for den samlede ressourcetildeing til skolerne, mens de fordelingsmæssige konsekvenser for de enkelte skoler vurderes at være forholdsvis begrænsede. Således udgør gevinsten/tabet maksimalt 1% af det samlede budget for alle skoler på nær Gelstes Skole og Fjelsted-Harndrup Skole. Gelstes Skole taber dog 2,2% mens Fjelsted-Harndrup taber 3,5% når omlægningen er fuldt indfaset. Inkl. overgangsordningen udgør tabene henholdsvis 1,1% og 1,8% i 2016.

Rammebudgetteringen giver fremover mulighed for at målrette økonomi til særlige indsatser, så der ved budgettlægningen kan ske en prioritering i forhold til indsatser eller skolers særlige udfordring.

Introduktion af ny takstgruppe på Skrillingeskolen

Fra 2015 til 2016 sker der en generel sænkning af taksterne samt indførelse af to nye takster. Med de nye takster kan prissætningen i højere grad fastsættes ud fra elevernes faktiske tyngde.
Ny takststruktur på Skrillingeskolen gældende fra 2016

Takst 

Skoledel
(kr. pr. dag) 

SFO
(kr. pr. dag) 

0

                                      680

                                      178

1

                                      802

                                      178

2

                                   1.030

                                      214

3

                                   1.316

                                      256

4

                                   1.583

                                      256

De økonomiske konsekver af den ændrede prissætning er indarbejdet i budget 2016 som en del af effektiviseringerne.

Høring:

Indstillingen har været i høring hos:
 • Skolebestyrelser og MED-udvalg
 • Fælleselevrådet
 • Forvaltnings-MED i Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen

Høringsperioden var fra den 9. september 2015 til og med den 9. oktober 2015.
Forvaltningen har modtaget 19 høringssvar.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 7. december 2015.
Økonomiudvalget den 14. december 2015.
Byrådet den 4. januar 2016.

Beslutning:

Indstilles til godkendelse med følgende præciseringer

- i indledningen skrives, at Styrelsesvedtægten også har været i høring i MED systemet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 7. december 2015 kl. 13:30
Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

Skoleudvalget 7. december 2015 kl. 13:30

Indstilles til godkendelse med følgende præciseringer

- i indledningen skrives, at Styrelsesvedtægten også har været i høring i MED systemet.Bilag:

2015-002855-11Høringssvar Ejby Skole Styrelsesvedtægt 2015.docx
2015-002855-12høringssvar til styrelsesvedtægt - MED-udvalg.pdf
2015-002855-12høringssvar til styrelsesvedtægt - Skolebestyrelsen.pdf
2015-002855-13Gelsted Børneunivers bestyrelse og MED-udvalgs høringssvar om 'Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune'.docx
2015-002855-15Høringssvar til styrelsesvedtægt.pdf
2015-002855-16151007 Høringssvar vedr. Styrelsesvedtægten.docx
2015-002855-16151007 Høringssvar vedr. Styrelsesvedtægten.docx
2015-002855-14Høringssvar styrelsesvedtægter.docx
2015-002855-14Høringssvar styrelsesvedtægt.docx
2015-002855-1820151008131852047.tif
2015-002855-1920151008131913440.tif
2015-002855-20Høringssvar styrelsesvedtægt skolebestyrelsen Hyllehøjskolen.docx
2015-002855-20Høringssvar styrelsesvedtægt MED udvalget Hyllehøjskolen.docx
2015-002855-17Middelfart Fælleselevråd udtalelse.docx
2015-002855-21Østre Skole Skolebestyrelsens høringssvar okt 2015.pdf
2015-002855-22Høringssvar om 'Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune'.pdf
2015-002855-23høringssvar om 'Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune'.docx
2015-002855-26Høring styrelsesvedtægt bestyrelse og MED Fjelsted Harndrup Børneunivers.pdf
2015-002855-21Høringssvar. MED-udvalget. Østre Skole.09.10.2015.pdf
2015-002855-4Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune.docx
2015-002855-5Regler for afholdelse af Skolebestyrelsesvalg i Middelfart Kommune.DOCX
2015-002855-1Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne til sag.docx
2015-002855-27Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015..DOCX
2015-002855-5Økonomiske konsekvenser af at den socioøkonomiske udligning mellem skolerne bortfalder.docx
2015-002855-152015-002855-6 Høringsskabelon til høringssvar om 'Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune'.pdf

LUKKEDE SAGER