Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Skoleudvalget møde den 3. november 2015

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
3. november 2015 kl. 15:45
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Paw Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Regitze Tilma
Mikkel Dragmose-Hansen
Nicoline Damkjær
Anton C. Petersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

100. Orientering vedr. BKF og Skoleudvalgets ekskursion den 19. til 20. november 2015
Sagsnr.: 2015-011403
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Orientering vedr. BKF og Skoleudvalgets ekskursion den 19. til 20. november 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Den 19. og 20. november tager Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget på ekskursion til Kiel. Formålet er at se på tværfaglige inklusionsindsatser, der kan kvalificere BUFs fælles indsats og videreudvikle initiativet omkring handleguide for styrke børnefællesskaber i Middelfart Kommune. Tyskland og særlig Toni-Jensen-Gemeinshaftsschule i Kiel har længe arbejdet med udvikling af fælles tværfaglige indsatser for børn og unge og derfor oplagt til inspiration og Best Practice. 

Der vil være afgang den 19. november 2015, i bus, fra Anlægsvej 4, Ejby kl. 7.30 til Kiel, hvor den forventet ankomst er ca. 9.30. Forventet afgang fra Kiel den 20. november kl. 13.30. 

Overnatning vil være på Nordic Hotel Astor som ligger i centrum af Kiel. Busen vil være tilrådighed når gruppen skal rundt omkring på besøg. Derudover er der reserveret plads på restuarant i gå-afstand til hotellet.  

Skoleafdelingens koordinator for den internationale dimension, Vibeke Vedsted, har sammen med Jens Lemke, afdelingsleder på IQSH; Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein, tilrettelagt program for dagene. Det detaljerede program udleveres på udvalgsmødet den 3. november.  

Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein, IQSH, arbejder på vegne af det tyske Ministerie for Uddannelse. Instituttet sikrer kvalitet for skolemyndigheder og ansatte i skolerne i hele Slesvig-Holsten. Det gør de gennem aktiviteter som rådgivning, uddannelse, support og udgivelse af publikationer. IQSH henvender sig til lærere, lærerstuderende, pædagoger, skoleledere, og skoleinspektører, forældre- og elevrepræsentanter.

Økonomi:

Hotel ca. kr. 8.500
Bus ca. kr. 10.000

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 3. november 2015.
Skoleudvalget den 3. november 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. november 2015 kl. 13:15
Skoleudvalget 3. november 2015 kl. 15:45

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. november 2015 kl. 13:15

Godkendt som indstillet

Christian Martins Kromann deltog ikke i behandling af punktet

Skoleudvalget 3. november 2015 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

101. Ændring af ejerforhold af Stribklubben fra forening til kommunalt klubtilbud
Sagsnr.: 2014-005801
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

En omstrukturering på fritidsklubområdet har betydet, at den foreningsdrevede Stribklub ønsker at overgå til kommunalt regi. Bestyrelsen for Stribklubben har gennem det seneste år, i samarbejde med Skoleafdelingen, arbejdet på denne overdragelse. Stribklubbens aktiviteter med drift af klubtilbud overgår fra forening til en kommunal juniorklub under Ungdomsskolen med virkning fra 1. januar 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At anmodningen godkendes og Stribklubben derved overgår til en kommunal Juniorklub.

Sagsbeskrivelse:


På Byrådsmødet den 1. juni 2015 blev en ny struktur og organisering for fritidsklubberne vedtaget. Fritidsklubberne blev taget ud af SFO regi og etableredes under Ungdomsskolen som Juniorklub for 4., 5. og 6. klassetrin. grunden herfor var, at skolernene, som konsekvens af de længere skoledage, havde oplevet en faldende elevtilslutning til fritidsklubberne. Dog var der stadig nogle elever, som havde brug for et pasningsbehov. Derfor blev der en ændring i tilbuddet og dermed også en ny struktur.
 
Den nye struktur betød at juniorklubben drives på 5-6 klubcentre på tværs af kommunens skoledistrikter og at den hidtid foreningsdrevet Stribklub skulle overgå til kommunalt regi.

Efter ændringen af klubtilbud blev vedtaget på Byrådsmødet 1. juni, har Stribklubben på 2 generalforsamlinger (med 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 generalforsamlinger i Stribklubben med mindst 14 dages mellemrum, jf. § 9 i Stribklubbens vedtægter), behandlet og godkendt opløsningen af Stribklubben.

Det betyder, at Middelfart Kommune overtager alt personale og de hermed forbundne forpligtelser, jf. lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Overdragelsen omfatter også det løsøre og de aktiver, der har været i foreningens besiddelse og hidtil er anvendt i forbindelse med drift af klubben. Til gengæld skal Stribklubben ikke foretage refusion af skyldige feriepengeforpligtelser og andre medarbejderforpligtelser, som kommunen overtager.
Af § 9 i Stribklubbens vedtægter fremgår, at Stribklubbens overskydende midler – dvs. formue – efter generalforsamlingens afgørelse skal tilfalde ungdomsarbejdet i Strib. Generalforsamlingen for Stribklubben har besluttet, at Stribklubbens overskydende midler fortsat administreres af foreningen, idet foreningen i forbindelse med overdragelse af Stribklubbens aktiviteter til kommunen vil ændre vedtægterne for foreningen. Foreningens formål efter overdragelse af klubaktiviteter til kommunen skal være at støtte børne- og ungdomsarbejdet i Strib.

Ved overtagelsen bliver Stribklubben også dagplejens legestue. Der indrettes lokaler og faciliteter, så dagplejen i Strib kan samles der. Derved overgår Dagplejens nuværende lokaler til lokalarkivet i Strib. 

Økonomi:

Ingen.

Økonomi som vedtaget på Byrådsmødet 1. juni 2015.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:

Skoleudvalget den 3. november 2015.
Økonomiudvalget
Byrådet den

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 3. november 2015 kl. 15:45
Økonomiudvalget 30. november 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

Skoleudvalget 3. november 2015 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Bilag:

102. Orientering omkring kvalitetsrapport for skoleåret 2014/15
Sagsnr.: 2015-010782
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Forvaltningen har forsøgsvis valgt at entrere med Rambølls it-system, hjernen&hjertet, som skal være med til at håndtere, udvikle og rapportere om kvalitet i folkeskolen.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har i år forsøgsvis valgt at entrere med Rambøll it-system hjernen&hjertet, som gør det nemmere at måle på effekten af den pædagogiske praksis i skolen og derved forbedre elevernes læring i Middelfart.

Rambølls system generer data fra forskellige kilder, for eksempel fra LIS, og opstiller/layuoter automatisk, således at forvaltningens opgave udelukkende bliver at forholde sig til og analysere data.

Da forvaltningen er i undersøgelsesfase vedr. dokumentationssystemer, har vi valgt at lette skolelederens opgave i år, ved at lave én fælles rapport for folkeskolerne i Middelfart. Derved laves rapporten centralt og de enkelte skoleledere vil derefter have mulighed for at kommentere data, inden rapporten færdigskrives og offentliggøres. 

Derudover skulle it-systemet også levere rigtig gode værktøjer ift. opfølgning og dialog mellem forvaltning og skoleledelse omkring kvalitetsrapporter, så vi derved sikrer kontinuel opfølgning og kvalificering af skolernes arbejde med elevernes læring.  

Økonomi:

Systemet koster kr. 73.450,- det første år, og stiger herefter til SKI-priser som i 2016 er kr. 113.000,-

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 3. november 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 3. november 2015 kl. 15:45

Skoleudvalget 3. november 2015 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

103. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget
Sagsnr.: 2015-010830
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 4 budgetopfølgning for Skoleudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2015 på Skoleudvalgets område. Ved 4. budgetopfølgning er forvaltningens resultatforventning, at driften på det centrale område vil udvise et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,860 mio. kr., mens de decentrale budgetter forventes at udvise et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede forventede merforbrug på 6,360 mio. kr. er en lille forbedring i forhold til seneste budgetopfølgning, hvor forventningen var 6,809 mio. kr. Faldet fordeler sig på både de decentrale og det centrale område.

Drift

Der forventes ved denne budgetopfølgning en række afvigelser på driften i forhold til de korrigerede budget uden over/underskud. Afvigelserne er hovedsageligt på de samme områder som ved 3. budgetopfølgning, der er dog sket lidt forskydning i størrelsen de forskellige afvigelser imellem. 

 • At fælles for folkeskoler udviser et mindreforbrug på 0,507 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug på elevtalsreguleringspuljen, mindreforbrug på investering i IT og på pædagogisk udviklingsarbejde. Omvendt forventes et merforbrug til pensionsindbetaling som følge af en fratrædelsessag og et indtægtsbudget for salg af konsulentydelser forventes ikke at kunne opnås.  
 • I Udvikling og Rådgivning forventes en mindreindtægt på 0,300 mio. kr. idet indtægtsbudgettet for PPR bistand for fremmede børn ikke opnås. Baggrunden herfor er nye aftaler i trekantssamarbejdet, så der her ikke længere opkræves ekstra takst for PPR for fremmede børn.  
 • På det centrale budget forventes et lille mindreforbrug på SFO, som følge af den årlige regulering af skolernes budgetter i forhold til det faktiske antal børn i tidlig SFO, i alt 0,200 mio. kr.  
 • Der forventes et merforbrug på 0,300 mio. kr. på betaling for statsbidragspligtig uddannelse. Merforbruget skyldes, at de antalsmæssige forudsætninger for budget 2015 vedrørende antal elever på fri-, produktions- og efterskoler ikke har holdt.  
 • På betaling for elever på specialskoler forventes et merforbrug i 2015 på 0,558 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til tidligere indmeldinger. Der forventes mindreforbrug på betaling for elever på kommunens egne specialskoler og på egne special SFO-tilbud. Omvendt forventes merforbrug på betaling for elever på specialskoler i fremmede kommuner og elever på Billesbølle, om end et faldende merforbrug sammenlignet med tidligere forventninger.  
 • At særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU, udviser et merforbrug på 0,279 mio. kr. som følge af, at der er gennemsnitligt visiteret en helårselev mere end forudsat ved budgetlægningen.  
 • På de decentrale institutioner forventes et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Elleve af de decentrale institutioner forventer et resultat omkring 0, og indenfor reglerne om et maksimalt underskud om året på 3% af budgettet.Fire enheder tegner sig for større merforbrug på i alt 4,5 mio. kr. Disse skoler arbejder i øjeblikket særligt intenst med deres økonomi, og har også foretaget handlinger, der vil mindske deres fremtidige omkostningsniveau. Handlingerne vil dog først få fuld effekt fra 2016.

  Anlæg

Det korrigerede budget til anlæg udgør 24,218 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år.

I forhold til det korrigerede budget for anlæg uden overført over/underskud fra tidligere år forventer forvaltningen ved 4. budgetopfølgning et mindreforbrug på 2,504 mio. kr. mindreforbruget skyldes i det væsentlige periodeforskydninger mellem budgetlagt forbrug og faktisk forbrug på anlægsprojekter, som løber over flere budgetår, især i forbindelse med renovering af Nørre Aaby skole.

Der forventes nogle mindre merforbrug til indretning af lærerforberedelsespladser til opgradering af trådløst internet og der er behov for udbedring af ventilationsanlægget på Skrillingeskolen og på Strib Skole. Disse ekstra udgifter foreslås finansieret af et forventet mindreforbrug på renovering af Nørre Aaby Skole og Ejby.

Økonomi:

Se sagsfremstilling

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget 3. november

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Behandlingsplan

Skoleudvalget 3. november 2015 kl. 15:45

Skoleudvalget 3. november 2015 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Bilag:

LUKKEDE SAGER