Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Skoleudvalget møde den 8. september 2015

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
8. september 2015 kl. 15:45
Tilstede:
Nicoline Damkjær
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Jonathan Roed Kirkedal
Anton C. Petersen
Paw Nielsen
Fraværende:
Mikkel Dragmose-Hansen

ÅBNE SAGER

90. Anmodning om udtrædelse af Skolebestyrelsen ved Strib Skole
Sagsnr.: 2015-009160
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Strib Skole.

Forvaltningen foreslår:

 • At Helle Gram fritages fra hvervet i skolebestyrelsen på Strib Skole pr. 31. august 2015.
 • At Morten Juel Pedersen overtager hvervet pr. 1. september 2015.

Sagsbeskrivelse:

Helle Gram ansøger om at blive fritaget fra hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på Strib Skole.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 8. september 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Mikkel Dragmose-Hansen og Regitze Tilma deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Mikkel Dragmose-Hansen og Regitze Tilma deltog ikke i behandling af punktet.

91. 3. budgetopfølgning/halvårsregnskab for Skoleudvalget
Sagsnr.: 2015-008364
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 3. budgetopfølgning og halvårsregnskab for Skoleudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Samlet har skoleudvalget forbrugt 202,734 mio. kr. pr. 30. juni 2015 ud af et samlet korrigeret budget på 382,384 mio. kr.

På de decentrale områder er forbrugsprocenten medio året på 56%, skolerne forventer dog relativt store lønrefusioner i årets anden halvdel, som delvist vil ophæve det relativt store merforbrug i årets første halvdel. På de centrale budgetter er forbrugsprocenten 48%, dette skyldes blandt andet, at andre kommuner er bagud med at opkræve for Middelfartelever på deres specialskoler.

Skoleudvalget forventer ved halvårsregnskabet et samlet merforbrug på 6,809 mio. kr. Merforbruget fordeler sig med 1,009 mio. kr. på de centrale budgetter og 5,800 mio. kr. på de decentrale budgetter. Samlet ligger det forventede resultat på linje med årets tidligere budgetopfølgninger, og indikerer, at de tiltag, der såvel centralt som decentralt er sat i værk på baggrund af afdelingens regnskabsresultat i 2014, er ved at få effekt.

Ved denne budgetopfølgning søges en tillægsbevilling på 2,570 mio. kr. til merudgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge. Denne tillægsbevilling er indregnet i ovenstående tal.

Det samlede merforbrug på de centrale område ligger stort set på linje med forventningen ved 2. budgetopfølgning, men dækker dog over lidt forskydninger mellem områderne.

Skoleafdelingen har modtaget opkrævningen for elever på fri-, efter-, produktions- og husholdningsskoler for skoleåret 2014/15. Opkrævningen lå 0,420 mio. kr. over budgettet på 42,845 mio. kr. Samtidig ser det ikke ud til, at Skoleafdelingen opnår afdelingens indtægtsbudget for salg af konsulentydelser, her forventes en mindreindtægt i omegnen af 0,200 mio. kr. Omvendt forventes et lille mindreforbrug på reguleringspuljen til SFO, og på området for specialskoler forventes et merforbrug på 1,650 mio. kr., mod et forventet merforbrug på 2,100 mio. kr. ved 2. budgetopfølgning. Som følge af det fortsat faldende elevtal forventes en lille stigning i overskuddet på elevtalspuljen, så overskuddet forventes at blive på i alt 0,371 mio. kr. Der ud over forventes på linje med tidligere budgetopfølgninger mindreforbrug til IT og til pædagogisk udviklingsarbejde og merforbrug til STU og befordring.

På det decentrale område forventes et samlet merforbrug på 5,800 mio. kr., hvilket også er på linje med forventningen ved 2. budgetopfølgning. Det forventede merforbrug henfører sig især til tre af kommunens skoler, der alle forventer et merforbrug på mellem 1,1 og 1,6 mio. kr.

Der har på baggrund af det utilfredsstillende regnskabsresultat i 2014 været betydeligt øget fokus på økonomistyring på alle områdets decentrale institutioner, og dette vil fortsætte, især naturligvis på disse tre enheder, der fortsat ikke har løst opgaven med at få økonomien under kontrol. Som konsekvens af den tætte økonomistyring, har enhederne iværksat tiltag, som skal bringe den decentrale økonomi tilbage i balance, disse tiltag medfører blandt andet en væsentlig nedgang i antallet af personaler på folkeskolerne fra skoleår 2014/15 til 2015/16. Denne nedgang får dog kun delvis økonomisk virkning i 2015, men fra 2016 vil reduceringen i antal personaler få fuld effekt.

På anlæg forventes et betydeligt mindreforbrug i 2015 på renovering af Nr. Aaby skole og Strib skole, idet arbejdet først for alvor starter op i 2016, hvor der forventes tilsvarende merforbrug. Omvendt forventes merforbrug i 2015 på renovering af Båring skole svarende til det overførte mindreforbrug på anlægget fra 2014. På de øvrige anlæg forventes kun mindre afvigelser, og samlet på anlæg forventes et mindreforbrug i 2015 på 1,718 mio. kr.

Økonomi:

Se sagsfremstillingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 8. september 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

92. Revidering af Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune 2015/16
Sagsnr.: 2015-002855
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Som følge af den ny folkeskolereform, er der sket ændringer til Bekendtgøres lov om folkeskolen, som har medført revidering af Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune og bilag.

Forvaltningen foreslår:

 • At den reviderede Styrelsesvedtægt og for folkeskoler i Middelfart Kommune med bilag sendes i høring hos berørte skolebestyrelser, MED-udvalg og Fælleselevrådet, samt i Forvaltnings-MED i Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen.

Sagsbeskrivelse:

Folkeskolerne i Middelfart Kommune styres med baggrund i en Skolestyrelsesvedtægt vedtaget af Byrådet i Middelfart Kommune, jf. Folkeskolelovens § 41:

Kommunalbestyrelsen fastsætter, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:
 1. Skolebestyrelsens sammensætning.
 2. Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.
 3. Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
 4. Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Nærværende Skolestyrelsesvedtægt er revideret med ændringer gældende fra 1. januar 2016. 

Styrelsesvedtægten og bilagsteksten er i denne revidering kortet meget ned, da meget af teksten var lovstof og derfor fremgår af folkeskoleloven.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Indstillingen sendes i høring i:
 • Skolebestyrelser og MED-udvalg
 • Fælleselevrådet
 • Forvaltnings-MED i Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen

Høringsperioden vil vare fra den 9. september 2015 til og med den 9. oktober 2015.

Handicaprådet:
Ingen høring, da da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 8. september 2015 
Skoleudvalget den 3. november 2015 
Økonomiudvalget den 30. november 2015
Byrådet den 7. december 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

93. Evaluering af ordning med tidlig overgang fra dagtilbud til skole
Sagsnr.: 2015-009041
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forslag til ændring af Middelfart Kommunes før-skoleordning.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget godkender forvaltningens indstilling om at gøre før-skoleordningen frivillig med virkning fra marts 2016.

Sagsbeskrivelse:

Under budget 2013 blev det besluttet, at før-skoleordningen ikke længere skulle være frivillig. Derfor skal alle børn, med undtagelse af specialskolebørn, overgå til tidlig SFO pr. 1. marts i det år, hvor de starter i skole.

Generelt set fungerer ordningen rigtig godt og der opleves stor tilfredshed med tidlig SFO.

Dagtilbudsafdelingen har i løbet af det sidste års tid, modtaget henvendelser fra forældre, som ønsker at deres barn kan blive i daginstitutionen frem til skolestart i august. Begrundelsen herfor er, at barnet har behov for lidt længere tid i de trygge og velkendte rammer. 

Derfor foreslår forvaltningen, at den hidtidige ordning, hvor alle børn skal overgå fra pasning i dagtilbudsafdelingen til pasning i skoleafdelingens regi pr. 1. marts i det år de har skolestart, bliver frivillig.   

Økonomi:

Ordningen vil koste 180.000 kr. årligt.

Udgiften finden under Dagtilbudsafdelingens økonomiske ramme.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Skoleudvalget den 8. september 2015
Økonomiudvalget den 28. september 2015
Byrådet den 5. oktober 2015

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15
Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45
Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 14:00
Byrådet 5. oktober 2015 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15

Indstilles til godkendelse


Fraværende: Kim Lund

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Indstilles til godkendelse

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

94. Skolesundhedsprofiler overgår til drift pr. august 2015
Sagsnr.: 2014-004750
Sagsbehandler: Bettina Hoffmann

Præsentation:

Redskabet skolesundhed.dk har været anvendt på skolerne i samarbejde med sundhedsplejerskerne i en projektperiode på 3 år, og overgår fra projekt til drift pr. august 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Skolesundhedsprofiler er et elektronisk spørgeskema, der har været afprøvet i et tværfagligt samarbejde mellem skoler, sundhedsplejersker og Sundhedsafdeling i en projektperiode på 3 år. Skolesundhedsprofilerne har vist sig at være et solidt fagligt redskab, der understøtter de gode lærings- og udviklingsmuligheder, ved at sætte fokus på sundhed og trivsel. Ved at anvende skolesundhedsprofilerne opnås stor viden om elevernes dagligdag og trivsel – herunder helbred, sundhedsvaner, sociale relationer og undervisningsmiljø. Resultaterne anvendes som et tværfagligt dialogredskab, og kan danne baggrund for indsatser, der forbedrer og styrker børn og unges trivsel og sundhed i dagligdagen. Derudover laves der statistikker, så udviklingen i elevernes sundhed og trivsel i Middelfart Kommune kan følges.

Fra skoleåret 2015/16 besvares skolesundhedsprofilerne af elever i 0., 4. og 8. klasse i offentlige og private skoler i Middelfart Kommune. Således opnås viden om elevernes sundhed og trivsel både på ind-, mellem- og udskolingstrin. Sundhedsplejerskerne bruger skolesundhedsprofilerne til at målrette og kvalificere de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser, der varetages i 0. og 8. klasse. Derfor besvares skolesundhedsprofilerne i 0. og 8. klasse på individniveau. Klasseteamet kan ikke se individdata, men får resultater på klasseniveau. Eleverne i 4. klasse besvarer skolesundhedsprofilerne anonymt. Det betyder, at klasselærer og sundhedsplejerske kan se resultater af besvarelsen på klasseniveau, hvilket er med til at målrette og kvalificere det tværfaglige samarbejde, der sigter mod at styrke elevernes sundhed og trivsel. Ved at få svar fra eleverne i 4. klasse er der mulighed for at forebygge mistrivsel og igangsætte tiltag inden udskolingen.

Resultaterne fra skolesundhedsprofilerne skal fremadrettet linkes op til Handleguiden. Handleguiden er et tværfagligt redskab, der sætter fokus på børne- og ungefællesskaber. Her er det fagpersonerne omkring børnene, der udfylder trivselsskemaer, og igangsætter interventioner, hvis det vurderes, at et barn/ung ikke trives. Ved at koble viden fra skolesundhedsprofilen og handleguiden, får man både elevernes og lærernes ”stemme”. Sigtet med koblingen er, at kvalificere og målrette forebyggende tiltag, inden eventuelle problemer får konsekvenser for elevernes dagligdag.

Fra efteråret 2015 vil skolesundhed.dk fungere som IT-platform for besvarelse af Undervisningsministeriets Trivselsundersøgelse, undervisningsmiljøvurderingen hvert 3. år og skolesundhedsprofilerne for de valgte klassetrin. Det betyder, at personalet omkring eleverne fremadrettet kun skal forholde sig til én fælles platform, når de 3 ovennævnte spørgeskemaer skal besvares.

Skolesundhedsprofilen vil fortsat være forankret i Sundhedsafdelingen, og praktiseres i tæt samarbejde med Børne-, Unge- og Familieforvaltningen, ligesom det har gjort i projektperioden. På hver skole er der udpeget en kontaktperson, der skal fungere som lokal ressourceperson for skolesundhedsprofilerne.

Økonomi:

Opgaven løses indenfor den nuværende ramme.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Skoleudvalget den 8. september 2015
Social- og Sundhedsudvalget den 9. september 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15
Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45
Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015 kl. 16:30

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15

Godkendt som indstillet

Fraværende: Kim Lund

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

95. Kortlægning af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, sommeren 2015
Sagsnr.: 2012-003942
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Sundhedsafdelingen har i sommeren 2015 kortlagt hvor langt Middelfart Kommune er kommet i forhold til at opfylde anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens elleve forebyggelsespakker.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning
 • At følgende indsatser godkendes i forhold til de anbefalinger, der på nuværende tidspunkt ikke opfyldes:
  • At der på næste møde med Middelfart Handel gøres opmærksom på reglerne for salg af tobak til børn og unge under 18 år.
  • At der igangsættes løbende rådgivning om gode fysiske rammer, herunder indeklima, rengøring og udluftning i skoler og dagtilbud.
  • At der fra 2016 i alle kommunale lokaler, som udlejes til andre, synligt fremgår gode råd om håndhygiejne og smitte .
  • At der i 2016 igangsættes en indsats i forhold til information til borgerne om håndhygiejnens betydning for smittespredning og om hensigtsmæssig syge- og raskmelding ved smitsom sygdom.
  • At den samlede strategi for rusmiddelområdet, som er under udarbejdelse, dækker forebyggelsespakkernes anbefalinger om, at forebyggelse og behandling af stofmisbrug er en del af den kommunale sundhedsindsats.

Sagsbeskrivelse:


Sundhedsafdelingen har i sommeren 2015 kortlagt, hvor langt Middelfart Kommune er kommet i forhold til at opfylde de faglige anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om en sundhedsfremmende og forebyggende indsats på såvel grundniveau som udviklingsniveau. Kortlægningen er sket i samarbejde med de respektive forvaltninger.
Den aktuelle kortlægning skal ses i en sammenligning med den første kortlægning af de ni pakker i foråret 2013 samt den første kortlægning af de to pakker om henholdsvis Overvægt og Stoffer i sommeren 2014. 
Sundhedsstyrelsens overordnede formål med forebyggelsespakkerne er at understøtte kommunernes arbejde med at fremme borgernes sundhed.
Forebyggelsespakkerne kan bidrage til planlægning og prioritering af indsatser.
Byrådet har besluttet, at Middelfart Kommune skal leve op til anbefalingerne på grundniveau, hvorfor der overvejende fokuseres på grundniveauet i nærværende beskrivelse.Ovenstående grafer viser, at d
er siden den første kortlægning i 2013/14 samlet set er blevet arbejdet målrettet i Middelfart Kommune med forebyggelse og sundhedsfremme svarende til forebyggelsespakkernes anbefalinger. Ambitionen om at alle forebyggelsespakkers anbefalinger skal være opfyldt på grundniveau må siges at være nået med få undtagelser.
I praksis griber de forskellige pakker mere eller mindre ind i hinanden ligesom arbejdet med indsatserne på grundniveau og udviklingsniveau ofte gør det.
 
Der er fortsat et udviklingspotentiale på samtlige forebyggelsespakker, som kræver et vedvarende fokus også selv om den enkelte anbefaling er helt opfyldt = grøn søjle.
Her kan nævnes eksemplet med, at Middelfart Kommunes Sundhedspolitik har et fokus på KRAM-faktorerne, hvorunder "mad og måltider" naturligt indgår. Skoler og daginstitutioner har arbejdet med handleplaner på kost og bevægelse, så her er pakkens grundanbefaling opfyldt i forhold til, at der er en overordnet kostpolitik og en handleplan. 
Der er dog fortsat et udviklingspotentiale i at få handleplaner omsat til dagligdagen alle steder.

De anbefalinger på grundniveau, som ikke er opfyldt = rød søjle er følgende:

* På tobaksområdet er der ikke igangsat initiativer i forhold til at viderebringe information til detailhandelen, som understøtter budskaberne om regler for salg af tobak til børn under 18 år. Dette vil kunne understøtte, at detailhandelen forstår og bakker op om rationalet bag loven.   

* På hygiejneområdet rådgiver sundhedstjenesten ikke i forhold til de fysiske rammer i dagtilbud og skoler, men der er fokus på det, idet rådgivning vedrørende god hygiejne er under udarbejdelse. Endvidere har kommunen ikke, som anbefalet, et særligt fokus på information til borgerne om håndhygiejnens betydning for smittespredning. Det gælder også i forbindelse med syge-/raskmelding og ved udlån af kommunens lokaliteter. Der er planlagt en indsats på området i 2016.

* På området stoffer kræves det, for at grundniveauet er opfyldt, at der skal være et specifikt indsatsområde på stoffer, som der var i den gamle sundhedspolitik på henholdsvis alkohol og tobak. Der arbejdes med en samlet strategi på Rusmiddelområdet i Middelfart kommune.

Udover ovennævnte er der en række anbefalinger på grundniveau, som endnu kun er delvist opfyldt = gul søjle. Det betyder at der arbejdes aktivt med et projekt, en konkret implementering eller på planlægning af en kommende indsats. Det er vigtigt, at de delvist opfyldte anbefalinger følges tæt, så man sikrer, at de er i proces.
For eksempel på tobaksområdet, idet en af anbefalingerne på grundniveau er, at børn og unge skal sikres totalt røgfrie miljøer/matrikler. Dette er ikke opfyldt for børnene i privat dagpleje. Der må fortsat ryges i private dagplejehjems tilstødende lokaliteter uden for åbningstiden, når blot der luftes ud, inden børnene ankommer.
Forskning viser imidlertid, at det ikke er muligt helt at eliminere de sundhedsskadelige stoffer fra tobaksrøg i et rygerhjem, hverken med grundig udluftning eller udluftningsanlæg, så derfor er børnene fortsat udsat for påvirkning for røg.

Kortlægningen, som er vedlagt i bilag til sagen, viser desuden, at kommunens sundhedsindsatser også har udviklet sig på udviklingsniveau. Det skyldes blandt andet, at arbejdet med grundniveau og udviklingsniveau i praksis kommer til at hænge tæt sammen.

 

 

 

 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalg den 8. september 2015
Skoleudvalg den 8. september 2015
Social- og Sundhedsudvalg den 9. september 2015
Økonomiudvalg den 28. september 2015

Beslutning:

Orienteringen er taget til efterretning.

Indsatserne indstilles til godkendelse

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15
Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45
Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015 kl. 16:30
Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 14:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15

Orienteringen er taget til efterretning.

Indsatserne indstilles til godkendelse

Fraværende: Kim Lund

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Orienteringen er taget til efterretning.

Indsatserne indstilles til godkendelse

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.


Bilag:

96. Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Lillebæltskolen
Sagsnr.: 2015-009266
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Lillebæltskolen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Mads Salling fritages fra hvervet i skolebestyrelsen på Lillebæltskolen pr. 31. august 2015.
 • At Dorthe Lund Jensen overtager hvervet pr. 1. september 2015.

Sagsbeskrivelse:

Mads Salling ansøger om at blive fritaget fra hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på Lillebæltskolen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 8. september 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

97. Anmodning om udtrædelse af fællesbestyrelsen ved Båring Børneunivers
Sagsnr.: 2015-009512
Sagsbehandler: Birgit Munk

Præsentation:

Anmodning om udtrædelse af fællesbestyrelsen ved Båring Børneunivers

Forvaltningen foreslår:

 • At Lars Christian Meyer fritages fra hvervet i fællesbestyrelsen ved Båring Børneunivers pr. 31. august 2015.
 • At Mette Aaby Bjerg overtager hvervet pr. 1. september 2015.

Sagsbeskrivelse:

Lars Christian Meyer ansøger om at blive fritaget fra hvervet som forældrerepræsentant i fællesbestyrelsen ved Båring Børneunivers.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen da kommunen ikke er forpligtetBehandlingsplan:
Skoleudvalget den 8. september 2015.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Godkendt som indstillet

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

LUKKEDE SAGER