Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Skoleudvalget møde den 9. juni 2015

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
9. juni 2015 kl. 16:30
Tilstede:
Paw Nielsen
Anton C. Petersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Regitze Tilma
Nicoline Damkjær
Fraværende:
Jonathan Roed Kirkedal

ÅBNE SAGER

85. 2. budgetopfølgning for Skoleudvalget
Sagsnr.: 2015-005282
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsforvaltningen har udarbejdet 2. budgetopfølgning 2015 på skoleudvalgets område.

Forvaltningen foreslår:

At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Børn-, Kultur og Fritidsforvaltningen forventer et samlet merforbrug på Skoleudvalget i 2015 på 6,870 mio. kr. Merforforbruget fordeler sig med 5,770 mio. kr. på de decentrale budgetter og 1,100 mio. kr. på det centrale budget.

Det er forudsat i budgetopfølgningen, at Skoleudvalget tilføres 2,6 mio. kr. i budget som følge af det stigende antal flygtninge til kommunen.

Der forventes ved denne budgetopfølgning en række afvigelser på driften i forhold til de korrigerede budget uden over/underskud. Afvigelserne er i overvejende grad på de samme områder som ved 1. budgetopfølgning, der er dog sket lidt forskydning i størrelsen de forskellige afvigelser imellem:

 • Fælles for folkeskoler udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug på elevtalsreguleringspuljen på 0,7 mio. kr. samt mindreforbrug på investering i IT og på pædagogisk udviklingsarbejde
 • På det centrale budget forventes et lille mindreforbrug på SFO, som følge af den årlige regulering af skolernes budgetter i forhold til det faktiske antal børn i tidlig SFO, i alt 0,250 mio. kr
 • På betaling for elever på specialskoler forventes et merforbrug i 2015 på 2,5 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved 1. budgetopfølgning, grundet flere elever på specialskoler end forudsat ved budgetlægningen.
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU, udviser et merforbrug på 0,450 mio. kr. som følge af, at der er visiteret knap to flere helårselever end forudsat ved budgetlægningen.
 • På de decentrale institutioner forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr.
På de decentrale institutioner forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr.

På anlæg forventes et merforbrug på 0,730 mio. kr., dette henfører sig hovedsageligt til forskydning i forbruget på anlæg mellem årene.

Økonomi:

Se sagsfremstilling

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalgsmøde 9. juni 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Fraværende:
Jonathan Roed Kirkedal
Paw Nielsen

Behandlingsplan

Skoleudvalget 9. juni 2015 kl. 16:30

Skoleudvalget 9. juni 2015 kl. 16:30

Godkendt som indstillet.

Fraværende:
Jonathan Roed Kirkedal
Paw Nielsen

Bilag:

86. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016.

Forvaltningen foreslår:

- At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag som rækker udover budget 2016, og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Forslagene har været i høring i maj måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 22.6.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Et resumé af Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder. De respektive høringssvar kan læses i fuld længde i sagens bilag.

Ældrerådet:

"Vi kan ikke støtte forslagene om reduktion af antal nattevagter ( absolut ikke ), udlicitering af rengøring, timepris i hjemmeplejen og hygiejnekonsulenten.

Øvrige forslag støtter vi mere eller mindre.

Vi har ikke forholdt os til skolerne og børne- / kultur"Handicaprådet:

 • Ny organisering på tilbuddet på Skrillingeskolen: Det er noget af en ny organisering med de store besparelser!!! Det vækker vores store angst for, at man er ved at udvande et godt tilbud.
 • Effektivisering af efterværn ifm. Implementeringen af ungestrategien: Vi skal se nogle resultater inden vi begynder at effektivisere. Vi er dog meget positive over, at man laver en helhedsorienteret sagsbehandling og behandlingsindsats.
 • Afledte effektiviseringer af folkeskolereformen (merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste): Disse børn har også krav på, at kunne magte lidt andet end kun skoleliv.
 • Mere ligelig fordeling af nattevagtressourcer på plejecentrene + investering i teknologi: Der er i forvejen for lidt personale og der må ikke være endnu længere ventetid ved nødkald
 • Fokus på timeprisen i hjemmeplejen: Det er ikke særlig rart for borgerne at have en banegård med forskellige mennesker rendende inde i sit hjem.
 • Bedre udnyttelse af plejeboliger: Vi er meget imod differentierede takster, da man ikke altid selv er herre over, hvilken plejebolig man kan få eller bliver visiteret til.
 • Fokus på hygiejne: Godt tiltag! Men vi kunne godt ønske, at man også tiltænkte, at ordningen skulle omfatte alle instanser, hvor der var pleje.
 • Ekstra: Derudover kunne vi godt tænke os, at man budgetterede med en pulje penge til udflugter eller lignende til dem, der bor på vores botilbud eller dem, som er tilknyttet vores dagtilbud.

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Fraværende:
Jonathan Roed Kirkedal
Paw Nielsen

Behandlingsplan

Skoleudvalget 9. juni 2015 kl. 16:30

Skoleudvalget 9. juni 2015 kl. 16:30

Godkendt som indstillet

Fraværende:
Jonathan Roed Kirkedal
Paw Nielsen


Bilag:

87. Reorganisering af Skrillingeskolen
Sagsnr.: 2014-011648
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Udmøntning af budgetforlig for budget 2015, hvad angår effektiviseringpå kr. 3.8 mio.kr på Skrillingeskolen og STU.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget til udmøntning af effektiviseringer i budget 2015 vedrørende Skrillingeskolen og STU godkendes.
 • At forslaget til udmøntning af effektiviseringerne i budget 2016 godkendes under forudsætning af, at forslaget omkring Skrillingeskolen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Skoleudvalget sendte  på deres møde den 19. maj 2015 pkt 84  rapporten om udmøntningen af effektiviseringerne på Skrillingeskolen og STU fra budgetforliget 2015 i høring. På baggrund af høringen foreligger der nu en endelig rapport, med konkrete forslag til, hvordan budgetforliget foreslåes udmøntet.

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at Skrillingeskolen, STU og aflastning Bøgelundskolens budget skal analyseres med henblik på at reducere budgettet frem mod 2016. Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer. KL’s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december 2014.
Arbejdet med KLK’s rapport er delt i to tempi, en første delrapport og en anden delrapport. Første delrapport er politisk vedtaget på Byrådets møde den 2. marts 2015.
Anden delrapport foreligger nu i sin endelig form.

Effektiviseringen på Skrillingeskolen er løst ud fra dels en takstnedsættelse, dels en mere præcis snitflade til C sporet på Østre skole. Med afsæt i et samarbejde med dagtilbud har skoleafdelingen en forventning om, at behovet for antallet af elever på Skrillingeskolen fremover vil være ca. 105. Central fastsættes årligt takster, der udmøntes i et budget til det faktuelle elevtal inden for den givne budgetramme.

Middelfart kommune har siden 2010 haft fokus på, at flere elever skulle blive i almenområdet. I 2013 deltog medarbejdere på dagtilbud - og skoleområdet i en baseline undersøgelse, der skulle afdække behov for kompetenceudvikling i forhold til inklusionsopgaven. Med afsæt i denne undersøgelse har Middelfart Kommune iværksat efter- og videreuddannelses tiltag, større indsatser som ”Inklusion i nærmiljøet”, samarbejdet med Undervisningsministeriets læringskonsulenter og indført den tværfaglige Handleguide, så skolerne nu i langt højere grad er klar til at mestre opgaven. Medarbejderne har tillige fået kvalifikationer, faglighed og redskaber til at håndtere hverdagen.

Parametre i ny tildelingsmodel for Skrillingeskolen:

 • Tildelingen til personale i skole og SFO/fritidstilbud baserer sig på tilsvarende tildeling til heldagsklasserne, dog tillagt en lønsum til assistenter, da dette ikke er en del af tildelingen til heldagsklasserne.
 • Den gennemsnitlige klassekvotient sættes til 6 elever, dette er på samme niveau som på heldagsklasserne. Den gennemsnitlige klassekvotient beregnes på tværs af klasser, mindre holdundervisning og eneundervisning.
 • Der vil i fremtiden være fem takstniveauer, med en ny takst 0 som ligger under den nuværende takst 1 samt en takst 4 som ligger over den nuværende takst 3. 
Afledte konsekvenser af udmøntningen:
 • Som følge af det mindre elevtal på Skrillingeskolen forventes antallet af elever på c-sporet på Østre Skole at vokse med netto ca. 6 elever i overgangsperioden og en deraf følgende forøgelse af personalet på ca. 2 personer til følge. Det forventes ligeledes, at det samlede antal elever hvis behov distriktsskolerne ikke kan imødekomme vil falde.
 • I den øgede udgift til de 6 ekstra elever på c-sporet tillægges en forventet ekstraudgift på 10-15% i forhold til den gennemsnitlige udgift til en elev på specialklasserækken.
 • Det forudsættes, at udmeldelsesfristen for elever i SFO harmoniseres til samme niveau som på normalområdet dvs. løbende halv måned plus 30 dage. 
 • Det forudsættes - blandt andet som følge af lukningen af afdeling Bøgelund - at antallet af busser på skolen skæres ned fra i dag 6-7 busser til 1-2 busser. Elever har demed stadig mulighed for i mindre udstrækning at blive kørt til ærinder udenfor skolen. 
 • Andel af centralt administration og tilsyn indregnes i budgettet i overensstemmelse med aftale i Region Syddanmark herom som ca. 5% af det samlede budget for enheden.

Økonomi:

Rapporten skitserer en række tiltag, som tilsammen tilvejebringer en økonomisk løsning på det prioriteringsforslag vedrørende Skrillingeskolen og STU, der blev indvalgt i budget 2015-18, og der findes ligeledes dækning for det effektiviseringsforslag for Skrillingeskolen der er fremsendt til behandling i forbindelse med budget 2016-19, i alt 3,8 mio. kr. årligt for Middelfart Kommune, når forslagene er fuldt indfaset.

Samlet foreslås opgaven løst på følgende måde med konsekvens for forbrug/budget både i Middelfart Kommune som helhed og på Skrillingeskolen:

 Middelfart KommuneSkrillingeskolen
Ny tildelingsmodel på skoledelen:-3.792.000-3.772.000
     Generel sænkning af takster samt indførsel af to ekstra takster  
     Præcisering af snitflade til C-sporet på Østre Skole  
     Ændret tildelingsmodel vedr. undervisning, administration og ledelse  
     Nedlæggelse af afdeling Bøgelund  
     Besparelse på overhead  
Ekstraudgift på c-sporet934.000 
Ny tildelingsmodel til SFO inklusiv nedenstående forhold:-975.000-1.218.000
     Generel sænkning af takster til SFO
     Harmonisering af skoledagens længde i relation til skolereform
  
     SFO-betaling og fremmøde  
Mistet forældrebetaling SFO105.000 
Harmonisering af udmeldelsesfrister i SFO-30.000 
Sparet taxakørsel ved nedlæggelse af Bøgelund  -45.000 
I alt-3.803.000-4.990.000
- = mindreudgift/mindre budget

Som det fremgår af tabellen, forventes Skrillingeskolens samlede budget i fremtiden at blive 4,990 mio. kr. lavere. Dette giver Skoleafdelingen en besparelse på betaling for Skole og SFO på ca. 4,767 mio. kr., til gengæld forventer Skoleafdelingen en stigende udgift i en overgangsperiode på 0,934 mio. kr., som følge af flere elever på C-sporet på Østre Skole.
 
faldet i skoledelens budget skyldes i overvejende grad det lavere, fremtidige elevtal på skolen samt ny takststruktur - herunder lavere takster, mens SFO'ens faldende budget er en kombination af lavere takster og færre børn i tilbuddet. At faldet i budget til SFO hovedsageligt skyldes faldende takster på SFO-delen er også grunden til, at Middelfart Kommune kun opnår en del af denne besparelse, idet en mindre del af takstnedsættelsen kommer andre kommuner med børn i tilbuddet til gode. 

Kommunen vil som følge af det lavere antal elever i SFO'en miste indtægter fra forældrebetaling på i alt 0,105 mio. kr. årligt.
Det øgede antat elever på C-sporet vil betyde, at forældrebetalingen her stiger, men da dette tilbud er næsten 100% brugerfinansieret, vil dette ikke medføre en merindtægt for kommunen.

Der forventes mindre besparelser som følge af harmonisering af udmeldelsesfrister i SFO og taxakørsel til/fra Bøgelund.

Høring:

I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar fra Østre skoles skolebestyrelse, Østre Skoles MED -udvalg, Skrillinge skolens skolebestyrelse og MED-udvalg og MED-udvalget STU Middelfart afd. Ejby.

Behandlingsplan:

Skoleudvalget den 9. juni 2015
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Fraværende:
Jonathan Roed Kirkedal

Behandlingsplan

Skoleudvalget 9. juni 2015 kl. 16:30
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00
Økonomiudvalget . kl.

Skoleudvalget 9. juni 2015 kl. 16:30

Godkendt som indstillet.

Fraværende:
Jonathan Roed KirkedalBilag:

88. Ungevision
Sagsnr.: 2015-002682
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

I Byrådets vision er der opstillet mål for, at Middelfart Kommune fortsat skal have fokus på at skabe gode ungdomsmiljøer. Ved at samle to arbejdsgrupper på området kan der ske en mere hensigtsmæssig koordinering samt en bearbejdning af Byrådets mål og de tendenser og input, de unge er kommet med, når det gælder kultur og øvrige tilbud for unge.

Forvaltningen foreslår:

 • Kulturgruppen og arbejdsgruppen med ungevision sammenlægges
 • Alle overbygningsskoler i Middelfart Kommune skal på baggrund af visionsmateriale formulere en handleplan sammen med arbejdsgruppen 
 • Der skal ske koordinering af tiltag og beskrivelse på unge- og kulturområdet

Sagsbeskrivelse:

De unges input til ungevisionen skal nu bruges som afsæt for arbejdsgruppens videre arbejde samt være udgangspunkt for skolernes handleplaner

Dette indebærer, at arbejdsgruppen skal;

 • skabe overblik over hvilke kulturelle tilbud, der findes i Middelfart Kommune
 • komme med forslag til hvordan de kulturelle tilbud kan koordineres og skabe yderligere grobund for fælleskaber blandt unge, innovation m.m.
 • komme med forslag til hvordan science/IT, iværksætteri kan blive mere synligt i kommunen
 • skabe overblik over hvilke mødesteder, der findes ude som inde for unge
 • er der steder, som har yderligere potentiale for flere aktivteter (kan nye regnvandsbassiner også fungerer som skaterbane)
 • se muligheder i hvordan kan de kommunale bygninger og arealer bringes i spil alle ugens dage
 • samarbejde med skolerne have fokus på mulighederne omkring ungevisionen, den åbne skole og skoleområdets valgsfagscamps.

Det er intentionen, at vi får alle vores interessenter på banen, som har lyst til at bidrage til sundt og godt ungemiljø.

Dette indebærer, at skolerne skal;

 • skabe fysiske muligheder for, at nye tiltag i lokalområdet kan forankres på skolens arealer inde som ude
 • understøtter tiltag som styrker de unges fællesskaber
 • fortsat være en aktiv medspiller i lokalområdet
 • være behjælpelig med at få skabt synlighed, at her tror vi på at indsats omkring ensomme unge, lave en bordtennisturnering, et teaterstykke vil kunne styrke fællesskabet 

Det er intentionen, at skolerne primært skal skabe de fysiske rammer og så er det områdets foreninger, virksomheder og borgere som står aktiviteterne. Herudover skal vores egen musikskole og ungdomsskole ses som en aktiv medspiller.

Tidsplan

 • September 2015 opstart af arbejdsgruppe og diskussion af handleplaner i skolelederregi
 • Primo 2016 kommer handleplanerne til udvalgets orientering

I processen inddrages det fælles elevråd, ungdomsrådet. Det er skoleafdelingen som i gang sætter handleplanerne.

Herudover er de unge er kommet med input til en ungevision. Overskrifterne på deres input kan opsummeres, som følger

Eleverne i 7-9. klasse har peget på at en styrkelse af fællesskaber kunne ske ved at
   * deltage i forskellige turneringer, teater etc.
   * have flere mødesteder i det fri men også indendørs for fx spille musik, computer, være kreativ

Herudover har de ytret ønske om muligheden for at dygtiggøre sig inden for sport, musik, IT og medier

De "ældre" unge har haft tanker på iværksætteri, mulighed for at vælge det som valgfag, kursus i opstart i egen virksomhed og mulighed for at mødes med lokale virksomheder.
De har ytret ønske om et sted for de lidt ældre unge, hvor man kunne mødes om fælles interesser et sted, som favnede bredere (og ikke kun musik, som Walker). Herudover har de ønsker om mere tid til skolesport eller sportshold i foreninger, som ikke trænede på "eliteniveau".
En nøjere beskrivelse af de unges input findes i bilag på sagen.

Økonomi:

De kommunale bygninger herunder skolerne vil få øget udgifter til rengøring ved større aktivitet.
Skulle de fysiske mødesteder have omkostninger, så findes pengene gennem en omprioritering af skolemoderniseringspalnen.

 

Høring:

Ingen.


Behandlingsplan:
Skoleudvalgsmøde den 9. juni 2015

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

Fraværende:
Jonathan Roed Kirkedal

Behandlingsplan

Skoleudvalget 9. juni 2015 kl. 16:30

Skoleudvalget 9. juni 2015 kl. 16:30

Godkendt som indstillet.

Fraværende:
Jonathan Roed Kirkedal


Bilag:

LUKKEDE SAGER