Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Skoleudvalget møde den 19. maj 2015

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
19. maj 2015 kl. 19:00
Tilstede:
Paw Nielsen
Mikkel Dragmose-Hansen
Regitze Tilma
Nicoline Damkjær
Anton C. Petersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Jonathan Roed Kirkedal
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

84. Reorganisering af Skrillingeskolen
Sagsnr.: 2014-011648
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at Skrillingeskolen, aflastning Bøgelundskolens budget og STU området skal analyseres med henblik på at reducere budgettet frem mod 2016. Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer. I budgetforliget er partierne ligeledes enige i at styrke fællesskabet gennem investeringer jf. budgetforligsmaterialet. KL’s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december 2014.
Arbejdet med KLK’s rapport er delt i to tempi, en første delrapport og en anden delrapport. Første delrapport er politisk vedtaget på Byrådets møde den 2. marts 2015.
Anden delrapport indeholder, hvordan effektiviseringerne i KLK's rapport anbefales udmøntet igennem en reorganisering af Skrillingeskolen og STU området.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringerne i rapporten iværksættes som foreslået

Sagsbeskrivelse:

Denne rapport har fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en dynamisk og sammenhængende organisation, der løfter og løser opgaver i et samlet perspektiv. Almenområdet skal håndtere den didaktiske og pædagogiske opgave, det er at skabe lærings- og udviklingsfællesskaber for alle elever.
Skoleområdet har fokus på fælleskaber og på, at alle elever som udgangspunkt skal starte i deres distriktsskole. Dette indebærer, i forhold til nu, et flow fra specialtilbud til den almindelige klasse, fra mere indgribende til mindre indgribende tilbud. Der er  hele tiden et fagligt fokus på, hvad der er det bedste tilbud for elevens læring og udvikling.
Middelfart Kommune ønsker at nå det nationale mål med at 96% af alle børn går i den lokale skole. På nuværende tidspunkt har kommunen en inklusionsprocent på 94.3. Gennem anvendelse af kompetencer fra specialområdet ind i almenområdet og anvendelse af handleguiden sikrer kommunen kvalitet i inklusionen.
Nuværende elever på Skrillingeskolen skal ikke over det kommende år flyttes. Den mindre segregering opnås over tid og gennem den revisitering, der allerede finder sted i dag. Dette fastholder den fortsatte kvalitet og serviceniveau for nuværende elever på Skrillingeskolen og for de elever, der i fremtiden starter på Skrillingeskolen og senere fortsætter på C-sporet på Østre Skole eller på en distriktsskole.
Effektiviseringerne på netto kr.4,9 mio.kr brutto 7.9 mio. kr anbefales udmøntet på følgende områder:

 • Skrillingeskolen ornagineres i overensstemmelse med reformen
 • Skolens elevtal fastsættes til maksimalt 95 elever, heraf 67 elever fra Middelfart kommune. Der er løbende optagelse af  elever 3 gange om året
 • Præcisering af takster i forhold til den konkrete pædagogiske opgave
 • Ophør af brugen af Bøgelund skolen
 • Revisitering til C - sporet
 • SFO betaling -fokus på, at systemet fanger familier, der overgår fra betaling af familieafdelingen til egen betaling
 • Overhead
 • Harmonisering af udmeldelsesfristen i SFO, så det følger det øvrige SFO -område
 • De nuværende STU tilbud bliver til en organisation med 1 leder og et budget
 • Der sker  løbende en tilpasning af STU organisationen, og de tilhørende fysiske rammer 

Der indføres 5 takster indenfor det samme takstspænd, som vi har i dag, med differentierede takster i forhold til mere præcis brug. 


Økonomi:

Gennemførsel af anbefalingerne i rapporten om Skrillingeskolen vil betyde, at de tiltag, der er indlagt som prioriteringsforslag/effektiviseringsforslag i budget 2015 med overslagsår 2016-18 samt foreslået i budget 2016 med overslagsår 2017-19 opnås. I alt er der fremført følgende forslag:

        Konsekvens for              Konsekvens for
        Middelfart Kommune       Skrillingeskolen

Prioriteringsforslag i budget 2015-18                             2.800                  3.800

Effektiviseringsforslag i budget 2016-19                        1.000                  1.400

I alt foreslåede og vedtagne tiltag i budgetter          3.800                  5.200

Fundet ved effektiviseringstiltag ifølge rapport                4.900                  7.950

Råderum til reinvestering i skoleområdet                  1.100Både Skrillingeskolens indtægtsbudget og udgiftsbudget sænkes fra 2016 og frem således med 7,950 mio. kr. Dette medfører for skoleafdelingen en besparelse på udgiften til betaling for elever på Skrillingeskolen og Skrillingeskolens SFO på 6,666 mio. kr., da resten af besparelsen tilgår andre kommuner, der har børn på Skrillingeskolen. Samtidig forventes budgettet til c-sporet øget med 1,556 mio. kr. som justeres via elevtalspuljen, og forældrebetalingen for SFO på Skrillingeskolen forventes at falde med 0,210 mio. kr. I alt giver det en effektiviseringsgevinst for forvaltningen på 4,900 mio. kr. Dette beløb dækker således de indvalgte og foreslåede effektiviseringsforslag samt genererer et overskud på cirka 1,1 mio. kr., som indstilles brugt til reinvestering i skoleforvaltningens drift i forbindelse med det øgede fokus på inklusion.

I 2015 indregnes alle ovenstående tal med ca. 5/12-dels virkning.

Høring:

Sendes i høring i MED -udvalg og skolebestyrelser på Østre skole og Skrillingeskolen


Behandlingsplan:

Skoleudvalget den 19. maj 2015
Rapporten sendes i høring til Østre Skole og Skrillingeskolen
Skoleudvalget den 8. juni 2015
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Rapportens forslag om ny organisering af STU og Skrillingeskolen, samt de anførte ændringer for C sporet på Østre skole, sendes i høring på Skrillingeskolen, Østre skole og STU.

Høringen tager udgangspunkt i følgende præciseringer: 

Rapporten stiller forslag om en 3 delt løsning. 1) en del der sikre at Budgetforliget for 2015 effektueres, 2) en del der tager højde for en eventuel Byrådsvedtagelse af det effektiviseringskatalog der er i høring, 3) en del der frigør ressourcer til investeringer i almenområdet.

Del 1) løses som følger

 • at antallet af børn på Skrillingeskolen reduceres som følge af det fortsatte arbejde med Handleguiden og kompetenceløft i almenområdet
 • at der indføres en tildelingsnøgle til understøttende undervisning i lighed med det øvrige skolevæsen plus en løntildeling til assistenter
 • at budgettildelingen til ledelse og administration fastsættes til nuværende aktuelle niveau
 • at Afdeling Bøgelund lukkes
 • at der indføres mere differentierede takster
 • Effektiveringer på sagsbehandling ift. overgangen til egenbetaling for SFO
 • Overhead (bidrag til fælleskommunale udgifter)
 • Harmonisering af udmeldelsesfristen i SFO, så det følger det øvrige SFO område

Del 2) løses ved en investering i C sporet og en revisitation af elever i forhold til den nye målgruppebeskrivelse for Skrillingeskolen. Nuværende elever på Skrillingeskolen skal kun overgå til andre tilbud gennem den årlige tilbagevendende revisitation hvis det er pædagogisk begrundet. Kommende elever visiteres i overensstemmelse med de nye målgruppebeskrivelser.

Samtidig forventes fremadrettet et lavere elevtal fra Middelfart kommune.

Del 3) bliver først aktuel om nogle år i takt med at antallet af elever med behov for et særligt tilbud på Skrillingeskolen bliver mindre som følge af arbejdet med Nye Børnefællesskaber og Handleguiden.  Som rapporten foreslår, kan en yderligere investering i almen området og C sporet, samt forventet faldende elevtal der falder indenfor Skrillingeskolens målgruppe bidrage til løsning.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 19. maj 2015 kl. 19:00

Skoleudvalget 19. maj 2015 kl. 19:00

Rapportens forslag om ny organisering af STU og Skrillingeskolen, samt de anførte ændringer for C sporet på Østre skole, sendes i høring på Skrillingeskolen, Østre skole og STU.

Høringen tager udgangspunkt i følgende præciseringer: 

Rapporten stiller forslag om en 3 delt løsning. 1) en del der sikre at Budgetforliget for 2015 effektueres, 2) en del der tager højde for en eventuel Byrådsvedtagelse af det effektiviseringskatalog der er i høring, 3) en del der frigør ressourcer til investeringer i almenområdet.

Del 1) løses som følger

 • at antallet af børn på Skrillingeskolen reduceres som følge af det fortsatte arbejde med Handleguiden og kompetenceløft i almenområdet
 • at der indføres en tildelingsnøgle til understøttende undervisning i lighed med det øvrige skolevæsen plus en løntildeling til assistenter
 • at budgettildelingen til ledelse og administration fastsættes til nuværende aktuelle niveau
 • at Afdeling Bøgelund lukkes
 • at der indføres mere differentierede takster
 • Effektiveringer på sagsbehandling ift. overgangen til egenbetaling for SFO
 • Overhead (bidrag til fælleskommunale udgifter)
 • Harmonisering af udmeldelsesfristen i SFO, så det følger det øvrige SFO område

Del 2) løses ved en investering i C sporet og en revisitation af elever i forhold til den nye målgruppebeskrivelse for Skrillingeskolen. Nuværende elever på Skrillingeskolen skal kun overgå til andre tilbud gennem den årlige tilbagevendende revisitation hvis det er pædagogisk begrundet. Kommende elever visiteres i overensstemmelse med de nye målgruppebeskrivelser.

Samtidig forventes fremadrettet et lavere elevtal fra Middelfart kommune.

Del 3) bliver først aktuel om nogle år i takt med at antallet af elever med behov for et særligt tilbud på Skrillingeskolen bliver mindre som følge af arbejdet med Nye Børnefællesskaber og Handleguiden.  Som rapporten foreslår, kan en yderligere investering i almen området og C sporet, samt forventet faldende elevtal der falder indenfor Skrillingeskolens målgruppe bidrage til løsning.Bilag:

LUKKEDE SAGER