Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Skoleudvalget møde den 3. februar 2015

Møde:
Skoleudvalget
Mødetid:
3. februar 2015 kl. 15:45
Tilstede:
Regitze Tilma
Paw Nielsen
Johannes Lundsfryd Jensen
Nicoline Damkjær
Jonathan Roed Kirkedal
Mikkel Dragmose-Hansen
Anton C. Petersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

67. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2014 for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2013-011761
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Skoleudvalget skal indstille Kvalitetsrapport 2014 for det samlede skolevæsen til godkendelse på Byrådsmøde den 7. april 2015. 
Skoleudvalget sender Kvalitetsrapport 2014 i høring.

Forvaltningen foreslår:

At Kvalitetsrapport 2014 godkendes og sendes i høring.

Sagsbeskrivelse:

Skolereformen har ændret udformning og krav til den kommunale kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten omtales som Kvalitetsrapport 2.0.
Kvalitetsrapport 2.0 har hovedfokus på de centrale resultater for elevernes læring og trivsel. Kvalitetsrapport 2.0 er en kombination af obligatoriske elementer, som rapporten bør indeholde og emner den enkelte kommune selv kan vælge. Kvalitetsrapporten er forenklet og har  styrket fokus på kommuner og skolers resultater i forhold til de nationale måltal. Kvalitetsrapporten skal på en enkel og overskuelig måde angive retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne.
Kvalitetsrapporten 2014 for Middelfart Kommune godkendes af Byrådet den 7. april 2015. Derefter udfærdiges rapporten igen for skoleåret 2015/2016 og derefter hvert 2. år i lige år.

Kvalitetsrapporten er et mål- og resultatstyringsværktøj og den skal vise, hvordan kommunen og dens skoler lever op til de udmeldte politiske mål. Kvalitetsrapporten skal danne grundlag for en dialog i kommunalbestyrelsen, herunder med den kommunale forvaltning, mellem den kommunale forvaltning og den enkelte skoleleder om skolens kvalitetsudvikling.
Kvalitetsrapporterne skal udformes, så kommunerne kan anvende dem som ledelsesinformation og som grundlag for f.eks. at udforme styringsredskaber i forhold til skoleafdelingens samarbejde og dialog med skolelederne for kommunens folkeskoler.
Kvalitetsrapporten er også en del af grundlaget for skolebestyrelsens tilsyn med skolens virksomhed.
Kvalitetsrapporten skal tage udgangspunkt i data, der stilles til rådighed i et webbaseret ledelsesinformationssystem/datavarehus for folkeskolen (LIS) og skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå.

Den kommunale kvalitetsrapport 2014 bliver udgangspunkt for strategiske og didaktiske tiltag kommunalt. Kommunens samlede kvalitetsrapport udarbejdes på baggrund af de nationale måltal med fokus på progression for det kommunale niveau. Samtidig er det vigtigt at fremhæve skoler, der gør det godt som afsæt til videndeling på tværs.

Middelfart har besluttet, selvom dette ikke er et lovkrav, at den enkelte skole udarbejder en lokal forankret kvalitetsrapport med afsæt i de kommunale retningslinjer.
Den enkelte skoles kvalitetsrapport er afsæt til dialog og udarbejdelse af handleplan mellem skolechef og skolens leder. Det er vigtigt at have fokus på at klasser og skoler, der præsterer godt også skal påvise progression over de kommende år. 

Kvalitetsrapporten 2014 er opbygget af:
Nationale måltal:
Andel af elever, som er gode i dansk læsning og matematik i de nationale test
Andel af de allerdygtigste elever i dansk læsning og matematik i de nationale test.
Andel af elever med dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test
Resultater af den obligatoriske trivselsmåling

Fælles indikatorer

Karakterer:
Karaktergennemsnit 9. klasseprøver, dansk (alle fagdiscipliner), matematik (begge fagdiscipliner) og bundne prøver i alt.
Socioøkonomiske referencer for 9. kl. bundne prøver i alt. (Dvs. elevernes faglige niveau i forhold til deres sociale baggrund)
Andel af 9. klasseelever med 2 eller derover i både dansk og matematik.

Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelserne
Elevens uddannelsesstatus 9 mdr. efter folkeskolens 9. og 10. klasse.
Andel af elever, der tre måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
Andel af elever, der 15 måneder efter afsluttet 9. klasse er påbegyndt en ungdomsuddannelse.
Andel af elever, der forventes at fuldføre en ungdomsuddannelse inden for 6 år efter afsluttet 9. klasse.

Klager:
Oplysninger om klager til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning

Midlertidige oplysninger:
Kompetencedækning (skal indgå i kvalitetsrapporten til og med rapporten for skoleåret 2021/22).
I hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence.
Inklusion (skal indgå i kvalitetsrapporten til og med rapporten for skoleåret 2019/20)
Andel af folkeskoleelever i kommunen der modtager undervisning i den almene undervisning.

Hvad kan indgå:
I Middelfart Kommune arbejdes der under ”kan” området, med 1-3 aktuelle temaer.
Temaer, og deres indsatser skal være i tråd med de 3 overordnede mål i skolereformen.
Temaer for Kvalitetsrapport 2014 er:
It i undervisningen og evaluering af Web2 indsatsen herunder anvendelse af Web2 i undervisningen.
Tværkommunalt samarbejde dvs. valgfag, camps og understøttende undervisning.
Ud over det aktuelle tema, forventes den fælles sprogvurdering, der laves i 0. kl., at indgå.

Den enkelte skole:
Hver skole bidrager til den kommunale kvalitetsrapport, med max 2-4 sider samt talmateriale.
Datamateriale skal indsamles mellem november og januar.
Skolerne modtager en skabelon, der skal gøre det overskueligt at udarbejde det lokale bidrag til rapporten, men også sikre ensartethed i det samlede produkt.
Skabelonen giver for hvert tema mulighed for at repetere status, i forhold til tidligere og beskrive planlagt progression.

Den samlede rapport:
Hvis niveauet i skolevæsenet eller på den enkelte skole ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 40a stk. 2, udarbejde en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet.

Initiativer til forbedringer og opfølgninger fremgår af Kvalitetsrapporten.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Kvalitetsrapport 2014 er en baseline for kommende kvalitetsrapporter, som skal udvikle sig til et sikkert og udviklende dialog- og styringsredskab for skoleområdet.Handicapaspekter:

Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser forhandicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Indstillingen følges med den kommentar, at sammenfatningen af trivselsdelen ændres til, at Trivslen for eleverne er tilfredstillende.

Det blev ligeledes besluttet, at der til næste udvalgsmøde behandles en handlingsplan målrettet forbedring af læseresultaterne. Handleplanen skal sikre, at skolernes læseniveau senest om 2 år ligger på landsgennemsnittet.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 3. februar 2015 kl. 15:45

Skoleudvalget 3. februar 2015 kl. 15:45

Indstillingen følges med den kommentar, at sammenfatningen af trivselsdelen ændres til, at Trivslen for eleverne er tilfredstillende.

Det blev ligeledes besluttet, at der til næste udvalgsmøde behandles en handlingsplan målrettet forbedring af læseresultaterne. Handleplanen skal sikre, at skolernes læseniveau senest om 2 år ligger på landsgennemsnittet.


Bilag:

68. Effektiviseringsforslag i budget 2015 for STU - området i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-011648
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget til budget 2015 besluttede parterne, at administrationen i januar 2015 fremlægger en analyse af STU–afdeling Skrillingeskolen, STU–afdeling Ejby og aflastning Bøgelund udarbejdet med ekstern konsulentbistand med henblik på at udmønte Ungestrategigruppens opgave med at reducere budgettet frem mod 2016.  Analysen skal blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer.

Forvaltningen foreslår:

• At første delrapport godkendes
• At der udarbejdes en anden delrapport, der peger på mere langsigtede løsninger.
• At besparelsen i taksterne i 2015 på STU-Skrillinge og STU-Ejby på i alt 366.000 kr. overføres til   Skoleafdelingens   fællessted i forbindelse med 1. budgetopfølgning.
• At besparelsen i taksterne i 2016 og frem behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at STU-afdeling Skrillingeskolen, STU-afdeling Ejby og aflastning Bøgelundskolens budget skal analyseres med henblik på at udmønte Ungestrategigruppens opgave med at reducere budgettet frem mod 2016. Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer.

KL’s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december 2014. Der er efterfølgende nedsat en intern arbejdsgruppe, der skal arbejde med at udarbejde konkrete effektiviseringsforslag for de to tilbud.

Rapporten viser, at der på STU området er et samlet effektiviseringspotentiale på brutto kr. 1.160.000 der fordeler sig på følgende måde:
 Tekst Effektiviseringspotentiale
 Kørsel STU - afdeling Ejby

Kr. 500.000

Justering af STU takset afdeling Skrillingeskolen

kr. 660.000

 I alt

kr. 1.160.000

 
Der er nedsat en intern arbejdsgruppe med kommunens skolechef, skoleleder på Skrillingeskolen, Leder af STU-afdeling Ejby, en skolekonsulent fra skoleafdelingen og en økonomikonsulent fra økonomiafdelingen, der har til opgave at komme med konkrete effektiviseringsforslag for de to tilbud.

Arbejdsgruppen arbejder i to tempi, hvor første delrapport indeholder forslag til, hvordan effektiviseringen på STU-afdeling Ejby på kr. 500.000,- og takstreduktionen på STU-afdeling Skrillingeskolen på kr. 650.000,- med 5/12 effekt i budget 2015, udmøntes i budget 2015, og som kommer til behandling i skoleudvalget den 3. februar 2015. Anden delrapport indeholder forslag til, hvordan man vil arbejde med en mere langsigtet løsning, med afsæt i de i rapporten foreslåede effektiviseringspotentialer, herunder eventuelle forslag for aflastning Bøgelund.

KLK rapporten peger på, at man for STU-afdeling Ejby og STU- Skrillingeskolens vedkommende kan finde mulige reduktioner i budgettet på følgende tre områder:
1. Samarbejde med andre institutioner om fritidsdelen på uddannelseslukkede dage.
2. Reduktion af takster.
3. Kørsel.

Økonomi:

Arbejdsgruppen foreslår at besparelsen udmøntes på følgende måde:

STU-afdeling Ejby:

Kørselsudgiften reduceres med kr. 500.000,-. Udgifterne til kørsel indgår som en del af takstfastsættelsen, så for at opnå den af KLK påpegede besparelse nedsættes taksten med kr. 500.000,-. Besparelsen udmøntes med 5/12 i 2015 svarende til i alt 208.333kr.
77 procent af eleverne på STU-afdeling Ejby kommer fra Middelfart Kommune, derved bliver kommunens besparelse på 159.722 kr. i 2015.
STU-afdeling Skrillingeskolen:

Der peges i rapporten på et effektiviseringspotentiale på kr. 660.000,- i budgetår 2016 og frem. Effektiviseringspotentialet bygger på taksten for regnskabstallene for 2013, hvor STU-afdeling Skrillingeskolen blev etableret. Der er dermed etableringsudgifter indeholdt i de 660.000 kr.
Taksten for området nedsættes, således at der i 2015 opnås en besparelse på 5/12 af 660.000 kr. svarende til 275.000kr.
75 procent af eleverne på STU-afdeling Skrillingeskolen kommer fra Middelfart Kommune, derved bliver kommunens besparelse i 2015 på 206.250 kr.
I alt besparelse på STU området i 2015: 483.333 kr.
I alt besparelse for Middelfart Kommune i 2015: 365.972 kr.

 Effektiviseringstiltag STU afdeling EjbyBeløb i 2015Helårsvirkning
Besparelse på kørsel STU Ejby

208.333

500.00

- Heraf vedr. Middelfartbørn

159.722

383.333

Nedsættelse af taksten på STU Skrilligskolen

275.000

660.000

- Heraf vedr. Middelfartbørn

206.250

495.000

 Ialt

483.333

1.160.000

- Heraf vedr. Middelfartbørn

365.972

878.333


Forvaltningens bemærkninger:

I overensstemmelse med bemærkningerne i budgetforliget for 2015 har arbejdsgruppen fundet et effektiviseringspotentiale på kr. 365.972, som betyder en fastholdelse af serviceniveau, hvor man gennem innovationstiltag, nye arbejdsgange, ny teknologi, strukturændringer m.v. opnår rationalet.
Der vil i anden delrapport blandt andet blive arbejdet med organiseringen af STU området og en mere overordnet plan for, hvordan forvaltningen skal organisere sig i forhold aflastningspladser. Det forventes, at dette arbejde vil medføre en realisering af en betydelig del af de i KLK-rapporten påpegede effektiviseringspotentialer.
Delrapport 2 forventes færdig maj 2015.

Handicapaspekter:

Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:

Skoleudvalget den 3. februar 2015
Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Byrådet den 2. marts 2015

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Skoleudvalget 3. februar 2015 kl. 15:45
Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00
Byrådet 2. marts 2015 kl. 17:00

Skoleudvalget 3. februar 2015 kl. 15:45

Indstilles til godkendelse

Bilag:

69. Udmøntning af budgetforslag 2015 vedr. Skrillingeskolen
Sagsnr.: 2014-011648
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget til budget 2015 besluttede parterne, at administrationen i januar 2015 fremlægger en analyse af Skrillingeskolen udarbejdet med ekstern konsulentbistand. Analysen skal bidrage til en ny tildelingsmodel inden planlægningen af skoleåret 2015/2016. Analysen skal blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer.

Forvaltningen foreslår:

• At første delrapport godkendes
• At der udarbejdes en anden delrapport, der peger på mere langsigtede løsninger.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at Skrillingeskolens budget skal analyseres med henblik på at fremkomme med bidrag til konkrete forslag til en ny tildelingsmodel i skoleåret 2015/2016. Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer.

KL’s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december 2014. Der er efterfølgende nedsat en intern arbejdsgruppe, der skal arbejde med at udarbejde konkrete effektiviseringsforslag for de to tilbud.

Rapporten viser, at der er et samlet effektiviseringspotentiale på brutto kr. 8.200.000,- der fordeler sig på følgende måde:
Tekst Effektiviseringspotentiale
Justerings af skoletakster Skrillingeskolen

kr. 5.6000.000

Justering af SFO takster Skrillingeskolen

kr. 2.000.000

Kørsel Skrillingeskolen

kr. 600.000

  
I alt

kr. 8.2000.000


Der er nedsat en intern arbejdsgruppe med kommunens skolechef, skoleleder på Skrillingeskolen og en økonomikonsulent fra økonomiafdelingen, der har til opgave at komme med konkrete effektiviseringsforslag for de to tilbud.

Arbejdsgruppen arbejder i to tempi, hvor første delrapport indeholder forslag til effektiviseringer på 1. mio. kr. med 5/12 effekt i budget 2015, og som kommer til behandling i skoleudvalget den 3. februar 2015. Anden delrapport indeholder forslag til, hvordan man vil arbejde med en mere langsigtet løsning, med afsæt i de i rapporten foreslåede effektiviseringspotentialer.
 
KLK rapporten peger på, at man kan finde besparelsen ved takstnedsættelse på området, og i delrapport 1 anbefaler arbejdsgruppen, at man udmønter besparelsen i 2015 på 1. mio. kr. på følgende områder:
1. Nedsættelse af taksten
2. Nedsættelse af taksten på SFO, svarende til SFO takstnedsættelsen for det øvrige skoleområde.

Økonomi:

Økonomi:
Aktuelt er der for Skrillingeskolen indlagt besparelser i kommunens budget med 1 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i overslagsårene svarende til 3,8 mio. kr. for Skrillingeskolen, som følge af børn fra andre kommuner. KLK-rapporten ser mulighed for takstnedsættelser på op imod 7,6 mio. kr. brutto på Skrillingeskolen inklusiv SFO.

Hvor findes besparelsen:
 
I budget 2015 sker der en reduktion af taksterne for skoledelen og for SFO-delen, så den i budget 2015 vedtagne effektiviseringsgevinst på 1,0 mio. kr. for Middelfart Kommune opnås.
 
Skoletaksterne nedsættes med 55 kr. pr. døgn med virkning fra 1. august 2015. Herefter bliver taksterne:

Skoletakst Ny takstAntal Elever
Takst 1

764

79

Takst 2

990

28

Takst 3

1.277

8


Den samlede takstnedsættelse for skoledelen i 2015 bliver 968.301 kr. 30% af eleverne i skoledelen kommer fra andre betalingskommuner, derfor bliver Middelfart Kommunes besparelse på 683.507 kr.

SFO-taksterne nedsættes pr. 1. januar 2015 til:

SFO takst Ny takstAntal elever
Takst 1

221

48

Takst 2

257

18

Takst 3

308

2


Den samlede takstnedsættelse for de 68 børn i Skrillingeskolens SFO bliver 426.666 kr.
 
20% af børnene i SFO’en har anden betalingskommune end Middelfart, hvorfor de 343.880 kr. vedrører elever fra Middelfart.

Den samlede takstnedsættelse for Middelfart Kommune bliver således 1,027 mio. kr.

Effektiviseringsgevinst

Beløb

Takstnedsættelse på skoledelen

683.507

Takstnedsættelse på SFO-delen

343.880

I alt

1.027.387

  

Såfremt det ikke lykkes at finde den indlagte effektivisering/besparelse i overslagsårene ved ovennævnte tiltag, vil de 2,8 mio. kr. skulle findes ved personalereduktioner.

Forvaltningens bemærkninger:

I overensstemmelse med bemærkningerne i budgetforliget for 2015 har arbejdsgruppen fundet et  effektiviseringspotentiale på kr. 1.027.387, som betyder en fastholdelse af serviceniveau hvor man gennem innovationstiltag, nye arbejdsgange, ny teknologi, strukturændringer m.v. opnår rationalet.

Der vil i anden delrapport blandt andet blive arbejdet med ny tildelingsmodel, omdannelse af Skrillingeskolen til heldagsskole m.v. Det forventes, at dette arbejde vil medføre en realisering af en betydelig del af den i KLK-rapporten påpegede, potentielle mindre udgift, og dermed også den i budgettet indlagte effektivisering/besparelse på 2,8 mio. kr. i 2016 og frem.
 
Delrapport 2 forventes færdig maj 2015.

Handicapaspekter:

Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 03. februar 2015
Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Byrådet den 02. marts 2015

Beslutning:

Indstilles til godkendelse

Behandlingsplan

Skoleudvalget 3. februar 2015 kl. 15:45
Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00
Byrådet 2. marts 2015 kl. 17:00

Skoleudvalget 3. februar 2015 kl. 15:45

Indstilles til godkendelse

Bilag:

LUKKEDE SAGER