Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Tillægsdagsorden for Økonomiudvalget møde den 14. december 2015 - Referat

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
14. december 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Anni B. Tyrrestrup
Johannes Lundsfryd Jensen
Niels Bebe
Mikkel Dragmose-Hansen
Morten Weiss-Pedersen
Steen Dahlstrøm
Agnete Damkjær
John Kruse
Fraværende:

ÅBNE SAGER

395. Vedtagelse af revideret styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-002855
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Som følge af den ny folkeskolereform, er der sket ændringer til Bekendtgøres lov om folkeskolen, som har medført revidering af Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune og bilag.

Forvaltningen foreslår:

- At den reviderede Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune med bilag vedtages i sin helhed med  rettelser, som er foretage på baggrund af høringssvar.

 1. Ejby Skoles bestyrelse overgik til 7 forældrevalgte fremfor 5, i forbindelse med at Gelsted Skoles overbygning blev flyttet til Ejby Skole. Det er en administrativ fejl at antallet er 5 i styrelsesvedtægten og er nu rettet til 7.
 2. Det er i teksten omkring elevers deltagelse og stemmeret faldet ud, at alle i fællesbestyrelsen ved Fjelsted Harndrup Børneunivers har stemmeret. Denne formulering er nu tilføjet.
 - At skolebestyrelserne udarbejder principper for skolernes praksis for skoleåret 2016/2017, med afsæt i flg. indsatser/indsatsområder som Skoleudvalget har besluttet:
 • Åben skole
 • Børne- Ungefællesskaber
 • Internationalisering
 • Entreprenørskab

Sagsbeskrivelse:

Folkeskolerne i Middelfart Kommune styres med baggrund i en Skolestyrelsesvedtægt vedtaget af Byrådet i Middelfart Kommune, jf. Folkeskolelovens § 41:

Kommunalbestyrelsen fastsætter, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:
 1. Skolebestyrelsens sammensætning.
 2. Udpegning af eventuelt kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.
 3. Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
 4. Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.
Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Nærværende Skolestyrelsesvedtægt er revideret med ændringer gældende fra 1. januar 2016. 


Efter høringsperioden er den reviderede Styrelsesvedtægt rettet til i forhold til de indkomne høringssvar.
Høringssvarene er samlet i et dokument "Sammenskrivning af høringssvar", som er vedhæftet nærværende sagsfremstilling.
Samtlige høringssvar er ligeledes vedhæftet denne sagsfremstilling.
Af sagspunktet: "Forvaltningen foreslår" fremgår det, hvilke ændringer forvaltningen foreslår indarbejdet på baggrund af de indkomne høringssvar. De nævnte ændringsforslag er fremhævet med gult i den vedhæftede Styrelsesvedtægt med bilag.

Økonomi:


Ændret ressourcetildelingsmodel, jf. bilag 2 til Styrelsesvedtægten

Ressourcetildelingen ændres i forbindelse med budgetlægningen for 2016 således at socioøkonomiske nøgletalsværdier udgår af fordelingensnøglen for puljen til differentieret undervisning.

Tidligere blev 1/4 af puljen til differentieret undervisning fordelt i henhold til socioøkonomiske nøgletal. Dette vurderes at være problematisk, idet: 
a) Omfordelingen omfattes som værende uigennemskuelig og ikke retvisende. 
b) Udligningen for socioøkonomi hviler på et svagt statistisk grundlag.
c) Udligningen savner aktualitet, idet omfordelingen hviler på uaktuelle data fra 2008-2009, som det ikke er muligt at opdatere/genberegne årligt.

Derfor fordeles hele puljen til differentieret undervisning fremover på baggrund af elevtal. Omlægningen indfases dog gradvist, således at gevinsten for de to mest vindende skoler dæmpes 50% i første tildelingsår med henblilk på at kompensere de to mest tabende skoler.   

Konsekvenserne af omlægningen for de enkelte skoler fremgår af sagsbilaget: "Økonomiske konsekvenser af, at socioøkonomisk udligning mellem skolerne ophører".
 
Som det ses er der ingen konsekvenser for den samlede ressourcetildeing til skolerne, mens de fordelingsmæssige konsekvenser for de enkelte skoler vurderes at være forholdsvis begrænsede. Således udgør gevinsten/tabet maksimalt 1% af det samlede budget for alle skoler på nær Gelstes Skole og Fjelsted-Harndrup Skole. Gelstes Skole taber dog 2,2% mens Fjelsted-Harndrup taber 3,5% når omlægningen er fuldt indfaset. Inkl. overgangsordningen udgør tabene henholdsvis 1,1% og 1,8% i 2016.

Rammebudgetteringen giver fremover mulighed for at målrette økonomi til særlige indsatser, så der ved budgettlægningen kan ske en prioritering i forhold til indsatser eller skolers særlige udfordring.

Introduktion af ny takstgruppe på Skrillingeskolen

Fra 2015 til 2016 sker der en generel sænkning af taksterne samt indførelse af to nye takster. Med de nye takster kan prissætningen i højere grad fastsættes ud fra elevernes faktiske tyngde.
Ny takststruktur på Skrillingeskolen gældende fra 2016

Takst 

Skoledel
(kr. pr. dag) 

SFO
(kr. pr. dag) 

0

                                      680

                                      178

1

                                      802

                                      178

2

                                   1.030

                                      214

3

                                   1.316

                                      256

4

                                   1.583

                                      256

De økonomiske konsekver af den ændrede prissætning er indarbejdet i budget 2016 som en del af effektiviseringerne.

Høring:

Indstillingen har været i høring hos:
 • Skolebestyrelser og MED-udvalg
 • Fælleselevrådet
 • Forvaltnings-MED i Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen

Høringsperioden var fra den 9. september 2015 til og med den 9. oktober 2015.
Forvaltningen har modtaget 19 høringssvar.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 7. december 2015.
Økonomiudvalget den 14. december 2015.
Byrådet den 4. januar 2016.

Beslutning:

Skoleudvalget den 7. december 2015:
Indstilles til godkendelse med følgende præciseringer: I indledningen skrives, at Styrelsesvedtægten også har været i høring i MED systemet.

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 7. december 2015 kl. 13:30
Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

Bilag:

2015-002855-11Høringssvar Ejby Skole Styrelsesvedtægt 2015.docx
2015-002855-12høringssvar til styrelsesvedtægt - MED-udvalg.pdf
2015-002855-12høringssvar til styrelsesvedtægt - Skolebestyrelsen.pdf
2015-002855-13Gelsted Børneunivers bestyrelse og MED-udvalgs høringssvar om 'Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune'.docx
2015-002855-15Høringssvar til styrelsesvedtægt.pdf
2015-002855-16151007 Høringssvar vedr. Styrelsesvedtægten.docx
2015-002855-16151007 Høringssvar vedr. Styrelsesvedtægten.docx
2015-002855-14Høringssvar styrelsesvedtægter.docx
2015-002855-14Høringssvar styrelsesvedtægt.docx
2015-002855-1820151008131852047.tif
2015-002855-1920151008131913440.tif
2015-002855-20Høringssvar styrelsesvedtægt skolebestyrelsen Hyllehøjskolen.docx
2015-002855-20Høringssvar styrelsesvedtægt MED udvalget Hyllehøjskolen.docx
2015-002855-17Middelfart Fælleselevråd udtalelse.docx
2015-002855-21Østre Skole Skolebestyrelsens høringssvar okt 2015.pdf
2015-002855-22Høringssvar om 'Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune'.pdf
2015-002855-23høringssvar om 'Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune'.docx
2015-002855-26Høring styrelsesvedtægt bestyrelse og MED Fjelsted Harndrup Børneunivers.pdf
2015-002855-21Høringssvar. MED-udvalget. Østre Skole.09.10.2015.pdf
2015-002855-4Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune.docx
2015-002855-5Regler for afholdelse af Skolebestyrelsesvalg i Middelfart Kommune.DOCX
2015-002855-1Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne til sag.docx
2015-002855-27Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015..DOCX
2015-002855-5Økonomiske konsekvenser af at den socioøkonomiske udligning mellem skolerne bortfalder.docx
2015-002855-152015-002855-6 Høringsskabelon til høringssvar om 'Revidering af styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune'.pdf
396. Evaluering af udvidet åbningstid i Børnehuset Nysgerrium
Sagsnr.: 2015-013064
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Børnehuset Nysgerrium har forsøgvis gennem det seneste år kørt med udvidet åbningstid. Ordningen skal nu evalueres og beslutning skal træffes, om hvorvidt ordningen skal fortsætte.  

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender forlængelse af forsøgsordningen med et år.
 • At udvalget sender punktet videre til Økonomiudvalget til orientering. 

Sagsbeskrivelse:

På grund af efterspørgsel fra forældre, har Børnehuset Nysgerrium, siden oktober 2014 forsøgsvis kørt med udvidet åbningstid:

Almindelige åbningstider i børnehuset har været:
Mandag til torsdag 6.30-16.45 og fredag 6.30-16.30

De udvidet åbningstider er:
Mandag til torsdag 6.30-19.00 og fredag 6.30-17.00

I perioden 06.10.2014 - 06.10.2015 har følgende antal familier/børn benyttet ordningen:

Vuggestue:
 • 2 børn (1 fam.): 2 dage hver 2. uge i 1/2 time - til 17.15
 • 1 barn: 1 dag pr uge i 1/2 time - til kl. 17.15

Alle tre børn er ikke længere en del af ordningen.

Børnehave:

 • 1 barn: 2 dage pr uge et kvarter  - til kl. 17.00

Familien benytter stadig ordningen.

På nuværende tidspunkt er der derfor ingen børn i vuggestuen som benytter ordningen, men 1 barn i børnehaven.

Der kommer dog løbende forespørgsel på pladser under den udvidet åbningstid. I perioden 19.11.2015 og frem til 30.06.2016 er der således 3 børn på venteliste til vuggestue og 1 barn er skrevet op til start i børnehave i foråret 2016.
Behov for antal af dage samt tider vides ikke pt., da Dagtilbudsafdelingen endnu ikke har modtaget formel ansøgning fra forældrene.

Da ordningen kun har kørt et enkelt år, er det svært at vurdere forældrenes behov. Ved at udvide forsøgsordningen med endnu et år, vil man kunne se et mere tydeligt billdede af det reelle pasningsbehov indenfor den udvidet åbningstid.

Økonomi:

Børnehuset Nysgerrium får tildelt 296.642 kr. i budget 2016. Det findes indenfor dagtilbuddets økonomiske ramme.

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2015. 
Økonomiudvalget den 14. december 2015.

Beslutning:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 7. december 2015:
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. december 2015 kl. 14:30
Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00

397. Revidering af retningslinjer for tilskud efter folkeoplysningsloven
Sagsnr.: 2014-014654
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen har revideret og tilrettet nedenstående retningslinjer for tilskud efter folkeoplysningsloven:
 • Retningslinjer for aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Middelfart pr. 2016
 • Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler i Middelfart pr. 2016
 • Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning m.v. i Middelfart pr. 2016

Forvaltningen foreslår:

 • At retningslinjerne indstilles til godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har sammen med en arbejdsgruppe under folkeoplysningsudvalget gennemgået retningslinjerne, og indarbejdet rettelser til mere gennemsigtighed, hurtigere og mere effektive arbejdsgange. 

Retningslinjer for aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningesarbejde i Middelfart pr. 2016.
Der er følgende ændringer:
 • Indberetning af tilskud skal foregår elektronisk via hjemmesiden. 
  Før skulle der indsende blanket med posten
 • Der ydes tilskud til alle medlemmer under 25 år.
  Før blev der kun ydet tilskud til indenbyes medlemmer under 25 år.
 • Der udvælges mindst 9 foreninger til stikprøve kontrol af de indberettede tal.
  Før skulle alle foreninger indsende lister til gennemgang. 
 • Max kursustilskud forhøjes til kr. 2.500 pr. person pr. år.
  Før var max. tilskuddet på kr. 1.500 pr. person pr. år.
 • Hvis der er rammebeløb tilbage efter udlodning til kursustilskud overføres midlerne til medlemstilskudsrammen.
  Før var arbejdsgangen den sammen, det stod bare ikke i retningslinjerne.
 • Der skal kun vedlægges kursusbeskrivelser ved kurser udover forenigensforbund.
  Før indsendte foreningerne kursusbeskrivelser på alt . 
 • Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil der ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07.
  Før blev der opkrævet et gebyr på 1/365 del af indeværende års tilskud.  
Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler i Middelfart pr. 2016
Der er følgende ændringer:
 • Indberetning om tilskud skal foregår elektronisk via hjemmesiden.
  Før skulle der indsende blanket med posten
 • Arbejdsgangen for opkrævening af gebyr for benyttelse af Vestfynshallen er indarbejdet.
  Før var arbejdsgangen vedr. opkrævetning af Vestfynshallen ikke synlig.
 • Arbejdsgange for udbetaling af a conto lokaletilskud vedr. benyttelse af selvejende haller er gjort ensartet og indarbejdet.
  Før var der forskel i måden hvorpå der blev udbetalt a conto lokaletilskud til foreningen, alt efter hvilken af de selvejende haller foreningen benyttede.  
 • Ajourføring af listen vedr. lokaler i selvejende hallerne der er godkendt til lokaletilskud.
  Før manglede der nogle lokaler på listen over tilskudsberettigede lokaler i selvejende haller.  
 • Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil der ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07.
  Før blev der opkrævet et gebyr på 1/365 del af indeværende års tilskud.
 • Arbejdgangen for efterregulering af lokaletilskud indarbejdet og hvis der er yderligere midler overføres de til næste års pulje.
  Før blev der også efterreguleret, men var der yderligere midler gik de i kommunekassen. 
Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning m.v. i Middelfart pr. 2016
Der er følgende ændringer:

 • Indarbejdet et max. på kr. 10.000 i tilskud til nye aftenskoler.
  Før var der intet max.
 • Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil der ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07.
  Før blev der opkrævet et gebyr på 1/365 del af indeværende års tilskud.
 • Tilbagebetalt tilskud skal efterreguleres til de aftenskoler der har haft meraktivitet og hvis der er yderligere midler overføres de til næste års pulje.
  Før skulle midlerne ikke efterreguleres, men der blev hver gang søgt om efterregulering, som blev bevilget. Yderligere midlerne skulle gå i kommunekassen.

Økonomi:

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser i ændringerne.

Høring:

Retningslinjerne har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet:
Ældrerådet har behandlet de tre delforslag om tilskud efter folkeoplysningsloven og kan uden yderligere bemærkninger udtale støtte til det forelagte materiale.

Handicaprådet:
Ingen høringssvar modtaget.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 7. oktober 2015
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 3. november 2015
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. december 2015
Økonomiudvalget den 14. december 2015
Byrådet den 4. januar 2016 

Beslutning:

Folkeoplysningsudvalget den 7. oktober 2015:
Retningslinjerne indstilles godkendt.

Fraværende:
Arne Tofterup
Christian Martins Kromann
Jan Knudsen
Mogens K. Hansen

Børn-, Kultur og Fritidsudvalget den 3. november 2015:
Punktet udsat til næste møde.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 7. december 2015:
Godkendt som indstillet med den præcisering, at der fortsat kun ydes medlemstilskud til indenbys medlemmer under 25 år.

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2015 kl. 17:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. november 2015 kl. 13:15
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 7. december 2015 kl. 14:30
Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2015 kl. 17:00

Retningslinjerne indstilles godkendt.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. november 2015 kl. 13:15

Punktet udsat til næste mødeBilag:

LUKKEDE SAGER