Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 14. december 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
14. december 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Anni B. Tyrrestrup
Johannes Lundsfryd Jensen
Niels Bebe
Mikkel Dragmose-Hansen
Morten Weiss-Pedersen
Steen Dahlstrøm
Agnete Damkjær
John Kruse
Fraværende:

ÅBNE SAGER

390. Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2016
Sagsnr.: 2015-002625
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes strategiske dokument i forhold til at sikre arbejdsløse får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der ruster den enkelte til at komme i beskæftigelses eller uddannelse.
Beskæftigelsesplanen skal således være med til at styrke indsatsen for at understøtte at flere personer får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller planen til godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Med beskæftigelsesreformen er processen omkring beskæftigelsesplanen blevet afbureaukratiseret. Det er blevet muligt at adressere de lokale udfordringer samt arbejde med målene og opstille indikatorer på den måde, som er mest relevant for Middelfart Kommune og Job- og Vækstcenter Middelfart.

I beskæftigelsesplanen er der i 2016 lokalt fokus på:

 • Virksomhedsservice 
 • Aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Integrationsindsatsen
 • Fokus på de unge forsikrede ledige og de ledige unge på kontanthjælp
 • Sygemeldte borgere

Samtidig med at de lokale fokusområder tager højde for de landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren:
1) Flere unge skal have en uddannelse
2) Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættete eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats
3) Langtidsledigheden skal bekæmpes
4) Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
BAU:    09/12-2015
ØK:     14/12-2015
BY:     04/01-2016

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. november 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00
Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. november 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. november 2015
Beskæftigelsesplanen blev drøftet.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

391. Effekter af beskæftigelsesplanen 2016
Sagsnr.: 2015-002625
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Den indførte refusionsreform lægger langt større del af det økonomiske ansvar på beskæftigelsesområdet ud til den enkelte kommune. Det betyder at indsatsen i langt højere grad vil have direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Vi har under den seneste lavkonjunktur formået at begrænse stigningen af borgere på overførselsindkomst via en tidlig offensiv virksomhedsrettet indsats. Herunder vedligeholdt målgruppens personlige og faglige kompetencer i en tid hvor virksomhederne ikke har efterspurgt arbejdskraft.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives en negativ tillægsbevilling til BAU i 2016 på -5,960 mio.kr., i 2017 på -7,560 mio. kr. og i 2018 og 2019 på 9,160 mio. kr.
 • At der gives en tillægsbevilling til ØK i 2016 og overslagsårene på 0,960 mio. kr.
 • At nettobeløbene, for 2016 5,0 mio. kr., for 2017 6,6 mio. kr. og for 2018 og 2019 8,2 mio. kr.  lægges i kassen.

Sagsbeskrivelse:

Nu hvor vi oplever en begyndende højkonjunktur hvor virksomheder igen efterspørger arbejdskraft, er det væsentligt at vi reorganiserer indsatsen så denne matcher den øgende efterspørgsel. Derfor er der i Beskæftigelsesplanen for 2016 beskrevet forskellige indsatser til opfyldelsen af de fastsatte mål. Det gør vi ved at reorganisere og effektivisere indsatsen så den i langt højere grad tilpasser sig de ændrede konjunkturer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet, så vi udnytter den begyndende højkonjunktur optimalt.
De fastsatte mål omfatter 5 målgrupper:
1)    Aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
2)    Integrationsindsatsen
3)    Unge forsikrede ledige
4)    Unge ledige på uddannelseshjælp
5)    Sygedagpenge 

Der udvikles særskilte projektbeskrivelser for de enkelte målgrupper, herunder individuelle effektmålingsværktøjer og ledelsesinformation, så progression i de enkelte projekter følges nøje og som løbende vil blive forelagt BAU. Overordnet vil indsatserne bestå af omorganisering af personaleressourcerne og løbende tilpasning af interne samarbejdsområder og snitflader. Herunder vil der blive arbejdet mere intensivt på den tidlige screening der indtil nu har givet gode resultater. Hovedredskaberne vil være øget samtaleintensitet, samt en viderebygning af den succesfulde virksomhedsrettede indsats der er blevet udviklet gennem de sidste tre år.

1)   Aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Ved udgangen af 2016 skal 50 pct. af aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere være i ordinært arbejde, i alt 55 borgere, svarende til 27 årspersoner. Heraf er effektiviseringer i forbindelse med budget 2016, indarbejdet med 16 årspersoner. Nærværende mål er derfor 11 årspersoner. Udgangspunktet er systematisk anvendelse af progressionsmåling, samt matchning af aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede tilbud, herunder private løntilskud, samt udvikling af overgangsmentorer for kontanthjælpsmodtagere med fokus på fastholdelse i job.
Effekt: 11 årspersoner à 120.000 kr. netto = 1.320.000 kr.

2) Integrationsindsatsen.
Målsætningen er at 20% af 200 borgere på integrationsydelse skak være i ordinære beskæftigelse ved udgangen af 2016, 40% i 2017 og 60% i 2018. Flygtningene placeres i et virksomhedsrettet tilbud, praktik eller privat løntilskud. Herefter arbejdes der målrettet på at flygtningene ansættes i ordinære jobs når kompetencerne / kvalifikationerne matcher de forventninger arbejdsgiver opstillede ved forløbets start.
Effekt: 20 årspersoner à netto 68.000 kr. I alt reduktion på 1.360.000 kr netto.  
Dertil kommer øgede indtægter ved resultattilskud. 5 personer à 48.500. I alt 240.000 kr. 
Samlet reduktion for 2016 ialt 1.600.000 kr.
For 2017: reduktion: Reduktion i alt 3.200.000 kr. 
For 2018: reduktion: Reduktion i alt 4.810.000 kr.   
Beregningerne for denne målgruppe er omfattet med en del ukendte faktorer, og tages derfor op til fornyet beregning om et år.

3) Unge forsikrede ledige.
Den gennemsnitlige varighed for unge forsikrede ledige skal reduceres fra det nuværende niveau med 2 uger. Skærpet indsats for forsikrede ledige via tidlig offensiv indsats, omorganisering samt tidlig screening og målretning af selektive tilbud, til nedbringelse af den gennemsnitlige varighed af ledighedsperioden.
Effekt: 2 uger svarer til 3.5 årspersoner. 3,5 årspersoner á 130.000 kr. netto. I alt 450.000 kr. 
     
4) Unge ledige på uddannelseshjælp.
Ved udgangen af 2016 skal antallet af unge på uddannelseshjælp reduceres med 15 pct., via effektivisering/omorganisering af indsatsen af unge, herunder øget fokus på virksomhedsrettede tilbud, der matcher de unges nyerhvervede uddannelseskompetencer.
Effekt.: 15% svarende til 13 årspersoner. à netto = 70.000 kr. 13 årspersoner à 70.000 kr.  i alt 910.000 kr.  

5) Sygedagpenge.
Den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge skal falde fra det nuværende niveau med 1½ uge. Reorganisering af den tidlige indsats i tæt samarbejde med Ydelseskontoret. Tidlig screening i sagerne med henblik på at udsøge en gruppe som kan have gavn af en tidlig virksomhedsrettet indsats. Reorganisering af fastholdelsesindsatsen, samt reorganisering af indsatsen for forsikrede ledige sygemeldte via reorganisering af samarbejdet mellem sygedagpengeteamet og team jobklar.
Effekt: Netto = 140.000 kr. 1½ uge svarende til 12 årspersoner. 12 årspersoner á 140.000 = 1.680.000 kr.  

For at opnå den forventede effekt forslås en opnormering på 2,3 årsværk, som arbejder målrettet med den virksomhedsredede indsats for nævnte målgruppe, herunder oprettelse af private løntilskud samt indsatsen med overgang til ordinære jobs, også efter personen er ansat (efterværn)
Det foreslås at ansætte i alt 2,3 årspersoner à 420.000 = 950.000 kr.

Økonomi:

Budgettet for BAU reduceres i 2016 med 5,960 mio. kr., for 2017 med 7,560 mio.kr. og for 2018 og 2019 med 9,160 mio. kr.
Budgettet for ØK (lønniner) øges for alle årene med 0,960 mio kr.
Nettobeløbene lægges i kassen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Økonomiudvalget den 14. december 2015
Byrådet den 4. januar 2016

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00
Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

392. Godkendelse af byggeregnskab for ombygningen af fænøsund plejehjem
Sagsnr.: 201007394
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

I forbindelse med budget 2010 blev det besluttet, at der skulle ske en ombygning af boligerne på Plejecenter Fænøsund med henblik på, at boligerne blev tidssvarende lejligheder. Der foreligger nu et godkendt byggeregnskab (skema C) fra revisionen. Byggeregskabet skal nu politisk godkendes.

Forvaltningen foreslår:

 • at skema C (byggeregnskabet) for de 45 ombyggede boliger godkendes
 • at den endelige husleje på 998 kr. pr m2 ekskl. forbrugsafgifter godkendes
 • at den endelige anskaffelsessum på 62,8 mio. kr. godkendes
 • at det endelige låneoptag på 53,3 mio. kr. godkendes

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har i 2010 godkendt en ombygning af boligerne på Plejecenter Fænøsund (Vestre Hougvej). Ombygningen indebar, at der i dag er etableret 45 tidssvarende boliger med 2 værelser. Hver bolig er på 65 m2. Endvidere er der sket en renovering af servicearealet.

Boligerne er kommunalt ejet, hvorfor vi har haft en intern samt ekstern byggerådgiver tilknyttet under byggeprocessen. Under ombygningen af plejecenter Fænøsund gik én af vores fagentreprenører konkurs, hvilket medførte ændringer i byggeperioden.
Den 1. juni 2014 flyttede beboerne ind i de renoverede boliger.

Den endelige samlede anskaffelsessum blev på kr. 62,8 mio. kr, hvoraf de 4,321 mio. kr. er vedr. servicearealet, og de 58,534 mio. kr. er vedr. boligerne på plejecenter Fænøsund. Den endelige anskaffelssum for boligerne blev 46 tkr. mindre set i forhold til den budgetteret anlægssum i skema A. Det indebærer, at den endelige husleje er opgjort til 998 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter.

Økonomi:

Ombygningen er en del af budgettet.

Høring:

Ingen høring er foretaget, da der er tale om godkendelse af et byggeregnskab.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalg d. 14. december 2015
Byrådsmøde d. 4. januar 2016

Beslutning:

Økonomiudvalget den 14. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER

393. Afskrivning til regnskab 2015