Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 7. december 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
7. december 2015 kl. 16:40
Tilstede:
Regitze Tilma
John Kruse
Niels Bebe
Agnete Damkjær
Morten Weiss-Pedersen
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Mikkel Dragmose-Hansen
Steen Dahlstrøm
Fraværende:

ÅBNE SAGER

389. Overtagelse af de socialpsykiatriske botilbud Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2017
Sagsnr.: 2015-009932
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Overtagelse af de socialpsykiatriske botilbud Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2017

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget indstiller til Byrådet, at Middelfart Byråd tager beslutning om, at Middelfart Kommune pr. 1. januar 2017 overtager driften af de 2 socialpsykiatriske tilbud Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset fra Region Syddanmark

Sagsbeskrivelse:

Lovændringer betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode. Ændringerne betyder, at hvis Middelfart Byråd ønsker at overtage tilbud fra regionen pr. 1. januar 2017, så skal Region Syddanmark have besked om dette senest pr. 1. januar 2016.

Middelfart Kommune nedsatte i foråret 2015 en arbejdsgruppe, som havde til formål at udarbejde en overtagelsesanalyse, der på et overordnet niveau kortlagde og vurderede fordele og ulemper ved overtagelse af et eller flere af 5 regionale tilbud beliggende i Middelfart Kommune. Analysen pegede dels på en overtagelse af Teglgårdskollegiet og dels på, at det kunne være hensigtsmæssigt at overtage Teglgårdshuset i samme proces, idet de to tilbuds beliggenhed giver gode muligheder for samarbejde og synergi med kommunens eget tilbud Guldregnen. 

Teglgårdshuset er for nylig er ombygget efter Servicelovens §108(længerevarende botilbud) og drives efter denne paragraf. Det betyder, at Middelfart Kommune ved en overtagelse styrker sin forsyningsforpligtigelse i forhold til målgruppen, med et tilbud indenfor kommunen.

Socialforvaltningen har i samarbejde med Region Syddanmark tilvejebragt et grundlag for en beslutning i Middelfart Byråd om overtagelse af Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2017.

Overtagelsen af driften af de to regionale tilbud vil være budgetneutral for Middelfart Kommune, idet finansiering af driftsbudgettet sker via kommunens hidtidige udgifter til køb af pladser fra Region Syddanmark og ved salg af pladser til andre kommuner. Overtagelsen vil samtidig betyde, at tilbuddenes serviceniveau i højere grad kan harmoniseres med kommunens øvrige tilbud på området.

Overtagelsesbetingelser
Delingsaftalen udarbejdes i henhold til bekendtgørelse nr. 782 af 6/7 2006 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og ældreboliger m.v.

I det omfang, at værdien af aktiverne overstiger passiverne, skal Middelfart Kommune kompensere regionsrådet i form af overtagelse af langfristet gæld fra regionen. Et aftaleudkast udarbejdet af Region Syddanmark viser, at der samlet for de to tilbud skal overtages langfristet gæld i størrelsesordenen 36,027 mio. kr.

Aftaleudkastet er udarbejdet på basis af regnskab 2014. Der skal ske en efterregulering i 2017 på baggrund af regnskab 2016. Der vil blive orienteret herom, når de endelige beregninger foreligger i 2017.

Aftaleudkastet viser, at Middelfart Kommune samlet overtager ca. 26,4 månedslønnede heltidsstillinger, heraf 2,7 decentrale administrative stillinger, 0,6 fuldtidsstillinger i overheadpersonale fra regionshuset samt 1 tjenestemand. Til tilbuddene er endvidere tilknyttet 16,5 timelønnede medarbejdere.

Teglgårdshuset
Teglgårdshusets målgruppe er karakteriseret ved en kombination af sindslidelse og aktivt misbrug. Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddets målgruppe på sigt vil være antalsmæssigt aftagende. Men pt. er der 1 borger på venteliste, hvilket indikerer, at der ikke på kort sigt vil være risiko for tomme pladser.

Bygningerne er centralt beliggende i Middelfart og renoveret efter Serviceloven i 2014. Der er således tale om moderne boligfaciliteter. Den centrale beliggenhed og stand betyder at salg-barheden vurderes som ganske realistisk, hvis dette skulle komme på tale. At renoveringen er sket efter serviceloven gør det endvidere alt andet lige mere enkelt at omlægge anvendelsen af boligerne til andet formål, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Teglgårdshuset drives efter Servicelovens §108 (længerevarende botilbud), hvilket betyder, at kommunen ved en overtagelse dels styrker sin forsyningsforpligtigelse og dels udvider kapaciteten med et tilbud i nærområdet i forhold til målgruppen.

Overtagelsespris og finansiering:
Region Syddanmarks umiddelbare opgørelse viser, at Middelfart Kommune vil overtage en gældsforpligtigelse på 23,112 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af Teglgårdshuset.

For yderligere detaljer om personale, aktiver passiver, kompensation samt hvilke kommuner som køber pladser på tilbuddet henvises til vedlagte aftaleudkast fra Region Syddanmark, Bilag 1.

Teglgårdskollegiet
Ved overtagelse af Teglgårdskollegiet får Middelfart Kommune et tilbud indenfor kommunen til yngre borgere med sindslidelser og/eller sociale problemstillinger. Hvis tilbuddets målgruppe udvides til at kunne omfatte unge fra 16 år og opefter, kan tilbuddet medvirke til at understøtte intentionerne i kommunens politisk vedtagne ungestrategi om en helhedsorienteret ungeindsats på tværs af fagforvaltninger, uddannelsesinstitutioner og alle øvrige aktører som de unge er omgivet af. En udvidelse af målgruppen vil også styrke driftsgrundlaget og minimere risikoen for ledige pladser.

Bygningerne er centralt beliggende i Middelfart og renoveret efter Serviceloven i 2014. Der er således tale om moderne boligfaciliteter. Den centrale beliggenhed og stand betyder at salg-barheden vurderes som ganske realistisk, hvis dette skulle komme på tale. At renoveringen er sket efter serviceloven gør det endvidere alt andet lige mere enkelt at omlægge anvendelsen af boligerne til andet formål, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Overtagelsespris og finansiering:
Region Syddanmarks aftaleudkast viser, at overtagelsesprisen på Teglgårdskollegiet vil være 12,915 mio. kr.

For yderligere detaljer om personale, aktiver passiver og kompensation samt hvilke kommuner som køber pladser på tilbuddet henvises til vedlagt aftaleudkast fra Region Syddanmark, Bilag 2.

Opsummering
Region Syddanmark driver i dag Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet som et samlet tilbud, hvad angår anvendelsen og udnyttelsen af personalet. Baggrunden for dette er bl.a. en vurdering om, at der skal være mulighed for 2 nattevagters tilstedeværelse på Teglgårdshuset. Dette er muliggøres via samdrift. Endvidere gør samdriften hvert tilbud mindre sårbart i forhold til antal personaler, og endvidere kan faglige kompetencer udnyttes på tværs af tilbuddene. Der kan derfor grundlæggende været en fordel i at overtage begge tilbud samlet.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at der sker en samlet overtagelse af Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet.

Der henvises til vedlagte aftaleudkast for yderligere detaljer om de enkelte tilbud. Her er endvidere overtagelsesøkonomien mere detaljeret beskrevet.


Socialområdet i Region Syddanmark har den 5. november 2015 orienteret forvaltningen om, at man vil indstille til Regionsrådet, at Teglgårdskollegiet som følge af den meget lave belægning lukker med udgangen af januar 2016. Der er endnu ikke er truffet beslutning herom i Regionsrådet, hvorfor det er aftalt med Region Syddanmark, at Middelfart Kommune fortsat i sin behandling af sagen tager stilling til overtagelse af begge tilbud.

Økonomi:

Overtagelsen af driften af de to regionale tilbud er budgetneutral for Middelfart Kommune. En overtagelse vil således ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for kommunen.

Høring:

Sagen har været sendt til høring i Handicaprådet. Rådet meddeler i et høringssvar, at de er enige i beslutningen om at overtage Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet, da vi så har dem i kommunen, og det øger kommunens tilbud til sindslidende.

- Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015
- Økonomiudvalget 27. november 2015
- Social- og Sundhedsudvalget 7. december 2015
- Økonomiudvalget 7. december 2015
- Byrådet 7. december 2015

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015
Anbefales.

Økonomiudvalget den 27. november 2015
Sagen udsat til ekstraordinært møde den 7. december 2015, idet indholdet af Regionens beslutning angående Teglgårdskollegiet afventes.

Social- og Sundhedsudvalget 7. december 2015
På baggrund af Region Syddanmarks beslutning om lukning af Teglgårdskollegiet, anbefaler Social- og Sundhedsudvalget, at Middelfart Kommune overtager driften af Teglgårdshuset pr. 1. januar 2017.
Det anbefales desuden, at Middelfart Kommune ikke overtager driften af Teglgårdskollegiet.

Økonomiudvalget den 7. december 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015 kl. 16:00
Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
Social- og Sundhedsudvalget 7. december 2015 kl. 16:40
Økonomiudvalget 7. december 2015 kl. 16:40
Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30

Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015
Anbefales.

Økonomiudvalget den 27. november 2015
Sagen udsat til ekstraordinært møde den 7. december 2015, idet indholdet af Regionens beslutning angående Teglgårdskollegiet afventes.


Social- og Sundhedsudvalget 7. december 2015 kl. 16:40

Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015
Anbefales.

Økonomiudvalget den 27. november 2015
Sagen udsat til ekstraordinært møde den 7. december 2015, idet indholdet af Regionens beslutning angående Teglgårdskollegiet afventes.

Social- og Sundhedsudvalget 7. december 2015
På baggrund af Region Syddanmarks beslutning om lukning af Teglgårdskollegiet, anbefaler Social- og Sundhedsudvalget, at Middelfart Kommune overtager driften af Teglgårdshuset pr. 1. januar 2017.
Det anbefales desuden, at Middelfart Kommune ikke overtager driften af Teglgårdskollegiet.

Bilag:

LUKKEDE SAGER