Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 27. november 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
27. november 2015 kl. 06:30
Tilstede:
Mikkel Dragmose-Hansen
John Kruse
Niels Bebe
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Morten Weiss-Pedersen
Anni B. Tyrrestrup
Agnete Damkjær
Fraværende:

Åbne sager

Lukkede sager

388. Køb af ejendom

ÅBNE SAGER

367. Flytning af bevillinger mellem udvalg/politikområder (4. nulsag 2015)
Sagsnr.: 2015-010283
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Der er løbende behov for at flytte budgetbeløb mellem politikområder og/eller udvalg. Disse korrektioner er her samlet i en fælles sag. Korrektionerne har forbindelse til budgetopfølgningen pr. 30.9.2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At der foretages flytninger jævnfør skemaet under punktet Økonomi og jævnfør punkterne i sagsbeskrivelsen herunder.

Sagsbeskrivelse:

Omflytningerne omhandler følgende:
Der er indkøbt 2 nye KMD-systemer, hvor forvaltningerne selv skal afholde driftsudgifterne.
Fordeling af udgifter og indtægter i forbindelse med Middelfart kommunes øgede tilskud til Clay Keramikmuseum.
Tjenestemand i Børn, Unge og Fritid er ophørt. Pensionsudgifter til ny medarbejder tilføres.
Udgift til specialpædagog flyttes til Skoleudvalget, da barnet overgår til tidlig SFO.
STU fritid flyttes til Skoleudvalget jævnfør gældende lovgivning.
Dråben (specialindsats i social- og handicapsager) tilføres budget fra Familieafdelingen.
Merudgifter til barsler og feriekort ( konto 6 i Børn, Unge og Fritid) finansieres via ekstra refusioner.

Økonomi:

 Udvalg/politikområde2015201620172018
 ØU-176 -933 -933 -933
1015Administration-176 -933 -933 -933
1030Fælles funktioner0 0 0 0
 BAU0 0 0 0
1510Beskæftigelsesindsats0 0 0 0
 SU512 0 0 0
2010Undervisning512 0 0 0
 BUF-332 941 941 941
2510Kultur og Fritid522 894 894 894
2515Børn-, Unge- og sundhedsudgifter-854 47 47 47
 SSU-4 -8 -8 -8
3035Ældre0 0 0 0
3030Sundhedsudgifter0 0 0 0
3020Handicap- og Psykiatri0 0 0 0
3060Forsørgelse-4 -8 -8 -8
 Teknisk udvalg0 0 0 0
4010Vej og Trafik0 0 0 0
4015Rekreative områder0 0 0 0
4020Bygningsvedligehold0 0 0 0
4025Jordforsyning0 0 0 0
 Beredskabskommissionen0 0 0 0
4510Redningsberedskab0 0 0 0
 Miljø- og Energiudvalget0 0 0 0
5010Natur og Miljø0 0 0 0
5015Klima og energi0 0 0 0
 I alt0 0 0 0

Rettelserne på de enkelte politikområder har ingen realøkonomisk virkning og påvirker derfor ikke kommunekassen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27.11.2015.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 27. november 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30

368. Budgetopfølgningsplan for 2016
Sagsnr.: 2015-012219
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Det indstilles, at der i 2016 udarbejdes fire budgetopfølgninger for hele kommunen, i lighed med proceduren i 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At der udarbejdes fire budgetopfølgninger for kommunen pr. henholdsvis 28. februar, 30. april, 30. juni og 30. september.

Sagsbeskrivelse:

Det foreslås, at der i 2016 udarbejdes fire budgetopfølgninger for hele kommunen til behandling og godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. De fire budgetopfølgninger foreslås udarbejdet pr. 28. februar, 30. april, 30. juni og 30. september.
I forbindelse med hver budgetopfølgning gives der først en foreløbig orientering på førstkommende Økonomiudvalgsmøde efter udarbejdelsesdatoen, og budgetopfølgningen fremsendes derefter til endelig godkendelse på det efterfølgende Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde.
Budgetopfølgningen pr. 30. juni vil blive udarbejdet og aflagt som en del af kommunens halvårsregnskab.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 27. november 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30

369. Anmodning om igangsætning af revision af lokalplan 22.10 Institutions-, erhvervs- og boligområde i Teglgårdsparken
Sagsnr.: 2015-011926
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Lokalplan 22.10 for Teglgårdsparken i Middelfart er vedtaget af Byrådet primo 2004. I forbindelse med administration af planen er Forvaltningen blevet opmærksom på, at lokalplanen med fordel kunne præciseres på en række punkter.

Forvaltningen foreslår:

 • at arbejdet med at revidere lokalplan 22.10 igangsættes og at revisionen først og fremmest omfatter bestemmelserne vedrørende bevaring, beplantning, skiltning og parkering som beskrevet nedenfor.
 • at kommunen overfor Grundejerforeningen for Teglgårdsparken tilkendegiver, at de kommunale ejendomme i området indmeldes i grundejerforeningen, såfremt grundejerforeningen ønsker dette. 

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 22.10 omfatter det tidligere sindssygehospital i Middelfart og de omkringliggende arealer. Hospitalet lukkede i 1999 og de centrale bygninger benyttes i dag til diverse erhvervsformål mens der på arealerne ned mod vandet er bygget flere boliger. Anlægget dvs både bygningerne og de mellemliggende grønne arealer har stor arkitektonisk og historisk værdi.
 
I forbindelse med administration af planen har Forvaltningen konstateret, at lokalplanen trænger til en revision på en række punkter for at sikrer kvaliteten i området.

I henhold til den gældende plan er der medtaget bevaringsbestemmelse for størstedelen af det oprindelig bygningsanlæg. I henhold til bestemmelsen må der ikke uden byrådets tilladelse ske nedrivning eller ændring af bygningerne uden Byrådets tilladelse, men bevaringen er ellers ikke konkretiseret nærmere, hvilket vil være hensigtsmæssigt. Bestemmelserne vedrørende nybyggeri herunder udhusbebyggelse indenfor området med det oprindelige bygningsanlæg, bør desuden udbygges. Desuden er den vestlige del af bebyggelsen mod Teglgårdsvej inclusiv vandtårnet ikke omfattet af bevaringsbestemmelserne til trods for, at bygningerne i henhold til kommuneatlasset er registreret med bevaringsværdier i Save-systemet mellem 2 og 6.

Et væsentligt element i området er parkrummene mellem bebyggelsen med de grønne plæner og fritstående træer. Der er en stor mangfoldighed af træsorter i området og i lokalplan 22.10 er en række af træerne udpeget som bevaringsværdige. En stor del af beplantningen er dog undtaget bevaringsbestemmelserne og det vurderes at en endnu større del af beplantningen burde sikres. Desuden bør der laves en plan for eventuelle nyplantninger/genplantninger i området for at sikre områdets værdier.

Skiltekonceptet, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Grundejerforeningen og Kommunen bør indarbejdes i lokalplanen ligesom det bør fastlægges, hvor der kan tillades parkering og hvordan parkeringsarealerne skal udformes.

Det er ikke hensigten, at ændrer på lokalplanens formåls og anvendelsesbestemmelser eller på udstrækningen af de udlagte byggefelter.Der har været afholdt flere møder om revision af lokalplanen med medlemmer af bestyrelsen for Grundejerforeningen i Teglgårdsparken. Grundejerforeningen har tilkendegivet, at de er positive overfor en revision af lokalplanen inden for de aftalte emner. Grundejerforeningen har dog samtidig bemærket, at de i forbindelse med en ny lokalplan for området ønsker, at der stilles krav om at alle ejendomme inden for området skal være medlem af grundejerforeningen. 

I den gældende lokalplan er der medtaget bestemmelse omkring oprettelse af grundejerforening og medlemspligt for virksomheder, institutioner, myndigheder, foreninger og enkeltpersoner. Det er imidlertid kun grundejere inden for dele af lokalplanområdet, der skal være medlem af grundejerforeningen. De grønne arealer, der er ejet af kommunen, samt Fænøsund plejecenter er holdt udenfor ligesom arealet, hvor den nye ”Guldregn”  og ældreboligerne ved Vestre Hougvej ligger.

I henhold til planlovens § 15 stk. 14 kan der i en lokalplan alene medtages bestemmelse om oprettelse af grundejerforening for nye haveboligområder, erhvervsområder, områder for fritidsbebyggelse eller byomdannelsesområder. Krav om medlemspligt vil indtræde ved erhvervelse af en ejendom i det omhandlede område eller for oprindelige ejere ved udstykning eller bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanen. Kommunen kan (som grundejer) beslutte frivilligt at melde sig ind i grundejerforeningen, såfremt samtlige medlemmer af grundejerforeningen er enige om at optage kommunen som medlem af grundejerforeningen, og vedtægten i øvrigt giver mulighed for at optage nye medlemmer uden for grundejerforeningens område. Af hensyn til at se hele området som en helhed, kan forvaltningen anbefale, at de kommunale ejendomme, der er udenfor grundejerforeningen indmeldes i en samlet grundejerforening.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Handicap- og ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring der skal iværksættes, når der er udarbejdet et nyt forslag til lokalplan for området.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 27. november 2015
Godkendt.
Blåregn og Guldregn indgår i grundejerforeningen.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30

370. IT-sikkerhed
Sagsnr.: 2015-013039
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Byrådet skal drøfte IT-sikkerhed.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender Direktionens handlingsplan.

Sagsbeskrivelse:

Den 28. oktober 2015 konstaterede forvaltningen et brud på datasikkerheden vedrørende interne registreringer og arbejdsskader noteret i systemet ISAP. Bruddet relaterede sig til oplysninger på Vestbo. 

Middelfart Kommune anvender ISAP-systemet til indberetning af interne registreringer og arbejdsskader.

Det kunne konstateres, at der via ISAP har været personfølsomme oplysninger fra Vestbo, som det har været muligt at tilgå via internettet. Det skal understreges, at oplysningerne ikke har lagt på internettet, men der har været adgang til dem via internettet.

Det er yderst uheldigt og må selvfølgelig ikke på nogen måde kunne ske.

Så snart hændelsen blev konstateret blev systemet fjernet og er ikke taget i brug igen.

I forhold til Middefart Kommunes generelle bestemmelser om IT-sikkerhed, er det målet at opretholde et sikkerhedsniveau, der som minimum er på samme niveau som sammenlignelige kommuner, eller som følger KL´s anbefalinger for de pågældende områder, og i øvrigt er i overensstemmelse med "sikkerhedsbekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001.

Det indbefatter blandt andet:  
 • en høj tilgængelighed med høje oppetider og minimeret risiko for nedbrud
 • en pålidelig og korrekt funktion af informationssystemerne med minimeret risiko for ukorrekt datagrundlag, for eksempel som følge af menneskelige og systemmæssige fejl eller udefrakommende hændelser
 • etablere mulighed for fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data, hvor kun autoriserede og autentificerede brugere har adgang

Byrådet har senest revideret IT-sikkerhedspolitikken den 22. juni 2015.

I henhold til gældende regler skal IT-sikkerhedspolitikken gøres bekendt for alle relevante interessenter, herunder alle medarbejdere der oprettes på kommunens it-platform ligesom IT-sikkerhedspolitikken skal gøre til genstand for drøftelser på personalemøder i hele organisationen mindst én gang årligt.

Det er Direktionens og IT-styregruppens vurdering, at Middelfart Kommune har et højt sikkerhedsniveau, men alt er afhængig af brugernes opmærksomhed både på sagsbehandlerniveau og i forhold til de medarbejdere, der er systemejere på de forskellige IT-systemer.  

Det giver samlet set to hovedudfordringer i relation til IT-sikkerhed:

Hvilke systemer har vi, og lever de formelt set op til de juridiske krav?

Hvordan bliver de rent faktisk anvendt?

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til yderligere handlinger for at imødekomme disse udfordringer, ligesom IT-revisionen skal undersøge, om de tiltag vi har iværksat er tilstrækkelige. Der er redegjort for dem i vedlagte notat.

Økonomi:

Der disponeres 100.000 kr. fra Stabens HR-pulje til kompetenceudvikling af Middelfart Kommunes organisation i persondatasikkehed og IT-sikkerhedsregler.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 27. november 2015
Byrådet den 7. december 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 27. november 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

Bilag:

371. Fjerde budgetopfølgning 2015 pr. 30. september
Sagsnr.: 2015-010831
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Økonomiafdelingen og fagforvaltningerne har udarbejdet fjerde budgetopfølgning for 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At 4. budgetopfølgning godkendes
 • At der gives nedenstående bevillinger vedrørende drift:

Økonomiudvalget:

Bevillinger der tilgår kassen

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

-0,612

At der under posten efterregulering af tilskud og udligning gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) på 0,612 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af skatter og tilskud. Indtægten tilgår kassen.

-0,372

At der under posten efterregulering af tilskud og udligning gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) på 0,372 mio. kr. vedrørende supplerende midtvejsregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssektoren. Bevillingen tilgår kassen.

-1,000

At der under posten nettorenteudgifter gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) på 1,000 mio. kr. vedrørende merafkast på værdipapirer. Beløbet tilgår kassen.

-0,208

At der under posten afregning af skrå skatteloft gives en negativ tillægsbevilling (indtægtsbevilling) på 0,208 mio. kr. Indtægten tilgår kassen.

-3,432

At der under posten ”tilskud og udligning” gives en indtægtsbevilling (negativ tillægsbevilling) vedr. tilbagebetalt modregning vedr. stoplovsafgørelser i perioden 2007-2010. Beløbet tilgår kassen.

-0,804

At der under posten ”tilskud og udligning” gives en indtægtsbevilling (negativ tillægsbevilling) vedr. tilbagebetalt modregning vedr. stoplovsafgørelser i 2011. Beløbet tilgår kassen.

-6,428

I alt

 Bevillinger der fragår kassen

0,792

At der under posten efterregulering af beskæftigelsestilskud gives en tillægsbevilling på 0,792 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015. Bevillingen finansieres af kassen.

12,036

At der underposten efterregulering af beskæftigelsestilskud gives en tillægsbevilling på 12,036 mio. kr. vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014. Bevillingen finansieres af kassen.

0,096

At der under posten efterregulering af beskæftigelsestilskud gives en tillægsbevilling på 0,096 mio. kr. vedrørende efterregulering af særtilskud til kommuner med dårlig udvikling i beskæftigelsen i 2014.

1,000

At der under posten grundskyld gives en bevilling på 1,000 mio. kr. vedrørende merudgifter til tilbagebetaling af grundskyld.

13,924

I alt

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget:

Tillægsbevillinger som tilgår kassen

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

-0,888

Området ”Forsikrede ledige” som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015.

-0,888

Totalt

Tillægsbevilling som tages fra Kassen

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

1,000

Området ”Kontanthjælp”, i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet.

1,000

Totalt

Social- og Sundhedsudvalget:

Tillægsbevillinger som tilgår kassen

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

-5,299

Midtvejsregulering af kommunal medfinansiering (regulering af DRG-takster)

-5,299

Totalt

Tillægsbevilling som tages fra kassen

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

4,303

Regulering af kommunal medfinansiering vedr. sundhedsvæsenet fra lov og cirkulæreprogrammet.

0,077

Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer

0,372

Supplerende midtvejsregulering af den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2015.

 

4,752

Totalt

 •  At der gives nedenstående bevillinger vedrørende anlæg:
  • Der søges en anlægsbevilling på 1,300 mio. kr. til etablering af stadsarkiv. Bevillingen finansieres af sparede PL-midler lagt i kassen.
  •  Der søges et rådighedsbeløb på 1,300 mio. kr. til stadsarkiv og at rådighedsbeløbet frigives.
  •  At der gives en anlægsbevilling vedrørende udbygning af Børnehaven Nordlys på 0,800 mio. kr. At anlægsbevillingen finansieres af de P/L-midler som tidligere på året er tilgået kassen.
  •  At der gives et rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr., og at rådighedsbeløbet frigives.
  • At der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til uddybning af Middelfart Marina
  •  At der gives et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til uddybningen af Middelfart Marina, som finansieres via kassen, og at midlerne frigives.
  • At der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til renovering af torvet i Middelfart
  •  At der gives et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til renovering af torvet i Middelfart, som finansieres via kassen, og at midlerne frigives.
  • Der søges en negativ anlægsbevilling til ”Pulje til vandløbsprojekter 2014” på 0,042 mio. kr. således, at tilbageværende rådighedsbeløb og bevilling er 0 kr.
  • At rådighedsbeløbet tilgår anlægsprojektet ”Pulje til vandløbsprojekter 2015” med 0,042 mio. kr.
  • Der søges en negativ anlægsbevilling til ”Natur- og Energiprojekter 2015” på 1,009 mio. kr. således, at tilbageværende rådighedsbeløb og bevilling er 0 kr.
  • At rådighedsbeløbet tilgår anlægsprojektet ”Pulje til Naturprojekter 2015” med 0,909 mio. kr., anlægsprojektet ”Pulje til Klima- og Energiprojekter 2015” med 0,070 mio. kr. og anlægsprojektet ”Pulje til vandløbsprojekter 2015” med 0,030 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Årets fjerde budgetopfølgning er udarbejdet pr. 30. september.
Samlet forventes et mindreforbrug på 3,654 mio. kr. på driften. Dette resultat er i høj grad influeret af et forventet mindreforbrug til forsikrede ledige på Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget på 13,0 mio. kr., ud over de 9,110 mio. kr. området tidligere har afleveret til finansiering af merudgifter til flygtninge.
Hvis man ser bort fra dette mindreforbrug, da det er et budgetgaranteret område, forventes således et merforbrug på 9,346 mio. kr. Dette merforbrug er opstået på hovedsageligt Social- og sundhedsudvalget og på Skoleudvalget. Omvendt forventes mindreforbrug på Børn-, kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og på Teknisk udvalg.

Samlet resultat

-3,654

Mindreforbrug på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget (budgetgaranteret)

-13,000

Resultat på ikke-budgetgaranterede områder:

9,346

 

 

Ovenstående merforbrug fordeler sig således mellem udvalg:

 

Økonomiudvalget

-0,700

Skoleudvalget

6,360

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget

-4,675

Social- og Sundhedsudvalget

9,016

Teknisk udvalg

-1,500

Beredskabskommissionen

0,529

Miljø- og Energiudvalget

0,316

I alt

9,346

På Social- og Sundhedsudvalget er der en stigning i det forventede merforbrug med cirka 2,0 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning til 9,016 mio. kr.
Hovedparten af dette merforbrug er på handicap- og psykiatriområdet og på drift af ældrecentre. På begge områder udspringer merforbruget som ved 3. budgetopfølgning i overvejende grad af relativt få borgere, hvor plejebehovet er steget meget markant. Forvaltningen arbejder på at finde løsninger, som på mellemlang sigt kan få nedbragt omkostningerne til disse borgere, ligesom forvaltningens task force løbende arbejder på at reducere omkostningsniveauet generelt på handicap og psykiatriområdet.

På skoleudvalget er forventningen på linje med årets tidligere budgetopfølgninger, dog er der et svagt faldende merforbrug. Størsteparten af merforbruget ligger på de decentrale enheder, som samlet forventer at bruge 5,5 mio. kr. mere end budgettet i 2015, mens det centrale område forventer at bruge 0,860 mio. kr. mere end det korrigerede budget.  
På det centrale område forventes hovedsageligt merudgifter til specialområdet, om end dette merforbrug har været faldende i løbet af året.
På det decentrale område henfører hovedparten af merforbruget sig til 4 enheder, som hver forventer mellem 0,9 og 1,5 mio. kr. i merforbrug i 2015. Enhederne har taget initiativ til en tilpasning af personalenormeringen i forhold til budgettets størrelse i forbindelse med skoleåret 2015/16, de økonomiske konsekvenser heraf vil dog kun i mindre omfang nå at vise sig i dette budgetår.

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 4,675 mio. kr. Dette er dels et resultat af, at dagtilbudsafdelingen har færre børn i deres pasningstilbud end budgetforudsat og at færre vælger private pasningstilbud, dels en konsekvens af tre vundne ankesager på familieområdet og et generelt mindre pres på anbringelsesområdet.

Entreprenørafdelingen under Teknisk udvalg forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af en relativt mild vinter i 2014/15 samt stort fokus på minimering af omkostninger.

I forhold til sanktionslovgivningen på de kommunale regnskabsresultater har Middelfart en budgetbuffer på 14,0 mio. kr. Det er således forventningen, at det samlede merforbrug i 2015 kan holde sig her indenfor. Eventuel sanktion beregnes i henhold til Budgetloven dog på baggrund af kommunernes samlede resultat, og hvorvidt Middelfart Kommune kan blive ramt i 2016 afhænger således af, at de andre kommuner også samlet holder sig indenfor rammen.

På anlæg forventes et merforbrug på 67,0 mio. kr. i forhold til budgettet uden overført over-/underskud. Merforbruget skyldes i det væsentlige forbrug af opsparede midler fra 2013 og 2014 til byggeri af nyt rådhus. Der ud over gennemføres nogle anlægsprojekter i 2015 som finansieres af opsparede PL-midler, som staten har meddelt den ikke vil kræve tilbagebetalt. Det drejer sig om byggeri af nyt stadsarkiv, renovering af den eksisterende pavillon i naturbørnehaven, renovering af torvet og uddybning af Middelfart Marina. I alt 2,5 mio. kr. som der søges om anlægsbevilling til.

På finansiereingen forventes samlet en mindreindtægt på knap 7,5 mio. kr. Mindreindtægten vedrører generelle tilskud og er hovedsageligt en konsekvens af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. Mindreindtægten svarer til det overskud Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget lavede i 2014. I forbindelse med over-/underskudssagen for 2015 lægges dette overskud derfor i kassen.
Der forventes en merudgift til tilbagebetaling af SKATs fejlagtigt opkrævede ejendomsskatter. Merudgiften foreslås finansieret af en merindtægt på afkast af værdipapirer.

Økonomi:

Se sagsfremstillingen

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget 27. november 2015
Byrådet 7. december 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 27. november 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

Bilag:

372. "Indsats for vækst" - 2015
Sagsnr.: 2014-007264
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

På byrådets foranledning er der arbejdet på at skabe en vækstplan for Middelfart Kommune. Ideen med vækstplanen er at skabe sammenhæng og fælles forståelse på en række områder, som er med til at udmønte byrådets vision for Middelfart Kommune: Broerne begynder her.

Forvaltningen foreslår:

 • at Vækstplan 2015 bliver godkendt.
 • at der bliver arbejdet videre med konkrete initiativer som beskrevet i vækstplanen.

Sagsbeskrivelse:

Primo 2015 har der været en proces for byråd og direktion samt andre interessenter for udvikling af en vækstplan for Middelfart Kommune. Arbejdsmøder i den nedsatte arbejdsgruppe og temadrøftelse på byrådsseminaret m.v. er resulteret i en "Vækstplan - 2015" for Middelfart Kommune. Den nedsatte arbejdsgruppe og Middelfart Byråd har haft konsulentbistand tilknyttet i forbindelse med processen.

Vækstplanen skal være med til at skabe nye samarbejder, ideer og initiativer. Disse opstår ofte, når forskellige interessenter arbejder på tværs og dermed ser sammenhænge i et nyt og større perspektiv. Det sker også i forbindelse med vores samarbejde om Trekantområdets vækststrategi. Samtidig er vækstplanen med til at støtte visionens tre temaer.
 • Et godt sted at bo og leve.
 • Danmarks grønne vækstkommune.
 • Fokus på konkrete resultater.
Middelfart Kommune ønsker
 • at have fokus på økonomisk vækst og produktivitet i vore lokale virksomheder.
 • at skabe arbejdspladser og reducere arbejdsløsheden.
 • sikre et alsidigt og højere uddannelsesniveau.
 • udvikle turismen i en grøn og bæredygtig retning.
 • skabe øget fokus på netværk og samarbejde.
Det skal ske med omdrejningspunkt i en nedsat tværgående arbejdsgruppe, der skal arbejde med konkrete initiativer. Arbejdsgruppens opgave er at vedligeholde idékataloget og udvælge initiativer. I første omgang arbejdes der med følgende tre prioriterede initiativer.
 • "Trekantområdet - Danmarks Produktionscentrum".
 • Erhvervsvenlighed i den kommunale organisation.
 • Klimalaboratorium.

"Indsats for vækst" har været behandlet på Økonomiudvalgets møde den 26. oktober 2015. Her blev sagen udsat. I den mellemliggende periode er der indhentet flere forslag til idékataloget, som er skrevet ind i vækstplanen. Flere og nye initiativer vil fremover indgå i idékataloget uden politisk behandling.
Den nye udgave af "Indsats for vækst" - 2015 vedlægges som bilag i en tekstmæssig udgave. Den vil efterfølgende blive trykt som en brochure.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 26. oktober 2015
Økonomiudvalget den 27. november 2015
Byrådet den 7. december 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 26. oktober 2015
Sagen udsat.

Økonomiudvalget den 27. november 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Direktion 28. september 2015 kl. 09:00
Økonomiudvalget 26. oktober 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 26. oktober 2015 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 26. oktober 2015
Sagen udsat.

Bilag:

373. Forslag til lokalplan 145 for boliger på Falstersvej
Sagsnr.: 2015-000716
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forslag til lokalplan 145 for boligområdet ved Falstersvej til offentlig fremlæggelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg bliver godkendt til offentlig fremlæggelse.
 • At der afholdes offentlig møde om planen.

 

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede i januar 2015, at der kunne udarbejdes ny lokalplan for området ved Falstersvej 44(den åbne mark mellem Jyllandsvej og Strandvejen). Området er på ca. 15 ha og forventes at kunne rumme omkring 250 boliger.Lokalplan 145 afløser lokalplan 30.10, som tilsvarende udlagde området til åben-lav, tæt/lav boligbyggeri samt mindre del etagebyggeri. Der er i forhold til lokalplan 30.10 planlagt, at den primære vejadgang til området skal være fra Falstersvej med stimulighed til og fra området fra blandt andet Strandvejen og Karensmindevej. Der er i forslaget angivet, at en mindre del af bebyggelsen kan have vejadgang fra Jyllandsvej. Trafik & Vejafdelingen har udarbejdet notat om den løsning. Lokalplan 30.10 havde vejadgang fra Karensmindevej, Strandvejen og Jyllandsvej.

Lokalplanen omfatter udover "den åbne mark" også en mindre del af erhvervsområdet/omdannelsesområdet ved Falstersvej(ubebygget erhvervsareal). Dette delareal er med lokalplanen udlagt til blandet bolig og erhverv i 3-5 etager og vejforsynes fra Falstersvej som resten af området. Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan igangsættes ny lokalplan for dette område, som muliggør to højhuse på maksimal 10 etager. Det er kun muligheden som beskrives og altså kun på baggrund af ny lokalplan.

For at sikre en ensartethed i området er der indføjet, at områdets boligbebyggelse skal opføres med sorte tage(ikke reflekterende) eller som "grønne" tage/f.eks. mossedum.

Lokalplanen er lavet efter DGNB-principperne om bæredygtighed. Der er arbejdet meget med udenomsarealerne, både til brug for afledning af regnvand og som reelle opholdsmuligheder. Til planen er der sideløbende arbejdet med en blå-grøn plan for området til afvanding og opholdsarealer.

Disponering af området er begrænset af, at der langs områdets nordlige afgrænsning går en gastransmissionsledning, som ny bebyggelse skal holdes 46 meter fra.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Afgørelsen om screeningen offentliggøres samtidig med planforslagene. Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes særskilt miljøvurdering med planerne.

Der er med lokalplanforslaget udarbejdet kommuneplantillæg for delområdet, som er udlagt til bolig- og erhvervsformål, som muliggør det ønskede byggeri i 3-5 etager og en bebyggelsesprocent på 100. For det øvrige lokalplanområde er den samlede bebyggelsesprocent på 30.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslag til lokalplan vil blive sendt i offentlig høring i otte uger. Der indstilles, at høringen suppleres med borgermøde i høringsfasen.

Ældre- og Handicaprådet vil begge blive hørt i den offentlige høring. Erhvervsvirksomheder mv. i naboerhvervsområdet(Falstersvej/Fynsvej) vil ligeledes blive orienteret om planen.  

Middelfart Kommune og Lillebæltgruppen er de klart to største jordejere i området. De har begge været inddraget i planprocessen. De to nuværende boliger i området vil kunne fortsætte uændret lokalplanlægningen, såfremt det ønskes.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 23. november 2015
Økonomiudvalget - 27. november 2015  
Byrådet - 7. december 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 23. november 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 27. november 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 23. november 2015 kl. 16:00
Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 23. november 2015 kl. 16:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

374. Lokalplanlægning af erhvervsvirksomhed i Nørre Aaby
Sagsnr.: 2015-012748
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

At der udarbejdes ny lokalplan for erhvervsvirksomhed i Nørre Aaby, som muliggør højt byggeri.

Forvaltningen foreslår:

 • At der udarbejdes samlende lokalplan for LIPs ejendomme, som muliggør større produktionshal
 • At skygge- og vindforhold for nyt byggeri afklares og indgår i lokalplanlægningen.
 • At der udarbejdes visualiseringer for nær- og fjernpåvirkning.

  Sagsbeskrivelse:

  LIP Bygningsartikler har anmodet om opførelse af ny bygning på ejendommen Industrivej 9 i Nørre Aaby. Der ønskes opført en produktionsbygning på ca. 1000 m2(17*61 meter) grundareal og i 40 meters højde. Begrundelsen for byggeriet er et ønske om en mere optimal produktionsform. Ved den ønskede bygningshøjde kan produktionen nemmere udføres som en proces.  Selve bygningshøjden er ansøgt med en højde på 40 meter. Ansøger har oplyst, at 30 meter er minimumshøjde, men der ønskes 40 meter, så flere processer kan foretages i forlængelse af hinanden. Det nuværende produktionstårn(blå), som LIP har på ejendommen Industrivej 16 er ca. 28 meter højt. Virksomheden er beliggende både på Industrivej 9 og 16.

  Virksomhedens produktion vil øges med det ønskede byggeri. Der foreligger ikke tal for øget transport m.v. Der ansøges om, at den del af virksomheden kan få adgang til Søndergårdsvej og ikke kun Industrivej, som er vejadgangen i dag.

  Ejendommen er omfattet af lokalplan 71, som udlægger området til erhvervsformål og giver mulighed for byggeri i maksimal 11 meters højde, silo m.fl. op til 15 meter. Vejadgang for Industrivej 9 er ifølge lokalplanen Industrivej og ikke Søndergårdsvej.

  Det ansøgte vurderes derfor at kræve ny lokalplan for ejendommen, såfremt det ansøgte skal realiseres. Da det ansøgte byggeri må formodes også at have betydning for Industrivej 16 anbefales det, at der laves en samlet lokalplan for Industrivej 9 og 16. Industrivej 16 er omfattet af lokalplan 79.

  Ansøger har udarbejdet visualisering af det kommende byggeri set fra Margaardvej og Søndergårdsvej. Pga højden vurderes det dog, at være nødvendig med yderligere visualisering for at vurdere fjernpåvikrninger. Desuden bør der ses på bygningens påvikrning af omgivelserne mht. vind og skygge.

  Det ansøgte vurderes ikke at kræve særskilt VVM-redegørelse. Det ansøgte vil ligeledes blive vurderet i henhold til miljøvurdering i forbindelse med lokalplanlægningen.

  Det ansøgte vil kunne have indflydelse på den eksisterende miljøgodkendelse for virksomheden, hvorfor det forventes tillæg til denne eller ny miljøgodkendelse, hvis det ansøgte realiseres.

  Økonomi:

  Ansøger anmodes om at bidrage til lokalplanlægningen.

  Høring:

  Der vil i forbindelse med lokalplanhøringen være en otte ugers høring af naober m.fl. Her vil Handicap- og Ældrerådet også blive hørt.

  Beslutning:

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Godkendt.

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30

  Bilag:

  375. Ekspropriation til 3 etape af Toften
  Sagsnr.: 2015-012590
  Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

  Præsentation:

  I forbindelse med videreudvikling af boligområderne i Assensvej syd i lokalplanområde 137, er der behov for forlængelse af stamvejen Toften.
  Byrådet ønskes at træffe ekspropriationsbeslutning om erhvervelse af arealerne til vejen.

  Forvaltningen foreslår:

  • At det anbefales, at Byrådet træffer ekspropriationsbeslutning for erhvervelse af arealer til videreførelse af stamvejen Toften.

  Sagsbeskrivelse:

  I forbindelse med videreudvikling af boligområderne i området ved Assensvej syd i lokalplanområde 137, er der behov for forlængelse af stamvejen Toften. Forlængelsen er på ca. 360 meter, og skaber mulighed for at videreudvikle den østlige del af området frem mod Ulvsbjergvej.
  Vejen udlægges i 18 meters bredde, og der er behov for at erhverve i alt ca. 6700 m2 fra to private lodsejere.
  Vejen vil kunne eksproprieres i henhold til vejloven.
  Middelfart Kommune har en stor interesse i at området videreudvikles, og har derfor ekspropriationsvilje.
  Når beslutningen om ekspropriation er truffet, vil der, ved åstedsforretning, ske forhandling med lodsejerne.

  Økonomi:

  Ved den tidligere etape af stamvejen, har overtaksationskommisionen i 2011 fastsat erstatningen til 60 kr. pr. m2 for arealer, der afstås til vej, og 75 kr. pr. m2 for afskårne arealer.

  Høring:

  Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Teknisk Udvalg - 23. november 2015
  Økonomiudvalget - 27. november 2015
  Byrådet - 7. december 2015

  Beslutning:

  Teknisk Udvalg - 23. november 2015
  Indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Anbefales godkendt.

  Behandlingsplan

  Teknisk Udvalg 23. november 2015 kl. 16:00
  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
  Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

  Teknisk Udvalg 23. november 2015 kl. 16:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Bilag:

  376. Ekspropriationsbeslutning for erhvervelse af areal til boligformål i Båring
  Sagsnr.: 2014-014428
  Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

  Præsentation:

  I forbindelse med boligudbygning i Båring i lokalplanområde 162 vil der være behov for at erhverve jord for at sikre boligudbygningsmuligheder i Båring.
  Byrådet ønskes at træffe ekspropriationsbeslutning for at sikre arealerne til formålet.

  Forvaltningen foreslår:

  • at det anbefales, at byrådet træffer ekspropriationsbeslutning for erhvervelse af arealer til boligformål inden for lokalplan 162.

  Sagsbeskrivelse:

  Middelfart Byråd vedtog på møde den 5. oktober 2015 endeligt lokalplan 162 "Boligområde øst for Fynsvej i Båring". Lokalplanen omfatter et areal på 23109 m2 som giver mulighed for at etablere 20 parcelhusgrunde.
  I henhold til § 47 stk 1 i planloven kan "kommunalbestyrelsen ekspropriere fast ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt".
  Middelfart Kommune har kun en ledig grund til salg i Båring og det er derfor nødvendigt at sikre jord til yderligere udbygning af området. Middelfart Kommune har derfor ekspropriationsvilje for at sikre boligudbygning i området.
  Når beslutning om ekspropriation er truffet vil der ske forhandling med lodsejer om erhvervelse af arealerne.

  Økonomi:

  Købsprisen for arealet vil indgå som en del af byggemodningsomkostningerne for området.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget 27.11.2015
  Byrådet 07.12.2015

  Beslutning:

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Indstilles til godkendelse.

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
  Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

  377. Etablering af nedgravede affaldsløsninger i Middelfart
  Sagsnr.: 2015-010193
  Sagsbehandler: Monica Nielsen

  Præsentation:

  Miljø- og Energiudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet har i oktober/november behandlet sag om nedgravede affaldsbeholdere (fællesløsninger). Sagen handler om byområder, hvor der er så lidt plads, at borgerne enten ikke kan transportere en beholder igennem huset eller ikke har plads i baghaverne.

  Ældre- og handicaprådet er siden  blevet hørt i sagen i forbindelse med orienteringsmøde sammen med beboerforeninger i den gamle bydel samt Civica boligudlejning, som ejer flere udlejningsejendommen i området.
  Sagen fremlægges nu til endelig beslutning.

  Forvaltningen foreslår:

  • At der så vidt muligt etableres nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation og genanvendeligt affald i byområder, hvor borgerne enten ikke kan transportere en beholder igennem huset eller ikke har plads i baghaverne.
  • At sækkeordningen fortsætter for de allerede tilmeldte husstande indtil de nedgravede løsninger er etableret.
  • At nedgravning af affaldsbeholdere i Middelfarts gamle bydel koordineres med Klimabyprojektet.
  • At der ikke gives tilladelse i forhold til vejloven til permanent opstillede affaldsbeholdere på fortovet

  Sagsbeskrivelse:

  I forbindelse med vedtagelsen af 14-dages tømning og skelordning, blev det besluttet, at der skulle findes alternative affaldsløsninger for de husstande - især i de ældre bydele, hvor der er problemer med plads til opbevaring og håndtering af en 240 liters beholder.

  Forvaltningen foreslår, at der i disse områder etableres nedgravede affaldsbeholdere. Herved skal borgerne ikke håndtere deres affald gennem boligen på tømmedagen og problemer med pladsmangel til affaldsbeholdere undgås.

  På baggrund af erfaringer fra andre byer tilstræbes en maksimal gå-afstand på ca. 50-60 meter, således at der er ca. 100-120 meter mellem beholderne, målt som "gå-afstand". 
  Afhængigt af mulighederne for nedgravning og indpasning i bybilledet kan det i nogle gader blive nødvendigt med en lidt forøget gå-afstand. Hvis placeringen i praksis er umulig indenfor en acceptaberl gå-afstand, kan det blive nødvendigt at undersøge alternativer i den konkrete situation.

  Foruden nedgravede affaldsbeholdere til dagrenovation etableres der på nogle centrale steder nedgravede affaldsbeholdere til genanvendeligt affald, som f.eks. papir, pap, metal, glas og plast. Det vurderes, at en lidt længere gå-afstand med det genanvendelige affald vil være acceptabel.

  Der vil være tilslutnings- og benyttelsespligt til fællesløsningerne for de berørte ejendomme.

  Der har været afholdt høringsmøde med repræsentanter for ældre- og handicaprådene samt relevante beboerforeninger i området omkring den gamle bydel. Der er indkommet 5 høringssvar fra henholdsvis Ældrerådet, Handicaprådet, Civica, Den gamle bydels beboerforening og beboerforeningen Buggesgade.

  Høringssvarene er samlet i vedhæftet notat til dagsorden.

  Ældrerådet og Handicaprådet er generelt positive, men har kommentarer til visitation af ældre og handicappede borgere til hjælp med at få affaldsposen ud til de nedgravede fællesløsninger. Beboereforeningerne er også generelt positive, men håber, at beholderløsningerne integreres, så de lever op til æstestikken i den gamle bydel samt har et ønske om, at der afholdes et borgermøde, når kommunen kan være mere konkret omkring placering og valgte løsninger. Forvaltningen foreslår, at der bør afholdes et borgermøde, når forslag til placering m.m. er udarbejdet.

  Social- og sundhedsforvaltningen har på møde med Teknik- og Miljøforvaltningen samt Handicaprådet udtalt, at de allerede i dag andre steder, f.eks. ved boligforeninger, visiterer hjælp til udbæring af affaldsposer til fælles affaldsløsninger. Dette vil også gælde ved etablering af de nye fællesløsninger.

  Tømningsfrekvensen og kapacitet hænger sammen, dvs. tømningsfrekvensen fastlægges, så det sikres, at der er tilstrækkelig kapacitet, og ophobning af affald omkring beholderne undgås. Sorteringskrav 10-15 år frem kendes endnu ikke, men beholdertypen vælges, så der er mulighed for opdeling, hvilket gør dem fleksible ift. ændrede krav om sortering i fremtiden.

  Etablering af de nedgravede affaldsbeholdere vil blive koordineret imellem de relevante afdelinger i kommunen, således at hensyn til beholderdesign og placering, parkering og sammenhæng til Klimaby projektet indtænkes.

  Det forventes at der udsendes svar til de parter, som har indsendt høringssvar efter behandlingen i Byrådet, udkast til svar fremgår at det vedhæftede notat med høringssvar.

  Der bør ikke gives tilladelse i henhold til vejloven til permanent anbringelse af affaldsbeholdere på offentligt fortov, dette både af hensyn til forbipasserende på de smalle fortove i især den gamle bydel i Middelfart, men også af hensyn til æstestikken i byen. Det pynter ikke i bybilledet med affaldsbeholdere fast stående på fortovet.

  Der er en oplagt mulighed for at koordinere nedgravningen af affaldsbeholdere med klimabyprojektet i løbet af 2016, hvor der i en stor del af gaderne i området alligevel skal foretages gravearbejde. Herved berøres beboere i området mindst muligt, idet gravearbejdet kan udføres samtidigt. Efter etableringen af nedgravede beholdere i klimabyområdet, etableres løsningerne i øvrige gader.

  Økonomi:

  Det forventes, at udgiften pr. husstand vil blive den samme som ved tømning med almindelige renovationsbiler/spande. Det vurderes, at ved etablering af 10-12 nedgravede beholdere vil der kunne laves en hensigtsmæssig tømningsrute.

  Høring:

  Er gennemført.

  Behandlingsplan
  Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015
  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Byrådet den 7. december 2015

  Beslutning:

  Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Anbefales godkendt.

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 4. november 2015 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
  Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 4. november 2015 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Bilag:

  378. Rottehandlingsplan 2016-2018
  Sagsnr.: 2015-004699
  Sagsbehandler: Anne Katrine Thomsen

  Præsentation:

  I følge bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter skal kommunen udarbejde en rottehandlingsplan, som revideres minimum hvert 3 år.
  Middelfart Kommune udarbejdede den første rottehandlingsplan efter reglerne i bekendtgørelsen i 2012. Handlingsplanen var for perioden 2013-2015. Dette er den første revision af handlingsplanen, gældende for perioden 2016-2018.

  Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til rottehandlingsplan 2016-2018 godkendes.

  Sagsbeskrivelse:

  Rottehandlingsplanen beskriver Middelfart Kommunes handlinger og mål indenfor forebyggelse og bekæmpelse af rotter, i overensstemmelse med de krav, der stilles til den kommunale handlingsplan i lovgivningen.
  Nedenfor er fremhævet status for nogle af de stillede mål i handlingsplanen for 2013-2015, samt nogle af de nye mål for 2016-2018.  

  Handlingsplan 2013-2015

  RotteWeb
  I perioden er der implementeret et nyt IT-system for anmeldelse af rotter. RotteWeb har rigtig mange funktioner, som benyttes i det daglige arbejde af henholdsvis bekæmpere og sagsbehandlere. Desuden kan rotteforekomster vises på kort, og det er muligt at udtrække statistisk materiale f.eks årsagskoder for rottetilhold i en periode. IT-systemet fungerer godt, det har nogle gode funktioner til det daglige arbejde, og der er kun få fejlmeldinger på systemet.

  Sikring af kommunale institutioner ved opsætning af rottespærrer
  Rottespærrer er monteret, hvor det er teknisk muligt. Der er etableret over 70 rottespærrer i kommunens institutioner.
  Der har været et godt tværfagligt samarbejde i kommunen mellem afdelingerne og Spildevandsselskabet for at nå målet.

  Pjecer om fuglefodring samt vildtfodring
  Der er udarbejdet 2 pjecer. Pjecen om fuglefodring beskriver, hvordan man fodrer havens fugle, så der er mindst mulig risiko for tilhold af rotter. Pjecen uddeles af bekæmperne.
  Pjecen om vildtfodring er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, og den beskriver, hvordan denne fodring kan ske med mindst mulig risiko for tilhold af rotter. Sidstnævnte pjece er kun uddelt i få eksemplarer, og der vil være fokus på at få videreformidlet budskabet samt uddelt pjecen til flere i kommende periode. Naturstyrelsen har endvidere indledt et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, hvor de arbejder videre med pjecen.

  Mål der ikke er nået i perioden
  Det er ikke lykkedes at få overblik over sikringsordninger, idet bekæmpelsesfirmaerne ikke har ønsket at medvirke pga. konkurrenceforhold.

  Der er nedsat en arbejdgruppe for samarbejde om opsætning af rottespærrer ved byggemodning. Gruppen har endnu ikke
  holdt møder, målet overføres til næste planperiode.

  Handlingsplan 2016-2018

  Folder for information om rottesikring i forbindelse med mindre dyrehold
  Mindre dyrehold er en af de væsentligste årsager til forekomst af rotter. Der er flere gange givet henstillinger om rottesikring af f.eks løbegårde for at få afhjulpet problemet, uden den ønskede effekt. Der ønskes en forebyggende indsats, hvor målgruppen i en pjece informeres om mulighederne for rottesikring, f.eks sikring af løbegårde eller minimering af risikoen for adgang til foder.

  Samarbejde med Middelfart Spildevand for nedbringelse af antallet af kloakrotter
  Spildevandsledningerne er et væsentlig tilholdssted for rotter. Der bliver løbende repareret defekter såvel offentlige som private, når de konstateres i forbindelse med rottetilhold. Ved at holde møder med spildevandsselskabet og drøfte mulighederne for nedbringelse af kloakrotter, kan der sikres en mere effektiv bekæmpelse. F.eks kan det være relevant at undersøge større offentlige kloakstrækninger i områder med mange rotteforekomster. RotteWeb er her et godt arbejdsredskab.

  Fokus på rottens naturlige fjender
  Der er i lovgivningen og vejledninger lagt op til mindst mulig brug af gift i rottebekæmpelsen. De administrative medarbejdere vil arbejde på et samarbejde f.eks med DOF for at forbedre levevilkårene for rottens naturlige fjender, især rovfuglene.

  Økonomi:

  Projekterne/handlingerne i rottehandlingsplanen indgår som en del af rottebekæmpelsen og de afsatte midler hertil.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Miljø- og energiudvalget den 4. november 2015.
  Økonomiudvalget den 27. november 2015.
  Byrådet den 7. december 2015.

  Beslutning:

  Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Anbefales godkendt.

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 4. november 2015 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
  Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 4. november 2015 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.


  Bilag:

  379. Endelig vedtagelse af nye regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald 2016
  Sagsnr.: 2015-008192
  Sagsbehandler: Monica Nielsen

  Præsentation:

  På Byrådsmøde den 4. maj 2015 blev det vedtaget at indføre 14-dages tømning og afhentning ved skel fra 1. januar 2016.

  Dette medfører behov for ændring af både erhvervs- og husholdningsregulativerne hovedsageligt med fokus på dagrenovation og papir (husholdningerne).
  Der er endvidere præciseret nogle formuleringer og lavet enkelte korrekturrettelser i de øvrige afsnit i regulativerne.

  Sagen fremsættes for udvalg og byråd til endelig godkendelse efter endt høringsperiode.

  Forvaltningen foreslår:

  • At det reviderede regulativ for husholdningsaffald 2016 godkendes til at træde i kraft den 1. januar 2016
  • At det reviderede regulativ for erhvervsaffald 2016 godkendes til at træde i kraft den 1. januar 2016
  • At de beskrevne visitationsbestemmelser godkendes

  Sagsbeskrivelse:

  Begge regulativer har været fremlagt i offentlig høring i perioden 8. september- 6. oktober 2015. Der er kun indkommet høringssvar til husholdningsregulativet.
  Der er indkommet 4 høringssvar fra henholdsvis ældrerådet, handicaprådet, Ejby lokaludvalg samt en sommerhusejer i kommunen.

  Høringssvarene er samlet i vedhæftet notat til dagsorden.

  Ældrerådet og handicaprådet er generelt positive men har kommentarer til visitationsordningen, som ikke er en del af selve regulativet. Den endelige udformning af visitationsordningen afklares derfor mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen med inddragelse af ældre- og handicaprådene.

  Kommentarerne fra Ejby Lokaludvalg gik hovedsageligt på om det er uhygiejnisk med 14 dages tømning og lugtgener, her vil der være mulighed for at tilkøbe sommertømning i de to sommermåneder midt juni til midt august. Derudover ønskede lokaludvalget en mere fleksibel håndtering af skelafhentning med en accept på afhentning op til 5 meter fra skel. Det vurderes at være administrativt tungt at skulle kontrollere afstande til standpladser.
  Ejby Lokaludvalg ønsker også ændring af papirordningens tømningsfrekvens, hvilket der vil blive set på i forbindelse med indsamling af flere genanvendelige affaldstyper, som besluttet i Ressourceplan 2018.

  Karl-Aksel Kromann, privat sommerhusejer, har kommenteret forskellige punkter men især omkring kommende fællesløsninger. Forslag til svar fremgår af høringsnotatet.

  Det forventes at udsende svar til de parter, som har indsendt høringssvar efter vedtagelsen af regulativet, udkast til svar fremgår at det vedhæftede notat med høringssvar.

  Økonomi:

  Vedtagelsen af regulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune

  Takster, herunder takster for merydelser som sommertømning og afhentning ved standplads er vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016.

  Høring:

  Er gennemført.

  Behandlingsplan
  Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015
  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Byrådet den 7. december 2015

  Beslutning:

  Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
  Udvalget indstiller endvidere at godkende de beskrevne visitationsbestemmelser.

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Anbefales godkendt.

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 4. november 2015 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
  Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 4. november 2015 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
  Udvalget indstiller endvidere at godkende de beskrevne visitationsbestemmelser.

  Bilag:

  380. Godkendelse af vandafledningsbidrag 2016 - Middelfart Spildevand A/S
  Sagsnr.: 2015-012397
  Sagsbehandler: Lone Kjestrup Smith

  Præsentation:

  Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidraget for 2016. Taksten skal godkendes af Middelfart Kommune. Ved behandling af taksten skal Byrådet udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder det prisloft, Forsyningssekretariatet har udmeldt. Byrådet skal ikke tage stilling til bidragets størrelse.

  Forvaltningen foreslår:

  • At det vandafledningsbidrag Middelfart Spildevand A/S har fastsat for 2016 på:

  43,07 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
  37,91 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3 
  27,57 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

  godkendes.

  Sagsbeskrivelse:

  Bestyrelsen i Middelfart Spildevand A/S har fastsat taksten for vandafledningsbidrag for 2016 til:

  • 43,07 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
  • 37,91 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
  • 27,57 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3

  I forhold til taksten for vandafledningsbidraget for 2015 er det:
   
  • en stigning på 0,89 kr. pr. m3 ekskl. moms for forbrug til og med 500 m3
  • et fald på 0,89  kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug på 501-20.000 m3
  • et fald på 4,49 kr. pr. m3 kr. ekskl. moms for forbrug over 20.000 m3
   
  Vandafledningsbidraget følger den trappebetalingsmodel der blev indført ved lov pr. 1. januar 2014, og som indfases gradvist i perioden fra 2014-2018. Trappemodellen indebærer, at der gives rabat til ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. I 2016 betyder det, at disse ejendomme får 12 % rabat for den del af forbruget der ligger mellem 501 m3 og 20.000 m3, og 36% i rabat for den del af forbruget der ligger over 20.000 m3. Kun 4,3 % af alle ejendomme der er tilsluttet Middelfart Spildevand, er omfattet af Trappemodellen. Heraf har en virksomhed et årligt forbrug, der kan komme over 20.000 m3, og de resterende et årligt forbrug på 501-20.000 m3.

  Forsyningssekretariatet fastsætter et prisloft for de vand- og spildevandsselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Middelfart Spildevand er omfattet af vandsektorloven, og skal derfor overholde det prisloft, Forsyningssekretariatet fastsætter for selskabet. Prisloftet fastsætter en ramme for de maksimale samlede primære indtægter, som det enkelte selskab må opkræve hos kunderne.

  I henhold til Betalingsloven skal kommunalbestyrelsen i den kommune hvor spildevandsforsyningsselskabet er beliggende, godkende taksten en gang årligt. Kommunalbestyrelsen skal udelukkende tage stilling til, hvorvidt taksten overholder det prisloft Forsyningssekratariatet har udmeldt, ikke bidragets størrelse. Forvaltningen vurderer, at vandafledningsbidraget for 2016 for Middelfart Spildevand A/S overholder prisloftet.

  Forudsætningerne for vandafledningsbidraget er beskrevet nærmere i Budget 2016 for Middelfart Spildevand. Budgettet er vedlagt som bilag.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Byrådet den 7. december 2015

  Beslutning:

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Indstilles til godkendelse.

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
  Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

  Bilag:

  381. Godkendelse af betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S
  Sagsnr.: 2015-012550
  Sagsbehandler: Anders Bo Jensen

  Præsentation:

  Middelfart Spildevand A/S har udarbejdet og fremsendt en revideret betalingsvedtægt for Middelfart Spildevand A/S. Den reviderede betalingsvedtægt er vedtaget og godkendt af Middelfart Spildevands bestyrelse den 2. november 2015. Betalingsvedtægten for Middelfart Spildevand A/S skal godkendes af Byrådet.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Betalingsvedtægten for Middelfart Spildevand A/S godkendes.

  Sagsbeskrivelse:

  Der er foretaget enkelte ændringer i betalingsvedtægten i forhold til den betalingsvedtægt der blev godkendt af Byrådet den 1. december 2014:

  I betalingsvedtægten nedsættes Middelfart Kommunes vejafvandingsbidrag til Middelfart Spildevand fra 8% til 1,5% af Middelfart Spildevands anlægsudgifter til kloakledningsanlæg, svarende til bidragsprocenten i perioden 2007-2013. Forsyningssekretariatet traf i 2012 afgørelse om, at flere kommuners bidragsprocent - herunder Middelfart Kommunes, var for lav og ændrede den til 8%, hvilket er den højeste bidragsprocent for vejafvanding som betalingsloven tillader.

  Forsyningssekretariatets afgørelse blev påklaget af Slagelse Kommune med KL og flere kommuner - herunder Middelfart Kommune, som biintervenient. Østre Landsret traf den 13. februar 2015 afgørelse om, at Forsyningssekretariatet ikke har hjemmel til at træffe afgørelser i forhold til vejbidraget. Det er således Byrådet alene der fastlægger størrelsen på bidraget, og der er ikke krav om dokumentation for hvorledes bidraget er fastlagt. Forsyningssekretariatet har anket sagen til Højesteret og det forventes, at der falder dom den 8. februar 2016.

  Middelfart Kommune har med budgettet for 2016 besluttet, at nedsætte kommunens vejafvandingsbidrag fra 8% til 1,5% som var udgangspunktet før Forsyningssekreratiatets afgørelse. Den nye betalingsvedtægt er blev godkendt af Middelfart Spildevands bestyrelse den 2. november 2015.

  Der indføres flere mindre ændringer i betalingsvedtægten som konsekvens af den nye bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt, der trådte i kraft den 5. februar 2015. Bekendtgørelsen skal lette byrden for de økonomisk mest udsatte borgere ved påbud om forbedret spildevandsrensning og tilslutning til kloak. Modtagere af disse påbud, vil fremover, få mulighed for at søge om at blive omfattet af den nye ordning. Middelfart Kommune træffer afgørelse om, hvorvidt ansøgeren er berettiget til at blive omfattet af ordningen. Grundejere der bliver omfattet af ordningen har ret til:
  • At få en minimumsfrist på 3 år ved påbud om forbedret spildevandsrensning eller tilslutning til kloak (dog ikke hvis der er uhygiejniske forhold).
  • At overlade etableringen af kloakanlægget til Middelfart Spildevand og betale for anlægget via en afdragsordning over 20 år.
  • At tilslutningsbidraget først forfalder når tilslutningen fysisk er udført i forbindelse med påbud om tilslutning til kloak.

  Ændringerne i betalingsvedtægten vil give Middelfart Spildevand mulighed for, at stå for udførelse, drift og vedligehold af private spildevandsanlæg, etablere en afdragsordning og udskyde tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

  Herudover ændres betalingsvedtægtens klagebestemmelse, således at forbrugere fremover kan indbringe klager vedrørende tvister med Middelfart Spildevand for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

  Forvaltningen har gennemgået betalingsvedtægten og vurderer, at den er udarbejdet i overensstemmelse med lovens regler.

  Økonomi:

  Betalingsvedtægten er grundlaget for opkrævning af bidrag til Middelfart Spildevand A/S. Ændringen af vejafvandingsbidraget fra 8% til 1,5% er indregnet i budgettet for 2016. Middelfart Kommunes vejafvandingsbidrag forventes at være på 540.000 kr. i 2016.

  Høring:

  Ingen høring af ældre- og handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Økonomiudvalget den 27. november 2015.
  Byrådet den 7. december 2015.

  Beslutning:

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Indstilles til godkendelse.

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
  Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

  Bilag:

  382. Godkendelse af takster for 2016 for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)
  Sagsnr.: 2015-010597
  Sagsbehandler: Anders Bo Jensen

  Præsentation:

  Modtagestationen for farligt affald, Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) har fremsendt budget og takster for 2016. Modtagestationens takster skal godkendes af interessentkommunernes byråd hvert år. Budget for 2016 vedlægges til orientering.

  Forvaltningen foreslår:

  • At Motas takster for 2016 godkendes.

  Sagsbeskrivelse:

  Af vedtægterne for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas), som blev godkendt af byrådet den 4. juni 2007 fremgår det, at de af repræsentantskabet indstillede gebyrer fremsendes til kommunernes godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning og årsregnskabet for det forløbne regnskabsår samt budget for det kommende regnskabsår. Repræsentantskabet for Motas har på et møde den 21. maj 2015 vedtaget at fremsende Motas´ takster for 2016 til behandling i interessentkommunerne. Oversigt over takster for 2016 er vedlagt som bilag.

  Motas' udgifter skal dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet. Motas administrerer 4 driftsordninger (driftsordning, lille/landbrugsordning, klinisk risikoordning og tømningsordning). Taksterne fremgår af den vedlagte takstoversigt. Som vedtaget i 2012 budgetterer Motas ikke med et administrationsgebyr pr. virksomhed, men med et samlet beløb pr. kommune. Middelfart Kommune indregner denne udgift i det generelle administrationsgebyr, som opkræves pr. virksomhed en gang årligt.

  Taksterne for 2016 er stort set uændrede eller svagt faldende i forhold til taksterne for 2015. Dog er der en lille stigning på afhentningsprisen i lille/landbrugsordningen for at få en bedre økonomi i denne ordning. For administrationsordningen budgetteres der med stort set samme beløb for 2016 fra de enkelte kommuner som i 2014 og 2015. Dette resulterer i et underskud for Motas på 117.000 kr. for ordningen, som modvirkes ved tilbageførsel af tidliger års for meget opkrævede gebyrer på samme beløb.

  Som noget nyt er der i takstbladet en takst for "Afhentning og håndtering af røde kasser". Baggrunden for denne takst er, at Kolding Kommune har forespurgt, om det er muligt, at Motas kan udføre sortering af problemaffald indsamlet fra husstande i 42 liters røde kasser. Motas' bestyrelse har vedtaget, at Motas ønsker at påtage sig opgaven, men Kolding Kommune har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, om man ønsker, at Motas skal udføre denne opgave. I budget og takster er håndtering af røde kasser medtaget, idet der regnes med et overskud på 84.000 kr. fra ordningen, til dækning af administrationsomkostningerne hos Motas. Skulle Kolding Kommune vedtage, at Motas ikke skal udføre opgaven, vil denne del af budgettet ikke blive aktuelt. Dermed vil det budgetterede resultat efter afskrivninger på minus 249.000 kr. blive 84.000 kr. større.

  Økonomi:

  Motas' udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets takster efter "hvile i sig selv"-princippet.

  Takster til dækning af Modtagestationens omkostninger til transportører og behandlere opkræves direkte ved selskabets kunder efter udførelse af den relevante ydelse. Middelfart Kommune er kunde hos Motas, og betaler for de ydelser, som Motas udfører for kommunen. Derudover påvirkes interessentkommunerne, herunder Middelfart Kommune, ikke økonomisk.

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015.
  Økonomiudvalget den 27. november 2015.
  Byrådet den 7. december 2015.

  Beslutning:

  Miljø- og Energiudvalget den 4. november 2015
  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Anbefales godkendt.

  Behandlingsplan

  Miljø- og Energiudvalget 4. november 2015 kl. 14:00
  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
  Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

  Miljø- og Energiudvalget 4. november 2015 kl. 14:00

  Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

  Bilag:

  383. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner
  Sagsnr.: 2015-012075
  Sagsbehandler: Jeanette Johansen

  Præsentation:

  Orientering om "Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner" fra september 2015. Undersøgelsen omfatter 10 kommuner, og er en generel undersøgelse af kommunernes anvendelse af sanktionsreglerne i forhold til jobparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. Da Middelfart Kommune har deltaget i undersøgelsen skal rapporten behandles af kommunalbestyrelsen jf. regler herom i retssikkerhedsloven § 79a.

  Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

  Sagsbeskrivelse:

  Baggrund for undersøgelsen:
  Som følge af "Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job" blev det aftalt, at Ankestyrelsen over tre år skal udarbejde årlige praksisundersøgelser om anvendelse af sanktioner i kommunerne. I indeværende praksisundersøgelse belyses kommunernes anvendelse af sanktioner i forhold til jobparate, uddannelsesparate og aktivitetsparate ydelsesmodtagere. Undersøgelsen omfatter både sager, hvor kommunen har truffet afgørelse om sanktion, og sager, hvor kommunen ikke har truffet afgørelse af sanktion over for borgeren på grund af udeblivelse fra tilbud.

  Undersøgelsen omfatter sager fra 10 kommuner, som hver skulle indsende 12 sager, hvor der er truffet afgørelse om sanktion efter aktivlovens § 36, stk. 1 (udeblivelse fra tilbud). Afgørelserne er truffet i perioden mellem d. 1. januar 2014 (hvor kontanthjælpsreformen trådte i kraft) og d. 10. september 2014, og et særligt fokus i undersøgelsen er kommunens vejledningsforpligtelse. Sagerne skulle være fordelt på målgrupper således:

  • 4 sager vedrørende jobparate kontanthjælpsmodtagere
  • 4 sager vedrørende uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere
  • 4 sager vedrørende aktivitetsparate kontanthjælps- eller uddannelseshjælpsmodtagere

  Det faktisk antal vurderede sager i undersøgelsen er 99, da ikke alle kommuner har truffet 12 afgørelser ligeligt fordelt på de tre ovennævnte grupper i den førnævnte periode. Middelfart Kommune har deltaget i undersøgelsen med 4 sager, hvoraf 2 sager vedrører jobparate og 2 sager vedrører aktivitetsparate.

  Resultatet af undersøgelsen generelt:
  Ankestyrelsen har vurderet alle sager ud fra et måleskema udarbejdet at Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har vurderet at

  • kommunerne i 47 ud af de 99 sager samlet set har truffet en rigtig afgørelse
  • der i 26 af sagerne ikke har været tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om afgørelsen samlet set er rigtig
  • der i 25 af sagerne er truffet afgørelse i strid med lovgivningen.

  Resultatet af undersøgelsen i forhold til Middelfart Kommune:

  • I 1 ud af 4 sager har Middelfart Kommune anvendt bestemmelsen om sanktionering korrekt. I 2 ud af 4 sager er bestemmelsen ikke anvendt korrekt, og i 1 ud af 4 sager kan det ikke vurderes på det foreliggende grundlag om bestemmelsen om sanktionering er anvendt korrekt.
  • I 2 ud af 4 sager har vejledningen samlet set været fyldestgørende. I 1 ud af 4 sager har vejledningen samlet set ikke været fyldestgørende, og i 1 ud af 4 sager kan det ikke vurderes på det foreliggende grundlag om vejledningen samlet set har været fyldestgørende.
  • I 0 ud af 4 sager er afgørelsen samlet set rigtig i forhold til vejledningen og anvendelsen af bestemmelsen om sanktionering. I 3 ud af 4 sager har vejledningen ikke været fyldestgørende, og afgørelsen ville derfor blive ændret eller sagen hjemvist, såfremt det havde været en klagesag. I 1 ud af 4 sager kan det ikke vurderes på det foreliggende grundlag om afgørelsen samlet set er rigtig i forhold til vejledningen og anvendelse af bestemmelsen om sanktionering.

  Forvaltningens praksis i dag:
  Med kontanthjælpsreformen indførtes ændringer, som vi har arbejdet på at implementere i praksis. Praksis omkring anvendelse af sanktioner har i løbet af det sidste 1 ½ år undergået væsentlige forandringer for at imødekomme lovgivningskrav. Vi har ligeledes siden deltagelse i indeværende undersøgelse iværksat en række tiltag for at ændre praksis, således at sagsbehandlingen i Middelfart Kommune imødekommer anbefalinger i Ankestyrelsens praksisundersøgelse. Disse tiltag omfatter:

  • Borgerne vejledes skriftligt om konsekvenser for hjælpen, hvis borger udebliver fra tilbud, og om hvad borger skal gøre, for igen at blive berettiget til hjælp. Denne vejledning gives samtidig med afgivelse af tilbud. Denne vejledning gives igen i forbindelse med den skriftlige partshøring af borger forinden eventuel afgørelse om sanktion.
  • Generelt en skærpet opmærksomhed på de forvaltningsretslige sagsbehandlingsregler i forhold til vurdering af borgerens ret og pligt til tilbud.
  • Medarbejdere fra både Job- og Vækstcenter og Ydelseskontoret har deltaget i temadag om sanktioner jf. kontanthjælpsreformen afviklet af Ankestyrelsen.
  • Alle medarbejdere i kontanthjælpsteam i hhv. Job- og Vækstcenter og Ydelseskontor har været på kursus omkring sanktioner ved jurist Susanne Wiederquist. I forlængelse heraf er der løbende afholdt fælles læringsmøder imellem de to teams.
  • I forlængelse af modtagelse af Ankestyrelsens praksisundersøgelse laves der for 3. kvartal 2015 ledelsestilsyn med fokus på anvendelsen af sanktioner.
  • Deltagelsen i praksisundersøgelsen har gjort det tydeligt for forvaltningen, at sagsbehandlingen har været udfordret af, at der har været to parter indover opgaverne omkring vejledning og sanktion: sagsbehandling "parallelt" i hhv. Job-og Vækstcentret og i Ydelseskontoret om samme opgave. Pr. 1. september 2015 er Ydelseskontoret organisatorisk blevet en del af Job- og Vækstcentret. Denne sammenlægning giver anledning til at omorganisere sagsbehandlerarbejdet i forbindelse med sanktioner. Job- og Vækstcentret – inkl. Ydelsesteamet – vil pr. 1. januar 2016 reorganisere sig, således at vi sikrer, at opgaven og ansvaret omkring vejledning og sanktion af borger placeres entydigt hos myndighedssagsbehandleren, og at der blandt myndighedssagsbehandlerne er en entydig og klar forståelse af disse opgaver.

  Økonomi:

  Ingen.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan:
  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. november 2015
  Økonomiudvalget d. 27. november 2015
  Byrådet d. 7. december 2015

  Beslutning:

  Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. november 2015
  Udvalget præsenteres for ledelsestilsyn på området i 1. kvartal 2016.

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Anbefales godkendt.

  Behandlingsplan

  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. november 2015 kl. 08:00
  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
  Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

  Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. november 2015 kl. 08:00

  Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. november 2015
  Udvalget præsenteres for ledelsestilsyn på området i 1. kvartal 2016.

  Bilag:

  384. Ændring af ejerforhold af Stribklubben fra forening til kommunalt klubtilbud
  Sagsnr.: 2014-005801
  Sagsbehandler: Pia Werborg

  Præsentation:

  En omstrukturering på fritidsklubområdet har betydet, at den foreningsdrevede Stribklub ønsker at overgå til kommunalt regi. Bestyrelsen for Stribklubben har gennem det seneste år, i samarbejde med Skoleafdelingen, arbejdet på denne overdragelse. Stribklubbens aktiviteter med drift af klubtilbud overgår fra forening til en kommunal juniorklub under Ungdomsskolen med virkning fra 1. januar 2016.

  Forvaltningen foreslår:

  • At anmodningen godkendes og Stribklubben derved overgår til en kommunal Juniorklub.

  Sagsbeskrivelse:


  På Byrådsmødet den 1. juni 2015 blev en ny struktur og organisering for fritidsklubberne vedtaget. Fritidsklubberne blev taget ud af SFO regi og etableredes under Ungdomsskolen som Juniorklub for 4., 5. og 6. klassetrin. grunden herfor var, at skolernene, som konsekvens af de længere skoledage, havde oplevet en faldende elevtilslutning til fritidsklubberne. Dog var der stadig nogle elever, som havde brug for et pasningsbehov. Derfor blev der en ændring i tilbuddet og dermed også en ny struktur.
   
  Den nye struktur betød at juniorklubben drives på 5-6 klubcentre på tværs af kommunens skoledistrikter og at den hidtid foreningsdrevet Stribklub skulle overgå til kommunalt regi.

  Efter ændringen af klubtilbud blev vedtaget på Byrådsmødet 1. juni, har Stribklubben på 2 generalforsamlinger (med 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 generalforsamlinger i Stribklubben med mindst 14 dages mellemrum, jf. § 9 i Stribklubbens vedtægter), behandlet og godkendt opløsningen af Stribklubben.

  Det betyder, at Middelfart Kommune overtager alt personale og de hermed forbundne forpligtelser, jf. lov om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

  Overdragelsen omfatter også det løsøre og de aktiver, der har været i foreningens besiddelse og hidtil er anvendt i forbindelse med drift af klubben. Til gengæld skal Stribklubben ikke foretage refusion af skyldige feriepengeforpligtelser og andre medarbejderforpligtelser, som kommunen overtager.
  Af § 9 i Stribklubbens vedtægter fremgår, at Stribklubbens overskydende midler – dvs. formue – efter generalforsamlingens afgørelse skal tilfalde ungdomsarbejdet i Strib. Generalforsamlingen for Stribklubben har besluttet, at Stribklubbens overskydende midler fortsat administreres af foreningen, idet foreningen i forbindelse med overdragelse af Stribklubbens aktiviteter til kommunen vil ændre vedtægterne for foreningen. Foreningens formål efter overdragelse af klubaktiviteter til kommunen skal være at støtte børne- og ungdomsarbejdet i Strib.

  Ved overtagelsen bliver Stribklubben også dagplejens legestue. Der indrettes lokaler og faciliteter, så dagplejen i Strib kan samles der. Derved overgår Dagplejens nuværende lokaler til lokalarkivet i Strib. 

  Økonomi:

  Ingen.

  Økonomi som vedtaget på Byrådsmødet 1. juni 2015.

  Høring:

  Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandlingsplan:
  Skoleudvalget den 3. november 2015.
  Økonomiudvalget 27. november 2015
  Byrådet den 7. december 2015

  Beslutning:

  Skoleudvalget den 3. november 2015
  Godkendt som indstillet.

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Anbefales godkendt.

  Behandlingsplan

  Skoleudvalget 3. november 2015 kl. 15:45
  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
  Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

  Skoleudvalget 3. november 2015 kl. 15:45

  Godkendt som indstillet

  Bilag:

  2014-005801-20TIF
  385. Overtagelse af de socialpsykiatriske botilbud Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2017
  Sagsnr.: 2015-009932
  Sagsbehandler: Lasse Roslind

  Præsentation:

  Overtagelse af de socialpsykiatriske botilbud Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2017

  Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget indstiller til Byrådet, at Middelfart Byråd tager beslutning om, at Middelfart Kommune pr. 1. januar 2017 overtager driften af de 2 socialpsykiatriske tilbud Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset fra Region Syddanmark

  Sagsbeskrivelse:

  Lovændringer betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode. Ændringerne betyder, at hvis Middelfart Byråd ønsker at overtage tilbud fra regionen pr. 1. januar 2017, så skal Region Syddanmark have besked om dette senest pr. 1. januar 2016.

  Middelfart Kommune nedsatte i foråret 2015 en arbejdsgruppe, som havde til formål at udarbejde en overtagelsesanalyse, der på et overordnet niveau kortlagde og vurderede fordele og ulemper ved overtagelse af et eller flere af 5 regionale tilbud beliggende i Middelfart Kommune. Analysen pegede dels på en overtagelse af Teglgårdskollegiet og dels på, at det kunne være hensigtsmæssigt at overtage Teglgårdshuset i samme proces, idet de to tilbuds beliggenhed giver gode muligheder for samarbejde og synergi med kommunens eget tilbud Guldregnen. 

  Teglgårdshuset er for nylig er ombygget efter Servicelovens §108(længerevarende botilbud) og drives efter denne paragraf. Det betyder, at Middelfart Kommune ved en overtagelse styrker sin forsyningsforpligtigelse i forhold til målgruppen, med et tilbud indenfor kommunen.

  Socialforvaltningen har i samarbejde med Region Syddanmark tilvejebragt et grundlag for en beslutning i Middelfart Byråd om overtagelse af Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset fra Region Syddanmark pr. 1. januar 2017.

  Overtagelsen af driften af de to regionale tilbud vil være budgetneutral for Middelfart Kommune, idet finansiering af driftsbudgettet sker via kommunens hidtidige udgifter til køb af pladser fra Region Syddanmark og ved salg af pladser til andre kommuner. Overtagelsen vil samtidig betyde, at tilbuddenes serviceniveau i højere grad kan harmoniseres med kommunens øvrige tilbud på området.

  Overtagelsesbetingelser
  Delingsaftalen udarbejdes i henhold til bekendtgørelse nr. 782 af 6/7 2006 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og ældreboliger m.v.

  I det omfang, at værdien af aktiverne overstiger passiverne, skal Middelfart Kommune kompensere regionsrådet i form af overtagelse af langfristet gæld fra regionen. Et aftaleudkast udarbejdet af Region Syddanmark viser, at der samlet for de to tilbud skal overtages langfristet gæld i størrelsesordenen 36,027 mio. kr.

  Aftaleudkastet er udarbejdet på basis af regnskab 2014. Der skal ske en efterregulering i 2017 på baggrund af regnskab 2016. Der vil blive orienteret herom, når de endelige beregninger foreligger i 2017.

  Aftaleudkastet viser, at Middelfart Kommune samlet overtager ca. 26,4 månedslønnede heltidsstillinger, heraf 2,7 decentrale administrative stillinger, 0,6 fuldtidsstillinger i overheadpersonale fra regionshuset samt 1 tjenestemand. Til tilbuddene er endvidere tilknyttet 16,5 timelønnede medarbejdere.

  Teglgårdshuset
  Teglgårdshusets målgruppe er karakteriseret ved en kombination af sindslidelse og aktivt misbrug. Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddets målgruppe på sigt vil være antalsmæssigt aftagende. Men pt. er der 1 borger på venteliste, hvilket indikerer, at der ikke på kort sigt vil være risiko for tomme pladser.

  Bygningerne er centralt beliggende i Middelfart og renoveret efter Serviceloven i 2014. Der er således tale om moderne boligfaciliteter. Den centrale beliggenhed og stand betyder at salg-barheden vurderes som ganske realistisk, hvis dette skulle komme på tale. At renoveringen er sket efter serviceloven gør det endvidere alt andet lige mere enkelt at omlægge anvendelsen af boligerne til andet formål, hvis dette skulle blive nødvendigt.

  Teglgårdshuset drives efter Servicelovens §108 (længerevarende botilbud), hvilket betyder, at kommunen ved en overtagelse dels styrker sin forsyningsforpligtigelse og dels udvider kapaciteten med et tilbud i nærområdet i forhold til målgruppen.

  Overtagelsespris og finansiering:
  Region Syddanmarks umiddelbare opgørelse viser, at Middelfart Kommune vil overtage en gældsforpligtigelse på 23,112 mio. kr. i forbindelse med overtagelse af Teglgårdshuset.

  For yderligere detaljer om personale, aktiver passiver, kompensation samt hvilke kommuner som køber pladser på tilbuddet henvises til vedlagte aftaleudkast fra Region Syddanmark, Bilag 1.

  Teglgårdskollegiet
  Ved overtagelse af Teglgårdskollegiet får Middelfart Kommune et tilbud indenfor kommunen til yngre borgere med sindslidelser og/eller sociale problemstillinger. Hvis tilbuddets målgruppe udvides til at kunne omfatte unge fra 16 år og opefter, kan tilbuddet medvirke til at understøtte intentionerne i kommunens politisk vedtagne ungestrategi om en helhedsorienteret ungeindsats på tværs af fagforvaltninger, uddannelsesinstitutioner og alle øvrige aktører som de unge er omgivet af. En udvidelse af målgruppen vil også styrke driftsgrundlaget og minimere risikoen for ledige pladser.

  Bygningerne er centralt beliggende i Middelfart og renoveret efter Serviceloven i 2014. Der er således tale om moderne boligfaciliteter. Den centrale beliggenhed og stand betyder at salg-barheden vurderes som ganske realistisk, hvis dette skulle komme på tale. At renoveringen er sket efter serviceloven gør det endvidere alt andet lige mere enkelt at omlægge anvendelsen af boligerne til andet formål, hvis dette skulle blive nødvendigt.

  Overtagelsespris og finansiering:
  Region Syddanmarks aftaleudkast viser, at overtagelsesprisen på Teglgårdskollegiet vil være 12,915 mio. kr.

  For yderligere detaljer om personale, aktiver passiver og kompensation samt hvilke kommuner som køber pladser på tilbuddet henvises til vedlagt aftaleudkast fra Region Syddanmark, Bilag 2.

  Opsummering
  Region Syddanmark driver i dag Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet som et samlet tilbud, hvad angår anvendelsen og udnyttelsen af personalet. Baggrunden for dette er bl.a. en vurdering om, at der skal være mulighed for 2 nattevagters tilstedeværelse på Teglgårdshuset. Dette er muliggøres via samdrift. Endvidere gør samdriften hvert tilbud mindre sårbart i forhold til antal personaler, og endvidere kan faglige kompetencer udnyttes på tværs af tilbuddene. Der kan derfor grundlæggende været en fordel i at overtage begge tilbud samlet.

  På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at der sker en samlet overtagelse af Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet.

  Der henvises til vedlagte aftaleudkast for yderligere detaljer om de enkelte tilbud. Her er endvidere overtagelsesøkonomien mere detaljeret beskrevet.


  Socialområdet i Region Syddanmark har den 5. november 2015 orienteret forvaltningen om, at man vil indstille til Regionsrådet, at Teglgårdskollegiet som følge af den meget lave belægning lukker med udgangen af januar 2016. Der er endnu ikke er truffet beslutning herom i Regionsrådet, hvorfor det er aftalt med Region Syddanmark, at Middelfart Kommune fortsat i sin behandling af sagen tager stilling til overtagelse af begge tilbud.

  Økonomi:

  Overtagelsen af driften af de to regionale tilbud er budgetneutral for Middelfart Kommune. En overtagelse vil således ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for kommunen.

  Høring:

  Sagen har været sendt til høring i Handicaprådet. Rådet meddeler i et høringssvar, at de er enige i beslutningen om at overtage Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet, da vi så har dem i kommunen, og det øger kommunens tilbud til sindslidende.

  Behandling
  - Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015
  - Økonomiudvalget 27. november 2015
  - Byrådet 7. december 2015

  Beslutning:

  Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015
  Anbefales.

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Sagen udsat til ekstraordinært møde den 7. december 2015, idet indholdet af Regionens beslutning angående Teglgårdskollegiet afventes.

  Behandlingsplan

  Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015 kl. 16:00
  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
  Økonomiudvalget 7. december 2015 kl. 16:45
  Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

  Bilag:

  386. Takster madservice 2016
  Sagsnr.: 2015-000387
  Sagsbehandler: Mette Heidemann

  Præsentation:

  Der er beregnet nye takster for 2016 til borgere, der modtager madservice i eget hjem.

  Forvaltningen foreslår:

  • At borgertaksterne for madservice 2016 godkendes.

  Sagsbeskrivelse:

  I forlængelse af budgetvedtagelsen skal taksterne for levering af madservice i eget hjem godkendes.

  Prisen der opkræves må ikke overstige de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, der kan henføres til produktion og levering af ydelser. I 2015 er den fastsatte maksimumsgrænse for borgerens egenbetaling for en leveret hovedret på 50 kr. Maksimumstaksten for 2016 forventes forhøjet ved lov i forhold til pris- og lønfremskrivningen.

  Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 10. september 2015 vedtaget nye priser for Elbokøkkenet i 2016. Nedenstående priser er ikke det samme som borgertakster. Eksempelvis opkræves der ikke en forhøjet takst på diætmad.

   

      Pris pr. 1.1.15  

     Pris pr. 1.7.15  

     Pris pr. 1.1.16   
   Hovedret almindelig

  38,71

  42,67

  43,84

   Biret almindelig

  10,19

  11,23

  11,54

   Hovedret diæt

  50,94

  56,14

  57,68

   Biret diæt

  10,19

  11,23

  11,54

  Elbokøkkenets prisstigning pr. 1. juli 2015 skyldes fundet af listeria i april og maj 2015. Fundet af listeria medfører, at fødevarestyrelsen udstikker nye retningslinjer for køkkenet, så holdbarheden ændres fra 7 til 5 dage. Det betyder, at produktionen er lagt om og at borgerne får leveret mad 2 gange om ugen i stedet for 1 gang om ugen. Borgere får således friskere mad med begrænset holdbarhed (max. fem dage), og på sigt vil der blive arbejdet på at give borgerne øgede valgmuligheder.

  Forvaltningen vil gå i dialog med Det Danske Madhus, således at der gives mulig for at levere mad 2 gange om ugen til de borgere i Middelfart Kommune, der har valgt Det Danske Madhus som leverandør. 

  Forvaltningen har beregnet nye borgertakster for madservice i 2016

    2015         2016     
  Hovedret  38,7539,85
  Biret 10,2511,50
  Levering pris pr. uge    49,0050,00

  Økonomi:

  De økonomiske konsekvenser af de forhøjede priser, som kommunen skal betale for madservice, og de øgede leveringsomkostninger er ikke på nuværende tidspunkt finansieret. Der forventes et merforbrug i 2016 på madservice på ca. 0,600 mio. kr. Forvaltningen afventer, om der bevilges ekstra penge til ældreområdet ved vedtagelsen af finansloven for 2016, inden der fremlægges et forslag til finansiering af en handleplan med henblik på at skabe balance i økonomien på kost- og ernæringsområdet.

  Høring:

  Sagen har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

  • Ældrerådet anbefaler, velvidende at udgifterne ved at få leveret mad udefra er en væsentlig omkostning for mange pensionister, taksterne for 2016. 
  • Handicaprådet er positive overfor de nye takster for madservice.  
  Behandling:
  - Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015
  - Økonomiudvalget  27. november 2015
  - Byrådet  7. december 2015

  Beslutning:

  Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015
  Anbefales godkendt.

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Anbefales godkendt.

  Behandlingsplan

  Social- og Sundhedsudvalget 11. november 2015 kl. 16:00
  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
  Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

  Bilag:

  387. Nye fritvalgspriser for madservice pr. 01.07.2015
  Sagsnr.: 2012-006008
  Sagsbehandler: Charlotte Jensen

  Præsentation:

  Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice pr. 1. juli 2015.

  Forvaltningen foreslår:

  • At de nye fritvalgspriser på madservice godkendes.

  Sagsbeskrivelse:

  Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice pr. 1. juli 2015.

  Fritvalgspriser for madservice svarer til Elbokøkkenets priser for madservice. Elbokøkkenet har hævet priserne pr. 1 juli 2015 og resten af året som følge af listeriaudbrudet i foråret. 

  Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens udgifter til udbringning.

  Priserne er gældende pr. 1. juli 2015 og er excl. moms.

  Madservice: (alm. hovedret+biret) leveret  62,00 kr.
  Madservice: (diæt hovedret+biret) leveret  75,17 kr.
  Madservice: (alm. hovedret+biret) uden leverance  54,20 kr.
  Madservice: (diæt hovedret+biret) uden leverance  67,37 kr.

  Økonomi:

  Listeriaudbruddet og de nye fritvalgspriser medfører et merforbrug på køkkenområdet i 2015. Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for borgere, idet der ikke ændres i taksterne overfor borgerne. 

  Høring:

  Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

  Behandling:
  - Social- og Sundhedsudvalget 7. oktober 2015
  - Økonomiudvalget 27. november 2015
  - Byrådet 7. december 2015

  Beslutning:

  Social- og Sundhedsudvalget 7. oktober 2015
  Indstilles godkendt.

  Økonomiudvalget den 27. november 2015
  Anbefales godkendt.

  Behandlingsplan

  Social- og Sundhedsudvalget 7. oktober 2015 kl. 16:30
  Økonomiudvalget 27. november 2015 kl. 06:30
  Byrådet 7. december 2015 kl. 17:00

  Bilag:

  LUKKEDE SAGER

  388. Køb af ejendom