Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 28. september 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
28. september 2015 kl. 15:00
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Agnete Damkjær
Niels Bebe
Anni B. Tyrrestrup
Mikkel Dragmose-Hansen
Steen Dahlstrøm
Fraværende:
John Kruse

ÅBNE SAGER

331. Resultatkontrakt for Visitmiddelfart 2016
Sagsnr.: 2015-008351
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Økonomiudvalget skal tage stilling til resultatkontrakt for Visitmiddelfart for 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At resultatkontrakten tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Én gang årligt skal Middelfart Kommune indgå en resultatkontrakt med Visitmiddelfart for at fastlægge de ydelser foreningen skal præstere for det årlige tilskud.

Det er kategoriseret i hovedområderne:
Service og information
Online- og offline platforme
Samarbejde og netværk
Markedsføring/PR
Salg
Administration og drift
Generelt

Visitmiddelfart har igennem de seneste år sat meget skub i den turismemæssige udvikling blandt andet med oplevelserpakker til turisterne, fælles brand, en stor indsats på de digitale medier og en meget stor medlemsfremgang.

Denne indsats videre føres med indeværende resultatkontrakt. I indeværende kontrakt er det understreget, at vi i de kommende år skal styrke Lillebælt-brandet.

Økonomi:

Budgettet til Visitmiddelfart er fastsat til 1.429.000 kr. og finansieres af Stabens budget til Erhverv og Turisme. Det er samme budget som sidste år.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00

Bilag:

332. Garantistillelse ved Bygge- og anlægsopgaver
Sagsnr.: 2015-010312
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Efter AB 92 kan der i forbindelse med Bygge- og anlægsopgaver stilles krav om garantistillelse ved pågældende entreprenør. I dag stiller Middelfart Kommune krav om garantistillelse når entreprisesum er større end 250.000 kr. Denne grænse vurderes at være for lav hvorfor der forslås at hæve grænsen til 1.000.000 kr.

Forvaltningen foreslår:

 • At krav om garantistillelse ved bygge- og anlægsopgaver først kræves når entreprisesummen er over 1.000.000 kr.

Sagsbeskrivelse:

Efter AB 92 er der mulighed for ved bygge- og anlægsopgaver at stille krav om garantistillelse med 15 % frem til afleveringstidspunktet, herefter 10 % af entreprisesummen frem til 1 års gennemgang og med 2 % frem til 5 års gennemgang.
Garantistillelsen er meget omkostningstung for entreprenørerne og kun meget sjældent har der været brug for at udnytte garantistillelsen i vores bygge- og anlægsopgaver.
Forvaltningen kan samtidig se, at flere fynske kommuner bl.a. Odense har hævet beløbsgrænsen for hvornår der kræves garantistillelse.
For at sikre sig, at projekterne bliver udført med den nødvendige kvalitet kan udbyder dels sikre sig ved sin betalingsplan frem til afleveringen og dels gennem en grundig gennemgang i forbindelse med afleveringen og mangeludbedring herefter. Ved entreprisesummer over 1.000.000 kr. vil det fortsat være hensigtsmæssigt at der stilles krav om garantistillelse.
Ved at hæve beløbsgrænsen kan det desuden forventes at der vil komme bedre bud på de mindre opgaver som kommunen udbyder.

Økonomi:

Der forventes ikke en negativ påvirkning af økonomien i bygge- og anlægsarbejder.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00

333. Humlemagasinet - regnskab 2014
Sagsnr.: 2015-003723
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Humlemagasinet og Sigfred Pedersen Museets Fond fremsender deres årsrapport og regnskab for 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender årsregnskabet for Humlemagasinet
 • At regnskabet fremsendes til Økonomidvalget til orientering

Sagsbeskrivelse:

Humlemagasinets og Sigfred Pedersen Museets Fonds regnskab for 2014 viset et samlet resultat på kr. 331.040 i overskud. I 2013 var der et overskud på kr. 347.330.
Af resultatdisponeringen fremgår det, at der i 2013 har været 712.040 kr. til disposition.
Beløbet er anvendt til:
Opførelse af ruin ved sø                    kr. 412.273
Hensat til senere udlodninger til
projekter i 2015-2017                       kr. 200.000
Overført til disponible midler - rest      kr.  99.767

Middelfart Kommune har i 2014 givet et driftstilskud på 61.052 kr.    

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Økonomiudvalget 28. september 2015

Beslutning:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Godkendt som indstillet

Fraværende: Kim Lund

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15
Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15

Godkendt som indstillet

Fraværende: Kim Lund

Bilag:

2015-003723-1Årsrapport 2014
334. Danmarks Keramikmuseum - regnskab 2014
Sagsnr.: 2015-003444
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Danmarks Keramikmuseum fremsender regnskab for 2014 til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender årsregnskabet for Danmarks Keramikmuseum
 • At regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering

Sagsbeskrivelse:

Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus fremsender deres regnskab for 2014. Regnskabet viser et overskud på 926.615 kr.
Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2014 1.376.268 kr. mod 449.653 kr. pr. 31.12.2013

Middelfart Kommune har i 2014 givet et driftstilskud på 2.684.210 kr. Kulturregion Fyn har givet et tilskud på 555.921 kr. Derudover er der givet andre tilskud på 2.052.430 kr.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Økonomiudvalget den 28. september 2015

Beslutning:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Godkendt som indstillet.

Fravær:
Kim Lund

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15
Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15

Godkendt som indstillet


Fraværende: Kim Lund

Bilag:

2015-003444-1Årsrapport 2014
2015-003444-2Revisionsprotokollat
335. Oprettelse af stadsarkiv
Sagsnr.: 2014-013598
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

Byrådet skal beslutte om man i samarbejde med Middelfart Museum vil oprette et stadsarkiv.
Middelfart Kommune har en del bevaringsværdige papiararkivalier i sin varetægt, som enten skal afleveres til et stadsarkiv i Middelfart eller til Rigsarkivet (landsarkivet i Odense).
Bestyrelsen for Middelfart Museum er positive overfor oprettelse af et stadsarkiv, der hører under museet.

Forvaltningen foreslår:

 • At der oprettes et stadsarkiv i samarbejde med Middelfart Museum.
 • At Byrådet ved 4. budgetopfølgning afsætter 1,3 mio. kr. i engangsinvestering i 2015 samt 280.000 kr. til årlig drift af stadsarkiv fra 2017.
 • At drift af stadsarkiv i 2016 finansieres fra Stabens ramme til valg. 
 • At vedlagte forslag til vedtægter for stadsarkivet godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Hvorfor oprette et stadsarkiv?

 • Bedre service til borgerne som kan henvende sig i Middelfart – én samlet indgang til private og kommunale arkivalier.
 • Bevaring af arkivalier ud fra hensynet til Middelfart Kommunes historie.
 • Ejerskab for Middelfart Kommunes papirarkivalier - også arkivalier fra forgængerkommunerne.
 • Opbygge arkivfaglig viden i forvaltningen gennem tæt sparring med stadsarkiv.
 • Undgå uhjemlet kassation.

Organisation af stadsarkivet
Stadsarkivet foreslås etableret i samarbejde med Middelfart Museum ud fra følgende hovedpunkter:
 • Stadsarkivet får egne vedtægter som skal godkendes af Byrådet
 • Der laves en driftsaftale mellem Middelfart Kommune og Middelfart Museum, herunder aftale om et driftstilskud fra Økonomiudvalget. Driftsaftalen evalueres hvert 2. år.
 • Organisatorisk placeres stadsarkivet under Middelfart Museum.
 • Beslutningskompetencen vedr. arkivering er placeret hos stabschefen.
 • Beslutningskompetencen kan delegeres til en styregruppe, der er sammensat af 1 person udpeget af stabschefen, lederen af Middelfart Museum samt stadsarkivaren.
 • Lederen af Middelfart Museum vil blive ansvarlig for den daglige drift.
 • Stadsarkivaren vil få arbejdsplads på Middelfart Museum, Algade 8.
 • Middelfart Byarkivs læsesal, Algade 8, vil også blive benyttet til stadsarkivet.
 • Bakkehuset anvendes fortsat som magasin, både for stadsarkivet og for kassationssager.
Arbejdsdeling mellem stadsarkiv og forvaltning

Stadsarkivet
 • Besvarer forespørgsler og stiller bevaringsværdige arkivalier til rådighed for kom-munens forvaltninger og institutioner, andre myndigheder, kommunens borgere samt forskere. Dette gælder for papirarkivalier, mens borgere henvises til Rigsarki-vet ved forespørgsler vedr. digitale arkivalier.
 • Rådgiver forvaltningen og institutioner om arkivmæssige spørgsmål, herunder god-kendelse af kassation. 
 • Varetager sekretærfunktion for styregruppen. 
 • Deltager i relevante netværksmøder. 
 • Formidler arkivets aktiviteter.

Forvaltningen

 • Varetager fortsat arkivmæssige hensyn for de arkivalier, som endnu ikke er klar til aflevering. Det gælder både bevaringsværdige arkivalier samt arkivalier, der skal kasseres, når sletningsfristen udløber. Dog skal al kassation aftales med og godkendes af stadsarkivet.
 • Er ansvarlig for det afleveringsforberedende arbejde, inkl. pakning i egnede mate-rialer og registrering af arkivalier i det it-system stadsarkivet benytter. Stadsarkivet kan evt. benyttes på konsulentbasis til dette arbejde.
 • Er ansvarlig for drift af egnet magasin til opbevaring af afleverede arkivalier. Udgifter til magasinets drift betales af Middelfart Kommune.
 • Efter stadsarkivets oprettelse foretages evt. løbende registrering, kassation, pakning m.m. herefter af medarbejdere ansat ved forvaltningen i Middelfart kommune med rådgivning fra stadsarkivaren.

Behandling i Direktion
Forslag om oprettelse af stadsarkiv er behandlet af Direktionen d. 2. marts 2015 og indstilles til godkendelse.

Økonomi:

Såfremt Byrådet beslutter at oprette et stadsarkiv vil aflevering af papirarkivalier beløbe sig til et engangsbeløb på ca. 1,3 mio. kr., som finansieres i forbindelse med 4. budgetopfølgning 2015.
Herudover  kommer driftsomkostninger på 280.000 årligt, som i 2016 finansieres af stabens ramme til valg og fra 2017 finansieres i henhold til budgetforliget.
Såfremt forslaget forkastes, så der i stedet skal afleveres til Rigsarkivet, beløber omkostningerne sig til et engangsbeløb på mindst 3,3 mio. kr..

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Økonomiudvalget 28. september 2015
Byrådet 5. oktober 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Byrådet 14. september 2015 kl. 17:00
Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00
Byrådet 5. oktober 2015 kl. 17:00

Bilag:

336. Flytning af valgsted i Brenderup
Sagsnr.: 2015-009802
Sagsbehandler: Mette Engleson

Præsentation:

Grundet ombygning ved Brenderup Aktivitetscenter foreslås en permanent flytning af valgstedet.

Forvaltningen foreslår:

 • At valgstedet permanent flyttes til Brenderup Forsamlingshus

Sagsbeskrivelse:

Brenderup Aktivitetscenter er i gang med en større ombygning b.la. med opførsel af en ny hal. Grundet ombygningen vil det være meget vanskeligt at have ordentlige parkeringsforhold til afstemningen d. 3. december 2015. Tilkørsels- og parkeringsforholdene for handicappede er ikke gode nok.

Forvaltningen har forespurgt Brenderup forsamlingshus, om der er mulighed for at afviklet afstemningen der. Vi har modtaget en tilkendegivelse om, at dette er muligt. Der er lavet en rampe som giver gode tilkørselsforhold for kørestolsbrugere. Vi har modtaget tilsagn om, at man vil lægge aluplader ud, så kørestolsbrugere ikke skal køre i perlesten. 
Forsamlingshuset vil hjælpe til med opsætning af borde og afstemningsboxe samt servicering af de tilforordnede på valgdagen. 

Økonomi:

Kommunen betaler kr. 6.600 for afholdelse af valg i Brenderup Aktivitetscenter.
Udgiften til afholdelse af valg i Brenderup forsamlingshus er kr. 4.500.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. september 2015
Byrådet den 5. oktober 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00
Byrådet 5. oktober 2015 kl. 17:00

Bilag:

337. Udflytning af Middelfart Badmintonklub fra egen hal
Sagsnr.: 2015-002756
Sagsbehandler: Jan Thorgaard Henriksen

Præsentation:

Middelfart Badmintonklub ønsker at fraflytte sin nuværende hal og i fremtiden leje sig ind i Lillebæltshallerne, for at bringe sin økonomi i balance og for at undgå presserende udgifter til renovering af den nuværende hal. En sådan flytning vil medføre, at klubben står tilbage med en gæld,  og for at klubben kan opnå bedst mulige lånebetingelser i et pengeinstitut foreslås det, at kommunen stiller en lånegaranti for beløbet.

Forvaltningen foreslår:

 • At kommunen stiller en lånegaranti på 1,250 mio. kr. til Middelfart Badmintonklub som sikkerhed for et lån i et pengeinstitut.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Badmintonklub har gennem en række år haft svært ved at få økonomien til at hænge sammen, blandt andet som følge af udgifterne til at drive deres egen hal. Samtidig står hallen overfor en betydelig renovering, dels som følge af utilstrækkeligt isolering dels da taget er utæt. En sådan renovering er det ikke muligt at finansiere indenfor klubbens i forvejen meget pressede økonomi.

For at løse både den aktuelle udfordring med en hal der trænger til renovering, og den mere langsigtede udfordring med at få klubbens økonomi i balance er det foreslået, at klubben fraflytter sin egen hal og i stedet lejer sig ind i Lillebæltshallerne. På denne måde sparer Lillebæltshallen udgifterne til driften af deres egen hal, renoveringen bliver uaktuel, og klubbens lejeudgift i Lillebæltshallen kan ifølge deres fremsendte forslag til budgetter holdes indenfor deres indtægter fra kontingent og kommunens lokaletilskud.

Klubbens nuværende hal ligger på lejet grund ejet af Middelfart Andelsboligforening, som har tilkendegivet, at de ikke er interesseret i at overtage hallen, og såfremt klubben ikke ønsker at bruge hallen skal den nedrives. Konsekvensen bliver, at klubben påføres en udgift til nedrivning, og sammen med den aktuelle gæld i foreningen vil det betyde, at klubben vil stå tilbage med en gæld, når de flytter til Lillebæltshallerne. Samlet forventer klubben at stå tilbage med en gæld på 1,250 mio. kr., som klubben forventer at kunne afdrage over de kommende 30 år. 

For at sikre klubben de bedste muligheder for at få finansieret denne gæld i et pengeinstitut foreslås det, at kommunen stiller en kommunegaranti for gælden.

Sagen skal videreføres til Byrådet.

Økonomi:

Garantien vil belaste kommunens låneramme i det år den gives. I 2015 kan den pågældende garanti rummes indenfor lånerammen, der vil dog her efter ikke være yderligere låneramme i år.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. september 2015
Byrådet den 5. oktober 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Sagen udsat.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00
Byrådet 5. oktober 2015 kl. 17:00

Bilag:

2015-002756-47Budget 2016-17.pdf
338. Ophævelse af lokalplan 109 for offentlige og administrative funktioner på Fynsvej i Middelfart
Sagsnr.: 2015-003225
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag om ophævelse af lokalplan 109 (hjørnet af Fynsvej, Vandværksvej og Hovedvejen i Middelfart (Toyotagrunden)) har været fremlagt i offentlig høring og lokalplanen ønskes nu ophævet.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 109 for offentlige og administrative funktioner på Fynsvej i Middelfart ophæves.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 4. maj 2015, at sende forslag om ophævelse af lokalplan 109 i offentlig høring. Formålet med lokalplan 109 var at åbne mulighed for placering af et nyt fælles rådhus for den nye Middelfart Kommune samt en ny brandstation. Planens formål er imidlertid ikke længere aktuel, idet brandstationen er placeret andet sted i erhvervsområdet og byggeriet af rådhuset er påbegyndt i Middelfart midtby.

Når lokalplanen ophæves, er det kommuneplanens rammebestemmelser der er gældende for området, indtil der udarbejdes en ny lokalplan for områdets disponering/anvendelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Forslaget har, som nævnt, været sendt i 8 ugers høring hos såvel naboer, myndigheder, Ældre- og Handicaprådet m.fl. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 8. september 2015
Økonomiudvalget - 28. september 2015
Byrådet - 5. oktober 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 8. september 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. september 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00
Byrådet 5. oktober 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 8. september 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

339. Endelig vedtagelse af lokalplan 148 Boligområde ved Kirkevej i Brenderup
Sagsnr.: 2012-007786
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 148 for ny kommunal boligudstykning i Brenderup har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring og ønskes nu endelig vedtaget.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 148 for et boligområde i Brenderup vedtages endeligt, som fremlagt i den offentlige høring. Dog med den tilføjelse til lokalplanbestemmelse § 5.4, at stier skal udformes med handicapvenlig belægning.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 22. juni 2015, at sende lokalplanforslag 148 i offentlig høring. Planforslaget omfatter den kommunale ejendom, der tidligere husede institutionen Bromsmae på Kirkevej i Brenderup og i henhold til planen er der åbnet mulighed for udstykning af 13 parcelhusgrunde.

Økonomi:

I budgettet er der under anlægsprojekter i 2015 afsat 2 millioner til byggemodning og yderligere 2 millioner i 2017 samt indtægter på 900.000 kr. i 2015, -16 og -17. Budget for udgifter og indtægter vil blive justeret efter den aktuelle byggemodning.

Høring:

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar.

Odense Bys museer har oplyst, at med lokalplanområdets beliggenhed i den middelalderlige by Brenderup, kan det ikke udelukkes at lokalplanområdet rummer jordfaste fortidsminder. Der skal derfor foretages en arkæologisk undersøgelse inden anlægsarbejdet igangsættes. Ved kommunale udstykninger er arkæologiske undersøgelser altid et fast punkt.

Danske Handicaporganisationer - Middelfart og Handicaprådet har fremsendt enslydende bemærkninger til forslaget. De ønsker at det præciseres, at bygningsreglementets regler vedrørende tilgængelighed skal opfyldes, at parkeringspladserne skal laves med handicapvenlig belægning ligesom stierne skal. Bygningsreglementets bestemmelser varetages i forbindelse med byggesagsbehandlingen og bør ikke indarbejdes i lokalplanen. Såfremt der er tale om offentligt tilgængelige parkeringspladser medtages normalt krav om belægning, der sikrer fuld tilgængelighed for alle. Det gør vi dog ikke, når der som her, alene er tale om private p-pladser i tilknytning til de enkelte boliger. Stierne bør være tilgængelige for alle. Det anbefales, at der medtages en bestemmelse herom i lokalplanens § 5.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 8. september 2015
Økonomiudvalget - 28. september 2015
Byrådet - 5. oktober 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 8. september 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. september 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00
Byrådet 5. oktober 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 8. september 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

340. Endelig vedtagelse af lokalplan 162 for nyt boligområde øst for Fynsvej i Båring
Sagsnr.: 2015-002428
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan for ny boligudstykning øst for Fynsvej i Båring har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring og planen ønskes nu endelig godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 162 vedtages endeligt som fremlagt i offentlig høring. Dog med den tilføjelse til lokalplanbestemmelse §5,4, at stier skal udformes med handicapvenlig belægning.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 22. juni 2015 at sende lokalplanforslag 162 i offentlig høring. Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af ca. 20 parcelhusgrunde på mellem 900 og 1.000 m². I henhold til kommuneplanens rammer må bebyggelsen ikke opføres i mere end 1 etage og i 6,5 meters højde og bebyggelse skal ske under hensyntagen til de landskabelige værdier i området. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med disse rammer. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar. Odense Bys museer har oplyst, at der er registreret bopladser fra bondestenalderen og yngre bronzealder m.m. i tilknytning til lokalplanområdet. Der skal derfor iværksættes en arkæologisk forundersøgelse inden området inddrages til boliger. Bemærkningen bliver sendt videre til udstykker.

Handicaprådet og Danske Handicaporganistationer - Middelfart har fremsendt enslydene breve om at boligerne skal opfylde bygningsreglementets regler om fuld tilgængelighed, at parkeringspladserne skal laves med handicapvenlig belægning ligesom stierne og fællesarealerne skal være tilgængelige for alle. Bygningsreglementets bestemmelser varetages i forbindelse med byggesagsbehandlingen og bør ikke indarbejdes i lokalplanen. Såfremt der er tale om offentligt tilgængelige parkeringspladser medtages normalt krav om belægning, der sikrer fuld tilgængelighed for alle. Det gør vi dog ikke, når der som her, alene er tale om private p-pladser i tilknytning til de enkelte boliger. Stierne og dermed fællesarealerne bør være tilgængelige for alle. Det anbefales, at der medtages en bestemmelse herom i lokalplanens § 5.

Ejerne af Bågøvej 1 har bemærket, at området umiddelbart øst for og langs med Bågøvej er udlagt til grønt område og ikke bør inddrages til boligparceller. Området er omfattet af lokalplan 20 og på kortbilaget i planen er området markeret som "fremtidigt udstykningsområde", mens arealet der ligger for enden af Bågøvej er udlagt til offentligt grønt område. Lokalplan 162 er således i overensstemmelse med den eksisterende planlægning for området.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med TRE-FOR fremsendt høringssvar vedrørende varmeforsyningen af området. Der er foreslået 3 scenarier; 1. Vertikale varmeslanger der deles mellem 2 parceller, 2. Jordvarmeslanger i fælles fri- og vejarealer eller 3. Ingenting. Båring by er i dag forsynet med naturgas, men i henhold til bygningsreglementet må der ikke længere etableres naturgasfyr i nye boliger. Der er i lokalplanen ikke stillet krav om kollektiv varmeforsyning. Det anbefales, at der ikke foretages ændringer i lokalplanen vedrørende varmeforsyning. Det bør i stedet afklares i forbindelse med byggemodningen. Hvis man finder ud af, at der skal etableres en fælles løsning, må reglerne i varmeforsyningsloven tages i brug.  

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 8. september 2015
Økonomiudvalget - 28. september 2015
Byrådet - 5. oktober 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 8. september 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. september 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00
Byrådet 5. oktober 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 8. september 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Bilag:

341. Evaluering af ordning med tidlig overgang fra dagtilbud til skole
Sagsnr.: 2015-009041
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forslag til ændring af Middelfart Kommunes før-skoleordning.

Forvaltningen foreslår:

 • At før-skoleordningen gøres frivillig med virkning fra marts 2016.

Sagsbeskrivelse:

Under budget 2013 blev det besluttet, at før-skoleordningen ikke længere skulle være frivillig. Derfor skal alle børn, med undtagelse af specialskolebørn, overgå til tidlig SFO pr. 1. marts i det år, hvor de starter i skole.

Generelt set fungerer ordningen rigtig godt og der opleves stor tilfredshed med tidlig SFO.

Dagtilbudsafdelingen har i løbet af det sidste års tid, modtaget henvendelser fra forældre, som ønsker at deres barn kan blive i daginstitutionen frem til skolestart i august. Begrundelsen herfor er, at barnet har behov for lidt længere tid i de trygge og velkendte rammer. 

Derfor foreslår forvaltningen, at den hidtidige ordning, hvor alle børn skal overgå fra pasning i dagtilbudsafdelingen til pasning i skoleafdelingens regi pr. 1. marts i det år de har skolestart, bliver frivillig.   

Økonomi:

Ordningen vil koste 180.000 kr. årligt og finansieres inden for den nuværede økonomiske ramme under Dagtilbudsafdelingen

Høring:

Ingen.

Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Skoleudvalget den 8. september 2015
Økonomiudvalget den 28. september 2015
Byrådet den 5. oktober 2015

Beslutning:

Børn-, Kultur og Fritidsudvalget den 8. september 2015
Indstilles til godkendelse.

Fravær:
Kim Lund
 
Skoleudvalget den 8. september 2015
Indstilles til godkendelse

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15
Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45
Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00
Byrådet 5. oktober 2015 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15

Indstilles til godkendelse


Fraværende: Kim Lund

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Indstilles til godkendelse

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

342. Beslutning om kapacitetstilpasning på Dagtilbudsområdet i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-009056
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

På grund af det faldende børnetal og som led i effektiviseringsforløbet for 2016 har Byrådet besluttet en kapacatitetstilpasning på daginstitutionsområdet i Middelfart By.

Det konkrete tiltag for området var på Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 8. september 2015. Forvaltningen havde indstillet at daginstitutionen Bakkehuset skulle lukkes og udvalget godkendte denne indstilling og sendte det i høring.

Høringsperioden varede fra den 10. september til og med den 18. september kl. 12.00.  

Høringssvar er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen foreslår:

 • At daginstitutionen Bakkehuset lukkes.
 • At Børn-, Kultur- og Fritdsudvalget tager kommentarer i høringssvarene til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Beregninger med udgangspunkt i befolkningsprognosen viser, at der forsat vil være et stærkt faldende børnetal i Middelfart Kommune.

Dette bevirker, at kapacitetsudnyttelsen i Børnehusene ikke er optimal. Børnehuse med få børn er dyrere at drive end børnehuse med mange børn.

Forvaltningen indstiller derfor, at der nedlægges en daginstitution i Middelfart by og at den pågældende institution bliver Bakkehuset.

Begrundelse for valget om at lukke Bakkehuset er som følger:
 • Bakkehuset er oprindelig bygget til bankvirksomhed og derfor egentlig ikke egnet som børnehus. Der er f.eks. mange trapper i huset og børnehaveafdelingen er på 1. sal.
 • Bakkehuset er nedslidt og trænger til en større renovering.
 • Da huset er bygget i 1960`erne forventes det, at der er asbest, bly og PCB i bygningen, hvilket vil gøre en renovering meget omkostningstung.
 • Bakkehusets beliggenhed vil være attraktiv for boligbyggeri.

Forvaltningen anbefaler, at lukningen sker pr. 1. marts 2016, hvor der vil være mange ledige pladser på byens institutioner, fordi kommende skolebørn starter i Tidlig SFO på denne dag.

Konsekvenser for borgere:

 • Børnene fra Bakkehuset, som ikke skal starte i Tidlig SFO, fordeles på de øvrige institutioner, så vidt muligt ud fra forældrenes ønsker.
 • Vuggestuebørnene flyttes til Nordlys.
 • Dagplejens legestue flytter fra Nordlys. Nye lokaler findes i samarbejde med repræsentanter fra Dagplejen.

Konsekvenser for personale:

 • Det forventes, at de fleste fastansatte medarbejdere kan overflyttes til jobs i de øvrige institutioner i Middelfart By og at de således, så vidt muligt, kan følge børnene.

Økonomi:

En optimering af kapacitetstilpasning vil indbringe kr.1.000.000 kr. i 2016 og 1.300.000 i de efterfølgende år på lederløn, drift af bygning og rengøring.

Høring:

Lukningen af daginstitutionen Bakkehuset har været sendt i høring på høringsportalen og ved nedenstående:

 • Middelfart Bys 5 institutioner og MED-udvalg.
 • Dagplegens bestyrelse og MED-udvalg.
 • Forvaltningens MED-udvalg.

Efter høringsperiodens afslutning er følgende og overordnede respons:

 • Processen fra udmelding effektiviseringsforslag til benævnelse af konkret institution har været for lang.
 • Valget af Bakkehuset giver god mening. 

Derudover bemærkes følgende:

Bakkehuset's personale og bestyrelse:

 • Det er godt at flytningen af børnene først sker pr. 1. marts, da det giver forældrene stort set frit valg af børnehaveplads i de andre institutioner.
 • Det ses også som en fordel, at dele af personalet flytter med over i den nye institution.
 • At flytte vuggestuen samlet giver god mening i forhold til, at det ikke giver de store ændringer (dog bygningsmæssigt), at det er kendte personaler og børn samt forældre.
 • Arbejdsmiljø har været præget af øget stress... ...Det skulle have været kørt som en lukket sag med hurtig afvikling til gavn for personale og familier.

Solsikken/Naturhaven

 • At flytning af dagplejens legestue fra Nordlys er rigtig ærgerligt. Det er væsentligt fremadrettede at sikre gode udviklende læringsrum, for den fremtidige legestue.

Børnehuset Chilli: 

 • I forhold til at etablere en vuggestueafdeling i Børnehuset Chilli, ville det kunne gøres rimeligt nemt, da der allerede er lokaler... ...være muligt at øge  kapacitetsudnyttelsen af lokalerne, bidrage til øgede stordriftsfordele... 
 • Et sammenhængende pasningstilbud for børnefamilierne. 

Dagplejens forældrebestyrelse og MED-udvalg:

 • Det er vigtigt at forældrenes ønsker prioriteres.
 • At der ses på om familier med børn i både vuggestue og børnehave placeres i samme institution.
 • At vores legestue kommer til at ligge centralt for vores forældre/brugere, hvorfor arbejdet med at integrere legestuen i Nordlys' "gamle" afdelingen tiltaler os meget. Vi tænker samtidig samarbejde med vuggestuen, til gavn for både legestuens medarbejdere og børn. 

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 21. september 2015.
Økonomiudvalget den 28. september 2015.
Byrådet den 5. oktober 2015. 

Beslutning:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 21. september 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 21. september 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00
Byrådet 5. oktober 2015 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 21. september 2015 kl. 14:00

Indstilles til godkendelse

Bilag:

343. Godkendelse af Rammeaftale 2016
Sagsnr.: 2015-000964
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

De syddanske kommuner og Region Syddanmark har udarbejdet en Rammeaftale gældende for 2016 for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 15. oktober og gælder for det efterfølgende år.

Forvaltningen foreslår:

 • At Rammeaftale 2016 på det specialiserede socialområde godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Folketinget vedtog 3. marts 2011 en ændring af lovgrundlaget for de sociale rammeaftaler. Ændringen betød, at kommunerne overtog koordineringsansvaret vedrørende de årlige rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra regionerne. I praksis betød lovændringen, at Rammeaftalen blev erstattet  af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale på området.

Der er nu åbnet mulighed for, at Udviklingsstrategien og Styringsaftalen fremadrettet kan sammenskrives i en Rammeaftale med samlet godkendelse senest 15. oktober. På den baggrund fremlægges en samlet Rammeaftale for 2016 til godkendelse.

Rammeaftalens overordnede ambition
Der vil i 2016 være fokus på, at de samlede udgifter på det specialiserede socialområde i Syddanmark skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Det tages dog højde for pris og lønfremskrivning, hvilket i praksis betyder, at udgifterne fra 2015 til 2016 maksimalt må stige med KL's pris og lønfremskrivning. Dette skal ske ved at fastholde fokus og øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud.

Udviklingsstrategien
Udviklingsstrategien for 2016 bygger videre på det gode samarbejde, som de syddanske kommuner og regionen har demonstreret gennem de seneste år. Den rehabiliterende/habiliterende tankegang er omdrejningspunkter for kommunerne og regionens udvikling på det specialiserede socialområde. Med den rehabiliterende indsats og de grænser de økonomiske rammer sætter, er der blevet etableret stor fokus på metode og effekt. for at udnytte ressourcerne således, at alle borgere får den hjælp de har brug for, er det nødvendigt at vide, hvilke metoder og indsatser, der har størst effekt. Der vil derfor være øget fokus på evidens og resultatdokumentation i de kommende år.

Initiativer i Udviklingsstrategien

Rapport om metoder i botilbud(udarbejdet af SFI)
KKR og Socialdirektørforum har i februar 2015 offenliggjort en rapport om metoder i botilbud for handicappede og sindslidende. Rapporten er udarbejdet at Socialforskningsinstituttet. Rapporten rejser en række spørgsmål om metodeanvendelse, evidens og effekt, som i 2015 og 2016 vil være med til at sætte dagsordenen for metodeanvendelse på kommunale og regionale tilbud

Samspil og styring
Projektet Samspil og styring på det sociale område har fokus på, at kommunerne en gang i hver valgperiode, dvs. 1. januar 2017 i indeværende valgperiode, kan overtage sociale tilbud drevet af Region Syddanmark. Samspil og styring bliver et fokuspunkt i 2016 idet beslutninger om overtagelse af tilbud vil betyde forberedende arbejde i de enkelte kommuner, men også foranledige fælles strategiske beslutninger på tværs af kommunegrænser om eventuelt samarbejder vedr. tilbud.

National Koordination - Temaer i 2016
På baggrund af evaluering af kommunalreformen er der i Lov om Socialservice tilføjet National Koordinationsstruktur som Socialstyrelsen står for. Strukturen skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særlige komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Socialstyrelsen skal følge udviklingen i målgrupper og indsatser for på sigt at skabe et nationalt overblik over det mest specialiserede socialområde og det mest specialiserede specialundervisningsområde.

Socialstyrelsen har mulighed for at melde temaer ud, som der skal være specielt fokus på. 1. november 2014 meldte Socialstyrelsen således følgende temaer ud;
 • Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade
 • Børn og unge med alvorlige synsnedsættelser

Da lovgivningen er ny, skal kommunerne først give tilbagemelding på temaerne 1. marts 2016. Socialstyrelsen har allerede meldt ud, at spiseforstyrrelser bliver et tema, som skal have specielt fokus i 2017 aftalen. Der er på nuværende tidspunkt ikke meldt yderligere temaer ud for 2017.

Kompetenceudvikling
På baggrund af et projekt på tværs af KKR, Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk forum er der i januar 2015 blevet afholdt Round table møde mellem socialområdet, sundhedsområdet og uddannelsesinstitutionerne i Syddanmark. Der er blevet udarbejdet et kompetenceoplæg og et fælles strategisk grundlag, som skal sikre, at uddannelse og kompetenceudvikling fremadrettet har fokus på at udvikle medarbejdere og kommende medarbejdere til at blive aktive medspillere i et paradigmeskifte, hvor velfærd har været noget, som medarbejderne har leveret til borgerne, til at være noget, som medarbejderne skal skabe sammen med borgerne og mange andre. Der vil således i projektet være fokus på udvikling af efteruddannelser, grunduddannelser og praktikforløb til at møde fremtidens udfordringer. Det er ikke en hverken let eller kortvarig proces, og kompetenceprojektet vil derfor være en vigtig indsats i 2016.

Vidensdeling
Vidensdeling og synliggørelse af resultater giver god mening, men det betyder ikke, at det altid er nemt. I hverdagen glemmer man ofte at afsætte tid til dialog, gode historier og vidensdeling. For at understøtte udvikling af vidensdeling vil der i 2016 blive afholdt 3-4 tværkommunale/regionale workshops. Strategisk arbejdsgruppe vil være tovholder på projektet og tage fat i kommuner/region, hvor der er igangsat gode projekter eller hvor der er erfaringer, som andre kan lære af. Der vil blive planlagt temadage med fokus på vidensdeling.

Endvidere omtales følgende områder i udviklingsstrategien;

Socialtilsyn
Tendenser og behov på områderne voksne, børn og unge og forebyggelse
Koordinering af lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger
Tilsyn med udviklingshæmmede lovovertrædere

Der henvises til aftalen for nærmere beskrivelse af ovenstående.

Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger på området.

I Styringsaftalen for 2016 vil kommunerne og Region Syddanmark sætte fokus på en række temaer ved at formulere politiske ambitioner og konkretisere dem ved at indgå aftaler eller igangsætte initiativer, der har til formål at opnå ambitionerne. Der er for 2016 udpeget følgende temaer;

Styring af udgifterne
Der er et ønske om, at det specialiserede socialområde skal fastholde og udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Der skal være fokus på udgiftsniveauet og på løbende øget effektivisering af eksisterende tilbud. Der vil blive lavet analyse og beskrivelse af udvalgte udgiftsområder, hvor der måtte være risiko for stigende udgifter. Hvis områderne tegner til at udvikle sig bekymrende, vil dette forsøges imødegået i fællesskab.

Koordinering af kapacitetsudviklingen
Kommunerne og regionen vil løbende følge kapacitetsudviklingen og udnyttelsen af eksisterende tilbud med henblik på at sikre balance mellem udbud og efterspørgsel af pladser på området. Der vil løbende blive indberettet data såsom belægningsprocenter på tilbud omfattet af aftalen. Dette skal sikre, at der ikke opstår en situation, hvor et tilbud får stort underskud på grund af underbelægning, som så efterfølgende skal dækkes af kommuner, som har borgere på tilbuddet.

Sikring af effektiv drift
Styringsaftalen skal medvirke til at sikre en effektiv drift af de sociale tilbud omfattet af aftalen. Den enkelte udbyder er forpligtet til løbende at tilpasse driftsudgifterne på tilbud med vigende belægning. Ved oprettelse af nye tilbud og pladser, hvortil der skal hjemtages borgere, skal handlekommunen i så god tid som muligt orientere udbyder om dette. Igen for at give udbyder mulighed for at tilpasse kapacitet og driftsudgifter til efterspørgslen.

Styringsaftalen indeholder endvidere retningslinjer for lukning af tilbud, oprettelse af tilbud og pladser, ændring af takster og kapacitet i aftaleperioden, ændring af kapacitet ved årsskifte, overtagelse af tilbud fra region/kommune og en omfattende redegørelse for takstprincipper(beregning af takster) på området.

Der henvises til aftalen for nærmere beskrivelse af ovenstående.

Økonomi:

Godkendelse af Rammeaftalen for 2016 medfører i sig selv ikke nogle økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune, idet aftalens økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2016, eksempelvis i form af afsatte midler til betaling for borgere placeret på tilbud under Rammeaftalen i andre kommuner, midler til diverse abonnementsordninger m.v.

Høring:

Høring af Handicaprådet;
Handicaprådet er orienteret om aftalens indhold. Skulle rådet ønske at afgive høringssvar vil dette foreligge ved politisk behandling af aftalen.

Høring af Ældrerådet;
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling;
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 8. september 2015
- Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015
- Økonomiudvalget 28. september 2015
- Byrådet 5. oktober 2015

Beslutning:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 8. september 2015
Indstilles til godkendelse

Fraværende: Kim Lund

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015
Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15
Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015 kl. 16:30
Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00
Byrådet 5. oktober 2015 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15

Indstilles til godkendelse

Fraværende: Kim Lund

Bilag:

344. Kortlægning af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker, sommeren 2015
Sagsnr.: 2012-003942
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Sundhedsafdelingen har i sommeren 2015 kortlagt hvor langt Middelfart Kommune er kommet i forhold til at opfylde anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens elleve forebyggelsespakker.

Forvaltningen foreslår:

At orienteringen tages til efterretning,
At følgende indsatser godkendes i forhold til de anbefalinger, der på nuværende tidspunkt ikke opfyldes:

 • At der på næste møde med Middelfart Handel gøres opmærksom på reglerne for salg af tobak til børn og unge under 18 år.
 • At der igangsættes løbende rådgivning om gode fysiske rammer, herunder indeklima, rengøring og udluftning i skoler og dagtilbud.
 • At der fra 2016 i alle kommunale lokaler, som udlejes til andre, synligt fremgår gode råd om håndhygiejne og smitte.
 • At der i 2016 igangsættes en indsats i forhold til information til borgerne om håndhygiejnens betydning for smittespredning og om hensigtsmæssig syge- og raskmelding ved smitsom sygdom.
 • At den samlede strategi for rusmiddelområdet, som er under udarbejdelse, dækker forebyggelsespakkens anbefalinger om, at forebyggelse og behandling af stofmisbrug er en del af den kommunale sundhedsindsats.

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsafdelingen har i sommeren 2015 kortlagt, hvor langt Middelfart Kommune er kommet i forhold til at opfylde de faglige anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om en sundhedsfremmende og forebyggende indsats på såvel grundniveau som udviklingsniveau. Kortlægningen er sket i samarbejde med de respektive forvaltninger.
Den aktuelle kortlægning skal ses i en sammenligning med den første kortlægning af de ni pakker i foråret 2013 samt den første kortlægning af de to pakker om henholdsvis Overvægt og Stoffer i sommeren 2014. 
Sundhedsstyrelsens overordnede formål med forebyggelsespakkerne er at understøtte kommunernes arbejde med at fremme borgernes sundhed.
Forebyggelsespakkerne kan bidrage til planlægning og prioritering af indsatser.
Byrådet har besluttet, at Middelfart Kommune skal leve op til anbefalingerne på grundniveau, hvorfor der overvejende fokuseres på grundniveauet i nærværende beskrivelse.


Ovenstående grafer viser, at d
er siden den første kortlægning i 2013/14 samlet set er blevet arbejdet målrettet i Middelfart Kommune med forebyggelse og sundhedsfremme svarende til forebyggelsespakkernes anbefalinger. Ambitionen om at alle forebyggelsespakkers anbefalinger skal være opfyldt på grundniveau må siges at være nået med få undtagelser.
I praksis griber de forskellige pakker mere eller mindre ind i hinanden ligesom arbejdet med indsatserne på grundniveau og udviklingsniveau ofte gør det.
 
Der er fortsat et udviklingspotentiale på samtlige forebyggelsespakker, som kræver et vedvarende fokus også selv om den enkelte anbefaling er helt opfyldt = grøn søjle.
Her kan nævnes eksemplet med, at Middelfart Kommunes Sundhedspolitik har et fokus på KRAM-faktorerne, hvorunder "mad og måltider" naturligt indgår. Skoler og daginstitutioner har arbejdet med handleplaner på kost og bevægelse, så her er pakkens grundanbefaling opfyldt i forhold til, at der er en overordnet kostpolitik og en handleplan. 
Der er dog fortsat et udviklingspotentiale i at få handleplaner omsat til dagligdagen alle steder.

De anbefalinger på grundniveau, som ikke er opfyldt = rød søjle er følgende:

* På tobaksområdet er der ikke igangsat initiativer i forhold til at viderebringe information til detailhandelen, som understøtter budskaberne om regler for salg af tobak til børn under 18 år. Dette vil kunne understøtte, at detailhandelen forstår og bakker op om rationalet bag loven.   

* På hygiejneområdet rådgiver sundhedstjenesten ikke i forhold til de fysiske rammer i dagtilbud og skoler, men der er fokus på det, idet rådgivning vedrørende god hygiejne er under udarbejdelse. Endvidere har kommunen ikke, som anbefalet, et særligt fokus på information til borgerne om håndhygiejnens betydning for smittespredning. Det gælder også i forbindelse med syge-/raskmelding og ved udlån af kommunens lokaliteter. Der er planlagt en indsats på området i 2016.

* På området stoffer kræves det, for at grundniveauet er opfyldt, at der skal være et specifikt indsatsområde på stoffer, som der var i den gamle sundhedspolitik på henholdsvis alkohol og tobak. Der arbejdes med en samlet strategi på Rusmiddelområdet i Middelfart kommune.

Udover ovennævnte er der en række anbefalinger på grundniveau, som endnu kun er delvist opfyldt = gul søjle. Det betyder at der arbejdes aktivt med et projekt, en konkret implementering eller på planlægning af en kommende indsats. Det er vigtigt, at de delvist opfyldte anbefalinger følges tæt, så man sikrer, at de er i proces.
For eksempel på tobaksområdet, idet en af anbefalingerne på grundniveau er, at børn og unge skal sikres totalt røgfrie miljøer/matrikler. Dette er ikke opfyldt for børnene i privat dagpleje. Der må fortsat ryges i private dagplejehjems tilstødende lokaliteter uden for åbningstiden, når blot der luftes ud, inden børnene ankommer.
Forskning viser imidlertid, at det ikke er muligt helt at eliminere de sundhedsskadelige stoffer fra tobaksrøg i et rygerhjem, hverken med grundig udluftning eller udluftningsanlæg, så derfor er børnene fortsat udsat for påvirkning for røg.

Kortlægningen, som er vedlagt i bilag til sagen, viser desuden, at kommunens sundhedsindsatser også har udviklet sig på udviklingsniveau. Det skyldes blandt andet, at arbejdet med grundniveau og udviklingsniveau i praksis kommer til at hænge tæt sammen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Børn-, Kultur- og Fritidsudvalg d. 8/9 2015
- Skoleudvalg d. 8/9 2015
- Social- og Sundhedsudvalg d. 9/9 2015
- Økonomiudvalg d. 28/9 2015
- Byrådet d. 5/10 2015

Beslutning:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 8. september 2015
Orienteringen er taget til efterretning.
Indsatserne indstilles til godkendelse
Fraværende: Kim Lund

Skoleudvalget 8. september 2015
Orienteringen er taget til efterretning.
Indsatserne indstilles til godkendelse
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.

Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015
Taget til efterretning.
Indsatserne indstilles godkendt.

Økonomiudvalget den 28. september 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15
Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45
Social- og Sundhedsudvalget 9. september 2015 kl. 16:30
Økonomiudvalget 28. september 2015 kl. 15:00
Byrådet 5. oktober 2015 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 8. september 2015 kl. 13:15

Orienteringen er taget til efterretning.

Indsatserne indstilles til godkendelse

Fraværende: Kim Lund

Skoleudvalget 8. september 2015 kl. 15:45

Orienteringen er taget til efterretning.

Indsatserne indstilles til godkendelse

Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i behandling af punktet.


Bilag:

LUKKEDE SAGER