Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 31. august 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
31. august 2015 kl. 12:00
Tilstede:
Mikkel Dragmose-Hansen
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Agnete Damkjær
Niels Bebe
Johannes Lundsfryd Jensen
Anni B. Tyrrestrup
Steen Dahlstrøm
John Kruse
Fraværende:

ÅBNE SAGER

313. halvårsregnskab/3. budgetopfølgning 2015
Sagsnr.: 2015-008365
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Økonomiafdelingen og fagforvaltningerne har udarbejdet halvårsregnskab og tredje budgetopfølgning for 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At halvårsregnskabet godkendes
 • At 3. budgetopfølgning godkendes
 • At der gives nedenstående bevillinger vedrørende drift:

Økonomiudvalget:

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

-2,000

At der under posten nettorenteudgifter gives en indtægtsbevilling vedrørende merafkast på aktier på 2,000 mio. kr. Indtægten tilgår kassen.

-0,658

At der under posten nettorenteudgifter gives en indtægtsbevilling vedrørende merafkast på aktier på 0,658 mio. kr. Indtægten tilgår kassen med henblik på at finansiere merudgifter til integration.

-2,000

At der under posten nettorenteudgifter gives en indtægtsbevilling vedrørende merafkast på obligationer på 2,000 mio. kr. Indtægten tilgår kassen.

-1,000

At der under posten nettorenteudgifter gives en indtægtsbevilling vedrørende mindreudgifter til renter på lån på 1,000 mio. kr. Indtægten tilgår kassen.

-1,176

At der under posten udligning og tilskud gives en indtægtsbevilling på 1,176 mio. kr. vedrørende særtilskud til investeringer i integrationsindsatser. Indtægten tilgår kassen med henblik på at finansiere merudgifter til integration.

-1,776

At der under posten udligning og tilskud gives en indtægtsbevilling på 1,776 mio. kr. vedrørende særtilskud til integration. Indtægten tilgår kassen med henblik på at finansiere merudgifter til integration.

5,000

At der under posten afdrag gives en tillægsbevilling på 5,000 mio. kr. til ekstra afdrag på lån. Ekstraafdraget finansieres af kassen.

0,400

Integrationsindsats – merudgifter til tolkning

1,800

Integrationsindsats – merudgifter til lønninger på Jobcentret

0,450

Integrationsindsats – merudgifter til lønninger på Ydelseskontoret

-0,960

I alt

 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget:

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

9,110

Integrationsområdet, beløbet fragår kassen

-9,110

Forsikrede ledige, beløbet tilgår kassen

0

I alt

 Skoleudvalget:

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

2,570

Merudgifter i skolevæsenet til modtageklasser, støttetimer, PPR mv., som følge af ekstraordinært højt antal flygtninge. Bevillingen finansieres af kassen.

2,570

I alt

 Børn-, kultur og fritidsudvalget:

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

1,490

Merudgifter til flygtninge, integration mv. Beløbet finansieres af kassen

1,490

I alt

 Social- og Sundhedsudvalget:

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

-3,500

Hovedkonto 4 under Forsørgelse (førtidspensioner), beløbet tilgår kassen

0,400

Hovedkonto 4 Forsørgelse (personlige tillæg), beløbet fragår kassen

-3,100

Totalt

 Miljø- og Energiudvalget:

Beløb mio. kr.

Tillægsbevilling

0,075

L/C - Gennemførelse af første generation vandplaner samt regelforenkling 2013 – 2015, beløbet fragår kassen

0,014

L/C - Risikostyringsplaner og kvalitetssikring af kortgrundlag til randzonelov, beløbet fragår kassen

0,024

L/C – Randzonelov, beløbet fragår kassen

-0,019

L/C – Krydsoverensstemmelse, beløbet fragår kassen

0,094

I alt

 •  At der gives nedenstående bevillinger vedrørende anlæg:

        Børn-, kultur- og fritidsudvalget:

  • At der bliver givet tillæg til anlægsbevillingen vedr. udbygning af børnehaven i Gelsted børneunivers på 0,750 mio. kr. Herefter udgør den samlede bevilling 14,053. 
  • At udgiften bliver finansieret indenfor budget 2015 ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. 
  • At tillægget til anlægsbevillingen finansieres af anlægsprojektet vedr. udbygning af vuggestuen i Gelsted børneunivers.

        Teknisk Udvalg:

  • At der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til byggemodning af 6 byggegrunde på Kirkevej 16 i Brenderup (det tidligere Bromsmae)
  • At udgiften til byggemodning af Kirkevej 16, finansieres indenfor budget 2015 ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra investeringsoversigten.
  • At der gives en indtægtsbevilling på -0,8 mio. kr. vedrørende salg af erhvervsjord på Navervej i Ejby
  • At merindtægten på -0,8 mio. kr. tilføres kommunekassen via et tillæg til rådighedsbeløbet.
  • At der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til byggemodning af erhvervsarealerne ved Barmstedt Alle.
  • At udgiften til byggemodning af Barmstedt Alle, finansieres indenfor budget 2015 ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra investeringsoversigten.
  • At der gives en indtægtsbevilling på -1,948 mio. kr. vedrørende salg af erhvervsjord på Barmstedt Alle.
  • At indtægten på -1,948 mio. kr. vedrørende salg af erhvervs jord på Barmstedt Alle finansieres indenfor budget 2015 ved at frigive rådighedsbeløb på -1,948 mio. kr. fra investeringsoversigten vedrørende salg af erhvervsjord ved Fynsvej. Rådighedsbeløbet udgør herefter -3,052 mio. kr. 

Sagsbeskrivelse:

Halvårsregnskabet for 2015 er aflagt sammen med årets 3. budgetopfølgning pr. 30. juni.

Samlet er der pr. 30. juni forbrugt 984,300 mio. kr. på driften, ud af et samlet korrigeret budget til drift uden over-/underskud fra tidligere år på 2.059,633 mio. kr. Dermed er der forbrugt 47% af budgettet. At forbrugsprocenten ligger under 50 medio året skyldes hovedsageligt Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, hvor forbrugsprocenten kun er 47,9, hvilket hænger sammen med, at området samlet forventer et mindreforbrug i 2015. Også på Teknisk udvalg og Social- og Sundhedsudvalget ligger forbrugsprocenten relativt lavt, dette skyldes dog hovedsageligt forskydning i udgifterne mellem 1. og 2. halvår.

På driften forventes i 2015 et samlet mindreforbrug på 0,959 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes især Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor udgiften til forsikrede ledige forventes at blive 20,1 mio. kr. under det budgetterede. 9,1 mio. kr. af dette anvendes til at finansiere merudgifter i forbindelse med modtagelse af flygtninge, resten må forventes helt eller delvist at skulle tilbagebetales i 2016, da området er budgetgaranteret.

Også på Økonomiudvalget, Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget samt på Teknisk udvalg forventes mindreforbrug.

På Økonomiudvalget er der mindreforbrug på forsikringsområdet, efter kommunen er blevet selvforsikret for arbejdsskader, mindreforbruget er udtryk for bevidst opsparing til senere arbejdsskader. Omvendt er der merforbrug til administration, som følge af et stort antal sager i BUF-forvaltningen og Borgerservice samt mindreindtægter fra byggesagsgebyrer.

Det fortsat lave antal børn i pasning i dagtilbudsafdelingen medfører et mindreforbrug på Børn-, kultur og Fritidsudvalget, omvendt forventer Familieafdelingen et merforbrug på den forebyggende indsats.

Teknisk Udvalg forventer mindreforbrug på entreprenørafdelingen, hovedsageligt som følge af den milde vinter.

På Social- og Sundhedsudvalget og på Skoleudvalget forventes merforbrug i 2015. På Social- og Sundhedsudvalget er der sket en betydelig stigning på 7,0 mio. kr. i det forventede merforbrug fra 2. til 3. budgetopfølgning. Merforbruget fordeler sig både på Handicap/psyk og på ældreområdet, begge steder skyldes størstedelen af merforbruget få enkeltsager, hvor tilstanden hos enkelte borgere er blevet kraftigt forværret, hvorfor plejebehovet er steget betydeligt. Samtidig er madudbringning til de ældre øget fra 1 til 2 gange om ugen, af hensyn til fødevaresikkerheden, hvilket medfører et merforbrug på køkkendelen.

På Skoleudvalget ligger forventningen på linje med de foregående budgetopfølgninger, det meste af områdets forventede merforbrug på 6,8 mio. kr. stammer fra de decentrale enheder, mens en mindre del ligger på fællesstedet, hovedsageligt fordi udgifterne til specialundervisning overstiger budgettet.

I forbindelse med 3. budgetopfølgning er der fundet finansiering indenfor budgettet til den merudgift på 16,220 mio. kr., det ekstraordinært høje antal flygtninge medfører for kommunen i 2015. Udgiften finansieres på følgende måde:

Beskæftigelsestilskud

 

 

 

-9.110

Særtilskud til investering i integration fra ministeriet

 

 

-1.176

Ekstraordinært integrationstilskud fra ministeriet

 

 

-1.776

Merafkast værdipapirer

 

 

 

-658

Mindreforbrug førtidspension

 

 

-3.500

I alt

-16.220

I forbindelse med budgetopfølgningen søges ovenstående indtægtsbevillinger sammen med de udgiftsbevillinger, integrationsindsats giver anledning til på de forskellige udvalg. 

På anlæg forventes et merforbrug på 68,201 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget uden overførsler fra tidligere år. Langt størsteparten af merforbruget skyldes byggeri af nyt bycenter med torv, rådhus og nyt vejforløb, hvortil hovedparten af udgifterne var budgetteret i 2013 og 2014, hvor der var tilsvarende mindreforbrug.

Der forventes i 2015 en større låneoptagelse end oprindeligt budgetteret, dette skyldes dels uudnyttet låneramme fra 2014 som udnyttes i år, samt at det resterende låneoptag til rådhusbyggeri er blevet udskudt fra tidligere år.

På finansieringen forventes en mindreindtægt på 7,312 mio. kr. Mindreindtægten skyldes endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2014 samt midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2015 i alt en negativ regulering på 12,3 mio. kr. Reguleringen skal ses i sammenhæng med det overskud Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget lavede i 2014 på 35,039 mio. kr.

Samtidig forventes en merindtægt på afkast fra værdipapirer og aktier på 5,0 mio. kr. Merindtægten anvendes til ekstraordinært afdrag på kommunens schweizerfranklån, for at udnytte gunstig kurs og nedbringe kommunens fremtidige eksponering for senere udsving i kursen.

Økonomi:

Se sagsbeskrivelse

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 31. august 2015
Byrådet den 7. september 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.
Der laves ikke ekstraordinært afdrag på lån.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.
Der laves ikke ekstraordinært afdrag på lån.

Bilag:

314. Afkastrapport 1. halvår 2015
Sagsnr.: 200702643
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Absalon Capital udarbejder kvartalsvis rapporter for udviklingen i afkastet af kommunens beholdning af obligationer og aktier.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporten for 1.1-30.6.2015 tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har ca. 209 mio. kr. placeret i værdipapirer. Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier. Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i den finansielle strategi.

Økonomi:

Afkastet for det første halvår i 2015 udgør 5,2 mio. kr. Heraf udgør afkastet på obligationer -0,6 mio. kr. og afkastet på aktier 5,8 mio. kr. Samlet er afkastet på porteføljen på 2,57%. Det skal ses i sammenligning med Benchmarket på 1,23%.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:

Økonomiudvalget d. 31.8.2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Godkendt.

Fraværende: Steen Dahlstrøm

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Godkendt.

Fraværende: Steen Dahlstrøm


Bilag:

315. Middelfart Museum årsregnskab 2014
Sagsnr.: 2015-007473
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Middelfart Museum fremsender årsregnskab for 2014 til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender årsregnskabet for Middelfart Museum.
 • At regnskabet fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Museums driftsregnskab for 2014 viser et underskud, efter hensættelser, på kr. 75.948. Underskuddet er kr. 32.301 lavere end budgetteret. Udgifterne er kr. 384.478 lavere end budgetteret og indtægterne er kr. 520.213 højere end budgetteret. Egenkapitalen er ultimo 2014 på kr. 690.612.

Middelfart Kommune har i 2014 ydet et tilskud på kr. 2.358.544.  

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2015.
Økonomiudvalget den 31. august 2015.

Beslutning:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11 august 2015:
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Godkendt.

Fraværende: Steen Dahlstrøm

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. august 2015 kl. 13:15
Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. august 2015 kl. 13:15

Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11 august 2015:
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Godkendt.

Fraværende: Steen Dahlstrøm

Bilag:

316. Flytning af bevillinger mellem udvalg (3. nul-sag 2015)
Sagsnr.: 2015-008613
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Der er løbende behov for at flytte budgetbeløb mellem politikområder og/eller udvalg. Disse korrektioner er her samlet i en fælles sag. Korrektionerne har forbindelse til halvårsregnskabet pr. 30.6.2015

Forvaltningen foreslår:

 • At der foretages flytninger jævnfør skemaet under punktet Økonomi og jævnfør punkterne i sagsbeskrivelsen herunder.

Sagsbeskrivelse:

Omflytningerne omhandler følgende:
Opnormering af sagsbehandlingen i Børn, Unge og Fritidsforvaltningen - finansieret af anbringelsesområdet.
Omflytning af budget til fripladser fra Børn, Unge og Fritidsudvalget til Skoleudvalget.

Økonomi:

 Udvalg/politikområde2015201620172018
 ØU400 400 400 400
1015Administration400 400 400 400
1030Fælles funktioner0 0 0 0
 BAU0 0 0 0
1510Beskæftigelsesindsats0 0 0 0
 SU1.700 0 0 0
2010Undervisning1.700 0 0 0
 BUF-2.100 -400 -400 -400
2510Kultur og Fritid-400 -400 -400 -400
2515Børn-, Unge- og sundhedsudgifter-1.700 0 0 0
 SSU0 0 0 0
3035Ældre0 0 0 0
3030Sundhedsudgifter0 0 0 0
3020Handicap- og Psykiatri0 0 0 0
3060Forsørgelse0 0 0 0
 Teknisk udvalg0 0 0 0
4010Vej og Trafik0 0 0 0
4015Rekreative områder0 0 0 0
4020Bygningsvedligehold0 0 0 0
4025Jordforsyning0 0 0 0
 Beredskabskommissionen0 0 0 0
4510Redningsberedskab0 0 0 0
 Miljø- og Energiudvalget0 0 0 0
5010Natur og Miljø0 0 0 0
5015Klima og energi0 0 0 0
 I alt0 0 0 0

Rettelserne på de enkelte politikområder har ingen realøkonomisk virkning og påvirker derfor ikke kommunekassen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Godkendt.

Fraværende: Steen Dahlstrøm

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Godkendt.

Fraværende: Steen Dahlstrøm

317. Kommunegaranti for lån til Middelfart Spildevand
Sagsnr.: 2015-009158
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Middelfart Spildevand A/S skal i årene 2015 og 2016 optage lån på samlet 80 mio. kr. til finansiering af flere store anlægsinvesteringer. Projekterne omfatter blandt andet kloakering i forbindelse med rådhusbyggeriet, klimatilpasningsprojektet KlimaByen, samt et nyt indløbsbygværk på Middelfart Renseanlæg.

Forvaltningen foreslår:

 • at Middelfart Spildevands A/S ansøgning om kommunegaranti imødekommes.
 • at der i henhold til ansøgningen fra Middelfart Spildevand A/S stilles kommunegaranti for optagelse af lån i 2015 og 2016 på samlet 80 mio. kr.
 • at der stilles kommunegaranti for byggekreditten i anlægsfasen indtil endeligt lån kan hjemtages.
 • at kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,5% af restgælden pr. 31/12.

Sagsbeskrivelse:

Der er opståen en fejl i rensningen af editorteksten: 'u5' is an undeclared prefix. Line 2, position 259. Html: Middelfart Spildevand A/S søger om, at der stille kommunegaranti for lån til finansiering af deres anlægsprojekter i årerne 2015 og 2016. Det drejer sig blandt andet om kloakeringen i forbindelse med det rådhusbyggeriet, klimaprojektet Klimabyen, samt etablering af et nytn indløbsbygværk på Middelfart Renseanlæg.. Projekterne er med til at klimasikre forsyningens driftsområde, samt sikre en stabil daglig drift og håndtering af forbrugernes spildevand. Der anvendes nyeste teknologi, der hvor det giver mening.
Middelfart Spildevand A/S er underlagt konkurrencestyrelsens prisloft, der regulerer de indtægter som selskabet må opkræve hos forbrugerne. Udgifterne til ovenstående investeringer indgår i prisloftet, i form af afskrivninger over aktivernes levetid.

Økonomi:

Der ansøges om, at der stilles garanti for en samlet låneoptagelse på 80 mio. kr. i 2015 og 2016. Forventeligt fordelt med 26 mio. kr. i 2015 og 54 mio. kr. i 2016. Middelfart Spildevand ønsker at der stilles garanti for byggerkreditten i etableringensperioden.

Ifølge lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån vedrørende kloakeringen, uden at det belaster kommunens låneramme.

Høring:

Ingen høring da kommunen er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 31. august 2015
Byrådet den 7. september 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.

318. Styrelsesvedtægt for Middelfart Kommune - 1. behandling
Sagsnr.: 2015-008579
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Byrådet vedtager selv sin styrelsesvedtægt, og vedtægten - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • at det udarbejdede forslag godkendes og oversendes til 2. behandling i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Det er besluttet, at Ydelseskontoret overføres fra Social- og Sundhedsforvaltningen til Jobcentret, og at ændringen af den administrative organisation sker pr. 1. september 2015.

Som følge heraf skal der ske en tilpasning af den politiske organisation - og dermed Styrelsesvedtægten for Middelfart Kommune. Der er samtidig foretaget enkelte mindre ændringer af styrelsesvedtægten.

Forslaget indebærer følgende ændringer:

 • Ad § 11, stk. 5: Tilføjet følgende opgave under Økonomiudvalgets opgaveportefølje: "Beredskab".
 • Ad § 11, stk. 8: Krav om kommunal kvalitetskontrakt og kommunal udbudsstrategi er bortfaldet, hvorfor bestemmelse herom er fjernet.
 • Ad § 14, stk. 2: Tilføjet ordet "indsats" først i bestemmelsen, og tilføjet opgaver overflyttet til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget fra Social-og Sundhedsudvalget, nemlig: "Sociale pensioner" og "enkeltydelser i henhold til aktivloven".
 • Ad § 14, stk. 3: Det Lokale Beskæftigelsesudvalg er nedlagt, hvorfor opgaven er fjernet fra Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets opgaveportefølje.
 • Ad § 16, stk. 2: Tilføjet ordet "trivsel" i bestemmelsen, så formuleringen lyder: "forebyggende sundheds- og trivselsforanstaltninger for børn og unge".
 • Ad § 18, stk. 3: Opgaven om "råstoffer" er overflyttet til regionen, hvorfor opgaven er fjernet fra Miljø- og Energiudvalgets opgaveportefølje. Opgave om affaldshåndtering er præciseret således: "Drift af Affald og Genbrug". Opgave om renovationsvæsen er præciseret således: "Myndighedsopgaver på affaldsområdet".
 • Ad § 19, stk. 2: Opgaven om "sociale pensioner" er overflyttet til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, og der er tilføjet præcisering vedr. økonomiske ydelser, nemlig: "økonomiske ydelser i henhold til serviceloven". Herudover er tilføjet følgende opgaver: "Pas", "kørekort", "prøvelse af vielsesbetingelser på borgmesterens vegne" og "folkeregister". Endelig er tilføjet ordet "rehabilitering", nemlig: "sundhed, genoptræning og rehabilitering".
 • Ad § 19, stk. 3: Følgende opgaver er tilføjet: "rådgivning og vejledning i forhold til de opgaver, som varetages af Udbetaling Danmark" og "samarbejde med Socialtilsyn Syd om tilsyn med kommunale dag- og døgntilbud indenfor udvalgets område".
 • Ad § 22: Vedtægten træder i kraft pr. 1. oktober 2015.

Forslaget træder i kraft pr. 1. oktober 2015.

Forslag til styrelsesvedtægt - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Byrådet skal underrette Tilsynsmyndigheden om den vedtagne styrelsesvedtægt og eventuelle ændringer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Handicaprådet og Ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 31/8 2015
Byrådet - 1. behandling: 7. september 2015
Byrådet - 2. behandling: 14. september 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00
Byrådet 14. september 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

319. Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab
Sagsnr.: 2013-005796
Sagsbehandler: Claus Lund

Præsentation:

Byrådene i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle har ved årsskiftet 2014/2015 tilkendegivet, at man ønsker at etablere et kommunalt fællesskab på beredskabsområdet. På denne baggrund indstilles nu til alle 6 byråd, at vedtægter samt økonomisk konstruktion for Trekantområdets Brandvæsen godkendes.

Forvaltningen foreslår:

 • At vedtægterne godkendes,
 • At de økonomiske forudsætninger, jf. bilag 2, godkendes,
 • At overdragelsesaftale godkendes,
 • At de nuværende sideaktiviteter videreføres af "Trekantområdets Brandvæsen I/S", og at der vurderes nærmere på en eventuel fortsættelse heraf i perioden 2016 - 2018, og
 • At udgifter i forbindelse med selskabets etablering fordeles efter befolkningstallet pr. 1. januar 2015.

Sagsbeskrivelse:

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal have etableret op mod og maksimalt 20 beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. Det betyder i praksis, at antallet af beredskaber reduceres fra 86 til maksimalt 20 i Danmark.

Dannelsen af de fælles beredskaber skal ske indenfor den nuværende beredskabslovs rammer. Kommunerne skal dermed selv medvirke til, at der indgås de relevante aftaler om etablering af en række fælleskommunale selskaber i henhold til lov om kommunernes styrelse § 60, jf. beredskabslovens § 10, stk. 3.

Det er en del af aftalen mellem KL og regeringen, at kommunerne under ét bliver reduceret med 50 mio. kr. i 2015 stigende til 75 mio. kr. i 2016 og frem, som bliver reduceret i bloktilskuddet. Derudover er det forudsat i aftalen, at der kan frigøres 100 mio. kr. i kommunerne til omprioriteringer i kommunerne. Begge dele udmøntes af selskabet.

Byrådene i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle har ved årsskiftet 2014/2015 tilkendegivet, at man ønsker at etablere et sådant kommunalt fællesskab på beredskabsområdet. På denne baggrund indstilles nu til alle 6 byråd, at vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen godkendes.

Af hensyn til en sikring af, at beredskabet i alle kommuner fungerer under etableringen af et fælles beredskab vil selve etableringen skulle foregå i flere faser:
 • I 2015 forberedes sammenlægningen. Blandt større opgaver er opbygning af selskabets organisation samt påbegyndelse af arbejdet med en ny fælles risikobaseret dimensionering, der skal godkendes i deltagerkommunerne.
 • Pr. 1. januar 2016 etableres § 60 selskabet og den nye beredskabskommission påbegynder sit arbejde. Når samtlige byråd har godkendt vedtægter og vilkår, skal Statsforvaltningen godkende etableringen af selskabet.
 • Pr. 1. januar 2016 videreføres en række sideaktiviteter af selskabet. I en opstartperiode 2016-18 vurderer selskabet den varige udførelse vedrørende sideaktiviteter i dialog med ejerkommunerne.
 • I den videre proces vil den nye fælles risikobaserede dimensionering blive færdiggjort. Det er her, der kan ske ændringer af den nuværende fysiske placering af de enkelte kommuners beredskaber, ligesom antallet af medarbejdere vil blive tilpasset det nye selskabs behov. Det økonomiske potentiale effektueres og deltagerkommunerne vil blive tilbudt det serviceniveau, der er nødvendigt i forhold til den risikobaserede dimensionering.
Særligt vedrørende selskabets vedtægter og overdragelsesaftale skal oplyses følgende:
Selskabet navngives: "Trekantområdets Brandvæsen I/S". Der er i foråret 2015 ansat en ny beredskabsdirektør. Den fysiske placering af den overordnede ledelse og administration bliver i Vejle Kommune. Den fysiske placering af vagtcentral med tilhørende operative funktioner bliver i Fredericia Kommune. Der skal indgås en administrationsaftale med Vejle Kommune om økonomi, jura, IT, forsikringer, udbud, kommunikation samt løn og personalejuridiske funktioner. Beredskabscenter Gudsø indskydes i det nye selskab.

Den fysiske placering af en række understøttende funktioner til det operative beredskab overlades til det nye selskabs ledelse at beslutte, herunder at overveje om opgaven bedst varetages af selskabet eller om opgaven vil kunne være egnet til at blive udbudt.

Spørgsmålet vedrørende det supplerende frivillige beredskab afgøres af den fremtidige ledelse, når der foreligger en ny risikobaseret dimensionering og under hensyntagen til de medvirkende kommuners ønsker og traditioner, herunder geografiske traditioner.

Den fysiske placering af den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn og beredskabsplanlægning, som varetages af selskabet, sker i de enkelte deltagerkommuner og kommunerne stiller efter nærmere aftale med det nye selskab en arbejdsplads til rådighed for denne funktion.

Særligt vedrørende selskabets økonomiske forudsætninger (bilag 2) kan fremhæves:
Med henblik på at skabe forudsætningerne for en realisering af de forudsatte økonomiske gevinster, etableres selskabet med mindst mulig kapitalbinding, hvorved der opnås en fleksibilitet i dimensioneringen. Det sker bl.a. ved at større materiel leases, bygninger lejes, tjenestemænd udlånes og administrationsydelser tilkøbes.

Selskabets budgetmæssige grundlag er de enkelte kommuners eksisterende økonomiske rammer korrigeret for en række forhold, inkl. foreløbige beregninger for sideaktiviteterne. Derved er budgetterne tilpasset de ændrede økonomiske forhold som følge af bl.a. leje og leasingaftaler.
Fra 2019 og frem justeres det samlede budget for selskabet til det laveste udgiftsniveau, som den af de deltagende kommuner i selskabet har.

Udgiftsfordelingen i 2016-18 er fastlagt ud fra den nuværende kendte fordeling, kommuner imellem, mens den fra 2019 og frem vil være efter andelen af befolkningstallet. En forudsætning herfor er, at de planlagte effektiviseringer effektueres, og der derved opnås et ensartet udgiftsniveau.

I forbindelse med selskabets etablering pr. 1. januar 2016 vil kommunerne udligne et eventuelt mellemværende med de eksisterende selskaber - ingen overførsler af mer/mindreforbrug - ligesom kommunerne vil afregne de etableringsomkostninger, der måtte være i perioden frem til selskabets etablering. Fordelingen heraf sker efter befolkningstallet pr. 1. januar 2015.

Herudover vedlægges overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Middelfart Kommune. Bilag 1-7 er under udarbejdelse.

Økonomi:

Den samlede økonomi for det nye beredskab er beregnet ud fra det oprindelige budget 2014. Der er herefter korrigeret for en lang række punkter, f.eks. sideaktiviteter, udgifter til tjenestemandspension, udgifter til leje af bygninger og material mv. Beredskabets fremtidige økonomi har været koordineret på tværs mellem kommunerne og undergået revisionsopsyn. For Middelfart Kommune er den økonomiske netto-virkning af det nye beredskab, at budgettet til afregning til beredskabet skal hæves med 34.000 kr. i 2016. Dette er indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2016.

Høring:

Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 31. august 2015
Byrådet: 7. september 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

320. Planstrategi 2015 - behandling af høringssvar
Sagsnr.: 2015-004097
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Planstrategi 2015 for Middelfart Kommune og Trekantområdet har været i offentlig høring. Strategien er byrådets strategi for udviklingen og beskriver, hvordan Kommuneplan 2013 skal revideres. Middelfart Kommune har modtaget 3 høringssvar og der er til den fælles del af planstrategien indkommet yderligere 1 høringssvar i en af de andre kommuner.

Forvaltningen foreslår:

 • at der ikke foretages ændringer i Planstrategi 2015, og
 • at indstillingerne til de enkelte høringssvar tiltrædes, som beskrevet i vedlagte oversigt over høringssvar.

Sagsbeskrivelse:

Planstrategi 2015 består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der gælder specifikt for Middelfart Kommune. Den lokale Agenda 21 strategi - eller bæredygtighedsstrategi - er integreret i den lokale del.

Planstrategi 2015 blev vedtaget af byrådene i Trekantområdet primo 2015 (Middelfart byråd d. 2. feb.) og har været i offentlig høring i perioden d. 11. marts til 6. maj 2015. Byrådene har i Planstrategien besluttet at lave en delvis revision af kommuneplanen.

Som start på Kommuneplanrevision 2017 er der foreslået en idéfase i perioden 14. september – 12. oktober 2015 (se særskilt sag).

Planstrategi 2015 for Middelfart Kommune har grøn omstilling som et gennemgående tema og der fokuseres på tre indsatsområder:
 - Den bæredygtige by – boliger, borgere og fællesskaber
 - Fremtiden natur, landskab og klima
 - Erhvervsudvikling skabes i samarbejde

I revisionen af den lokale del af kommuneplanen vil planstrategiens visioner, strategier og mål i relation til fysisk planlægning blive indarbejdet i kommuneplanen. Konkret kan bl.a. følgende af Planstrategiens handlinger indebære ændringer i kommuneplanen:

 • fokus på vores bevaringsarbejde (SAVE) og kulturarven som attraktion
 • understøtte realisering af vedvarende energianlæg
 • indtænke natur ved byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning
 • give de eksisterende erhvervsområder et service- og kvalitetstjek
 • sammentænke erhverv og andre byfunktioner
Trekantområdets Planstrategi 2015 – 'Metropol på vej' – tager afsæt i Trekantområdets Vækststrategi og er baseret på tre temaer:
 - Danmarks produktionscentrum
 - Danmarks entreprenante centrum
 - Kulturmetropol

Revisionen af den fælles del af kommuneplanen vil have fokus på tre specifikke temaer: 
 • Sikre attraktive boligmiljøer i Trekantområdet
 • Forbedre adgang og kvalitet i natur- og kystområderne
 • udarbejdelse af et ”grønt Danmarkskort” (jf. statens Naturplan Danmark)

Desuden vil arealudpegninger, retningslinjer, redegørelser blive ajourført og evt. nye retningslinjer indføres på baggrund af administrationen af Kommuneplan 2013.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Middelfart Kommune har i høringsperioden modtaget 2 bidrag fra borgere til den lokale del af planstrategien samt 2 bidrag fra hhv. Region Syddanmark og Enhedslisten Vejle til den fælles del af planstrategien. Bidrag til den fælles del behandles i alle kommunerne.

De indkomne høringssvar vedlægges og forvaltningens vurdering og indstilling til hvert høringssvar fremgår af vedlagte notat.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget - 31. august 2015
Byrådet - 7. september 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

321. Kommuneplanrevision 2017 - igangsætning
Sagsnr.: 2015-008554
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

I Planstrategi 2015 har byrådet besluttet, at der skal ske en delvis revision af Kommuneplan 2013. Med henblik på igangsætning af kommuneplanrevision 2017 fremsendes oplæg til proces og tidsplan til byrådets godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • at den beskrevne proces og tidsplan for Kommuneplanrevision 2017 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Ifølge planloven skal byrådet foretage en hel eller delvis revision af kommuneplanen hvert 4. år og inden udgangen af byrådets valgperiode. I Planstrategi 2015 har byrådet besluttet, at der skal foretages en delvis revision af Kommuneplan 2013.

Kommuneplanen består - ligesom Planstrategien - af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der gælder specifikt for Middelfart Kommune.

Revisionstemaer
I Planstrategien er det beskrevet, inden for hvilke områder/temaer henholdsvis den fælles og den lokale del af kommuneplanen skal revideres (er beskrevet på særskilt sag om planstrategi og gentages her):

Planstrategi 2015 for Middelfart Kommune har grøn omstilling som et gennemgående tema og der fokuseres på tre indsatsområder:
- Den bæredygtige by – boliger, borgere og fællesskaber
- Fremtiden natur, landskab og klima
- Erhvervsudvikling skabes i samarbejde

I revisionen af den lokale del af kommuneplanen vil planstrategiens visioner, strategier og mål i relation til fysisk planlægning blive indarbejdet i kommuneplanen. Konkret kan bl.a. følgende af Planstrategiens handlinger indebære ændringer i kommuneplanen:

 • fokus på vores bevaringsarbejde (SAVE) og kulturarven som attraktion
 • understøtte realisering af vedvarende energianlæg
 • indtænke natur ved byudvikling, byomdannelse og klimatilpasning
 • give de eksisterende erhvervsområder et service- og kvalitetstjek
 • sammentænke erhverv og andre byfunktioner

Trekantområdets Planstrategi 2015 – 'Metropol på vej' – tager afsæt i Trekantområdets Vækststrategi og er baseret på tre temaer:
- Danmarks produktionscentrum
- Danmarks entreprenante centrum
- Kulturmetropol

Revisionen af den fælles del af kommuneplanen vil have fokus på tre specifikke temaer:

 • Sikre attraktive boligmiljøer i Trekantområdet
 • Forbedre adgang og kvalitet i natur- og kystområderne
 • Udarbejdelse af et ”grønt Danmarkskort” (jf. statens Naturplan Danmark)

Desuden vil arealudpegninger, retningslinjer og redegørelser blive ajourført og evt. nye retningslinjer indføres på baggrund af administrationen af Kommuneplan 2013. De statslige krav til Kommuneplan 2017 skal der også tages højde for, og de er endnu ikke udmeldt.

Proces og tidsplan
Der er lavet et forslag til proces for kommuneplanrevisionen, der tager højde for samarbejdet om den fælles del af kommuneplanen i Trekantområdet, samt involvering af borgere og byråd. Tidsplan for processen vedlægges som bilag.

Som start på Kommuneplanrevision 2017 er der indlagt en 4 ugers idéfase i perioden d. 14. september – 12. oktober 2015. Efter idéfasen vil byrådet på et temamøde drøfte evt. input fra idéfasen samt de ovennævnte revisionstemaer, med henblik på administrationens videre arbejde med Forslag til Kommuneplan 2017.

Den politiske behandling af Forslag til kommuneplan koordineres i alle Trekantområdets kommuner ligesom den efterfølgende offentlige 8 ugers høring ultimo 2016.

Efter behandling af indkomne høringssvar kan Kommuneplan 2017 vedtages i april 2017.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Der vil ske høring og involvering to gange: I idéfasen samt i den offentlige høring af Forslag til Kommuneplan 2017.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget - 31. august 2015
Byrådet - 7. september 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.

Bilag:

322. Forslag til lokalplan 165 for nyt boligområde ved Lindegaardsvej i Båring
Sagsnr.: 2015-004464
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et lokalplanforslag for en mindre boligudstykning med åben-lav ved Lindegaardsvej i den vestlige del af Båring.

Forvaltningen foreslår:

 • at forslag til lokalplan 165 for boligområde ved Lindegaardsvej godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
 • at kommunen stiller krav til ejeren om sikkerhedsstillelse for udgifterne til overtagelse af arealet efter planlovens § 47A, medmindre ejeren fraskriver sig denne ret.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede den 27. oktober 2014 at igangsætte lokalplanlægningen for ny privat boligudstykning ved Lindegaardsvej i Båring. Ejeren har nu fået udarbejdet et lokalplanforslag for området.

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 3v Asperup By, Asperup og giver mulighed for ca. 10 parcelhuse. Bebyggelsen tillades opført i blank eller pudset mur eller i træ og med både fladt tag eller med hældning. I områdets nordlige del skråner terrænet en del og der er derfor stillet krav om at bebyggelse skal tilpasses terrænet. Regnvand skal håndteres indenfor området.

Den sydligste del af området ligger inden for kommuneplanens kirkeomgivelseslinje. Der er derfor i lokalplanen medtaget bestemmelser der sikrer, at bebyggelse max opføres i 1 etage inden for kirkeomgivelseslinjen, mens der uden for tillades byggeri i 2 etager.

Området er endvidere støjbelastet med trafikstøj fra Hedegaardsvej, der ligger i lokalplanområdets vestafgrænsning. Ejeren har fået udarbejdet en støjredegørelse, der viser at såfremt der opsættes støjskærm, kan de vejledende støjgrænser overholdes. Det forudsættes, at støjafskærmningen etableres på egen grund. Bebyggelsen ud mod Hedegaardsvej kan dog kun opføres i 1 etage, mens der tillades 2 etager på grundene længst væk fra vejen.

Lokalplanforslaget er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Når en lokalplan overfører et areal fra landzone til byzone på grundejerens begæring har ejeren mulighed for inden 4 år at forlange kommunes overtagelse af dette areal, såfremt arealet fortsat benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. planlovens § 47 A.

I henhold til planlovens § 13, stk. 4 kan kommunalbestyrelsen stille krav om, at en ejer, der ønsker en lokalplan tilvejebragt, stiller en af kommunen godkendt sikkerhed dels for kommunens udgifter til udarbejdelse af lokalplan og eventuelt kommuneplantillæg, dels for kommunens udgifter til en eventuel overtagelse af ejendommen efter planlovens § 47 A. Ejeren kan i henhold til planlovens § 13, stk. 4 fraskrive sig retten til at forlange arealet overtaget af kommunen.

Der bør tages stilling til, om kommunen skal stille krav om sikkerhedsstillelse for at undgå tab i forbindelse med krav om overtagelse. Sikkerhedsstillelse i forbindelse med planudgifterne er ikke aktuelt i dette tilfælde, da bygherre selv har fået udarbejdet lokalplanforslag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt forslaget godkendes skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 18. august 2015
Økonomiudvalgsmøde - 31. august 2015
Byrådsmøde - 7. september 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 18. august 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 18. august 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 18. august 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Teknisk Udvalg - 18. august 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Fraværende: Allan Buch

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Anbefales godkendt.

Bilag:

323. Nye regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald 2016
Sagsnr.: 2015-008192
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

På Byrådsmøde den 4. maj 2015 blev det vedtaget at indføre 14-dages tømning og afhentning ved skel fra 1. januar 2016.

Dette medfører behov for en ændring af både erhvervs- og husholdningsaffaldsregulativerne hovedsageligt med fokus på dagrenovation og papir (husholdningerne).
Regulativet for husholdningsaffald fra 15. december 2011 og erhvervsaffaldsregulativet fra den 9. maj 2014, skal revideres i forbindelse med ændring af dagrenovationsordningen.

Der er endvidere præciseret nogle formuleringer og lavet enkelte korrekturrettelser i de øvrige afsnit i regulativerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At regulativet for husholdningsaffald godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring inden endelig godkendelse i Byrådet.
 • At regulativet for erhvervsaffald godkendes og sendes i 4 ugers offentlig høring inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Der er i forbindelse med den vedtagne 14-dages tømning og skelordning fra 1. januar 2016 lavet rettelser i regulativets § 9 for dagrenovation og § 10 for papir.

Der er i § 9 og 10 beskrevet ny tekst omkring indsamlingsudstyr, så de nedgravede løsninger også er nævnt som muligheder samt ny tekst i § 9.6 om placeringen af beholderen ved skel på tømmedagen.

I § 9.9 er beskrevet, hvordan afhentningen af dagrenovation sker. Her er beskrevet de nye muligheder for tømning af dagrenovation for sommerhusejerne, samt hvilke ekstra ydelser, alle borgere har mulighed for at tilkøbe.

Der er lavet de samme rettelser i § 10 for papirordningen, således at afhentning m.m. stemmer overens for de to ordninger. Der er ikke de samme tilkøbsmuligheder i papirordningen som for dagrenovation.

Der er i § 9.6 henvist til Bilag 1 - Retningslinjer for afhentning af beholdere. Dette bilag viser illustrationer af, hvor beholderen skal stå på tømmedagen. Et forsøg på at omsætte regulativteksten til billeder med lidt tekst - så den gøres mere læsevenlig og forståelig for borgerne.

Der er i regulativet givet mulighed for, at visiterede borgere kan få afhentet deres beholder på standplads uden merbetaling. Oplæg til visitationsordning er udarbejdet sammen med Socialforvaltningen og vedlagt som bilag.

Derudover er der præciseret bestemmelser omkring fælles affaldsløsninger i § 7.4. Dette sker på baggrund af flere henvendelser fra boligforeninger, sommerhusområder samt ejerforeninger, som ønsker at etablere fælles affaldsløsninger for især dagrenovation.

Der er endvidere tilføjet oplysninger i husholdningsregulativets § 21 omkring krav til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, i henhold til affaldsbekendtgørelsens regler. Ordningen er ikke ændret, men reglerne i affaldsbekendtgørelsen er præciseret - herunder brug af Byg og Miljø til anmeldelse samt sorteringskravene til bygge- og anlægsaffald.

I erhvervsaffaldsregulativet er § 10 - ordning for dagrenovationslignende affald opdateret så regler stemmer overens med reglerne i § 9 i husholdningsregulativet.
Endvidere er der rettet sproglige formuleringer i de øvrige afsnit.

Der er tilføjet afsnit i erhvervsaffaldsregulativets § 17 - Ordning for olie- og benzinudskillere, som tidligere er blevet fjernet under henvisning til at der skulle udarbejdes særskilt spildevandsregulativ med disse regler. Det bliver dog ikke tilfældet, hvorfor reglerne genindføres i erhvervsaffaldsregulativet.

Regulativet er udarbejdet i den nationale regulativdatabase - NSTAR, hvor layout m.m. er fastsat fra centralt hold. Teksten fra §1 -6 kan ikke revideres, da den er låst med undtagelse af definitioner i § 3.
Der er i affaldsbekendtgørelsen et krav om en offentlig høring på 4 uger. Forvaltningen vil i den forbindelse sende husholdningsregulativet i særskilt høring til både ældre- og handicaprådet.

Økonomi:

Vedtagelsen af regulativet har ikke økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Takster, herunder takster for merydelser som sommertømning og afhentning ved standplads behandles i forbindelse med behandlingen af budget 2016.

Høring:

Regulativ for husholdningsaffald 2016 sendes i høring hos handicaprådet og ældrerådet i forbindelse med den offentlige høring.
Oplæg til visitationsordningen sendes i høring sammen med husholdningsregulativet, som lovet i forbindelse med byrådsvedtagelsen af ændring af renovationsordning for dagrenovation og papir 4. maj 2015.
Høringsperioden forventes at løbe fra den 8. september til den 6. oktober 2015.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Økonomiudvalget - 31. august 2015
Byrådet - 7. september 2015

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 12. august 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 12. august 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller foraltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Anbefales godkendt.


Bilag:

324. Vedtagelse af vandhandleplan (Vandplan 1)
Sagsnr.: 2014-014865
Sagsbehandler: Erik Madsen

Præsentation:

Statens vandplaner for første planperiode 2009-2015 blev vedtaget den 30. oktober 2014. I henhold til miljømålsloven skal kommunalbestyrelsen senest 12 måneder efter offentliggørelsen af vandplanerne vedtage en handleplan for realisering af vandplanens indsatsprogram indenfor kommunens geografiske område i hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn.

Handleplanen har været i offentlig høring fra den 12. marts 2015 til den 8. maj 2015. Der er indkommet 2 høringssvar til forslaget til vandhandleplan.

Høringssvarene er behandlet i vedlagte hvidbog. Af hvidbogen fremgår forvaltningens forslag til ændringer i handleplanerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender hvidbogen og dermed vedtager kommunens endelige handleplan for hovedvandopland Lillebælt/Fyn

Sagsbeskrivelse:

EU's vandrammedirektiv er implementeret i Miljømålsloven og staten har i henhold til Miljømålsloven udarbejdet vandplaner for 23 hovedvandoplande. Vandplanerne skal sikre, at alt overfladevand og grundvand har god tilstand i 2015. De statslige planer indeholder mål for de enkelte hovedvandoplande samt et indsatsprogram, som beskriver, hvilken indsats og hvilke virkemidler der skal til for at nå målene.

Statens vandplan for den første af tre planperioder (2009-2015) blev første gang vedtaget den 22. december 2011. Kort efter kommunen i 2012 havde udarbejdet og vedtaget en handleplan til vandplanen, blev vandplanen kendt ugyldig - hvorved de kommunalt udarbejdede handleplaner også blev ugyldige. Statens vandplan blev vedtaget igen den 30. oktober 2014, hvorefter forvaltningen har redigeret den tidligere vedtagne handleplan til at passe på den nye vandplan.

Den kommunale vandhandleplan skal sikre implementering af indsatsprogrammerne i statens planer. Handleplanens mål er derfor fastsat med udgangspunkt i de statslige indsatsprogrammer.

Kommunen har modtaget to høringssvar, som er fra henholdsvis en lodsejer ved et vandløb med en vandløbsindsats og fra Naturstyrelsen.

Høringssvaret fra lodsejeren omhandler en konkret vandløbsindsats og det giver ikke anledning til ændringer i handleplanen, da denne alene er en tidsmæssig prioritering af statens vandplan.

Høringssvaret fra Naturstyrelsen omhandler dels fejlagtig samlet længde af rørlagte vandløb angivet i vandhandleplanen til genåbning i Middelfart Kommune og dels ændringer på spildevandsområdet.

Den samlede længde rørlagte vandløb angivet til genåbning i Middelfart Kommune er ændret flere gange i løbet af vandplansprocessen. Bl.a. er to lange rørføringer ved motorvejen fjernet fra indsatsprogrammet. Forvaltningen har ikke været opmærksom på, at en ikke tilrettet vandløbslængde var angivet i forslaget til vandhandleplan. Dette tal er nu ændret, men indsatsen på vandløbsområdet er ikke ændret i forhold til beskrevet i forslaget til vandhandleplan. 

På spildevandsområdet pointerer Naturstyrelsen, at spildevandsindsatsen overfor regnbetingede udløb og ejendomme i det åbne land, skal være gennemført senest den 30. oktober 2016. Indsatsen med de fire udpegede regnbetingede udløb i Nørre Aaby til Viby Å omfatter semiseparering i Nørre Aaby samt etablering af regnvandsbassiner inden udløb i Viby Å. Dette er meget omfattende og kan blive problematisk at nå indenfor denne tidshorisont. Kommunen og spildevandsselskabet bestræber sig dog på i videst muligt omfang på at gennemføre den i vandplanen fastlagte spildevandsindsats indenfor vandplanens rammer.

Naturstyrelsens bemærkninger har givet anledning til disse småændringer i vandhandleplanen, hvilket er beskrevet i hvidbogen.

For hvert høringssvar er der i hvidbogen lavet et resumé og forslag til svar (forvaltningens bemærkninger) efterfulgt af en indstilling til politisk beslutning om evt. ændring i handleplanen.

Økonomi:

Der er etableret støtteordninger til de enkelte vandløbsindsatser, således at kommunerne kan søge staten om støtte til dels forundersøgelser og dels realisering af de enkelte projekter. Der er udført forundersøgelser på samtlige vandløbsindsatser i kommunen, hvilket er finansieret af staten. Pga. den store forsinkelse af vandplanen er der ikke krav til kommunen om, at alle indsatser er færdigbehandlet inden udgangen af 2015, som det oprindeligt var meningen. Forvaltningen vil i løbet af 2015 ansøge staten om finansiering af vandløbsindsatserne, og endelig realisering afhænger af statsligt tilsagn om finansieringen.

Spildevandsindsatserne finansieres over taksterne.

Høring:

Ingen høring af handicaprådet og ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Økonomiudvalget - 31. august 2015
Byrådet - 7. september 2015

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget -12. august 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 12. august 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 12. august 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.


Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Miljø- og Energiudvalget -12. august 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Anbefales godkendt.


Bilag:

2014-014865-45Endelig vandhandleplan.docx
2014-014865-46Hvidbog.docx
325. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021
Sagsnr.: 2015-002231
Sagsbehandler: Bjarne Simon Rasmussen

Præsentation:

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021.

Tillægget er udarbejdet med henblik på at sikre grundlaget for tiltag til reduktion af overløb af spildevand fra 5 udløb til Viby Å i Nørre Åby. Tiltagene består af en semiseparering (delvis separering af regnvand og spildevand) af 5 områder i Nørre Åby, som på nuværende tidspunkt er fælleskloakeret.

Middelfart Byråd godkendte på mødet den 7. april 2015 forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2009 - 2021 for Middelfart Kommune, som efterfølgende har været i offentlig høring i perioden 15. april 2015 til 10. juni 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Forslag til tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes gældende Spildevandsplan 2009 - 2021 har været sendt i offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Økonomi:

Ledningsanlæg og regnvandsbassiner projekteres og udføres af Middelfart Spildevand A/S og vil ikke have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Økonomiudvalget - 31. august 2015
Byrådet - 7. september 2015

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget -12. august 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Paw Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 12. august 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 12. august 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Paw Nielsen var fraværende.


Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Miljø- og Energiudvalget -12. august 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Paw Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: John Kruse

Bilag:

326. Vandplanindsats - Etablering af fiske- og faunapassage ved Fyllested Mølle
Sagsnr.: 2013-000059
Sagsbehandler: Peter Hyldegaard

Præsentation:

Vandplan 2009 – 2015 indebærer, at der skal skabes fri fiske- og faunapassage ved opstemningen i Storå ved Fyllested Mølle (ODE-1217). Udmøntningen af vandplanens indsatser er pålagt kommunerne. Med henblik på at sikre den frie passage har Middelfart Kommune udarbejdet et projekt for etablering af et stryg i Storå ved stemmeværket ved Fyllested Mølle.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles tilladelse i overensstemmelse med vedlagte udkast til afgørelse.
 • At der indledes en proces med henblik på ekspropriation af ejerens ret til indvinding af vand fra Storå og ret til opstemning af vandet i Storå samt ekspropriation af rådighedsindskrænkningerne i forbindelse med det nye omløb.

Sagsbeskrivelse:

Opstemningen ved Fyllested Mølle har en faldhøjde på ca. 2,7 m og er beliggende 6,8 km fra havet. Opstemningen er etableret som en dæmning over ådalen lige nord for kirken. Dæmningen er forsynet med et stemmeværk, der er placeret under broen for Kirkevej over Storå. Oplandet til opstemningen er på ca. 130 km2, svarende til 1/20 af Fyns areal. Fri passage ved opstemningen vil give adgang for vandrefisk til mere end 100 km vandløb. Projektet indgår også i en større sammenhæng med erhvervsfremmeprojektet til styrkelse af fiskebestandene i de fynske vande – Havørred Fyn.

Opstemningen ved Fyllested Mølle er oprindeligt etableret med henblik på drift af en kornmølle under hovedgården Kærsgård. Senere har vandkraften været udnyttet til elproduktion med 2 turbiner. Elproduktionen er ophørt i 2003.

Projektet indebærer, at der ikke længere kan indvindes vand til turbinedrift fra Storå, og at vandet i Storå ikke længere kan opstemmes ved stemmeværket ved Kirkevej. Derfor skal disse 2 rettigheder for ejeren eksproprieres. Afløb fra søerne ved avlsgården og dræn fra området øst for engen langs Storå sikres afløb til mølledammen, hvor det kan opstemmes og sikre vandspejl i mølledammen. Fra mølledammen kan vandet ledes over stemmeværket.  

Projektet udføres på matr. nre. 1bd og 1bb begge Kærsgård Hgd., Brenderup tilhørende Henri Hage og Christoffer Hage, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup, samt på Middelfart Kommunes vejareal. Der er afholdt flere møder med lodsejerne, hvor projektet er drøftet. Det har ikke været muligt at nå til enighed med lodsejerne om projektet og erstatningen for dette.

Projektet blev sendt til udtalelse ved lodsejerne den 28. januar 2015 og har ligeledes været offentliggjort i tidsrummet fra den 28. januar 2015 til den 25. marts 2015. Der har i dette tidsrum været mulighed for offentligheden at komme med bemærkninger til projektet. Bemærkningerne til projektet fremgår af udkastet til afgørelse.

Økonomi:

Udgifterne til projektets gennemførelse afholdes af midler fra NaturErhvervstyrelsen og fra Naturstyrelsen til vandplanindsatsen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da det ikke er relevant.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Økonomiudvalget - 31. august 2015
Byrådet - 7. september 2015

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 12. august 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 12. august 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Miljø- og Energiudvalget - 12. august 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Paw Nielsen var fraværende.

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: John Kruse

Bilag:

327. Nye principper for budgettildeling på børn- og ungeområdet samt voksen og ældreområdet
Sagsnr.: 2015-007700
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

I forbindelse med KLK’s analyse af effektiviseringspotentialet i Middelfart Kommune, blev det anbefalet, at der på kernevelfærdsområderne børn og unge samt voksne og ældre, skal indføres nye principper for budgettildeling og årlig budgetregulering.

Dette sker ikke mindst i lyset af, at de nuværende principper bag den tekniske budgetlægning har haft en tendens til at give en opdrift i de budgetterede serviceudgifter, som ikke altid i tilstrækkeligt omfang har været begrundet i den objektive udvikling i kommunens indbyggertal, befolkningssammensætning og prisen på at producere de borgernære services.

Sagt med andre ord: Der har været en uhensigtsmæssig tendens til, at de hidtidige budgettildelingsprincipper løfter udgiftsbudgetterne mere end de objektive forhold tilsiger og hurtigere kommunen har finansiering til. Konsekvensen heraf er, at de årlige besparelsesopgaver i forbindelse med budgetlægningen bliver uforholdsmæssige store.

Direktionen har på den baggrund nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at finde frem til nye og mere retvisende principper for budgettildeling på kernevelfærdsområderne børn og unge samt voksne og ældre.

Forvaltningen foreslår:

 • At Børn- og Ungeområdet fremover underlægges følgende styringsprincipper: 
  • Dagtilbudsområdet: Demografikorrigeret budgettildeling på budgetområder, hvor udgifterne må karakteriseres som værende variable, mens øvrige områder reguleres i forhold til pris- og lønudviklingen. 
  • Skoleområdet: Demografikorrigeret budgettildeling på budgetområder, hvor udgifterne må karakteriseres som værende variable, mens øvrige områder reguleres i forhold til pris- og lønudviklingen. 
  • Det specialiserede børn og ungeområde (Børn og Familie): Rammestyring baseret på almindelig pris- og lønfremskrivning uden demografiregulering.
  • At Voksen og Handicapområdet fremover underlægges følgende styringsprincipper:
   • Det almindelige voksenområde samt ældreområet: Demografikorrigeret budgettildeling med korrektion for sund aldring på budgetområder, hvor udgifterne må karakteriseres som værende variable, mens øvrige områder reguleres i forhold til pris- og lønudviklingen.
   • Det specialiserede voksen og handicapområde (Handicap og Psykiatri): Rammestyring baseret på almindelig pris- og lønfremskrivning uden demografiregulering.
  • At der på ovenstående områder alene foretages tekniske tilretninger for demografiregulering samt de lovændringer, der fremgår af Social- og Indenrigsministeriets Lov og Cirkulæreprogram. Øvrige tekniske tilretninger bevilliges kun, hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder og der findes tungtvejende begrundelser herfor.  
  • At de nye principper for budgetlægning er gældende fra og med 2016.

  Sagsbeskrivelse:

  Formålet med at ændre styringsprincip på børn og ungeområdet og voksen og ældreområdet er dels at sikre en tættere kobling mellem budgettildelingen og de underliggende faktorer, som påvirker udgiftstrykket på området, samt dels at opnå en støtte parallelitet mellem udviklingen i kommunens serviceudgifter og kommunens indtægtsgrundlag.

  Den hidtidige praksis har været, at hver forvaltning ud fra det pris- og lønfremskrevne basisbudget udarbejder en række tekniske tilretninger, som afspejler ændringer i de forventede priser og mængder på forskellige delområder.  

  Udfordringen med den hidtidige budgetlægningsmetode har været, at både priser og mængder kan være vanskelige definere og omsætte til et fast styringsprincip. På de enkelte delområder er priser og mængder er ikke altid er objektivt givne størrelser med en klar kobling til befolkningsprognosen. Derudover er det problematisk, at mængder og gennemsnitspriser kan stige og falde som konsekvens af ændringer i stramningsgraden i forvaltningernes visitationspraksis.

  Eksempelvis kan en lempelse af visitationspraksis vedrørende specialundervisning sende flere børn over i specialundervisningstilbud, hvilket under de gamle budgetlægningsprincipper udløser en teknisk tilretning på gennemsnitsprisen. Tilsvarende kan en slækket visitationspraksis på anbringelsesområdet føre til både et stigende antal anbringelser eller stigende gennemsnitspriser, fordi ”foranstaltningsmixet” forskydes i retning af de tungere foranstaltninger.

  Et yderligere problem med den hidtidige budgetlægningsmetode er, at store centrale budgetområder og puljer har været friholdt fra systematisk mængderegulering, selv områderne faktisk har betydelig udgiftsvariabilitet.

  Det foreslås på den baggrund, at dagtilbudsområdet, skoleområdet samt det almindelige voksenområde og ældreområdet fremover underlægges ”demografikorrigeret rammestyring” på baggrund af kommunens befolkningsprognose.

  Princippet er, at områdernes udgiftsbudgetter først opdeles i variable udgifter (dvs. udgifter som må forventes at variere tilnærmelsesvist med den antalsmæssige udvikling i de relevante målgrupper) og faste eller kvasifaste udgifter (dvs. udgifter, der ikke, eller kun i begrænset omfang, påvirkes af mængdeændringer).

  Budgettildelingen til områderne fremkommer herefter ved at pris- og lønfremskrive det oprindelige budget med KL’s PL-skøn, hvorefter det fremskrevne beløb, på de variable udgiftsområder, demografireguleres i forhold til den antalsmæssige udvikling i områdets relevante målgruppe.

  For det specialiserede børn- og ungeområde, samt det specialiserede voksen og handicapområde, foreslås det dog, at områderne alene rammestyres, med en fastlåsning af rammen på 2015-niveau. Herefter reguleres rammen årligt med pris og lønudviklingen. Med en præciseret rammestyring på det specialiserede socialområde vil de senere års opdrift i de budgetterede nettodriftsudgifter på især voksen og handicapområdet blive bremset. 

  Rammestyringen på områderne indebærer, at de enkelte udvalgsområder hvert år skal lægge et budget og efterfølgende finde løsninger og opnå budgetoverholdelse indenfor den totale ramme, men samtidig relativt frit kan foretage omprioritere indenfor rammen.

  Ud over selve demografireguleringen og de lovændringer, der fremgår af Lov og Cirkulæreprogrammet, gives der ikke tekniske tilretninger til områderne med mindre der findes helt særlige og tungtvejende begrundelser herfor.

  Uddybende beskrivelser af rammestyringen på de enkelte delområder findes i bilagsmaterialet.

  Særligt for skole og Dagtilbudsområdet:

  Udgifterne på Dagtilbuds- og Skoleafdelingens centrale og decentrale områder er i betydelig grad forbundne kar. Stiger udgifterne eksempelvis til køb af efterskolepladser eller specialskolepladser udenfor kommunen, så bør udgifterne til at drive specialskole eller 9-10 klasse i eget regi falde tilsvarende. Det foreslås derfor, at der indføres et princip, hvorefter der indenfor rammen først tildeles budget til de centrale budgetområder, hvorefter restbudgettet fordeles ud på kommunens egne institutioner. De decentrale budgetter vil således være residualt bestemte.

  Økonomi:

  Udgangspunktet for fastsættelsen af rammen for 2016 er budgettildelingen for 2015, dvs. det oprindelige budget 2015.

  Det er forvaltningens vurdering, at de nye principper for budgettildeling vil give en mere retvisende budgetlægning, herunder en tættere kobling mellem budgettildelingen og de faktorer, der påvirker udgiftstrykket på de enkelte områder. Derudover vil ændringen skabe øget parallelitet mellem udviklingen i kommunens serviceudgifter og indtægter.

  Det må forventes, at det samlede omfang af tekniske tilretninger reduceres væsentligt, hvilket alt andet lige vil lette opgaven med at lægge et budget i balance.

  Høring:

  Ingen høring.

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget d. 31. august 2015
  Byrådet d. 7. september 2015

  Beslutning:

  Økonomiudvalget den 31. august 2015
  Indstilles til godkendelse.
  Evalueres om et år.

  Fraværende: John Kruse

  Behandlingsplan

  Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
  Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

  Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

  Økonomiudvalget den 31. august 2015
  Indstilles til godkendelse.
  Evalueres om et år.

  Fraværende: John Kruse

  Bilag:

  328. Tilskud til pasning af egne børn
  Sagsnr.: 2015-006880
  Sagsbehandler: Tove Vestergaard-Nielsen

  Præsentation:

  Forslag til oprettelse af forsøgsordning med tilskud til pasning af egne børn. 

  Forvaltningen foreslår:

  • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget, som en etårig forsøgsordning, beslutter at give forældre, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn.
  • At ordningen omfatter børn i alderen 24 uger og indtil barnets børnehavestart. 
  • At tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.
  • At tilskuddet udgør 75 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen, hvilket svarer til tilskuddet til privat pasning. Tilskuddet vil være 5.185 kr. pr. måned i 12 måneder.

  Sagsbeskrivelse:

  I henhold § 86 i Dagtilbudsloven kan et Byråd beslutte at give forældre mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn, i stedet for en plads i et dagtilbud.

  Tilskuddet kan, ifølge § 86, gives til forældre med børn i aldersgruppen 24 uger og indtil skolestart. Dog har byrådet mulighed for at beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe indenfor den givne ramme.

  I Middelfart Kommune fravalgte Byrådet i 2008 muligheden for tilskudsordningen,begrundet i et ønske om at anvende resurcerne på gode normeringer i en bred vifte af dagtilbud (dagpleje, vuggestuer, børnehaver, private passere, dagtilbud med udvidede åbningstider). Hensigten var at prioritere et målrettet og kvalitetsbevidst arbejde, med læring knyttet op på de 6 læreplanstemaer.

  Dagtilbudsafdelingen har, i løbet af det sidste års tid, modtaget flere forældreforespørgsler på muligheden for tilskud til pasning af egne børn i alderen 0 til 2 år.

  Ifølge § 87 og 88 er der følgende betingelser for at kunne opnå tilskud til pasning af egne børn:

  • At ansøgeren ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt.
  • At ansøgeren har opholdt sig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år. 
  • At der maksimalt kan udbetales tre tilskud til samme husstand.
  • At det samlede tilskud pr. husstand ikke overstiger beløbet for maksimale dagpenge.

  Økonomi:

  Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Byrådet kan beslutte at fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode.

  Iflg. § 89 i Dagtilbudsloven kan tilskuddet højst udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. 

  Tilskuddet vil være kr. 5.185 pr. måned i 12 måneder og kan findes inden for rammen til pasning af 0-2-årige.

  Høring:

  Ingen.

  Behandlingsplan:
  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2015.
  Økonomiudvalget den 31. august 2015.
  Byrådet den 7. september 2015.

  Beslutning:

  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2015:
  Indstilles til godkendelse.

  Økonomiudvalget den 31. august 2015
  Anbefales godkendt.

  Fraværende: John Kruse

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. august 2015 kl. 13:15
  Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
  Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. august 2015 kl. 13:15

  Indstilles til godkendelse.

  Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2015:
  Indstilles til godkendelse.

  Økonomiudvalget den 31. august 2015
  Anbefales godkendt.

  Fraværende: John Kruse

  329. Driftsgaranti privatinstitutioner
  Sagsnr.: 2015-005903
  Sagsbehandler: Anette Christoffersen

  Præsentation:

  Behandling af privatinstitutioners 3 måneders garantistillelse.

  Forvaltningen foreslår:

  • At nuværende praksis med 3 måneders driftsgarantistillelse fastholdes.

  Sagsbeskrivelse:

  Forvaltningen har fået en forespørgsel fra en privatinstitution om mulig nedsættelse af driftsgarantistillelse fra de nuværende tre måneder til en måned.

  Forvaltningen har været i kontakt med KL om mulighederne for en ændring. KL henviser til dagtilbudsloven VEJ nr. 9109 af 27/02/2015 stk. 241, og oplyser, at det er op til den enkelte kommune, hvor lang driftsgarantien skal være.

  I vejledningen beskrives, at Kommunalbestyrelsen kan stille krav om en driftsgaranti i forbindelse med godkendelsen af en privatinstitution. Formålet med kravet om driftsgaranti er at sikre, at privatinstitutionen kan yde sikkerhed for det nødvendige antal pladser, hvis en privatinstitution ophører. Driftsgarantien er dermed en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres et tab ved ophør af privatinstitutionen.

  I forhold til Middelfart Kommunes størrelse og kapacitet er det vurderet, at det vil kræve 3 måneder, at finde det nødvendige antal kommunale pladser til børnene fra en privatinstitution ved dennes eventuelle ophør. Dette er for at sikre den mest hensigtsmæssige og forsvarlige overgang for de berørte børn og forældre.

  Økonomi:

  Hvis nuværende praksis om driftsgaranti ændres som foreslået ved en privatinstitutions ophør, vil Middelfart Kommune skulle overtage garantiforpligtelsen i form af en overkapacitet i den nuværende drift. Overkapaciteten forventes at blive på to måneder og skal bruges til at kunne optage og sikre gode overgange for børnene i de kommunale dagtilbud.

  Høring:

  Ingen.

  Behandlingsplan:
  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2015.
  Økonomiudvalget den 31. august 2015.
  Byrådet den 7. september 2015.

  Beslutning:

  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2015:
  Indstilles til godkendelse.

  Økonomiudvalget den 31. august 2015
  Anbefales godkendt.

  Fraværende: John Kruse

  Behandlingsplan

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. august 2015 kl. 13:15
  Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
  Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

  Børn- Kultur og Fritidsudvalget 11. august 2015 kl. 13:15

  Indstilles til godkendelse.

  Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

  Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2015:
  Indstilles til godkendelse.

  Økonomiudvalget den 31. august 2015
  Anbefales godkendt.

  Fraværende: John Kruse

  LUKKEDE SAGER