Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 22. juni 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
22. juni 2015 kl. 16:45
Tilstede:
Steen Dahlstrøm
Agnete Damkjær
John Kruse
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Mikkel Dragmose-Hansen
Anni B. Tyrrestrup
Johannes Lundsfryd Jensen
Niels Bebe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

304. Ekspropriation af adgangsforhold til Østergade 13 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2015-003066
Sagsbehandler: Ditte Diana Holmgaard Storm

Præsentation:

Der har været afholdt åstedsforretning på ejendommen Østergade 13, 5500 Middelfart, den 24. april 2015.
Ekspropriationen vedrører ændring af overkørsler fra ejendommen til Hans Bangsvej.
Hans Bangsvej nedlægges og der bygges ny vej i forbindelse med byggeriet af rådhus og nyt bycenter.

Indsigelsesperioden er overstået, og der kan træffes endelig beslutning om ekspropriation af overkørslerne.

Forvaltningen foreslår:

 • At der træffes beslutning om ændring af adgangsforholdene på ejendommen Østergade 13, 5500 Middelfart med matrikel nr. 12a Middelfart Bygrunde i henhold til vejlovens § 69, lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune afholdt den 24. april 2015 åstedsforretning med den berørte lodsejer.
Der er ikke opnået forlig med lodsejeren.

Lodsejeren gør indsigelse mod proceduren og hjemmelen til afholdelsen af ekspropriationsforretningen, da lodsejer mener, at det i den givne situation ikke er hjemmel i henhold til vejloven til at gennemføre ekspropriationen af indkørslerne.
Forvaltningen har drøfte indsigelsen med landinspektøren. Han er af den klare opfattelse at vejlovens ekspropriationsbestemmelser kan anvendes i denne situation. Forvaltningen indstiller derfor, at der ikke tages hensyn til indsigelsen, og sagen fortsættes som planlagt.


Lodsejers bemærkninger fremgår af bilag til sagen.

Økonomi:

Erstatning og udgifter til ekspropriationen afholdes af budgettet for byggeri af nyt rådhus.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015.

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15
Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

305. Servitut på ledninger og brønde samt beslutning om ekspropriation i forbindelse med lukning af Kappelsbjergvej
Sagsnr.: 2015-006224
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I henhold til "Tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021" etableres en ny regnvandsledning med tilhørende brønde og bygværker for afvanding af området omkring det nye bycenter med rådhus i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At rettigheder på private arealer erhverves ved ekspropriation.
 • At der afholdes åstedsforretning med baggrund i vedlagte ekspropriationsplan fra Grontmij A/S, tegning nr. 43 dateret 1. juni 2015.

Sagsbeskrivelse:

Trafik- og vejafdelingen har fremsendt materiale fra Middelfart Spildevand A/S til afholdelse af en ekspropriation for etableringen af ny regnvandsledning fra Middelfart by og ud i Lillebælt.

Der skal pålægges en servitut på matrikel nr. 405a Middelfart Bygrunde, Middelfart for sikring af ledninger, brønde og bygværker under og i terræn. Servitutten dækker nye ledningsanlæg for regnvand.

Økonomi:

Udgifterne til erstatninger afholdes af Middelfart Spildevand A/S.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg 9. juni 2015
Teknisk Udvalg 22. juni 2015
Økonomiudvalg 22. juni 2015
Byrådet 22. juni 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Sagen udsat.

Teknisk Udvalg den 22. juni 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.
Allan Buch og Flemming Worsøe deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15
Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15

Sagen udsættes.
Allan Buch og Flemming Worsøe deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

2015-006224-2Tegning TP-43
306. Lokalplan 161 - boliger på Færøvej
Sagsnr.: 2014-012916
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 161 og tilhørende kommuneplantillæg for boliger på Færøvej.

Forvaltningen foreslår:

 • At planerne vedtages endelig, dog med ændret formulering for erhverv i boligområder(tilrettet standardtekst som efter planforslaget er udarbejdet) samt præcisering at selvstændige carporte må opføres med fladt tag, samt mindre formuleringsmæssige ændringer.

Sagsbeskrivelse:

Kommune- og lokalplanforslaget har været i offentlig høring i otte uger fra 16. april til 11. juni 2015. Der er i høringsfasen ikke indkommet indsigelser m.v. til planforslagene. Der er dog indkommet anmodning om uddybning af lokalplanens bestemmelser. Der ønskes bekræftelse på, at lokalplanens bestemmelse om levende hegn i skel ikke er til hinder for eksisterende fast hegn i skel. Det er meddelt, at lokalplanen ikke er til hinder for bibeholdelse af eksisterende faste hegn. Derudover er der spurgt ind til ordet principiel placering af vejadgang til området. Her er der meddelt, at vejadgangen til grundene både fra bygherre og kommunens side er ønsket placeret.

Odense Bys museer har i offentlighedsfasen orienteret om, at der ikke er fundet jordfaste fortidsminder i området. Selve brevet er videregivet til bygherren.

Lokalplanen giver mulighed for tre boliger med vejadgang til Færøvej. Da om rådet i dag er beliggende i et offentlig område(sygehus) er der udover lokalplan udarbejdet kommuneplantillæg, som overfører området til boligområdet ved Færøvej.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Kommune- og lokalplanforslag har været i offentlig høring i otte ugers offentlig høring. Handicaprådet og Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 22. juni 2015
Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 22. juni 2015
Teknisk Udvalg indstiller lokalplanen til godkendelse med forvaltningens bemærkninger.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 22. juni 2015 kl. 16:30
Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 22. juni 2015 kl. 16:30

Teknisk Udvalg indstiller lokalplanen til godkendelse med forvaltningens bemærkninger.

Bilag:

307. Aftale om anvisningsret Teglværket seniorbo
Sagsnr.: 2015-004470
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Indgåelse af aftale om at overdrage anvisningsretten til boligorganisationen Civica vedr. Teglværket Seniorbo.

Forvaltningen foreslår:

 • at aftalen om overdragelse af ansvisningsretten til Teglværket Seniorbo overgår til Boligorganisationen Civica

Sagsbeskrivelse:

I september 2014 godkendte Middelfart Byråd opførelse af seniorbofællesskab bestående af 18 ældreboliger på Teglværksgade i Middelfart. Boligorganisationen Civica, som er i færd med at opføre boligerne, ønsker at få sat en proces i gang med den fremtidige udleje af boligerne i det nye bofællesskab. Derfor er der udformet en aftale om overdragelse af anvisningsretten til Civica.
Formålet med aftalen er at give ældre borgere mulighed for at blive boende eller bosætte sig i Middelfart, når deres boligbehov ændrer sig. Målgruppen vil derfor være par og enlige, der er fyldt 55 år, og som har nået den alder, hvor børnene er flyttet hjemmefra.  Da der er tale om et seniorbofællesskab, er det vigtigt, at den enkelte beboer støtter op om fællesskabstanken.

Seniorbofællesskabet er opført som ældreboliger. Når Middelfart Kommune overdrager anvisningsretten til boligorganisationen indebærer dette, at kommunen frigøres for forpligtigelsen til at betale tomgangsleje, og der garanteres heller ikke for tab ved fraflytning, idet denne forpligtigelse ved aftalen overgår til boligafdelingen. Afdelingen skal stille boliger til rådighed for Middelfart Kommune jf. den almindelige 25% anvisningsregel.

Aftalen om anvisningsretten har været til høring hos ældrerådet. Ældrerådet kan anbefale aftalen og er samtidig kommet med input til elementer som evt. vil fremgå afdelingens vedtægter om husdyrshold, pligter etc. Afdelingens vedtægter udformes på første afdelingsmøde af beboerne i seniorbofællesskabet. 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ældrerådet er blevet hørt og vedhæftet er deres høringssvar.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 22. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45

Bilag:

308. Fritagelse for dispositionsfondsdækning
Sagsnr.: 2014-007551
Sagsbehandler: Julie Rousing

Præsentation:

Nr. Aaby Ældreboligselskab har i 2014 anmodet Byrådet om at blive fritaget for dispostionsfondsdækning.

Forvaltningen foreslår:

 • at Nr. Aaby Ældreboligselskabs anmodning ikke imødekommes
 • at fremadrettet delegeres beslutningskompetencen fra Byrådet til økonomiudvalget vedr. ansøgninger fra de almene boligorganisationer i Middelfart om brugen af deres dispositionsfondsmidler.

Sagsbeskrivelse:

Siden april 2013 åbnede lovgivningen op for, at boligorganisationens dispositionsfond fritages for dækning af en afdelings udgifter til tab som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen.
Med en godkendelse af en fritagelse vil boligselskabet selv kunne vælge om en evt. dækning skal finde sted, eller om den pågældende afdeling alene skal bære udgifterne. Hertil skal bemærkes, at hvis udgifterne er omfattet af reglerne om kommunal betaling af leje og garanti ved fraflytning, er det under alle omstændigheder en kommunal udgift og vil ikke påvirke afdelingen.

Nr. Aaby Ældre boligselskab består af primært af ældreboliger, hvorfor risikoen for, at dispositionsfonden skal dække tab som følge af manglende betalinger, er minimal. Herudover har Nr. Aaby Ældreboligselskab en velpolstret dispositionsfond samt en sund økonomi i alle afdelinger, hvorfor anmodningen om fritagelse for dispostionsdækning ikke er relevant set i lyset af at Nr. Aaby Ældre boligselskab har en sund økonomi.

Jf. lov om almene boliger m.v. § 20 kan Byrådet til hver en tid i særlige tilfælde godkende, at de nævnte udgifter ikke, eller kun delvis, dækkes af dispositionsfonden, hvis boligselskabets økonomiske situation gør dette nødvendigt.

Herudover er det indstillet at fremtidige ansøgninger fra de almene boligorganisationer vedr. brugen af dispositionsfondsmidler delegeres fra Byrådet til økonomiudvalget for at lette sagsgangen samt mængden af sager til Byrådet. Byrådet vil til en hver tid kunne tilbagetrække delegationen fra økonomiudvalget. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget d. 22. juni 2015
Byrådet d. 22. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

309. Reorganisering af Skrillingeskolen
Sagsnr.: 2014-011648
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Udmøntning af budgetforlig for budget 2015, hvad angår effektiviseringpå kr. 3.8 mio.kr på Skrillingeskolen og STU.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget til udmøntning af effektiviseringer i budget 2015 vedrørende Skrillingeskolen og STU godkendes.
 • At forslaget til udmøntning af effektiviseringerne i budget 2016 godkendes under forudsætning af, at forslaget omkring Skrillingeskolen godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Skoleudvalget sendte  på deres møde den 19. maj 2015 pkt 84  rapporten om udmøntningen af effektiviseringerne på Skrillingeskolen og STU fra budgetforliget 2015 i høring. På baggrund af høringen foreligger der nu en endelig rapport, med konkrete forslag til, hvordan budgetforliget foreslåes udmøntet.

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at Skrillingeskolen, STU og aflastning Bøgelundskolens budget skal analyseres med henblik på at reducere budgettet frem mod 2016. Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer. KL’s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december 2014.
Arbejdet med KLK’s rapport er delt i to tempi, en første delrapport og en anden delrapport. Første delrapport er politisk vedtaget på Byrådets møde den 2. marts 2015.
Anden delrapport foreligger nu i sin endelig form.

Effektiviseringen på Skrillingeskolen er løst ud fra dels en takstnedsættelse, dels en mere præcis snitflade til C sporet på Østre skole. Med afsæt i et samarbejde med dagtilbud har skoleafdelingen en forventning om, at behovet for antallet af elever på Skrillingeskolen fremover vil være ca. 105. Central fastsættes årligt takster, der udmøntes i et budget til det faktuelle elevtal inden for den givne budgetramme.

Middelfart kommune har siden 2010 haft fokus på, at flere elever skulle blive i almenområdet. I 2013 deltog medarbejdere på dagtilbud - og skoleområdet i en baseline undersøgelse, der skulle afdække behov for kompetenceudvikling i forhold til inklusionsopgaven. Med afsæt i denne undersøgelse har Middelfart Kommune iværksat efter- og videreuddannelses tiltag, større indsatser som ”Inklusion i nærmiljøet”, samarbejdet med Undervisningsministeriets læringskonsulenter og indført den tværfaglige Handleguide, så skolerne nu i langt højere grad er klar til at mestre opgaven. Medarbejderne har tillige fået kvalifikationer, faglighed og redskaber til at håndtere hverdagen.

Parametre i ny tildelingsmodel for Skrillingeskolen:

 • Tildelingen til personale i skole og SFO/fritidstilbud baserer sig på tilsvarende tildeling til heldagsklasserne, dog tillagt en lønsum til assistenter, da dette ikke er en del af tildelingen til heldagsklasserne.
 • Den gennemsnitlige klassekvotient sættes til 6 elever, dette er på samme niveau som på heldagsklasserne. Den gennemsnitlige klassekvotient beregnes på tværs af klasser, mindre holdundervisning og eneundervisning.
 • Der vil i fremtiden være fem takstniveauer, med en ny takst 0 som ligger under den nuværende takst 1 samt en takst 4 som ligger over den nuværende takst 3. 
Afledte konsekvenser af udmøntningen:
 • Som følge af det mindre elevtal på Skrillingeskolen forventes antallet af elever på c-sporet på Østre Skole at vokse med netto ca. 6 elever i overgangsperioden og en deraf følgende forøgelse af personalet på ca. 2 personer til følge. Det forventes ligeledes, at det samlede antal elever hvis behov distriktsskolerne ikke kan imødekomme vil falde.
 • I den øgede udgift til de 6 ekstra elever på c-sporet tillægges en forventet ekstraudgift på 10-15% i forhold til den gennemsnitlige udgift til en elev på specialklasserækken.
 • Det forudsættes, at udmeldelsesfristen for elever i SFO harmoniseres til samme niveau som på normalområdet dvs. løbende halv måned plus 30 dage. 
 • Det forudsættes - blandt andet som følge af lukningen af afdeling Bøgelund - at antallet af busser på skolen skæres ned fra i dag 6-7 busser til 1-2 busser. Elever har demed stadig mulighed for i mindre udstrækning at blive kørt til ærinder udenfor skolen. 
 • Andel af centralt administration og tilsyn indregnes i budgettet i overensstemmelse med aftale i Region Syddanmark herom som ca. 5% af det samlede budget for enheden.

Økonomi:

Rapporten skitserer en række tiltag, som tilsammen tilvejebringer en økonomisk løsning på det prioriteringsforslag vedrørende Skrillingeskolen og STU, der blev indvalgt i budget 2015-18, og der findes ligeledes dækning for det effektiviseringsforslag for Skrillingeskolen der er fremsendt til behandling i forbindelse med budget 2016-19, i alt 3,8 mio. kr. årligt for Middelfart Kommune, når forslagene er fuldt indfaset.

Samlet foreslås opgaven løst på følgende måde med konsekvens for forbrug/budget både i Middelfart Kommune som helhed og på Skrillingeskolen:

 Middelfart KommuneSkrillingeskolen
Ny tildelingsmodel på skoledelen:-3.792.000-3.772.000
     Generel sænkning af takster samt indførsel af to ekstra takster  
     Præcisering af snitflade til C-sporet på Østre Skole  
     Ændret tildelingsmodel vedr. undervisning, administration og ledelse  
     Nedlæggelse af afdeling Bøgelund  
     Besparelse på overhead  
Ekstraudgift på c-sporet934.000 
Ny tildelingsmodel til SFO inklusiv nedenstående forhold:-975.000-1.218.000
     Generel sænkning af takster til SFO
     Harmonisering af skoledagens længde i relation til skolereform
  
     SFO-betaling og fremmøde  
Mistet forældrebetaling SFO105.000 
Harmonisering af udmeldelsesfrister i SFO-30.000 
Sparet taxakørsel ved nedlæggelse af Bøgelund  -45.000 
I alt-3.803.000-4.990.000
- = mindreudgift/mindre budget

Som det fremgår af tabellen, forventes Skrillingeskolens samlede budget i fremtiden at blive 4,990 mio. kr. lavere. Dette giver Skoleafdelingen en besparelse på betaling for Skole og SFO på ca. 4,767 mio. kr., til gengæld forventer Skoleafdelingen en stigende udgift i en overgangsperiode på 0,934 mio. kr., som følge af flere elever på C-sporet på Østre Skole.
 
faldet i skoledelens budget skyldes i overvejende grad det lavere, fremtidige elevtal på skolen samt ny takststruktur - herunder lavere takster, mens SFO'ens faldende budget er en kombination af lavere takster og færre børn i tilbuddet. At faldet i budget til SFO hovedsageligt skyldes faldende takster på SFO-delen er også grunden til, at Middelfart Kommune kun opnår en del af denne besparelse, idet en mindre del af takstnedsættelsen kommer andre kommuner med børn i tilbuddet til gode. 

Kommunen vil som følge af det lavere antal elever i SFO'en miste indtægter fra forældrebetaling på i alt 0,105 mio. kr. årligt.
Det øgede antat elever på C-sporet vil betyde, at forældrebetalingen her stiger, men da dette tilbud er næsten 100% brugerfinansieret, vil dette ikke medføre en merindtægt for kommunen.

Der forventes mindre besparelser som følge af harmonisering af udmeldelsesfrister i SFO og taxakørsel til/fra Bøgelund.

Høring:

I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar fra Østre skoles skolebestyrelse, Østre Skoles MED -udvalg, Skrillinge skolens skolebestyrelse og MED-udvalg og MED-udvalget STU Middelfart afd. Ejby.

Behandlingsplan:

Skoleudvalget den 9. juni 2015
Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Skoleudvalget den 9. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Økonomiudvalget den 22. juni 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 9. juni 2015 kl. 16:30
Økonomiudvalget 22. juni 2015 kl. 16:45
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Skoleudvalget 9. juni 2015 kl. 16:30

Godkendt som indstillet.

Fraværende:
Jonathan Roed KirkedalBilag:

LUKKEDE SAGER