Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 15. juni 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
15. juni 2015 kl. 13:00
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Morten Weiss-Pedersen
Agnete Damkjær
Niels Bebe
Regitze Tilma
John Kruse
Steen Dahlstrøm
Anni B. Tyrrestrup
Fraværende:
Mikkel Dragmose-Hansen

ÅBNE SAGER

293. Flytning af bevillinger mellem politikområder (2. nul-sag 2015)
Sagsnr.: 2015-005579
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Der er løbende behov for at flytte budgetbeløb mellem politikområder og/eller udvalg. Disse korrektioner er her samlet i en fælles sag. Korrektionerne har forbindelse til budgetopfølgningen pr. 30.4.2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At der foretages flytninger jævnfør skemaet under punktet Økonomi og jævnfør punkterne i sagsbeskrivelsen herunder.

Sagsbeskrivelse:

Omflytningerne omhandler følgende:
Selvbetjeningsløsning flyttes fra Teknik og Miljø til Økonomiudvalget.
Budget til administrativ medarbejder på biblioteket flyttes fra Økonomiudvalget til Børn, Unge og Fritidsudvalget.
Merarbejde ifm mellemkommunale refusioner finansieres af førtidspensionsområdet.
Udviklingspulje på ældreområdet forøges og finansieres af Forebyggende indsats på handicapområdet.

Økonomi:

 Udvalg/politikområde2015201620172018
 ØU-215 -300 -300 -300
1015Administration-215 -300 -300 -300
1030Fælles funktioner0 0 0 0
 BAU0 0 0 0
1510Beskæftigelsesindsats0 0 0 0
 SU0 0 0 0
2010Undervisning0 0 0 0
 BUF310 310 310 310
2510Kultur og Fritid310 310 310 310
2515Børn-, Unge- og sundhedsudgifter0 0 0 0
 SSU-85 0 0 0
3035Ældre100 100 100 100
3030Sundhedsudgifter0 0 0 0
3020Handicap- og Psykiatri-100 -100 -100 -100
3060Forsørgelse-85 0 0 0
 Teknisk udvalg0 0 0 0
4010Vej og Trafik0 0 0 0
4015Rekreative områder0 0 0 0
4020Bygningsvedligehold0 0 0 0
4025Jordforsyning0 0 0 0
 Beredskabskommissionen0 0 0 0
4510Redningsberedskab0 0 0 0
 Miljø- og Energiudvalget-10 -10 -10 -10
5010Natur og Miljø-10 -10 -10 -10
5015Klima og energi0 0 0 0
 I alt0 0 0 0

Rettelserne på de enkelte politikområder har ingen realøkonomisk virkning og påvirker derfor ikke kommunekassen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

294. 2. budgetopfølgning 2015 pr. 30. april
Sagsnr.: 2015-005578
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Økonomiafdelingen og fagforvaltningerne har udarbejdet 2. budgetopfølgning pr. 30. april som fremsendes til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen godkendes.
 • At der gives følgende bevillinger vedrørende anlæg:
  • At der gives et tillæg til anlægsbevillingen vedrørende Hyllehøjvej 2-4 (Stiklingen) på 3,9 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 6,52 mio.kr.
  • At der gives et tillæg til rådighedsbeløbet på 3,9 mio. kr. vedrørende Hyllehøjvej 2-4, som finansieres ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb fra investeringsoversigten.
  • At der gives en anlægsbevilling på -0,8 mio. kr. til salg af Cirkuspladsen i Nørre Aaby.
  • At der gives et rådighedsbeløb på -0,8 mio. kr. vedrørende salg af Cirkuspladsen i Nørre Aaby, som finansieres ved at frigive -0,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb vedrørende køb og salg af jord i 2015, samt ved at frigive –0,3 mio.kr. af det afsatte rådighedsbeløb vedrørende Fynsvej.
  • At der gives et tillæg til anlægsbevillingen vedrørende Tværvejen i Nørre Aaby på -0,0384 mio. kr.
  • At der gives et rådighedsbeløb på -0,0384 mio. kr. som finansieres ved at frigive et tilsvarende beløb af det afsatte rådighedsbeløb vedrørende Tværvejen i Nørre Aaby fra investeringsoversigten.

Sagsbeskrivelse:

Anden budgetopfølgning er udarbejdet pr. 30. april 2015.   

Samlet viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på 7,515 mio. kr. på driften. Dette samlede resultat er i høj grad påvirket af to forhold:

 • Dels forventede merforbrug på en række udvalg, som følge af det stigende antal flygtninge til kommunen.
 • dels nogle betydelige mindreforbrug til forsikrede ledige og førtidspension, som er budgetgaranterede områder.  

Samlet forventes et mindreforbrug på ovenståede to punkter på 7,240 mio. kr.

Vedr. merforbruget på flygtningeområdet vil der blive fremlagt en samlet løsning ifm. 3. budgetopfølgning.

På den ordinære drift dvs. uden de ekstraordinære udgifter til flygtninge samt mindreforbruget til forsikrede ledige og førtidspensioner, forventes i alt et mindreforbrug på 0,275 mio. kr.

Afvigelser ved 2. budgetopfølgning

 

Budgetgaranterede områder samt ekstraordinære udgifter til flygtninge

-7,240

 

 

Øvrige afvigelser:

 

Økonomiudvalget  

-2,100

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

0,000

Skoleudvalget

6,870

Børn-, kultur- og fritidsudvalget

-2,515

Social- og sundhedsudvalget

0,000

Teknisk udvalg

-3,500

Beredskabskommissionen

0,529

Miljø- og energiudvalget

0,437

I alt øvrige områder

-0,275

 

 

Samlet afvigelse på driften ved 2. budgetopfølgning

-7,515

Mindreforbruget på 0,275 mio. kr. henfører sig til nedenstående forhold.

På økonomiudvalget forventes et større mindreforbrug på forsikringsområdet, idet kommunen er blevet selvfinansieret for arbejdsskader, beløbet skal overføres til senere år til imødegåelse af fremtidige arbejdsskader. Der ud over forventes et mindre merforbrug grundet afholdelse af det forestående folketingsvalg.

På Skoleudvalget stammer hovedparten af merforbruget fra nogle enkelte decentrale enheder. I alt forventer de decentrale enheder et merforbrug på 5,8 mio. kr., heraf vedrører 1,5 mio. kr. forbrug af overført overskud til mindre anlæg, mens de resterende 4,3 mio. kr. er driftsmæssige ubalancer på to til tre skoler. Der ud over forventes et netto merforbrug på skoleudvalgets centrale område på 1,1 mio. kr., hovedsageligt som følge af et pres på området for specialundervisning. Udvalgets samlede merforbrug på 6,9 mio. kr. skal ses i relation til områdets merforbrug i 2014 på 13,9 mio. kr. og indikerer, at området stadig er udfordret, men at udfordringen er blevet koncentreret på nogle få områder, og den samlede ubalance er for nedadgående.

På Børn-, kultur- og fritidsudvalget forventes et mindreforbrug, som følge af det faldende antal børn, der skal passes i dagtilbudsafdelingen.

Mindreforbruget på teknisk udvalg skyldes overskud på entreprenørgården, som følge af den milde vinter, samt et mindreforbrug på asfalt på 2,0 mio. kr., som følge af en fremrykning af dele af forbruget til 2014.

Budgettet på finansieringen forventes overholdt.

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 74,841 mio. kr. i forhold til det oprindelige anlægsbudget i 2015. Merforbruget vedrører forskydning af forbrug mellem årene, og i 2015 forventes især merforbrug i forhold til det oprindelige budget på Økonomiudvalget, som følge af byggeri af nyt rådhus, nyt torv og ny vejforbindelse, da en del af budgettet hertil er overført fra 2013 og 2014.

Økonomi:

Se sagsfremstillingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt

Bilag:

295. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag som rækker udover budget 2016, og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Forslagene har været i høring i maj måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Sagen har været behandlet i fagudvalgene som har indstillet følgende til Økonomiudvalget:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget:

Skoleudvalget: Godkendt som indstillet

Børn, Kultur og Fritidsudvalget: Godkendt som indstillet

Social- og Sundhedsudvalget: Forelå ikke ved udsendelsen af dagsordenen

Teknisk Udvalg:

Miljø- og Energiudvalget: Udvalget godkendte forvaltningens indstilling for så vidt angår miljøudvalgets ansvarsområde.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Et resumé af Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder. De respektive høringssvar kan læses i fuld længde i sagens bilag.

Ældrerådet:

"Vi kan ikke støtte forslagene om reduktion af antal nattevagter ( absolut ikke ), udlicitering af rengøring, timepris i hjemmeplejen og hygiejnekonsulenten.

Øvrige forslag støtter vi mere eller mindre.

Vi har ikke forholdt os til skolerne og børne- / kultur"

Handicaprådet:

 • Ny organisering på tilbuddet på Skrillingeskolen: Det er noget af en ny organisering med de store besparelser!!! Det vækker vores store angst for, at man er ved at udvande et godt tilbud.
 • Effektivisering af efterværn ifm. Implementeringen af ungestrategien: Vi skal se nogle resultater inden vi begynder at effektivisere. Vi er dog meget positive over, at man laver en helhedsorienteret sagsbehandling og behandlingsindsats.
 • Afledte effektiviseringer af folkeskolereformen (merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste): Disse børn har også krav på, at kunne magte lidt andet end kun skoleliv.
 • Mere ligelig fordeling af nattevagtressourcer på plejecentrene + investering i teknologi: Der er i forvejen for lidt personale og der må ikke være endnu længere ventetid ved nødkald
 • Fokus på timeprisen i hjemmeplejen: Det er ikke særlig rart for borgerne at have en banegård med forskellige mennesker rendende inde i sit hjem.
 • Bedre udnyttelse af plejeboliger: Vi er meget imod differentierede takster, da man ikke altid selv er herre over, hvilken plejebolig man kan få eller bliver visiteret til.
 • Fokus på hygiejne: Godt tiltag! Men vi kunne godt ønske, at man også tiltænkte, at ordningen skulle omfatte alle instanser, hvor der var pleje.
 • Ekstra: Derudover kunne vi godt tænke os, at man budgetterede med en pulje penge til udflugter eller lignende til dem, der bor på vores botilbud eller dem, som er tilknyttet vores dagtilbud.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 2. juni 2015
Miljø- og Energiudvalget den 3. juni 2015
Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Skoleudvalget den 9. juni 2015
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 2. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Jonathan Roed Kirkedal

Miljø- og Energiudvalget den 3. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling for så vidt angår miljøudvalgets ansvarsområde.

Fraværende: Peter Storm

Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstillinger.

Skoleudvalget den 9. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Jonathan Roed Kirkedal og Paw Nielsen

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015
Vil foreligge ved mødets start.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015
Social- og sundhedsudvalget indstiller, at forslaget vedr. nattevagtsdækningen udgår og erstattes af et forslag vedr. effektivisering på tværgående møder. Udvalget holder fast i vigtigheden af at afprøve teknologier med henblik på eventuelle senere effektiviseringer af nattevagtsdækningen.

Social- og sundhedsudvalget tilslutter sig forslaget om fokus på hygiejne. Et flertal i udvalget tilslutter sig indsatsen, men ønsker den finansieret gennem lavere sygefravær. Paw Nielsen, Kim Lund og ChristianKromann ønsker ikke ansat en konsulent, men at der sættes fokus på indsatsen ved hjælp af interne kurser.

Social- og sundhedsudvalget ønsker ikke hjælpemiddeldepotet konkurrenceudsat, men tilslutter sig høringssvar fra beredskabet om at effektiviseringen gennemføres alligevel.

De øvrige forslag på Social- og sundhedsudvalgets område godkendes som indstillet.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Svend-Aage Nielsen deltog i udvalgets behandling.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.
Borgmesteren fremlagde et forslag, som de øvrige medlemmer bakkede op om.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 2. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Jonathan Roed Kirkedal

Miljø- og Energiudvalget den 3. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling for så vidt angår miljøudvalgets ansvarsområde.

Fraværende: Peter Storm

Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstillinger.

Skoleudvalget den 9. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Jonathan Roed Kirkedal og Paw Nielsen

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015
Vil foreligge ved mødets start.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015
Social- og sundhedsudvalget indstiller, at forslaget vedr. nattevagtsdækningen udgår og erstattes af et forslag vedr. effektivisering på tværgående møder. Udvalget holder fast i vigtigheden af at afprøve teknologier med henblik på eventuelle senere effektiviseringer af nattevagtsdækningen.

Social- og sundhedsudvalget tilslutter sig forslaget om fokus på hygiejne. Et flertal i udvalget tilslutter sig indsatsen, men ønsker den finansieret gennem lavere sygefravær. Paw Nielsen, Kim Lund og ChristianKromann ønsker ikke ansat en konsulent, men at der sættes fokus på indsatsen ved hjælp af interne kurser.

Social- og sundhedsudvalget ønsker ikke hjælpemiddeldepotet konkurrenceudsat, men tilslutter sig høringssvar fra beredskabet om at effektiviseringen gennemføres alligevel.

De øvrige forslag på Social- og sundhedsudvalgets område godkendes som indstillet.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Svend-Aage Nielsen deltog i udvalgets behandling.
Mikkel Dragmose-Hansen deltog ikke i sagens behandling.
Borgmesteren fremlagde et forslag, som de øvrige medlemmer bakkede op om.

Fraværende: Mikkel Dragmose-HansenByrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 2. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Jonathan Roed Kirkedal

Miljø- og Energiudvalget den 3. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling for så vidt angår miljøudvalgets ansvarsområde.

Fraværende: Peter Storm

Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstillinger.

Skoleudvalget den 9. juni 2015
Godkendt som indstillet.

Fraværende: Jonathan Roed Kirkedal og Paw Nielsen

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Social- og Sundhedsudvalget den 10. juni 2015
Social- og sundhedsudvalget indstiller, at forslaget vedr. nattevagtsdækningen udgår og erstattes af et forslag vedr. effektivisering på tværgående møder. Udvalget holder fast i vigtigheden af at afprøve teknologier med henblik på eventuelle senere effektiviseringer af nattevagtsdækningen.

Social- og sundhedsudvalget tilslutter sig forslaget om fokus på hygiejne. Et flertal i udvalget tilslutter sig indsatsen, men ønsker den finansieret gennem lavere sygefravær. Paw Nielsen, Kim Lund og ChristianKromann ønsker ikke ansat en konsulent, men at der sættes fokus på indsatsen ved hjælp af interne kurser.

Social- og sundhedsudvalget ønsker ikke hjælpemiddeldepotet konkurrenceudsat, men tilslutter sig høringssvar fra beredskabet om at effektiviseringen gennemføres alligevel.

De øvrige forslag på Social- og sundhedsudvalgets område godkendes som indstillet.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Svend-Aage Nielsen deltog i udvalgets behandling.
Borgmesteren fremlagde et forslag, som de øvrige medlemmer bakkede op om.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.
Kim Lund (V) deltog ikke i sagens behandling.
Paw Nielsen (Ø) stemte imod.Bilag:

296. IT Sikkerhedspolitik for Middelfart Kommune 2015
Sagsnr.: 2015-005832
Sagsbehandler: Terkel Knudsen

Præsentation:

IT Sikkerhedspolitikken skal årligt gennemgås med henblik på at sikre, at politikken og reglerne er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold. IT Styregruppen har på drøftet sagen og sender en uændret politik til politisk behandling. I de medfølgende regler (for den administrative organisation) er der få tilføjelser og tekniske tilretninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At den overordnede politik fortsætter som hidtil.
 • At de uddybende regler for området godkendes.

Sagsbeskrivelse:

IT Styregruppen har vurderet, at den overordnede politik stadig afspejler de faktiske forhold. Derfor foreslår IT Styregruppen, at den overordnede politik fortsætter uforandret. I de uddybende regler er der seks ændringer i forhold til de eksisterende regler.
 • I teksten om brug af fortrolige data på mobile enheder, udvides muligheder til mobile enheder, der opfylder specifikke sikkerhedskrav. Ligeledes pointeres det, at Middelfart Kommune ikke understøtter private enheder.
 • Middelfart Kommune påtager sig intet dataansvar for evt. installeret privat software og/eller lagret private data. Det betyder, at dette kan mistes i forbindelse med en evt. opdatering.
 • En præsicering af, at det er den enkelte leders ansvar at informere om fratrædelser, så relevante brugernedlæggelser i it-systemerne kan foregå.
 • Angående mobile enheder ( fx PDA'er i hjemmeplejen). IT afdelingen afgør hvilke fabrikater, der opfylder sikkerhedskravene og som kan anvendes. Kun enheder ejet af Middelfart Kommune kan anvendes.
 • Der er sket en præcisering af, at det er it-system ejeren, der er ansvarlig for at tildele og fjerne adgangsrettigheder for medarbejdere.
 • Fremover vil IT-Sikkerhedspolitikken blive introduceret på introduktionsmøderne for de nye ledere.

Byrådet skal også gøres bekendt med hvilke fællesanmeldelser af personoplysninger, Middelfart Kommune har tilmeldt over for Datatilsynet. Siden sidste godkendelse af IT-Sikkerhedspolitikken har vi anmeldt "Empowerment af borgerne" i 2014.

Den overordnede politik, regler, procedurer, kompetence- og opgavefordeling, oversigt over anmeldelser til Datatilsynet samt ledelsens opmærksomhedspunkter foreligger på den aktuelle sag.

IT Styregruppen vil efter endt politisk behandling lægge nyhed om IT Sikkerhedspolitikken på Intranettet, ligesom afdelingschefniveauet vil blive orienteret.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

297. Sociale Klausuler i forbindelse med kommunegarantier m.v.
Sagsnr.: 2013-009992
Sagsbehandler: Ulla Skovgaard

Præsentation:

Byrådet skal tage stilling til om man vil stille krav om sociale klausuler i form af arbejdsklausuler samt uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med afgivelse af kommunal garantistillelse mv.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet i forbindelse med afgivelse af støtte i form af kommunal garantistillelse mv så vidt muligt stiller krav om, at den støtteberettigede anvender sociale klausuler

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har allerede implementeret anvendelsen af en fælles fynsk arbejdsklausul, ligesom man arbejder med at anvende praktik- og uddannelsesklausuler i overensstemmelse med Konkurrence- og forbrugerstyrelsens vejledning herom.

I den forbindelse er det relevant at overveje at stille krav om, at boligselskaber og andre, der får kommunegaranti for låneoptagelse som et vilkår for støtten, ligeledes skal påtage sig at anvende sociale klausuler.

Pr. 15. marts 2015 er en lovændring af lov om almene boliger trådt i kraft. Som en konsekvens af loværndringen vil Byrådet som et vilkår for at yde støtte kunne stille krav om, at den almene boligorganisation anvender arbejdsklausuler samt uddannelses- og praktikaftaler på linje med kommunale, statslige og regionale myndigheder. Der skal tages stilling i hver enkelt låneansøgning.

Hvis kommunen i øvrigt yder støtte i form af f.eks. lånegaranti, vil kommunen ligeledes kunne stille krav om at der anvendes sociale klausuler i form af arbejdsklausuler og uddannelses- og praktikaftaler, ihvertfald hvis kommunen efter loven ikke har pligt til at yde støtten.

Er der efter loven pligt til at yde støtte, vil det afhænge af en konkret lovfortolkning om tilsvarende krav kan stilles

Økonomi:

Ingen bemærkninger

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

298. Godkendelse af vedtægtsændringer for Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg
Sagsnr.: 2014-000269
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg ønsker godkendelse af sine vedtægtsændringer efter generalforsamlingen den 31. marts 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At vedtægtsændringerne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg har på generalforsamlingen den 31.3.2015 aktualiseret sine vedtægter. Der er følgende indholdsmæssige ændringer:
 • Vedr. § 1: Drift og vedligehold af fælleshuset "Mødestedet" bortfalder som fomål, da "mødestedet" er solgt.
 • Vedr. § 4: Der er en tilføjelse om, at suppleanter valges for 1 år ad gangen.

Ændringerne er ikke i modstrid med "Rammerne for lokaludvalg 2014-2017".

Det er Økonomiudvalget der har kompetencen til at godkende lokaludvalgenes vedtægter og vedtægtsændringer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Bilag:

299. Forslag til lokalplan 148 Boligområde ved Kirkevej i Brenderup
Sagsnr.: 2012-007786
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommen Kirkevej 16 i Brenderup (det tidligere Bromsmae). Planforslaget giver mulighed for etablering af et mindre parcelhusområde med ca. 13 parceller.

Forvaltningen foreslår:

 • at forslag til lokalplan 148 for boligområde ved Kirkevej i Brenderup godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede i 2012, at den kommunale ejendom, der tidligere husede institutionen Bromsmae, skulle omdannes til boligområde i form af åben-lav bebyggelse.

Området er omfattet af kommuneplanramme B.06.11 for Brenderup Kirkeby. I henhold til rammebestemmelserne er området udlagt til boligformål i form af såvel åben-lav som tæt-lav. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Området nærmest Kirkevej er desuden omfattet af lokalplan B45. Lokalplan B45 ophæves indenfor det område, der omfattes af lokalplanforslag 148. 

Forslaget til lokalplan åbner mulighed for åben-lav bebyggelse i  max 1 etage med udnyttet tagetage. Der stilles krav om at bebyggelsen af hensyn til solindstrålingen, så vidt muligt orienteres med øst-vest som dominerende længderetning. Der stilles desuden krav om at eventuelt solcelleanlæg skal være en integreret del af tag/facader. Der skal etableres grøft langs boligvejen til håndtering af regnvand fra vejen, mens regnvand på de enkelte parceller skal holdes på egen grund. I områdets nordlige del ligger en sø og et moseareal, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Søen og mosen indgår i områdets fælles friareal for det nye boligområde, dog med den binding at der ikke må ske tilstandsændringer af § 3 området (sø- og moseområdet) samt indenfor en 10 meter buffer herom.

Den internevej i området udlægges som privat fællesvej.

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og det er vurderet, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

I budgettet er der under anlægsprojekter i 2015 afsat 2 millioner til byggemodning og yderligere 2 millioner i 2017 samt indtægter på 900.000 kr. i 2015, -16 og -17.

Høring:

Såfremt forslaget godkendes, skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk udvalg den 9. juni 2015
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15
Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Bilag:

300. Forslag til lokalplan 162 for boligområde i forlængelse af Fynsvej i Båring
Sagsnr.: 2015-002428
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for et nyt boligområde øst for Båring. Planforslaget giver mulighed for åben-lav bebyggelse.

Forvaltningen foreslår:

 • at forslag til lokalplan 162 for boligområde øst for Fynsvej i Båring godkendes og sendes ud i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede den 23. marts 2015, at igangsætte lokalplanlægningen for et nyt parcelhusområde i Båring. Området omfatter del af matr. nr. 17a Båring By, Asperup, der tilhører landbrugsejendommen Middelfartvej 106 og del af matr. nr. 112, der ligger langs Bågøvej og er kommunalt ejet. Området ligger øst for Båring i forlængelse af Fynsvej.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for udstykning af ca. 20 parcelhusgrunde på mellem 900 og 1.000 m². I henhold til kommuneplanens rammer må bebyggelsen ikke opføres i mere end 1 etage og i 6,5 meters højde og bebyggelse skal ske under hensyntagen til de landskabelige værdier i området. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med disse rammer. For at sikrer, at bebyggelsen tilpasses det forholdsvis kuperede terræn i området, er der stillet krav om at terrænforskelle over 1 meter, skal optages ved niveaudeling i bygningerne fremfor ved terrænregulering. 

Ved områdets udformning er der desuden lagt vægt på håndtering af regnvand fra vejarealerne samt afgrænsning af området med fælles levende hegn mod det omkringliggende landskab.

Ny bebyggelse tillades opført i blank mur eller med pudsede eller vandskurede facader og med tag i tegl, betontagsten, tagpap eller grønt tag. Tagene skal enten være saddeltag eller ensidig taghældning.

De interne veje i området udlægges som private fællesveje.
 
Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og det er vurderet, at der ikke skal laves en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med lokalplanforslaget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Såfremt forslaget godkendes skal det sendes i 8 ugers lovpligtig høring hos myndigheder, foreninger, naboer m.fl. Forslaget vil samtidig blive sendt i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 9. juni 2015
Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Byrådet den 22. juni 2015.

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15
Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 9. juni 2015 kl. 16:15

Udvalget indstiller forvaltningens indstillinger.

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg - 9. juni 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen.

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Bilag:

301. Kriterier for pulje til lokale stiruter
Sagsnr.: 2015-005543
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet vedtog i stiplanen at oprette en pulje for lokalruter. Puljens midler skal bruges til at støtte borgerne i at realisere forbedringer af lokale stiruter i og omkring det enkelte lokalsamfund. I prioriteringen af midler til stier afsat i budget 2015 - 2018 er der afsat 150.000 årligt til puljen for lokalruter.

Byrådet skal godkende kriterier for uddeling af midler fra puljen.

Forvaltningen foreslår:

 • at kriterier for pulje til lokalruter godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Pulje for lokalruter er beskrevet i stiplanen, der blev vedtaget af byrådet d. 7. april 2015:

Pulje til lokalruter omkring bysamfundene
Ved budgettering af området afsættes en pulje til afmærkninger mv. af lokalruter omkring bysamfundene. Disse ruter har primært til formål at supplere og forbedre eksisterende turforslag.

Det kan fx være en god løberute eller hundelufterrute, hvor en let krydsning af eksempelvis en grøft ville få ruten til at hænge bedre sammen. Eller det kan være en vandrerute, hvor skråningerne på en lille strækning er for stejle og dermed utrygge at gå ved i mørke.

Lokaludvalgene kan søge om midler fra puljen, hvis de har gode idéer til forbedringer. Det er en fordel, hvis mange i området går sammen om idéen og i fællesskab konkretiserer projektet.

Puljen vil desuden kunne søges af rideklubberne i samarbejde. Herved gives de mulighed for at søge af puljen til ridestier på de strækninger, hvor de mener, der fås ”mest for pengene”.

Forvaltningen har lavet et udkast til kriterier for uddeling af midler fra puljen. Disse vedlægges som bilag.

Der gøres opmærksom på, at ansøgningskredsen er udvidet med "lokale foreninger og klubber", blandt andet fordi der ikke er lokaludvalg i alle områder.

Økonomi:

Da byrådet vedtog stiplanen, blev der samtidig vedtaget en prioritering af midlerne afsat til stier i budget 2015 - 2018. Fordelingen af de i alt 20 mio. kr. i den 4-årige periode er: 5,0 mio. kr. til mindre projekter, 14,4 mio. kr. til større projekter og 0,6 mio kr. til lokalruter.

Det vil sige, der er prioriteret årligt 150.000 kr. i 4 år til puljen for lokalruter. 

Høring:

Puljen til lokalruter er en del af stiplanen, der var i høring inden den blev endeligt vedtaget.

Udkast til kriterier for puljen er udsendt til lokaludvalgene i forbindelse med dialogmødet d. 26. maj på Fjelsted Skovkro. Der har ikke været kommentarer til udkastet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget - 15. juni 2015
Byrådet - 22. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Bilag:

302. Forslag om etablering af shelterpladser langs kysten
Sagsnr.: 2015-006015
Sagsbehandler: Anni Berndsen

Præsentation:

Byrådet skal tage stilling til forslag fra LAG MANK om etablering af shelterpladser langs med kommunens kyststrækning.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune kan tilslutte sig projektet, under forudsætning af at alle projektkommunerne deltager, og at de økonomiske forudsætninger holder.
 

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe LAG MANK (for Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde) og LAG SØM (for Nyborg) er blevet inspireret af den Sydfynske indsats inden for naturturisme og friluftsliv om etablering af en ny type shelterpladser. LAG MANK er initiativtager til et samarbejde med de 5 kommuner om etablering af disse støttefaciliteter til naturturisme og friluftslivet langs kysten i Middelfart, Assens, Nyborg, Nordfyn og Kerteminde. Konceptet er at kunne præsentere en kystrute med støttefaciliteter langs hele den fynske kyststrækning og derved styrke friluftslivet for lokale borgere og turister, også i de koldeste måneder. Alle kommunerne bør være med, ellers holder konceptet om at dække hele kyststrækningen rundt om Fyn ikke.

Det totale projekt inklusiv produktion af op til 60 shelters samt 5 kajakhuse, projektstyring og formidling, vil have et samlet budget på ialt 7,5 mio. kr. Det forventes at LAG MANK og LAG SØM bevilger 2.5 mio. kr. og at de 5 kommuner samlet bevilger 5 mio. kr. over 2 år fordelt i forhold til indbyggerantal.

Økonomi:

Den kommunale egenfinansiering for Middelfarts vedkommende vil være imellem 1,1 og 1,2 mio. kr. Egenfinansieringen kan sammensættes af 200.000 kr. fra Miljø- og Energiudvalgets anlægspulje, 200.000 kr. fra Miljø- og Energiudvalgets stipulje og 750.000 kr. fra Økonomiudvalgets medfinansieringspulje til LAG-projekter. For stipuljens vedkommende gives der midler til stiforløb i forbindelse med shelterne som en del af kyststiprojekterne. For LAG-midlernes vedkommende er der tale udisponerede midler fra 2014, og der vil fortsat være anlægsmidler i 2015 på 907.000 kr. til landdistriktsprojekter.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 3. juni 2015
Økonomiudvalget - 15. juni 2015

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 3. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. juni 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Miljø- og Energiudvalget 3. juni 2015 kl. 14:00

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Miljø- og Energiudvalget - 3. juni 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Godkendt.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Bilag:

303. Vedtægtsændringer for sammenlægning af Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.
Sagsnr.: 2015-006384
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Sammenlægning af Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. er behandlet og godkendt på ordinær og ekstraordinær generalforsamlinger i selskaberne.

Forvaltningen foreslår:

 • At de nye vedtægter godkendes
 • At Byrådet udpeger 1 medlem til selskabets bestyrelse i perioden fra 1/1 2016 - 31/12 2017.

Sagsbeskrivelse:

På ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. og Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a. blev der - efter indstilling fra begge bestyrelser - vedtaget sammenlægning af de 2 selskaber, herunder nye vedtægter for det sammenlagte selskab - også kaldet Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Sammenlægningen, herunder nye vedtægter, er gældende pr. 1. januar 2016.

Vedtægtsændringerne består primært i en justering af § 7 om udpegning af bestyrelse. Efter de nye vedtægter skal Byrådet udpege 1 medlem til selskabets bestyrelse mod tidligere 2 medlemmer.

Ændringerne har ingen indflydelse på Middelfart Kommunes garanterede lån i Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Vedtægtsændringerne kræver Byrådets godkendelse, når kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Det kan oplyses, at Byrådet har udpeget Steen Dahlstrøm og Bo Juul Nielsen til bestyrelsen i Middelfart Fjernvarme a.m.b.a., og at Byrådet har udpeget Nicoline Damkjær til bestyrelsen i Nørre Aaby Kraftvarmeværk a.m.b.a.


Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Handicaprådet og Ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 15. juni 2015
Byrådet: 22. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse at Steen Dahlstrøm bliver medlem af bestyrelsen. Kaj Piilgaard Nielsen bliver suppleant.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00
Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. juni 2015 kl. 13:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse at Steen Dahlstrøm bliver medlem af bestyrelsen. Kaj Piilgaard Nielsen bliver suppleant.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet 22. juni 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget den 15. juni 2015
Indstilles til godkendelse. Herudover forslås det, at Steen Dahlstrøm bliver medlem af bestyrelsen. Kaj Piilgaard Nielsen bliver suppleant.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 22. juni 2015
Godkendt.

Bilag:

LUKKEDE SAGER