Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 26. maj 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
26. maj 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Steen Dahlstrøm
John Kruse
Mikkel Dragmose-Hansen
Agnete Damkjær
Niels Bebe
Anni B. Tyrrestrup
Regitze Tilma
Johannes Lundsfryd Jensen
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen

ÅBNE SAGER

281. 2. budgetopfølgning 2015 pr. 30. april
Sagsnr.: 2015-005578
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Økonomiteamet og fagforvaltningerne har udarbejdet årets anden budgetopfølgning.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

På økonomiudvalgsmødet vil der blive givet en orientering om resultatet af årets anden budgetopfølgning udarbejdet pr. 30. april. Den endelige budgetopfølgning vil blive fremsendt til godkendelse på økonomiudvalgsmødet i juni.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 26. maj 2015
Godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2015 kl. 14:00

282. Kommunegaranti til Brenderup Aktivitetscenter i forbindelse med arealudvidelse og ombygning
Sagsnr.: 2013-012609
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Økonomiafdelingen har modtaget en anmodning fra Brenderup Aktivitetscenter om kommunal garantistillelse i forbindelse med en arealudvidelse og ombygning af idrætshallen.

Mere konkret anmoder Brenderup Aktivitetscenter om, at der stilles garanti for optagelse af to lån hos Kommunekredit på henholdsvis 12,5 mio. kr. og 1,7 mio. kr. til finansiering af anlægsarbejdet.

Kommunegarantien på 12,5 mio. kr. stilles i umiddelbar forlængelse af budgetforliget for 2014-2017, hvor forligsparterne var enige om at muliggøre investeringer på halområdet ved at stille kommunegaranti for udvidelse og ombygning af Brenderup Aktivitetscenter.

Anmodningen om yderligere garantistillelse på 1,7 mio. kr. sker på baggrund af, at det ikke fuldt ud har været muligt at tilpasse indtægter og projektomfang til den økonomiske ramme.

Forvaltningen foreslår:

 • At der i forlængelse af budgetforliget for 2014-2017 stilles en kommunegaranti på 12,5 mio. kr. til finansiering af arealudvidelse og ombygning af idrætshallen. 
 • At der stilles en tillægsgaranti, således at Brenderup Aktivitetscenter kan optage et yderligere lån på 1,7 mio. kr. til finansiering af merudgifter i forbindelse med arealudvidelse og ombygning af idrætshallen.
 • At garantistillelsen for begge lån betinges af, at der hjemtages fastforrentede 25-årige aftalelån hos Kommunekredit.
 • At garantistillelsen stilles under forudsætning af, at der tinglyses pantsætningsforbud i ejendommen. Pantsætningsforbuddet betyder, at Middelfart Kommune skal godkende al fremtidig låntagning med sikkerhed i ejendommen.
 • At hovedlånet på 12,5 mio. kr. indgår i driftstilskudsberegningen på halområdet, mens tillægslånet på 1,7 mio. kr. ikke indgår i driftstilskudsberegningen. Brenderup Aktivitetscenter skal således selv afholde den fulde udgift på tillægslånet.
 • At garantistillelsen i øvrigt sker under forudsætning af det forelagte budget, herunder at de budgetterede sponsorindtægter realiseres.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for 2014 tilgendegav kommunalbestyrelsen, at Middelfart Kommune vil stille en kommuengaranti på i alt 12,5 mio. kr. til finansiering af arealudvidelse og ombygning af Brenderup Aktivitetscenter.

Ombygningen omfatter i hovedtræk følgende:

 1. Etablering af en ny hal med følgende dimension 24 x 45 m = 1.080 m2. 
 2. Forlængelse af ny hal til indbygning af springgrav 12 x 24 m = 288 m2. 
 3. Etablering af springgrav
 4. Adskillelse mellem hal og springgrav / springcenter
 5. Der bygges ekstra halbredde, således at der er plads til tribune i den ene side.
 6. Anlæg af ny brandvej om hal

Anlægsarbejdet forventes at kunne udføres i perioden juni 2015 - december 2015 såfremt kommunen stiller den fornødne garanti for låneoptagelse til projektet.

Økonomi:

Den i budget 2014 afsatte garantiramme til projektet udgør som nævnt ovenfor 12,5 mio. kr.

Brenderup Aktivitetscenter har hen over en længere planlægnings- og projekteringsperiode arbejdet med at tilvejebringe ekstra indtægter og med at tilpasse projektet til den økonomiske ramme. Med de gennemførte tilpasninger og det foreliggende licitationsresultat står det nu klart, at det er nødvendigt at optage yderligere 1,7 mio. kr. såfremt projektet skal gennemføres.

Forvaltningen har modtaget nedenstående projektbudget fra Brenderup Aktivitetscenter.
 
Anlægsprojekt Brenderup Aktivitetscenter

Beløb inkl. moms

Totalentreprise

13.375.000

Bygherreudgifter

475.000

Bygherreleverancer

1.112.500

Reserve for uforudsete poster

670.000

Samlet anlægssum

15.632.500

Kommunal lånegaranti (indgår i beregning af driftstilskud)

12.500.000

Kommunal lånegaranti (indgår ikke i beregning af driftstilskud)

1.700.000

Sponsormidler Brenderup Aktivitetscenter

500.000

Sponsormidler GFH

900.000

Finansiering i alt

15.600.000

Som det fremgår af budgettet, udgør den samlede anlægssum 15,6 mio. kr. Heraf finansieres 14,2 mio. kr. med kommunegaranterede lån, mens 1,4 mio. kr. finansieres med sponsormidler.

Økonomiafdelingen har gennemgået Brenderup Aktivitets anmodning om garantistillelse i forbindelse med ovennævnte anlægsprojekt.

Det er forvaltningens vurdering, at projektbeskrivelsen i al væsentlighed er i overensstemmelse med det anlægsarbejde, forligsparterne i forbindelse med budgetforliget for 2014 tilkendegav at ville stille garanti for.

Samtidig er det forvaltningens vurdering, at anlægsinvesteringerne samlet set medvirker til at opgradere og fremtidssikre idrætstilbuddene i kommunen.

Brenderup Aktivitetscenter har gjort et betydeligt stykke arbejde i forhold til at tilvejebringe sponsorindtægter og tilpasse projektet, således at projektets anlægssum kommer tættere på den oprindeligt afsatte garantiramme. På den baggrund anbefales det at øge garantistillelsen med 1,7 mio. kr. under udtrykkelig forudsætning af, at de budgetterede sponsorindtægter tilvejebringes. 

Seneste opgørelsen af lånerammen pr. medio maj 2015 viser, at der er plads på lånerammen til at forøge garantistillelsen fra 12,5 mio. kr. til 14,2 mio. kr.

Pr. 18.5.2015 er den årlige ydelse på et fastforrentet aftalelån på 12,5 mio. kr. 637.752 kr., mens ydelsen på et fastforrentet aftalelån på 1,7 mio. kr. udgør 86.734 kr.

Regnskabsresultaterne for Brenderup Aktivitetscenter såvel som kommunens selvejende haller viser, at de selvejende haller gennemgående vil have vanskeligt ved at bære de forøgede udgifter til betaling af renter og afdrag på nye lån. Derfor er det væsentligt at henlede opmærksomheden på, at budgettet til driftstilskud til hallerne på BKF-udvalgets område brutto er løftet med 1,600 mio. kr. årligt fra og med 2015. Med løftet er hallerne under et fuldt kompenserede for de øgede udgifter til renter og afdrag i forhold til den oprindelige garantiramme. 

Brenderup Aktivitetscenter skal dog selv bære den fulde ydelse på tillægsgarantien, hvilket vurderes at være realistisk.

Som det fremgår af indstillingen, er det forvaltningens anbefaling, at lånene skal optages med fast rente i hele lånets løbetid.

Anbefalingen skal ses i lyset af følgende:
 • Det historisk lave rente niveau gør det lige nu attraktivt at optage et lån med fast rente. Et fastforrentet aftalelån kan pr. 18.5.2015 optages til 1,94%.
 • Idrætshallernes indtægter er som udgangspunkt uafhængige af renten. Derfor vil en minimering af udsvingene i låneydelsen alt andet lige give hallerne de bedste muligheder for at køre en stabil drift over tid.
 • Renteudgifterne bæres kollektivt af hallerne via tildelingsmodellen på halområdet. Rentestigningsrisikoen er derfor et fællesanliggende for hallerne.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandligsplan:
Økonomiudvalget d. 26.5.2015
Byrådet d. 1.6.2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 26. maj 2015
Godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2015 kl. 14:00
Byrådet 1. juni 2015 kl. 17:00

283. Udpegning til repræsentantskab i Energnist I/S
Sagsnr.: 2014-007534
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Middelfart Byråd skal udpege 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet i Energnist I/S.

Forvaltningen foreslår:

 • At Steen Dahlstrøm udpeges som medlem til repræsentantskabet i Energnist I/S, og
 • At Niels Bebe udpeges som suppleant til samme.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet behandlede sagen om fusion af TAS og L90 til Energnist I/S på byrådets møde den 1. december 2014.

Det fremgår af vedtægterne for Energnist I/S, at repræsentantskabet og bestyrelsen i selskabet består af 16 medlemmer og er sammenfaldende.

I en overgangsperiode fra 1. januar 2015 til 31. december 2017 ledes selskabet af en overgangsbestyrelse bestående af de siddende bestyrelsesmedlemmer i henholdsvis TAS og L90 samt af 6 yderligere medlemmer, udpeget af henholdsvis Billund, Fanø, Hedensted, Herning, Holstebro og Lemvig kommuner. Overgangsbestyrelsen består dermed af 22 medlemmer. Det kan oplyses, at Middelfart Byråd har udpeget Steen Dahlstrøm og Niels Bebe som medlemmer af bestyrelsen i TAS i indeværende valgperiode. Steen Dahlstrøm og Niels Bebe indgår således automatisk som medlemmer i overgangsbestyrelsen for Energnist I/S.

I overgangsperioden skal der også udpeges 1 medlem og 1 suppleant til repræsentantskabet i Energnist I/S. Det er hensigtmæssigt, at disse personer er de samme personer, der er udpeget til overgangsbestyrelsen.

På Byrådets møde den 1. december 2014 blev følgende udpeget til repræsentantskabet i Energnist I/S: Kaj Piilgaard Nielsen og Agnete Damkjær.

Dette er ikke hensigtsmæssigt, hvorfor der ønskes nyudpegning af medlem og suppleant til repræsentantskabet i Energnist I/S.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlinger:
Økonomiudvalget: 26. maj 2015
Byrådet: 1. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 26. maj 2015
Godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2015 kl. 14:00
Byrådet 1. juni 2015 kl. 17:00

284. Byrådets vision for Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-002450
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Byrådet vedtog d. 3. november 2014 en ny politisk styringsmodel. Der blev samtidig sat en proces i gang, hvor byrådet formulerer en ny vision og langsigtede politiske mål, der skal give retning for kommunens udvikling.

Byrådets drøftelser har resulteret i en ny vision: "Broerne begynder her" (vedlagt som bilag). Visionen følges løbende op af konkrete indsatser, og der foreslåes i år igangsat 6 indsatser (vedlagt som bilag).

Byrådet bedes vedtage visionen til offentliggørelse og med frist for indsendelse af evt. bemærkninger, samt vedtage de 6 indsatser til igangsætning.

Forvaltningen foreslår:

 • at visionen "Broerne begynder her" vedtages og offentliggøres,
 • at der afholdes et offentligt møde, hvor visionen præsenteres,
 • at der fastsættes en frist for indsendelse af evt. bemærkninger til visionen, og
 • at de 6 foreslåede indsatser godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Visionen "Broerne begynder her" er det overordnede og retningsgivende element i den politiske styring af kommunen. Visionen er, sammen med de politiske mål for indeværende byrådsperiode (vedtaget d. 2. februar 2015), det overordnede af 3 niveauer i dén politiske styringsmodel, som byrådet vedtog i november 2014:
 • Vision med overordnede politiske mål
 • Strategier (Grøn vækststrategi, Strategi for fremtidens velfærd og Planstrategi) samt arbejdsmetoder
 • Indsatser, der er konkrete og fokuserede.

Nærmere beskrivelse af styringsmodellen vedlægges til orientering som bilag. Der er foretaget enkelte konsekvensrettelser foranlediget af byrådets drøftelser af visionen.

Visionen
Under overskriften "Broerne begynder her" fokuserer byrådets vision på tre temaer:

 • Et godt sted at bo og leve
 • Danmarks grønne vækstkommune
 • Fokus på konkrete resultater
Målet er at skabe en Middelfart kommune, der er båret af en bæredygtig vækst og sammenhængende fremdrift, og som er blandt landets allermest attraktive bosætnings- og erhvervskommuner.

Visionen indeholder overordnede mål for de tre temaer, og følges op af konkrete indsatser, der understøtter disse mål. Herunder "signaturindsatser", der i særlig grad understøtter de tre temaer og dermed synliggør, at visionen skal blive til virkelighed.

Indsatser
Visionen følges op af konkrete, handlingsorienterede indsatser med et kortere tidsperspektiv. Nye indsatser igangsættes løbende efter behov og beslutning i byrådet. Efter drøftelser i byrådet er der udpeget 6 indsatser til igangsætning i år (flere af disse er allerede sat i gang):

 • Udvikling af Middelfart Marina
 • Integration
 • Teknologi i øjenhøjde
 • Fælles unge - fælles ansvar
 • Klimalaboratorium
 • Kultur og event

Kort beskrivelse af indsatserne er vedlagt som bilag.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Efter byrådets vedtagelse af visionen offentligøres denne og præsenteres på et møde. Der fastsættes en frist for fremsendelse af bemærkninger til visionen, og efter fristens udløb beslutter byrådet, om det giver anledning til ændring af visionen.

Behandlingsplan
Økonomiudvalget - 26. maj 2015
Byrådet - 1. juni 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 26. maj 2015
Godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2015 kl. 14:00
Byrådet 1. juni 2015 kl. 17:00

Bilag:

285. Boligprojekt på Havnegade 4
Sagsnr.: 2014-002287
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Der er modtaget projektforslag fra Arkitema Architects til etablering af boliger på grunden Havnagade 4. Projektforslaget indeholder i alt 106 boliger beliggende på arealet mellem Kulturøen og ADP havnearealer.
Der skal tages stilling til om Middelfart Kommune vil lokalplanlægge for dette projektforslag.

Forvaltningen foreslår:

 • At der ikke lokalplanlægges for projektet på grunden
 • At der ikke gives yderligere mulighed for opfyld af grunden end angivet i lokalplan 23.21.

Sagsbeskrivelse:

Der er fremsendt projektforslag for boliger på havnen "Middelfart Marina Park" på grunden Havnegade 4.
Projektet omfatter 106 boliger i en ca. 140 meter lang bygning der har varierende højde i 10 til 28 meters højde. Bebyggelsesprocenten er angivet til 80.9 % ud fra en forudsætning om et grundareal på 13.455 m2. Den nye grund er delvis opfyld lang ADP havneareal, men også afgravning af nuværende grund til nyt havnebassin ind mod Havnegade.
Der er i projektet etableret parkering på terræn dels mellem bebyggelse og ADP havnearealer og dels op mod Havnegade.
Friarealer etableres rundt om bebyggelsen.

Lokalplan 23.21 for Middelfart Havnefront ligger som plangrundlag for Havnegade 4.
Lokalplanen foreskriver anvendelsesmuligheder for den konkrete grund til at være: "anvendes til rekreative og kulyurelle formål, restauranter, lystbådehavn, kanal, spejlbassin, detailhandel (udvalgsvarer, kontor samt parkering."
Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 50 % og et byggeri i 1 - 2½ etager med en byggehøjde på 10 meter. I lokalplanens redegørelse er der beskrevet, at der på grund af støjforhold på naboerhvervsarealet ikke er mulighed for at etablere boliger på grunden.

Der er vedlagt støjberegninger med den projekterede bebyggelse der med støjvold og støjskærm mod ADP viser at der kan skabes friarealer vest for bebyggelse med acceptable støjforhold.

Projektet indeholder gode detaljer med hensyn til friarealer og anlæg af ny lystbådehavn rundt om bebyggelsen samt gode adgangsforhold for offetligheden rundt i området.
Det kan dog ikke anbefales at lokalplanlægge for projektet p.g.a. bebyggelsesprocent, bebyggelsens højde og opfyld af havneareal da dette vil forandre indtrykket af hele havnefronten.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Der er ikke foretaget høringer.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 26. maj 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 26. maj 2015
Godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. maj 2015 kl. 14:00

Bilag:

2014-002287-2220150513082426363.pdf
286. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021
Sagsnr.: 2015-000979
Sagsbehandler: Bjarne Simon Rasmussen

Præsentation:

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021.

Tillægget er udarbejdet med henblik på at sikre grundlaget for etableringen af en ny regnvandsledning med udløb til Lillebælt i Middelfart by ved det kommende bycenter med rådhus.

Middelfart Byråd godkendte på mødet den 2. marts 2015 forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2009 - 2021 for Middelfart Kommune, som efterfølgende har været i offentlig høring i perioden 3. marts 2015 til 28. april 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Forslag til tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes gældende Spildevandsplan 2009 - 2021 har været sendt i offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Økonomi:

Ledningsanlæg projekteres og udføres af Middelfart Spildevand A/S og vil ikke have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 6. maj 2015
Økonomiudvalget - 26. maj 2015
Byrådet - 1. juni 2015

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 6. maj 2015
Udvalget indstiller forvaltningens forslag.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 26. maj 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 6. maj 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 26. maj 2015 kl. 14:00
Byrådet 1. juni 2015 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 6. maj 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens forslag.

Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

287. Oprettelse af klubtilbud for elever på 4. til 6. klassetrin
Sagsnr.: 2015-004924
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Grundet skolereformen og de deraf længere dage, er tilbuddet om fritidsklub på skolerne ikke længere rentabelt. Der foreslåes derfor en redefinering og omstrukturering af klubtilbuddet til eleverne på 4. til 6. klassetrin.

Forvaltningen foreslår:

 • At den præsenterede omstrukturering af fritidsklubberne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Som konsekvens af de længere skoledage, har man oplevet faldende elevtilslutning til fritidsklubberne. Det er derfor ikke længere rentabelt for skolerne at drive disse tilbud. Dog er der stadig nogle elever, som har et pasningsbehov. Derfor har der været nedsat en arbejdsgruppe som har haft til opgave, at kigge på tilbuddet og komme med forslag til en ny struktur.

På baggrund af dette anbefales følgende:

Organisering og struktur
 • At fritidsklubberne tages ud af SFO regi og etableres under Ungdomsskolen som Juniorklub for 4., 5. og 6. klassetrin.
 • At juniorklubben drives på 5-6 klubcentre på tværs af kommunens skoledistrikter og have følgende dækning:
  • Strib (for Stribområdet)
  • Bjergbanken/Ø-kvarteret (Lillebælt, Hyllehøj, Østre og Vestre)
  • Nørre Aaby (Nørre Aaby og Båring)
  • Brenderup (Anne Trolles, Fjelsted Harndrup) 
  • Ejby (Ejby og Gelsted)
 • At lokaliteterne kan være på skolerne eller på Ungdomsskolens egne lokaliteter, således at det bygges op omkring eksisterende tilbud.
 • Det skal være et fleksibelt tilbud, med fleksible åbningstider og betaling

Indhold
Tilbuddet i juniorklubben skal være pædagogisk kvalitativt og kan kombineres med arbejdet i skolen eller SFO'en. Dette kunne f.eks. gøres ved oprettelse af kombinationsstillinger af skole- og fritidspædagogik. Således at den enkelte pædagog har halv arbejdstid på skolen og den resterende del i juniorklubtilbuddet. Juniorklubberne etableres lokalt med fokus på det enkelte områdes behov og i samarbejde med de lokale foreninger og andre aktører i lokal området.

Der skal derfor være fokus på den understøttende læring, udvikling og trivsel gennem relationer og venskaber. 

Foruden et tæt samarbejde med skole og SFO kan juniorklubben også tænkes ind i ungdomsklubbens tilbud, således at der bliver en oplevelse af hvad ungdomsskolen har at tilbyde - i samspil med frivillige og idrætsorganisationer. Dette kunne derfor give en anledning til en naturlig overgang mellem junior- og ungdomsklub og dermed fungere som brobygger fra barn til ungdomsliv i Middelfart Kommune.

Opstart
Elever i 3. klasse kan fra 1. marts 2016 og frem til 31. juni blive i SFO. Skønnes det nødvendigt, og i ganske særlige tilfælde, kan 4.-6. klasses elever fortsætte i egen SFO til fritidsklubbetaling. 

Økonomi:

Årligt kommunalt tilskud: 1.000.000
Det kommunale tilskud går til pædagogiske aktiviteter og samarbejde med frivillige, idrætsorganisationer og øvrige lokale interessenter.
Forældrebetaling: Fastsættes af Ungdomsskolens bestyrelse i overensstemmelse med andre klubtilbud.

Betaling
Forældrebetaling samt kommunalt tilskud.

Høring:

I henhold til Skoleudvalgets beslutning den 5. maj 2015 er der afholdt høring blandt skoleledere og skolebestyrelsesformænd.
Der er angivet høringssvar fra 11 skoler.
Skolerne svarer entydigt, at de støtter omlægningen af fritidsklubtilbuddet til Juniorklubber under Ungdomsskolen.
Skolerne har forskellige forslag til organiseringen med hensyn til placering, åbningstider, indhold osv.
Disse forslag indgår alle i det videre arbejde, som Ungdomsskolen står i spidsen for og inddrager og samarbejder med ledere, medarbejdere, forældre og lokale foreninger.

Høringssvarene understreger også vigtigheden af, at have et tilbud til elever, der har brug for mere end åbningstiderne i Juniorklubberne. Dette er der i forslaget taget højde for ved, at der fortsat er mulighed for at være i SFOen til Fritidsklubbetaling for enkelte elever i 4. - 6. klasse.


Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 5. maj 2015
Økonomiudvalget den 26. maj 2015
Byrådet den 1. juni 2015

Beslutning:

Skoleudvalget den 5. maj 2015:
Godkendt som indstillet. Der afholdes et høringsmøde for skolebestyrelserne inden sagens behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget den 26. maj 2015
Godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Skoleudvalget 5. maj 2015 kl. 15:45
Økonomiudvalget 26. maj 2015 kl. 14:00

Skoleudvalget 5. maj 2015 kl. 15:45

Godkendt som indstillet. Der afholdes et høringsmøde for skolebestyrelserne inden sagens behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Det kommende tilbud træder i kraft til skoleåret 2015/2016.
288. Høring af praksisplanen for almen praksis 2015-2018 i Region Syddanmark
Sagsnr.: 2014-001719
Sagsbehandler: Anita Mai-Britt Johansen

Præsentation:

Med udgangspunkt i Sundhedsaftalen 2015-2018, som er endeligt godkendt af alle 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark, har Praksisplanudvalget udarbejdet forslag til en praksisplan for almen praksis i Region Syddanmark. Praksisplanen skal danne den ramme, der sikrer, at Sundhedsaftalen gennemføres i forhold til almen praksis.

Praksisplanudvalget består af fem kommunale medlemmer, tre regionale medlemmer og tre medlemmer fra PLO Syddanmark.
Udvalget har besluttet at sende udkastet til praksisplanen i høring i perioden fra d. 26. februar 2015 til d. 26. maj 2015.

Praksisplanudvalget skal efter høringsperioden indgå en underliggende aftale, hvor der knyttes økonomi og ressourcer til indsatserne i planen.  

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget godkender det udarbejdede forslag til høringssvar.

Sagsbeskrivelse:

Praksisplanen består af to dele – en politisk del samt en mere beskrivende og analytisk del.

I den politiske del af planen præsenteres visionen for udviklingen af almen praksis med fokus på bl.a. service, tilgængelighed, kvalitet og samarbejde.
Derudover beskrives den sammenhæng, som almen praksis er en del af i det samarbejdende sundhedsvæsen. Endelig udfoldes de indsatsområder, som Praksisplanudvalget vil fokusere på i planperioden 2015-2018.
Den anden del består af beskrivelser og analyser af almenlægeområdet i Region Syddanmark, herunder sammenhængen med det øvrige sundhedsvæsen, lægedækning, praksisformer mv. Desuden gennemgås hver enkelt kommune i forhold til kapacitet, lægedækning og praksisstruktur.

Politiske visioner
De politiske visioner for praksisplanen tager afsæt i de tre politiske visioner fra Sundhedsaftalen 2015-2018.

1. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren:
Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende i sit eget forløb.
Vi skal inddrage borgerne aktivt, når vi træffer de overordnede beslutninger om, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen.
Almen praksis er en afgørende aktør i forhold til at sikre et rehabiliterende samarbejde med borgeren. Visionen med praksisplanen i forhold til dette punkt er at sikre, at almen praksis sammen med region og kommuner har en nøglerolle i processen for at sikre borgeren en rehabilitering, der kan betyde, at borgeren kan genvinde sin arbejdskapacitet. Den bredere tilgang til rehabilitering skal ske på tværs af sektorer.

I praksisplanen fastholdes princippet om rollen som egen læge og familielægen samtidig med, at almen praksis fungerer i et integreret, forpligtende samarbejde med kommuner og sygehuse.

2. Sundhed for alle:
Særligt udsatte grupper skal have særlige indsatser. Vi skal give borgere med psykisk sygdom og socialt dårligt stillede borgere samme muligheder for at opnå et godt helbred som andre borgere.
Den politiske vision i praksisplanen er, at alle borgere skal sikres et godt og nært tilbud om almen lægehjælp, f.eks. i sundhedshuse, der er tilpasset de lokale geografiske forhold. Det skal desuden sikres, at borgere såvel som fagprofessionelle har mulighed for at komme i kontakt med almen praksis og omvendt, at almen praksis har mulighed for at komme i kontakt med sygehuse og læger på en lettilgængelig måde.

Derudover er det en del af visionen, at almen praksis har fokus på fysisk tilgængelighed, særligt for svage borgere, der ikke ved egen hjælp kan henvende sig til almen praksis. Fysisk tilgængelighed indebærer også etablering af sygebesøg til borgere, herunder borgere på midlertidige og permanente pladser, som ikke kan komme til egen læge.

3. Sundhed med sammenhæng:
Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, behandling og rehabilitering, som hænger sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. Alle parter skal levere det rigtige tilpasset den enkelte borger/patient på rette tid og sted. Vi skal tænke helhedsorientet – også i forhold til sammenhængen mellem sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedet, de sociale tilbud, uddannelsessystemet m.v.
Denne vision uddybes i forhold til almen praksis i praksisplanen med målet om at tilbyde moderne lægepraksis, som til stadighed udvikler og dokumenterer sin kvalitet i behandlingen og servicen overfor sine patienter på baggrund af evidensbaserede indsatser. Dette skal sikres gennem fortsat og udvidet brug af IT, velfærdsteknologi, datakodning og hjemmemonitorering samt kompetenceudvikling af medarbejdere i regionen, almen praksis og kommunerne.

Med reformerne af sygedagpengeområdet og stigningen i antallet af demente patienter vil de alment praktiserende læger få en styrket rolle i opsporingen af patienter og samarbejdet med kommunerne om tidlig opsporing og forebyggelse.

Middelfart Kommune har kompagniskabspraksis som praksisstruktur, og der er en hensigtsmæssig aldersfordeling blandt lægerne.

Indsatsområder
I praksisplanen beskrives en række indsatsområder med konkrete indsatser, som praksisplanudvalget er enige om at igangsætte i 2015-2018.
Uddybning af indsatsområderne og flere konkrete indsatser findes i kapitel 5 i praksisplanen.

Økonomiske konsekvenser
Når der er indgået aftale om en praksisplan og en underliggende aftale for sygebesøg og samtaleterapi flyttes midlerne fra den centrale overenskomst til lokal udmøntning i praksisplanudvalget i Region Syddanmark. I 2014 var der et forbrug på ca. 48 millioner kr. på disse to ydelser i Region Syddanmark, hvoraf kommunerne finansierer 10 pct. gennem den kommunale medfinansiering. Herudover tilføres der yderligere 44 millioner kroner i overenskomstperioden til udmøntning af praksisplanen – 22 millioner kr. fra de syddanske kommuner og 22 millioner kr. fra Region Syddanmark. Midlerne tilføres først, når der er indgået aftale om sygebesøg og samtaleterapi.
Midlerne forventes anvendt på de nye tiltag i praksisplanen - udover omkostningerne ved medfinansieringen af sygebesøg og samtaleterapi, som allerede i dag afholdes af kommunen.

Derudover er det de lokale parters egen beslutning, om de ønsker lokalt at afsætte yderligere midler til initiativer i forbindelse med praksisplanen. Før der kan indgås en underliggende aftale, hvor der knyttes økonomi til de forskellige indsatser, skal aftalen godkendes i alle kommuner i Syddanmark.

Økonomi:

For Middelfart Kommune betyder det en udgift på 650.000 kr som finansieres med midler fra bloktilskud, der er tilført Sundhedsafdelingens budget.
Midlerne forventes anvendt på de nye tiltag i praksisplanen udover omkostningerne ved medfinansieringen af sygebesøg og samtaleterapi, som allerede i dag afholdes af kommunen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015
- Økonomiudvalget 26. maj 2015
- Byrådet 1. juni 2015

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015
Anbefales godkendt.
Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 26. maj 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen og Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015 kl. 16:00
Økonomiudvalget 26. maj 2015 kl. 14:00
Byrådet 1. juni 2015 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015 kl. 16:00

Anbefales godkendt.
Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

289. Overtagelse af regionale botilbud i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-004708
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Overtagelse af regionale tilbud i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget anbefaler Byrådet at tilkendegive interesse for overtagelse af Teglgårdskollegiet samt indgå i dialog med Region Syddanmark med henblik på, om det vil være hensigstsmæssigt, at der sker en samlet overtagelse af Teglgårdskollegiet og Teglgårdshuset.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af lovændringer, som betyder, at kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionen en gang midt i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, at der var behov for en mellemkommunal strategisk drøftelse af, hvilke typer af tilbud Region Syddanmark fremadrettet skal drive, og hvilke tilbud der eventuelt kan overtages af kommunerne.

Socialdirektørforum nedsatte herefter en mellemkommunal arbejdsgruppe, som fik til opgave at udarbejde en overordnet analyse med beskrivelse af nuværende regionale tilbud og modeller for eventuel overtagelse.

Arbejdsgruppen er kommet med følgende anbefalinger;
 1. Tilbud på det specialiserede socialområde i Syddanmark kan med fordel drives kommunalt
 2. Tværkommunalt samarbejde bør overvejes
 3. Gennemførsel af sondering hos beliggenhedskommunerne om interesse for overtagelse
 4. Kommuner står sammen og hjælper hinanden med den rette løsningsmodel
 5. Opmærksom på nedre grænse i forhold til antal af tilbud, som Region Syddanmark kan drive bæredygtigt

KKR Syddanmark har efterfølgende behandlet analysen på mødet i KKR Syddanmark den 24. februar 2015. KKR besluttede, at anbefalingerne skulle sendes til politisk høring i kommunerne frem til primo maj. Endvidere fik Socialdirektørforum opgaven at beskrive forskellige modeller, for at kommunerne kan arbejde sammen om driften af enkelte tilbud. Modellerne skal, sammen med høringssvarene fra sonderingen hos beliggenhedskommunerne om interesse for overtagelse, drøftes i KKR den 17. juni 2015.

Som en del af sonderingen nedsatte Middelfart Kommune en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en overtagelsesanalyse, der på et overordnet niveau kortlægger og vurderer fordele og ulemper ved overtagelse af et eller flere af 5 regionale tilbud beliggende i Middelfart Kommune.

Det drejer sig om følgende tilbud(målgruppe/type af tilbud nævnt i parantes);

 1. Børnehusene (Døgntilbud til børn med nedsat funktionsevne)
 2. Egely (Sikret institution til unge i aldersgruppen 14-17 år)
 3. Kingstrup (Døgn- og dagtilbud til voksne med senhjerneskade)
 4. Teglgårdskollegiet (Midlertidigt botilbud til sindslidende, Serviceloven §107)
 5. Teglgårdshuset (Længerevarende botilbud til sindslidende, Serviceloven §108)
Byrådet har tidligere tilkendegivet, at overtagelse af Egely ikke er relevant. Derfor indgår tilbuddet ikke i analysen, jf. vedlagte notat.

I analysen fremkommer arbejdsgruppen med følgende anbefalinger;

Børnehusene
Arbejdsguppen anbefaler en tilkendegivelse om, at Børnehusene ikke overtages.
Tilbuddet er delt i 3 afdelinger, hvoraf en afdeling og den samlede administration er placeret i Odense. Odense Kommune har orienteret Middelfart Kommune om, at de lægger op til en opdeling af tilbuddet, og planlægger selv med overtagelse af den del af tilbuddet, som er beliggende i Odense. Hvad angår afdelingen i Strib, så har Middelfart Kommune kun anvendt tilbuddet i begrænset omfang. Der er således ikke noget væsentligt fagligt argument for at overtage og drive tilbuddet. Endvidere vurderes køberkommunernes efterspørgsel at være faldende, og der vil være betydelig risiko for at pladserne ikke kan blive belagt fremadrettet. 

Kingstrup
Arbejdsgruppen anbefaler en tilkendegivelse om, at Kingstrup ikke overtages.
Middelfart Kommune anvender kun tilbuddet i et omfang svarende til 1 helårsplads ud af 15 pladser. Borgerne er typisk bosiddende på Kingstrup i længerevarende forløb. På kort sigt er der ikke udsigt til ledige pladser, som kan komme Middelfart Kommunes borgere til gode. Odense Kommune køber 5 af 15 pladser og en fremtidig driftsaftale om tilbuddet er ikke kommet på tale. Dette indebærer en væsentlig driftsrisiko, hvis Odense Kommune i stedet vælger at tilbyde borgerne plads på egne tilbud. Endvidere vurderes bygningerne ikke umiddelbart salgbare, grundet deres geografiske placering.

Teglgårdskollegiet
Arbejdsgruppen anbefaler en tilkendegivelse om, at Teglgårdskollegiet overtages.
Ved eventuel overtagelse af Teglgårdskollegiet får Middelfart Kommune et tilbud indenfor kommunen til yngre borgere med sindslidelser og/eller sociale problemstillinger. Hvis tilbuddets målgruppe udvides til at kunne omfatte unge fra 16 år og opefter, kan tilbuddet medvirke til at understøtte intentionerne i kommunens politisk vedtagne ungestrategi om en helhedsorienteret ungeindsats på tværs af fagforvaltninger, uddannelsesinstitutioner og alle øvrige aktører som de unge er omgivet af. En udvidelse af målgruppen vil også styrke driftsgrundlaget og minimere risikoen for ledige pladser. Bygningerne er centralt beliggende i Middelfart og renoveret efter Serviceloven i 2014. Der er således tale om moderne boligfaciliteter. Den centrale beliggenhed og stand betyder at salgbarheden vurderes som ganske realistisk, hvis dette skulle komme på tale. At renoveringen er sket efter serviceloven gør det endvidere alt andet lige mere enkelt at omlægge anvendelsen af boligerne til andet formål, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Teglgårdshuset
Da Region Syddanmark i dag driver Teglgårdshuset og Teglgårdskolegiet som et samlet tilbud anbefaler arbejdsgruppen, at Middelfart Kommune indgår i dialog med Region Syddanmark med henblik på vurdering af, om det vil være mest hensigtsmæssigt, at der sker en samlet overtagelse af Teglgårdshuset og Teglgårdskollegiet.
Teglgårdshusets målgruppe er karakteriseret ved en kombination af sindslidelse og aktivt misbrug. Det er forvaltningens vurdering, at målgruppen antalsmæssigt er aftagende. Der er dog pt. 1 borger på venteliste, så på kortere sigt er der ikke stor riskiko for tomme pladser. Bygningerne er centralt beliggende i Middelfart og renoveret efter Serviceloven i 2014. Der er således tale om moderne boligfaciliteter. Den centrale beliggenhed og stand betyder at salgbarheden vurderes som ganske realistisk, hvis dette skulle komme på tale. At renoveringen er sket efter serviceloven gør det endvidere alt andet lige mere enkelt at omlægge anvendelsen af boligerne til andet formål, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Der henvises til vedlagte notat for yderligere detaljer samt hvilke yderligere begrundelser som ligger til grund for arbejdsgruppens anbefalinger. Her er endvidere overtagelsesøkonomien beskrevet.

Forvaltningen oplyser, at der efter Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen 13. maj 2015 er tilføjet følgende til vedhæftede notat:
 • Oversigt over antal pladser, fordelt på køberkommuner
 • Oplysninger om eventuel venteliste til hvert tilbud

Økonomi:

En tilkendegivelse vil ikke umiddelbart have økonomiske konsekvenser for kommunen.

Høring:

Ikke relevant, da der alene er tale om en politisk tilkendegivelse på nuværende tidspunkt. Der skal først foreligge en endelige politisk beslutning om overtagelse 3. december 2015. 

Behandling
- Børn, Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015
- Social- og Sundhedsforvaltningen 13 . maj 2015
- Økonomiudvalget 26. maj 2015
- Byrådet 1. juni 2015

Beslutning:

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 5. maj 2015
Godkendt som indstillet.

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015
Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.
Paw Nielsen tager forbehold for overtagelse af Teglgårdshuset.
Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 26. maj 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen og Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 5. maj 2015 kl. 13:15
Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015 kl. 16:00
Økonomiudvalget 26. maj 2015 kl. 14:00
Byrådet 1. juni 2015 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 5. maj 2015 kl. 13:15

Godkendt som indstillet.

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015 kl. 16:00

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.
Paw Nielsen tager forbehold for overtagelse af Teglgårdshuset.
Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.


Bilag:

290. Økologisk mad i ældreplejen
Sagsnr.: 2015-004694
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

På Elbokøkkenets bestyrelsesmøde i marts 2015 blev økologiske madvarer drøftet på baggrund af Kolding Kommunes ønske om økologi i den kommunale madservice. Da sagen har principiel karakter og økonomiske konsekvenser for alle fire ejerkommuner foregår en afklaring i alle kommunerne inden næste bestyrelsesmøde.

Regeringens økologiske handlingsplan 2020 anbefaler økologi i offentlige køkkener på ca. 60 % i 2020.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen drøftes

Sagsbeskrivelse:

Beboere på plejecentrene i Middelfart Kommune får mad leveret fra Fænøsunds køkken. Hjemmeboende borgere kan vælge mellem madservice fra Elbokøkkenet eller Det Danske Madhus.
I de tre andre ejerkommuner er det både mad til hjemmeboende og beboere på plejecentre, der leveres af Elbokøkkenet.

På nuværende tidspunkt anvender hverken Elbokøkkenet eller produktionskøkkenet på Fænøsund systematisk økologi.

Kolding Kommune har vedtaget at følge regeringens økologiske handlingsplan og også derfor mere økologi i madproduktionen, også på Elbokøkkenet.

Elbokøkkenet er i sin nuværende form ikke i stand til at levere både økologisk og ikke-økologisk produceret mad. Hvis ønsket om mere økologi skal efterkommes, kræver det derfor enten to produktionsformer eller at alle ejerkommunerne tilslutter sig mere økologi i madproduktionen.

Regeringens økologiske handlingsplan anbefaler som nævnt 60% økologi som målsætning. I Middelfart Kommune arbejdes målrettet med at øge mængden af økologi i mad på børneområdet.
 

Sundhedseffekten af økologiske madprodukter er ikke dokumenteret i forhold til konventionelle madprodukter, og miljøaspektet kan i forhold til andre udfordringer på ældreområdet træde i baggrund i de ældres og i personalets bevidsthed. De ældres livskvalitet bliver ikke nødvendigvis bedre ved økologisk mad. En omstilling til økologiske madvarer vil være forbundet med betydelige meromkostninger for den ældre og kommunen. 

Borgere i eget hjem
I forhold til madservice for borgere i eget hjem har borgeren valget mellem at vælge kommunens leverandør Elbokøkkenet eller Det Danske Madhus. Elbo køkkenet leverer i dag mad til ca. 180 Middelfartborgere og Det Danske Madhus til ca. 70 Middelfartborgere.

Elbokøkkenet har beregnet, hvad det vil betyde at overgå til økologi på udvalgte varer, dvs. primært mælk og udvalgte kornprodukter. Beregningen fremgår af vedlagte bilag fra Elbokøkkenet.

Den økonomiske konsekvens af at overgå til økologi er en gennemsnitlig prisstigning på ca. 1,10 kr. pr. madportion. Andelen af økologiske produkter i beregningen er under 30%.

Hvis der politisk vælges at øge andelen af økologi i mad leveret af Elbokøkkenet, vil der kunne stilles tilsvarende krav til mad leveret af Det Danske Madhus.

Plejecentrene
Produktionskøkkenet på Fænøsund, der leverer den varme mad til kommunens øvrige plejecentre, har ligeledes lavet en liste over udvalgte økologiske varer svarende til ca. 30 % økologi, som fremgår af bilag.

Kalkuleres med 30 % økologiske madvarer til beboerne på plejecentrene, vil det betyde en samlet merudgift for de i alt 317 plejehjems- og aflastningspladser i kommunen på 852.096 kr. om året.

Indføres økologisk madproduktion på kommunens plejecentre vil der ikke være mulighed for at fravælge økologiske måltider, da Produktionskøkkenet på Fænøsund ikke har kapacitet til at arbejde med to produktionsformer.

Økonomi:

Mad til hjemmeboende pensionister
Hvis en borger får leveret mad 365 dage om året, vil merudgiften ved økologi være 401 kr. om året pr. borger. Det betyder en samlet årlig merudgift på 100.375 kr. for en begrænset økologisk produktion.


Der er fastsat et loft over den pris, borgerne må betale for madordning. Loftet er i 2015 50 kr. pr. leveret hovedret.

Den vedtagne takst for en hovedret er i 2015 38,75 kr. + levering. Taksten for levering er 49 kr. for en ugentlig leverance.

Det betyder, at det er muligt at øge brugerbetalingen med 401 kr. årligt pr. borger uden at ramme prisloftet på 50 kr. pr. leveret madportion.

Vælges en model, hvor brugerbetalingen øges, vil der ikke være en kommunal merudgift ved at overgå til delvis økologisk produktion.
Vælges en model, hvor borgerne ikke betaler mere for maden, vil der være en kommunal merudgift forbundet med omlægningen. Denne merudgift skal findes inden for udvalgets egen ramme.

Plejecentrene
30% økologi på plejecenterne vil medføre en merudgift svarende til 852.096 kr. om året.

Af dette beløb er det muligt at opkræve beboerne  186.396 kr., svarende til en merudgift for den enkelte beboer på 588 kr. om året.
Det betyder at den kommunale merudgift ved 30 % økologi på plejecentrene være 665.700 kr. årligt.

Ønsker kommunen 60 % økologi, som er Fødevareministeriets anbefaling, vil det betyde, at kommunen også skal indkøbe økologisk kød og grønsager. Det kan blive en udfordring at finde leverandører, der kan levere til en ordentlig kvalitet og pris. Der er derfor ikke lavet en beregning på 60 % økologi.

Uanset hvilken model der vælges på plejecentrene, vil der være en betragtelig kommunal merudgift forbundet med omlægningen. Denne merudgift skal findes inden for udvalgets egen ramme.

Høring:

Ældrerådet tilslutter sig i sit høringssvar principielt at indføre økologisk mad til de ældre, såvel på plejehjemmene som i eget hjem. Ældrerådet understreger, at en omlægning til økologi ikke må betyde øgede omkostninger for borgerne og kan heller ikke gå ind for kompenserende besparelser andre steder i ældreomsorgen.
Ældrerådet foreslår, at finansieringen af den kommunale merudgift i stedet tages fra indkøbsordninger, idet man stiller sig uforstående over for beregningerne af merudgifter ved indkøb af økologiske i stedet for konventionelle produkter. Det bygger Ældrerådet bl.a. på besøg i lokale supermarkeder med henblik på at sammenligne priserne.
Ældrerådet opfordrer til, at der udarbejdes et bedre grundlag før endelig politisk beslutning.

Der er i både Elbokøkkenets og Produktionskøkkenet Fænøsunds beregninger taget udgangspunkt i eksisterende indkøbsordninger, som både bygger på pris og kvalitet. Forvaltningen har tiltro til, at de indgåede indkøbsordninger som udgangspunkt samlet set er fordelagtige. Man vil ofte kunne finde en enkelt vare billigere uden om indkøbsordningen, men samlet set er der i indkøbsordninger indarbejdet både pris, kvalitet og indkøb af store mængder.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015
- Økonomiudvalget 26. maj 2015
- Byrådet 1. juni 2015

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015
Udvalget ser gerne, at økologi vægtes højere ved næste udbud i Elbokøkkenet.
På tilsvarende vis ser udvalget gerne, at mængden af økologi øges i egen produktion i forbindelse med næste udbud på området.
Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 26. maj 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen og Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015 kl. 16:00
Økonomiudvalget 26. maj 2015 kl. 14:00
Byrådet 1. juni 2015 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015 kl. 16:00

Udvalget ser gerne, at økologi vægtes højere ved næste udbud i Elbokøkkenet.
På tilsvarende vis ser udvalget gerne, at mængden af økologi øges i egen produktion i forbindelse med næste udbud på området.
Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

291. Fritvalgspriser for madservice 2015
Sagsnr.: 2012-006008
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Der er beregnet nye fritvalgspriser på madservice for 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At de nye fritvalgspriser på madservice godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har beregnet nye fritvalgspriser på madservice for 2015.

Fritvalgspriser for madservice svarer til Elbokøkkenets priser for madservice.

Fritvalgsprisen er den pris, de godkendte private leverandører af madservice afregnes efter. Prisen for udbringning af madservice er beregnet på baggrund af kommunens udgifter i 2014 til udbringning til borgere i eget hjem.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2015 og er excl. moms.

Madservice: (alm. hovedret+biret) leveret  56,70 kr.
Madservice: (diæt hovedret+biret) leveret  68,93 kr.
Madservice: (alm. hovedret+biret) uden leverance  48,90 kr.
Madservice: (diæt hovedret+biret) uden leverance  61,13 kr.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015
- Økonomiudvalget 26. maj 2015
- Byrådet 1. juni 2015

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015
Godkendt.
Ove Andersen deltog ikke i behandling af sagen.

Økonomiudvalget den 26. maj 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen og Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015 kl. 16:00
Økonomiudvalget 26. maj 2015 kl. 14:00
Byrådet 1. juni 2015 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 13. maj 2015 kl. 16:00

Godkendt.
Ove Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

292. Salg af aktiver