Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 28. april 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
28. april 2015 kl. 14:30
Tilstede:
Steen Dahlstrøm
Morten Weiss-Pedersen
Anni B. Tyrrestrup
John Kruse
Mikkel Dragmose-Hansen
Agnete Damkjær
Niels Bebe
Regitze Tilma
Fraværende:
Johannes Lundsfryd Jensen

ÅBNE SAGER

265. Flytning af bevillinger mellem politikområder (1. nulsag 2015)
Sagsnr.: 2015-002818
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Der er løbende behov for at flytte budgetbeløb mellem politikområder og/eller udvalg. Disse korrektioner er her samlet i en fælles sag. Korrektionerne har forbindelse til budgetopfølgningen pr. 28.2.2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At der foretages flytninger jævnfør skemaet under punktet Økonomi og jævnfør punkterne i sagsbeskrivelsen herunder.

Sagsbeskrivelse:

Omflytningerne omhandler følgende:
Budget til Prokap flyttes fra Børn, Unge og Fritid til Staben (Staben afholder udgiften)
Budget til administrativ medarbejder på Biblioteket flyttes fra ØU til Biblioteket
Budget til tilkøb til Care flyttes fra Socialforvaltningen til Staben (Staben afholder udgiften)
Budget til Med.Com flyttes fra Socialforvaltningen til Staben (Staben afholder udgiften)
Budget til integration Tea flyttes fra Skoleudvalget til Staben (Staben afholder udgiften)
Budget til rengøring i Job- og Kompetencehuset flyttes til Rengøringsenheden
Løn og kørsel til medarbejder flyttes fra BAU til ØU
Budget til rengøring i Børnehuset Nørre Aaby flyttes til Rengøringsenheden

Økonomi:

Samlet set ser ændringerne således ud:
 Udvalg/politikområde2015201620172018
 ØU511 677 677 677
1015Administration403 677 677 677
1030Fælles funktioner108 0 0 0
 BAU-492 -523 -523 -523
1510Beskæftigelsesindsats-492 -523 -523 -523
 SU-12 -12 -12 -12
2010Undervisning-12 -12 -12 -12
 BUF126 0 0 0
2510Kultur og Fritid234 0 0 0
2515Børn-, Unge- og sundhedsudgifter-108 0 0 0
 SSU-142 -142 -142 -142
3035Ældre-90 -90 -90 -90
3030Sundhedsudgifter-47 -47 -47 -47
3020Handicap- og Psykiatri-5 -5 -5 -5
3060Forsørgelse0 0 0 0
 Teknisk udvalg0 0 0 0
4010Vej og Trafik0 0 0 0
4015Rekreative områder0 0 0 0
4020Bygningsvedligehold0 0 0 0
4025Jordforsyning0 0 0 0
 Beredskabskommissionen0 0 0 0
4510Redningsberedskab0 0 0 0
 Miljø- og Energiudvalget9 0 0 0
5010Natur og Miljø9 0 0 0
5015Klima og energi0 0 0 0
 I alt0 0 0 0

Rettelserne på de enkelte politikområder har ingen realøkonomisk virkning og påvirker derfor ikke kommunekassen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30

266. 1. budgetopfølgning 2015 pr. 28. februar
Sagsnr.: 2015-002902
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Økonomiafdelingen og fagforvaltningerne har udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar som fremsendes til godkendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen godkendes
 • At der gives følgende bevillinger vedr. anlæg:
·         At der gives et tillæg til anlægsbevillingen til etablering af bridgewalking på 1,600 mio. kr.
·         At der gives et rådighedsbeløb på 1,600 mio. kr. til etablering af Bridgewalking på Den Gamle Lillebæltsbro og at rådighedsbeløbet frigives.
·         At der i 2015 gives en bevilling på optagelse af et fastforrentet lån med 25 års løbetid og en hovedstol på 1,600 mio. kr.
·         At ydelsen på lånet finansieres via driften på Bridgewalking under Økonomiudvalget.
·         At forventet mindreforbrug på bevillingen til opgradering af trådløst internet på skolerne på 0,250 lægges i kassen.
·         At der gives et tillæg til anlægsbevilling til lærerforberedelsespladser på 0,250 mio. kr. At der gives et tillæg til rådighedsbeløb på 0,250 mio. kr., samt at rådighedsbeløbet frigives. Tillægget til anlægsbevillingen finansieres af et forventet mindreforbrug på 0,250 mio. kr. på opgradering af trådløst internet.

Sagsbeskrivelse:

Første budgetopfølgning 2015 er udarbejdet pr. 28. februar.
Ved denne budgetopfølgning tegner der sig et samlet merforbrug på driften på 4,885 mio. kr. og et merforbrug på anlæg på 4,854 mio. kr. uden overført over-/underskud.

Merforbruget på driften henfører sig hovedsageligt til Økonomiudvalget og Skoleudvalget, mens der omvendt forventes mindreforbrug på Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget og på Teknisk udvalg. Direktionen vil i forbindelse med 3. budgetopfølgning fremlægge forslag til dækning af merforbruget på driften. 

På Økonomiudvalget tegner der sig merforbrug på administration på 1,436 mio. kr. Merforbruget skyldes højere lønudgifter end budgetteret i Socialforvaltningen og Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen. Begge forvaltninger arbejde med langsigtede planer som skal få deres andel af det administrative budget i balance. 
På Skoleudvalget forventes et samlet merforbrug på 6,800 mio. kr., som fordeler sig med 4,800 mio. kr. på de decentrale budgetter på skolerne, og 2,0 mio. kr. på forvaltningens centrale budget.
Merforbruget på de decentrale budgetter henfører sig til 3-4 skoler, som fortsat arbejder med at få balance i budgetterne efter de strukturelle ændringer, som skolereformen medførte medio 2014. De øvrige skoler forventer resultater omkring nul. På de centrale konti er udgifterne til specialskoler og STU højere end budgetteret, som følge af flere elever på specialskoler og STU end forudsat ved budgetlægningen. Noget af merforbruget neutraliseres ved mindreforbrug på IT-udgifter, hvor der i 2015 holdes igen på investeringerne. Det er Skoleafdelingens forventning, at udvalgets underskud fra 2014 og 2015 tilbagebetales i perioden 2016-18 gennem stram udgiftsstyring på området.  
På Dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug som følge af det faldende børnetal, og på teknisk udvalg forventes mindreforbrug som følge af fremrykkede udgifter til 2014 til asfaltslidlag og færre udgifter til vintertjeneste. 

Som følge af de netop overståede overenskomstforhandlinger er alle kommunens lønbudgetter blevet tilrettet, så de passer til resultatet af forhandlingerne. Samlet blev lønbudgetterne fremskrevet med 6,555 mio. kr. mere ved budgetlægningen for 2015 end lønstigningerne i overenskomsterne berettiger til. Dette beløb er alle kommunens lønbudgetter samlet set nedskrevet med, og beløbet er overført til Økonomiudvalget i forventning om, at pengene skal afleveres ved midtvejsreguleringen. 

På anlæg forventes et merforbrug på 4,854 i forhold til budgettet uden overførte beløb fra tidligere år. 1,600 mio. kr. vedrører merforbrug på anlæg til bridgewalking, den resterende del vedrører forskydninger mellem årene på anlæg, som løber over flere år, idet der var mindreforbrug på nogle anlæg i 2014, som i stedet forventes brugt i 2015.  

På Finansieringen forventes budgettet i al væsentlighed overholdt, dog forventes en lille mindreindtægt på ejendomsskatter på 0,457 mio. kr. som følge af tilbagebetaling af ejendomsskat pga. fejl i SKAT’s ejendomsvurderinger. 

Økonomi:

Se sagsfremstillingen.

Høring:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. april 2015
Byrådet den 4. maj 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30
Byrådet 4. maj 2015 kl. 17:00

Bilag:

267. Økonomi på integrationsområdet
Sagsnr.: 2015-003679
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Der er de senere år sket en stigende udvikling på integrationsområdet, dels i forhold til antallet af nye flygtninge, dels i forhold til kravene til kommunernes integrationsindsats i den treårige introduktionsperiode. Som følge heraf samt udmelding om stigende 2015-kvote forelægges sagen for udvalget. 

Forvaltningen foreslår:

 • At de beskrevne aktiviteter på udvalgets område indstilles til iværksættelse med omgående virkning

Det skønnede merforbrug på 16,220 mio. forventes at kunne finansieres således:

 • Merforbruget på BAU 9,114 mio. kr. forventes at kunne finansieres af et tilsvarende mindreforbrug på beskæftigelsestilskuddet.
 • Den resterende mango på 7,106 mio. kr. finansieres helt eller delvist af afsatte statslige puljer som endnu ikke er udmøntet.
 • Direktionen holde løbende fokus på finansieringen og fremkommer med endeligt forslag i forbindelse med 3. budgetopfølgning, hvor bevillinger også søges.

Sagsbeskrivelse:

Den oprindelige flygtningekommunekvote for 2014 var på 37 personer. I april fastlagde Udlændingestyrelsen den endelige kvote for 2014 og meddelte, at Middelfart Kommune skulle modtage 50 flygtninge. Status pr. 1. februar 2015, hvor kvoten for 2014 udløb, er at Middelfart Kommune i 2014 modtog 63 flygtninge på kvoten. Altså væsentligt flere end både den oprindelige og den reviderede flygtningekvote fastsatte.

Derudover får de ankomne flygtninge løbende familiesammenføring. I forhold til flygtninge ankommet på 2014-kvoten er der kommet 5 ægtefæller og 14 børn som familiesammenførte. I alt 82 personer. Aktuelt er der derudover ca. 20-25 familiesammenføringssager under behandling i Udlændingestyrelsen for de flygtninge kommunen har overtaget ansvaret for i 2014. Vi forventer derfor i realiteten at modtage en del flere flygtninge i kommunen.
Det samme forventes for 2015-kvoten. Udlændingestyrelsen fastsatte d. 29. september 2014 kommunekvoterne for 2015. Middelfart Kommune skulle modtage og boligplacere 45 flygtninge. I midlertidig blev der i november 2014 tilkendegivet at antallet af asylansøgere var flerdoblet og at kommunerne derfor skulle forvente ny beregning af kvoterne. I brev af 27. januar 2015 er vi meddelt en forventet kvote for 2015 på 120 flygtninge. Dette antal er bibeholdt i seneste udmelding af 20. marts 2015.

Den første kommunale opgave ved modtagelsen af nye flygtninge er boligplacering. De mange nye flygtninge sætter landets kommuner under pres i forhold til at fremfinde egnede (størrelse, standard og pris) boliger. Middelfart Kommune har pt. 33 flygtninge midlertidig boligplaceret – et tal som stiger måned for måned. Kommunen samarbejder med de almene boligselskaber om formidling af ledige boliger, og agerer i stigende grad på det private boligudlejningsmarked. Den samlede vurdering er, at udbuddet af egnede boliger ikke matcher det aktuelle behov. Den permanente boligplacering kræver derfor en særlig indsats.

Selve integrationsindsatsen for nyankommne flygtninge i den treårige introduktionsperiode er ligeledes udfordret. Der er en stor mængde administrative arbejdsgange i forbindelse med at modtage personer, som ”kun” har et ID-nr og ikke kan begå sig i det danske samfund. Integrationsområdet er stærkt lovgivningsmæssigt reguleret, og konsekvenserne ved den store stigning i antallet af flygtninge er, dels at kommunen ikke lever op til kravene og tidsfristerne i Integrationsloven, dels en kvalitetsforringelse af den enkelte flygtnings integrationsprogram og opfølgningen herpå. Som følge heraf kan der ske et fald i den statslige finansiering (resultattilskud), idet der er for få ressourcer til at bistå den enkelte flygtning i at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.
Billedet af mange administrative arbejdsgange og en øget opgaveportefølje i kølvandet på det stigende antal flygtninge og disse familier ses også i Skoleafdelingen, Børn- og Familieafdelingen samt Borgerservice. Alle afdelinger har i løbet af 2014 måtte afsætte et stigende antal ressourcer for at løse opgaverne med modtagelse af nye børn, elever, borgere.

For at skabe gode rammer i hvilke kommunen kan lykkes med integrationsindsatsen foreslås nedsættelse af en tværgående styregruppe (chefniveau), som fire gange årligt koordinerer indsatser på tværs af forvaltningerne. Derudover indstilles, at der for en toårig periode afsættes midler (100.000 kr.) til udviklingstiltag på tværs af forvaltningerne med henblik på at udvikle medarbejderkompetencer til integrationsindsatser.

Formålet med integrationsindsatsen er at sikre selvforsørgelse og hindre at (dele af) gruppen af flygtninge ender på varig offentlig forsørgelse. Lykkes det kommunen at bistå flygtningene i at få fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelser ligger der til gengæld mange gevinster at hente i form af resultattilskud, stigning i antallet af borgere i Middelfart Kommune samt på sigt øgede skatteindtægter.

Det skal afslutningsvis bemærkes at kvotetallet for 2015 fortsat er behæftet med en vis usikkerhed, da det endelige antal altid vil afhænge af udviklingen i verdens brændpunkter samt den førte flygtningepolitik (lovgivning). I forhold til sidstnævnte er der pr. 20. februar 2015 vedtaget nye regler for midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge. Disse regler indebærer, at nogle ikke-individuelt forfulgte flygtninge kun vil få opholdstilladelse for 1 år ad gangen (mod i dag fem år). I det år kan der ikke søges familiesammenføring. Efter 1 år kan der søges om yderligere opholdstilladelse i to år og i den periode kan der søges om familiesammenføring. Reglerne er trådt i kraft med virkning fra 14. november 2014. Middelfart Kommune har endnu ikke modtaget nogle flygtninge med opholdstilladelse efter de nye regler.

Økonomi:

På integrationsområdet totalt i kommunen forventes et merforbrug i 2015 på:

Job- og Vækstcenter/BAU/ØK:     11,214 mio. kr.
Skoleafdeling/Skoleudvalg/:         2,569 mio. kr.
Borgerservice/Socialudvalg/ØK:    0,850 mio. kr.
Børn- og Familieafdeling/BKF:      1,487 mio. kr.
Tværgående:                             0,100 mio. kr.
I alt forventede merudgifter:      16,220 mio. kr.

Specifikation af udgifterne er beskrevet i bilag på sagen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. april 2015
Byrådet den 4. maj 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00
Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015 kl. 16:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. april 2015 kl. 13:15
Skoleudvalget 14. april 2015 kl. 15:45
Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30
Byrådet 4. maj 2015 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. april 2015 kl. 13:15

Godkendt som indstillet.

Skoleudvalget 14. april 2015 kl. 15:45

Godkendt som indstillet.

Bilag:

268. Befolkningsprognose 2015 - 2027
Sagsnr.: 2015-000001
Sagsbehandler: Terkel Knudsen

Præsentation:

Befolkningsprognose 2015 - 2027 for Middelfart Kommune er lavet og sendes til politisk behandling i Økonomiudvalget.

Forvaltningen foreslår:

 • At befolkningsprognosen godkendes som datagrundlag i forbindelse med budgetlægning og andre plan- og analyseopgaver.
 • At befolkningsprognosen publiceres på Middelfart Kommunes hjemmeside.

Sagsbeskrivelse:

Befolkningsprognosen er på indeværende tidspunkt udtryk for den bedste vurdering af befolkningsudviklingen i Middelfart Kommune for den kommende periode. Befolkningsprognosen fremlægger hovedresultater for hele Middelfart Kommune, udvalgte aldersklasser, skoledistrikter og basisområder for den 12 årige prognoseperiode 2015 - 2027. Yderligere efterspørgsel efter andre delresultater kan ske ved henvendelse til Staben.
Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold til fremtiden. Bl.a. indgår fødsler, dødsfald, flytninger i kommunen og mellem kommuner samt nyt boligbyggeri. Forudsætningerne er begrundet i viden fra de historiske år, samt en vurdering af og forventninger til fremtiden.

Befolkningstallet vil stige fra 37.863 indbyggere i 2015 (1. januar) til 39.875 indbyggere i 2027. Det er en stigning på 5,31 % for hele perioden. Der forventes en gennemsnitlig stigning på 167 indbyggere om året. Det er 61 flere end i sidste års prognose. Boligbyggeriet forventes at ligge på gennemsnitligt 117 nye boliger. Dette på trods af to magre år, hvor nytilflyttede boliger har været ca. 50 pr. år.  Befolkningssammensætningen bliver stadigt ældre. I 2015 udgør de over 65 årige 21,2 % af kommunens indbyggere. Dette tal er steget til 25,8 % i 2027. Andelen af unge mellem 0 - 16 år vil i samme periode falde fra 20,1 % til 18,2 %. Samtidig vil andelen af erhvervsaktive (26-64 år) falde fra 49,8 % til 47,8 %.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30

Bilag:

269. Effektiviseringer vedr. budget 2016
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene sendes i høring

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag som rækker udover budget 2016, og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Sagen er blevet behandlet i de respektive fagudvalg, som alle har godkendt indstillingen om, at sagen sendes til høring af Byrådet d. 4. maj 2015.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Høring:

Sagen forventes at blive sendt i høring d. 4. maj 2015.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 8. april 2015
Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Social- og Sundhedsudvalget den 8. april 2015
Skoleudvalget den 14. april 2015
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 14. april 2015
Teknisk Udvalg den 14. april 2015
Økonomiudvalget den 28. april 2015
Byrådet den 4. maj 2015

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget den 8. april 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Social- og Sundhedsudvalget den 8. april 2015
Godkendt som indstillet.

Skoleudvalget den 14. april 2015
Godkendt som indstillet.

Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 14. april 2015
Godkendt som indstillet.

Teknisk Udvalg den 14. april 2015
Udvalget godkendte, at effektiviseringsforslagene sendes i høring.

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30
Byrådet 4. maj 2015 kl. 17:00

Bilag:

270. Almene boliger, tilkendegivelse af huslejestøtte
Sagsnr.: 2013-003682
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Boligselskabet Civica har på vegne af afd. 115 beliggende på Lillebæltsvænget i Middelfart ansøgt om at få Middelfart Kommunes godkendelse til huslejestøtte.

Forvaltningen foreslår:

 • at økonomiudvalget positiv tilkendegiver, at det er en god ide, at Landsbyggefonden yder huslejestøtte til den almene afd. 115, i forbindelse med iværksættelse af en evt. helhedsplan af boligerne på Lillebæltsvænget.

Sagsbeskrivelse:

Boligselskabet Civica har haft nogle indledende drøftelse med Landsbyggefonden om at bistå med finansiering af en helhedsplan for afd. 115 på Lillebæltsvænget.

Boligerne i den pågældende afdeling er opført i 1979. Byggeriet var ramt af byggesvigt i form af manglende forankring af tagkonstruktionen. Dette har medført omfattende revnedannelser i indvendige vægge. Ydermurerne er på grund af fejlagtig fugning og dårlig kvalitet af facadesten ramt af afskalninger, der forstærkes af frostforvitring.
For at der kan ske en opretning af de omfattende skader, er det nødvendig at udarbejde en helhedsplan for renovering af boligerne, som pt. er beregnet til 40.283 tkr. Landsbyggefonden har givet et foreløbig tilsagn om at bistå med finansiering af de støttede arbejder. Forudsætningen herfor er dog, at Middelfart Kommune synes, at det er en god idé, at helhedsplanen iværksættes samt at Landsbyggefonden yder huslejestøtte til afd. 115, før der kan arbejdes videre med projektet.

Økonomi:

Pt. er der tale om en tilkendegivelse af hvorvidt Middelfart Kommune synes det er en god ide at iværksætte en helhedsplan.
Senere i et evt. forløb vil Middelfart Kommune skulle bistå med en kapitaltilførelse sammen med Boligselskabet, realkreditforening samt landsbyggefonden, som det ser ud lige nu i en finansieringsplan vil det svare til ca. 200.000 kr. for Middelfart Kommunes vedkommende.

Høring:

Der er ikke foretaget nogen høring, da der er tale om økonomivalgets tilkendegivelse af et renoveringsprojekt.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30

271. Likviditetsoversigt pr. ultimo 1. kvartal 2015
Sagsnr.: 201002858
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at tage denne orientering til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af kommunens likvide beholdninger fra dag til dag over det seneste år. Kravet er, at gennemsnitslikviditeten til enhver tid skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. ultimo marts viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning i perioden fra 1. april 2014 til 31. marts 2015 udgjorde 157,8 mio. kr.

Over det seneste kvartal er likviditeten forøget med 10,6 mio. kr. Forøgelsen skyldes primært låneoptagelse til projekter i 1. kvartal 2015.

Økonomi:

Middelfart Kommune forventer over de kommende år at se en reduktion i likviditeten efter kassekreditreglen i takt med etableringen af det nye Rådhus og Bycenter skrider frem.

Forvaltningens likviditetsprognose viser, at gennemsnitslikviditeten efter kassekreditreglen ved udgangen af 2015 foventes at være reduceret med 36,7 mio. kr. i forhold til det nuværende niveau.

Det er dog væsentligt at understrege, at likviditetsprognoser altid er forbundet med betydelig usikkerhed.

Likviditetsopgørelsen er stært påvirkelig overfor faktorer som:

 • Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsprojekter afholdes senere end budgetforudsat.
 • Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse og betaling for anlægsprojekter.
 • Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
 • Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassepåvirkning i budgetåret.
 • Udsving i centrale og decentrale enheders opsparing eller forbrug fra år til år.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget d. 28. april 2015
Byrådet d. 4. maj 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30
Byrådet 4. maj 2015 kl. 17:00

272. Lokalplan 160 for tæt/lav boliger ved Syrenvej i Nørre Aaby
Sagsnr.: 2014-012022
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 160 for tæt/lav-boliger ved Syrenvej i Nørre Aaby

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 160 indstilles godkendt med nævnte ændringer og oversendes til Økonomiudvalg og Byråd til endelig vedtagelse.
 • At lokalplanen tilrettes med Handicaprådets anbefaling om at undgå plantevalg til gene for pollenallergikere.
 • At lokalplanen ophæver servitut om servitut om vejret mod at der udarbejdes ny servitut for sikring af Tunnelvej 2.
 • At museets bemærkninger indarbejdes i den endelige lokalplan.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 4. december 2014 til 29. januar 2015. Der indkom i perioden tre bemærkninger til lokalplanen. Handicaprådet anbefaler boliger i et plan, hvorfor formulering om udnyttelse af førstesal ikke er ønskelig. Bestemmelsen er dog fastholdt. Samtidig ønsker de ikke brug af græsarmering ift. gangbesværede. Lokalplanen stiller dog ikke krav om brug af græsarmering, hvorfor bemærkningen ikke medfører ændring af lokalplanen. Endelig ønsker de at lokalplanen tager hensyn til plantevalg ift. pollenallergikerne. Der indstilles, at der indføjes bestemmelse i lokalplanen om, at træsorter, som el, elm, hassel og birk bør undgås. Bestemmelsen vil blive medtaget i kommende lokalplaner.

Odense Bys Museer har gjort opmærksom på at det ikke kan afvises at være jordfaste fund i området. Der er fundet fund både nord og syd for området. Lokalplanen suppleres med museets bemærkninger.

Tunnelvej 2 har i offentlighedsfasen gjort opmærksom på en deklaration over arealet, som giver Tunnelvej 2 vejadgang til Rønnevej via området(syd for stiforløbet. Efter dialog med Tunnelvej 2 arbejdes der på at ophæve den oprindelige deklaration fra 26.07.60 mod udarbejdelse af ny deklaration, som klart præciserer vejadgang fra Rønnevej til Tunnelvej 2. Tunnelvej 2 er mindre virksomhed, som har lager/værksted, som vejbetjenes via Rønnevej. Anvendelsen af det konkrete areal er i lokalplanforslaget ikke beskrevet nærmere, men vil med ændringen blive nævnt som vejadgang for de ejendomme syd for lokalplanområdet. Stiforløbet berøres ikke af ændringen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Handicaprådet og Ældretrådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Planen er gennemgået i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes ikke at være nødvendig at udarbejde egentlig miljøvurdering. Afgørelsen har været annonceret og er ikke påklaget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg 14. april
Økonomiudvalg 23. april
Byråd 4. maj

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 14. april 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30
Byrådet 4. maj 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 14. april 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

273. Endelig vedtagelse af lokalplan 140 og kommuneplantillæg nr. 5 for Turbinehallen, Middelfart
Sagsnr.: 2012-001002
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Forslag til lokalplan 140 og kommuneplantillæg nr. 5 for Turbinehallen i Middelfart har været i offentlig høring i 8 uger og ønskes nu endelig vedtaget.

Forvaltningen foreslår:

 • at lokalplan 140 og kommuneplantillæg nr. 5 vedtages endeligt med de ændringsforslag, der fremgår under afsnittet med Forvaltningens bemærkninger.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte den 29. september 2014 forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Turbinehallen på havnen i Middelfart. Turbinehallen er blevet indrettet til kontorformål og planerne skal åbne mulighed for yderligere byggeri i området.

Planforslagene har været sendt i 8 ugers offentlig høring, og i høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar.

Odense Bys Museer har oplyst, at de ikke formoder, at området rummer jordfaste fortidsminder, da arealet formodes at være kunstigt opbygget i forbindelse med anlæggelsen af havnen. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis de under anlægsarbejde støder på arkæologiske spor, skal arbejdet straks standses og museet skal kontaktes.

Museets bemærkninger bør ikke give anledning til ændringe af lokalplanforslaget. Bemærkningen er sendt videre til bygherre.

Bemærkningerne fra ADP bør give anledning til en række mindre justeringer af lokalplanen.

Det er en fejl, at der i indledningen til lokalplanen står, at området grænser op til ITW's bygninger mod vest. Bør rettes til erhvervshavnen i stedet.

Redegørelsen om naboarealernes anvendelse kan udbygges med oplysning om, at arealet nord for lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 23.24 for "ny trafik havn", og at området i henhold til planen kan opfyldes. Desuden kan det oplyses, at arealet indgår som en del af søterriotoriet, der hører under erhvervshavnens havnegrænse.

Bemærkningen på side 17 om muligheden for faciliteter til anløb af lystbåde suppleres med henvisning til deklaration mellem ADP og Selfestate(ejer/nabo).

Afstandene i miljøscreeningen er behandlet efter de faktiske afstande, hvorfor der kun er tale om en trykfejl og ikke ændrer ved screeningsresultatet.

Bemærkning fra ITW om, at de ikke ønsker aktivitet indenfor lokalplanområdet, som kan medføre begrænsninger af deres virksomhed. Sagen har været vurderet i forhold til støj. Vurderingen fra miljøafdelingen er, at lokalplanen ikke forventes at medføre skræpede krav til ITW i forhold til i dag. Der ændres derfor ikke i planen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg: 7. april 2015
Økonomiudvalget 27. april 2015
Byrådet: 4. maj 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 14. april 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30
Byrådet 4. maj 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 14. april 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

2012-001002-104Museets bemærkninger
2012-001002-105ITW's bemærkninger
2012-001002-107ADP's bemærkninger
2012-001002-107Deklaration
274. Forslag om ophævelse af lokalplan 109 for offentlige og administrative funktioner på Fynsvej i Middelfart
Sagsnr.: 2015-003225
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Lokalplan 109 blev udarbejdet i 2008 og omfatter ejendommen på hjørnet af Fynsvej, Vandværksvej og Hovedvejen i Middelfart (Toyotagrunden). Baggrunden for planen var et ønske om at udlægge området til offentlige formål og placere et nyt fælles rådhus for den nye Middelfart Kommune samt brandstation. Planens formål er imidlertid ikke længere aktuelt, idet brandstationen er placeret andet sted i erhvervsområdet, ligesom der er truffet beslutning om at bygge det nye rådhus i midtbyen i Middelfart i stedet.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget om ophævelse af lokalplan 109 for offentlige og administrative funktioner på Fynsvej i Middelfart offentliggøres i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede den 16. december 2013 at igangsætte planlægningen for et nyt bycenter inkl. rådhus i midtbyen i Middelfart. Samtidig traf udvalget beslutning om, at plangrundlaget for "Toyotagrunden" skulle ændres i overensstemmelse med kommuneplanrammerne for området.
 
Kommuneplanrammerne for området blev i forbindelse med vedtagelsen af kommuneplan 2013 ændret fra offentligt område til erhvervsområde, med de samme bestemmelser som naboarealet umiddelbart øst for lokalplanområdet. Området er således i kommuneplanen udlagt til kontor, lager, værksted, service og produktion samt butikker til særlig pladskrævende varer.

I henhold til planlovens § 33 stk. 1 pkt. 2 kan Byrådet beslutte at ophæve en lokalplan, når udviklingen inden for planområdet ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af §14 og § 19. Beslutningen kan først træffes, når Byrådet har offentliggjort et forslag - i minimum 8 uger - om ophævelsen.

Det vurderes at være hensigtsmæssigt at ophæve lokalplan 109, da den ikke længere er aktuel og i stedet i en overgangsperiode administrere efter kommuneplanens intentioner og rammer. Da der på nuværende tidspunkt ikke er nogen helt konkrete ønsker om udnyttelse af grunden, vurderes det, at en ny lokalplanlægning af området bør afvente en nærmere afklaring af områdets disponering/anvendelse for ikke at udelukke nogen muligheder.  

Planforslaget om ophævelse af lokalplanen er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes ikke at være nødvendigt at udarbejde en egentlig miljøvurdering af planen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Handicaprådet og Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg 14. april 2015
Økonomiudvalget 27. april 2015
Byrådet 4. maj 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 14. april 2015
Godkendte forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 14. april 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30
Byrådet 4. maj 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 14. april 2015 kl. 14:00

Udvalget godkendte forvaltningens indtilling.

Bilag:

275. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 6 til kommuneplan 2013-2025 - udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL)
Sagsnr.: 2012-012036
Sagsbehandler: Klaus Schiøtt Kristensen

Præsentation:

Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 – 2025 for Trekantområdet – Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) har været i 8 ugers offentlig høring. Høringen udløb den 14. januar 2015. På baggrund af høringen er der foretaget mindre ændringer i forslaget.

Forvaltningen foreslår:

 • At tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013–2025 - udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder (SVL) - vedtages, hvorved retningslinje 3.1.1. for ”områder til landbrugsmæssig anvendelse” med tilhørende udpegning og redegørelse aflyses. 
 • At der indarbejdes supplerende tekst til kommuneplantillæggets redegørelse side 8. 
 • At der indarbejdes supplerende tekst til kommuneplantillæggets metodebeskrivelse side 10. 
 • At de indkomne bemærkninger besvares med udgangspunkt i arbejdsgruppens vurderinger, som fremgår af notatet.

Sagsbeskrivelse:

Bestyrelsen for Trekantområdet har den 20. februar 2015 godkendt tillægget, som derved er frigivet til politisk behandling i de enkelte byråd. På mødet fik landbrugets repræsentanter foretræde for bestyrelsen. Landbruget var repræsenteret af medlemmer af Jysk Landbrug, Vejle-Fredericia Landboforening og Kolding Herreds Landbrugsforening.

Kommuneplantillægget indeholder en udpegning af SVL med tilhørende retningslinje og redegørelse. Ved kommuneplantillæggets endelige godkendelse aflyses retningslinje 3.1.1. for ”områder til landbrugsmæssig anvendelse” med tilhørende udpegning og redegørelse.

Kommunerne i Trekantområdet har modtaget følgende bemærkninger (med relevans for Middelfart Kommune) i høringsfasen:
 1. Vejle-Fredericia Landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening, Jysk Landbrug (fælles skrivelse sendt til alle kommuner samt Trekantområdet Danmark)
 2. Centrovice (sendt til Middelfart Kommune)
 3. RAVKO lokaludvalg, Middelfart (Sendt til Middelfart Kommune)
 4. VejleMuseerne (Sendt til Vejle Kommune) 

Bemærkningerne og arbejdsgruppens vurdering af bemærkningerne med tilhørende indstilling fremgår af bilag.

 • Indholdet af den fælles henvendelse fra de 4 landbrugsorganisationer er i udgangspunktet en gentagelse af de synspunkter, som blev indsendt i forbindelse med forhøringen.
  • Landbrugsorganisationerne står således fast på synspunktet om, at så meget jord som overhovedet muligt udpeges som SVL, og at der efter deres vurdering ikke er fagligt belæg for at udelukke så store områder, som der lægges op til i udpegningen.

  • Landbrugsorganisationerne foreslår, at retningslinjerne ændres, så det tydeligt fremgår, at de arealer, der ikke indgår i SVL-udpegningen, ikke pålægges begrænsninger i den landbrugsmæssige anvendelse.

  • Landbrugsorganisationerne udtrykker fortsat bekymring ved at landbrugserhvervet opdeles i et ”A-” og et ”B-hold”, hvor jordbrug med store SVL-arealer stilles i en bedre økonomisk position, end landbrug med forholdsvis færre SVL-arealer.

 • Centrovice fremsætter et lignende synspunkt om, at al landbrugsjord som udgangspunkt er værdifuldt. Derudover har man hæftet sig ved en formulering i forslaget om, at udpegningsgrundlaget for potentiel natur er af varierende kvalitet i Trekantområdet. Centrovice understreger, at udpegningerne (generelt) må ske på et sagligt grundlag.

 • RAVKO lokaludvalg udtrykker bekymring over, at udpegning af SVL tættest kysten ved Båring Vig medfører øget udvaskning af næringsstoffer til havmiljøet. Derudover fremsætter lokaludvalget en række synspunkter om, at der generelt bør genplantes flere levende hegn og vandhuller i et område fra Vejlby til Katrinebjerg. 

 • VejleMuseerne udtrykker en generel bekymring ved, om udpegning af SVL vil påvirke de arkæologiske interesser negativt på de steder, hvor der i forvejen er udpeget  kulturmiljøer, som helt eller delvist er baseret på jordfaste fortidsminder. 

Bemærkningerne fra Vejle-Fredericia Landboforening, Kolding Herreds Landbrugsforening, Sønderjysk Landboforening og Jysk Landbrug giver anledning til, at der indarbejdes følgende tekst i kommuneplantillæggets redegørelse s. 8:

”Udpegningen forhindrer ikke, at husdyrproduktioner, der ligger uden for SVL-områder, kan udvide, ligesom der kan placeres staldanlæg uden for SVL-områder. Desuden vil udpegningen af SVL-områder ikke forhindre, at landbrugsarealer kan drives intensivt uden for SVL-områder”.

De fire landbrugsorganisationers øvrige bemærkninger til selve metodikken bag udpegningen giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Bemærkningerne fra VejleMuseerne medfører, at der indarbejdes følgende tekst i kommuneplantillæggets metodebeskrivelse s. 10:

”Kulturmiljøområderne er udpeget i kommuneplanen, og der kan ske udvikling i form af byggeri, anlæg og råstofgravning mm. inden for områderne, hvis der tages hensyn til de kulturhistoriske værdier. Derfor kan disse områder indgå i SVL-udpegningen”.

Bemærkningerne fra Centrovice og RAVKO lokaludvalg giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantilægget.

Forvaltningen vurderer, at tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet – Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder kan vedtages med ovenstående ændringer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ældrerådet og Handicaprådet er hørt i forbindelse med den 8 ugers offentlige høring. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger fra Ældrerådet eller Handicaprådet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 8. april 2015
Økonomiudvalget - 28. april 2015
Byrådet - 4. maj 2015

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 8. april 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 8. april 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30
Byrådet 4. maj 2015 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 8. april 2015 kl. 14:00

Udvalget indtiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

276. Godkendelse af tilskudskriterier og procedure for medfinansieringspuljen til landdistriktsprojekter 2015
Sagsnr.: 2015-004249
Sagsbehandler: Sabine Christensen

Præsentation:

Byrådet skal tage stilling til tilskudskriterier og procedure for medfinansieringspuljen til landdistriktsprojekter.

Forvaltningen foreslår:

 • at tiskudskriterier og procedure godkendes.
 • at der maksimalt uddeles 907.000 kr., der er afsat på anlægsbudgettet.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes medfinansieringspulje til LAG-projekter har hidtil været tæt bundet op på projekter, som var godkendt af LAG Middelfart eller Fiskeri LAG Fyn. Begge LAG’er findes ikke længere. Den nye LAG (LAG MANK, som omfatter Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde kommuner i programperioden 2014-2020) har formuleret nogle støtteformål, som begrænser støtten til områderne naturturisme, fødevareerhverv, nye boformer og friluftsliv. Med denne nye LAG-ordning falder nogle af LAG’s tidligere støtteformål bort, nemlig tilskud til almennyttige formål, der alene kommer lokalbefolkningen til gode. 

Derfor foreslås det, at foreliggende pulje ikke længere kun kan søges til medfinansiering af LAG-projekter, men til medfinansiering af projekter, der i det hele taget gavner landområderne i Middelfart Kommune og opfylder nedenstående kriterier. 

Der er i alt 907.000 kr. i puljen. Byrådet har med budget 2015 valgt at støtte LAG-projekter med 750.000 kr. Dertil kommer 157.000 kr. som Middelfart Kommune har modtaget for konsulenthjælp i LAG-projektet ”Udvikling i lokalsamfundene i Middelfart Kommune”. ØU godkendte d. 16.12.2013, at disse indtægter reinvesteres i landdistrikternes udvikling i forbindelse med udmøntning af de lokale udviklingsplaner og at beløbet lægges til den foreliggende pulje. 

Ansøgere til puljen vil som i de forgangne år få problemer med mellemfinansiering af ca. 50 % af deres projektomkostninger, da de fleste fondsmidler først bliver udbetalt, når projekterne er afsluttet og regnskabet indsendt. Der foreslås derfor, at ansøgerne også kan søge om tilskud til de faktiske renteudgifter de får, når der optages lån i perioden fra regningerne skal betales indtil samtlige tilskud er udbetalt. 
 

Betingelser for uddeling af tilskud

-Der kan kun gives støtte til projekter i landområder i Middelfart Kommune, dvs. i landsbyer under 3.000 indbyggere og det åbne land.
- Der kan gives støtte på maks. 50 %til de udvalgte projekter.
- Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet allerede have modtaget minimum ét tilsagn fra en anden tilskudsgiver eller have tilvejebragt en del egne midler.
- Puljen kan søges af: Foreninger, lokaludvalg, klubber, organisationer og LAG MANK.

Tilskudskriterier

Tilskuddet fordeles efter kriterier, der underbygger Middelfart Byråds vision ”Broerne begynder her” og uddeles til projekter i landområder som 
v  skaber tryghed for borgerne.
v 
fremmer sunde valgmuligheder, herunder cykling.
v 
fremmer naturoplevelser, leg og idræt.
v 
understøtter udvikling af velfærd i landområderne.
v 
understøtter den grønne omstilling og miljøforbedringer.
v 
forbedrer landområdernes oplevelsesmuligheder for lokalbefolkning og turister.
v 
fremmer området som godt sted at bo og leve.
v  skaber nye kulturtilbud.
v 
styrker foreningerne.
v 
øger aktivitetstilbud for børn og unge.
v 
fremmer unges deltagelse i foreningslivet.
v 
fremmer fællesskabet inden for det enkelte lokalsamfund og fællesskabet imellem lokalsamfundene.  

Der prioriteres derudover de projekter, som
-   understøtter indsatsområderne fra de lokale udviklingsplaner.
-   har et bredt folkeligt fokus og kommer mange borgere til gode.
- sker i samarbejde mellem flere parter. 

 

Procedure 

o    Byrådet har kompetencen til uddeling af midlerne.
o    Ansøgningsfristen bliver tirsdag, den 30.9.2015. Ansøgningerne behandles på Økonomiudvalgsmøde den 26.10.2015og på Byrådsmødet den 2.11.2015.
o    Byrådet giver begrundet skriftligt svar til ansøgerne umiddelbart efter mødet.
o   
Annoncering af Medfinansieringspulje for landdistriktsprojekter i medierne og på hjemmesiden sker så snart kriterier og procedure er godkendt. Alle lokaludvalg orienteres desuden via e-mail.
o   
Staben udarbejder ansøgningsmateriale under hensyntagen til tilskudskriterierne, betingelserne og proceduren, og ansøgningsmaterialet bliver tilgængeligt på kommunens hjemmeside senest 6 uger før ansøgningsfristen.
o   
Ansøgeren oplyser på ansøgningsskemaet det støttebeløb, Middelfart Kommune søges om samt andre støttebeløb, som ansøgeren har modtaget tilsagn om.
o   
Den kommunale støtte kommer til udbetaling, så snart projektet er fuldfinansieret og kan gennemføres. Ansøgerne dokumenterer, at projektet er fuldfinansieret.
o   
Ansøgerne dokumenterer afslutning af projektet ved at indsende et projektregnskab.
o   
Hvis pengene ikke er uddelt i første runde (eller hvis der skulle være tilbagefaldsmidler pga. ikke gennemførte projekter), laves der en anden ansøgningsrunde for 2015-puljen primo 2016.

 

Økonomi:

Der er i alt afsat 907.000 kr. i anlægsbudgettet.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 28. april 2015
Byrådet den 4. maj 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30
Byrådet 4. maj 2015 kl. 17:00

277. Ændring af renovationsordning for dagrenovation og papir
Sagsnr.: 2014-014598
Sagsbehandler: Monica Nielsen

Præsentation:

I forbindelse med kommende udbud af dagrenovationskørslen og indkøb af nye spande i Middelfart Kommune ønskes indsamlingsordningen for dagrenovation og genanvendeligt affald ændret.

Der ønskes indført 14 dages tømning og skelafhentning af dagrenovation og papir i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At der indføres 14 dages tømning ved alle private husstande, som benytter den kommunale indsamlingsordning pr. 1. januar 2016.
 • At der indføres skelafhentning ved alle private husstande samt erhverv, som benytter den kommunale indsamlingsordning pr. 1. januar 2016.
 • At der gives mulighed for tilkøb af ugetømning i perioden 15 juni til 15. august.
 • At der gives mulighed for tilkøb af afhentning på standplads til de ejendomme, som opfylder kommunens krav til adgangsvejen.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 6. maj 2013 at ændre beholdertypen for dagrenovation fra sække til to-hjulede beholdere. I forbindelse med den nyligt vedtagne Ressourceplan for Middelfart Kommune blev det besluttet, at der skal ske en øget genanvendelse af de genanvendelige materialer i dagrenovationen - organisk affald, papir, pap, plast, metal og glas.

Det forventes at de nye spande kan sættes ud ultimo 2015. De nye spande vil blive på 240 liter, da de skal kunne opdeles i to kamre. Dermed får kommunen mulighed for på sigt at indsamle organisk dagrenovation og restaffald hver for sig. Indsamling af andre genanvendelige materialer som metal, plast, glas og papir og pap forventes også at komme til at ske i 2-delte beholdere. En øget indsamling er alt andet lige dyrere. Der er derfor kigget på alternative indsamlingsmetoder for at gøre indsamlingen billigere, herunder ændring af tømningsfrekvens og skelafhentning.

Dagrenovation og papir i Middelfart Kommune hentes i dag som udgangspunkt på standplads. For dagrenovationens vedkommende er der mulighed for at vælge både uge og 14 dages tømning.

Forvaltningen foreslår at ændre den nuværende standardydelse, således at beholdere fremover skal være placeret ved ejendommens naturlige skel mod offentlig kørevej, når de afhentes til tømning.

En skelløsning vil medføre, at husstanden selv skal køre beholderen frem til skel på tømningsdagen, hvis der ikke er mulighed for at etablere en standplads ved skel.

Forvaltningen foreslår desuden at ensrette tømningsfrekvensen for alle énfamilieboliger, så der tømmes fast hver 14. dag. En ændring af tømningsfrekvensen vil medføre, at nogle husstande skal skifte fra en 140 l beholder/110 liters sæk til en 240 l beholder. Det forventes, at der skal indkøbes 5.500 nye 240 liters beholdere. Der vil stadig være mulighed for ugetømning for boligforeninger og erhverv med store containere.

Der kan i sommerperioden fra den 15. juni til den 15. august gives mulighed for ugetømning. Forvaltningen foreslår, at det bliver en tilkøbsmulighed, da Affald og Genbrug ikke har mandskab og biler nok til at lave det som en fast ordning. Formålet med at tilbyde sommertømning er, at nogle borgere kan have ønske om at reducere eventuelle lugtgener. 

Økonomi:

En ændring i standardydelsen for hvor beholderne afhentes, forventes at medføre lavere tømningspriser og mindre ressourceforbrug til håndtering af henvendelser og sager om adgangsforhold.

Overgang til 14. dages tømning vil gøre affaldsøkonomien mere robust pga færre udgifter til tømning og administration og mulighed for en mere effektiv ruteplanlægning for indsamlingen.

De besparelser, der på sigt opnås, hensættes til fremtidige udgifter til husstandsindsamling af genanvendelige materialer.

Takster, herunder takster for merydelser som sommertømning og afhentning ved standplads, behandles i forbindelse med behandlingen af budget 2016.

Høring:

Ændringen omkring ordningen for renovationafhentning har været sendt i 3 ugers høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Der er indkommet bemærkninger fra både Ældrerådet og Handicaprådet samt en mindretals udtalelse fra et medlem af Ældrerådet. Bemærkningerne går især på et udkast til visitationsregler, som omhandler, at ældre og handicappede kan få dispensation fra at bringe affaldsbeholderen til skel. Udkastet blev fremsendt efterfølgende på forespørgsel fra Handicaprådet. Visitationsreglerne var ikke endelige og blev fremsendt med bemærkninger om, at det var et udkast.

Forvaltningen bemærker, at det ikke var visitationsreglerne, som var i høring, men den overordnede løsning - som er indførelse af 14 dages tømning og skelafhentning. Det har givet anledning til unødig forvirring, at udkastet til visitationsreglerne blev udsendt på forespørgsel. Visitationsreglerne er fortsat under udarbejdelse i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen, og høringssvarene vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen. Visitationsreglerne kommer til behandling senere efter en ny høring.

Handicaprådet har også kommenteret spørgsmålet om betaling af gebyr. Rådet mener ikke, at der kan blive tale om at opkræve et gebyr for afhentning på grund ved handicappede borgere. Det er heller ikke forvaltningens forslag.

Der er bl.a. indkommet forslag fra Handicaprådet, om det var muligt at få indført 4-hjulede beholdere, da disse er lettere at køre ud til skel for personer med fysisk funktionsnedsættelse. Affald og Genbrug har oplyst, at de kommende spande bliver lavet, så der kan komme et tredje hul på, som gør dem lettere at skubbe. Det er tanken, at denne løsning vil kunne indgå som en del af en kommende visitationsordning for ældre og handicappede borgere. Den mindste 4-hjulede beholder, som findes på markedet, er en 400 liters beholder. En 3-hjulet beholder er nemmere at skubbe med end en 4-hjulet. De 4 hjul kommer på, når beholderen er så stor, at den vil tippe uden 4 hjul.

Ældrerådet er generelt positivt, da rådet mener, at både 14 dages tømning og skelafhentning har fungeret flere steder i kommunen gennem mange år, uden det har givet anledning til problemer. Rådet er positiv over, at man påtænker at indføre en visitationsordning, således at ældre og handicappede kan få dispensation fra at bringe affaldsbeholderen til skel.

Ældrerådet er dog bekymret over, at det påtænkes at indføre todelte beholdere ved husstandene til at samle flere genanvendelige fraktioner ind, da rådet forstår det som en forøgelse af antallet af beholdere ved husstanden i forhold til i dag. Det behøver ikke blive en forøgelse, idet den todelte beholder kan erstatte den ene af de beholdere, som husstandene har i dag. Det skal besluttes politisk på et senere tidspunkt.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 8. april 2015
Økonomiudvalget - 28. april 2015
Byrådet - 4. maj 2015

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 8. april 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Der kan være bydele, hvor der er behov for alternativ indsamlingsordning.

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Anbefales godkendt.
Morten Weiss-Pedersen (C) stemmer imod.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 8. april 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30
Byrådet 4. maj 2015 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 8. april 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Der kan være bydele, hvor der er behov for alternativ indsamlingsordning.

Bilag:

278. Tilsynsrapport 2014 for aktivitetstilbud i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-012655
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Byrådet har pligt i h.t. Retssikkerhedslovens § 16 pligt at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Der er i den forbindelse indgået aftale med Revas ApS om at føre tilsyn med aktivitetstilbuddene i kommunen.
Revas ApS har fremsendt tilsynsrapport for tilsyn på Multihuset (herunder Projekt UngNu) og Perronen i 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporterne tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Formålet med tilsynet er at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med brugerne. Det skal tilstræbes, at indsatsen samlet set bidrager til at give den enkelte en selvstændig tilværelse og mulighed for livsudfoldelse, samt at indsatsen leveres på en ordentlig måde.

Forvaltningen har anmodet tilsynet om at have særligt fokus på, hvordan forandringer i organisationen kan skabe udvikling af tilbuddet og dermed også i brugernes oplevelse af livskvalitet. Her tænkes både på konktrete ændringer i dagligdagen og på, hvordan brugerne generelt oplever og eventuelt påvirkes af at være midt i en forandringstid.

Hovedkonklusionen på de to tilsyn er bl.a. 
 • at det vurderes, at brugerne hører til målgruppen og at de fysiske rammer fremstår velordnede og velegnede til formålet
 • at brugerne udtrykker, at de trives og har medindflydelse
 • at der er behov for at få synliggjort processen for tilbuddenes fremtid, både af hensyn til brugere og personale

Revas fremkommer endvidere med en række iagttagelser og anbefalinger, som fremgår af de to rapporter.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Rapporterne har været til høring i Handicaprådet, og Handicaprådet har fremsendt et høringssvar.

De er overordnet enige i hovedkonklusionerne, men de ønsker at fremhæve den konklusion, der omhandler Projekt UngNu og deres usikkerhed om fremtiden (fra rapport om Multihuset) samt bekymringen omkring forandringsprocessen generelt.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015
- Økonomiudvalget 27. april 2015
- Byrådet 4. maj 2015

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015
Taget til efterretning.

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015 kl. 16:00
Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30
Byrådet 4. maj 2015 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015 kl. 16:00

Taget til efterretning.

Bilag:

279. Rapport om tilsyn på kommunens plejecentre i 2014
Sagsnr.: 2014-002735
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt gennemføre et uanmeldt tilsyn på plejecentre i kommunen, jfr. Servicelovens § 151.
Opgaven er overdraget til et uvildigt firma, Revas ApS, som har fremsendt en samlet rapport for tilsynene i 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporten tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig og etisk forsvarlig måde.

Det er hovedindtrykket, at engagerede medarbejdere og ledelser gør deres bedste for at imødekomme beboernes behov. De møder og behandler beboerne, som af vidt forskellige årsager er afhængige af deres hjælp, med respekt og udviser en god og medmenneskelig adfærd, som i det store og hele afspejler sig i praksis.
Det er ligeledes Revas overordnede indtryk, at Kommunens godkendte standarder efterleves.
Revas kan også konstatere, at beboerne generelt hører til de beskrevne målgrupper, om end kompleksiteten i behovene er øget. De modtager relevant hjælp med udgangspunkt i deres behov.
Medarbejderne arbejder målrettet for at dygtiggøre sig og udviser fleksibilitet med hensyn til den enkeltes og hele beboergruppens trivsel.
Rammerne varierer, men fælles er, at atmosfæren afspejler, at de understøtter indsatsen, og at beboerne trives i dem.

Særligt fokusområde
Efter ønske fra Forvaltningen har der i lighed med tidligere år også i 2014 været et særligt fokusområde. Det er målgruppen og herunder udviklingen af beboernes behov og adfærd, primært som følge af demenslidelser. I den forbindelse vil der være særligt fokus på, om de overordnede rammer for opgaveløsningen er i overensstemmelse med beboernes behov. Et aspekt heraf er, om medarbejdernes samlede kompetencer fører til positive resultater for beboerne.

Samlet set er det indtrykket, at de overordnede rammer for opgaveløsningen, herunder medarbejdernes samlede kompetencer, fører til positive resultater for beboerne. Medarbejdernes nærværende og respektfulde tilgang har betydning for beboernes livskvalitet. Det vægtes højt at tilgodese beboere med særlige behov, således at der skabes ro og tryghed, både for den enkelte og fællesskabet.

Anbefalinger

 • Tendensen er fortsat, at beboernes behov udvikler sig i retning af mere kompleksitet. Derfor må der til stadighed være fokus på, at medarbejdernes kompetencer løbende tilpasses beboernes behov for støtte.
 • Det er indtrykket, at der overordnet er et godt samarbejde mellem de pårørende, medarbejderne og lederne. I enkelte tilfælde har samtalerne med de pårørende dog givet anledning til at fremhæve, at løbende forventningsafstemning er en væsentlig forudsætning for det positive samarbejde.
 • Magtanvendelse forekommer kun i begrænset omfang, og her er generelt god forståelse for at arbejde forebyggende. På trods af dette anbefaler Revas, at man løbende og med faste intervaller drøfter temaet og magtanvendelsesbegrebets mange aspekter.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Rapporten har været fremsendt til høring i Ældrerådet, og af høringssvaret fremgår bl.a., at rådet udtrykker tilfredshed med såvel indholdet af rapporterne som processen med at følge op på indholdet af dem.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015
- Økonomiudvalget 27. april 2015
- Byrådet 4. maj 2015

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015
Taget til efterretning.

Økonomiudvalget den 28. april 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Johannes Lundsfryd Jensen

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015 kl. 16:00
Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30
Byrådet 4. maj 2015 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015 kl. 16:00

Taget til efterretning.

Bilag:

LUKKEDE SAGER

280. Salg af ejendom