Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 23. marts 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
23. marts 2015 kl. 16:00
Tilstede:
Regitze Tilma
Morten Weiss-Pedersen
Agnete Damkjær
Steen Dahlstrøm
Johannes Lundsfryd Jensen
Mikkel Dragmose-Hansen
Anni B. Tyrrestrup
John Kruse
Niels Bebe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

264. Stiplan for Middelfart Kommune - endelig vedtagelse
Sagsnr.: 2014-013491
Sagsbehandler: Vibeke Nørby

Præsentation:

Forslag til stiplan har været i offentlig høring i 8 uger. Byrådet skal tage stilling til høringssvarene, og derefter vedtage stiplanen.

Forvaltningen foreslår:

 • at stiplanen vedtages endeligt med ændringerne nr. 1 - 20, som fremgår af skema 2 i sagsfremstillingen,
 • at der vedtages en fordeling, som vist i skema 1, af de i budget 2015 - 2018 afsatte puljemidler, så de fordeles med 5,0 mio. kr. til mindre projekter, 14,4 mio. kr. til større projekter og 0,6 mio kr. til lokalruter - i alt 20 mio. kr. i den 4-årige periode,
 • at alle projekter med en anlægssum under 500.000 kr. udføres i den 4 årige periode (dvs. 16 projekter for transportforbindelser og 7 projekter for rekreative forbindelser),
 • at der drøftes og vedtages en prioritering af de større projekter med en anlægssum over 500.000 kr. (17 projekter for transportforbindelser og 3 for rekreative forbindelser) med henblik på, at der søges medfinansiering fra eksterne kilder i henhold til rækkefølgen i prioriteringen, og
 • at udgiften til gennemførelse af projekter i 2015 bliver finansieret indenfor budget 2015 ved at frigive de afsatte rådighedsbeløb fra investeringsoversigten på henholdsvis 1.416.000 kr. (Teknisk udvalg) og 800.000 kr. (Miljø- og energiudvalget).

Sagsbeskrivelse:

Stiplanen har været i høring, og skal nu vedtages endeligt.

I stiplanen er der - på baggrund af et netværk af transportforbindelser og rekreative forbindelser – udpeget en række konkrete projekter, der vil forbedre forholdene for bløde trafikanter. Stiplanen vil være grundlaget for en prioritering af midlerne afsat til forbedring af stier de kommende år. Forvaltningen foreslår, at der ved den endlige vedtagelse foretages en række ændringer til stiplanen på baggrund af den foretagne høring. Se hvilke i skema 2 under Høring.

Stiplanen tager udgangspunkt i de stiforbindelser, som allerede findes i kommunen, og bygger videre med henblik på at opnå et sammenhængende net af henholdsvis transportforbindelser og rekreative forbindelser. Målet er at skabe god tilgængelighed for bløde trafikanter – til skole, fritidsaktiviteter, arbejde, uddannelse og offentlig transport - samt øge antallet af ture på cykel og til fods.

Målgruppen for stiplanen er skoleelever, studerende, pendlere og rekreative brugere. De rekreative brugere er blandt andet turister, motionister, vandrere og borgere i øvrigt, der ønsker at bevæge sig og opleve kommunens natur og seværdigheder. I stiplanen er der fokus på anlægsprojekter, som f.eks. mere sikre krydsninger af veje, mere plads til de bløde trafikanter på strækningerne, bedre belysning og belægning og bedre adgang til naturområder, smukke landskaber og seværdigheder.

Forslag til stiplan, der har været i høring, kan ses her: http://www.middelfart.dk/Om%20kommunen/Høringsmateriale/Arkiv%202014/Forslag%20til%20stiplan

Økonomi:

Der er fra budget 2015 og overslagsår afsat puljer til cykel- og vandrestier i alt ca. 20 mio. kr., der afventer stiplanen og derfor ikke er disponeret til konkrete projekter endnu. Puljerne er afsat til henholdsvis "Udbygning af cykel- og vandrestier" (under Teknsik udvalg) og "Udbygning af rekreative stier" (Miljø- og energiudvalget).

Der foreslås nedenstående fordeling af midlerne, se skema 1, hvor forvaltningens indstilling om nye projekter er medtaget. Med den angivne fordeling kan alle stiplanens mindre projekter (i alt 23 projekter under 500.000 kr.) gennemføres for ca. 5 mio. kr. fordelt på de kommende 4 år. Til større projekter (i alt 20 projekter over 500.000 kr.) foreslås afsat ca. 14,4 mio. kr. fordelt på de kommende 4 år. Disse midler kan anvendes som kommunens egen medfinansiering af projekter, idet der søges ekstern medfinansiering til projekterne. Antallet af gennemførte projekter vil afhænge af, hvor megen medfinansiering det lykkes at opnå. Desuden foreslås der afsat en pulje på årligt 0,6 mio. kr. til lokalruter og ridestier. Der vil efterfølgende blive udarbejdet nærmere kriterier for ansøgninger til denne pulje.

Skema 1:


Projektlisterne fremgår af bilag til stiplanen, hvortil de nye projekter fra nedenstående skema 2 skal tilføjes. Der er projekter for i alt ca. 62 mio. kr. Midlerne disponeres på baggrund af stiplanens projektlister (de mindre projekter) og Byrådets prioritering af de større projekter. Desuden vil der i prioriteringen indgå en vurdering af hensigtsmæssig sammenhæng til og koordinering med andre anlægs- og driftsarbejder (udvidelse af motorvej, nye slidlag, andre byggearbejder o.lign.) samt ikke mindst mulighed for ekstern medfinansiering.

Høring:

Forslag til stiplan har været i offentlig høring i perioden d. 16. december 2014 til d. 9. februar 2015. I høringsperioden er der afholdt møde med lokaludvalgene og et offentligt borgermøde.

Der er indkommet i alt 66 høringssvar (vedlagt). Høringssvarene omhandler overordnet set mange forslag til bedre cykelforbindelser, herunder cykelsti langs Middelfartvej/Bogensevej, vedligehold af eksisterende stier, forhold for ridende, formidling og kort, samt synspunkter omkring rekreative stier.

Forvaltningen har gennemgået samtlige høringssvar, og der er i vedlagte oversigt over høringssvarene for hvert enkelt høringssvar lavet et resumé af indholdet, forvaltningens kommentarer og vurdering samt en indstilling vedrørende evt. ændring af stiplanen. Til sidst i notatet er der lavet en sammenfatning af de indstillede ændringer.

Forvaltningen foreslår, at i alt 20 ændringer foretages i stiplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse, se skema 2 herunder:

Skema 2:


Behandlingsplan:
Teknisk udvalg - 23. marts 2015
Miljø- og energiudvalget - 23. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet - 7. april 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 23. marts 2015
Forvaltningens indstilling blev godkendt.
Desuden indstiller udvalget:
 • At det indskrives i stiplanen, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for stierne i kommunen
 • At anbefalingerne fra Handicaprådet indskrives i stiplanen med henblik på, at der i detailprojekteringen i videst muligt omfang tages højde for dem.
 • At projekt nr. 7 ændres til projekt nr. 10 i den omdelte projektliste
Miljø- og Energiudvalget den 23. marts 2015
Forvaltningens indstilling blev godkendt.
Desuden indstiller udvalget:
 • At det indskrives i stiplanen, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for stierne i kommunen
 • At anbefalingerne fra Handicaprådet indskrives i stiplanen med henblik på, at der i detailprojekteringen i videst muligt omfang tages højde for dem.
 • At projekt nr. 7 ændres til projekt nr. 10 i den omdelte projektliste

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 23. marts 2015 kl. 16:00
Teknisk Udvalg 23. marts 2015 kl. 16:00
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 16:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 23. marts 2015 kl. 16:00

Miljø- og Energiudvalget den 23. marts 2015
Forvaltningens indstilling blev godkendt.
Desuden indstiller udvalget:
 • At det indskrives i stiplanen, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for stierne i kommunen
 • At anbefalingerne fra Handicaprådet indskrives i stiplanen med henblik på, at der i detailprojekteringen i videst muligt omfang tages højde for dem.
 • At projekt nr. 7 ændres til projekt nr. 10 i den omdelte projektliste.

Fraværende: Svend-Aage NielsenTeknisk Udvalg 23. marts 2015 kl. 16:00

Teknisk Udvalg den 23. marts 2015
Forvaltningens indstilling blev godkendt.
Desuden indstiller udvalget:
 • At det indskrives i stiplanen, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for stierne i kommunen
 • At anbefalingerne fra Handicaprådet indskrives i stiplanen med henblik på, at der i detailprojekteringen i videst muligt omfang tages højde for dem.
 • At projekt nr. 7 ændres til projekt nr. 10 i den omdelte projektliste


Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 16:00

Teknisk Udvalg den 23. marts 2015
Forvaltningens indstilling blev godkendt.
Desuden indstiller udvalget:
 • At det indskrives i stiplanen, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for stierne i kommunen
 • At anbefalingerne fra Handicaprådet indskrives i stiplanen med henblik på, at der i detailprojekteringen i videst muligt omfang tages højde for dem.
 • At projekt nr. 7 ændres til projekt nr. 10 i den omdelte projektliste
Miljø- og Energiudvalget den 23. marts 2015
Forvaltningens indstilling blev godkendt.
Desuden indstiller udvalget:
 • At det indskrives i stiplanen, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for stierne i kommunen
 • At anbefalingerne fra Handicaprådet indskrives i stiplanen med henblik på, at der i detailprojekteringen i videst muligt omfang tages højde for dem.
 • At projekt nr. 7 ændres til projekt nr. 10 i den omdelte projektliste

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.Bilag:

LUKKEDE SAGER