Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 23. marts 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
23. marts 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Steen Dahlstrøm
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Morten Weiss-Pedersen
Mikkel Dragmose-Hansen
John Kruse
Anni B. Tyrrestrup
Niels Bebe
Fraværende:
Agnete Damkjær

Åbne sager

Lukkede sager

260. Forlængelse af lejekontrakt
261. Ekspropriation
262. Ekspropriation
263. Salg af jord

ÅBNE SAGER

239. Over-/underskud 2014
Sagsnr.: 2015-002155
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Forslag til overførsler fra regnskab 2014 til budget 2015 vedrørende:

 • Decentrale enheder (drift) - totalt 63,426 mio. kr.
 • Uforbrugte anlægsmidler - totalt 67,468 mio. kr.
 • Projekter - totalt 0,454 mio. kr.

Forvaltningen foreslår:

Driftsbevillinger i 2015 udvides med samlet 63,426 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift - fordelt:

 • At Økonomiudvalgets bevilling udvides med 17,569 mio. kr.
 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets bevilling udvides med 35,039 mio. kr.
 • At Skoleudvalgets bevilling nedsættes med 4,290 mio. kr.
 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling udvides med 9,415 mio. kr.
 • At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling udvides med 1,059 mio. kr.
 • At Teknisk udvalgs bevilling udvides med 3,221 mio.kr.
 • At Miljø- og Energiudvalgets bevilling udvides med 0,993 mio. kr.
 • At Beredskabskommissionens bevilling udvides med 0,420 mio. kr.

Rådighedsbeløb i 2015 udvides samlet med 88,054 mio. kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler (skattefinansieret) - fordelt:

 • At Økonomiudvalgets bevilling udvides med 90,191 mio. kr.
 • At Skoleudvalgets bevilling udvides med 1,253 mio. kr.
 • At Børn-, Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling nedsættes med 1,803 mio. kr.
 • At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling udvides med 2,187 mio. kr.
 • At Teknisk Udvalgs bevilling nedsættes med 6,637 mio. kr.
 • At Miljø- og Energiudvalgets bevilling udvides med 2,702 mio. kr.
 • At Beredskabskommissionens bevilling udvides med 0,161 mio. kr.

Rådighedsbeløb i 2015 nedsættes samlet med 20,586 mio. kr. vedr. uforbrugte anlægsmidler (takstfinansieret) - fordelt:

 • At Teknisk Udvalgs bevilling vedr. indtægter i f.m. jordforsyning øges med -20,586 mio. kr.

Driftsbevillinger i 2015 udvides samlet med 0,453 mio. kr. vedr. projekter, hvortil vi har fået midler fra ministerier - fordelt:

 • At Økonomiudvalgets bevilling nedsættes med 0,702 mio.kr.
 • At Skoleudvalgets bevilling udvides med 0,167 mio. kr.
 • At Social- og Sundhedsudvalgets bevilling udvides med 0,988 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Decentraliseringsprincipperne for Middelfart Kommune siger følgende omkring over-/underskud:
"Det decentrale område kan:

 • Overføre en uforbrugt bevilling fra et regnskabsår til det efterfølgende.
 • Bruge af det efterfølgende års bevilling.
 • Der er ingen max. grænser for ovenstående.
 • Ved de årlige budgetopfølgninger og regnskabsafslutningen giver de decentrale områder en melding til Direktøren for området, hvis regnskabsresultatet forventes at resultere i et merforbrug på mere end 3% af årets bevilling."

Overskud på beskæftigelsestilskuddet er nedsat med 15,598 mio.kr, svarende til det opsparede overskud, som ikke længere kan reguleres, efter aftale mellem forvaltningen og kommunaldirektør.

Vedr. anlægsprojekter:

 • Alle ikke frigivne rådighedsbeløb overføres til 2015 (indeholdt i ovenstående)
 • Restbeløb fra afsluttet anlægsprojekt, "Kommunal støtte LAG-projekter", i alt 0,714 mio. kr. overføres til eksisterende anlægsprojekt "Kommunal støtte LAG-projekter 2015 ".
 • Restbeløb fra afsluttet anlægsprojekt "Natur- og Energiprojekter 2014" i alt 1,0 mio. kr. overføres til eksisterende anlægsprojekter ”Pulje til naturprojekter 2015”, ”Pulje til Klima- og Energiprojekter 2015”, og ”Pulje til vandløbsprojekter 2015".
Overførsel af over-/underskud har været behandlet særskilt i de forskellige udvalg. Økonomiafdelingen samler af praktiske hensyn overførslerne i sagen her. Fordeling på politikområder og de enkelte decentrale enheder fremgår af vedhæftede oversigt.
Projekter hvortil der er modtaget midler fra ministerier, er ikke indeholdt i selve over-/underskudsoverførslerne, men skal overføres særskilt.

Økonomi:

Godkender Økonomiudvalg og Byråd de foreslåede bevillinger betyder det en samlet udvidelse af budget 2015 på 131,348 mio. kr. som af forskellige årsager ikke blev brugt i 2014.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Byrådet den 7. april 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

240. 1. budgetopfølgning 2015 pr. 28. februar
Sagsnr.: 2015-002902
Sagsbehandler: Morten Aastrup Laustsen

Præsentation:

Økonomiteamet og fagforvaltningerne har udarbejdet årets første budgetopfølgning.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

På økonomiudvalgsmødet vil der blive givet en orientering om resultatet af årets første budgetopfølgning udarbejdet pr. 28. februar. Den endelige budgetopfølgning vil blive fremsendt til godkendelse på økonomiudvalgsmødet til april.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00

241. Ansøgning om fritagelse for ejendomsskat
Sagsnr.: 2015-002377
Sagsbehandler: Eva Laut

Præsentation:

Foreningshuset Holmegaard ansøger om fritagelse for at betale ejendomsskat i henhold til ejendomsskattelovens §8.

Forvaltningen foreslår:

 • At ansøgningen imødekommes.

Sagsbeskrivelse:

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til Ejendomsskattelovens §8 c)give tilladelse til at ejendomme, der ejes af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål, og som anvendes til institutionens formål, fritages for ejendomsskat.

I henhold til "Foreningshuset Holmegaard" `s vedtægter er formålet for ejendommen primært at udleje og bruge ejendommen til at fremme, støtte og udvikle idræts-fritids-kultur-kreative-og folkeoplysende aktiviteter samt at øge aktivitetsmulighederne for børn og unge i Gelsted og Omegn.

Økonomi:

Manglende årlig ejendomsskatteindtægt på ca. kr. 7.000,00

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Byrådet den 7. april 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

242. Kommunal støtte til LAG-projekter 2010-2014
Sagsnr.: 2015-003226
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Projektet ”Kommunal andel af støtte til LAG-projekter” har kørt siden 2010.
Fra 2015 overgår den kommunale støtte til et nyt anlægsprojekt på grund af  nye regler for etablering af Lokale Aktionsgrupper (LAG). Den nye LAG kommer til at dække Middelfart, Assens, Nordfyns og Kerteminde kommuner, hvor den tidligere har dækket Middelfart Kommune.
Der aflægges regnskab for den kommunale støtte i perioden 2010 til 2014.

 

 

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Kommunal støtte til LAG-projekter blev indført i 2010. I de 2 første år udgjorde den kommunale andel 0,5 mio. kr. og de sidste 3 år 0,750 mio. kr.

LAG-midlerne er uddelt til foreninger og projekter i lokalområdet.

Midlerne for 2014 er ikke blivet uddelt men overføres til uddeling i 2015.

Økonomi:

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 714.000 der overføres til det nye projekt for 2015.

Høring:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00

Bilag:

243. Regnskab 2014
Sagsnr.: 2015-002748
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Middelfart Kommunes regnskab 2014 foreligger nu til behandling.

Forvaltningen foreslår:

 • At Regnskabet for 2014 med tilhørende regnskabsberetning indstilles til godkendelse og overlevering til revisionen.
 • At afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Det ordinære driftsresultat viser et overskud på 115,0 mio. kr., i forhold til et budgetteret overskud på 73,3 mio. kr. En del af differencen skyldes budgetværnet på 14 mio. kr., hvorefter regnskabsresultatet på den ordinære drift er 27,7 mio. kr. bedre end forventet. Herfra skal fratrækkes en ekstraordinær momsudgift på 7,0 mio. kr. som opvejer en tilsvarende indtægt i regnskab 2013.

Mindreforbruget er opstået på mange forskellige områder i kommunens regnskab. Det træder dog frem, at der på beskæftigelsestilskudsordningen er et mindreforbrug på 26,9 mio. kr., hvoraf en del forventes at skulle tilbagebetales i 2015. Mindreforbruget på servicedriftsområdet er på 3,7 mio. kr. Servicevæksten kan således opgøres til en afvigelse på -0,3% i forhold til det oprindelige budget (eksl. budgetbufferen)

Finansiering
Skatte og tilskudsområdet viser samlet set mindreindtægter på 10,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes ekstraudgifter til RAFN-sager (tilbagebetaling af ejendomsskat) samt midtvejsregulering af tilskuddet.

På rentesiden er der et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. primært som følge af renteafkast på investeringer i obligationer og aktier.Endeligt er der en ekstraordinær momsudgift på 7,0 mio. kr. i 2014 vedr. lovændring som dækker tilsvarende merindtægt i 2013.

Skattefinansieret drift
Den skattefinansierede drift viser samlet set et mindreforbrug på 45,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Heri ligger også budgetværnet på 14 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg
De skattefinansierede anlægsudgifter udgør 95,5 mio. kr. Det oprindelige budget forventede udgifter på 101,0 mio.kr.

Jordforsyning og støttet byggeri
Regnskabet for Jordforsyning og støttet byggeri udgør 8,8 mio. kr. mod et oprindeligt budget på -5,0 mio. kr.

Selvfinansieret område
Det selvfinansierede områdes regnskabsresultat viser et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Kassebeholdning
Kassebeholdningen udgør 77,5 mio. kr. pr. 31. december 2014 mod 67,3 mio. kr. pr. 31. december 2013. Den gennemsnitlige daglige likviditet i kommunen har gennem 2013 været på 145,2 mio. kr., hvilket er et fald på 25,7 mio. kr. siden ultimo 2013.

Gæld og egenkapital
Kommunens langfristede gæld udgjorde primo 2013 471,7 mio. kr. I 2014 er der optaget nye lån på samlet 13,1 mio. kr. vedr. ældreboliger. Gælden til realkreditinstitutter og lån til ældreboliger er nedbragt med afdrag på lånene på i alt 21,0 mio. kr. Gældsforpligtelsen ultimo 2014 er på 462,2 mio. kr. Egenkapitalen pr. 1. januar 2014 var på 2.098,0 mio. kr., mens egenkapitalen ved regnskabsafslutningen er steget med 4,2 mio. kr. En fuldstændig oversigt over balancen opgjort efter de omkostningsbaserede principper fremgår af årsberetningen.

Over/underskud
På de områder som er decentraliserede, er ansvaret og kompetencen for økonomien flyttet til et lavere niveau indenfor organisationen.

Uforbrugte, decentraliserede midler for 2014 overføres for hvert område til 2015 .De samlede overførsler fra 2014 til 2015 vedrørende drift og anlæg er specificeret på særskilt sagsfremstilling.

Økonomi:

Beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget d. 23. marts 2014
Byrådet d. 7. april 2014

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Bilag:

244. Samarbejdsaftale mellem Middelfart Kommune og Fredericia Kommune om Bridgewalking
Sagsnr.: 2014-014648
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Bridgewalking etableres som et samarbejde mellem Middelfart Kommune og Fredericia Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At samarbejdsaftalen vedrørende Bridgewalking godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Bridgewalking etableres som et samarbejde mellem Middelfart Kommune og Fredercia Kommune med det formål 1) at drive og udvikle attraktionen Bridgewalking på en sikker og professionel måde og 2) at et fremtidigt overskud fra Bridgewalking anvendes til naturaktiviteter og til at fremme turisme i Lillebæltområdet.

De nærmere vilkår for samarbejdet er beskrevet i vedlagte samarbejdsaftale.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 23. marts 2015
Byrådet: 7. april 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Bilag:

2014-014648-1Bridgewalking.docx
245. Ekspropriation af adgangsforhold i forbindelse med rådhusbyggeri
Sagsnr.: 2015-001878
Sagsbehandler: Ditte Diana Holmgaard Storm

Præsentation:

I forbindelse med byggeriet af det nye rådhus, er det nødvendigt at ekspropriere de nuværende adgangsforholdene til matr. nr. 12a Middelfart Bygrunde.

Der skal derfor træffes beslutning om, at igangsætte den nødvendige ekspropriation.

Forvaltningen foreslår:

 • At det politisk besluttes, at Trafik- og Vejafdelingen indleder ekspropriation i henhold til Vejlovens § 69.

Sagsbeskrivelse:

I byggefasen med det nye rådhus- og butikscenter og deraf følgende etablering af forlængelsen af Havnegade, er det nødvendigt at ekspropriere de nuværende 2 kørende adgangsforhold for matr. nr. 12a Middelfart Bygrunde. 

På grund af niveauforskel mellem ny vej og ejendommen på matr.nr. 12a Middelfart Bygrunde, er det ikke muligt at bibeholde de to indkørsler, som i dag er fra ejendommen til Hans Bangsvej. Ligeledes vil de nuværende indkørsler også ligge for tæt på det nye lyskryds der etableres ved den nye vej, så det trafiksikkerhedsmæssigt vil blive for farligt.  

Efter endt anlægsarbejde vil der igen blive etableret en kørende adgang til ejendommen ved det nordlige skel ud mod den fremtidige rådhusbygning på Hans Bangsvej.

I hele anlægsperioden vil der være gående adgang til ejendommen.

Tidsplan for erhvervelse:

- Indkaldelse til åstedsforretning i dagspressen uge 13 (senest 4 uger før åstedsforretningen)
- Afholdelse af åstedsforretning uge 17
- Teknisk Udvalgs indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet den 9. juni 2015.

Økonomi:

Udgiften til ekspropriationen vil afhænge af en åstedsforretning. Udgiften vil afholdes af budgettet for rådhusbyggeriet.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet -7. april 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

246. Igangsætning af lokalplanlægningen for nyt boligområde øst for Fynsvej i Båring
Sagsnr.: 2015-002428
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der anmodes om tilladelse til igangsætning af lokalplanlægningen for et nyt boliområde øst for Båring i forlængelse af Fynsvej.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplanlægningen for nyt boligområde i den østlige del af Båring by igangsættes og at området udlægges til åben-lav bebyggelse.

Sagsbeskrivelse:

Området er omfattet af kommuneplanramme B.04.11 Fynsvej Øst, der udlægger området til boligområde i form af åben-lav og tæt-lav. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 1 etage og 6,5 meter i højden og bebyggelse skal ske under hensyntagen til de landskabelige værdier i området. En mindre del af området er omfattet af kommuneplanramme B.04.07 samt lokalplan nr. 20, hvor arealet er udlagt til fremtidigt udstykningsområde.

Området er cirka 2,3 ha og det forventes, at der kan blive mellem 15 og 20 parceller til åben-lav.

Området er ret kuperet og falder fra kote 53 i nord til kote 45 i syd. Ved planlægningen af området skal der tages hensyn til det kuperede terræn og det skal overvejes om de i kommuneplanen fastlagte højder skal ændres, så byggeriet i højere grad kan tilpasses terrænet. I så fald vil der blive udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Ved udformningen af området vil der blive arbejdet med klimatilpasning.

Der vil ikke blive stillet krav om, at byggeriet skal opføres som lavenergibyggeri, da denne mulighed er fjernet fra planloven med virkning fra 1. januar 2015.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Handicap- og ældrerådet høres i forbindelse med den offentlige høring, når der er udarbejdet et lokalplanforslag.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00

Bilag:

2015-002428-6Oversigtskort.pdf
247. Lokalplan 161 for tre grunde på Færøvej i Middelfart
Sagsnr.: 2014-012916
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forslag til lokalplan 161 og tilhørende kommuneplantillæg til offentlig fremlæggelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At planforslag indstilles godkendt og oversendes til Økonomiudvalg og Byråd til offentlig fremlæggelse.

Sagsbeskrivelse:

Region Syddanmark har forespurgt om muligheden for at udstykke tre grunde fra en del af Middelfart Sygehus. Arealet er i dag ubenyttet og grænser op til Færøvej.

Økonomiudvalget godkendte at planlægningen kunne igangsættes 27. oktober 2014, hvorefter der er udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til udstykning af tre grunde. Udstykningen bliver 1 grund ud mod Færøvej og to grunde bagved, som vejforsynes af et koteletben til Færøvej.

Der gives i lokalplanen mulighed for boliger i et plan og maksimal 7 meter bygningshøjde samt en bebyggelsesprocent på 30.

Arealet er i kommuneplanen i dag en del af sygehuset og derfor udlagt til offentlige formål. Etablering af boliger vi kræve kommuneplantillæg. Arealet vil blive underlagt samme kommuneplanrammer som gælder for de eksisterende boliger på Færøvej.

Planforslagene udsendes inden mødet til udvalget.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ældrerådet og Handicaprådet høres i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforsalget.

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Planforslaget er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes ikke at være nødvendigt at udarbejde egentlig miljøvurdering.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet -7. april 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

248. Anlægsregnskab - Etablering af Sti fra Kingstrup til Ejby.
Sagsnr.: 2015-002232
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Etableringen af cyklestien mellem Kingstrup og Ejby er afsluttet i 2014. Der skal således aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Etableringen af cyklestien mellem Kingstrup og Ejby er afsluttet i 2014.

Økonomi:

Byrådet bevilligede i september 5,7 mio. kr. til etableringen af cyklestien. Projekter er endeligt afsluttet i 2014 med en samlet investering på 5,671 mio. kr.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet - 7. april 2015 - under Regnskab 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

249. Anlægsregnskab - Udskiftning af broer i Middelfart Marina
Sagsnr.: 2015-002232
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Udskiftningen af broerne i Middelfart Marina er afsluttet i 2014. Der skal således aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller regnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede i september 2012, at der skulle påbegyndes en udskiftning af broerne i Middelfart Marina. Arbejdet blev påbegyndt i 2013 og afsluttet i foråret 2014. De gamle træbroer er udskiftet med nye betonbroer, der sikre en langere holdbarhed, samt en forventning om færre udgifter til vedligeholdelse.

Økonomi:

Der blev oprindeligt bevilliget 8,4 mio. kr. til renovering af 3 broer, samt udskiftning af 4 af broerne. Efterfølgende blev det konstateret, at det ville være hensigtsmæssigt at udskifte alle 7 broer til nye betonbroer. Byrådet gav derfor en tillægsbevilling på 3,55 mio. kr. i marts 2013. Det giver en samlet anlægsbevilling på 11,95 mio. kr. Bevillingen blev givet under forudsætning af at investeringen bliver afdraget over 25 år via driften af Marinaen.
Anlægsregnskabet viser et samlet forbrug på 12,189 mio. kr. eller et merforbrug på 0,239 mio. kr. Merforbruget skyldes i det væsentligste, at man har måttet flytte de monterede standerere til el og vand. Standerne var oprindeligt monteret midt på broerne, men er efterfølgende flyttet ud til siden, hvilket giver bedre pasage muligheder for brugerne.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet -7. april 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

250. Anlægsregnskab - fremrykket bygningsvedligeholdelse 2013
Sagsnr.: 2015-002232
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Der blev i 2013 bevilliget midler til fremrykket bygningsvedligeholdse. Arbejdet er afsluttet i 2014, og der skal således aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller anlægsregnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede i april 2013, at bevillige 4,6 mio. kr. til fremrykket bygningsvedligeholdese.
Midlerne blev prioriteret anvendt til følgende projekter
 • Udskiftning af tegltag Gelstedskole
 • Udskiftning af tag Ejby Skole
 • Udskiftning af tag Grøn Chili
 • Udskiftning af tag Børnehuset Mikkelsbro
 • Udskiftning af tag Multihuset Teglgårdsparken
 • Udskiftning af vinduer i SFO på Vestre Skole
 • Renovering af administrationsfløj Vestre Skole
 • Udskiftning af ovenlysvinduer Vestre Skole

Økonomi:

Der blev givet en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. De gennemførte projekter har samlet kostet 4,643 mio. kr.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet -7. april 2015 - under punktet Regnskab 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

251. Anlægsregnskab - Asfaltslidlag 2013
Sagsnr.: 2015-002232
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Der skal aflægges anlægsregnskab for asfaltslidlag 2013 i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller regnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

I 2013 var budgettet til asfaltvedligeholdelse samlet set på 9,6 mio. kr., heraf var de 4,5 mio. kr. givet som anlægsbevilling.

Økonomi:

Med budgettet for 2013 blev der givet en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens veje. Herudover lå der en bevilling på driften. Der blev på anlægssiden gennemført vedligeholdelsesarbejde for samlet 5,316 mio. kr. Et merforbrug i forhold til bevillingen på 0,816 mio. kr. Merforbruget blev dækket ind ved, at der i 2014 blev givet en tillægsbevilling på 0,816 mio. kr. Tillægsbevillingen blev finansieret af driftsmidlerne til asfaltvedligeholdelse i 2014.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet - 7. april 2015 - under punktet Regnskab 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

252. Anlægsregnskab - Sikring af Kaj 6
Sagsnr.: 2015-002232
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Sikringen af Kaj 6 i Middelfart er gennemført i 2014. Der skal således aflægges anlægsregnskab i forhold til bevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller regnskabet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse:

Der blev med budget 2013 bevilliget midler til etablering af en stenkastning ved Kaj 6. Den eksisterende spundsvæg var i meget dårlig stand og trængte til vedligeholdelse. Da kajen ikke længere anvendes som kajplads, blev det besluttet, at etablere en stenkastning i stedet.

Økonomi:

Med budgettet for 2013 blev der givet en anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. til projektet. Ved gennemførelsen af liciatationen blev det konstateret, at projektet blev 0,8 mio. kr. dyrere som følge af øgede priser på granit. De 0,8 mio. kr. blev givet som en tillægsbevilling i 2014.

De samlede omkostninger til projektet løber op i 3,119 mio. kr.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet -7. april 2015 - under punktet Regnskab 2014

Beslutning:

Teknisk Udvalg - 10. marts 2015
Indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 10. marts 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

2015-002232-5240053 Kaj 6.pdf
253. Tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021
Sagsnr.: 2015-002231
Sagsbehandler: Jane Moustgaard Pløger

Præsentation:

Forslag til Tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 er udarbejdet med henblik på at sikre grundlaget for tiltag til reduktion af overløb af spildevand fra 5 udløb til Viby Å i Nørre Aaby.
Tiltagene består af en semiseparering (delvis separering af rengvand og spildevand) af 5 områder i Nørre Aaby som på nuværende tidspunkt er fælleskloakeret.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til Tillæg nr. 5 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 godkendes og herefter sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Baggrund:
I Vandplanen første planperiode stilles der krav om reduktion af spildevand fra 4 ud af 9 udpegede regnbetingede udløb. Kommunen og spildevandsselskabet har valgt at arbejde med de 4 udpegede overløb i Nørre Aaby. For at få den bedste løsning er der taget et ekstra udløb med, selv om det ikke var udpeget i vandplanen.

For at reducere overløb af spildevand til Viby Å fra Nørre Aaby skal regnvand fra blandt andet offentlige bygninger, industriejendomme, og vejarealer ledes til en ny regnvandsledning og ikke længere ledes til den fælles spildevandsledning.
Regnvand fra tagflader ud mod vej fra private parceller frakobles også den fælles spildevandsledning og ledes til den nye regnvandsledning. Dette sker uden omkostninger for de private boligejere.

Nedenfor er en kort beskrivelse af hvad der skal ske i de omfattede områder:
Industrivænget (100016U) Kort 1.31
I Industrivænget skal der ske en afkobling af regnvand fra tagflader fra industri og offentlige bygninger samt afkobling af regnvand fra vejarealer.

Østergade (105002U) Kort 1.32
I Østergade skal der ske en afkobling af regnvand fra industri og offentlige bygninger, private parcellers tagflader ud mod Østergade samt vejareal.
Faktagrund (Danavej 2) og Cirkuspladsen (for enden af Syrenvej) skal ved udbygning tilsluttes den planlagte regnvandskloak. Boligområderne kan også vælge at håndtere regnvandet selv og kun betale tilslutningsbidrag for spildevandsdelen (60%).

Bøgeparken (104002U) Kort 1.33
Boligforeningen Bøgeparken 1-10 samt boligforeningen på nordlige Klyngerne skal separeres fuldstændigt, hvor de selv skal betale for udgifterne for separeringen på privat grund. Boligområderne kan også vælge at håndtere regnvandet selv og få udbetalt 40% af tilslutningsbidrag

Koldingehuse (100100U) Kort 1.34
I Koldingehuse skal der ske en afkobling af regnvand fra vejarealer.

Der vil desuden blive iværksat en indsats i område ved Kongeløkken, hvor der er problemer med indsivende vand til spildevandssystemet.

Udledningstilladelser:
I forbindelse med etableringen af udløb og bassiner til afledning af overfladevand, skal der forinden søges om udledningstilladelse. I forbindelse med udledningstilladelsen vil der blive stillet vilkår om kapacitet, funktion, udformning, renseforanstaltninger m.v.

Forvaltningens vurder, at det er en fornuftig løsning, der reducerer udledning af spildevand til Viby Å fra de udpegede udløb. Ved at lave separering og semiseparering fjernes store mængder regnvand fra kloakledning. Dette betyder at der vil komme færre overløb til Viby Å, og at der vil blive ledt mindre regnvand til Nørre Aaby renseanlæg. Regnvandet vil i stedet blive renset og neddroslet ved etablering af bassiner inden udledning.

Økonomi:

Bassin og ledningsanlæg projekteres og udføres af Middelfart Spildevand A/S og vil ikke have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 4. marts 2015
Økonomiudvalget - 23. marts 2015
Byrådet - 7. april 2015

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 4. marts 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstiling.
Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. marts 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 4. marts 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstiling.
Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

254. Ressourcefordeling til skolerne skoleåret 2015/16
Sagsnr.: 2015-002472
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ressourcetildeling til Middelfart Kommunes folkeskoler i forbindelse med klassedannelse for 1.-10. årgang for skoleåret 2015/16

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget til ressourcetildeling for 1.-10. årgang i skoleåret 2015/16 godkendes. Den godkendte ressourcetildeling for 0. kl. fremgår af bilaget.

Sagsbeskrivelse:

Klassedannelse er en ressourcetildelingsmodel der udarbejdes en gang årligt mhp. tilføring af ressourcer til skolerne.

Ressourcetildelingen ved klassedannelsen for 0. klasse  er godkendt på byrådsmødet den 2. februar 2015. Der er dannet 17 klasser med 348 elever. 

Jf. Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune dannes der som udgangspunkt 3 10. klasser.

I skoleåret 2015/16 er der per 26.02.2015 tilmeldt 56 elever til 10. klassecentret. Dette giver 3 klasser.

I skoleåret 2015/16 er der per 26.02.2015 indskrevet 3830 antal elever på 0.-9. årgang.

Med de indskrevne elever i Middelfart Kommunes folskeskoler foreslår forvaltningen følgende klassedannelse:

at der dannes 181 klasser på 0.-9. årgang
at der dannes 3 klasser på 10. årgang

Økonomi:

Ressourcefordeling til skolerne for skoleåret 2015/16 viser at der dannes én klasse mindre.

Høring:

Ingen høring.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget 3. marts 2015 
Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Byrådet den 7. april 2015

Beslutning:

Skoleudvalget den 3. marts 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Skoleudvalget 3. marts 2015 kl. 15:45
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Skoleudvalget 3. marts 2015 kl. 15:45

Indstilles til godkendelse.

Nicoline Damkjær deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

255. Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-002433
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Skoleudvalget skal indstille Kvalitetsrapport 2014 for det samlede skolevæsen til godkendelse
på Byrådsmøde den 7. april 2015.

Kvalitetsrapport 2014 sendt i høring i perioden den 6. - 25. februar.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget indstiller den samlede kvalitetsrapport 2013/14 for skolevæsenet i Middelfart Kommune og fremsender denne til godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Skolereformen har ændret udformning og krav til den kommunale kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten omtales som Kvalitetsrapport 2.0.

Kvalitetsrapport 2.0 har hovedfokus på de centrale resultater for elevernes læring og trivsel.
Kvalitetsrapport 2.0 er bestemt ved UVM og den enkelte kommune har ikke indflydelse på hvad der skrives om og måles på. Kvalitetsrapporten er forenklet og har styrket fokus på kommuner og skolers resultater i forhold til de nationale måltal. Kvalitetsrapporten skal på en enkel og overskuelig måde angive retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne.

Kvalitetsrapporten 2014 for Middelfart Kommune godkendes af Byrådet den 7. april 2015. Derefter udfærdiges rapporten igen for skoleåret 2015/2016 og derefter hvert 2. år i lige år.

Rapportens resultater
Kvalitetsrapporten viser, alt i alt, at Middelfart Kommune ligger ganske pænt – omkring landsgennemsnit – men der er potentiale for højere placering. De faglige resultater i dansk og matematik fornuftig, men er et stykke fra måltallet. Tallene på læseområdet kunne være bedre, derfor igangsættes en indsats for at styrke området.

I det videre arbejde kommunalt og på den enkelte skole vil nedenstående handleplan og værktøjer derfor indgå:

 • Læseindsats i Middelfart Kommune 0-18 år: Indsatsen er udarbejdet for at sikre, at dagpleje, daginstitution og skole fastholder fokus på vigtigheden af læsefremmende aktiviteter, der hjælper og støtter, så det enkelte barn får de bedste betingelser for en langsigtet tilrettelæggelse af læseindlæringen.

 • Beregneren: Et nyt værktøj, som bruges af lærere i Københavns Kommune. Beregneren kan opgøre den læseudvikling, der sker mellem læsetestene i 2., 4., 6. og 8. klasse. På den baggrund kan Beregneren måle elevernes progression i de nationale test, så lærere og skoleledere kan følge læseudviklingen på tværs af klassetrin; både for den enkelte elev og for hele klassen.
 • National ordblindetest

  Høringssvar

  Kvalitetsrapporten har været sendt i høring ved skolebestyrelserne, MED-udvalgene og på høringsportalen der er, efter høringsperiodens afslutning, følgende respons:
 • Skolerne tager generelt kvalitetsrapporten til efterretning.
 • Der er generel enighed i de præciseringer der er i kvalitetsrapporten såvel som de fremadrettede tiltag der belyses.
 • Samlet set støtter skolerne de forslåede tiltag om øgning af niveauet for matematik og læsning.
 • Skolerne har generelt fokus på at styrke IT og de digitale læremidler.
Derudover bemærkes følgende:

Gelsted Skoles bestyrelse og MED-udvalg:
Gør opmærksom på, at den forholdsvise store forskel på skolernes resultater ikke er hensigtsmæssig. Derfor opfordres der til stadig opmærksomhed omkring de socioøkonomiske parametre, således at økonomien gives, hvor behovet er størst.
Derudover foreslås et ide/inspirationskatalog, udarbejdet af kommunens læsekonsulenter i evt. samarbejde med skolebibliotekarer, således at det samlede skolevæsen inspireres og der derved genereres flere dygtige læsere.    

Båring Børneunivers' bestyrelse og MED-udvalg:
Det er positivt, at det på sigt er progressionen i det faglige niveau og elevernes trivsel, man fokuserer på, frem for selve niveauet. Godt der kommer øget fokus på læsning i kommunen.

Vestre Skoles MED-udvalg:
Ser gerne, at den nye procedure for børnefællesskaber og inklusion kan sætte mere fokus på det enkelte barns trivsel.

Nørre Aaby Skoles bestyrelse og MED-udvalg:
Giver sin fulde støtte til de i rapporten anviste indsats- og fokusområder, men konstaterer også, at der er et stykke vej inden måltallet opfyldes.

Hyllehøjskolens MED-udvalg:
Udtaler en bekymring om at opnå en andel på 96% af den samlede børne- og ungegruppe i almenundervisningen. Den resterende gruppe som "mangler" at blive inkluderet, må nødvendigvis være den gruppe, der er mest krævende, og MED-udvalget frygter, at der ikke er den store ekspertise eller ressource til at løfte opgaven på de enkelte skoler. 

Bilag vedhæftet denne sagsfremstilling:
 • Kvalitetsrapport 2.0
 • Høringssvar
 • Læseindsats i Middelfart Kommune

Økonomi:

Ingen

Høring:

Høring 6. februar - 25. februar 2015

Høring af Handicaprådet:
Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 3. marts 2015
Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Byrådet den 7. april 2015

Beslutning:

Skoleudvalget den 3. marts 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Skoleudvalget 3. marts 2015 kl. 15:45
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Skoleudvalget 3. marts 2015 kl. 15:45

Indstilles til godkendelse.

Nicoline Damkjær deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag:

256. Plan for renovering af dagtilbuddene i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2015-000638
Sagsbehandler: Tove Vestergaard-Nielsen

Præsentation:

I budgetforliget for 2015-2018 er der afsat midler til et fysisk kvalitetsløft af kommunens dagtilbud for 0-6-årige.
Beskrivelser af det overordnede indhold i de enkelte kvalitetsløft samt en plan for, i hvilken rækkefølge kvalitetsløftet udføres har været i høring. 

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender planen for renovering samt det overordnede indhold i renoveringerne og indstiller det til endelig godkendelse i Byrådet.
 • At der søges anlægsbevilling til ”Renovering af Rød Chili” med 4,0 mio. kr.
 • At der søges rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. samt frigivelse heraf.
 • At rådighedsbeløbet finansieres med de 2,018 mio. kr. der er afsat i puljen ”Fysisk kvalitetsløft af ikke-renoverede daginstitutioner”. Resten 1,982 mio. kr. finansieres af det frigivne rådighedsbeløb på ”Nørre Aaby skole” på Skoleudvalget’s ramme.

Sagsbeskrivelse:

Gennem stordriftsmodel 1.0 blev Børnehuset Egetræet, Grøn Chili, Båring Børnehus, Bulderby og Børnehuset Nr. Aaby renoveret og ombygget. Desuden blev der bygget helt nye Børnehuse i Gelsted og på Behrendtsvej i Middelfart.

Flere af de øvrige dagtilbud trænger til et kvalitetsløft. Det handler om Brenderup Børnehave, Bakkehuset, Rød Chili, Børnehuset Nordlys, Børnehuset Nr. Aaby (den gamle del + Søstjernen i Føns) og Kastanieborgen.

Målene for kvalitetsløftet er:
-  at der er et godt indeklima i dagtilbuddene
 - at de fysiske rammer indbyder til inspirerende og inkluderende læringsmiljøer og til nye
    måder at systematisere og organisere på, således at personaleressourcerne kan anvendes
    optimalt. 
-  at dagplejen kan have heldagslegestue hver uge i alle distrikter.
-  at der kan etableres "gæstehus" i forbindelse med legestuelokalerne i Middelfart By

Indholdet i renoveringerne er beskrevet i samarbejde med de enkelte daginstitutionsledere. 

Renoveringsplan:

2015:
Rød Chili
2016:
Kastanieborgen
2017:
Bakkehuset (etape 1) 
Nordlys
Nr. Aaby Børnehus inkl. Søstjernen
Regnbuen
Brenderup Børnehave
Dagplejen

Det overordnede indhold i kvalitetsløftet i de enkelte institutioner fremgår af bilag.


Rød Chili er prioriteret først i renoveringsplanen fordi institutionen er stærkt nedslidt og indretningen passer ikke til den struktur og organisering, der i dag praktiseres i dagtilbud. Desuden er der i høj grad mangel på tekniske installationer - lige fra stikkontakter til ventilationssystem. Da renoveringen af Rød Chili medfører, at der bliver brug for genhusning i Middelfart Bys øvrige daginstitutioner, vil det være nødvendigt at gennemføre renoveringen i løbet af forår og sommer 2015, hvor børnetallet er reduceret pga. tidlig SFO.

I Kastanieborgen er der et dårligt indeklima med trækgener pga. manglende mekanisk ventilation i den gamle del af bygningen. Trækgenerne skyldes udsugningsanlægget, som suger varm luft ud og erstatningsluft tilføres som kold luft via kanaler under vinduerne. Desuden er tagkonstruktionen uden isolering.
Disse faktorer er til stor daglig gene i det meste af institutionen og derfor er Kastanieborgen prioriteret som nr. 2 i renoveringsplanen.

Økonomi:

Udgiften til renoveringen af Rød Chili er 4,0 mio. kr.
Der søges rådighedsbeløb til projekt ”Renovering af Rød Chili” på 4,0 mio. kr. samt frigivelse heraf. 

I budget 2015 er afsat 2.018.000 kr. til fysisk kvalitetsløft af ikke-renoverede daginstitutioner. Anlægsbevillingen i budget 2015 er således ikke stor nok til at dække renoveringen. Der er indgået aftale med skoleafdelingen om en tidsmæssig forskydning af betalingerne mellem årene 2015 0g 2016 på anlægsbudgettet på Nr. Aaby Skole, således at renoveringen af Rød Chili finansieres med de 2,018 mio. kr. der er afsat i puljen ”Fysisk kvalitetsløft af ikke-renoverede daginstitutioner”. Resten 1,982 mio. kr. finansieres af det frigivne rådighedsbeløb på ”Nørre Aaby skole” på Skoleudvalget’s ramme.

Anlægsprojektets størrelse fastholdes således uændret set over perioden 2015 til 2018 på Skoleudvalgsområdet. Det frigivne rådighedsbeløb til ”Nørre Aaby skole” udgør herefter 4,393 mio. kr. i 2015. Det indebærer konkret, at Børn-, Kultur- og fritidsudvalgets anlægsramme i 2016 reduceres med i alt 1,982 mio. kr., mens Skoleudvalgets anlægsramme forøges med 1,982 mio.kr. i 2016.

Høring:

Sagen har været i høring i de berørte dagtilbuds bestyrelser og MED-udvalg.
Der er indkommet 7 høringssvar.
De indkomne høringssvar er gennemgået, og der gives fra nogle dagtilbud forslag til fremrykning af deres projekter.

Dagtilbuddene inddrages igen i processen, når den konkrete plan skal udarbejdes for den enkelte institution.

Behandlingsplan:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 3. februar 2015
Høringsperiode
Børn, Kultur og Fritidsudvalget den 3. marts 2015
Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Byrådet den 7. april 2015

Beslutning:

Børn, Kultur og Fritidsudvalget 3. februar 2015
Godkendt som indstillet.

Børn, Kultur og Fritidsudvalget 3. marts 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. marts 2015 kl. 13:15
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 3. marts 2015 kl. 13:15

Indstilles til godkendelse.

Bilag:

257. Årsrapport for 2014 vedr. socialt snyd
Sagsnr.: 2014-001360
Sagsbehandler: Helle Lykke

Præsentation:

Den 4. marts 2015 blev det af Byrådet besluttet, at der hvert år i første kvartal udarbejdes en årsrapport med beskrivelse af det forgangne års indsats samt opnåede resultater.
Hermed fremlægges kontrolgruppens årsrapport for 2014 til godkendelse.


Forvaltningen foreslår:

 • At årsrapport for 2014 vedr. socialt snyd godkendes

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede den 4. marts 2013 at iværksætte en styrket kontrol mod socialt snyd i Middelfart Kommune.

Byrådet lagde vægt på, at kommunen skal være kendt for en aktiv, synlig og mærkbar indsats for social snyd. Indsatsen skal bygge på ordentlighed og korrekthed og et møde med borgeren i øjenhøjde. Medarbejdere blev ansat, og indsatsen startede op i juni 2013. Medarbejderne i kontrolgruppen arbejder tæt sammen med især ydelseskontor, men også andre samarbejdspartnere i indsatsen.

Der er udarbejdet årsrapport for 2014 vedr. socialt snyd, som forelægges til Byrådets godkendelse.

Det anbefales, at indsatserne fortsættes i 2015 med særlig fokus på øget effektivitet i kontrolindsatsen.

Økonomi:

Af årsrapporten fremgår Kontrolgruppens, Ydelseskontorets samt Udbetaling Danmarks resultat for 2014. Det samlede resultat for 2014 er opgjort til kr. 3.515.800, hvoraf den kommunale andel udgør kr. 649.215.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
- Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2015
- Økonomiudvalget 23. marts 2015
- Byrådet 7. april 2015

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2015
Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 11. marts 2015 kl. 16:00
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Bilag:

258. Magtanvendelse på Handicap-, Psykiatri- og Ældreområdet
Sagsnr.: 2015-001760
Sagsbehandler: Helle Mikkelsen

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt udarbejde et samlet overblik over antal indberetninger vedr. magtanvendelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning
 • At det indstilles, at der anvendes stofseler for at hindre fald, jf. § 128 i Serviceloven

Sagsbeskrivelse:

Byrådet skal 1 gang om året udarbejde en samlet rapport for anvendelse af magt efter Servicelovens bestemmelser på Handicap- og Psykiatriområdet samt Ældreområdet.

Forud for enhver form for magtanvendelse skal personalet have forsøgt, hvad der er muligt for at opnå borgerens frivillige medvirken til en nødvendig handling.

I 2014 er der indberettet i alt 54 episoder, der omhandlede akut fastholdelse og føring, jf. § 126 i Serviceloven, hvor 39 episoder er indberettet på handicapområdet og 15 på ældreområdet.
Indberetningerne efter § 126 på handicapområdet vedrører 9 borgere, hvoraf 22 indberetninger er modtaget angående samme borger.
Til sammenligning var indberetningerne på handicapområdet i 2013 fordelt blandt 4 borgere, hvoraf 61 indberetninger vedrørte samme borger.

I år har Middelfart Kommune modtaget 4 ansøgninger om anvendelse af stofseler, jf. § 128 i Serviceloven, hvoraf 3 ansøgninger er på handicapområdet og 1 på ældreområdet.
Til sammenligning har Middelfart Kommune i 2013 ikke modtaget nogen ansøgninger om anvendelse af stofseler, jf. § 128 i Serviceloven.

På handicapområdet er der desuden behandlet 2 episoder, som er omfattet af § 13 i Straffeloven (nødværge).

Der har ikke været indberetninger om magtanvendelse på psykiatriområdet i 2014. Der er heller ikke modtaget nogen indberetninger på psykiatriområdet i 2013.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har ved skrivelse af 9. februar 2015 fremsendt orientering om, at det er Kommunalbestyrelsen der skal træffe afgørelse om, at der vil kunne anvendes fastspænding med stofsele. Beslutningen kan således ikke træffes af plejepersonale eller leder i forbindelse med den faktiske udførelse af plejen f.eks. på et plejehjem.
Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode stofselerne kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes.
Det følger af den godkendte delegerings- og kompetencefordelingsplan, at denne kompetence i praksis er tillagt forvaltningen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

I forhold til alle magtindberetningssager udarbejdes der altid en pædagogisk handleplan med henblik på at forebygge magtanvendelser. Der afholdes undervisning for medarbejdere 4 gange årligt med formålet at forebygge uhensigtsmæssige magtanvendelser.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 18. februar 2015
- Økonomiudvalget 23. marts 2015
- Byrådet 7. april 2015

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget 18. februar 2015
Taget til efterretning.
Det understreges, at der foretages en konkret faglig vurdering før hver anvendelse af stofsele.
Vurderingen herom foretages af forvaltningen, som er tillagt kompetencen hertil.

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 18. februar 2015 kl. 16:00
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Social- og Sundhedsudvalget 18. februar 2015 kl. 16:00

Taget til efterretning.
Det understreges, at der foretages en konkret faglig vurdering før hver anvendelse af stofsele.
Vurderingen herom foretages af forvaltningen, som er tillagt kompetencen hertil.

Bilag:

259. Ferieplaner for skoleårene 2016/2017 og 2017/2018
Sagsnr.: 2015-002279
Sagsbehandler: Heidi Junker

Præsentation:

Godkendelse af ferieplaner for skoleårene 2016/17 2017/18.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplaner for skoleårene 2016/2017 og 2017/2018.

Disse er sendt i høring ved skolebestyrelser og Med-udvalg.

Indkomne høringssvar er vedhæftet som bilag i sagsfremstilling.

Forvaltningen foreslår:

 • At Skoleudvalget indstiller de foreslåede ferieplaner til godkendelse i Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Der skal hvert år vedtages ferieplan for skolerne.

Undervisningsministeriet fastsætter datoen for sommerferiens start i den vejledende ferieplan.

Alle øvrige datofastsættelser er en byrådsbeslutning. Skoleåret planlægges som udgangspunkt med 200 skoledage, men der kan planlægges med flere eller færre skoledage.

Høringssvar
Ferieplan blev sendt til udtalelse hos skolebestyrelser og MED-udvalg på skolerne. Der er indkommet følgende høringssvar:

Flere skoler gør opmærksom på at der i kalenderåret 2017 er 7 ugers sommerferie og stiller spørgsmål til, om det evt. er en fejl.
Forvaltningen gør opmærksom på, at 7 ugers sommerferie vil forekomme med løbende intervaller for at kunne opnå 40 skoleuger hvert år.

Skolerne giver udtryk for et evt. ønske om, at 2. januar bliver en feriedag.
Forvaltningen gør opmærksom på at 2. januar en normal arbejdsdag og at forældrene derfor vil på arbejde denne dato.

Økonomi:

Budgettet til buskørsel i 2016, 2017 og 2018 tager udgangpunkt i det fremsendte forslag. Ændringer i forslaget vil have konsekvenser for busdriften og dermed det nødvendige budget til opgaven.

Høring:

Høring af Handicaprådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 3. marts 2015
Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Byrådet den 7. april 2015

Beslutning:

Skoleudvalget den 3. marts 2015
Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at den 2. januar gøres til en feriedag og ferieplanerne justeres i overensstemmelse hermed.

Økonomiudvalget den 23. marts 2015
Anbefales godkendt.

Fraværende: Agnete Damkjær

Behandlingsplan

Skoleudvalget 3. marts 2015 kl. 15:45
Økonomiudvalget 23. marts 2015 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2015 kl. 17:00

Skoleudvalget 3. marts 2015 kl. 15:45

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at den 2. januar gøres til en feriedag og ferieplanerne justeres i overensstemmelse hermed.

Nicoline Damkjær deltog ikke i behandling af punktet.


Bilag:

LUKKEDE SAGER

260. Forlængelse af lejekontrakt
261. Ekspropriation
262. Ekspropriation
263. Salg af jord