Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 23. februar 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
23. februar 2015 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Johannes Lundsfryd Jensen
Regitze Tilma
Anni B. Tyrrestrup
John Kruse
Mikkel Dragmose-Hansen
Morten Weiss-Pedersen
Steen Dahlstrøm
Agnete Damkjær
Fraværende:

ÅBNE SAGER

225. Budgetstrategi budget 2016-2019
Sagsnr.: 2015-000516
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Økonomiudvalget skal tage stilling til budgetstrategien for budgetlægningen 2016 – 2019.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetstrategien godkendes

Sagsbeskrivelse:

Arbejdet med udarbejdelsen af budget 2016-2019 funderes på målsætningerne i den økonomiske politik.

 

Budgetstrategien for 2016 – 2019 skal desuden sikre følgende 3 vigtige mål:

 1. En budgetstrategi der sætter Byrådet i centrum, for derved at sikre en høj grad af gennemsigtighed i budgettet, således at alle medlemmer af byrådet har stor indsigt i det endelige vedtagne budget og derfor kender konsekvenserne af de nødvendige prioriteringer.
 2. En budgetstrategi, der giver rum til konstruktiv dialog med borgere, medarbejdere, brugerbestyrelser og –råd samt andre interessenter.
 3. En budgetstrategi, som sikrer involvering af alle ledere samt relevante medarbejdere

Budgetstrategien fremgår af bilaget.


Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.


Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 23. februar 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00

Bilag:

226. Kampagne for at øge valgdeltagelse hos de unge
Sagsnr.: 2015-000596
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Ungdomsrådet har fremsendt en ansøgning om at få midler til at kunne iværksætte initiativer til at øge de unge valgdeltagelse ved det kommende Folketingsvalg.

Forvaltningen foreslår:

 • at forslaget godkendes
 • at der beviliges 50.000 kr.

Sagsbeskrivelse:

Ungdomsrådet har fremsendt en række forskellige indsatser, som de ønsker på nuværende tidspukt at iværksætte omkring Folketingsvalget 2015.


1)
    
Gennemførelse af valgmøde på Ungdomshuset Walker med deltagelse af lokale kandidater
    -invitationer er afsendt.
2) Valgfest på valgaftenen på Ungdomshuset Walker.
3) Kontakt til Helle Thorning og Lars Løkke ang. deltagelse i ”duel” på Ungdomshuset Walker
    - invitationer er afsendt.
4) Initiativer på Facebook og andre sociale medier.
5) Arrangement med Michael Schøtt – som blander virkeligheden med komik for dermed at
    sætte fokus på valget fra de unges vinkel.
6) Udarbejdelse og udsendelse af valgavis målrettet unge. Udarbejdes som et indstik i Melfar Posten.
    Temaer i avisen: 
                        a) Hvordan får man unge til at stemme? 
                        b) Præsentation af kandidater – som bedes forholde sig til konkrete
                            ungdomspolitiske temaer
                        c) Telefoninterviews
                        d) Aktuelle sager

For at kunne gennemføre punkterne 5 og 6 ovenfor ansøger ungdomsrådet om et budget til gennemførelse. Øvrige initiativer kan gennemføres uden ekstra udgifter.
Michael Schøtt:   15.000 kr.
Valgavis:            35.000 kr.
I alt:                 50.000 kr.


Middelfart Kommunes erfaringer fra kommunalvalget i 2013 med kampagnen Tænk dig om før du ikke stemmer viste, at lokal forankrede initiaitiver, var de initiaitiver, som havde den største effekt valgdeltagelsen. Det vil sige der, hvor politikere, frivillige, medarbejdere, foreninger og uddannelsesstederne gjorde en særskilt indsats overfor en specifik målgruppe, i disse tilfælde har denne åbenhed og fortælling om vigtigheden af at stemme ført til en højere valgdeltagelse.

Det lykkes faktisk Middelfart Kommune at få flere unge til at stemme end tidligere, og det var med en kæmpe indsats fra bl.a. Ungdomsrådet. 

  
GruppeValgdeltagelse i % 2013Valgdeltagelse i % 2009
Valgdeltagelse på landsplan71,9 %65,8 %
Valgdeltagelse i alt Middelfart Kommune76,9 %69,2 %
De 18 årige74,6 %58,3 %
De 19-21 årige63,5 %43,4 %
De 22-29 årige54,0 %44,4 %
Kontanthjælpsmodtagere52,7 %29,0 %
Førtidspensionister63,7 %56,8 %

Undersøgelser af hvem der stemmer og hvorfor fra Københavns Universitet viser, at hvis du som barn/ung bliver opdraget med vigtigheden af at stemme, så er sandsynligheden for, at du stemmer resten af dit liv større. Så det er i den unges nærmiljø, der skal dannes vaner for at deltage i demokratiet. I og med, at det er vanedannende at stemme, er det derfor vigtigt, at borgerne tidligt i deres stemmeliv får etableret denne vane, derfor er det væsentligt, at vi fortsat har fokus på at få inkluderet nye vælgere i demokratiet gennem deltagelse i valg.

Økonomi:

Tiltaget finansieres på den politiske organisation. Der er forventet underskud på grund af ændret budgetforudsætninger i relation til valg, som udlignes de år, der ikke er valg.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.
Der er ikke sket en høring af handicaprådet, da Middelfart Kommune ikke er forpligtet.
Der er ikke sket en høring af ældrerådet, da Middelfart Kommune ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalgsmøde d. 23. februar

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00

227. Afkastrapport 2014
Sagsnr.: 200702643
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Absalon Capital udarbejder kvartalsvis rapporter for udviklingen i afkastet af kommunens beholdning af obligationer og aktier.

Forvaltningen foreslår:

 • At rapporten for 1.1-31.12.2014 tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har ca. 204 mio. kr. placeret i værdipapirer. Midlerne er fortrinsvist sat i obligationer, men også i investeringsforeninger baseret på aktier. Anbringelsen af midler i værdipapirer sker efter retningsanvisningerne i den finansielle strategi.
Ingen.

Økonomi:

Afkastet for 2014 udgør 11,0 mio. kr. Heraf udgør afkastet på obligationer 2,9 mio. kr. og afkastet på aktier 8,1 mio. kr. Samlet er afkastet på porteføljen på 5,72%. Det skal ses i sammenligning med Benchmarket på 3,03%.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:

Økonomiudvalget d. 23. februar 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00

Bilag:

228. Eventuel tilslutning til den Fælles Fynske Kontrolenhed
Sagsnr.: 2013-009992
Sagsbehandler: Ulla Skovgaard

Præsentation:

Der skal tages stilling til, om Middelfart Kommune ønsker at købe ydelser i forhold til kontrol af overholdelse af arbejdsklausuler hos den Fælles Fynske Kontrolenhed, drevet af Odense Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune meddeler Odense Kommune, at man efter konkret behov i enkeltstående tilfælde er interesseret i at købe specialviden/ kontrolbesøg hos den Fælles Fynske Kontrolenhed.

Sagsbeskrivelse:

Borgmesterforum Fyn vedtog den 24. juni 2014 en fælles fynsk arbejdsklausul for at imødegå social dumping. Klausulen er også implementeret i Middelfart Kommune.

Borgmesterforum Fyn har efterfølgende drøftet muligheden for at etablere en fælles indsats for at sikre, at klausulen bliver overholdt. Odense kommune har etableret en egentlig kontrolenhed, der tilbyder at assistere de andre fynske kommuner  med følgende opgaver:
 • Drive en hotline(telefonisk og via mail) for anmeldelse af social dumping.
 • Identificere højrisikokontrakter og -brancher med henblik på tilrettelæggelse og prioritering af kontrolindsatsen
 • Generel indsats rettet mod leverandører/brancher med henblik på afmystificeringen af arbejdsklausulen
 • Indhentning samt gennemgang af dokumentation fra leverandørene ved kontrol af den fælles fynske arbejdsklausul
 • Kontrolbesøg hos leverandører, deltagelse ved byggemøder samt eventuel kontrol af andre klausuler såsom lærlinge/praktik
 • Vejleder og sparringspartner  i forbindelse med potentielle og konstaterede overtrædelser, iværksættelse af sanktioner mm.
 • Varetage kontakten til relevante myndigheder, eksempelvis SKAT, Politi og Arbejdstilsynet.
 • Anden juridisk bistand i form ar udarbejdelse af udkast til orientering af politiske udvalg, kommunalbestyrelse mm.

En arbejdsgruppe, nedsat af Borgmesterforum Fyn, har arbejdet med hvordan Odense Kommune rent praktisk kan tilbyde assistance til de øvrige kommuner.
Odense Kommune tilbyder, at kommunerne via den "Fælles Fynske Kontrolenhed" kan erhverve ovennævnte ydelser. Ydelserne vil blive udbudt i pakker og/eller enkeltvis og afregning vil være efter medgået tid til en pris  mellem 550 - 600 kr. pr. time med tillæg af udgifter til transport, ekstern bistand samt reklame. 


Forvaltningen finder, at det er væsentligt, at ansvar for fornøden kontrol af overholdelse af arbejdsklausuler er lokalt forankret hos den enhed, der udbyder opgaven. Plan- og Bygningsafdelingen samt Staben yder idag konsulentbistand til afdelingerne.

For at sikre overholdelse af arbejdsklausuler bør det være en integreret del af en aftaleindgåelse, at der kontinuerligt er fokus på eventuelle problemer i forhold til social dumping.Leverandørmønsteret i Middelfart Kommune betyder, at kommunens medarbejdere oftest har et forhåndskendskab til firmaerne, hvilket minimerer risikoen for social dumping. Kombineret med en opmærksomhed, herunder som punkt på byggemøder samt et godt samarbejde med lokale faglige organisationer vurderes, at Middelfart Kommune løser opgaven tilfredsstillende, og at kommunen ikke for indeværende har behov for at tilslutte sig en fælles fynsk hotlinefunktion.


I enkeltstående tilfælde, hvor der ikke er et sådant forhåndskendskab og hvor andre forhold måtte indikere en mere tilbundsgående sagsbehandling for at minimere risikoen for social dumping, vil det imidlertid kunne være relevant for Middelfart Kommune at kunne trække på en specialindsats i form af vejledning, kontrolbesøg mv. fra den Fælles Fynske Kontrolenhed.

Økonomi:

Køb af ydelser fra en Fælles Fynsk Kontrolenhed vil medføre en merudgift af ubestemt størrelse.

Høring:

Sagen har ikke særlige handicapaspekter.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00

229. Ny planlægning for Middelfart Marina
Sagsnr.: 2015-001970
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Igangsætning af ny lokalplanlægning for Middelfart Marina

Forvaltningen foreslår:

 • At der igangsættes ny lokalplanlægning for Middelfart Marina
 • At der gives nye byggemuligheder i området, primært som følge af de nedtagne højspændingsledninger
 • At lokalplanen erstatter den nuværende lokalplan 22.03 for området, samt inddrager stranden ved Middelfart Marina, som i dag er udenfor lokalplanområdet.
 • At Økonomiudvalget beslutter, om der skal være politisk deltagelse i den kommende inddragelse af brugerne i området.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med nedtagning af højspændingsledningerne er der skabt mulighed for nye byggemuligheder og aktiviteter ved Middelfart Marina. Der er ønske om udvidelse af eksisterende aktiviteter samt nye aktiviteter, som kan medvirke til at gøre Marinaen til hele byens marina.

Ny planlægning for området vil konkret afklare mulighed for udvidelse af rammerne for Middelfart Sejlklub og kajakklubben Strømmen, samt nye rammer for Matchracing Denmark. Der vil i planlægningen blive arbejdet på at udlægge byggefelt bag eksisterende bebyggelse(landværts), hvor højspændingsledningerne tidligere gennemskar området. Der vil supplerende blive planlagt for indpasning af andre aktiviteter, erhvervsformål som er naturligt hjemmehørende ved marinaen indenfor det maritime og turisme. 

I forbindelse med lokalplanlægningen tænkes stranden ved Middelfart Marina(syd for) inddraget i planlægningen med henblik på at skabe bedre samspil mellem Marinaen og stranden. Stranden er i dag lokalplanlagt under lokalplanen for golfbanen.
Lokaplanlægningen skal foregå med tæt involvering af brugerne i området. Udvalget bør i den forbindelse overveje om der skal være politisk deltagelse i processen. Der afholdes brugermøde i Marinaen sidst i februar, hvor de vil blive orienteret om igangsætningen.

Der påtænkes med planlægningen ikke udvidelse af antal bådepladser i marinaen, ligesom antal af autocamperpladser forventes uændret. Udover byggefelterne vil der blive givet mulighed for opførelse af mindre bygninger til naturlig forekommende faciliteter for det delområde, typisk på molen eller ved stranden. En mulighed der er givet i dag. I forbindelse med udlæg af nyt byggefelt vil der blive set på parkeringsmulighederne for området.

Der er i dag mulighed for bebygelse med ferieboliger lige nord for Marinaområdet. Dette areal er i privat eje og tænkes ikke inddraget i ny lokalplan.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.
Handicaprådet er blevet hørt i forbindelse med den offentlige høring.
Ældrerådet er blevet hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Godkendt inkl. politisk deltagelse i processen med brugerne.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00

230. Likviditetsoversigt pr. ultimo 4. kvartal 2014
Sagsnr.: 201002858
Sagsbehandler: Mads Sandager Hansen

Præsentation:

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser skal Byrådet hvert kvartal orienteres om kommunens likviditet efter kassekreditreglen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at tage denne orientering til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen beregnes som et gennemsnit af kommunens likvide beholdninger fra dag til dag over det seneste år. Kravet er, at gennemsnitslikviditeten til enhver tid skal være positiv.

Likviditetsopgørelsen pr. ultimo december 2014 viser, at den gennemsnitlige likvide beholdning i perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 udgjorde 147,2 mio. kr., svarende til en gennemsnitslikviditet på 3.890 kr. pr. indbygger.

Over det seneste kvartal er likviditeten efter kassekreditreglen forøget med 3,0 mio. kr., mens likviditeten på årsbasis er reduceret med 23,7 mio. kr. Reduktionen skal blandt andet ses i lyset af den negative likviditetseffekt fra Udbetaling Danmark.
Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere og brugere.

Økonomi:

Ved udgangen af 2014 er likviditetseffekten af Udbetaling Danmark fuldt indfaset. 

I 2015 vil etableringen af det nye rådhus i Østergade indebære, at likviditeten reduceres i takt med anlægsarbejdet skrider frem. Forvaltningens likviditetsprognose viser, at likviditeten ved udgangen af 2015 forventes at være reduceret med 32,8 mio. kr. i forhold til det nuværende niveau.

Det er dog væsentligt at understrege, at likviditetsprognoser altid er forbundet med betydelig usikkerhed.

Likviditetsopgørelsen er stærkt påvirkelig overfor faktorer som:

 • Fremdriften i de kommunale anlægsprojekter, herunder at anlægsudgifter afholdes senere end budgetforudsat.
 • Tidsmæssige forskydninger mellem låneoptagelse og anlægsprojektets faktiske udførelse.
 • Timingen af køb, byggemodning og salg af jord.
 • Eventuelle drifts- og anlægsbevillinger med kassepåvirkning i budgetåret.
 • Udsving i centrale og decentrale enheders opsparing eller forbrug af overførte midler fra år til år.

Høring:

Sagen har ingen handicapaspekter.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget d. 23. februar 2015
Byrådet d. 2. marts 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00
Byrådet 2. marts 2015 kl. 17:00

231. Kapitaltilførelse til Landbogården
Sagsnr.: 2013-007010
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Der er indkommet en anmodning fra Landsbyggefonden om at godkende en yderligere driftsstøtte( kapitaltilførelse) til afdeling 21 (Landbogården) i Nordvestfyns boligselskab.

Forvaltningen foreslår:

 • at Middelfart Kommunes andel af kapitaltilførelse på 120.000 kr. bevilges som led i en genopretningsplan
 • at der gives en tillægsbevilling på 120.000 kr. i 2015 vedr. støttet boligbyggeri, denne bevilling finansieres ved 1. budgetopfølgning 2015

Sagsbeskrivelse:

Afdeling 21 i Nordvestfyns boligselskab også tidligere kaldet Landbogården (tidligere boligselskab Bo godt Ejby) består af en række familieboliger på bl.a. Nørregade 49 i Ejby. Jf. Boligkontoret Danmark, som er forretningsfører for Nordvestfyns Boligselskab, startede der i 2006 en sag op om at nedrive én af de fire famileboliger på Nørregade grundet, at den pågældende familebolig 49 A var i en sådan stand, at den ikke kunne renoveres, hvorfor der dengang blev taget dette drastiske skridt.
Selve nedrivningssagen blev afsluttet med skæringsdato d. 30.06.2009. Efterfølgende salg af grund blev ikke godkendt af Middelfart Kommune pga. størrelsen på grunden. Landsbyggefonden har løbende været inde over forløbet i sagen og anmoder derfor Middelfart Kommune pga manglende grundsalg og lejetabsoverskridelse om at godkende en kapitaltilførelse for at skabe et driftsbudget i balance samt en realistisk huslejeudvikling for afdelingen, hvorefter sagen kan afsluttes.
Ingen

Økonomi:

For at en kapitaltilførelse kan gennemføres, skal Middelfart Kommune bidrage med 1/5 svarende til 120.000 kr. Boligselskabet og kreditforeningen bidrager ligeledes med 1/5, og Landsbyggefonden bidrager med 2/5 af de 600.000 kr.

I budgetforliget for 2015 er der afsat 3,5 mio kr. til støttet boligbyggeri. Disse midler er afsat til grundkapital til ældreboliger i Teglværksgade. Der er brug for yderligere 120.000 kr. for at genopretningen af afdeling 21 i Nordvestfyns boligselskab kan blive til noget. De øvrige aktører har tilkendegivet deres støtte til kapitaltilførelsen, hvorfor direktionen finder finansiering af tillægsbevilling på 0,1 mio kr. ved første budgetopfølgning i 2015.


Høring:

Sasgen er ikke vurderet mhp. handicapaspekter.
Der er ikke foretaget en høring, da Middelfart Kommune ikke er forpligtet.
Der er ikke foretaget en høring, da Middelfart Kommune ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
23/2-2015 Økonomiudvalgsmøde
2/3-2015 Byrådsmøde

Beslutning:

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00
Byrådet 2. marts 2015 kl. 17:00

232. Endelig vedtagelse af lokalplan 158 og kommuneplantillæg nr. 13 for ny boligbebyggelse ved Gl.Banegårdsvej og Hans Bangsvej, Middelfart
Sagsnr.: 2014-006079
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forslag til lokalplan 158 og kommuneplantillæg nr. 13 for ny boligbebyggelse på hjørnet af Gl. Banegårdsvej og Hans Bangsvej har været i 8 ugers offentlig høring og ønskes nu endelig godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 158 og kommuneplantillæg nr. 13 vedtages endelig uden ændringer.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 3. november 2014 forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for ny boligbebyggelse ved Gl. Banegårdsvej og Hans Bangsvej i Middelfart ("Østerhus"). Planerne åbner mulighed for opførsel af endnu en boligblok inden for området. Teknisk Udvalg har tidligere forhåndsgodkendt et lignende byggeri på ejendommen og meddelt dispensation fra den eksisterende lokalplan for området. Bygherre ønskede udarbejdelse af en ny lokalplan for området i overensstemmelse med forhåndsgodkendelsen.

Planforslagene har været sendt i 8 ugers offentlig høring og der indkom 2 høringssvar.

Odense Bys Museer har oplyst, at de ikke formoder at området rummer jordfaste fortidsminder, pga dets begrænsede udbredelse og som resultat af tidligere anlægsaktiviteter på arealet. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis de under anlægsarbejde støder på arkæologiske spor skal arbejdet straks standses og museet skal kontaktes.

ITW gør på det kraftigste indsigelse mod planforslagene og henstiller til at der ikke sker en forøgelse af boligbebyggelsen i områderne der grænser op til eller ligger i nærheden af deres virksomhed. Grundlæggende er de imod at boligkoncentrationen øges, da det alt andet lige vil øge kravet til driften af deres virksomhed og øge risikoen for konflikter med deres naboer. De har allerede for nuværende udfordringer i at planlægge deres aktiviteter inden for de eksisterende rammer. De bemærker desuden at det på et miljømøde med kommunen er blevet gjort opmærksom på, at det aktuelle lokalplanforslag vil ændre klassificeringen af området og dermed øgede støjkrav.
Museets bemærkninger bør ikke give anledning til ændring af lokalplanforslaget. Bemærkningen er sendt videre til bygherre.

ITW's gældende miljøgodkendelse er fra 1994, men der arbejdes for øjeblikket med en revision af denne. Lokalplanen og kommuneplantillægget for "Østerhus" medfører ingen ændringer i områdernes anvendelse i forhold til de gældende støjgrænser for virksomheden. I 1994 var den tidligere bebyggelse i området også registreret som etageboligbebyggelse.

Det er korrekt, at jo flere mennesker, der bor tæt på en virksomhed jo flere potentielle klager er der, men støjvilkårene er ikke afhængig af antallet af personer i området. Der er sendt brev til ITW med opklarende bemærkninger i forhold til mødet med kommunen, som der henvises til i ITW´s indsigelse. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.
Handicaprådet er blevet hørt i forbindelse med den offentlige høring.
Ældrerådet er blevet hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg: 3. februar 2015
Økonomiudvalget 23. februar 2015
Byrådet: 2. marts 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg d. 3. februar 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 3. februar 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00
Byrådet 2. marts 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 3. februar 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

233. Høringssvar til foroffentlighedsfase til Råstofplan 2016
Sagsnr.: 2015-000823
Sagsbehandler: Vicki Marie Munkgaard Schmidt

Præsentation:

Region Syddanmark indkalder ideer og forslag til Råstofplan 2016 frem til 1. april 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At der fremsendes bemærkninger til Regionen som foreslået nedenfor

Sagsbeskrivelse:

Regionsrådet skal gennemgå råstofplanen hvert fjerde år, for at vurdere om der er behov for justeringer eller revision af de udlagte interesse- og graveområder.

Regionen har indledt en foroffentlighedsfase, hvor den indkalder ideer og forslag til Råstofplan 2016 ift. status på råstofområdet og strategi.

Der er i Råstofplan 2012 udlagt et interesseområde i et område nord for motorvejen mellem Middelfart, Strib og Røjle. I 2014 har Region Syddanmark gennemført en kortlægning af forekomsten af råstoffer i området.

Undersøgelserne viser generelt, at råstofforekomsten i området er forholdsvis lav. I den østlige del af området er der kun svage forekomster af råstoffer og ingen råstofinteresse. Der er størst forekomst af råstoffer i den vestlige del af området. Rapporten konkluderer ikke noget ift. evt. ændring af det udlagte område.

Regionsrådet har med vedtagelsen af Råstofplan 2012 fastlagt en strategi:
- regionens fire delområder skal være selvforsynende
- forsyningshorisonten indenfor graveområderne skal svare til efterspørgslen i to planperioder (24 år) i hvert af de fire delområder

For Fyn er forsyningshorisonten 18 år fra 2016. Region Syddanmark har som helhed en forsyningshorisont på 45 år.


Middelfart Kommune udtalte sig til forslag til Råstofplan 2012 om både interesseområdet og strategien for forsyningsstruktur

Interesseområdet ved Strib og Staurbyskov
Af høringssvaret til Råstofplan 2012 fremgik, at udpegningen er problematisk med baggrund i følgende forhold:

- Udpegningen er i konflikt med byudviklingsmulighederne i Strib
- Området indeholder en række særligt værdifulde naturområder og værdifuldt landskab.
- Området er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

På baggrund af disse forhold, som stadig er gældende, kombineret med kortlægningen, der viser begrænsede råstofinteresser i området, foreslår forvaltningen, at der indsendes et høringssvar med forslag om, at det udpegede interesseområde udtages af råstofplanen.

Strategi for forsyningsstruktur
I høringssvaret til Råstofplan 2012 fremsendte Middelfart Kommune bemærkninger om, at Regionens strategi om, at hvert af de 4 delområder i regionen så vidt muligt skal være selvforsynende med kvalitetsmaterialer, er positivt, set i lyset af bæredygtighedstanken og transport, men det må ikke være på bekostning af værdifulde områder som natur-, kulturhistoriske og landskabelige værdier.

Så længe de eksisterende resurser i Regionen samlet set ligger væsentlig over behovet i planperioden, kan det ikke anbefales at udlægge yderligere områder i kommunen.

Forvaltningen foreslår, at bemærkningerne til strategien for forsyningsstruktur fastholdes.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 4. februar 2015
Økonomiudvalget - 23. februar 2015
Byrådet - 2. marts 2015

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 4. februar 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. februar 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00
Byrådet 2. marts 2015 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 4. februar 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

234. Tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021
Sagsnr.: 2015-000979
Sagsbehandler: Jane Moustgaard Pløger

Præsentation:

Forslag til Tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 er udarbejdet med henblik på at sikre grundlaget for etableringen af en ny regnvandsledning med udløb til Lillebælt i Middelfart by ved det kommende bycenter med rådhus.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til Tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 godkendes og herefter sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med byggeriet af det nye bycenter med rådhus (Lokalplan 156) skal der etableres en ny regnvandsledning. Formålet med den nye regnvandsledning er at afvande vejarealer og tagarealer fra det nye centerbyggeri, afvande vejarealer og tagarealer fra en stor del af Østergade samt at afvande vejarealer, parkeringspladser og tagarealer fra et større opland, der på sigt skal semi-separatkloakeres. Semiseparatkloakering betyder, at vejvand og tagflader, der vender ud mod vejen, separeres mht regnvand. Hvilke områder der i fremtiden skal semisepareres er endnu ikke fastlagt i detaljer, og er ikke en del af dette tillæg.

Det vil ikke være nødvendigt at erhverve jord til etablering af regnvandsledningen. Det vil være nødvendigt at indgå aftaler med private lodsejere om etablering af nye ledningsanlæg på følgende matr. nr. som forventes berørt af anlæggets udførelse:

Matr. nr. 405a, Middelfart Bygrunde, Middelfart Kommune
Matr. nr. 15s, Middelfart Markjorde, Middelfart Kommune
Matr. nr. 15v, Middelfart Markjorde, Middelfart Kommune

Øvrige ledningsanlæg placeres i nuværende eller fremtidige offentlige vejarealer.

Middelfart Kommunes gældende Spildevandsplan 2009 - 2021 blev vedtaget i november 2009. Spildevandsplanen er en sektorplan for spildevandsområdet, og den revideres løbende. Den ordinære revision af spildevandsplanen er påbegyndt og forventes afsluttet i 2015.
Tillæg nr. 4 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009 - 2021 er vedlagt som bilag.

I forbindelse med etableringen af regnvandsledning til afledning af overfladevand, skal der forinden ansøges om udledningstilladelse. I forbindelse med udledningstilladelsen vil der blive stillet vilkår om kapacitet, funktion, udformning, renseforanstaltninger m.v.

Økonomi:

Bassin og ledningsanlæg projekteres og udføres af Middelfart Spildevand A/S og vil ikke have økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 4. februar 2015
Økonomiudvalget - 23. februar 2015
Byrådet - 2. marts 2015

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 4. februar 2015
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.
Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. februar 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00
Byrådet 2. marts 2015 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 4. februar 2015 kl. 14:00

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.
Kaj Piilgaard Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag:

235. Vedtagelse af forslag til vandhandleplan (Vandplan 1)
Sagsnr.: 2014-014865
Sagsbehandler: Erik Madsen

Præsentation:

Statens vandplaner for første planperiode 2009-2015 blev vedtaget den 30. oktober 2014. Kommunalbestyrelsen skal senest 6 måneder efter offentliggørelsen af vandplanerne vedtage forslag til handleplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn. Forslagene skal herefter i minimum 8 ugers offentlig høring.

Handleplanerne skal sikre implementering af den statslige vandplans indsatsprogram og de skal vedtages senest et år efter offentliggørelsen af vandplanerne. 

Forvaltningen foreslår:

 • At byrådet godkender forslaget til handleplan for hovedvandopland Lillebælt/Fyn.
 • At handleplanen sendes i offentlig høring efter vedtagelsen

Sagsbeskrivelse:

Staten har udarbejdet vandplaner for 23 områder, de såkaldte hovedvandoplande, som strækker sig over flere kommunegrænser. Vandplanerne skal sikre, at alt overfladevand og grundvand har god tilstand i 2015. De statslige planer indeholder mål for de enkelte hovedvandoplande samt et indsatsprogram, som beskriver, hvilken indsats og hvilke virkemidler der skal til for at nå målene.

Den kommunale vandhandleplan skal sikre implementering af indsatsprogrammerne i statens planer. Handleplanens mål er derfor fastsat med udgangspunkt i de statslige indsatsprogrammer. Middelfart Kommune er omfattet af vandplanen for hovedvandoplandet Lillebælt/Fyn. Forslag til handleplan for hovedvandopland Lillebælt/Fyn dækker kun den del af indsatsen, som skal ske i Middelfart Kommune.

Statens vandplan for den første af tre planperioder (2009-2015) blev første gang vedtaget den 22. december 2011. Kort efter kommunen i 2012 havde udarbejdet og vedtaget en handleplan til vandplanen, blev vandplanen kendt ugyldig - hvorved de kommunalt udarbejdede handleplaner også blev ugyldige. Statens vandplan blev vedtaget igen den 30. oktober 2014, hvorefter forvaltningen har redigeret den tidligere vedtagne handleplan til at passe på den nye vandplan. Blandt andet er vandløbsindsatserne ændret vandløbsvedligeholdelse og åbning af to lange rørføringer ved motorvejen fjernet.

En betydelig del af indsatsen til sikring af målopfyldelse i vandplanerne skal ske ved indførelse af nogle generelle virkemidler så som 10-meter randzoner langs vandløb og søer samt efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker. Derudover skal der ske en konkret vandløbs- og spildevandsindsats som i Middelfart Kommune omhandler fjernelse af faunaspærringer, vandløbsrestaurering, genåbning af rørlagte vandløb samt en indsats ved regnbetingede udløb.

Økonomi:

Der er etableret støtteordninger til de enkelte vandløbsindsatser, således at kommunerne kan søge staten om støtte til dels forundersøgelser og dels realisering af de enkelte projekter. Der er udført forundersøgelser på samtlige vandløbsindsatser i kommunen, hvilket er finansieret af staten. Pga. den store forsinkelse af vandplanen er der ikke krav til kommunen om, at alle indsatser er færdigbehandlet inden udgangen af 2015, som det oprindeligt var meningen. Forvaltningen vil i løbet af 2015 ansøge staten om finansiering af vandløbsindsatserne, og endelig realisering afhænger af statsligt tilsagn om finansieringen.

Spildevandsindsatserne finansieres over taksterne.

Høring:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere.
Sagen har ikke nogen særlige konsekvenser for handicappede borgere.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget - 4. februar 2015
Økonomiudvalget - 23. februar 2015
Byrådet - 2. marts 2015

Beslutning:

Miljø- og Energiudvalget - 4. februar 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 4. februar 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00
Byrådet 2. marts 2015 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 4. februar 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

236. Samskabelse af sundhed - Middelfart Cykler sammen
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

Byrådet – og kommunens øvrige borgere samt ansatte - tilbydes at deltage i projekt ”Middelfart Cykler sammen”, med frivillige fra cykelklubben ”Baghjulet”. Det er ”Baghjulet”, der påtager sig den praktiske gennemførelse. Projektet har tidligere skabt cyklekurser, hvor deltagerne træner til at kunne cykle 40 km. Dertil lærer deltagerne en masse nye mennesker at kende, får netværksmuligheder, opnår sundhedsgevinster m.v.. Forløbet består af 8 varierede cykleture i den smukke kommune i maj - juni 2015.
Samskabelsen består i at Byrådet med sin deltagelse (enkeltpersoner eller samlet), og med Middelfart Kommune som partner bidrager til omtale af projektet således at kommunens øvrige borgere får øjnene op for dette flotte gratis tilbud.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet deltager i projektet – cykler sammen (Dette er et tilbud)
 • At Middelfart Kommune bidrager med omtale af projektet – hjemmeside, pressemeddelelser o.l.
 • At Byrådet i forbindelse med cykleturene samtaler om hvordan kommunen ellers kan gribe samskabelse af velfærd an
 • At forvaltningerne efter forløbet evaluere projektets velfærdsværdi ud fra forskellige parametre.

Sagsbeskrivelse:

Baghjulet har flere gange lavet cyklekurser for nybegyndere "Lær at cykle 40 km ". Ofte samarbejdes der med medierne, og det forventes der også i 2015. Formen er tilrettet over årene og ambitionen er at afholde kursus i maj-juni (datoer m.v. tilgår). Det drejer sig om ca. 8 træninger. – hvor der hver gang cykles lidt længere indtil distancen 40 km nås på sidste tur.
Erfaringsmæssigt kommer der 50-60 nye cyklister hvert år. Baghjulet byder alle interesserede velkomne. Baghjulet ønsker ikke deltagerne som medlemmer under kursusforløbet.
I forhold til Middelfart Kommunes ambition om at blive cyklekommune nr. 1 i Danmark, sundhedsambitioner og samarbejdsorienterede tilgang et dette et meget spændende projekt.
Det flugter med byrådets syn på at cyklisme dækker mange interesser på en gang og at samarbejde med borgere og foreninger er vigtigt for at løse fremtidens opgaver og at man tør skifte roller i projekter (eksempelvis skifte mellem rollerne; udvikler, leder, deltager eller ligende). Projektet vil kunne indfrie byrådets ambition om at samarbejde med lokale cykleklubber, hvilket er direkte nævnt i cykleplanen (side 13).
Samskabelse er en vej til at forandre, udfordre og skabe nye indsatser. Snarere end at erstatte den offentlige velfærd handler det om at forny den. Forskellige aktører har forskellige tilgange, kompetencer og organiseringer. Velfærden rykker, når vi tør udforske, hvad vi kan skabe sammen ved at kombinere vores forskellige ressourcer.

Projektet benytter synergien mellem parternes styrker, interesser og behov til at udvikle nye velfærdsindsatser og arbejdsformer sammen – på tværs af sektorer og sammen med borgerne.
Middelfart Kommune kan blive den første Kommune, hvor byrådet aktivt deltager i et samskabelsesprojekt baseret på cykling. Samtidig opfordres det til at tage fat på drøftelse om Samskabelse af fremtidens velfærd på cykleturene.
Projektet er koordineret mellem flere forvaltninger, for at kunne evaluere projektets velfærdsværdi efterfølgende.


Ingen.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg: 3. februar 2015
Økonomiudvalget: 23. februar 2015
Byrådet: 2. marts 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg d. 3. februar 2015
Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 3. februar 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00
Byrådet 2. marts 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 3. februar 2015 kl. 14:00

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

2014-011483-9Lær at cykle.pdf
237. Udmøntning af budgetforslag 2015 vedr. Skrillingeskolen
Sagsnr.: 2014-011648
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget til budget 2015 besluttede parterne, at administrationen i januar 2015 fremlægger en analyse af Skrillingeskolen udarbejdet med ekstern konsulentbistand. Analysen skal bidrage til en ny tildelingsmodel inden planlægningen af skoleåret 2015/2016. Analysen skal blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer.

Forvaltningen foreslår:

 • At første delrapport godkendes
 • At der udarbejdes en anden delrapport, der peger på mere langsigtede løsninger.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at Skrillingeskolens budget skal analyseres med henblik på at fremkomme med bidrag til konkrete forslag til en ny tildelingsmodel i skoleåret 2015/2016. Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer.

KL’s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december 2014. Der er efterfølgende nedsat en intern arbejdsgruppe, der skal arbejde med at udarbejde konkrete effektiviseringsforslag for de to tilbud.

Rapporten viser, at der er et samlet effektiviseringspotentiale på brutto kr. 8.200.000,- der fordeler sig på følgende måde:
Tekst Effektiviseringspotentiale
Justerings af skoletakster Skrillingeskolen

kr. 5.6000.000

Justering af SFO takster Skrillingeskolen

kr. 2.000.000

Kørsel Skrillingeskolen

kr. 600.000

  
I alt

kr. 8.2000.000


Der er nedsat en intern arbejdsgruppe med kommunens skolechef, skoleleder på Skrillingeskolen og en økonomikonsulent fra økonomiafdelingen, der har til opgave at komme med konkrete effektiviseringsforslag for de to tilbud.

Arbejdsgruppen arbejder i to tempi, hvor første delrapport indeholder forslag til effektiviseringer på 1. mio. kr. med 5/12 effekt i budget 2015, og som kommer til behandling i skoleudvalget den 3. februar 2015. Anden delrapport indeholder forslag til, hvordan man vil arbejde med en mere langsigtet løsning, med afsæt i de i rapporten foreslåede effektiviseringspotentialer.
 
KLK rapporten peger på, at man kan finde besparelsen ved takstnedsættelse på området, og i delrapport 1 anbefaler arbejdsgruppen, at man udmønter besparelsen i 2015 på 1. mio. kr. på følgende områder:
1. Nedsættelse af taksten
2. Nedsættelse af taksten på SFO, svarende til SFO takstnedsættelsen for det øvrige skoleområde.


I overensstemmelse med bemærkningerne i budgetforliget for 2015 har arbejdsgruppen fundet et  effektiviseringspotentiale på kr. 1.027.387, som betyder en fastholdelse af serviceniveau hvor man gennem innovationstiltag, nye arbejdsgange, ny teknologi, strukturændringer m.v. opnår rationalet.

Der vil i anden delrapport blandt andet blive arbejdet med ny tildelingsmodel, omdannelse af Skrillingeskolen til heldagsskole m.v. Det forventes, at dette arbejde vil medføre en realisering af en betydelig del af den i KLK-rapporten påpegede, potentielle mindre udgift, og dermed også den i budgettet indlagte effektivisering/besparelse på 2,8 mio. kr. i 2016 og frem.
 
Delrapport 2 forventes færdig maj 2015.

Økonomi:

Aktuelt er der for Skrillingeskolen indlagt besparelser i kommunens budget med 1 mio. kr. i 2015 og 2,8 mio. kr. i overslagsårene svarende til 3,8 mio. kr. for Skrillingeskolen, som følge af børn fra andre kommuner. KLK-rapporten ser mulighed for takstnedsættelser på op imod 7,6 mio. kr. brutto på Skrillingeskolen inklusiv SFO.

Hvor findes besparelsen:
 
I budget 2015 sker der en reduktion af taksterne for skoledelen og for SFO-delen, så den i budget 2015 vedtagne effektiviseringsgevinst på 1,0 mio. kr. for Middelfart Kommune opnås.
 
Skoletaksterne nedsættes med 55 kr. pr. døgn med virkning fra 1. august 2015. Herefter bliver taksterne:

Skoletakst Ny takstAntal Elever
Takst 1

764

79

Takst 2

990

28

Takst 3

1.277

8


Den samlede takstnedsættelse for skoledelen i 2015 bliver 968.301 kr. 30% af eleverne i skoledelen kommer fra andre betalingskommuner, derfor bliver Middelfart Kommunes besparelse på 683.507 kr.

SFO-taksterne nedsættes pr. 1. januar 2015 til:

SFO takst Ny takstAntal elever
Takst 1

221

48

Takst 2

257

18

Takst 3

308

2


Den samlede takstnedsættelse for de 68 børn i Skrillingeskolens SFO bliver 426.666 kr.
 
20% af børnene i SFO’en har anden betalingskommune end Middelfart, hvorfor de 343.880 kr. vedrører elever fra Middelfart.

Den samlede takstnedsættelse for Middelfart Kommune bliver således 1,027 mio. kr.

Effektiviseringsgevinst

Beløb

Takstnedsættelse på skoledelen

683.507

Takstnedsættelse på SFO-delen

343.880

I alt

1.027.387

  

Såfremt det ikke lykkes at finde den indlagte effektivisering/besparelse i overslagsårene ved ovennævnte tiltag, vil de 2,8 mio. kr. skulle findes ved personalereduktioner.

Høring:

Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.
Ingen, da kommunen ikke er forpligtet
Ingen, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 03.februar 2015
Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Byrådet den 02. marts 2015

Beslutning:

Skoleudvalget den 3. februar 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 3. februar 2015 kl. 15:45
Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00
Byrådet 2. marts 2015 kl. 17:00

Skoleudvalget 3. februar 2015 kl. 15:45

Indstilles til godkendelse

Bilag:

238. Effektiviseringsforslag i budget 2015 for STU - området i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-011648
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget til budget 2015 besluttede parterne, at administrationen i januar 2015 fremlægger en analyse af STU–afdeling Skrillingeskolen, STU–afdeling Ejby og aflastning Bøgelund udarbejdet med ekstern konsulentbistand med henblik på at udmønte Ungestrategigruppens opgave med at reducere budgettet frem mod 2016.  Analysen skal blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer.

Forvaltningen foreslår:

 • At første delrapport godkendes
 • At der udarbejdes en anden delrapport, der peger på mere langsigtede løsninger.
 • At besparelsen i taksterne i 2015 på STU-Skrillinge og STU-Ejby på i alt 366.000 kr. overføres til   Skoleafdelingens   fællessted i forbindelse med 1. budgetopfølgning.
 • At besparelsen i taksterne i 2016 og frem behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2016.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 blev det besluttet, at STU-afdeling Skrillingeskolen, STU-afdeling Ejby og aflastning Bøgelundskolens budget skal analyseres med henblik på at udmønte Ungestrategigruppens opgave med at reducere budgettet frem mod 2016. Ligeledes skal analysen blandt andet undersøge, hvilket beløb, der kan findes som effektiviseringer.

KL’s konsulentvirksomhed KLK har forestået analysen og afleverede deres rapport ultimo december 2014. Der er efterfølgende nedsat en intern arbejdsgruppe, der skal arbejde med at udarbejde konkrete effektiviseringsforslag for de to tilbud.

Rapporten viser, at der på STU området er et samlet effektiviseringspotentiale på brutto kr. 1.160.000 der fordeler sig på følgende måde:
 Tekst Effektiviseringspotentiale
 Kørsel STU - afdeling Ejby

Kr. 500.000

Justering af STU takset afdeling Skrillingeskolen

kr. 660.000

 I alt

kr. 1.160.000

 
Der er nedsat en intern arbejdsgruppe med kommunens skolechef, skoleleder på Skrillingeskolen, Leder af STU-afdeling Ejby, en skolekonsulent fra skoleafdelingen og en økonomikonsulent fra økonomiafdelingen, der har til opgave at komme med konkrete effektiviseringsforslag for de to tilbud.

Arbejdsgruppen arbejder i to tempi, hvor første delrapport indeholder forslag til, hvordan effektiviseringen på STU-afdeling Ejby på kr. 500.000,- og takstreduktionen på STU-afdeling Skrillingeskolen på kr. 650.000,- med 5/12 effekt i budget 2015, udmøntes i budget 2015, og som kommer til behandling i skoleudvalget den 3. februar 2015. Anden delrapport indeholder forslag til, hvordan man vil arbejde med en mere langsigtet løsning, med afsæt i de i rapporten foreslåede effektiviseringspotentialer, herunder eventuelle forslag for aflastning Bøgelund.

KLK rapporten peger på, at man for STU-afdeling Ejby og STU- Skrillingeskolens vedkommende kan finde mulige reduktioner i budgettet på følgende tre områder:
1. Samarbejde med andre institutioner om fritidsdelen på uddannelseslukkede dage.
2. Reduktion af takster.
3. Kørsel.

I overensstemmelse med bemærkningerne i budgetforliget for 2015 har arbejdsgruppen fundet et effektiviseringspotentiale på kr. 365.972, som betyder en fastholdelse af serviceniveau, hvor man gennem innovationstiltag, nye arbejdsgange, ny teknologi, strukturændringer m.v. opnår rationalet.
Der vil i anden delrapport blandt andet blive arbejdet med organiseringen af STU området og en mere overordnet plan for, hvordan forvaltningen skal organisere sig i forhold aflastningspladser. Det forventes, at dette arbejde vil medføre en realisering af en betydelig del af de i KLK-rapporten påpegede effektiviseringspotentialer.
Delrapport 2 forventes færdig maj 2015.

Økonomi:

Arbejdsgruppen foreslår at besparelsen udmøntes på følgende måde:

STU-afdeling Ejby:

Kørselsudgiften reduceres med kr. 500.000,-. Udgifterne til kørsel indgår som en del af takstfastsættelsen, så for at opnå den af KLK påpegede besparelse nedsættes taksten med kr. 500.000,-. Besparelsen udmøntes med 5/12 i 2015 svarende til i alt 208.333kr.
77 procent af eleverne på STU-afdeling Ejby kommer fra Middelfart Kommune, derved bliver kommunens besparelse på 159.722 kr. i 2015.
STU-afdeling Skrillingeskolen:

Der peges i rapporten på et effektiviseringspotentiale på kr. 660.000,- i budgetår 2016 og frem. Effektiviseringspotentialet bygger på taksten for regnskabstallene for 2013, hvor STU-afdeling Skrillingeskolen blev etableret. Der er dermed etableringsudgifter indeholdt i de 660.000 kr.
Taksten for området nedsættes, således at der i 2015 opnås en besparelse på 5/12 af 660.000 kr. svarende til 275.000kr.
75 procent af eleverne på STU-afdeling Skrillingeskolen kommer fra Middelfart Kommune, derved bliver kommunens besparelse i 2015 på 206.250 kr.
I alt besparelse på STU området i 2015: 483.333 kr.
I alt besparelse for Middelfart Kommune i 2015: 365.972 kr.

 Effektiviseringstiltag STU afdeling EjbyBeløb i 2015Helårsvirkning
Besparelse på kørsel STU Ejby

208.333

500.00

- Heraf vedr. Middelfartbørn

159.722

383.333

Nedsættelse af taksten på STU Skrilligskolen

275.000

660.000

- Heraf vedr. Middelfartbørn

206.250

495.000

 Ialt

483.333

1.160.000

- Heraf vedr. Middelfartbørn

365.972

878.333


Høring:

Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.
Ingen, da kommunen ikke er forpligtet
Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 03.februar 2015
Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Byrådet den 02. marts 2015

Beslutning:

Skoleudvalget den 3. februar 2015
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 23. februar 2015
Anbefales godkendt.

Behandlingsplan

Skoleudvalget 3. februar 2015 kl. 15:45
Økonomiudvalget 23. februar 2015 kl. 14:00
Byrådet 2. marts 2015 kl. 17:00

Skoleudvalget 3. februar 2015 kl. 15:45

Indstilles til godkendelse

Bilag:

LUKKEDE SAGER