Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Økonomiudvalget møde den 26. januar 2015

Møde:
Økonomiudvalget
Mødetid:
26. januar 2015 kl. 12:30
Tilstede:
Johannes Lundsfryd Jensen
Niels Bebe
Regitze Tilma
Steen Dahlstrøm
Mikkel Dragmose-Hansen
Morten Weiss-Pedersen
Agnete Damkjær
Anni B. Tyrrestrup
Fraværende:
John Kruse

ÅBNE SAGER

209. Lån på låneramme 2014
Sagsnr.: 2015-000452
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budget 2014 blev det besluttet, at 15,2 mio. kr. af Rådhusprojektet skulle lånefinansieres. D. 1.9.2014 besluttede Byrådet at give en ekstrabevilling til Rådhusprojektet på 15 mio. kr., som ligeledes lånefinansieres. Dermed skal der optages et lån på 30,2 mio. kr. på lånerammen for 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • Det indstilles, at der optages et optages et KKBasis lån hos Kommunekredit med hovedstolen 30,2 mio. kr., samt at lånet optages med fast basisrente i hele lånets løbetid på 25 år.
 • Lånet optages på lånerammen for 2014

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budget 2014 blev det besluttet, at 15,2 mio. kr. af Rådhusprojektet skulle lånefinansieres. D. 1.9.2014 besluttede Byrådet at give en ekstrabevilling til Rådhusprojektet på 15 mio. kr., som skal lånefinansieres. Dermed skal der optages et lån på 30,2 mio. kr. på lånerammen for 2014.

Indstillingen er, at lånet optaget som et KKBasis lån hos Kommunekredit.

KKBasis er et nyt låneprodukt hos Kommunekredit, som placerer sig indenfor lånekategorien: ”fastforrentede lån”. KKbasis er som udgangspunkt et alternativ til aftalelånet, men har den fordel, at den faste basisrente er 0,5% lavere end aftalelånet.  

Den aftalte basisrente vil ved hver rentetermin blive justeret med et tillæg (eller fradrag) til den faste basisrente. Tillægget svinger ikke med markedsrenten, men afhænger alene af Kommunekredits evne til at finansiere sig i kapitalmarkedet. Tillægget ligger normalt typisk omkring 0,00% og udgør p.t. -0,03%, dvs. at KKBasis er 0,53% billigere end aftalelånet.

KKbasis lånet er, lige som aftalelånet, inkonvertibelt, hvilket vil sige, at eventuel førindfrielse skal ske til dagskurs.

Økonomi:

Ydelserne på lånet er beregnet til ca.1,35 mio. kr. årligt. Ydelsen vedr. de 15,2 mio. kr. er indregnet i budgettet, ydelserne vedr. det resterende lånebeløb på 15 mio. kr. forventes at kunne afholdes indenfor budgettet. Ydelsen er finansieret af yderligere administrative besparelser jf. Budget 2015-2018.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er plads på lånerammen 2014.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 26. januar 2015
Byrådet den 2. februar 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 26. januar 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30
Byrådet 2. februar 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

Økonomiudvalget den 26. januar 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: John Kruse

210. Lån på låneramme 2015
Sagsnr.: 2015-000470
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

Byrådet besluttede på lukket møde d. 5.1.2015 at købe ejendom på Falstersvej 44. Det er besluttet, at 10,617 mio. kr. af købssummen lånefinansieres.

Forvaltningen foreslår:

 • At der optaget et lån med en hovedstol på 10,617 mio.kr. Lånet indstilles optaget gennem Kommunekredit med variabel forrentning med 3 måneders rentetilpasningsintervaller. Løbetiden er 25 år
 • At lånet optages på lånerammen for 2015

Sagsbeskrivelse:

Byrådet besluttede på lukket møde d. 5.1.2015 at købe ejendom på Falstersvej 44. Det er besluttet, at 10,617 mio. kr. af købssummen lånefinansieres.

Lånet indstilles optaget med variabel rente. Det sker på baggrund af, at i takt med at jordstykket udstykkes og sælges til parceller, skal hovedstolen på lånet nedbringes tilsvarende. Derfor er der behov for et fleksibelt lån.

Økonomi:

Ydelsen på lånet er beregnet til ca. 0,45 mio. kr. årligt med den nuværende rentesats. På baggrund af den gunstige rente forventes ydelsen at kunne afholdes indenfor det nuværende rente/afdragsbudget.

Forvaltningens bemærkninger:

Købet giver automatisk låneadgang. Dog skal hovedstolen nedbringes i takt med frasalg i forbindelse med udstykninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 26. januar 2015
Byrådet den 2. februar 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 26. januar 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30
Byrådet 2. februar 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

Økonomiudvalget den 26. januar 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: John Kruse

211. Bevillinger i forbindelse med Rådhusprojektet
Sagsnr.: 2014-014747
Sagsbehandler: Trine Sørensen

Præsentation:

Byrådet vedtog d. 5. januar 2015 lokalplan 156 og kommuneplantillæg nr. 3 for nyt bycenter med rådhus i Middelfart, hvilket samtidigt endeligt godkendte totalenterprisekontrakten for byggeri af nyt rådhus samt salg af byggeret til boliger og salg af Ejby Rådhus. 

På baggrund heraf skal bevillingsstyringen af projektet på plads.

Forvaltningen foreslår:

 • At der søges tillæg til anlægsbevilling på 104,38 mio. kr.
 • At der søges tillæg til anlægsbevilling på 8,7 mio. kr.

Herefter udgør den samlede anlægsbevilling 133,23 mio. kr.

 • At der søges frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 101,66 mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 på 22,51 mio. kr. samt tidligere års afsatte rådighedsbeløb på 79,15 mio. kr. som er overført til budget 2015.
 • At der gives en indtægtsbevilling på -8,7 mio. kr. for salg af byggeretten på boliger. Beløbet tilgår kassen til finansiering af Rådhus-projekt.
 • At der afsættes et rådighedsbeløb på 8,7 mio. kr. og at beløbet frigives. Beløbet finansieres ved salg af byggeretten på boliger.

Herefter er der samlet frigivet rådighedsbeløb på i alt 130,51 mio. kr.

 


Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog d. 5. januar 2015 lokalplan 156 og kommuneplantillæg nr. 3 for nyt bycenter med rådhus i Middelfart, hvilket samtidigt endeligt godkendte totalenterprisekontrakten for byggeri af nyt rådhus samt salg af byggeret til boliger og salg af Ejby Rådhus.

På baggrund heraf skal bevillingsstyringen af projektet på plads.

I forbindelse med budgetlægningen er der afsat følgende rådighedsbeløb:
2012: 1 mio. kr.
2013: 31 mio. kr.
2014: 48 mio. kr.
2015: 22,51 mio. kr.
2016: 2,72 mio. kr.

I alt 105,23 mio. kr.

Af disse er 0,85 mio. kr. bevilliget og frigivet på Byrådets møde 6. januar 2014

Derudover er der givet følgende bevillinger og frigivet tilsvarende rådighedsbeløb:

Salg af byggeret, butikker: 4,3 mio. kr. behandlet på Byrådets møde d. 3. februar 2014
Ekstra bevilling til Rådhus (lånefinansieres): 15,0 mio. kr. på Byrådets møde d. 1. september 2014

Endeligt er salget af byggeretten for boligdelen godkendt d. 3 november 2014 og udgør 8,7 mio. kr.

Dermed er den samlede udgiftsbevilling på 133,23 mio. kr. Der søges frigivet samlet 110,36 mio. kr., således at der sammen med tidligere frigivelser af rådighedsbeløb er frigivet 130,51 mio. kr. Det resterende beløb på 2,72 mio. kr. fremgår af investeringsoversigten i budgetoverslagsår 2016, og vil derfor kunne frigives i 2016.

Økonomi:

Beskrevet i sagsfremstillingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 26. januar 2015
Byrådet den 2. februar 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 26. januar 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: John Kruse

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30
Byrådet 2. februar 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

Økonomiudvalget den 26. januar 2015
Indstilles til godkendelse.

Fraværende: John Kruse

212. Politiske mål for 2014-2017
Sagsnr.: 2015-000704
Sagsbehandler: Martin Albertsen

Præsentation:

Byrådet skal tage stilling til de politiske mål for 2014-2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender de politiske mål

Sagsbeskrivelse:

På byrådsseminariet den 2. - 3. april 2014 gav Økonomiudvalget, Beredskabskommissionen, Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børn- kultur- og fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Miljø- og energiudvalget samt Social- og sundhedsudvalget en afrapportering af deres drøftelser om politiske mål- og udfordringer i denne byrådsperiode.  På den baggrund havde byrådet en drøftelse af de enkelte udvalgs mål- og udfordringer, og efterfølgende har Spildevandsselskabet haft tilsvarende drøftelser. Siden da har udvalgene arbejdet videre med målene, og på den baggrund er der udarbejdet en pjece, som sammenfatter udvalgenes drøftelser.

Udvalgenes arbejdet er indgået som baggrundsmateriale i forbindelse med byrådets visionsproces.

I forhold til visionen, der sætter den overordnede retning for Byrådets virksomhed på længere sigt, udgør disse politiske mål, det som Byrådet ønsker, der sættes fokus på i indeværende valgperiode. Det vil kunne konkretisere sig i indsatser, der understøtter visionen, og dermed også bidrager til at arbejde i den retning.

Arbejdet med visionen er igangsat som følge af den revitalisering af styringsmodellen, Byrådet vedtog på sit møde den 3/11-2014. Den politiske styringsmodel opererer med 3 "niveauer"
 • Vision med overordnede politiske mål, der giver retning
 • Strategier og arbejdsmetoder
 • Indsatser, der er konkrete og fokuserede
   Denne pjecer udgør rammen for de indsatser, der politisk igangsættes som følge udvalgenes drøftelser.

   Økonomi:

   Ingen.

   Forvaltningens bemærkninger:

   Ingen.

   Handicapaspekter:

   Ingen.

   Høring af Handicaprådet:

   Ingen.

   Høring af Ældrerådet:

   Ingen.

   Beslutning:

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Indstilles til godkendelse.

   Indledningsafsnittet for skoleudvalget reformuleres med følgende tekst:
   ”Skoleudvalget har ansvaret for at skabe et fælles skolevæsen med høj faglighed, hvor forskellighed er en styrke, børnene trives og en innovativ kultur trives. Skolerne skal være en helhed med stærk videndeling og samarbejde. Alle skoler skal nå samme mål, men ikke nødvendigvis på samme måde. Den åbne skole skal skabe lokale fællesskaber med fokus på læring - i samarbejde mellem skoler, borgere, erhvervsliv og foreninger. Skolerne skal have en høj anseelse og elev- og forældretilfredshed."

   Fraværende: John Kruse

   Behandlingsplan

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30
   Byrådet 2. februar 2015 kl. 17:00

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Indstilles til godkendelse.

   Indledningsafsnittet for skoleudvalget reformuleres med følgende tekst:
   ”Skoleudvalget har ansvaret for at skabe et fælles skolevæsen med høj faglighed, hvor forskellighed er en styrke, børnene trives og en innovativ kultur trives. Skolerne skal være en helhed med stærk videndeling og samarbejde. Alle skoler skal nå samme mål, men ikke nødvendigvis på samme måde. Den åbne skole skal skabe lokale fællesskaber med fokus på læring - i samarbejde mellem skoler, borgere, erhvervsliv og foreninger. Skolerne skal have en høj anseelse og elev- og forældretilfredshed."

   Fraværende: John Kruse


   Bilag:

   213. Principper for tværkommunale samarbejder
   Sagsnr.: 2014-014504
   Sagsbehandler: Martin Albertsen

   Præsentation:

   Økonomiudvalget skal tage stilling til principper for tværkommunale samarbejder.

   Forvaltningen foreslår:

   • At principperne godkendes

   Sagsbeskrivelse:

   Middelfart Kommune har i kraft af sin geografiske placering ved Lillebælt og midt i Region Syddanmark et naturligt samarbejde med såvel jyske som fynske kommuner. Det fynske samarbejde går mange år tilbage.

   Inden kommunalreformen  var kommunerne samlet i kommuneforeningen, men i forbindelse med reformen blev Borgmesterforum Fyn dannet i 2006 som rammen om samarbejdet mellem de 10 fynske kommuner.
    

   De daværende kommuner Fredericia, Kolding, Lunderskov, Middelfart, Vamdrup og Vejen begyndte i 1992 et udvidet samarbejde på tværs af kommunegrænserne. I 1993 blev også Vejle og Børkop omfattet af samarbejdet.

   Fremadrettet vil der også være et behov for at indgå alliancer med henblik på at få løst opgaver mere velkvalificeret, med et større perspektiv eller mere omkostningseffektivt i større driftsenheder.

   Forvaltningen har derfor udarbejdet et notat, der redegør for de forskellige samarbejdsflader og stiller forslag til Middelfart Kommunes principper for at indgå i samarbejder fremadrettet.

   Principperne forholder sig til især Trekantområdet, samarbejdet med Fredericia Kommune og samarbejdet med Fyn.

   Økonomi:

   Ingen.

   Forvaltningens bemærkninger:

   Ingen.

   Handicapaspekter:

   Sagen har ingen handicapaspekter.

   Høring af Handicaprådet:

   Ingen høring.

   Høring af Ældrerådet:

   Ingen høring.

   Beslutning:

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Godkendt.

   Fraværende: John Kruse

   Behandlingsplan

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Godkendt.

   Fraværende: John Kruse

   Bilag:

   214. Vedtagelse af Planstrategi 2015 for Middelfart Kommune og Trekantområdet
   Sagsnr.: 2015-000617
   Sagsbehandler: Vibeke Nørby

   Præsentation:

   I den første halvdel af byrådsperioden vedtager byrådet en planstrategi og en lokal Agenda 21 strategi. I Trekantområdet laves en del af planstrategien i fællesskab. Planstrategi 2015 forelægges nu til vedtagelse i byrådet med efterfølgende offentliggørelse.

   Forvaltningen foreslår:

   • At Planstrategi 2015 for Middelfart Kommune og Trekantområdet vedtages og offentliggøres i 8 ugers høring
   • At forvaltningen bemyndiges til at foretage den endelige layoutmæssige færdiggørelse af strategien inden den offentliggøres

   Sagsbeskrivelse:

   Ifølge planloven skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af valgperioden vedtage en planstrategi, som skal danne baggrund for en eventuel revision af kommuneplanen. Planstrategien skal udpege, hvilken overordnet retning Byrådet ønsker, at kommunen skal udvikle sig i, og danner grundlag for den kommende revision af kommuneplanen.

   Planstrategi 2015 består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der gælder specifikt for Middelfart Kommune. Den lokale Agenda 21 strategi - eller bæredygtighedsstrategi - er integreret i den lokale del.

   Planstrategien er en af de vigtige strategier for udviklingen i Middelfart Kommune. Planstrategien fokuserer på den fysiske planlægning og er derfor rettet mod de fysiske strukturer og indretning, arealanvendelse og lignende. Strategien har retning fra Byrådets vision med de overordnede politiske mål, og den suppleres af andre strategier – bl.a. Strategi for fremtidens velfærd, der omhandler samspillet mellem borgerne og kommunen om velfærdsindsatsen.

   I den lokale del af planstrategien er fokus rettet på de emner, der er særligt vigtige for Middelfart Kommune.

   Planstrategi 2015 for Middelfart Kommune har grøn omstilling som et gennemgående tema, og der fokuseres på tre indsatsområder:

   • Den bæredygtige by – boliger, borgere og fællesskaber
   • Fremtiden natur, landskab og klima
   • Erhvervsudvikling skabes i samarbejde
   Hvert indsatsområde afsluttes med en oversigt over forslag til handlinger under overskriften ”Det vil vi” med eksempler på, hvordan strategien konkret kan udmøntes. Der lægges op til en debat i offentlighedsfasen om disse med spørgsmålet: Hvad mener du?

   Trekantområdets Planstrategi 2015 – 'Metropol på vej' udgør den fælles del af planstrategien for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner. Planstrategien bygger videre på Trekantområdets Vækststrategi, som blev vedtaget i 2013 af de 6 byråd, og den efterfølgende Strategisk Handlingsplan, som er vedtaget i 2014.

   Strategien er baseret på tre temaer:

   • Danmarks produktionscentrum
   • Danmarks entreprenante centrum
   • Kulturmetropol

   Hvert tema samler de konkrete tiltag til handlinger i den kommende periode under separate overskrifter: Det vil vi.

   Endelig afsluttes såvel den lokale som den fælles planstrategi med en revisionsbeslutning. Disse indeholder en oversigt over hvilke specifikke emner, der revideres i kommuneplanen foruden en oversigt over den planlægning, der er gennemført siden sidst. Planstrategi 2015 for Middelfart Kommune og Trekantområdet lægger op til en delvis revision af Kommuneplan 2013.

   Der er ikke udarbejdet en miljøvurdering af Planstrategi 2015, idet strategien ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser og således ikke er omfattet af loven om miljøvurdering.

   Økonomi:

   Ingen.

   Forvaltningens bemærkninger:

   Ingen.

   Handicapaspekter:

   Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

   Høring af Handicaprådet:

   Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med offentliggørelsen af strategien.

   Høring af Ældrerådet:

   Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med offentliggørelsen af strategien.

   Behandlingsplan:
   Økonomiudvalget - 26. januar 2015
   Byrådet - 2. februar 2015

   Beslutning:

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Indstilles til godkendelse.

   Teksten justeres som følger:

   Målene justeres i forordet med tydeliggørelse af:
   1. at øge livskvaliteten, sundheden og fællesskabet blandt borgerne
   2. at fremme bosætning for særligt unge erhvervsaktive familier og ældre, der ønsker at bo tæt på naturen
   3. at sikre udvikling, vækst og jobs gennem samarbejde med borgerne, erhvervslivet og andre parter.

   Afsnittet om unge og uddannelse justeres, så der bliver flere muligheder for unge under uddannelse i Middelfart Kommune.
   Afsnittet om grøn vækst tager afsæt i høstede erfaringer siden 2007.

   Fraværende: John Kruse

   Behandlingsplan

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30
   Byrådet 2. februar 2015 kl. 17:00

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Indstilles til godkendelse.

   Teksten justeres som følger:

   Målene justeres i forordet med tydeliggørelse af:
   1. at øge livskvaliteten, sundheden og fællesskabet blandt borgerne
   2. at fremme bosætning for særligt unge erhvervsaktive familier og ældre, der ønsker at bo tæt på naturen
   3. at sikre udvikling, vækst og jobs gennem samarbejde med borgerne, erhvervslivet og andre parter.

   Afsnittet om unge og uddannelse justeres, så der bliver flere muligheder for unge under uddannelse i Middelfart Kommune.
   Afsnittet om grøn vækst tager afsæt i høstede erfaringer siden 2007.

   Fraværende: John Kruse


   Bilag:

   215. Indstilling af medlem til bestyrelsen for Føns Nærvarme a.m.b.a.
   Sagsnr.: 2015-000101
   Sagsbehandler: Hanne Thouber

   Præsentation:

   I henhold til § 7.2 i vedtægterne for Føns Nærvarme a.m.b.a. kan Middelfart Byråd udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, så længe kommunen har ydet kommunegaranti for selskabets lån.

   Forvaltningen foreslår:

   • at der udpeges 1 medlem til bestyrelsen for Føns Nærvarme.

   Sagsbeskrivelse:

   Middelfart Byråd har på sit møde den 29. september 2014 godkendt, at kommunen stiller kommunegaranti for selskabets lån til etablering af fjernvarmesystem i Føns.

   Selskabet har nu udnyttet garantistillelsen til at oprette et byggelån i KommunKredit.

   I henhold til § 7.2 i selskabets vedtægter kan Byrådet udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, så længe kommunen har ydet kommungaranti for selskabets lån.

   Det foreslås, at Byrådet udpeger 1 bestyrelsesmedlem til selskabets bestyrelse svarende til den kommunale repræsentantion i bestyrelser i tilsvarende fjernvarmeselskaber.


   Økonomi:

   Ingen.

   Forvaltningens bemærkninger:

   Ingen.

   Handicapaspekter:

   Ingen konsekvenser for handicappede borgere.

   Høring af Handicaprådet:

   Ingen høring, da kommune ikke er forpligtet.

   Høring af Ældrerådet:

   Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

   Behandlingsplan:
   Økonomiudvalget: 26. januar 2015
   Byrådet: 2. februar 2015

   Beslutning:

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Økonomiudvalget indstiller Agnete Damkjær til bestyrelsen.

   Fraværende: John Kruse

   Behandlingsplan

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30
   Byrådet 2. februar 2015 kl. 17:00

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Økonomiudvalget indstiller Agnete Damkjær til bestyrelsen.

   Fraværende: John Kruse

   216. Lokalplan 155 for butik og boliger v/Strib Landevej
   Sagsnr.: 2013-012427
   Sagsbehandler: Jacob Kloch

   Præsentation:

   Endelig vedtagelse af lokalplan 155 og kommuneplantillæg 9 for butik og boliger v/Strib Landevej.

   Forvaltningen foreslår:

   • At lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endelig uden ændringer. Dog tilføjes Odense Bys Museer til teksten.

   Sagsbeskrivelse:

   Lokalplan 155 og kommuneplanforslag 9 har været i offentlig høring i perioden 16. oktober - 11. december 2014. Planforslagene muliggør dagligvarebutik på maksimal 1000 m2 til områdets daglige forsyning samt etablering af boliger. Den eksisterende bebyggelse (Strib Landevej 75) nedrives og vejadgangen til området fra Strib Landevej nedlægges og fremtidig adgang vil være fra Højskolevej.

   Der indkom i offentlighedsfasen for planforslagene fire bemærkninger m.v. Odense Bys Museer bemærker, at der er fortidsminder i området (dog ikke registreret indenfor lokalplanområdet). De tre øvrige bemærkninger er fra enkeltpersoner, som er positiv overfor etablering af butik i området.

   Økonomi:

   Ingen.

   Forvaltningens bemærkninger:

   Etablering af dagligvarebutik i området kræver ændring af kommuneplanens rammer for området. I forbindelse med planlægningen af området har der var foretaget idéfasen forud kommuneplanlægningen. Der indkom to bemærkninger i idéfasen. Den ene bemærkning vedrørte betænkelighed om der var kundegrundlag nok for yderligere en butik og for trafikafviklingen, mens den anden ønskede krav til grøn opvarmning (krav om lavenergibyggeri).

   Planerne er screenet i henhold til lov om miljøvurdering, og på baggrund af screeningen er det vurderet, at planens indvirkning på miljøet ikke er væsentligt, og at der derfor ikke skal laves en egentlig miljørapport. Afgørelsen blev annonceret i forbindelse med udsendelse af planforslagene. Afgørelsen er ikke påklaget.

   Handicapaspekter:

   Høring af Handicaprådet:

   Handicaprådet er hørt i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planforslag.

   Høring af Ældrerådet:

   Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planforslag.

   Behandlingsplan:
   Teknisk Udvalg den 13. januar 2015
   Økonimiudvalg den 26. januar 2015
   Byråd den 2. februar 2015

   Beslutning:

   Teknisk Udvalg den 13. januar 2015
   Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

   Fraværende: Niels Bebe

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Anbefales godkendt.

   Fraværende: John Kruse

   Behandlingsplan

   Teknisk Udvalg 13. januar 2015 kl. 14:00
   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30
   Byrådet 2. februar 2015 kl. 17:00

   Teknisk Udvalg 13. januar 2015 kl. 14:00

   Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

   Fraværende: Niels Bebe

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Teknisk Udvalg den 13. januar 2015
   Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

   Fraværende: Niels Bebe

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Anbefales godkendt.

   Fraværende: John Kruse

   Bilag:

   217. Lokalplan for Klodeparken i Brenderup
   Sagsnr.: 2014-014372
   Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

   Præsentation:

   Ejer af Klodeparken 4 forespørger om mulighed for at tilkøbe ca. 4.000 m2 fra naboarealet tilhørende et konkursbo og efterfølgende få restarealerne i erhvervsområdet tilbageført til landbrugsjord.
   Konsekvensen af forslaget vil være, at der bliver et mindre erhvervsområde ved Klodeparken og at der skal laves ny lokalplan for et mindre erhvervsområde og eksisterende plan skal aflyses.

   Forvaltningen foreslår:

   • at erhvervsområdet ikke reduceres da det ligger hensigtsmæssigt i forhold til Brenderup og omgivende veje.

   Sagsbeskrivelse:

   Erhvervsområdet ved Klodeparken er det største erhvervsområde i Brenderup. Lokalplan B 51 "for et erhvervsområde ved Rugårdsvej i Brenderup" er fra 1987. Der har ikke de seneste år været ret meget aktivitet i området og i dag er ca. halvdelen af området udbygget.
   Området er naturligt afgrænset af Rugårdsvej og Bubbelvej og vil være det naturlige valg til erhversudvikling i Brenderup. Restarealet i lokalplanen udgør ca. 40.000 m2 som i dag udnyttes som landbrugsjord.

   Økonomi:

   Ingen hvis området fastholdes som erhvervsområde. Hvis arealet tilbageføres som landbrugsområde skal der betales frigørelsesafgift.

   Forvaltningens bemærkninger:

   Forvaltningen finder at arealet er beliggende det rigtige sted for et fremtidigt erhvervsområde og derfor bør fastholdes til dette formål.

   Handicapaspekter:

   Ingen forhold    

   Høring af Handicaprådet:

   Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet

   Høring af Ældrerådet:

   Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet

   Beslutning:

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Godkendt.

   Fraværende: John Kruse

   Behandlingsplan

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Godkendt.

   Fraværende: John Kruse

   Bilag:

   2014-014372-1Ansøgning
   218. Lokalplanlægning af område v/Falstersvej
   Sagsnr.: 2015-000716
   Sagsbehandler: Jacob Kloch

   Præsentation:

   Igangsætning af ny lokalplanlægning for område Ved Falstersvej

   Forvaltningen foreslår:

   • At der igangsættes ny lokalplan for matr.nr. 17ch Staurby By, Vejlby v/Falstersvej.
   • At der sker kontakt til de omkringliggende, herunder den resterende del af lokalplan 30.10 om mulig nylokalplanlægning i sammenhæng med lokalplanlægning af matr.nr. 17ch Staurby By, Vejlby.
   • At den fremtidige vejadgang til området primært tænkes fra Falstersvej.

   Sagsbeskrivelse:

   Middelfart Kommune har erhvervet matr.nr. 17ch Staurby By, Vejlby, Falstersvej 44. Området er på 8,3 ha tænkes anvendt til boligformål og er i dag ubebygget undtagen en enkel industribygning.

   Området er i dag omfattet af lokalplan 30.10, som dækker ejendommen samt de ubebyggede arealer mellem Jyllandsvej og Strandvejen og fra Comwell til det tidligere Walker. Den tidligere lokalplan 30.10 blev udarbejdet, således at området skulle vejforsynes fra Strandvejen, Jyllandsvej og Karensmindevej og ikke igennem erhvervsområdet ved Falstersvej. Efterfølgende har man i kommuneplanen udpeget erhvervsområdet ved Falstersvej som omdannelsesområde, hvor der skal være mulighed for blanding af erhverv og boliger.

   Det er i dag derfor naturligt at man tænker området vejbetjent fra primært Falstersvej. Dette kræver ny lokalplan.

   Der påtænkes planlægning af området med en blanding af åben-lav, tæt/lav og etageboliger, som den eksisterende lokalplanlægning giver mulighed for.

   Økonomi:

   Ingen.

   Forvaltningens bemærkninger:

   I henhold til lokalplan 30.10 er der mulighed for en mindre del af området vejforsynes fra Jyllandsvej. Der vil i den kommende planlægning blive arbejdet videre med den mulighed, tilsvarende vil der blive arbejdet med stiforbindelse mellem området og Karensmindevej. Der er for omdannelsen af Falstersvej arbejdet med forlængelse af stiforbindelsen fra den tidligere banestrækning(fra Odensevej) frem til og med dette område.

   I det nordlige skel ligger en transmissionsgasledning. I henhold til forsigtighedsprincippet skal der i en afstand af minimum 48 meter ikke ske planlægning for personophold(boliger m.m.). Dette fastholdes.

   Der skal forud for eventuel ny lokalplan ske en screening i henhold til lov om miljøvurdering. Dette er ikke foretaget endnu.

   Handicapaspekter:

   Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

   Høring af Handicaprådet:

   Handicaprådet bliver hørt i forbindelse med offentliggørelse af planforslag.

   Høring af Ældrerådet:

   Ældrerådet bliver hørt i forbindelse med offentliggørelse af planforslag.

   Beslutning:

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Godkendt.
   Der arbejdes også med vejadgang fra Karensmindevej og Jyllandsvej.

   Fraværende: John Kruse

   Behandlingsplan

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Godkendt.
   Der arbejdes også med vejadgang fra Karensmindevej og Jyllandsvej.

   Fraværende: John Kruse

   219. Planlægning for Skrillinge Strand
   Sagsnr.: 2014-001867
   Sagsbehandler: Jacob Kloch

   Præsentation:

   Planlægning af Skrillinge Strand. Gennemgang af indkomne bemærkninger i idefasen forud for lokalplanlægning af området.

   Forvaltningen foreslår:

   • At lokalplanlægningen fortsættes med den eksisterende afgrænsning.
   • At der lokalplanlægges for bebyggelse i maksimal et plan.
   • At der indarbejdes bestemmelser om regulering af beplantning.
   • At planlægningen sker under hensyntagen til forsigtighedsprincippet i forhold jordkabel.

   Sagsbeskrivelse:

   Der har forud for lokal- og kommuneplanlægning af Skrillinge Strand været gennemført en idefase i perioden 18. december - 15. januar. Der indkom ca. 15 bemærkninger omkring planlægningen.

   En del ønsker fastholdelse af byggeri i maksimal 1 plan, svarende til den nuværende deklaration for området. Det indstilles, at lokalplan indeholder begrænsning om byggeri i maksimal 1 plan.

   Tilsvarende vedører en del bemærkninger krav om begrænsning/regulering af beplantning for at sikre udsigten. Der vil blive indarbejdet bestemmelse omkring beplantning. Den nuværende deklarations formulering omkring beplantning er dog ikke optimal.

   Der er ligeledes indkommet indsigelser omkring byggeri foran(kystnært) det eksisterende byggeri.  Indsigelserne ønsker ikke byggeri der. Arealet er ved tidligere indstilling for planlægning af området, hvorfor arealet fastholdes i planlægningen.

   Der er positive tilbagemeldinger om byggeri på de grunde, som er opstået som følge af de nedtagne højspændingsledninger igennem området. Tages til efterretning.

   Enkelte bemærkninger går på, at det ikke er i overensstemmelse med de principper, som Middelfart Kommune tidligere har udviklet sig på(ikke tidligere givet mulighed for byggeri på den (kystnære) side af Østre Hougvej. Dette princip er dog ikke formuleret i hverken kommuneplan eller anden planlægning.

   Der er fra to statslige instanser indkommet høringssvar. Naturstyrelsen skriver, at de er opmærksomme på planlægningen og forudsætningen for at kommune- og lokalplanlægningen kan godkendes fra statslig side er, at der redegøres for en særlig planlægningsmæssig begrundelse for lokalplanlægning af areal kystnært i forhold til den eksisterende by. Naturstyrelsen finder den særlige begrundelse vanskelig at se. Der vil i kommune- og lokalplan specifikt blive indskrevet om de planlægningsmæssige begrundelser.

   Energinet.dk har i deres høringssvar gjort opmærksom på det nye jordkabel(400 kV), som erstatning for højspændingsledningerne. Kablet er placeret vest og syd for planområdet. I henhold til forsigtighedsprincippet for planlægning nær elkabler vil det betyde, at byggeri m.v. skal placeres minimum 30 meter fra kablet. Dette vil reducerer udstykningsmuligheder for Skrillinge Strand 1, da kablet kun er beliggende 8 meter fra skel. Dog vil der formentlig stadig være mulighed for 8-9 grunde. Lokalplanlægningen vil tage udgangspunkt i forsigtighedsprincippet.

   Økonomi:

   Ingen.

   Forvaltningens bemærkninger:

   Der er samtidig modtaget ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse for opførelse af bolig på en af mastegrundene. Denne ansøgning vil der blive meddelt afslag til med henvisning til at byggeriet må afvente den igangværende lokalplanlægning. Landzonetilladelse til byudvikling(nye boliger) lige udenfor den eksisterende by er ikke i overensstemmelse med planlovens intentioner og bør ikke meddeles.

   Handicapaspekter:

   Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

   Høring af Handicaprådet:

   Handicaprådet er hørt i forbindelse med idefasen. Handicaprådet høres igen i forbindelse med offentliggørelse af planforslag.

   Høring af Ældrerådet:

   Ældrerådet er hørt i forbindelse med idefasen. Ældrerådet høres igen i forbindelse med offentliggørelse af planforslag.

   Beslutning:

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Godkendt.
   I forbindelse med planlægning vurderes om matr. nr. 14C afskæres som matr. nr. 14D.

   Fraværende: John Kruse

   Behandlingsplan

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Godkendt.
   I forbindelse med planlægning vurderes om matr. nr. 14C afskæres som matr. nr. 14D.

   Fraværende: John Kruse

   Bilag:

   220. Ressourcetildeling til 0. klasser i skoleåret 2015/2016
   Sagsnr.: 2014-012462
   Sagsbehandler: Randi Nellemann

   Præsentation:

   Forvaltningen har udarbejdet forslag til klassedannelse for de kommende 0.klasser i skoleåret 2015/2016

   Forvaltningen foreslår:

   • At forslag til klassedannelse for kommende 0. klasser i skoleåret 2015/2016 godkendes

   Sagsbeskrivelse:

   I henhold til Skolestyrelsesvedtægten sker klassedannelsen således:
   • Det maksimale elevtal ved klassedannelsen er 28 elever. To af disse pladser er reserveret til elever med ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen. Dog gælder for Vestre Skole og Østre Skole, at det maksimale elevtal er 25 af hensyn til inklusion af specialklasseelever og to-sprogselever.
   Skolefdelingen har udsendt indskrivningsmateriale til alle elever født i 2009, samt til de elever der er født i 2008, som fik skoleudsættelse ved sidste års skoleindskrivning. Herudover er der udsendt indskrivningsmateriale til elever fra andre kommuner ved henvendelse fra deres forældre. Ialt er der udsendt indskrivningsmateriale til 464 elever. 

   Ved klassedannelsen fordeler de 464 elever sig på følgende måder til skoleåret 2015/2016:
   (Antal elever ved klassedannelsen af 0.klasser for skoleåret 201472015 fremgår i parents)
                  
   • 311 elever er indskrevet i egen distriktsskole (337)
   •  36 elever har ønsket anden distriktsskole (32)
   •  20 elever er visiteret til specialskoler/ klasser (13)
   •   1 elev fra anden kommune har søgt om optagelse på en distriktsskole I Middelfart Kommune (1)
   •   5 elever fra Middelfart Kommune har valgt skole i anden Kommune
   • 15 elever har fået bevilliget skoleudsættelse (25)
   • 76 elever er indskrevet på privatskoler (81)
   •   1 elev er det ikke lykkes at få kontakt til. Der arbejdes på sagen.

   I Middelfart Kommunes Folkeskoler er der indskrevet 367 elever(371)

   Eleverne fordeler sig på følgende måde:
   (Antal elever ved klassedannelsen i 2014/2015 fremgår i parents)

   Anna Trolles Skole                 1 klasse    22 elever (17)
   Båring Skole                         1 klasse    19 elever (26)
   Ejby Skole                            2 klasser  29 elever  (31)
   Fjelsted Harndrup Skole          1 klasse     9 elever  (14)
   Gelsted Skole                       1 klasse    26 elever (25)
   Hyllehøjskolen                       2 klasser  33 elever (39)
   Lillebæltskolen                       2 klasser  51 elever (52)
   Nørre Aaby Skole                   2 klasser  39 elever (40)
   Strib Skole                           2 klasser  49 elever (63)
   Vestre Skole                         1 klasse   24 elever (39)
   Østre Skole                          2 klasser  47 elever (25)


   Der dannes 17 klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er 20,5 elever. Laveste klassekvotient er 9 elever og højeste klassekvotient er 26 elever.

   Der er 4 elever fra Gelsted Skoles skoledistrik, der ønsker Ejby Skole

   På Ejby skole er der tilmeldt 24 elever fra eget skoledistrikt = 1 klasse
   På Gelsted Skole er der tilmeldt 26 elever fra eget skoledistrikt = 1 klasse

   Hvis de 4 børn fra Gelsted Skoles distrikt samt 1 elev fra Nørre Aaby Skoles distrikt får deres ønske om Ejby Skole opfyldt, skal der på Ejby Skole dannes 2 klasser. Der skal under alle omstændigheder dannes 2 klasser på enten Ejby Skole eller Gelsted Skole.
   Alle 4 elever fra Gelsted har søskende på Ejby Skole.
   Ved at imødekomme alle skoleønsker, skal der oprettes 2 klasser på Ejby Skole og 1 klasse på Gelsted Skole. 
    

   Økonomi:

   Ved budgetopfølgningen efter godkendelse af den endelige, samlede klassedannelse for folkeskolerne i Middelfart Kommune, redegør forvaltningen for den samlede økonomi.

   Forvaltningens bemærkninger:

   Forslaget til klassedannelse er udarbejdet ud fra gældende styrelsesvedtægt

   Klassedannelsen for 0.klasse indgår i den samlede klassedannelse for skoleåret 2015/2016.
   Klassedannelsen for 1.-10 årgang fastsættes ud fra de indmeldte elever til skoleåret 2015/2016 pr. 1.marts 2015

   Elever der går i 0.klasse i skoleåret 2014/2015 og som vurderes at have gavn af at gå i 0.klasse et år mere i skoleåret 2015/2016(omgængere) tælles ikke med i ressourcetilding for 0. klasse i 2015/2016, da de allerede indgår i klassedannelsen.

   Omgængere fuldfører skoleåret 2014/2015 og starter i den nye 0. klasse i skoleåret 2015/2016 pr. 1. august 2015.
   (Indslusning til den nye klase kan tilrettelægges i et forløb fra 1. juni 2015)

   Handicapaspekter:

   Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.
   Der er ingen særlige konsekvenser for dem.

   Høring af Handicaprådet:

   Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet

   Høring af Ældrerådet:

   Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

   Behandlingsplan:
   Skoleudvalget den 6. januar 2015
   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Byrådet den 2. februar 2015

   Beslutning:

   Skoleudvalget den 6. januar 2015
   Indstilles til godkendelse.

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Anbefales godkendt.

   Fraværende: John Kruse

   Behandlingsplan

   Skoleudvalget 6. januar 2015 kl. 14:45
   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30
   Byrådet 2. februar 2015 kl. 17:00

   Skoleudvalget 6. januar 2015 kl. 14:45

   Indstilles til godkendelse.

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Skoleudvalget den 6. januar 2015
   Indstilles til godkendelse.

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Anbefales godkendt.

   Fraværende: John Kruse

   Bilag:

   221. Ændring af dagplejens struktur
   Sagsnr.: 2014-013465
   Sagsbehandler: Tove Vestergaard-Nielsen

   Præsentation:

   Byrådet har i budget 2015 vedtaget, at der skal ske en reduktion i antallet af distrikter i dagplejen, så der kan opnås en bedre kapacitetsudnyttelse. Der er nu indkommet høringssvar fra dagplejens bestyrelse og MED-udvalg.

   Forvaltningen foreslår:

   • At Dagplejen fremover opdeles i 5 distrikter

   Sagsbeskrivelse:

   Dagplejen og gæstedagplejen er på nuværende tidspunkt organiseret i otte distrikter. Distriktsopdelingen betyder, at man som forældre får tildelt en dagplejeplads og en gæstedagplejeplads i det distrikt, hvor man er bosiddende. 
   Da søgningen til dagplejepladser ikke er geografisk ligeligt fordelt mellem de otte distrikter resulterer det i, at der i et distrikt står tomme pladser mens nabodistriktet er nødt til at have 5 børn hos en eller flere dagplejere. Prisen for et barn på en såkaldt ”5. plads” er væsentligt højere end de øvrige pladser, ligesom brugen af ”5. pladser” kan betyde et væsentligt øget arbejdspres for den pågældende medarbejder. Samlet set står Middelfart Kommune med en kapacitet på dagplejeområdet der er tilpasset børnetallet, men som på grund af den nuværende distriktsopdeling, ikke udnyttes optimalt.

   En ændring af distriktsinddelingen vil betyde en mere optimal udnyttelse af tomme pladser, og dermed af den samlede kapacitet, idet der kan anvises pladser i større distrikter, samt at antallet af 5. pladser reduceres. 

   Ændringen kan betyde, at nogle forældre vil få større afstand fra hjemmet til barnets dagpleje og gæstepleje, end det tidligere har været tilfældet.

   Med udgangspunkt i budgetforliget er der udarbejdet 3 forslag til ny distriksopdeling.


   Forslag 1. (7 distrikter ved pladsanvisning og 3 distrikter ved gæstedagplejetilbud)
   Middelfart
   Strib
   Båring - Nr. Aaby
   Ejby
   Gelsted
   Brenderup
   Fjelsted Harndrup
   samt 3 gæsteplejedistrikter:
   - Middelfart-Strib
   - Nørre Aaby - Båring
   - Ejby - Gelsted - Fjelsted-Harndrup - Brenderup

   Forslag 2. (6 distrikter ved både pladsanvisning og gæstedagplejetilbud)
   Middelfart
   Strib
   Båring - Nr. Aaby
   Ejby
   Gelsted
   Brenderup - Fjelsted Harndrup

   Forslag 3. (5 distrikter ved både pladsanvisning og gæsteplejetilbud)
   Middelfart
   Strib
   Båring - Nr. Aaby
   Ejby - Gelsted
   Brenderup - Fjelsted Harndrup

   Dagplejens bestyrelse har valgt forslag 2 i deres høringssvar, men dagplejens MED-udvalg har valgt forslag 3 med en bemærkning om, at Middelfart og Strib også burde sammenlægges til ét distrikt, for at give bedre kapacitetsudnyttelse.

   Økonomi:

   Som følge af budgetforliget reduceres dagplejens budget med 0,125 mio. kr. netto

   Forvaltningens bemærkninger:

   For alle 3 forslag gælder det, at de forventes at kunne nå effektiviseringsmålet på kr. 125.000. Der har i processen været arbejdet med andre modeller, herunder om det var muligt at fastsætte en kilometerramme inden for hvilken, der ville kunne anvises plads. Andre kommuner har prøvet denne model, men melder tilbage, at de digitale værktøjer der skal til for at administrere ordningen ikke er en ordentlig kvalitet. Der arbejdes videre med denne model, når det nødvendige administrative værktøj er tilgængeligt.
   Forvaltningen foreslår at Børn-, Kultur og Fritidsudvalget godkender forslag 3 med 5 distrikter i dagplejen ved såvel pladsanvisning som gæsteplejetilbud. Denne model anbefales for at have de bedste muligheder for at indhente budgetreduceringen.

   Handicapaspekter:

   Sagens indhold har været gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

   Høring af Handicaprådet:

   Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

   Høring af Ældrerådet:

   Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

   Behandlingsplan:
   Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 2. december 2014
   Høring i dagplejens bestyrelsen
   Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 6. januar 2015
   Økonomiudvalget, den 26. januar 2015
   Byrådet, den 2. februar 2015

   Beslutning:

   Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 2. december 2014
   Godkendt som indstillet med den præcisering, at høringen er hos bestyrelse og MED udvalg i Dagplejen.

   Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 6. januar 2015
   Indstilles til godkendelse.

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Anbefales godkendt.

   Fraværende: John Kruse

   Behandlingsplan

   Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. december 2014 kl. 12:30
   Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. januar 2015 kl. 13:15
   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30
   Byrådet 2. februar 2015 kl. 17:00

   Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. december 2014 kl. 12:30

   Godkendt som indstillet med den præcisering, at høringen er hos bestyrelse og MED udvalg i Dagplejen.

   Børn- Kultur og Fritidsudvalget 6. januar 2015 kl. 13:15

   Indstilles til godkendelse.

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 2. december 2014
   Godkendt som indstillet med den præcisering, at høringen er hos bestyrelse og MED udvalg i Dagplejen.

   Børn, Kultur og Fritidsudvalget, den 6. januar 2015
   Indstilles til godkendelse.

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Anbefales godkendt.

   Fraværende: John Kruse

   Bilag:

   222. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-18
   Sagsnr.: 2014-003832
   Sagsbehandler: Lis Huge

   Præsentation:

   Sundhedsaftalen 2015-18, som indgås mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen, forelægges til godkendelse.

   Forvaltningen foreslår:

   • At Sundhedsaftalen 2015-18 godkendes

   Sagsbeskrivelse:

   Der er udarbejdet en samlet Sundhedsaftale mellem Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

   Der indgås med denne aftale for første gang en fælles Sundhedsaftale, som omfatter alle kommuner. Samtidig er Sundhedsaftalens felt udvidet i forhold til de hidtidige sundhedsaftaler. I denne Sundhedsaftale er der derfor bl.a. øget fokus på samarbejdet med beskæftigelsesområdet og psykiatrien.
   Sundhedsaftalen lægger vægt på, at borgerne inddrages aktivt i hele systemet, og at den rehabiliterende indsats er bærende for indsatserne på tværs af sektorer. Det overordnede formål med Sundhedsaftalen er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af sundhedsindsatserne på tværs af region, kommuner og almen praksis. Med aftalen sættes rammen for, at borgere/patienter får en  indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet.

   Sundhedsaftalen rummer en politisk del og en administrativ del.  

   I den politiske del af aftalen formuleres visionenfor det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet, som hviler på et værdifællesskab, hvor åbenhed, dialog og tillid er de bærende værdier. Der fastlægges tre hovedmål og tre principper for, hvordan målene skal opfyldes.

   De tre hovedmål er:
   • Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren
    Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende i sit eget forløb. Vi skal inddrage borgerne aktivt, når vi træffer de overordnede beslutninger om, hvordan vi ind-retter vores sundhedsvæsen.
   • Sundhed for alle
    Særligt udsatte grupper skal have særlige indsatser. Vi skal give borgere med psykisk sygdom og socialt dårligt stillede borgere samme muligheder for at opnå et godt helbred som andre borgere.
   • Sundhed med sammenhæng
    Vi skal tilbyde borgerne forebyggelse, behandling og rehabilitering, som hænger sammen på tværs af grænserne mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. Alle parter skal levere det rigtige tilpasset den enkelte borger/patient på rette tid og sted. Vi skal tænke helhedsorienteret – også i forhold til sammenhængen mellem sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedet, de sociale tilbud, uddannelsessystemet m.v.
   De tre principper for samarbejdet om at nå målene er:
   • Vi vil prioritere vores indsatser skarpt, så de største udfordringer adresseres først
   • Vi vil se borgeren som et helt menneske, som har indflydelse på sit eget forløb og støtte borgeren i at vende hurtigst muligt tilbage til hverdagslivet
   • Vi vil udnytte regionens styrkeposition på det velfærdsteknologiske område.
   Sundhedsaftalen indeholder en udviklingsaftale, som består af projekter, der afprøves af regionen, almen praksis og en eller flere kommuner for at afklare, om der er grundlag for siden at udbrede dem. I starten af 2015 udarbejdes en beskrivelse, hvor det præciseres, hvad der kendetegner projekter i udviklingsaftalen, hvordan de startes, følges og hvad kriterierne for nye projekter er. Sundhedskoordinationsudvalget har valgt følgende temaer til udviklingsaftalen
   • Forebyggelse og tidlig opsporing
   • Den rehabiliterende tilgang
   • Borger-, patient- og pårørendeinddragelse
   • Fastholdelse i job og uddannelse
   • Mental sundhed
   • Telemedicin
   • Borgerorienterede kvalitets- og effektmål

   Den administrative del af aftalen fastlægger rammerne for arbejdet med at realisere visionerne. I den forbindelse udarbejdes en omfattende implementeringsplan.

   Økonomi:

   Udgifterne til at realisere Sundhedsaftalen skal afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

   I forbindelse med de senere års økonomiaftaler er kommunerne tilført midler til det nære sundhedsvæsen. Det forventes, at midlerne herfra blandt andet skal anvendes til at realisere målene i Sundhedsaftalen.

   Forvaltningens bemærkninger:

   Implementeringstakten for aftalen afhænger af de økonomiske ressourcer og de prioriteringer, der foretages i forbindelse med implementeringsplanen.

   Når forvaltningen har fået overblik over implementeringsplanen foreslås afholdt et fælles møde mellem de relevante stående udvalg med henblik på en samlet prioritering af indsatserne på tværs af Middelfart Kommune.

   Handicapaspekter:

   Der er ingen særlige handicapaspekter i sagen.

   Høring af Handicaprådet:

   Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

   Høring af Ældrerådet:

   Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet

   Behandling:
   - Social- og Sundhedsudvalget 14. januar 2015
   - Økonomiudvalget 26. januar 2015
   - Byrådet 2. februar 2015

   Beslutning:

   Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2015
   Anbefales godkendt.
   Udvalget anbefaler en temadrøftelse i hele Byrådet, når der er skabt overblik over indsatserne.

   Fraværende: Nicoline Damkjær

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Anbefales godkendt.

   Fraværende: John Kruse

   Behandlingsplan

   Social- og Sundhedsudvalget 14. januar 2015 kl. 16:00
   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30
   Byrådet 2. februar 2015 kl. 17:00

   Social- og Sundhedsudvalget 14. januar 2015 kl. 16:00

   Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2015
   Anbefales godkendt.
   udvalget anbefaler en temadrøftelse i hele Byrådet, når der er skabt overblik over indsatserne.

   Fraværende: Nicoline Damkjær

   Økonomiudvalget 26. januar 2015 kl. 12:30

   Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2015
   Anbefales godkendt.
   Udvalget anbefaler en temadrøftelse i hele Byrådet, når der er skabt overblik over indsatserne.

   Fraværende: Nicoline Damkjær

   Økonomiudvalget den 26. januar 2015
   Anbefales godkendt.

   Fraværende: John Kruse

   Bilag:

   LUKKEDE SAGER

   223. Vilkår for salg af ejendom
   224. Ekspropriation