Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 9. december 2015

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
9. december 2015 kl. 16:30
Tilstede:
Børge Jensen
Anne K. Paulsen
Jacob Kloch
Kenneth Borup
Karl Kr. Hansen
Svend-Aage Nielsen
Christian Martins Kromann
Birthe Søndervang
Peter Storm
Fraværende:
Arne Tofterup
Jan Knudsen
Mogens K. Hansen

ÅBNE SAGER

53. Endelige opgørelse lokaletilskud 2014
Sagsnr.: 2013-007631
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltninge har gennemgået foreningernes regnskaber for 2014

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget tager gennemgangen til orientering.
  • At der ikke udbetales ekstra tilskud til foreningen, der mangler at aflevere regnskab.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har nu gennemgået alle foreningsregnskaberne på nær et regnskab, der endnu ikke er fremsendt.

Endelig afregning af lokaletilskud for 2014 er opdelt i:

Lokaletilskud til benyttelse af egne og lejede lokaler
Lokaletilskud til benyttelse af ridehaller
Lokaletilskud til benyttelse af selvejende idrætshaller

Lokaletilskud til egne og lejede lokaler:
Der i 2014 bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 1.699.554 i lokaletilskud til foreninger.
Der er en tilbagebetaling på kr. 202.900.

Lokaletilskud til benyttelse af ridehaller:
Der er i 2014 bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 767.072 i lokaletilskud til foreningerne.
Der en tilbagebetaling på minimum kr. 26.635.

Lokaletilskud for benyttelse af selvejende haller:
Der er i 2014 bevilget og a’conto udbetalt i alt kr. 2.852.021 i lokaletilskud til foreningerne.
Der er en tilbagebetaling på kr. 506.409.

Økonomi:

Tilbagebetalingerne er en del af området rengskab.

Høring:

Intet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvaglet d. 09.12.2015

Beslutning:

Gennemgangen tages til orientering
Der udbetales ikke ekstra tilskud til foreningen, der mangler at aflevere regnskab.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 9. december 2015 kl. 16:30

54. Gelsted IF søger om godkendelse af lokaletilskud til bro til klubhuset
Sagsnr.: 2015-005839
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Gelsted IF's indgangsbro skal vedligeholdes og de søger derfor om accept på lokaletilskud til broen.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget accepterer at yde lokaletilskud til broen
  • At udvalget accepterer at yde lokaletilskud til ny bro, indenfor de gældende lokaletilskudsregler.
 

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har fået en ansøgning fra Gelsted IF vedr. tilskud til vedligeholdelse eller opsætning af ny bro i forbindelse  med deres klubhus. Der er gået råd i den bærende del af den eksisterende bro op til klubhuset, ligeledes er der råd i nogle af de brædder, som holder håndlisten. Broen er pt. sunket 5 cm i den ende ind mod væggen.

Broen er bygget i 1999, og klubben har løbende fortaget vedligeholdelse på broen.
Broen er indgang til klubhusets 1. sal, hvor handicap-toilet og cafeteria er placeret. I den anden side af klubhuset, er der adgang i niveau, med en trappe op til 1. sal. Foreningen har undersøgt krav vedr. adgangforholdene for handicapadgangen til lokalerne, og der er ikke decideret krav om handicapvenlig adgang til 1. sal, men det er til gengæld et krav om, at der er trappe/bro til terræn pga. brandforhold i den side af bygningen. Så der skal være en bro fra husets 1. sal.  

Klubben har indhentet overslag på:
ny bro i træ kr. 57.250
ny bro i vedligeholdelsesfri stål kr. 89.375
reparation af eksisterende bro kr. 18.750
Broen kan repareres, men da broen allerede nu er i dårlig stand, ville den skulle have samme reperation igen om ca. 2-3 år.

Klubbens ønske er en ny bro i stål, som er vedligeholdelsesfri og handicapvenlig.

Forvaltningen vurderer, at en bro ikke er lokaletilskudsberrettigede udgifter, man kan dog i denne situtation forsvare, at der ydes lokaletilskud til broen, da der er et krav om en bro, for at lokalerne på 1. sal kan benyttes.  Normalt ydes der kun lokaletilskud til vedligeholdelse af lokalerne, man kan dog dispensere, hvis en ny investering er bedre eller billigere end alm. vedligeholdelse.

Klubben har i 2016 indsendt ansøgning om lokaletilskud, med forventede lokaleudgifter på kr. 158.000 samt et benyttelsestimetal på 1750 timer. Det betyder, at klubben hvis tallene holder, vil have ca. 64.250 kr yderligere til at kunne afholde lokaleudgifter for, og stadigvæk få lokaletilskud til udgifterne. 

Økonomi:

Intet

Høring:

Intet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 09.12.15

Beslutning:

Forvaltningens indstilling godkendes. Foreningen opfordres til at indhente yderligere et tilbud på en ny bro.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 9. december 2015 kl. 16:30

55. Ansøgninger til puljen rekrutering og fastholdelse
Sagsnr.: 2015-013190
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen har fået 3 ansøgninger til puljen rekruttering og fastholdelse af børn, unge og frivillige.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter ansøgningerne

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har modtaget nedenstående ansøgninger fra foreninger:

Fjelsted Speedway klub - projekt: Træner på minibanen.
Middelfart Badmintonklub - projekt: Fastholdelse af ledere ved flytning af klub.
Middelfart Håndbold klub - projekt: Fastelavnsfest børn mellem 5 og 10 år.

Forvaltningen har kontaktet de tre foreninger og bedt dem om, at begrunde ansøgningerne mere konkret.

Økonomi:

Der er afsat midler.

Høring:

Intet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 09.12.15

Beslutning:

Fra puljen om Fastholdelse af børn, unge og frivillige godkendes følgende ansøgninger.

Middelfart Badmintonklubs - det præciseres, at foreningen ikke kan søge om lokalestilskud til samme timer.
Middelfart Håndboldklub - godkendt
Middelfart speedway har trukket deres ansøgning

Fra udviklingspuljen godkendes følgende forening:
Middelfart Roklub, idet det præciseres, at der kun afholdes 50% til materiel fra puljen.

Der gives bemyndigelse til, at formand, næstformand og forvaltning til at behandle indkomne ansøgningen.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 9. december 2015 kl. 16:30

Bilag:

56. Analyse af medlemsudvikling 2010 - 2014 DGI
Sagsnr.: 2014-012785
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Resultat af undersøgelsen af medlemsudviklingen blandt 0 -25 årige samt udviklingen i antallet af frivillige ledere i folkeoplysende foreninger i Middelfart Kommune i perioden 2010 -2014

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget drøfter analysens resultater og anbefalinger

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget har bedt DGI Fyn om at udarbejde en konkret undersøgelse af følgende:

1. Analyse af medlemsudviklingen for 0-25 arige 2010-2014 i de folkeoplysende foreninger specificeret hhv.

  • pr. aktivitet
  • geografisk
for medlemsgrupperne 0-12 år, 13-18 år og 19-25 år.

2. Analyse af udviklingen i antallet af frivillige (ledere, tranere, instruktorer) i de folkeoplysende foreninger.

Med baggrund i analysernes resultater ønsker Folkeoplysningsudvalget DGI Fyns anbefalinger til mulige konkrete indsatser med konstruktiv effekt på områderne.

Analysens resultater foreligger nu i råskitse, og udvalget bliver præsenteret for det foreliggende materiale v/ Anders  LIlhav  DGI FYN

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen


Behandlingsplan:

Folkeoplysningsudvalget den 9. december 2015

Beslutning:

Rapporten blev gennemgået og drøftes på næste møde i januar 2016.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 9. december 2015 kl. 16:30

LUKKEDE SAGER