Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 7. oktober 2015

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
7. oktober 2015 kl. 17:00
Tilstede:
Peter Storm
Svend-Aage Nielsen
Karl Kr. Hansen
Jacob Kloch
Kenneth Borup
Børge Jensen
Birthe Søndervang
Anne K. Paulsen
Fraværende:
Arne Tofterup
Christian Martins Kromann
Mogens K. Hansen
Jan Knudsen

ÅBNE SAGER

41. Møderække for folkeoplysningsudvalget for resten af 2015 og til medio 2016
Sagsnr.: 2014-001695
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Møderække for Folkeoplysningsudvalget for resten af 2015 og til medio 2016

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget godkender møderækken

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen fremsender forslag til møderække i Folkeoplysningsudvalget for resten af 2015 og til og med medio 2016:

Onsdag d. 07. oktober 2015
Mandag d. 26. oktober 2015
Mandag d. 16. november 2015
Onsdag d. 9. december 2015

Onsdag d. 27. januar 2016
Onsdag d. 30. marts 2016
Onsdag d. 25. maj 2016

Alle møder starter kl. 17.00.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:

Folkeoplysningsudvalget den 7. oktober 2015

Beslutning:

Møderækken for det kommende år godkendes. Mødet starter fremover kl. 16.30.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2015 kl. 17:00

42. Revidering af retningslinjer for tilskud efter folkeoplysningsloven
Sagsnr.: 2014-014654
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen har revideret og tilrettet nedenstående retningslinjer for tilskud efter folkeoplysningsloven.
Retningslinjer for aktivitetstislkud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Middelfart pr. 2016
Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler i Middelfart pr. 2016
Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning m.v. i Middelfart pr. 2016

Forvaltningen foreslår:

  • At retningslinjerne indstilles til godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har sammen med en arbejdsgruppe under folkeoplysningsudvalget gennemgået retningslinjerne, lavet tilrettelser til mere gennemsigtighed, hurtigere og mere effektive arbejdsgange. 

Følgende er ændret i Retningslinjer for aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningesarbejde i Middelfart pr. 2016.
Indberetning om tilskud skal foregår elektronisk via hjemmesiden. 
Der ydes tilskud til alle medlemmer under 25 år. Før kun indenbyes medlemmer.
Der udvælges mindst 9 foreninger til stikprøve kontrol. Foreningen skal ikke længere indsende lister. 
Kursus max tilskud forhøjes til kr. 2500 pr. person pr. år. Før kr. 1500 pr. person pr. år.
Hvis der er rammebeløb tilbage efter udlodning til kursustilskud overføres midlerne til medlemstilskudsrammen.
Der skal kun vedlægges beskrivelser ved kurser udover forenigensforbund.  Før indsendte foreningerne beskrivelser på alt. 
Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil det ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07. 

Følgende er ændret i Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler i Middelfart pr. 2016
Indberetning om tilskud skal foregår elektronisk via hjemmesiden.
Arbejdsgangen for opkrævening af gebyr for benyttelse af Vestfynshallen er indarbejdet.
Arbejdsgange for udbetaling af a conto vedr. selvejende haller ensartet og indarbejdet. 
Ajourføring af listen vedr. lokaler i selvejende hallerne der er godkendt til lokaletilskud. 
Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil det ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07. 
Arbejdgangen for efterregulering af lokaletilskud indarbejdet og hvis der er yderligere midler overføres de til næste års pulje. 

Følgende er ændret i Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning m.v. i Middelfart pr. 2016
Indarbejdet et max. på kr. 10.000 i tilskud til nye aftenskoler.
Ved for sent indsendelse af regnskab for modtaget tilskud, vil det ske en modregning i bevillingen på 10% pr. påbegyndt måned efter 01.04, fuld tilbagebetaling efter 31.07. 
Tilbagebetalt tilskud skal efterreguleres til de aftenskoler der har haft meraktivitet og hvis der er yderligere midler overføres de til næste års pulje.

Økonomi:

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser i ændringerne.

Høring:

Retningslinjerne er sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 07.10.15
Børn, Kultur og Fritidsudvalget d. 03.11.2015
Økonomiudvalget d. 30.11.2015
Byrådet d. 07.12.2015

Beslutning:

Retningslinjerne indstilles godkendt.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2015 kl. 17:00

Bilag:

43. Evaluering af projekt "Fastholdelse af unge og forældre i foreningen"
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Evaluering af projekt " Fastholdelse af unge og forældre i foreningerne"

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget drøfter evalueringen af projektet
  • At Folkeoplysningsudvalget indstiller til Børn -Unge og Fritidsudvalget, at foreningernes anvendelse af projektmidlerne godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog at afsætte en pulje på kr. 750.000, der skulle støtte den frivillige indsats i foreningslivet. Det blev besluttet,  at fordele kr. 355.000,- ud til foreningerne efter følgende formål og kriterier: 

"Formålet med puljen var dels at udvikle/afprøve måder og metoder til at rekruttere og fastholde alle børn og unge i foreningslivet, dels at rekruttere og fastholde frivillige. Der lægges vægt på, at foreningerne også inddrager de sårbare familier i den frivillige opgaveløsning. Puljen skal ud at arbejde i de enkelte foreninger, og den fordeles til alle foreninger i forhold til den enkelte forenings medlemstal. Pengene udbetales i 2014. Foreningerne melder tilbage til Børn, Kultur - og Fritidsudvalget senest august 2015, om hvordan pengene er anvendt, og hvilken effekt tiltagene har haft i foreningen i forhold til fastholdelse af unge, og i forhold til flere frivillige unge i foreningen."

Foreningerne har lavet projekter, arrangementer, aktiviteter for pengene, der fastholdt unge og deres forældre i foreningen. Foreningen har i det sidste år arbejdet med projektet og pengene.

Ud af 80 foreninger har 33 svaret indenfor fristen - 47 foreninger er rykket for tilbagemelding - af de 80 foreninger har 13 foreninger ikke lavet nogen aktivitet, og der er betalt 17.888 kr tilbage til puljen.

Af forskellige aktiviteter, som foreningerne har lavet, kan nævnes:

Yderligere annoncering
Fællesarrangementer/ familiedage
Spiller -hjemmedag med fællesarrangement bagefter
Materiale indkøb til at forbedre aktiviteten i foreningen
Daglig drift
Uddannelse/kurser til instruktører og trænereDeltagelse i stævner
Nedbringelse af kontingent
Deltagelse i sommerskole
Åben klubdag
Arrangement med syriske børn og voksne

Effekten:
Mange foreninger er skriver, at det har givet flere forældre, som frivillige ligesom de har kunnet tiltrække og fastholde deres unge trænere/instruktører. Mange foreninger oplever også, at de arrangementer, de har lavet, har givet et bedre sammenhold mellem bestyrelse og trænere i foreningen. Der er få foreninger, der endnu ikke kan se en effekt at deres aktivitet.

Det er forvaltningen opfattelse, at der er afprøvet og udviklet nye tiltag i foreninger for at opfylde formålet med puljen. Det er første gang, at foeningerne arbejder på denne måde, så der vil helt sikkert være en skarpere tilgang til eventuelle nye tildelinger af puljen til lignende eller andre projekter.Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen


Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 7. oktober 2015
Børn -Unge og Fritidsudvalget den 3. november 2015

Beslutning:

Folkeoplysningsudvalget er tilfreds med evalueringen, men vil skærpe formålet med anvendelse af den nye pulje på kr 200.000,- Der skrives ud til foreningerne, at de kan søge  penge fra puljen til det besluttede formål.

Det blev ligeledes besluttet, at formålet til puljen på 150.000 kr til sårbare børn og unge præciseres og foreningerne kan derefter søge puljen.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2015 kl. 17:00

44. Middelfart Kommunes gratis tilbud på EDB undervisning
Sagsnr.: 2014-001695
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

AOF Middelfart ønsker en drøftelse af Middelfart Kommunes tilbud om gratis EDB undervisning

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget drøfter oplæg/synspunkter fra AOF

Sagsbeskrivelse:

AOF v Anne K. Paulsen ønsker en debat om, hvordan aftenskolernes kursus tilbud i EDB undervisning kan matches med Middelfart kommunes gratis tilbud om undervisning i samme emne. Skal der eventuelt laves partnerskaber? Anne vil på mødet fremlægge sine synspunkter.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 7. oktober 2015

Beslutning:

Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at AOF henvender sig til forvaltningen vedr. problematikken.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2015 kl. 17:00

45. Orientering tilFolkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2015-002545
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Orientering til Folkeoplysningsudvalget

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra formand for udvalget og forvaltningen i følgende sager:

Dialogmøde mellem Børn -Kultur og Frtidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og formændene fra alle foreningerne.

Status på uddannelsesforløbet, som aftenskolerne har udbudt til foreningerne.

Budget 2016 - hvordan er det gået på folkeoplysningsområdet

Forbrug på puljen på kr 750.000,-

Udbetaling fra Udviklingspujen til Føns Havbad, kr. 3.000.

Orientering om undersøgelsen lavet i samarbejde med DGI.


Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 7. oktober 2015

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2015 kl. 17:00

46. Test af direkte punkt
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Test

Forvaltningen foreslår:

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:

Høring:

Beslutning:

Test besluttet

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2015 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER