Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 27. maj 2015

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
27. maj 2015 kl. 17:00
Tilstede:
Jacob Kloch
Anne K. Paulsen
Birthe Søndervang
Børge Jensen
Karl Kr. Hansen
Christian Martins Kromann
Peter Storm
Jan Knudsen
Mogens K. Hansen
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen
Arne Tofterup
Kenneth Borup

ÅBNE SAGER

37. Opfølgning på temadag i Folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2014-012785
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Opfølgning på Folkeoplysningsudvalgets temadag den 30. april 2015

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter og beslutter, hvilke tiltag, der skal udarbejdes handlingsplan på. 

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget har afholdt en temaaften med det formål at klarlægge vision og definere strategi for indsatsen i Folkeoplysningsudvalget (FOU) i indeværende valgperiode. Temaaftenen er afholdt den 30. april 2015,  og der kom følgende emner på bordet, der kan arbejdes videre med:

Indsatsområder i regi af FOU:
Etablere Idrætssamvirke gennem idrætskonsulent
Lette administrative arbejdsgange og bistå med hjælp
Arrangere kurser og arrangementer for foreningerne
Få bedre facilitetsudnyttelse hele vejen rundt - mulighed for sammenhængskraft/rationalisering
Motivere/initere tværgående samarbejder
FOU skal bedømmes på handlinger, ikke det udvalget siger

Kommunikation og samspil med foreningerne:
FOU skal være en kendt med-og modspiller i lokalsamfundet
FOU bistår og understøtter foreningerne
FOU skal være tovholder - udvalg i udvalget
Der skal være kant på det FOU laver, så det når foreningerne
Fou skal have en god kommunikationsplan - synliggøre, hvad de laver
FOU det synlige bindeled mellem foreningerne og politikerne - formidle vigtigheden af udvalgets arbejde

Det videre arbejde i Folkeolysningsudvalget er at udarbejde konkrete handlingsplaner på forslag fra temaaftenen.


Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 27.maj 2015

Beslutning:

Det blev besluttet, at FOU arbejder videre med:
1. Kompetenceplaner/kommunikationsplaner
2. Ansættelse af en foreningeskonsulent

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 27. maj 2015 kl. 17:00

38. Afregning af undervisningstilskud 2014
Sagsnr.: 2015-005250
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger resultatet af aftenskolernes regnskab for 2014.

Forvaltningen foreslår:

  • at det anbefales, at den resterende tilbagebetaling tilbageføres til kommunekassen

Sagsbeskrivelse:

Aftenskolernes regnskabsaflæggelse er gennemgået. Aftenskolen Melfar har tilkendegivet at de ønsker ikke anvendte 10% midler overført til næste år. Beregningerne viser, at der sammenlagt skal tilbageføres 22.736,63 kr.
Der har i regnskabsåret reelt været yderligere udgifter på 77.297,85 kr.

Økonomi:

Der tilgår kommunekassen 22.736,63 kr.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
Folkeoplysningsudvalget den 27. maj 2015

Beslutning:

Udvalget indstiller, at overskudne midler  fra aftenskolernes regnskaber i 2014 kr. 22.736,00 overføres til omfordeling blandt de aftenskoler, der har afviklet mere aktivitet end tilskudstilsagnet.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 27. maj 2015 kl. 17:00

Bilag:

39. El-dorado klubben søger om tilskud fra udviklingspuljen
Sagsnr.: 2015-002541
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

El-dorado (el-cykel og El-scooterklub) søger om tilskud fra udviklingspuljen på kr. 25.000,00

Forvaltningen foreslår:

  • At der ydes et tilskud på kr. 3.500,00 til udgifter vedr. annoncer.

Sagsbeskrivelse:

Foreningen El-dorado (ikke godkendt folkeoplysende forening) søger om tilskud til opstart og foreningens klublokaler på kr. 25.000,00.

Foreningens beskrivelse af projektet er: Oprettet et mødested for unge, der er blevet lidt ældre og nu føler trang til hygge, sammenhold, motion samt ture ud i nature på de nye cykelstier for fuld motorkraft.

Foreningen har opgjort følgende udgifter:
Leje af udstyr kr. 2.000
Indskud og husleje kr. 18.000
Annoncer kr. 3.500
Ialt kr. 23.500

Ihenhold til puljens retningslinjer, kan der ydes tilskud til opstart af foreninger derunder annoncering, leje af udstyr. Almindelige drift af foreninger kan der ikke ydes tilskud til.

Foreningen har efter afsendelse af ansøgningen trukket deres udgifter vedr. leje af udstyr tilbage.

Forenignens skal inden udgangen af 2015 aflægge regnskab/evaluering af tilskuddet.

Økonomi:

Udviklingspuljen for 2015 er på kr. 50.000.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 27. maj 2015

Beslutning:

Indstilling godkendt

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 27. maj 2015 kl. 17:00

40. Ansættelse af idrætskonsulent
Sagsnr.: 2014-012785
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Ansættelse af idræts -/foreningskonsulent

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsvalget kommer med input til stillingsopslag for en idræfts -/foreningskonsulent
  • At Folkeoplysningsudvalget udpeger to medlemmer til et ansættelsesudvalg

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med, at der er blevet bevilliget kr.750.000,- til Støtte til den frivillige indsats i kommunen, er det besluttet, at der skal ansættes en idræts-/ foreningskonsulent på ca. 20 timer om ugen. Folkeoplysningsudvalget kommer med input til indhold i stillingen, hvorefter ansættelsesproceduren sættes i gang. 

Økonomi:

Der er afsat økonomi i budget 2015 til stillingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 27. maj 2015

Beslutning:

Foreningskonsulent til hele området
Ansættelse pr. 01.08.15. 
Forvaltningen skal udarbejde stillingsopslag med fokus på: 
Facilitere foreningerne med at kunne fasthold medlemmer.  
Facilitere foreningerne med at kunne rekuttere frivillige.
Synliggøre Folkeplysningsudvalget arbejde.
Styrke kommunikationen mellem forvaltning, folkeoplysningsudvalget og foreningerne.
Projektet vil blive evalueret.

Følgende blev valgt til arbejdsgruppe:
Jan Knudsen
Birthe Søndervang
Børge Jensen


Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 27. maj 2015 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER