Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 18. marts 2015

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
18. marts 2015 kl. 17:00
Tilstede:
Mogens K. Hansen
Kenneth Borup
Birthe Søndervang
Børge Jensen
Jacob Kloch
Anne K. Paulsen
Peter Storm
Jan Knudsen
Karl Kr. Hansen
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen
Arne Tofterup
Christian Martins Kromann

ÅBNE SAGER

31. Præsentation af nyt system for selvorganiseret aktivitet
Sagsnr.: 2015-002545
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Præsentation af nyt system for selvorganiseret aktivitet v/ Nikolaj Stæhr

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter og vurderer systemet.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune er blevet kontaktet af BOBLBERG, der har udviklet et online koncept, hvor platformen skal styrke og udvikle selvorganiserende idræt, kultur og fritid på en ny og innovativ måde. Konceptet er udviklet sammen med flere kommuner og borgere med henblik på at stabe større aktivitet blandt borgerne og en større udnyttelse af de offentlige faciliteter.

Frivilligcentret er inviteret til fremvisningen af platformen.

Økonomi:

Såfremt kommunen ønsker at anvende platformen, er der forbundet en økonomisk udgift med dette.

Høring:

Ingen høring

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 18.3.2015

Beslutning:

Taget til orientering. Forvaltningen arbejder videre med sagen.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 18. marts 2015 kl. 17:00

32. Planlægning af temaaften med Lars Christiansen
Sagsnr.: 2014-012714
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Planlægning af temaaften med Lars Christiansen.

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget tager stilling til, hvor arrangementet skal holdes.
 • At Folkeoplysningsudvalget tager stilling til, hvor mange der kan deltage fra hver forening.
 • At Folkeoplysningsudvalget tager stilling til, om de sociale foreninger i kommunen kan deltage i arrangementet.

Sagsbeskrivelse:

Lars Christiansen holder foredrag den 12. maj 2015 for foreningerne under Folkeoplysningsudvalget. Lars fortæller om bl.a. om ,hvad den gode forening har gjort for ham. Aftenen skal planlægges, og forvaltningen ønsker, at Folkeoplysningsudvalget giver forvaltningen nogle rammer til den videre planlægning.

Økonomi:

Ingen, der er afsat budget til afholdelse af temaaftenen.

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 18.3.2015

Beslutning:

Forvaltningen findet et sted til 300-500 mennesker. Tilmelding efter først til mølle princippet. Invitation til alle folkeoplysende foreninger.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 18. marts 2015 kl. 17:00

33. Opfølgning på støtte til frivillig indsats i 2015 og 2016
Sagsnr.: 2014-012785
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Opfølgning på støtte til frivillig indsats i 2015 og 2016

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen om, hvor langt tiltagene i 2015 er, tages til efterretning.
 • At indsatser for 2016 drøftes.

Sagsbeskrivelse:

Der gives en orientering på mødet om, hvordan det går med de tiltag, som udvalget har valgt skal foregå i 2015:

Kursuspuljen forøges med kr. 150.000,- hvor loftet pr. medlem pr. år er kr. 2.500,-
Der afsættes en pulje til sårbare børn og unge og deres families deltagelse i foreningslivet. Herunder etablere mentorordninger sammen med en forening kr. 150.000,-
Ansætte en foreningskonsulent på ca. 20 timer om ugen kr. 200.000,-
Temadage med foreningerne kr. 50.000,-
Fortsætte med at fastholde unge i foreningerne kr. 200.000,- 
Afholdelse af foreningskurser. 

Derudover ønskes en drøftelse af, hvordan udvalget ønsker, at puljen på 750.000 kr skal anvendes i 2016.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 18.3.2015

Beslutning:

Punktet er drøftet og taget til orientering.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 18. marts 2015 kl. 17:00

34. Gennemgang af retningslinjer for tilskud efter folkeoplysningsloven
Sagsnr.: 2014-014654
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Første oplæg fra arbejdsgruppen vedr. gennemgang af retningslinjer for tilskud efter folkeoplysningsloven.

Forvaltningen foreslår:

 • At der drøftes og kommenteres på oplægget.

Sagsbeskrivelse:

Der er nedsæt en arbejdsgruppe til gennemgang af retningslinjerne for tilskud efter folkeoplysningsloven. Arbejdsgruppen fremlægger deres oplæg.
Røde markeringer er oplysninger, der slettes.
Blå markeringer er oplysninger, der skrives ind.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningudvalget d. 18.03.15

Beslutning:

Udvalget tager udkastene til orientering - arbejdsgruppen kan arbejde videre med oplæggene, der fremsendes til udvalget.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 18. marts 2015 kl. 17:00

Bilag:

35. Revidering af kompetenceplaner for Folkeoplysningsudvalget
Sagsnr.: 2015-002884
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalgets kompetenceplaner skal revideres i forhold til ny lovgivning på området.

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget drøfter, hvordan de overordnede linjer for kompetencefordelingen mellem Børn,Kultur og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og administrationen skal være.
 • At forvaltningen udarbejder forslag til nye kompetenceregler.

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget ønsker at gennemgå den eksisterende kompetenceplan for udvalgets arbejde med henblik på en revidering.
Folkeoplysningsudvalget opsætter rammer for kompetenceforelingen mellem Børn,Kultur og Fritsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og administrationen. Det foreslås, at forvaltningen udarbejder forslag til kompetenceplan.
Forvaltningen gennemgår den eksisterende kompetenceplan på mødet.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 18.3.2015

Beslutning:

Forvaltningen udarbejder et udkast til kompetenceplaner, som vendes med Anne Paulsen og Børge Jensen inden fremsendelse til udvalget.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 18. marts 2015 kl. 17:00

36. FDF Middelfart søger om godkendelse af tilskud til varmepumpe
Sagsnr.: 2014-005309
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

FDF Middelfart har fremsendt ansøgning om lokaletilskud til udskiftning af el-radatorer til 2 varmepumper.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget godkender ansøgningen.
 • At foreningen indhenter endnu et tilbud. 

Tilskuddet vil komme til udbetaling i forbindelse med genemgang af foreningens regnskab 2015, i april 2016. Tilskuddet kan kun komme til udbetaling med de midler som puljen med tilbageløbsmidler kan holde. Hvis puljen ikke kan holde, vil der ske procentvis nedskriv.  

Sagsbeskrivelse:

FDF Middelfart har en spejder hytte, hvor de i alt har 14 elradiatorer af årgang 1986 opsat. De er nedskidte og trænger til udskiftning. Foreningen har indhentet tilbud på nedtagning af elradiatorerne og opsætning af 2 nye varmepumper.  Samlet pris 44.000,00

Foreningen er bekendt med, at der normalt ikke kan ydes lokaletilskud til ny anskaffelser og ombygninger, men kun vedligeholdelse. Dog vil foreningen i denne sag gerne søge om dispensation fra reglerne, med henvisning til, at en udskiftning til varmepumper er en mere energi og miljøvenlige ordning end elradiatorer, samtidig med at der ligger en anslået årlig besparelse på 2.400 kwh svarende til kr. ca. 5.280,00.

Forvaltningen har i a conto tilskud til foreningen for 2015 udbetalt kr. 22.059,84 på baggrund af en forventet lokaleudgift på kr. 25.068,25 og et antal aktivitetstimer på 530.
Forvaltningen har beregnet, at foreningens forventede benyttelsestimer er knap nok, til at de kan på opnå fuld lokaletilskudsstøtte med en forhøjelse af udgifterne på kr. 44.000. 
Foreningens udgift vil være kr. 69.068, mod en max. lokaleudgift på kr. 67.103,30 med det forventede aktivitetstimer.
Hvis foreningen ikke får flere aktivitetstimer eller mindre udgifter vil en forhøjelse med de 44.000 udløse et yderligere tilskud på kr. 36.991,06 mod 38.720.00 uden nedslag pga. manglende benyttelsestimer. 

Forvaltningen må fremover kunne forvente en mindre lokaletilskuds ansøgning fra foreningen, da foreningen skulle opnå en besparelse på varmeudgifterne.

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget d. 18.3.2015

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 18. marts 2015 kl. 17:00

LUKKEDE SAGER