Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 14. januar 2015

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
14. januar 2015 kl. 17:00
Tilstede:
Kenneth Borup
Birthe Søndervang
Børge Jensen
Jan Knudsen
Christian Martins Kromann
Jacob Kloch
Mogens K. Hansen
Anne K. Paulsen
Peter Storm
Karl Kr. Hansen
Arne Tofterup
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen

ÅBNE SAGER

25. Aftenskolerne præsenterer de endelige kursusforslag for foreningerne
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Aftenskolerne præsenterede  kursusforslag til foreningerne på Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. november 2014. Udvalget godkendte forslaget med diverse tilretninger. Aftenskolerne præsenterer på mødet det endelige kursusmateriale og præsenterer samtidig en plan for udbud af kurserne. 

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget tager præsentationen af kursusmaterialet til orientering.
  • At Folkeoplysningsudvalget godkender aftenskolernes plan for udbud af kurserne.

Sagsbeskrivelse:

Aftenskolerne har efter sidste møde i Folkeoplysningsudvalget været samlet sammen med to foreningsfolk fra udvalget mhp at færdiggøre kursusmaterialet. Udvalget præsenteres for kursusmaterialet, og samtidig præsenterer Aftenskolerne en plan for, hvordan kurserne skal udbydes til foreningerne, således, at så mange som muligt fra foreningerne deltager på kurserne.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.


Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 14. januar 2015

Beslutning:

De reviderede kurser blev præsenteret og godkendt. Det blev besluttet, at der skal satses på alle informationskanaler, mail, facebook, papirkatalog og aviser.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 14. januar 2015 kl. 17:00

26. Indhold i temadage foreningerne i 2015
Sagsnr.: 2013-011107
Sagsbehandler: Anne Lerche Nordlund

Præsentation:

Folkeoplysningsudvalget besluttede på sit møde i november 2014, at der i 2015 afholdes to temadage med foreningerne i henholdsvis maj og oktober måned. Dato og indhold for møderne skal drøftes og besluttes

Forvaltningen foreslår:

  • At Folkeoplysningsudvalget beslutter datoerne for de to temadage
  • At Folkeoplysningsudvalget drøfter og beslutter, hvilket indhold temadagene skal indeholde, og i hvilken form, de skal afvikles.

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte og beslutte, hvornår temadagene skal afholdes i maj og oktober måned i 2015. Det skal ligeledes drøfte og beslutte indhold og form for møderne.

Økonomi:

Der er afsat kr. 50.000 til afholdelse af de to temamøder.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 14. januar 2015.

Beslutning:

På mødet i maj inviteres en kendt idrætsudøver, hvor indholdet er : Hvad er en god forening? Hvad vil det sige at være i en god forening.

Vi afventer indholdet til oktober mødet til efter dialogmødet med BKF.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 14. januar 2015 kl. 17:00

27. Fordeling af kursustilskud 2015
Sagsnr.: 2014-012278
Sagsbehandler: Lene Hinge

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af kursustilskud for deltagere i kurser i perioden 01.11.2013 til 31.10.2014.

Forvaltningen foreslår:

  • At der udbetales til den enkelte foreninger ud fra tilskudsskemaet med beregning, på grundlag af godkendte kursus- og transportudgifter maksimalt tilskud pr. person på kr. 2.500,00.
  • At puljens restbeløb på kr. 64.740 overføres til medlemstilskud for 2015.

Sagsbeskrivelse:

Der kan ifølge retningslinjerne for kursustilskud gives kr. 1.500 pr. person til kursus- og transportudgifter, men efter aftale i Folkeoplysningsudvalget, er det maksimale tilskud forhøjet til kr. 2.500 for 2015.

Økonomi:

Den afsatte pulje til kursustilskud er i 2015 på kr. 223.445, puljen forhøjes til kr. 373.445. Forhøjelsen på kr. 150.000 er midler fra puljen vedr. fastholdelse og rekruttering af frivillige.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 14. januar 2015

Beslutning:

Forvaltningens indstilling godkendt.


Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 14. januar 2015 kl. 17:00

Bilag:

28. Medlemstilskud 2015
Sagsnr.: 2014-012387
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af medlemstilskud for 2015 i forhold til modtagne ansøgninger.

Forvaltningen foreslår:

  • At den foretagne beregning godkendes således, at der udbetales tilskud til den enkelte forening med maksimalt 172,00 kr. pr. medlem under 25 år bosiddende i Middelfart Kommune.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen fremlægger beregning af fordeling af medlemstilskud for 2015 på grundlag af modtagne ansøgninger.

Økonomi:

Den budgetafsatte pulje for 2015 til området er på 1.489.632,00 kr. Ifølge retningslinierne skal der afsættes 85% af puljen til medlemstilskud svarende til 1.266.187,00 kr.

Forvaltningens bemærkninger:

Der er i år modtaget ansøgninger fra 87 godkendte foreninger.
Forvaltningen har foretaget stikprøvekontrol blandt de indsendte ansøgninger. Der er foretaget stikprøvekontrol blandt 8 foreninger.
Af de 8 foreninger var der kun 2 foreninger hvor medlemslister stemte overens med de indberettede oplysninger. Forvaltningen er i dialog med de resterende 6 foreninger og der vil efterfølgende blive fulgt op på de fejl der har været.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 14. januar 2015

Beslutning:

Forvaltningens indstilling godkendt. De foreninger, der ikke har indleveret erklæring vedr. indhentning af børneattaster, får ikke udbetalt medlemstilskud, før erklæringen foreligger.

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 14. januar 2015 kl. 17:00

Bilag:

2014-012387-6medlemstilskud 2015
29. Fordeling af a conto lokaletilskud 2015
Sagsnr.: 2014-005309
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Forvaltningen fremlægger forslag til fordeling af a conto lokaletilskud 2015, efter ansøgninger fra foreninger med deres forventede udgifter for 2015.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter forslaget

Sagsbeskrivelse:

Lokaletilskudsberegningerne er opdelt i 3 grupperinger:

Egne og lejede lokaler
Ridehaller
Selvejende haller

Beløbene til lokaletilskud til de 3 grupperinger er videreført fra 2014.

Egne og lejde lokaler
I kommunes retningslinier stå der at procentsatserne for lokaletilskud for ovenstående område er 95% for medlemmer under 25 år og 30% for medlemmer over 25 år, samt at procentsatserne kan ændres, hvis der ikke er budgetdækning. Procentsatserne i 2014 var 88 % for medlemmer under 25 år og 18% for medlemmer over 25 år. Beregning vil blive fremlagt på mødet.

Ridehaller
I kommunes retningslinier stå der at procentsatserne for lokaletilskud for ovenstående område er 80% for medlemmer under 25 år og 10% for medlemmer over 25 år. Procentsatserne i 2014 var 70 % for medlemmer under 25 år og 0% for medlmmer over 25 år. Beregning vil blive fremlagt på mødet.

Selvejende haller
I kommunes retningslinier stå det at forenigner der benytter de selvejende haller, skal afregnes i henhold til takstblad, for antal medlemmer over og under 25 år. Taksterne for 2015 fremlægges på mødet.

Økonomi:

Den samlede puljen i 2015 er kr. 4.672.553,00.

Forvaltningens bemærkninger:

Der kan i ansøgningerne være ønsker om forhøjelse af lejemål, samt ansøgninger om tilskud til nye lejemål. Udvalget har mulighed for at afvise disse ansøgninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 14. januar 2015

Beslutning:

Forvaltningens forslag er taget til efterretning.

Jan Knudsen forlod mødet kl. 18.40

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 14. januar 2015 kl. 17:00

Bilag:

2014-005309-1Print version.xlsx
30. Fordeling af undervisningstilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2015
Sagsnr.: 2014-012951
Sagsbehandler: Liselotte Skov

Præsentation:

Børn, Unge og Fritidsudvalget har modtaget ansøgninger fra aftenskolerne i Middelfart Kommune om tilskud til fritidsundervisning efter folkeoplysningslovens bestemmelser.

Forvaltningen foreslår:

  • At tilskuddet fordeles efter gældende regler og på baggrund af lønudgifter i senest godkendte regnskab (regnskab 2013).

Sagsbeskrivelse:

Tilskud til fritidsundervisning efter folkeskoleoplysningsloven fordeles efter gældende regler i Middelfart Kommune og efter afholdte lønudgifter i seneste godkendte regnskab.

Økonomi:

I budget 2015 er der afsat 872.260 kr. til undervisningstilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Forvaltningens bemærkninger:

Gelsted Kreativ Aktivitetsforening har fremsendt budgetterede lønudgifter med 25.000 kr.
Da foreningen er nystartet i 2014 og der ikke foreligger regnskab for 2013 har forvaltningen valgt at bruge samme budgettede lønudgifter som ved sidste års fordeling.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget den 14. januar 2015

Beslutning:

Forvaltningens indstilling godkendt

Behandlingsplan

Folkeoplysningsudvalget 14. januar 2015 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER