Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 14. september 2015

Møde:
Byrådet
Mødetid:
14. september 2015 kl. 17:00
Tilstede:
Kaj Johansen
Johannes Lundsfryd Jensen
Kaj Piilgaard Nielsen
Paw Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
Agnete Damkjær
Christian Martins Kromann
Jens Backer Mogensen
Anton C. Petersen
Nicoline Damkjær
Peter Storm
John Kruse
Jonathan Roed Kirkedal
Kim Lund
Regitze Tilma
Svend-Aage Nielsen
Steen Dahlstrøm
Allan Buch
Lars Vigsø
Anni B. Tyrrestrup
Bo Juul Nielsen
Mikkel Dragmose-Hansen
Fraværende:
Flemming Worsøe
Niels Bebe
Ove Andersen

ÅBNE SAGER

251. 1. behandling af budget 2016-2019
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I henhold til styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 1036 skal Økonomiudvalget senest den 15. september udarbejde forslag til budget for det kommende regnskabsår, og videresende dette forslag til Byrådet. Budgettet skal gennemgå to behandlinger i Byrådet med minimum 3 ugers mellemrum, således at 2. behandlingen foretages senest d. 15. oktober.

1. behandlingen af budget 2016 – 2019 sker på baggrund af det indgåede budgetforlig den 6. september 2015.


Forvaltningen foreslår:

At budgetforliget indgået den 6. september 2015 godkendes som budget for 2016-2019. Budgetforliget er indgået på baggrund af følgende:

 • Uændret udskrivningsprocent på 25,8%,
 • Uændret grundskyldspromille på 21,29 o/oo.
 • Uændret udskrivningsprocent for kirkeskat: 0,95%
 • Ændret dækningsafgift for erhvervsejendomme: 0,00 o/oo (tidligere 1,07 o/oo)
 • At der vælges statsgaranti vedr. budgettering af skatter og tilskud.

Sagsbeskrivelse:

Den 6. september 2015 blev der indgået budgetforlig i Middelfart Kommune.

Forliget indebærer, at direktionens forslag til anlægsbudget, besparelser og udvidelser erstattes af et budget, der indeholder de udvidelser, besparelser og reguleringer samt det anlægsprogram, der fremgår af forliget.

Skatteindtægterne er i budgetforslaget beregnet på baggrund af statsgaranti af skatter og tilskud ud fra følgende skattesatser:

· Udskrivningsprocent: 25,8%.

· Grundskyldspromille: 21,29‰

· Grundskyldspromille på produktionsjord: 6,49‰

· Dækningsafgift på stats- og offentlige ejendomme: 10,645‰

· Dækningsafgift af forskelsværdier: 7,75‰

· Dækningsafgift på forretningsejendomme: 0,00 ‰

Beregningen af kirkens budget er sket med udgangspunkt i en uændret kirkeskat på 0,95%.

Der er i budgetforliget et skattefinansieret anlægsbudget på netto 68,0 mio. kr.

Kommunens gæld nedbringes med 21 mio. kr. årligt. Der er ikke forudsat ny låneoptagelse.

Budgettet indeholder en servicevækst på -0,55%

Økonomi:

Hovedoversigt, bevillingsoversigt samt takstoversigt i overensstemmelse med budgetforliget er vedhæftet som bilag.

Høring:

I bilaget til sagsfremstillingen fremgår samtlige høringssvar.

Der henvises til bilaget for Ældrerådets- og Handicaprådets høringssvar.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget d. 7. september (1. behandling)
Byrådet d. 14. september (1. behandling)
Byrådet d. 5. oktober (2. behandling)

Beslutning:

Økonomiudvalget den 6. september 2015
Økonomiudvalget indstiller, at budgetforliget bliver budgetforslag til Byrådets 1. behandling.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Byrådet den 14. september 2015
Godkendt at forslaget oversendes til budgettets 2. behandling.

Fraværende: Flemming Worsøe, Ove Andersen og Niels Bebe

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 6. september 2015 kl. 14:00
Byrådet 14. september 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 6. september 2015 kl. 14:00

Økonomiudvalget den 6. september 2015
Økonomiudvalget indstiller, at budgetforliget bliver budgetforslag til Byrådets 1. behandling.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Bilag:

252. Styrelsesvedtægt for Middelfart Kommune - 2. behandling
Sagsnr.: 2015-008579
Sagsbehandler: Hanne Thouber

Præsentation:

Byrådet vedtager selv sin styrelsesvedtægt, og vedtægten - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet.

Forvaltningen foreslår:

 • at det oversendte forslag fra 1. behandling i Byrådet bliver godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Det er besluttet, at Ydelseskontoret overføres fra Social- og Sundhedsforvaltningen til Jobcentret, og at ændringen af den administrative organisation sker pr. 1. september 2015.

Som følge heraf skal der ske en tilpasning af den politiske organisation - og dermed Styrelsesvedtægten for Middelfart Kommune. Der er samtidig foretaget enkelte mindre ændringer af styrelsesvedtægten.

Forslaget indebærer følgende ændringer:

 • Ad § 11, stk. 5: Tilføjet følgende opgave under Økonomiudvalgets opgaveportefølje: "Beredskab".
 • Ad § 11, stk. 8: Krav om kommunal kvalitetskontrakt og kommunal udbudsstrategi er bortfaldet, hvorfor bestemmelse herom er fjernet.
 • Ad § 14, stk. 2: Tilføjet ordet "indsats" først i bestemmelsen, og tilføjet opgaver overflyttet til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget fra Social-og Sundhedsudvalget, nemlig: "Sociale pensioner" og "enkeltydelser i henhold til aktivloven".
 • Ad § 14, stk. 3: Det Lokale Beskæftigelsesudvalg er nedlagt, hvorfor opgaven er fjernet fra Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets opgaveportefølje.
 • Ad § 16, stk. 2: Tilføjet ordet "trivsel" i bestemmelsen, så formuleringen lyder: "forebyggende sundheds- og trivselsforanstaltninger for børn og unge".
 • Ad § 18, stk. 3: Opgaven om "råstoffer" er overflyttet til regionen, hvorfor opgaven er fjernet fra Miljø- og Energiudvalgets opgaveportefølje. Opgave om affaldshåndtering er præciseret således: "Drift af Affald og Genbrug". Opgave om renovationsvæsen er præciseret således: "Myndighedsopgaver på affaldsområdet".
 • Ad § 19, stk. 2: Opgaven om "sociale pensioner" er overflyttet til Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, og der er tilføjet præcisering vedr. økonomiske ydelser, nemlig: "økonomiske ydelser i henhold til serviceloven". Herudover er tilføjet følgende opgaver: "Pas", "kørekort", "prøvelse af vielsesbetingelser på borgmesterens vegne" og "folkeregister". Endelig er tilføjet ordet "rehabilitering", nemlig: "sundhed, genoptræning og rehabilitering".
 • Ad § 19, stk. 3: Følgende opgaver er tilføjet: "rådgivning og vejledning i forhold til de opgaver, som varetages af Udbetaling Danmark" og "samarbejde med Socialtilsyn Syd om tilsyn med kommunale dag- og døgntilbud indenfor udvalgets område".
 • Ad § 22: Vedtægten træder i kraft pr. 1. oktober 2015.

Forslaget træder i kraft pr. 1. oktober 2015.

Forslag til styrelsesvedtægt - samt eventuelle vedtægtsændringer - skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Byrådet skal underrette Tilsynsmyndigheden om den vedtagne styrelsesvedtægt og eventuelle ændringer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Handicaprådet og Ældrerådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget: 31/8 2015
Byrådet - 1. behandling: 7. september 2015
Byrådet - 2. behandling: 14. september 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 7. september 2015
Oversendes til Byrådets 2. behandling den 14. september 2015.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen og Paw Nielsen

Byrådet den 14. september 2015
Godkendt.

Fraværende: Flemming Worsøe, Ove Andersen og Niels Bebe

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00
Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00
Byrådet 14. september 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 31. august 2015 kl. 12:00

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.

Byrådet 7. september 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget den 31. august 2015
Indstilles til godkendelse.

Byrådet den 7. september 2015
Oversendes til Byrådets 2. behandling den 14. september 2015.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen og Paw Nielsen

Bilag:

LUKKEDE SAGER