Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Byrådet møde den 5. januar 2015

Møde:
Byrådet
Mødetid:
5. januar 2015 kl. 17:00
Tilstede:
Kaj Johansen
Morten Weiss-Pedersen
Regitze Tilma
Kaj Piilgaard Nielsen
Jonathan Roed Kirkedal
Anton C. Petersen
Anni B. Tyrrestrup
Mikkel Dragmose-Hansen
Lars Vigsø
John Kruse
Niels Bebe
Peter Storm
Jens Backer Mogensen
Ove Andersen
Nicoline Damkjær
Agnete Damkjær
Kim Lund
Allan Buch
Johannes Lundsfryd Jensen
Steen Dahlstrøm
Bo Juul Nielsen
Christian Martins Kromann
Flemming Worsøe
Paw Nielsen
Fraværende:
Svend-Aage Nielsen

ÅBNE SAGER

150. Endelig vedtagelse af lokalplan 156 og kommuneplantillæg nr. 3 for nyt bycenter med rådhus i Middelfart
Sagsnr.: 2014-012728
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Forslag til lokalplan 156 og kommuneplantillæg nr. 3 for nyt bycenter med rådhus i Middelfart ønskes endelig vedtaget.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslaget til lokalplan 156 og kommuneplantillæg vedtages endeligt med de ændringsforslag, der fremgår af vedhæftede notat.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet fremlagde primo 2014 et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nyt butiks-, bolig- og rådhusbyggeri på den eksisterende rådhusgrund i Middelfart. Der er siden afholdt en projektkonkurrence og i efteråret 2014 valgte man et byggeprojekt for området tegnet af Henning Larsen Architects. Det valgte projekt afveg imidlertid på en række punkter fra det fremlagte forslag. Byrådet besluttede derfor den 3. november 2014, at sende et tilrettet lokalplanforslag og kommuneplantillæg i supplerende 4 ugers høring for at imødekomme Byrådets ønske om realisering af byggeprojektet.

I den første offentligheds periode indkom der 20 høringssvar, mens der i den supplerende høring indkom 11 svar.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag A og B
 

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningens bemærkninger til de enkelte høringssvar kan ses i vedhæftede bilag C.

I forbindelse med detailprojekteringen af byggeriet sker der løbende tilretninger og det har givet anledning til ønske om mindre justeringer af det lokalplanforslag, der var fremlagt i supplerende høring.

Udover de ændringsforslag, der har været fremlagt i supplerende høring foreslås følgende ændringer:
 • Gangforbindelsen mellem Østergade og Havnefronten anbefales optaget som offentlig sti (§ 5 pkt. 4).
 • Det præciseres at bebyggelsen mod Havnegade skal fremstå i varierende etager og at etagantallet skal aftage fra øst mod vest. (§ 7 pkt. 5)
 • Det sikres, at området mellem Havnegade 3 og den nye bebyggelse ikke anvendes til teknik- og affaldsskure o.lign (§ 7 pkt. 10)
 • Der åbnes mulighed for pudsede facader i tråd med øvrig bebyggelse i Østergade (§ 8 pkt. 2)
 • Byggefeltet justeres således at den visuelle forbindelse mellem Østergade og Havnefronten ikke brydes af en bygningsdel. (Kortbilag 2)
 • Illustrationsplanen justeres i overensstemmelse med tilretningen af byggefeltet. (kortbilag 3)
I bilag D er alle de ønskede ændringsforslag til det oprindelige lokalplanforslag beskrevet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er blevet hørt i forbindelse med de offentlige høringer af planforslagene. Se bilag C. Handicaprådet vil blive inddraget i detailprojekteringen..

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er blevet hørt i forbindelse med de offentlige høringer af planforslagene. Se bilag C.

Behandlingsplan:
Teknisk udvalg: 5. januar 2015
Økonomiudvalget: 5. januar 2015
Byrådet: 5. januar 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 5. januar 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 5. januar 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 5. januar 2015
For godkendelse stemmer 23.
Paw Nielsen (Ø) stemmer hverken for eller imod.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 5. januar 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 5. januar 2015 kl. 14:00
Byrådet 5. januar 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 5. januar 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget 5. januar 2015 kl. 14:00

Teknisk Udvalg den 5. januar 2015
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget den 5. januar 2015
Anbefales godkendt.

Bilag:

151. Fælles redningsberedsskab i Trekantområdet
Sagsnr.: 2013-005796
Sagsbehandler: Claus Lund

Præsentation:

Kommunaldirektøren indstiller til Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at Middelfart Kommune er sindet, at deltage i et fælles beredskab mellem kommunerne Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle på følgende nærmere anførte forudsætninger:

at:

    0.  Der dannes et fælleskommunalt selskab (§ 60 Selskab) og selskabet navngives: 
         ”Trekantområdets Brandvæsen”

    1.  Ansættelse af beredskabsdirektør for det nye selskab sker i forlængelse af nærværende
         principbeslutning.

    2a  Den fysiske placering af den overordnede ledelse og administration bliver i Vejle
         Kommune

    2b  Den fysiske placering af vagtcentral med tilhørerende operative funktioner bliver
         i Fredericia Kommune.

    3.  Der indgås en administrationsaftale med Vejle Kommune om økonomi, 
        jura, IT, forsikringer, udbud, kommunikation samt løn og personalejuridiske 
        funktioner.

    4.  Beredskabscenter Gudsø indskydes i det nye selskab.

    5.  Den fysiske placering af en række understøttende funktioner til det operative beredskab 
        overlades til det nye selskabs ledelse at beslutte, herunder at overveje om opgaven 
        bedst varetages af selskabet eller om opgaven vil kunne være egnet til at blive udbudt.

    6.  Spørgsmålet vedrørende det supplerende frivillige beredskab afgøres af den fremtidige 
        ledelse, når der foreligger en ny risikobaserede dimensionering og under 
        hensyntagen til de medvirkende kommuners ønsker og traditioner, herunder geografiske
        traditioner.

    7.  Selskabet som udgangspunkt udelukkende varetager beredskabsopgaver, dvs. opgaver
        hjemmehørende under beredskabsloven, dernæst kan selskabet ud fra egen 
        forretningsplan afgøre, hvilke sideaktiviteter der kan tilbydes de deltagende kommuner. 
        De sideaktiviteter, som selskabet tilbyder, tilbydes overfor alle de deltagende kommuner.

    8.  Den fysiske placering af den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn og 
        beredskabsplanlægning sker i de enkelte deltagerkommuner og kommunerne 
        stiller efter nærmere aftale med det nye selskab en arbejdsplads til rådighed for denne 
        funktion.

    9.  Beredskabskommissionens sammensætning med medlemmer fra deltagerkommunerne 
        fordeles på følgende måde: Vejle 3 medlemmer, Kolding 3 medlemmer, 
        Fredericia 2 medlemmer, Middelfart 2 medlemmer, Billund 2 medlemmer og Vejen 2
        medlemmer. Borgmestrene er jf. Beredskabsloven selvskrevne medlemmer. 
        Herudover skal de frivillige have en plads i beredskabskommissionen med 
        observatørstatus og politimyndigheden indgår i henhold til lovgivningen. 
        Herudover etableres der en bestyrelse for selskabet bestående af 
        deltagerkommunernes borgmestre. Valg til formandspost og 
        næstformandspost i beredskabskommission og bestyrelse sker hvert
        fjerde år umiddelbart i forlængelse af et kommunalvalgs afholdelse. 

    10.
Ejerandel fastsættes i forhold til de indskudte aktiver. Udgiftsfordelingen 
         tager udgangspunkt i en model, hvor der er sammenhæng mellem ejerforhold og 
         byrdefordelingen af de årlige driftsbudgetter. I fase 2 fastsættes byrdefordelingen 
         efter indbyggertal, dog efter nærmere forhandling. Den detaljerede fordeling 
         godkendes endeligt af borgmesterkredsen efter indstilling fra kommunernes 
         økonomichefer.

    11. Værdiansættelser og apportindskud foretages af revisionen efter 
         gældende regnskabsprincipper. Revisionen udarbejder tillige åbningsbalancen.

    12. Ejendomme, faste installationer og materiel apportindskydes som det helt 
         klare udgangspunkt efter en værdiansættelse med en model for afskrivninger og 
         forrentning, der sikre selskabet midler til udskiftning af materiel.

    13. Vilkår for udtræden besluttes af beredskabskommissionen i forhold til om det skal
         ske ved udtagelse af egne indskudt og nedskrevne aktiver eller om det 
         skal ske ved udbetaling/indbetaling af penge.

    14. Det beredskabsmæssige serviceniveau på baggrund af en ny fælles risikobaseret
         dimensionering indenfor rammerne af det nye selskab, hvor redningsberedskabets 
         forebyggende og afhjælpende indsats fastlægges med udgangspunkt i den enkelte 
         kommunes risikoprofil.

    15. Sagen forelægges alle høringsberettigede fora.

    16. Sagen forelægges deltagerkommunerne igen, når alle dokumenter foreligger i 
         endeligt udkast

    17. Sagen i øvrigt godkendes, under forudsætning af, at de af kommunerne 
         aftalte vilkår for selskabets etablering m.v. tiltrædes af de øvrige deltagerkommuner 
         og statsforvaltningen, herunder modellen med en bestyrelse for selskabet.

    18. Selskabets stiftelsesomkostninger afholdes af selskabet.

Forvaltningen foreslår:

 • At indstillingen tiltrædes.

Sagsbeskrivelse:

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne senest den 1. januar 2016 skal have etableret op mod og maksimalt 20 beredskabsenheder organiseret i tværkommunale samarbejder. Det betyder i praksis, at antallet af beredskaber reduceres fra 86 til maksimalt 20 i Danmark.

Dannelsen af de fælles beredskaber skal ske indenfor den nuværende beredskabslovs rammer. Kommunerne skal dermed selv medvirke til, at der indgås de relevante aftaler om etablering af en række fælleskommunale selskaber i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 60 jf. beredskabslovens § 10, stk. 3.

Det er en del af aftalen mellem KL og regeringen, at kommunerne under et bliver reduceret med 50 mio. kr. i 2015 og med 75 mio. kr. i 2016, som bliver taget i bloktilskuddet. Derudover er det forudsat i aftalen, at der kan frigøres 100 mio. kr. i kommunerne til omprioriteringer i kommunerne. Begge dele udmøntes af selskabet.

Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner har drøftet muligheden for et fælles beredskab. Disse drøftelser har ført til, at der nu er klarhed over, at en forudsætning for etableringen af et sådant kommunalt fællesskab på beredskabsområdet betyder, at der skal være enighed mellem kommunerne om en række spørgsmål, ligesom en række spørgsmål bør overlades til den fremtidige ledelse i selskabet.

Af væsentlige spørgsmål, der skal tages stilling til som forudsætning for etablering af et fælles beredskab bestående af Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner er følgende:

     0.  Der dannes et fælleskommunalt selskab (§ 60 Selskab) og selskabet navngives.
    1.   
Ansættelse af beredskabsdirektør for det nye fælles beredskab.
    2a  
Fysisk placering af den overordnede ledelse og administration
    2b   Fysisk placering af vagtcentral med tilhørerende operative funktioner.
    3.   En administrationsaftale med en af deltagerkommunerne om økonomi, jura, IT, 
          forsikringer, udbud, kommunikation samt løn og personalejuridiske funktioner.
 
    4.   Hvorvidt det nye selskab skal have et uddannelsescenter på Beredskabscenter Gudsø.
    5.   Den fysiske placering af en række understøttende funktioner til det operative 
          beredskab.
    6.   
Hvordan det supplerende frivillige beredskab skal se ud i fremtiden. 
    7.   Hvilke sideaktiviteter, altså opgaver, som ligger ud over den beredskabsmæssige 
          kerneopgave, selskabet skal kunne løse fremover.
 
    8.   Fysisk placering af den brandtekniske byggesagsbehandling, brandsyn og 
          beredskabsplanlægning.
 
    9.   Beredskabskommissionens sammensætning og eventuel nedsættelse af bestyrelse, 
          samt model for varetagelse af henholdsvis formandspost og næstformandspost i
          beredskabskommission og bestyrelse.
    10.  Grundlaget for den fremtidige udgiftsfordeling samt fremtidige økonomiske 
          udviklingspotentialer.
    11.  
Værdiansættelser og apportindskud. 
    12.  Ejendomme, faste installationer og materiel.
    13.  
Vilkår for udtræden. 
    14.  Det beredskabsmæssige serviceniveau på baggrund af en ny fælles risikobaseret 
          dimensionering indenfor rammerne af det nye selskab, hvor redningsberedskabets 
          forebyggende og afhjælpende indsats fastlægges med udgangspunkt i den 
          enkelte kommunes risikoprofil.
 

     Bilag 1 – Beredskabsbeslutninger: Notat fra konsulentgruppen (Direktionssekretær, 
                  Kolding kommune, Chefjurist, Fredericia, Stabschef, Teknik & Miljø, Vejle) – 
                  Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab – 
                  emner til politisk stillingtagen.
  

Af hensyn til en sikring af, at beredskabet i alle kommuner fungerer under etableringen af et fælles beredskab vil selve etableringen skulle foregå i to faser. De to faser er følgende: 
 • I Fase 1 nedsættes en ny beredskabskommission og der ansættes en overordnet ledelse af det nye selskab. I denne fase skal den nye beredskabskommission udarbejde en ny fælles risikobaseret dimensionering, der skal godkendes i deltagerkommunerne. Der sker en samling af nuværende vagtcentraler i en vagtcentral, for de kommuner, der har en sådan. For de kommuner der har ekstern vagtcentral (Falck) kan forhandlinger om hjemtagelse af opgaven påbegyndes umiddelbart efter etablering af nyt selskab, men ellers sker der ingen væsentlig ændring i nuværende forhold. Deltagerkommunerne bevarer således deres nuværende dimensionering og der sker ikke i denne fase ændringer i antal stationer eller deres status. Dette er i stil med situationen ved kommunalreformen i 2007. Fase 1 forventes gennemført på ca. 1 år og indfrier ikke det fulde økonomiske potentiale.

  Fase 2, der er en udviklings- og stabiliseringsfase, vil den nye fælles risikobaserede dimensionering blive færdiggjort. Det er i denne fase, at der vil ske ændringer af den nuværende fysiske placering af de enkelte kommuners beredskaber og antallet af medarbejdere vil blive tilpasset det nye selskabs behov. I denne fase skal det fulde økonomiske potentiale effektueres og deltagerkommunerne vil blive tilbudt det serviceniveau, der er nødvendigt i.f.t den risikobaserede dimensionering. Det er tillige i denne fase at der vil være mulighed for at indgå aftaler om selskabets løsning af andre opgaver for deltagerkommunerne. Denne fase forventes afsluttet i løbet af 2 – 3 år.

Økonomi:

De økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune, er beskrevet i bilag 2 - notat "Økonomiaftalens virkning for Middelfart".

Forvaltningens bemærkninger:

 • Det bemærkes, at den nye beredskabskommission efter beredskabslovens § 9, stk. 4 kan træffe beslutning om, at der ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse jf. § 16 a i lov om kommunernes styrelse for beredskabskommissionens medlemmer.
 • Modellen med en selskabsbestyrelse bestående af de deltagende kommuners borgmestre og honorar til en sådan bestyrelse har været undersøgt af embedsmandsgruppen og konklusionen er, at modellen med en selvstændig selskabsbestyrelse, under den nye fælles beredskabskommission, kan forventes godkendt af Statsforvaltningen. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til de foreslåede honorar for den nye selskabsbestyrelse.
 • For at sikre den nye beredskabsdirektør et klart og tydeligt samspil med såvel Beredskabskommission som bestyrelse, skal formand og næstformand i såvel Beredskabskommission og bestyrelse være identiske.

Handicapaspekter:

Ingen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen.

Høring af Ældrerådet:

Behandlingsplan:
Beredskabskommissionen - 11. december 2014
Økonomiudvalget - 15. december 2014
Byrådet - 5. januar 2015

Beslutning:

Beredskabskommissionen den 11. december 2014
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 15. december 2014
Anbefales godkendt.
Niels Bebe deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 5. januar 2015
Godkendt.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Behandlingsplan

Beredskabskommissionen 11. december 2014 kl. 08:00
Økonomiudvalget 15. december 2014 kl. 15:00
Byrådet 5. januar 2015 kl. 17:00

Beredskabskommissionen 11. december 2014 kl. 08:00

Beredskabskommissionen den 11. december 2014
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget 15. december 2014 kl. 15:00

Beredskabskommissionen den 11. december 2014
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 15. december 2014
Anbefales godkendt.
Niels Bebe deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Bilag:

152. Indledende høring i forbindelse med VVM-undersøgelse for den nye jernbane over Vestfyn
Sagsnr.: 2014-014580
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I forbindelse med VVM-redegørelsen der skal udarbejdes for den nye jernbaneforbindelse over Vestfyn, er der i den indledende fase mulighed for, at borgere, trafikanter og andre interessenter kan komme med idéer, forslag og kommentarer til projektet.

Eventuelle bemærkninger skal indsendes til Vejdirektoratet senest mandag den 5. januar 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At det vedhæftede forslag til brev til Vejdirektoratet godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse for ny jernbane over Vestfyn, er der i den indledende fase mulighed for, at komme med forslag og synspunkter vedrørende:

 • alternative løsninger
 • særlige forhold i omgivelserne, man skal være opmærksom på
 • hvordan man kan begrænse eventuelle genevirkninger for omgivelserne
 • eller andet, som kan være relevant for undersøgelse

Bemærkninger til ovenstående skal indsendes senest mandag den 5. januar 2015, hvorefter de vil indgå i det videre arbejde med VVM-undersøgelsen. Når der er vurderet på de enkelte forslag sammenfattes undersøgelsen i en VVM-redegørelse. Middelfart Kommune har anmodet om udsættelse på høringsfristen til den 8. januar 2015. Det har Vejdirektoratet accepteret.  

Når VVM-redegørelsen foreligger, vil der igen være en offentlig høring, hvor der er mulighed for at bedømme og kommentere. Denne høring forventes at finde sted i foråret 2016. 

Forvaltningen har udarbejdet udkast til brev til den indledende fase af VVM-undersøgelsen, hvor Middelfart Kommune stiller sig til rådighed med viden og kendskab til lokale forhold samt gør opmærksom på hvilke konsekvenser en  sydlig løsning for jernbanen vil have for erhvervsområdet ved Ejby. 

Desuden gør forvaltningen opmærksom på, at der bør tages højde for en eventuel tredje lillebæltsforbindelse ved undersøgelse af en nordlig og sydlig løsning for jernbanen. 
 

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er blevet gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg den 5. januar 2015
Økonomiudvalget den 5. januar 2015
Byrådet den 5. januar 2015

Beslutning:

Teknisk Udvalg den 5. januar 2015
Udvalget indstiller, at høringssvaret godkendes. Naturgasledningen nævnes, og ønske om en hurtig afklaring bliver nævnt som afslutning.

Økonomiudvalget den 5. januar 2015
Anbefales godkendt.

Byrådet den 5. januar 2015
Godkendt.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 5. januar 2015 kl. 14:00
Økonomiudvalget 5. januar 2015 kl. 14:00
Byrådet 5. januar 2015 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 5. januar 2015 kl. 14:00

Udvalget indstiller, at høringssvaret godkendes. Naturgasledningen nævnes, og ønske om en hurtig afklaring bliver nævnt som afslutning.

Økonomiudvalget 5. januar 2015 kl. 14:00

Teknisk Udvalg den 5. januar 2015
Udvalget indstiller, at høringssvaret godkendes. Naturgasledningen nævnes, og ønske om en hurtig afklaring bliver nævnt som afslutning.

Økonomiudvalget den 5. januar 2015
Anbefales godkendt.

Bilag:

153. Renovering af Østre Hougvej kollegiet Godkendelse af skema A
Sagsnr.: 2013-013233
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

I 2013 fremsendte boligselskabet Civica en ansøgning efter aftale med Middelfart Kommune til Landsbyggefonden. Ansøgningen var et ønske om at få Landsbyggefondens støtte til genopretning og udbedring af det almene byggeri i afdeling 127 Østre Hougvej Kollegiet. Tilsagn fra Landsbyggefonden foreligger nu, hvorfor Civica har fremsendt projektet (skema A) til godkendelse hos Byrådet.

Forvaltningen foreslår:

at skema A godkendes
at der bevilges 100.000 kr. som led i kapitaltilførelse til helhedsplanen
at Middelfart Kommune yder kommunalgaranti på de støttede og ustøttede lån i helhedsplanen

Sagsbeskrivelse:

Østre Hougvej Kollegiet i Middelfart fremstår i dag, som en nedslidt bygning og med en indretning, som ikke er tidssvarende. Kollegiet har stadig og har haft gennem en årrække et dårligt image grundet en uheldig beboersammensætning. Dette har skabt en dårlig spiral med lejeledighed og deraf økonomiske tab for afdelingen.

Boligselskabet Civica har derfor ansøgt Landsbyggefonden om en genopretning af afdelingen. Landsbyggefonden har nu godkendt en skitseplan for genopretningen af afdelingen. Ligeledes har Middelfart Kommune i december 2013 tilkendegivet overfor Landsbyggefonden, at en genopretning af Østre Hougvej kollegiet vil være ønskeligt.
 
Planen er vedtaget af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde d. 21. oktober 2014.

Dette indebærer, at Østre Hougvej ombygges og gennemrenoveres indenfor rammerne af den eksisterende bygningsmasse. Det vil betyde, at det samlede antal boliger reduceres fra 38 til 32 ungdomsboliger. Boligerne bliver en blanding af 1 og 2 rums boliger. 9 et-rumsboliger for sikre billige boliger, og 23 to-rums boliger for at imødekomme krav om større boligforhold (6 af de 23 boliger er tilgængelighedsboliger).

Landsbyggefonden har udmeldt en økonomisk skitse for den samlede plan. Udgangspunktet er at sikre, at huslejen i afdelingen fortsat holdes på et niveau, hvor ungdomsboligerne kan lejes ud.
Finansieringselementer omfatter bl.a. løbende husleje fra Landsbyggefonden, tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond til løbende ydelsesstøtte, boligselskabets egen trækningsret hos Landsbyggefonden samt kapitaltilførelse via 1/5-ordningen. 

Den samlede skitse indebærer, at huslejen for den enkelte bolig stiger med ca. 3,5% svarende til en gennemsnitlig årlig kvm leje fra 836 kr. til 865 kr. Det vil betyde, at efter renoveringen ligger huselejerne mellem 2.921 kr (39,3 kvm) og 3.902 kr. (56,1 kvm).

Helhedsplanen for genopretningen af Østre Hougvej Kollegiet indebærer følgende forventet finansiering

Det samlede projekt er i dag opgjort til    tkr. 28.355
herfra går
Kapitaltilførsel                                     tkr.     500
Civicas brug af egen trækningsret           tkr.   2.500
                                                             25.355
Dette finansieres med
Støttede lån                                        tkr. 17.977
Ustøttede lån                                       tkr.  7.378

Ydelse på ovenstående lån støttes af CIVICAs dispositionsfond med et årligt beløb på tkr. 207,ligesom der er bevilget årlig støtte til huslejen fra LBF på tkr. 584.

Byggestart forventes fysisk på byggepladsen ultimo 2015

Økonomi:

Garanti for realkreditlån
Til finansieringen af planen forventes der optaget ustøttede lån for ca. 7 mio. kr  samt støttede lån for ca. 18. mio. kr.. Middelfart Kommune  skal garantere for den del af finansieringen, som overstiger den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Kommunens garanti ansættes, indtil det endelige garantikrav oplyses af långiver (realkreditinstituttet) til hele lånets beløb, og herefter opgøres garantien til det oplyste beløb. Det præcise omfang af Middelfart Kommunes garanti fatsættes først, når byggeriet står færdigt. Garantien påvirker ikke kommunens låneramme.

Kapitaltilførelse
Der forudsættes en kapitaltilførelse til afdelingen på 500.000 kr. Kommunen, boligorganisationen og realkreditinstitutet bidrgaer med hver 1/5 og Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Kommunes bidrag udgør således 100.000 kr..
Kapitaltilførelse forventes gennemført i 2016 og forslås at indgå i bugdet 2016.

Forvaltningens bemærkninger:

For at helhedsplanen skal kunne gennemføres skal Middelfart Kommune stille garanti samt stille med kapitaltilførelse.

Handicapaspekter:

Landsbyggefonden har som betingelse for at imødekomme ansøgningen om genopretning af Østre Hougvejkollegiet haft krav om tilgængelighedsboliger.

Høring af Handicaprådet:

Der er ikke foretaget høring af handicaprådet.

Høring af Ældrerådet:

Der er ikke foretaget høring af handicaprådet.

Behandlingsplan
Økonomiudvalgsmøde d. 15. december 2014
Byrådsmøde d. 5. januar 2015

Beslutning:

Økonomiudvalget den 15. december 2014
Indstilles til godkendelse.
Niels Bebe deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 5. januar 2015
Godkendt.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Behandlingsplan

Økonomiudvalget 15. december 2014 kl. 15:00
Byrådet 5. januar 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. december 2014 kl. 15:00

Økonomiudvalget den 15. december 2014
Indstilles til godkendelse.
Niels Bebe deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

154. EUD 10.
Sagsnr.: 2013-011761
Sagsbehandler: Pia Werborg

Præsentation:

Fredericia og Middelfart Kommuner har i fællesskab udarbejdet en model for EUD 10. Et obligatorisk 10. klassetilbud
målrettet de elever, som er interesseret i en erhvervsuddannelse og/eller de elever, som ikke har opnået 2 i karaktergennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens prøver

Forvaltningen foreslår:

 • At EUD 10 modellen på tværs af Fredericia og Middelfart kommuner godkendes

Sagsbeskrivelse:

I henhold til erhvervsuddannelsesreformen, så er kommunerne forpligtede til at udbyde EUD10. EUD10 er målrettet de elever, som er interesseret i en erhvervsuddannelse og/eller de elever, som ikke har opnået 2 i karaktergennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens prøver. EUD10 består af en obligatorisk del, en valgfri del og 6 ugers obligatorisk brobygning. Der er krav om, at 30 % af tiden skal anvendes på en erhvervsskole, inklusiv brobygning. Kommunen skal indgå en overenskomst med en erhvervsskole om opgaven.

Fokus

 • Et 10. skoleår som er målrettet elever, der ikke er uddannelsesparate og elever der har interesse i at fortsætte på en erhvervsuddannelse. Skoleåret er koordineret og parallellagt på tværs af 10´ende i Fredericia og 10´eren i Middelfart.

Mål

 • Eleverne skal opnå et bredt og konkret kendskab til erhvervsuddannelserne.
 • Eleverne skal blive uddannelsesparate – fagligt, personligt og socialt.
 • Eleverne skal blive valgparate og opleve overgangen til en erhvervsuddannelse som et meningsfuldt valg som de er motiveret for.
 • Udvikling af en fælles læseplan på tværs af 10. klassecentre og erhvervs-uddannelser.
 • Eleverne skal kunne samarbejde på tværs af bæltet i den obligatoriske selvvalgte opgave.
 • Eleverne skal have et socialt og personligt tilhørsforhold til det 10. klasse center som de går på.

 Aktiviteter

 • 6 ugers obligatorisk brobygning.
 • Valgfag, som består af obligatoriske elementer, og som alle introducerer til erhvervsuddannelsesområdet.
 • Obligatoriske fag med særligt fokus på dansk og matematik.
 • Sociale aktiviteter med resten af 10. klasse centret.
 • Den obligatoriske selvvalgte opgave.
 • Erhvervspraktik og virksomhedsforlagt undervisning.

 Struktur

 • EUD 10 udbydes på begge 10. klasse centre og varigheden er et helt skoleår.
 • Skoleåret kører efter et koordineret skema, hvor eleverne er på egen skole 3 dage om uge og på en erhvervsskole 2 dage om ugen.
 • 20 uger foregår på eget 10. klassecenter med obligatorisk undervisning.
 • De 6 ugers obligatorisk brobygning foregår samtidig og er koordineret på tværs af de to 10. klasse centre.
 • De 14 ugers valgfrie foregår samtidig og er koordineret på tværs af de to 10. klasse centre.
 • Arbejdet med den obligatorisk selvvalgte opgave foregår samtidig og eleverne har mulighed for at samarbejde på tværs af de to 10. klasse centre.

Det videre forløb

 • Når EUD 10 aftalen er på plads og der er lavet overenskomst med en eller flere erhvervsskoler nedsættes der en arbejdsgruppe med repræsentation fra begge 10. klasse centre og fra erhvervsskolerne. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til fælles læseplan samt til metoder og særlige indsatser. Vejledere fra UU-Lillebælt inddrages i arbejdet ad hoc.

 

Økonomi:

Der kalkuleres med 50 elever på EUD10 - 30 fra Fredericia kommune og 20 fra Middelfart kommune.

I forhold til at indgå overenskomst med en erhvervsskole, vurderes, at den mest fleksible økonomimodel vil være at aftale en pris pr. uge pr. elev. Det giver mulighed for at tilbuddet løbende kan tilpasse antallet af uger på erhvervsskolen, dog minimum 30 %. Samtidig tager det også højde for, hvis elever stopper eller nye elever kommer til.

Prismodellen er derfor: 40 skoleuger  / 40.000,- kr. = 1.000,- kr. pr. uge. Som det er illustreret i bilag 2, så er eleven 2 dage på en erhvervsskole og 3 dage på det kommunale 10. klassecenter. Det betyder at erhvervsskolen tildeles 400,- kr. pr. elev pr. uge. Undtaget er brobygningsugerne, da erhvervsskolerne modtager stats-taxameter i disse uger (6 uger i alt).

Forvaltningens bemærkninger:

Procesplan

Der arbejdes ud fra denne procesplan.: 

Oktober 2014:            De 2 kommuner tager stilling til forslaget.

November 2014:         Der indgås overenskomst med en erhvervsuddannelse

December 2014:         Der udarbejdes informationsmateriale til elever og forældre og

                               UU-Lillebælt begynder at kontakte potentielle elever.

Elevantal til EUD 10
Det er svært at fastlægge et præcist overslag, da det er et helt nyt tilbud. I arbejdsgruppen vurderer vi, at der på tværs af de to kommuner, årligt vil være minimum 100 elever, som er i målgruppen til EUD 10. Arbejdsgruppen vurderer, at det er realistisk at 50 elever i alt pr. år vil vælge tilbuddet. Det forudsætter at kommunerne er klar med information om tilbuddet i god tid, senest december 2014, og at det er et attraktivt tilbud.


Overenskomst med en erhvervsskole
Arbejdsgruppen anbefaler, at de to kommuner indgår overenskomst om opgaven med EUC Lillebælt. Det er den erhvervsskole med størst volumen, værkstedsfaciliteter og flest erhvervsindgange. Det skal i overenskomsten fastsættes, at EUC Lillebælt skal indgå et partnerskab med erhvervsskoler som udbyder hovedområderne Kontor, handel og Forretningsservice, Omsorg, sundhed og Pædagogik og Fødevarer, jordbrug og Oplevelser om opgaven, således at disse erhvervsindgange også er en del af EUD 10.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke forpligtet.

Behandlingsplan:
Skoleudvalget den 2. december 2014
Økonomiudvalget den 15. december 2014
Byrådet den 5. januar 2015

Beslutning:

Skoleudvalget den 2. december 2014:
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 15. december 2014
Anbefales godkendt.
Niels Bebe deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 5. januar 2015
Godkendt.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Behandlingsplan

Skoleudvalget 2. december 2014 kl. 14:30
Økonomiudvalget 15. december 2014 kl. 15:00
Byrådet 5. januar 2015 kl. 17:00

Skoleudvalget 2. december 2014 kl. 14:30

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget 15. december 2014 kl. 15:00

Beslutning Skoleudvalget den 2. december 2014:
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 15. december 2014
Anbefales godkendt.
Niels Bebe deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

155. Godkendelse af kvalitetsstandard for indsatser efter Servicelovens § 107 og § 108
Sagsnr.: 2014-014236
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for indsatser efter Servicelovens § 107 og § 108 – midlertidige og længerevarende botilbud.

Kvalitetsstandarden beskriver, hvilken service man som borger kan forvente på et område. Formålet med denne kvalitetsstandard for støtte efter servicelovens § 107 eller § 108 er at skabe et ensartet niveau for alle Middelfart Kommunes borgere, der modtager støtte efter disse paragraffer. Det gælder både i og udenfor Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 • At kvalitetsstandarden for indsatser efter Servicelovens § 107 og §108 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring  på handicap- og psykiatriområdet. 

Det overordnede formål hermed er at sikre, at indsatserne tager udgangspunkt i borgernes udviklingsperspektiver med øget fokus på den enkeltes kompetencer til at mestre og være mest mulig selvhjulpen i dagligdagen og livet.  Det gøres blandt andet ved at arbejde med en mere systematisk sagsbehandling, hvor der for alle borgere formuleres mål, som følges op med aftalte intervaller.

Kvalitetsprojektet har udmøntet sig i en kvalitetstandard for § 85 støtten med afsæt i ”strategien for fremtidens velfærd”, som blev godkendt i januar 2014. Den overordnede indsats hviler på en rehabiliterende/habiliterende tilgang, med afsæt i borgerens funktionsniveau, behov  og ønsker. Støtten udmåles efter voksenudredningsmetoden (VUM).

Kvalitetsstandarden for § 107 og § 108 tager afsæt i samme strategi og principper. Herved skabes der en rød tråd ved en glidende overgang mellem støtten i eget hjem og støtten i et botilbud, hvor det er borgerens støttebehov og funktionsniveau, som fastlægger tildelingen af støtte.

Kvalitetsstandarden gælder for alle Middelfart Kommunes borgere, uanset om de bor i Middelfart eller på et midlertidigt eller længerevarende botilbud uden for kommunen.

Kvalitetsstandarden er derfor et vigtigt udgangspunkt for det arbejde, der er igangsat med at følge op på de tilbud, der gives til Middelfartborgere, der opholder sig på botilbud uden for kommunen.

Økonomi:

Kvalitetsstandarden åbner mulighed for en ny og mere differentieret takstmodel på Middelfart Kommunes egne botilbud. Der vil i 2015 blive set nærmere herpå.

Forvaltningens bemærkninger:

Der igangsættes i 2015 et projekt med udvikling af en ny model for kvalitetsstandarder.

Der forventes derfor til december 2015 at blive forelagt en ny kvalitetsstandard for servicelovens § 107 og 108 efter den nye model til godkendelse.

Handicaprådet har afgivet et høringssvar til kvalitetsstandarden. Handicaprådet bemærker bl.a.:
 • At der opstilles konkrete mål i samarbejde med borgerens nærmeste netværk
 • At det sikres, at selvom der ikke er tydelige tegn på udviklingspotentiale i borgerens forløb, skal borgeren ikke afskæres støtte fremadrettet 
 • At det skal fremgå klart, hvilke ydelser, der er valgfrie, herunder hvad der ikke kan opnås støtte til

Forvaltningen er enig med Handicaprådet heri.

Handicapaspekter:

Sagen vedrører kvaliteten af botilbud til borgere med handicap og sindslidelse.

Høring af Handicaprådet:

Sagen har været sendt til høring i Handicaprådet.
Handicaprådet har fremsendt et omfattende høringssvar, der er vedlagt som bilag til sagen.

Høring af Ældrerådet:

Der er ikke foretaget høring af Ældrerådet i forbindelse med sagen, idet det ikke er vurderet relevant.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 10. december 2014
- Økonomiudvalget 15. december 2014
- Byrådet 5. januar 2015

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget den 10. december 2014
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 15. december 2014
Anbefales godkendt.
Niels Bebe deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen

Byrådet den 5. januar 2015
Godkendt.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 10. december 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 15. december 2014 kl. 15:00
Byrådet 5. januar 2015 kl. 17:00

Økonomiudvalget 15. december 2014 kl. 15:00

Social- og Sundhedsudvalget den 10. december 2014
Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget den 15. december 2014
Anbefales godkendt.
Niels Bebe deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende: Mikkel Dragmose-Hansen


Bilag:

LUKKEDE SAGER

156. Køb af ejendom
157. Køb af ejendom
158. Køb af jord til byudvikling i Båring