Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 9. december 2015

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
9. december 2015 kl. 08:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Svend-Aage Nielsen
Jens Backer Mogensen
Bo Juul Nielsen
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

131. Nøgletal november 2015
Sagsnr.: 2015-001214
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 30.11.15 på de nævnte områder.

Nøgletal samt ledighedstal vedlægges.

Opgørelse over udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges endvidere.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 2 sager i november måned. Det samlede antal udgør 407 pr. 30.11.15.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 2 sager i november måned til i alt 167 pr. 30.11.15.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 20 sager i november måned. Det samlede antal pr. 30.11.15 var således 418 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 3 sager i november måned til i alt 118 pr. 30.11.15.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 3 sager i november måned til i alt 125 sager pr. 30.11.15.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 3 sager i november måned, så det samlede antal pr. 30.11.15 var 83 stk.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager kontanthjælp og integrationsydelse er steget med 11 sager i november måned til i alt 214 pr. 30.11.15.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 12 sager i november måned. Det samlede antal pr. 30.11.15 var 488 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.Behandlingsplan:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09.12.15,

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00

Bilag:

132. Budgetopfølgning pr. 30. november 2015
Sagsnr.: 2015-002658
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. november 2015 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 30. november 2015 er under udarbejdelse. Der vil foreligge et notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00

133. Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan 2016
Sagsnr.: 2015-002625
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes strategiske dokument i forhold til at sikre arbejdsløse får en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der ruster den enkelte til at komme i beskæftigelses eller uddannelse.
Beskæftigelsesplanen skal således være med til at styrke indsatsen for at understøtte at flere personer får en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller planen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsbeskrivelse:

Med beskæftigelsesreformen er processen omkring beskæftigelsesplanen blevet afbureaukratiseret. Det er blevet muligt at adressere de lokale udfordringer samt arbejde med målene og opstille indikatorer på den måde, som er mest relevant for Middelfart Kommune og Job- og Vækstcenter Middelfart.

I beskæftigelsesplanen er der i 2016 lokalt fokus på:

 • Virksomhedsservice 
 • Aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere
 • Integrationsindsatsen
 • Fokus på de unge forsikrede ledige og de ledige unge på kontanthjælp
 • Sygemeldte borgere

Samtidig med at de lokale fokusområder tager højde for de landsdækkende beskæftigelsespolitiske mål udmeldt af Beskæftigelsesministeren:
1) Flere unge skal have en uddannelse
2) Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættete eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats
3) Langtidsledigheden skal bekæmpes
4) Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
BAU:    09/12-2015
ØK:     14/12-2015
BY:     04/01-2016

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. november 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00
Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. november 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. november 2015
Beskæftigelsesplanen blev drøftet.

Bilag:

134. Effekter af beskæftigelsesplanen
Sagsnr.: 2015-002625
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Den indførte refusionsreform lægger langt større del af det økonomiske ansvar på beskæftigelsesområdet ud til den enkelte kommune. Det betyder at indsatsen i langt højere grad vil have direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Vi har under den seneste lavkonjunktur formået at begrænse stigningen af borgere på overførselsindkomst via en tidlig offensiv virksomhedsrettet indsats. Herunder vedligeholdt målgruppens personlige og faglige kompetencer i en tid hvor virksomhederne ikke har efterspurgt arbejdskraft.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives en negativ tillægsbevilling til BAU i 2016 på -5,960 mio.kr., i 2017 på -7,560 mio. kr. og i 2018 og 2019 på 9,160 mio. kr.
 • At der gives en tillægsbevilling til ØK i 2016 og overslagsårene på 0,960 mio. kr.
 • At nettobeløbene, for 2016 5,0 mio. kr., for 2017 6,6 mio. kr. og for 2018 og 2019 8,2 mio. kr.  lægges i kassen.

Sagsbeskrivelse:

Nu hvor vi oplever en begyndende højkonjunktur hvor virksomheder igen efterspørger arbejdskraft, er det væsentligt at vi reorganiserer indsatsen så denne matcher den øgende efterspørgsel. Derfor er der i Beskæftigelsesplanen for 2016 beskrevet forskellige indsatser til opfyldelsen af de fastsatte mål. Det gør vi ved at reorganisere og effektivisere indsatsen så den i langt højere grad tilpasser sig de ændrede konjunkturer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet, så vi udnytter den begyndende højkonjunktur optimalt.
De fastsatte mål omfatter 5 målgrupper:
1)    Aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
2)    Integrationsindsatsen
3)    Unge forsikrede ledige
4)    Unge ledige på uddannelseshjælp
5)    Sygedagpenge 

Der udvikles særskilte projektbeskrivelser for de enkelte målgrupper, herunder individuelle effektmålingsværktøjer og ledelsesinformation, så progression i de enkelte projekter følges nøje og som løbende vil blive forelagt BAU. Overordnet vil indsatserne bestå af omorganisering af personaleressourcerne og løbende tilpasning af interne samarbejdsområder og snitflader. Herunder vil der blive arbejdet mere intensivt på den tidlige screening der indtil nu har givet gode resultater. Hovedredskaberne vil være øget samtaleintensitet, samt en viderebygning af den succesfulde virksomhedsrettede indsats der er blevet udviklet gennem de sidste tre år.

1)   Aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Ved udgangen af 2016 skal 50 pct. af aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere være i ordinært arbejde, i alt 55 borgere, svarende til 27 årspersoner. Heraf er effektiviseringer i forbindelse med budget 2016, indarbejdet med 16 årspersoner. Nærværende mål er derfor 11 årspersoner. Udgangspunktet er systematisk anvendelse af progressionsmåling, samt matchning af aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettede tilbud, herunder private løntilskud, samt udvikling af overgangsmentorer for kontanthjælpsmodtagere med fokus på fastholdelse i job.
Effekt: 11 årspersoner à 120.000 kr. netto = 1.320.000 kr.

2) Integrationsindsatsen.
Målsætningen er at 20% af 200 borgere på integrationsydelse skak være i ordinære beskæftigelse ved udgangen af 2016, 40% i 2017 og 60% i 2018. Flygtningene placeres i et virksomhedsrettet tilbud, praktik eller privat løntilskud. Herefter arbejdes der målrettet på at flygtningene ansættes i ordinære jobs når kompetencerne / kvalifikationerne matcher de forventninger arbejdsgiver opstillede ved forløbets start.
Effekt: 20 årspersoner à netto 68.000 kr. I alt reduktion på 1.360.000 kr netto.  
Dertil kommer øgede indtægter ved resultattilskud. 5 personer à 48.500. I alt 240.000 kr. 
Samlet reduktion for 2016 ialt 1.600.000 kr.
For 2017: reduktion: Reduktion i alt 3.200.000 kr. 
For 2018: reduktion: Reduktion i alt 4.810.000 kr.   
Beregningerne for denne målgruppe er omfattet med en del ukendte faktorer, og tages derfor op til fornyet beregning om et år.

3) Unge forsikrede ledige.
Den gennemsnitlige varighed for unge forsikrede ledige skal reduceres fra det nuværende niveau med 2 uger. Skærpet indsats for forsikrede ledige via tidlig offensiv indsats, omorganisering samt tidlig screening og målretning af selektive tilbud, til nedbringelse af den gennemsnitlige varighed af ledighedsperioden.
Effekt: 2 uger svarer til 3.5 årspersoner. 3,5 årspersoner á 130.000 kr. netto. I alt 450.000 kr. 
     
4) Unge ledige på uddannelseshjælp.
Ved udgangen af 2016 skal antallet af unge på uddannelseshjælp reduceres med 15 pct., via effektivisering/omorganisering af indsatsen af unge, herunder øget fokus på virksomhedsrettede tilbud, der matcher de unges nyerhvervede uddannelseskompetencer.
Effekt.: 15% svarende til 13 årspersoner. à netto = 70.000 kr. 13 årspersoner à 70.000 kr.  i alt 910.000 kr.  

5) Sygedagpenge.
Den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge skal falde fra det nuværende niveau med 1½ uge. Reorganisering af den tidlige indsats i tæt samarbejde med Ydelseskontoret. Tidlig screening i sagerne med henblik på at udsøge en gruppe som kan have gavn af en tidlig virksomhedsrettet indsats. Reorganisering af fastholdelsesindsatsen, samt reorganisering af indsatsen for forsikrede ledige sygemeldte via reorganisering af samarbejdet mellem sygedagpengeteamet og team jobklar.
Effekt: Netto = 140.000 kr. 1½ uge svarende til 12 årspersoner. 12 årspersoner á 140.000 = 1.680.000 kr.  

For at opnå den forventede effekt forslås en opnormering på 2,3 årsværk, som arbejder målrettet med den virksomhedsredede indsats for nævnte målgruppe, herunder oprettelse af private løntilskud samt indsatsen med overgang til ordinære jobs, også efter personen er ansat (efterværn)
Det foreslås at ansætte i alt 2,3 årspersoner à 420.000 = 950.000 kr.

Økonomi:

Budgettet for BAU reduceres i 2016 med 5,960 mio. kr., for 2017 med 7,560 mio.kr. og for 2018 og 2019 med 9,160 mio. kr.
Budgettet for ØK (lønniner) øges for alle årene med 0,960 mio kr.
Nettobeløbene lægges i kassen.

Høring:

Ingen.

Behandlingsplan:
Økonomiudvalget den 14. december 2015
Byrådet den 4. januar 2016

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00
Økonomiudvalget 14. december 2015 kl. 14:00
Byrådet 4. januar 2016 kl. 17:00

Bilag:

135. Kvote for flygtninge for 2016
Sagsnr.: 2015-011881
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Orientering om den udmeldte kvote for flygtninge som Middelfart Kommune skal modtage i 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af et forventet landstal på 12.000 personer i 2016 har Udlændingestyrelsen fastsat kvoter for kommunerne. Middelfart Kommune skal modtage 102 flygtninge. Udlændingestyrelsen gør opmærksom på, at landstallet kan ændre sig, hvorefter de fastsatte kommunekvoter kan blive ændret.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00

Bilag:

136. Orientering- Oversigt over den virksomhedsrettede indsats 2015
Sagsnr.: 2015-013406
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Oversigt over den virksomhedsrettede indsats fra 1.1.2015 - 25.11.2015, besøg og resultater

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Oversigt over den virksomhedsrettede indsats 1.1.2015 – 25.11.2015

Besøg
Indtil d. 25.11.2015 er der i alt foretaget 4.187 besøg hos i alt 834 virksomheder. Besøgene dækker både over opsøgende besøg, hvor hovedformålet er at lytte til virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft og informere virksomhederne om den tilbudsvifte/service jobcentret tilbyder – herunder information om jobcentrets rekrutteringsservice og over besøg med det formål at etablere praktikker og løntilskudsjob, samt opfølgning på disse og på indgåede aftaler. Se bilag for oversigt over besøg i forhold til de forskellige indsatser

Rekrutteringsservice:
På baggrund af indkomne ordre er til rekrutteringsservice er der i år indtil nu
 besat 301 jobs, med hovedvægt på ordre fra private virksomheder (203 jobs). Herunder kommer et ukendt antal jobbesættelser på baggrund af de netværk den enkelte ledige bliver en del af under praktikker og løntilskudsjob. Henvendelserne til rekrutteringsservice har en klar hovedvægt af private virksomheder.

Praktikker/løntilskud:
Ud over ordre til rekrutteringsservice er der i år samlet etableret 1.311 praktikker og løntilskudsjob indenfor de forskellige indsatser og målgrupper.

 

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00

Bilag:

137. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. december 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. september 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 7. oktober 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. november 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. december 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2014
Taget til efterretning.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Vigsø

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. september 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 7. oktober 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. november 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. november 2015.
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER