Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 7. oktober 2015

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
7. oktober 2015 kl. 08:00
Tilstede:
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Morten Weiss-Pedersen
Lars Vigsø
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

117. Nøgletal september 2015
Sagsnr.: 2015-001214
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 30.09.15 på de nævnte områder.

Nøgletal samt ledighedstal vedlægges.

Opgørelse over udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges endvidere.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 6 sager i september måned. Det samlede antal udgør 409 pr. 30.09.15.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 3 sager i september måned til i alt 163 pr. 30.09.15.

Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 22 sager i september måned. Det samlede antal pr. 30.09.15 var således 372 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 1 sag i september måned til i alt 111 pr. 30.09.15.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 1 sager i september måned til i alt 119 sager pr. 30.09.15.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er steget med 6 sager i september måned, så det samlede antal pr. 30.09.15 var 85 stk.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager kontanthjælp og integrationsydelse er steget med 5 sager i september måned til i alt 197 pr. 30.09.15.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 17 sager i september måned. Det samlede antal pr. 30.09.15 var 481 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 7. oktober 2015 kl. 08:00

Bilag:

118. Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Sagsnr.: 2015-002658
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. september 2015 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At den foreløbige budgetopfølgning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 er under udarbejdelse. Der vil foreligge et foreløbigt notat til udvalgets møde. Notatet vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Vil fremgå af det foreløbige notat.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 7. oktober 2015 kl. 08:00

119. Status på boligplacering af flygtninge
Sagsnr.: 2014-004092
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Orientering om status på boligplacering af flygtninge samt oplæg til drøftelse af kommende handlemuligheder.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning og de fremlagte handlemuligheder drøftes.

Sagsbeskrivelse:

Kommunen har ifølge Integrationsloven pligt til at anvise en nyankommen flygtning en permanent bolig snarest mulig efter, at kommunen har overtaget integrationsansvaret for den pågældende flygtning. Der må ikke anvises bolig, hvor lejeforholdet er tidsbegrænset og flygtningen skal have en selvstændig lejekontrakt.

Status på boligplacering af flygtninge:
I perioden 1. januar til 1. oktober 2015 har Middelfart Kommune modtaget 101 nye flygtninge på kvoten. (Dertil kommer familiesammenføringer på i alt ca. 50 personer.)
73 af de 101 personer (samt alle de familiesammenførte personer) er i samme periode blevet boligplaceret i i alt 55 boliger. Således er 28 af de 101 ankomne flygtninge fortsat i midlertidig bolig.
 
Måned/ 2015Antal nye flygtninge modtaget/månedAntal boliger erhvervet til målgruppen/ ankomstmåned Antal personer fortsat midlertidig boligplaceret/ ankomstmåned
Januar990
Februar640
Marts17150
April16110
Maj1273
Juni12111
Juli642
August624
September614
Oktober1114
November

Pt. forventes 13

  
December

ukendt

  

Af oversigten fremgår det, at der var mange boligerhvervelser i marts og april, men at der kun har været få ledige boliger at boligplacere flygtninge i i de sidste 4 måneder. Ligeledes fremgår at de personer, som aktuelt bor i midlertidig bolig, er ankommet til Middelfart i maj måned og frem til d. 1. oktober.

Status på strategien for boligplacering af flygtninge:
I november 2014 vedtog Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget en strategi for boligplacering af flygtningene. Strategien lagde vægt på:
·         Etablering af samarbejdsaftaler med boligforeninger om en øget formidling af ledige boliger til flygtninge.
·         Øget fokus på det private boligmarked via opsøgende arbejde.
·         Øget fokus på en geografisk spredning af boligerne, som formidles til flygtninge og dermed en spredning af de lokale integrationsindsatser til flere dele af kommunen.

Status på de tre fokuspunkter ultimo 2015:
·         Team Integration har i dag et tæt og direkte samarbejde med de boligforeninger, der er repræsenteret med boliger i Middelfart Kommune. Et møde mellem disse boligforeninger og Middelfart Kommune i juni måned     
     tydeliggjorde dog at boligforeningerne ikke har nogen ledige boliger og alle har lange ventelister på boliger.
·         Team Integration har anvendt private boliger i forhold til formidling af boliger til flygtninge. Det private boligmarked er broget og rummer også boliger, der ikke opfylder de moderne krav til sundhed i boliger. Der        samarbejdes derfor med et firma med byggeteknisk specialviden i forhold til tilsyn af visse af disse private boliger.
·         Grundet de mange nye flygtninge har Team Integration takket ja til alle boliger af passende pris, størrelse og kvalitet i det forgangne år. Dette har medført en geografisk spredning af de nye borgere i hele   kommunen:
 
Antal formidlede boliger fordelt på lokalområder i perioden oktober 2014 – oktober 2015:
LokalområdeAntal formidlede boliger (ca.)
Nr. Åby18
Gelsted7
Middelfart 20
Ejby16
Harndrup2
Brenderup2
Strib6
Kauslunde1

Desuden er Team Integration i dialog med Lokaludvalgene bl.a. med fokus på hjælp til ledige boliger.

Midlertidig boligplacering:
Antallet af midlertidig boligplacerede flygtninge er de sidste to år steget proportionelt med antallet af nyankommne flygtninge:
 
Midlertidig boligplacerede1. november 20131. november 20141. oktober 2015
antal personer21828
 
Den midlertidige boligplacering sker på hhv. tidligere Udby Behandlingshjem (kapacitet på 31-33 personer) samt 13 lejemål på kollegiet Østre Hougvej (indtil 1. juli 2016) (kapacitet på 13-15 personer). Dertil kommer ad hoc-leje af værelser i Feriebyen/ Bed & Breakfast (til familier).

Med udgangspunkt i ovenstående kan det konkluderes, at udfordringen med at finde ledige boliger til flygtninge bliver større og større. Dertil kommer, at der pr. 1. september 2015 er indført en ny, lavere forsørgelsesydelse til nyankommne flygtninge, integrationsydelse, som bevirker, at kommunens opgave med at finde egnede boliger – i størrelse og pris – er besværliggjort yderligere, da der kun er få små og billige boliger. Dette kan betyde at nogle flygtninge fremover vil bo i midlertidig bolig i længere tid end det har været normen hidtil.

Oplæg til drøftelse af handlemuligheder:
Derfor foreslås det, at udvalget tager en drøftelse af følgende handlemuligheder:
·         Middelfart Kommune/ Team Integration laver annoncering i aviser/ på hjemmeside om leje af ledige værelser/lejemål. Kommunen vil fungere som ”mellemmand” og skal matche udlejer og lejer.
·         Herunder kan der forsøges etablere flere kollektive bofællesskaber, hvortil kommunen har anvisningsret. Et kollektivt bofællesskab er et bofællesskab hvor flere deles om én bolig, og hvor den enkelte lejer således  ikke har sit eget køkken m.v. Med de nye regler kan der indrettes kollektivt bofællesskab i boliger, som består af mindst tre værelser (efter de gamle regler skulle der være mindst 5 værelser). Derudover skal der være et ekstra værelse, som kan benyttes af lejerne som et slags fællesrum. Hvis køkkenet er stort nok til at lejerne kan spise dér, se tv osv. kan der dispenseres fra kravet om det ekstra værelse.
·         Middelfart Kommune/ Team Integration går i dialog med ejendomsmæglere om huse, der har stået til salg noget tid, om boliger, hvor ejer kan være interesseret i at oprette lejemål.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2015
Udvalget godkender, at Job- og Vækstcentret annoncerer efter privat udlejning til flygtninge blandt andet via kollektive bofællesskaber. 

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 7. oktober 2015 kl. 08:00

120. Indstilling til bevilling af Web-platform for integrationsborgere
Sagsnr.: 2015-010651
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Forslag om bevilling til indkøb af oprettelse og et års drift af Webbaseret IT platform for integrationsborgere.

Forvaltningen foreslår:

 • At beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget godkender bevilling til oprettelse og et års drift.

Sagsbeskrivelse:

For at understøtte virksomhedernes rolle i integrationsindsatsen har  repræsentanter fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket og forvaltningen  drøftet indkøb og drift af en webbaseret platform for integrationsborgere. På platformen www.integrationsnet.dk (under udvikling) kan integrationsteamet lægge flygtningenes cv op, så virksomhederne selv har mulighed for at gennemse og udvælge flygninge til ansættelse i ordinære job, praktikker og job m. løntilskud. Samtidig kan virksomhedskonsulenterne ved virksomhedsbesøg sammen med en virksomhed finde den borger der bedst matcher virksomheden profil og behov. En lignende hjemmeside findes allerede til borgere der en godkendt til fleksjob : fleksmatch.dk - integrationsmatch opbygges på sammen måde i samarbejde med Job- og Vækstcenter Middelfart. Den samlede udgift til oprettelse af hjemmesiden samt et års drift er på 29.500,- kr.  Efter et års prøvetid på hjemmesiden overtager Job- og Vækstcenteret driftsomkostningerne.

Økonomi:

Oprettelse af hjemmeside samt et års drift (kr. 29.500,-) bevilliges af Arbvejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket.

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesnetværket råder i 2015 over 675.000,- kr. (bevilling = 284.000,- kr. + overført fra 2015 = 391.000 kr.) af disse er 288.080,- kroner disponeret, der er sålledes 386.920,- kr. til rådighed.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 7. oktober 2015 kl. 08:00

121. Udviklingen i antallet af unge, der debuterer på hjælp som 18-19 årig
Sagsnr.: 2015-010510
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Orientering om udviklingen i antallet af unge, der debuterer på uddannelseshjælp som 18-19 årig.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

I april 2014 lavede Job- og Vækstcentret for første gang en undersøgelse af antallet af unge debutanter på kontanthjælp (i dag’ uddannelseshjælp’), dvs. antallet af unge, som modtager offentlig forsørgelse i form af kontanthjælp i det år hvor de er/ fylder 18 år. Undersøgelsen omfattede 2013. Undersøgelsen er i august 2015 blevet gentaget for hhv. 2014 og 1. halvår 2015.

Undersøgelsen viser en drastisk nedgang i antallet af unge debutanter fra 73 i 2013 til 31 unge i 2014 og 17 i 1. halvår af 2015.

Det fremgår af undersøgelsen, at knap halvdelen af de unge debutanter fortsat modtager uddannelseshjælp efter 1 år. De fleste af disse unge er aktivitetsparate unge, altså unge, hvor der skal forskellige indsatser til, for at de unge kan forventes at kunne starte og gennemføre og uddannelse. I denne gruppe af debutanter befinder de unge sig, som får tilkendt et STU-forløb (Særlig Tilrettelagt Uddannelse). Antallet af unge debutanter, som starter STU og modtager uddannelseshjælp ved det fyldte 18. år er steget fra 6 i hele 2014 til 6 unge i 1. halvår 2015.
 
Undersøgelsen af varigheden af de stoppede sager i hhv. 2013, 2014 og første halvår 2015 viser, at der kommer færre unge debutanter på uddannelseshjælp, som kan ”nøjes” med kort intensiv indsats og flere, som har brug for længere forløb, før der kan startes uddannelse.

Det vurderes, at den positive nedgang i antallet af unge debutanter bl.a. kan henføres til en kombination af følgende faktorer:
• Et øget uddannelsesfokus hos de unge og deres forældre/ netværk.
• Et bedre samarbejde mellem Job- og Vækstcentret og Børn- og Familieafdelingen.
• Øget og forbedret samarbejdet mellem de professionelle på ungeområdet qua Ungestrategiens samarbejdsmodel.
• Udviklingen af uddannelsesforberedende tilbud til unge, som er ”knap” uddannelsesparate – tværgående samarbejder mellem jobcentrene Fredericia og Middelfart samt uddannelsesinstitutioner.
• Udviklingen af et fastholdelses- og gennemførselsberedskab for frafaldstruede unge.
Samtidig viser undersøgelsen, at vi har behov for at udvikle lignende succesfulde tilbud til de aktivitetsparate unge, som er i risiko for at blive langvarige sager på offentlig forsørgelse.

På erhvervsuddannelsesområdet vil EUD-reformens sigte mod at hæve det faglige niveau på erhvervsuddannelserne formodentlig bevirke, at Jobcentret i kommende år vil opleve en stigning i antallet af ungesager. Indgangen til erhvervsuddannelserne bliver smallere (højere krav), og der vil derfor være nogle unge, som har brug for en længere kommunal indsats, før den unge er parat til uddannelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 7. oktober 2015 kl. 08:00

Bilag:

122. Tværbæltlig samarbejdsaftale - en helhedsorienteret indsats på tværs af erhvervsuddannelser, VUC, produktionsskoler og kommuner i Middelfart og Fredericia
Sagsnr.: 2014-002316
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Fremlæggelse af udvidet og fornyet samarbejdsaftale med Fredericia Kommune, UU Lillebælt og uddannelsesinstitutioner omkring fælles indsats i forhold til unge uden uddannelse herunder udvikling af et studieforberedende forløb samt et fastholdelsesberedskab.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Den 1. januar 2014 indgik EUC Lillebælt, IBC og UU Lillebælt en formel samarbejdsaftale med Fredericia og Middelfart kommuner. 
Fordi SOSU skolerne i begge byer kommet med i samarbejdet er tiden nu moden til at udvide samarbejdsaftalen og sætte nye mål for samarbejdet.

Hovedformålet i aftalen er fortsat at sikre en målrettet og sammenhængende uddannelsesindsats for alle unge via et tæt, tværgående og helhedsorienteret samarbejde.

Samarbejdsaftalen løber i perioden 1.8.2015–1.1.2018.

 

De overordnede formål med aftalen er:

 • At sikre en sammenhængende og målrettet uddannelsesindsats for unge i Fredericia og Middelfart Kommune
 • At sikre at alle uddannelsesparate unge gennemfører en ordinær ungdomsuddannelse, og at alle øvrige unge trænes i studieparathed
 • At sikre et godt og tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og kommunerne

Aftaleparter:

 • IBC  
 • EUC Lillebælt
 • SOSU Fyn 
 • SOSU Fredericia 
 • UU Lillebælt
 • Arbejdsmarkedsafdelingen i Fredericia
 • Arbejdsmarkedsafdelingen i Middelfart
 • Produktionsskolen Middelfart
 • Produktionsskolen Fredericia
 • VUC Fredericia
 • VUC Fyn

Økonomi:

Ingen

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 7. oktober 2015 kl. 08:00

Bilag:

123. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. september 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 7. oktober 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2014
Taget til efterretning.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Vigsø

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. september 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2015
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER