Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 19. august 2015

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
19. august 2015 kl. 08:00
Tilstede:
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Morten Weiss-Pedersen
Lars Vigsø
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

105. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015
Sagsnr.: 2015-002658
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Budgetopfølgning pr. 31.juli 2015 er udarbejdet på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Der er pr ultimo juli totalt brugt 54% af budgettet, hvilket er under normalen på dette tidspunkt.

Der har været en større budgetomplacering inden for budgetrammen, idet ny lovgivning siden budgetlægningen har gjort, at der skal rykkes om på budgettet for de enkelte områder. Det er bl.a. den nye reform af beskæftigelsesindsatsen samt ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende.

Der har sideløbende kørt en sag om beregnet ekstraudgifter i forbindelse med tilgangen af flygtninge. Det er i sagen indstillet, at de ekstraordinære integrationsudgifter på BA’s budget-ramme, 9,110 mio. kr. finansieres af et forventet mindreforbrug på området for forsikrede ledige. Denne indstilling er medtaget i nærværende budgetopfølgningsnotat.

Der er i april måned blevet tilført området 35,0 mio. i overskud fra 2014. Heraf er de 26,9 mio. kr. på det forsikrede område. En del af overskuddet, 12,0 mio. kr.på det forsikrede område skal tilbagebetales til staten via ØK’s budgetramme. Overskuddet på det øvrige område forventes p.t. ikke at skulle tages i brug.

Der skal knyttes flg. kommentarer til et par af områderne.

Tilbud til udlændinge:
Der blev ved budgetlægningen afsat beløb til et gennemsnit på 96 personer på kontanthjælp til udlændinge. I løbet af efteråret blev det klart, at dette ikke ville holde, idet der blev udmeldt en kvote på 120 for 2015 Der er p.t. 182 personer, og der forventes nu et gennemsnit på 220 personer for året.
Med den foreslåede tillægsbevilling forventes det at området kan holdes inden for budgettet.

Forsikrede ledige:
Budgettet for 2015 er lagt ud fra det udmeldte beskæftigelsestilskud, fratrukket 0,65 mio. kr. idet der forventes et højere antal i beskæftigelse end udmeldt. Der forventes igen i år et min-dreforbrug på området. Det udmeldte beskæftigelsestilskud er baseret på 623 helårspersoner. Iflg. STAR er Middelfart kommune p.t. nede på ca. 415 helårspersoner, og antallet er dalende. Efter flytning af budget til flygtningeområdet, forventes et mindreforbrug på min. 11 mio. kr.

Fleksjob:
Der har været en mindre tilgang til ny ordning end budgetlagt. Afgang fra de gamle ordninger følger det budgetlagte. Der vil være en mindreudgift på området på ca. 1,2 mio. kr.

Løntilskudsordninger - arbejdsgiverdel:
Kvote og sanktionssystem er afskaffet. Satsen for tilskud til offentlige løntilskud er nedsat fra 143 kr. til 107 kr. Det betyder at antallet af offentlige løntilskud for forsikrede, er nedsat til et forventet gennemsnit på 29, hvoraf de 18 omfatter betaling fra institutionerne. Dette tal daler yderligere måned for måned, så de gennemsnitlige årspersoner anslås til ca. 10, og løntilskudsjob for kontanthjælpsmodtagere til 1, og seniorjobs er fortsat sat til 24.

Driftsudgifter:
De samlede udgifter på området er under driftsloftet. Der forventes en mindreudgift på området på ca. 3 mio. kr.

Administrative udgifter:
Området omfatter udgifter til sundhedskoordinator, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværk Middelfart og lægeerklæringer. Området forventes at kunne holdes inden for budgettet.

EGU:
Der er p.t. flere elever på uddannelse end budgetlagt og området vil komme ud med en mindre merudgift.

Øvrige områder:
Der er stadig ikke korrekt bogføring mellem aktiverede og passive personer, og udmeldingen fra KMD er nu at de håber at a’jourføre systemerne i løbet af august/september måned.
Områderne sygedagpenge/jobafklaring og kontanthjælp/uddannelseshjælp er under udfordring, men totalt set forventes områderne at holde budgettet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00

106. Nøgletal juli 2015
Sagsnr.: 2015-001214
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.07.15 på de nævnte områder.

Nøgletal samt ledighedstal vedlægges.

Opgørelse over udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges endvidere.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 1 sag siden maj måned. Det samlede antal udgør 436 pr. 31.07.15.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 3 sager siden maj måned til i alt 174 pr. 31.07.15.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 44 sager fra maj måned. Det samlede antal pr. 31.07.15 var således 364 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 8 sager siden maj måned til i alt 103 pr. 31.07.15.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 5 sager siden maj måned til i alt 114 sager pr. 31.07.15.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er steget med 8 sager siden maj måned, så det samlede antal pr. 31.07.15 er 81 stk.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager kontanthjælp er steget med 26 sager siden maj måned til i alt 194 pr. 31.07.15.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 102 sager siden maj måned. Det samlede antal pr. 31.07.15 er 524 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Bilag:

107. Beslutning om afsætning af midler til 2. konference i Arbejdsmarkeds og uddannelsesnetværk.
Sagsnr.: 2015-000118
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Beslutning om afsætning af midler til 2. konference i Arbejdsmarkeds og uddannelsesnetværk.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget afsætter midlerne til konferencen

Sagsbeskrivelse:

Formandsskabet i Arbejdsmarkeds og uddannelsesnetværket Middelfart har besluttet at hovedtemaerne for anden konference i netværket bliver Integration og Kompetenceudvikling.

Konferencen afholdes 22. oktober fra kl. 12.00 – 16.30  og der skal sigtes efter at opnå 100 deltagere. I forhold til form/indhold på dagen skal der veksles mellem oplæg/historier fra det virkelige liv og debat.

Da der ønskes eksterne oplægsholdere foreslås det at der afsættes et rammebeløb til afholdelse af konferencen på 80.000,- kr.

Økonomi:

Arbejdsmarkeds- og uddannelsesnetværket råder i 2015 over 675.000,- kr. (bevilling = 284.000,- kr. - overført fra 2015 = 391.000 kr.) af disse er 208.080,- kroner disponeret, der er således 466.920,- kr. til rådighed.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00

108. Top 10 kommuner til virksomhedsplacering - Hvordan opnås succes
Sagsnr.: 2015-007917
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Middelfart Kommune indgår i en rapport Købehavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsafdelingen, har bedt mploy om at udarbejde. Rapporten giver et overblik over hvilke 10 kommuner, der er bedst til at skaffe virksomhedesplaceringer og hvilke ressourcer og organisering der skaber grundlagt for succes.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Mploy har rangordnet jobcentrene ud fra hvor mange virksomhedsplaceringer de skaber ift., hvor mange borgere der arbejdes med. Med afsæt i den rangorden placerer Middelfart sig på en 4. plads.
Fælles for de 10 kommuner der indgår i mploys undersøgelse er:

Organisering

 • Næsten alle af de 10 kommuner har medarbejdere der er specialiseret på funktionen virksomhedskonsulent.
 • Strategisk tilgang til at virksomhedernes efterspørgsel efter ordinær arbejdskraft altid skal finde en hurtig løsning.
 • Hele jobcentret er involveret og engageret i opgaven.
 • Vejledning og opkvalificering anvendes primært til at bakke op om virksomhedsplaceringer med f.eks mentor og kompetenceudvikling. Bruges i mindre grad som selvstændigt redskab.
 • Netværk af Virksomhedscentre.

Samarbejde og specialisering

 • Flere års udvikling af arbejdet med virksomhedssamarbejdet står bag.
 • Der ligger arbejdsbeskrivelser af kærneopgaver og rollefordeling som grundlag for indsatsen.
 • Medarbejderinvolvering og gennemarbejdning af procesflow har været nøglen i mange kommuner.
 • De fleste jobcentre opsøger placeringsmuligheder både med udgangspunkt i virksomhedernes og målgruppens behov.
 • Der er arbejdet med klarhed omkring, hvad der kan tilbydes og hvad der ikke kan tilbydes.
 • De fleste arbejder målrettet med kompetenceprofilen på medarbejdergruppen.
 • Strategisk brug af netværk til at spotte jobåbninger og vedligeholde samarbejdet.
 • Netværk bruges også på administrativt niveau på tværs af kommuner til at sikre hurtig formidling på ordinære job.

Styring

 • Resultatstyring på medarbejderniveau.
 • Konsekvent ledelsesfokus og opfølgning.
 • Fælles opfølgning på resultater i Jobcentret.
 • Virksomhedsbesøg koordineres på tværs for at ramme så effektivt som muligt.
 • Virksomhedsbesøg registreres.
 • Der arbejdes målrettet med CV’er søgbare og nogle jobcentre arbejder meget systematisk med sikring af søgbarheden.

Faktorer for succes

 • Opbakning fra øverste ledelse og politisk niveau.
 • Vedvarende ledelsesfokus.
 • Fællesskab i ledergruppen om at sætte fokus på det virksomhedsrettede og hvordan der bidrages.
 • Medarbejderinvolvering.
 • Det rigtige hold – rigtig kompetenceprofil
 • Prioritering af samspillet med virksomhederne.
 • En klar serviceprofil.
 • Klar indsatsprofil og systematisk i indsatsen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00

Bilag:

109. Ansøgning om medfinansiering af Netværkslokomotivets aktiviteter i 2015
Sagsnr.: 2015-008314
Sagsbehandler: Jeanett Graversgaard Hansen

Præsentation:

Netværkslokomotivet ansøger om tilskud til medfinansiering af aktiviteter i 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget afsætter midler til medfinansiering af aktiviteter i 2015.

Sagsbeskrivelse:

Netværkslokomotivet er et netværk af private og offentlige virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner, som har til formål at udveksle erfaringer om motivation og identifikation af medarbejdere med læse-, stave-, og regneproblemer. Ligeledes arbejder netværket med at udarbejde læse-, stave- og regnekurser for medarbejdere i virksomheder, kurser for nøglepersoner om, hvordan man identificerer og motiverer medarbejdere med læse-, stave og regneproblemer, kurser i skriftlig kommunikation, samt kurser for tosprogede medarbejdere på danske arbejdspladser. Via satspuljen har Netværkslokomotivet fået bevilget satspuljemidler for en 4-årig periode frem til og med 2017.

Netværkslokomotivet besøger løbende mindre private og offentlige virksomheder og informerer om mulighederne inden for sprogundervisning, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning. Et par virksomheder melder lige p.t., at de har stor interesse i et uddannelsesforløb. I samarbejde med VUC Middelfart har Netværkslokomotivet foreløbigt kørt et afklaringsforløb hos en lokal Super Brugs. 

Her og nu er et af Netværkslokomotivets indsatsområder at opsøge transport- og logistikvirksomheder. Heriblandt er der flere medarbejdere og arbejdspladser, som har base i Middelfart Kommune.

Netværkslokomotivet deltager igen i år på den fælles fynske job- og erhvervsmesse som afholdes i Odense den 10. september 2015, ligesom de jævnligt er i dialog med Job- og Vækstcentret. I samarbejde med Biblioteket i Middelfart og fire øvrige biblioteker arbejdes der på at markere den internationale ordblindeuge i uge 41.

Økonomi:

Netværkslokomotivet ansøger om kr. 13.200,- til medfinansiering i 2015.

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket råder i 2015 over kr. 675.000,- (Bevilling = kr. 284.000,- Overført fra 2015 = kr. 391.000,-) af disse er kr. 208.080,- disponeret. Der er således kr. 466.920,- til rådighed.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2015
Godkendt.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00

110. Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland juni 2015
Sagsnr.: 2015-007283
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland er en status på de 4 beskæftigelsespolitiske reformer: Beskæftigelsesreformen, Kontanthjælpsreformen, Førtidspension- og fleksjobreformen samt Sygedagpengereformen.

Forvaltningen foreslår:

 • At status drøftes
 • At status tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Beskæftigelsesreformen
Ledigheden og langtidsledigheden har været faldende det sidste år. Middelfart har oplevet et fald på 36 pct., hvor RAR-Sydjylland har oplevet et fald på 26 pct., det sidste år.
Med reformen skal de ledige have mindst 6 samtaler ved Jobcentret i løbet af de første 6 måneders ledighed. 35 pct. af dagpengemodtagerne i RAR-Sydjylland får første samtale inden for første måned, I Middelfart gælder det at 46 pct. får første samtale inden for første måned.
I Middelfart var 77 pct. af de afgivne aktiveringstilbud i november 2014 virksomhedsrettede, i RAR-Sydjylland er der 47 pct. af aktiveringstilbuddene, der er virksomhedsrettede.

Kontanthjælpsreformen
På landsplan og i RAR-Sydjylland er der stort set ikke sket nogen udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtager, dvs. antallet er det sammen som for et år siden.
Udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtager er på landsplan faldet med 5 pct., for RAR-Sydjylland er antallet faldet med 2 pct., i Middelfart er antallet af unge på uddannelseshjælp faldet med 15 pct. siden marts 2014.
I Middelfart er der 11 pct. af de langvarige kontanthjælpssager, der ikke har modtaget et beskæftigelsesrettet tilbud det seneste år. I hele landet er der 23 pct. og i RAR-Sydjylland er det 18 pct. der ikke har modtaget et beskæftigelsesrettet tilbud det seneste år.

Førtidspension- og fleksjobreform
Tilgangen til førtidspension er faldet siden reformen 2010. Til gengæld er antallet af ressourceforløb og fleksjob stigende.
For gruppen af borgere i et ressourceforløb er den virksomhedsrettede indsats vigtig. I Middelfart er der 16 pct. af ressourceforløbsdeltageren der får et virksomhedsrettet tilbud, hvorimod der i RAR-Sydjylland er 11 pct. og 10 pct. for hele landet.

Sygedagpengereformen
Der har over det sidste år været en lille stigning i udviklingen af sygedagpenge sager både i RAR-Sydjylland og på landsplan, det gælder også for Middelfart, der har oplevet en stigning på 2 pct.
Ud af de sygemeldte er der 10 pct. der kommer i et Jobafklaringsforløb i Middelfart, på landsplan er det 7 pct. og i RAR-Sydjylland er det 9 pct.

 

Status på ministermålene

Flere unge skal have en uddannelse
5. pct. af de unge på uddannelseshjælp påbegynder en uddannelse i RAR-Syddanmark, for Middelfart gælder det at 4 pct. påbegynder en uddannelse, hvilket er det samme som for hele landet.

Større tilknytning til arbejdsmarkedet
I Middelfart har 50 pct. fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder, på landsplan gælder det at 26 pct. har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder, i RAR-Sydjylland er det 31 pct.

En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne
Her bliver jobcentrene målt på deres samarbejdsgrad,hvilket betyder virksomhedernes samarbejde med lokale jobcentre og jobcentre udenfor lokalområdet. På landsplan ligger samarbejdsgraden på 24 pct. og for RAR Syddanmark ligger den på 27 pct. Middelfart har en samarbejdsgrad svarende til 31 pct.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00

Bilag:

111. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 (halvårsregnskab)
Sagsnr.: 2015-002658
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 (halvårsregnskab) på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • at der søges tillægsbevilling til integrationsområdet på netto 9,110 mio. kr. Bevillingen finansieres ved mindreforbrug på området for forsikrede ledige.

Sagsbeskrivelse:

Der er pr. ultimo juni totalt brugt 41,9% af budgettet, hvilket er under normalen på dette tidspunkt.

Der har været en større budgetomplacering inden for budgetrammen, idet ny lovgivning siden budgetlægningen har gjort, at der skal rykkes om på budgettet for de enkelte områder. Det er bl.a. den nye reform af beskæftigelsesindsatsen, samt ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende.

Der har sideløbende kørt en sag om beregnet ekstraudgifter i forbindelse med tilgangen af flygtninge. Det er i sagen indstillet, at de ekstraordinære integrationsudgifter på BA’s budget-ramme, 9,110 mio. kr. finansieres af et forventet mindreforbrug på området for forsikrede ledige.

Der er i april måned blevet tilført området 35,0 mio. i overskud fra 2014. Heraf er de 26,9 mio. kr. på det forsikrede område. En del af overskuddet på det forsikrede område forventes at skulle tilbagebetales til staten. Overskuddet på det øvrige område forventes p.t. ikke at skulle tages i brug.

Der skal knyttes flg. kommentarer til et par af områderne.

Tilbud til udlændinge:
Der blev ved budgetlægningen afsat beløb til et gennemsnit på 96 personer på kontanthjælp til udlændinge. I løbet af efteråret blev det klart, at dette ikke ville holde, idet der blev udmeldt en kvote på 120 for 2015 Der er p.t. 182 personer, og der forventes nu et gennemsnit på 220 personer for året.
Med den foreslåede tillægsbevilling forventes det at området kan holdes inden for budgettet.

Forsikrede ledige:
Budgettet for 2015 er lagt ud fra det udmeldte beskæftigelsestilskud, fratrukket 0,650 mio. kr. idet der forventes et højere antal i beskæftigelse end udmeldt. Der forventes igen i år et min-dreforbrug på området. Det udmeldte beskæftigelsestilskud er baseret på 623 helårspersoner. Iflg. STAR er Middelfart kommune p.t. nede på ca. 430 helårspersoner, og antallet er dalende. Der forventes et forventet mindreforbrug på 20 mio. kr., hvoraf de 9,110 mio. kr. bruges til finansiering af merudgifter på integrationsområdet.

Løntilskudsordninger - arbejdsgiverdel:
Kvote og sanktionssystem er afskaffet. Satsen for tilskud til offentlige løntilskud er nedsat fra 143 kr. til 107 kr. Det betyder at antallet af offentlige løntilskud for forsikrede, er nedsat til et forventet gennemsnit på 29, hvoraf de 18 omfatter betaling fra institutionerne. Antallet af løntilskudsjob for kontanthjælpsmodtagere er sat til 3, og seniorjobs er sat uændret til 24.

Fleksjob:
Der har været en mindre tilgang til ny ordning end budgetlagt. Afgang fra de gamle ordninger følger det budgetlagte. Der vil være en mindreudgift på området.

Driftsudgifter:
De samlede udgifter på området er under driftsloftet. Der forventes en mindreudgift på omdet på ca. 3 mio. kr.

Administrative udgifter:
Området omfatter udgifter til sundhedskoordinator, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværk Middelfart og lægeerklæringer. Området forventes at kunne holdes inden for budgettet.

EGU:
Der er p.t. flere elever på uddannelse end budgetlagt og området vil komme ud med en midre merudgift.

Øvrige områder:
Der er stadig ikke korrekt bogføring mellem aktiverede og passive personer, og udmeldingen fra KMD er nu at de håber at a’jourføre systemerne i juli/august måned.
Områderne sygedagpenge/jobafklaring og kontanthjælp/uddannelseshjælp er under udfordring, men totalt set forventes områderne totalt at holde budgettet.

Økonomi:

Ingen. Tillægsbevillingen finansieres inden for egen budgetramme.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00

112. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 19. august 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 19. august 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2014
Taget til efterretning.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Vigsø

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

LUKKEDE SAGER