Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 10. juni 2015

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
10. juni 2015 kl. 08:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Svend-Aage Nielsen
Morten Weiss-Pedersen
Bo Juul Nielsen
Fraværende:
Jens Backer Mogensen

ÅBNE SAGER

98. Nøgletal maj 2015
Sagsnr.: 2015-001214
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 31.05.15 på de nævnte områder.

Nøgletal samt ledighedstal vedlægges.

Opgørelse over udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges endvidere.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Job- og Vækstcenter Middelfarts IT-udbyder har fortsat problemer med at levere valide data til brug til nøgletal. Det vurderes at tallene er næsten retvisende.


Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 8 sager i maj måned. Det samlede antal udgør 435 pr. 31.05.15. Et fald på 5,6% i forhold til 31.05.14.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 6 sager i maj måned til i alt 171 pr. 31.05.15. Et fald på 5,5% i forhold til 31.05.14.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 5 sager i maj måned. Det samlede antal pr. 31.05.15 var således 408 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 4 sager i maj måned til i alt 95 pr. 31.05.15.

Antallet af borgere i ressourceforløb er steget med 2 sager i maj måned til i alt 109 sager pr. 31.05.15.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er steget med 1 sag, så det samlede antal pr. 31.05.15 er 73 stk. Et fald på 11% siden 31.05.14.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager kontanthjælp er steget med 12 sager i maj måned til i alt 168 pr. 31.05.15. En stigning på 97% siden 31.05.14.

Antallet af forsikrede ledige er steget i maj måned med 8 sager. Det samlede antal pr. 31.05.15 er 626 stk. Et fald på 0,8% siden 31.05.14.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

Bilag:

99. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015
Sagsnr.: 2015-002658
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 er under udarbejdelse. Der vil foreligge et notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00

100. Ansøgning om bevilling af midler til fælles fynsk Job- og Erhvervsmesse
Sagsnr.: 2015-004290
Sagsbehandler: Kia Lund McDermott

Præsentation:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget ansøges om bevilling af midler fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket til afholdelse af fælles fynsk Job- og Erhversmesse 2015

Forvaltningen foreslår:

 • At BAU beslutter om der skal bevilliges midler  fra Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket til Job- og Ervhvervsmesse 2015
 • At BAU begrunder beslutningen

Sagsbeskrivelse:

For tredje år i træk er de fynske jobcentre gået sammen om at afholde en fælles Job- og Erhvervsmesse. I år er det jobcentrene i Middelfart og Assens der er tovholdere på messen
Messens hovedfokus er job og uddannelse/kompetenceudvikling. Messen emneopdelt så uddannelseinstitutioner har stand sammen med sammen med relevante virksomheder, samtidig har uddannelsesinstitutionerne forskellige aktiviteter så ledige kunne prøve kræfter med/snuse til et nyt fag. Messen afholdes 10.09.15 på Odense Congress Center, der forventes 8000 ledige besøgende på messen.

Udgiften til messen deles af de fynske jobcentre i fællesskab, fordelt efter antal ledige (procent). I følge det foreløbige budget vil den samlede udgift til messen være på 1.010.265,- kr. Heraf er Middelfarts andel pt. på 52.276,- kr. Den endelige samlede udgift kan vise sig at blive højere, da den afhænger af antallet af deltagende virksomheder - samtidig er der enkelte budgetposter der ikke ligger fast endnu, der søges derfor om et rammebeløb på 70.000,- kr. Det Lokale Beskæftigelsesråd har i 2013 og 2014 bevilliget midler til afholdelse af messen.


Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværket råder i 2015 over kr.: 675.000,-







Økonomi:

Der søges om et rammebeløb på kr. 70.000,-

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Det besluttes, at bevillige midler (kr. 70.000,-) til Job- og Erhvervsmessen 2015.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00

101. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringer
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At effektiviseringsforslagene bliver godkendt

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag som rækker udover budget 2016, og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Forslagene har været i høring i maj måned. Høringssvarene er vedhæftet denne sag som bilag.

Udvalget bedes drøfte høringssvarene med henblik på indstilling til endelig vedtagelse i Byrådet d. 22.6.

Økonomi:

Fremgår af bilag.

Høring:

Sagen har været i høring. Høringssvarene er vedhæftet sagen som bilag.

Et resumé af Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar bringes herunder. De respektive høringssvar kan læses i fuld længde i sagens bilag.

Ældrerådet:

"Vi kan ikke støtte forslagene om reduktion af antal nattevagter ( absolut ikke ), udlicitering af rengøring, timepris i hjemmeplejen og hygiejnekonsulenten.

Øvrige forslag støtter vi mere eller mindre.

Vi har ikke forholdt os til skolerne og børne- / kultur"



Handicaprådet:

 • Ny organisering på tilbuddet på Skrillingeskolen: Det er noget af en ny organisering med de store besparelser!!! Det vækker vores store angst for, at man er ved at udvande et godt tilbud.
 • Effektivisering af efterværn ifm. Implementeringen af ungestrategien: Vi skal se nogle resultater inden vi begynder at effektivisere. Vi er dog meget positive over, at man laver en helhedsorienteret sagsbehandling og behandlingsindsats.
 • Afledte effektiviseringer af folkeskolereformen (merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste): Disse børn har også krav på, at kunne magte lidt andet end kun skoleliv.
 • Mere ligelig fordeling af nattevagtressourcer på plejecentrene + investering i teknologi: Der er i forvejen for lidt personale og der må ikke være endnu længere ventetid ved nødkald
 • Fokus på timeprisen i hjemmeplejen: Det er ikke særlig rart for borgerne at have en banegård med forskellige mennesker rendende inde i sit hjem.
 • Bedre udnyttelse af plejeboliger: Vi er meget imod differentierede takster, da man ikke altid selv er herre over, hvilken plejebolig man kan få eller bliver visiteret til.
 • Fokus på hygiejne: Godt tiltag! Men vi kunne godt ønske, at man også tiltænkte, at ordningen skulle omfatte alle instanser, hvor der var pleje.
 • Ekstra: Derudover kunne vi godt tænke os, at man budgetterede med en pulje penge til udflugter eller lignende til dem, der bor på vores botilbud eller dem, som er tilknyttet vores dagtilbud.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Godkendt.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00

Bilag:

102. Udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for 2016
Sagsnr.: 2015-002625
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelsesministeren har udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål for 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 tages til efterretning. 

Sagsbeskrivelse:

De fire mål bygger videre på målene for 2015. Målene skal danne udgangspunkt for Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan, men der er også mulighed for at adressere lokale udfordringer, og arbejde med målene og opstille indikatorer som er relevante lokalt for Middelfart.

De beskæftigelsespolitiske mål for 2016 er:

1) Flere unge skal have en uddannelse

2) Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats

3) Langtidsledigheden skal bekæmpes

4) Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
De beskæftigelsespolitiske mål for 2016 er taget til efterretning.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00

Bilag:

103. Udbud på dansk som andetsprog for voksne udlændinge
Sagsnr.: 2015-006336
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Danskundervisning til voksne udlændinge har været i udbud via Odense Kommune som driftskommune. Odense Kommune har valgt at lave aftale med Dansk Flygtningehjælps sprogskole Lær Dansk. Middelfart Kommune skal tage beslutning om at fortsætte som aftalekommune eller lave aftale med anden udbyder.

Forvaltningen foreslår:

 • At Middelfart Kommune fortsætter som aftalekommune under Odense Kommunes driftsaftale med Lær Dansk og dermed fortsætter samt udvikler det lokale samarbejde med Lær Dansk sprogskole-satellitten.

Sagsbeskrivelse:

Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at tilbyde undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge i kommunen. Siden august 2010 har danskuddannelsesopgaven været varetaget af Dansk Flygtningehjælps sprogskole Lær Dansk. Den nuværende kontrakt udløber 31. juli 2015 men er forlænget i 5 måneder indtil d 31. december 2015 med henblik på at anvende efteråret 2015 til at implementere ny kontrakt med ikrafttræden fra 31. januar 2016.
Sprogskoleaktivteten er fritaget fra udbud, men Odense Kommune har med henblik på at konkurrenceudsætte området valgt at sætte opgaven i udbud alligevel.

Den 1. januar 2014 trådte ændringer af danskuddannelsesloven i kraft. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning blev hermed det indledende og grundlæggende dansktilbud til alle nyankomne voksne udlændinge, bortset fra flygtninge og familiesammenførte, som fortsat tilbydes ordinær danskuddannelse. Med lovændringen udvides målgruppen for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, som tidligere kun var et tilbud til udenlandske arbejdstagere, til også at omfatte:
 • Arbejdstagere
 • EU-grænsependlere
 • Studerende
 • Au-pair personer
 • Arbejdstageres medfølgende ægtefæller
Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning består af 250 timer fordelt på 5 forløb, som borgerene har maksimalt 1½ år til at gennemføre. Efter gennemførelse af de 250 timer har borgerne ret til at blive henvist til ordinær danskuddannelse i maksimalt 3 år.  
For flygtninge og familiesammenførte er danskundervisningstilbuddet én af tre danskuddannelser hver bestående af 6 (5) moduler. Borgerne visiteres ind på og tilbydes dén af danskuddannelserne, som passer til den enkelte borgers dansk- og uddannelsesniveau. Uddannelsesretten til denne uddannelse er udvidet fra maksimalt 3 år til maksimalt 5 år.
Da ændringerne i danskuddannelsesloven først trådte i kraft den 1. januar 2014, er der begrænsede erfaringer med fordelingen af målgruppen mellem arbejdsmarkedsrettet dansk og moduldansk, samt hvor mange af de borgere, som gennemfører arbejdsmarkedsrettet dansk, der efterfølgende ønsker at gå videre på den ordinære danskuddannelse.

Driftskommune Odense og aftalekommunerne
Gennem en årrække har Odense Kommune fungeret som centerkommune for danskuddannelse for såvel egne sprogkursister som for tre aftalekommuner, Assens, Nordfyn og Middelfart. Denne organisering kaldes Driftskommune Odense. Det indbefatter, at kommuner køber danskuddannelse til deres borgere i målgruppen via Driftskommune Odense. Ligeledes fører Driftskommune Odense tilsyn med undervisning og administrative procedurer på både egne og aftalekommunernes vegne. For disse ydelser betaler aftalekommunerne en procentvis andel i overhead. Den nuværende aftale med Driftskommune Odense skal genforhandles i forbindelse med ny kontrakt på danskuddannelsesområdet fra den 1. januar 2016.

Udbuddet
I forbindelse med udbuddet har Odense Kommune været i dialog med fem potentielle leverandører. I sidste ende var der to udbydere i spil, hvis tilbud er blevet vurderet ud fra ”det bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Lær Dansk vurderes kvalitetsmæssigt klart bedst, prismæssigt ligger de to tilbud helt tæt. Prisen for arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er fastlagt fra centralt hold. Prisen for ordinær danskuddannelse forventes at blive knap 30% lavere ved det nye tilbud end prisen vi kender i dag. Der er en del nye tiltag i tilbuddet fra Lær Dansk, f.eks. et mere virksomhedsrettet dansktilbud, innovative tiltag i forhold til frivillige, udvikling af bl.a. e-materialer samt øget synlighed omkring effektivitet og resultater.
Lær Dansk tilkendegiver, at de fortsat vil drive sprogskole i Middelfart, hvilket har positive gevinster: kommunen sparer penge til borgeres transport, og der kan opretholdes det tætte samarbejde mellem Sprogskolen, Frivillignet og kommunen om fælles aktiviteter.

På baggrund af ovenstående indstilles til at Middelfart Kommune fortsætter som aftalekommune under Driftskommune Odense med Lær Dansk som sprogskoleudbyder i Middefart.

Økonomi:

Det forventes at prisen for ordinær danskuddannelse bliver 30 % lavere end i dag med forbehold for at prisen for driftskommune/aftalekommune endnu ikke er aftalt endeligt, da den bl.a. afhænger af om alle de nuværende aftalekommuner ønsker at fortsætte som såden.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Det besluttes, at fortsætte som aftalekommune.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00

104. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. juni 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Jens Backer Mogensen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. juni 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2014
Taget til efterretning.



Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Vigsø

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER