Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 13. maj 2015

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
13. maj 2015 kl. 08:00
Tilstede:
Lars Vigsø
Morten Weiss-Pedersen
Bo Juul Nielsen
Svend-Aage Nielsen
Jens Backer Mogensen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

91. Nøgletal april 2015
Sagsnr.: 2015-001214
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 30.04.15 på de nævnte områder.

Nøgletal samt ledighedstal vedlægges.

Der er ikke sket nogen opdatering hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige, hvorfor opgørelse ikke vedlægges.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 3 sager i april måned. Det samlede antal udgør 443 pr. 30.04.15.

Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 7 sager i april måned til i alt 165 pr. 30.04.15.

Antallet af sygedagpengemodtagere er faldet med 18 sager i april måned. Det samlede antal pr. 30.04.15 var således 413 sager.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er steget med 10 sager i april måned til i alt 91 pr. 30.04.15.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 1 sag, så det samlede antal pr. 30.04.15 er 72 stk.

Antallet af borgere omfattet af integrationsloven, der modtager kontanthjælp er steget med 10 sager i april måned til i alt 156 pr. 30.04.15.

Antallet af forsikrede ledige er fortsat faldende. Det samlede antal pr. 30.04.15 er 618 stk.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Bilag:

92. Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Sagsnr.: 2015-002658
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Foreløbig budgetopfølgning pr. 30. april 2015 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningn tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 er under udarbejdelse. Der vil foreligge et notat til udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

93. Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasning i udligningssystemet
Sagsnr.: 2015-004960
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

2. februar 2015 blev der indgået politisk aftale: "Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasning i udligningssystemet. Aftalen betyder overordnet at refusionen af udgifter til overførselsindkomster alene bliver afhængig af borgerens varighed på offentlig forsørgelse. Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget oreinteres om refusionsreformen. 

Sagsbeskrivelse:

Tankerne bag refusionsreformen er at den kommunale medfinansiering af udgifterne på beskæftigelsesområdet betyder, at kommuneren i højere grad overtager det økonomiske ansvar for udgifterne på beskæftigelsesområdet. Refusionen afhænger af hvor længe borgeren har modtaget offentlig forsørgelse, jo længere tid borgeren samlet set har modtaget offentlig forsørgelse, jo mindre betaler staten til kommunens udgifter til overførselsindkomsterne.

Med refusionsomlægningen indføres en refusionstrappe, hvor der gives 80 pct. i refusion for de første 4 uger, 40 pct. refusion for uge 5-26, 30 pct. refusion for uge 27-52 og 20 pct. refusion efter uge 52.

Det er udelukkende udgifter til borgerens forsørgelse som vil indgå i refusionstrappen. Udgifter til førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse bliver ved med at være omfattet af de hidtidige refusionssatser, hvis ydelsen er tilkendt før 1. juli 2014. Der gælder særlige overgangsregler ved skift til anden ydelse.

Refusionstrappen træder jf. lovforslaget, i kraft den 4. januar 2016, men ydelsesancienniteten opgøres for perioden tilbage til 1. juli 2014.

Ydelsesancienniteten nulstilles for personer, som har opnået 52 ugers selvforsørgelse inden for en referenceperiode på 3 år.

Der ydes fremadrette ikke højere refusion for virksomhedsrettede og uddannelsesrettede indsatser.

Økonomi:

Der arbejdes fortsat fra centralt hold på en fordelingsnøgle vedrørende de økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Bilag:

94. Unge i Job - jobrettet forløb til unge
Sagsnr.: 2015-003812
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Udspil til projekt for unge med manglende uddannelsespotentiale men med motivation og potentielle evner for job.

Forvaltningen foreslår:

 • At udspillet og mulige effekter heraf drøftes med henblik på endelig aftale om igangsættelse af projektet.

Sagsbeskrivelse:

Job- og Vækscentret har en gruppe af aktivitetsparate unge, som på nuværende tidspunkt ikke besidder uddannelsesparathed men som har potentielle evner og motivation for job. Disse unge har af forskellige årsager ikke evner til at gennemføre uddannelse, og Job- og Vækstcentret vurderer derfor, at vejen til arbejdsmarkedet for disse unge bliver for lang såfremt uddannelse skal fastholdes som det næste mål. Til gengæld kan nogle af disse unge tage en genvej til arbejdsmarkedet, hvis jobcentret målrettet understøtter denne vej til job og selvforsørgelse. Dette gøres via virksomhedsrettede tilbud i form af praktikker og løntilskud på private virksomheder. Undervejs skal den unge evt. tilbydes understøttende tilbud (f.eks. læse-/regnekursus, arbejdsmarkedsrettede kurser, behandling). Målet for den enkelte unge er job, jobparathed, uddannelsesparathed (og omvisitation) eller uddannelse.Den lovgivningsmæssige ramme for det virksomhedsrettede tilbud er fortsat uddannelsesplanen og uddannelsespålæg.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Godkendt at projektet igangsættes d. 1. august 2015 og at projektet indgår i et effektiviseringsforslag for 2016-2017.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Bilag:

95. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjyllands fokusområder i forhold til beskæftigelsesprocessen 2016
Sagsnr.: 2015-005137
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om at Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland har fremsendt rådets fokuspunkter til beskæftigelsesplanen 2016.
Rådet vil gerne opfordre de beskæftigelsespolitiske udvalg i de sydjyske kommuner til at inddrage fokuspunkterne i arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2016. 

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland har på deres seneste møde drøftet beskæftigelsesindsatsen for det kommende år og har på den baggrund en række fokusområder, som rådet opfordrer kommunerne til at tage med i beskæftigelsesplan arbejdet:
 • Opkvalificering af arbejdsstyrken.
 • Virksomhedsindsatsen.
 • Flere unge skal gennemføre en uddannelse.
 • Aktiv indsats for udsatte borgere.
 • Samarbejde på tværs.
 • Samarbejde mellem a-kasser og jobcentre

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning, med en undren over, at der ikke er fokus på flygtningeindsatsen.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Bilag:

96. Debatoplæg - Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Middelfart
Sagsnr.: 2015-004204
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Debatoplægget skal være med til at understøtte beskæftigelsesplanprocessen og tilrettelæggelsen af og dialogen om beskæftigelsesindsatsen frem mod 2016. Debatoplægget belyser de centrale udfordringer og muligheder på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsesindsatsen i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter debatoplæget og bruger det i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2016.

Sagsbeskrivelse:

Situationen på arbejdsmarkedet i Syddanmark er stabiliseret efter finanskrisen. Faldet i beskæftigelsen er vendt til en stigning, og i de fleste sektorer stiger beskæftigelsen. Desuden forventes beskæftigelsen at stige i løbet af de næste par år. 

I Middelfat er der siden 2011 blevet ca. 7 pct. færre på offentlig forsørgelse. Det faldende antal på offentlig forsørgelse er primært drevet af et fald i antallet af dagpengemodtagere mv. (herunder også modtagere af arbejdsmarkedsydelse og den særlige uddannelsesydelse), hvor der de seneste 3 år er blevet ca. 36 pct. færre. For de øvrige målgrupper er antallet samlet set faldet en lille smule over de seneste tre år.
Den positive udvikling i antallet af offentligt forsørgede afspejles også i antallet af personer i jobcenterets målgruppe – det vil her sige borgere som er på en midlertidig forsørgelsesydelse (offentligt forsørgede undtagen førtidspension og fleksjob). I Middelfart er antallet af personer i jobcenterets målgruppe faldet med ca. 170 personer det seneste år.
Der har været en relativt stor nettoafgang til beskæftigelse, svarende til 1,2 pct. af jobcentrenes målgrupper. Det dækker over at 17.500 personer er gået fra job til en forsørgelsesydelse, mens 18.500 har forladt en forsørgelsesydelse og er gået i job.
Nettoafgangen fra jobcentrenes målgruppe opvejes delvist af en række andre bevægelser, der fører til flere personer på offentlig forsørgelse. Det drejer sig bl.a. om en nettotilgang pga. tilflytning fra udlandet (især flygtninge og indvandrere), og af 18 årige der træder ind på arbejdsmarkedet uden at have job eller være i uddannelse og således går på offentlig forsørgelse.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Bilag:

97. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. maj 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. maj 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2014
Taget til efterretning.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Vigsø

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

LUKKEDE SAGER