Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 8. april 2015

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
8. april 2015 kl. 08:00
Tilstede:
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Lars Vigsø
Svend-Aage Nielsen
Fraværende:
Morten Weiss-Pedersen

ÅBNE SAGER

85. Nøgletal marts 2015
Sagsnr.: 2015-001214
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart udarbejder hver måned nøgletal på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige.

Det har ikke været muligt at udarbejde tallene inden udsendelse af dagsorden til mødet i april, hvorfor bilaget vil blive eftersendt.

Ledighedstallene samt opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vil ligeledes blive eftersendt.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Ingen beskrivelse, da det ikke har været muligt at udarbejde nøgletal inden udsendelse af dagsorden. Nøgletallen eftersendes eller udleveres på mødet.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

86. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015
Sagsnr.: 2015-002658
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 på udvalgets område, beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen foreslår:

  • At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgningen pr. 31. marts vil blive udarbejdet inden udvalgets møde. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

87. Effektiviseringer vedr. budget 2016
Sagsnr.: 2015-002461
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

Forvaltningen foreslår:

  • At effektiviseringsforslagene sendes i høring

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2015 aftalte parterne, at der i foråret 2015 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2016. Endvidere er det aftalt i den økonomiske politik, at der også fremadrettet skal findes 10 mio. kr. årligt i effektiviseringer.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,5 mio. kr. i budget 2016 stigende til 30,2 mio. kr. i overslagsår 2019. Dermed er der også forslag som rækker udover budget 2016, og løser en del af de kommende års effektiviseringsmål.

Primo 2016 vil der blive fremlagt et effektiviseringskatalog for Byrådet, som vil komme med forslag til opfyldelse af det resterende effektiviseringsmål frem mod 2019.

Udvalget bedes drøfte effektiviseringsforslagene med henblik på, at Byrådet kan sende materialet i høring den 4. maj 2015.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Høring:

Sagen forventes at blive sendt i høring d. 4. maj 2015.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Bilag:

88. Økonomi på integrationsområdet
Sagsnr.: 2015-003679
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Der er de senere år sket en stigende udvikling på integrationsområdet, dels i forhold til antallet af nye flygtninge, dels i forhold til kravene til kommunernes integrationsindsats i den treårige introduktionsperiode. Som følge heraf samt udmelding om stigende 2015-kvote forelægges sagen for udvalget. 

Sagsbeskrivelse:

Den oprindelige flygtningekommunekvote for 2014 var på 37 personer. I april fastlagde Udlændingestyrelsen den endelige kvote for 2014 og meddelte, at Middelfart Kommune skulle modtage 50 flygtninge. Status pr. 1. februar 2015, hvor kvoten for 2014 udløb, er at Middelfart Kommune i 2014 modtog 63 flygtninge på kvoten. Altså væsentligt flere end både den oprindelige og den reviderede flygtningekvote fastsatte.

Derudover får de ankomne flygtninge løbende familiesammenføring. I forhold til flygtninge ankommet på 2014-kvoten er der kommet 5 ægtefæller og 14 børn som familiesammenførte. I alt 82 personer. Aktuelt er der derudover ca. 20-25 familiesammenføringssager under behandling i Udlændingestyrelsen for de flygtninge kommunen har overtaget ansvaret for i 2014. Vi forventer derfor i realiteten at modtage en del flere flygtninge i kommunen.
Det samme forventes for 2015-kvoten. Udlændingestyrelsen fastsatte d. 29. september 2014 kommunekvoterne for 2015. Middelfart Kommune skulle modtage og boligplacere 45 flygtninge. I midlertidig blev der i november 2014 tilkendegivet at antallet af asylansøgere var flerdoblet og at kommunerne derfor skulle forvente ny beregning af kvoterne. I brev af 27. januar 2015 er vi meddelt en forventet kvote for 2015 på 120 flygtninge. Dette antal er bibeholdt i seneste udmelding af 20. marts 2015.

Den første kommunale opgave ved modtagelsen af nye flygtninge er boligplacering. De mange nye flygtninge sætter landets kommuner under pres i forhold til at fremfinde egnede (størrelse, standard og pris) boliger. Middelfart Kommune har pt. 33 flygtninge midlertidig boligplaceret – et tal som stiger måned for måned. Kommunen samarbejder med de almene boligselskaber om formidling af ledige boliger, og agerer i stigende grad på det private boligudlejningsmarked. Den samlede vurdering er, at udbuddet af egnede boliger ikke matcher det aktuelle behov. Den permanente boligplacering kræver derfor en særlig indsats.

Selve integrationsindsatsen for nyankommne flygtninge i den treårige introduktionsperiode er ligeledes udfordret. Der er en stor mængde administrative arbejdsgange i forbindelse med at modtage personer, som ”kun” har et ID-nr og ikke kan begå sig i det danske samfund. Integrationsområdet er stærkt lovgivningsmæssigt reguleret, og konsekvenserne ved den store stigning i antallet af flygtninge er, dels at kommunen ikke lever op til kravene og tidsfristerne i Integrationsloven, dels en kvalitetsforringelse af den enkelte flygtnings integrationsprogram og opfølgningen herpå. Som følge heraf kan der ske et fald i den statslige finansiering (resultattilskud), idet der er for få ressourcer til at bistå den enkelte flygtning i at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.
Billedet af mange administrative arbejdsgange og en øget opgaveportefølje i kølvandet på det stigende antal flygtninge og disse familier ses også i Skoleafdelingen, Børn- og Familieafdelingen samt Borgerservice. Alle afdelinger har i løbet af 2014 måtte afsætte et stigende antal ressourcer for at løse opgaverne med modtagelse af nye børn, elever, borgere.

For at skabe gode rammer i hvilke kommunen kan lykkes med integrationsindsatsen foreslås nedsættelse af en tværgående styregruppe (chefniveau), som fire gange årligt koordinerer indsatser på tværs af forvaltningerne. Derudover indstilles, at der for en toårig periode afsættes midler (100.000 kr.) til udviklingstiltag på tværs af forvaltningerne med henblik på at udvikle medarbejderkompetencer til integrationsindsatser.

Formålet med integrationsindsatsen er at sikre selvforsørgelse og hindre at (dele af) gruppen af flygtninge ender på varig offentlig forsørgelse. Lykkes det kommunen at bistå flygtningene i at få fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelser ligger der til gengæld mange gevinster at hente i form af resultattilskud, stigning i antallet af borgere i Middelfart Kommune samt på sigt øgede skatteindtægter.

Det skal afslutningsvis bemærkes at kvotetallet for 2015 fortsat er behæftet med en vis usikkerhed, da det endelige antal altid vil afhænge af udviklingen i verdens brændpunkter samt den førte flygtningepolitik (lovgivning). I forhold til sidstnævnte er der pr. 20. februar 2015 vedtaget nye regler for midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge. Disse regler indebærer, at nogle ikke-individuelt forfulgte flygtninge kun vil få opholdstilladelse for 1 år ad gangen (mod i dag fem år). I det år kan der ikke søges familiesammenføring. Efter 1 år kan der søges om yderligere opholdstilladelse i to år og i den periode kan der søges om familiesammenføring. Reglerne er trådt i kraft med virkning fra 14. november 2014. Middelfart Kommune har endnu ikke modtaget nogle flygtninge med opholdstilladelse efter de nye regler.

Økonomi:

På integrationsområdet totalt i kommunen forventes et merforbrug i 2015 på:

Job- og Vækstcenter/BAU/ØK:     11,214 mio. kr.
Skoleafdeling/Skoleudvalg/:         2,569 mio. kr.
Borgerservice/Socialudvalg/ØK:    0,850 mio. kr.
Børn- og Familieafdeling/BKF:      1,487 mio. kr.
Tværgående:                             0,100 mio. kr.
I alt forventede merudgifter:      16,220 mio. kr.

Specifikation af udgifterne er beskrevet i bilag på sagen.

Det skønnede merforbrug på 16,220 mio. forventes at kunne finansieres således:

  • Merforbruget på BAU 9,114 mio. kr. forventes at kunne finansieres af et tilsvarende mindreforbrug på beskæftigelsestilskuddet.
  • Den resterende mango på 7,106 mio. kr. finansieres helt eller delvist af afsatte statslige puljer som endnu ikke er udmøntet.
  • Direktionen holde løbende fokus på finansieringen og fremkommer med endeligt forslag i forbindelse med 3. budgetopfølgning, hvor bevillinger også søges.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Godkendt.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00
Social- og Sundhedsudvalget 8. april 2015 kl. 16:00
Børn- Kultur og Fritidsudvalget 14. april 2015 kl. 13:15
Skoleudvalget 14. april 2015 kl. 15:45
Økonomiudvalget 28. april 2015 kl. 14:30
Byrådet 4. maj 2015 kl. 17:00

Bilag:

89. Ungeindsatser
Sagsnr.: 2015-003812
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Orientering om status på ungemålgruppen samt om Job- og Vækstcentrets ungeindsatser og strategi for uddannelsesrettede tilbud til unge. Der lægges op til drøftelse af fremtidige tiltag samt strategi for ungeindsatsen.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning og fremtidige tiltag drøftes som input til Beskæftigelsesplanen.

Sagsbeskrivelse:

Målgruppen: 1. januar 2014 blev der med kontanthjælpsreformen indført en ny ydelse til unge uden uddannelse, uddannelseshjælp, og nye visitationsgrupper: uddannelsesparate og aktivitetsparate.Udvikling i uddannelseshjælpssagerne – fordeling visitation:
Visitationsgruppe/ dato1.1.20141.3.2015
Unge uden uddannelse i alt182154
-      uddannelsesparate112 / 61 %74 / 48 %
-      aktivitetsparate70 /   39 %80 / 52 %
Udviklingen viser en nedgang i antallet af unge uden uddannelse på uddannelseshjælp baseret på et markant fald i antallet af uddannelsesparate unge på 34 %. Dertil kommer en lille stigning i antallet og andelen af unge, som er aktivitetsparate.
Job- og Vækstcentrets ungeteam udførte i 3. kvartal 2014 en analyse af ungemålgruppen (147 sager på daværende tidspunkt). Heraf fremgår det klart, at et lavt fagligt niveau og psykiske problemer (psykiatrisk diagnose/ psykisk sårbarhed) er de primære udfordringer i arbejdet med at gøre unge på uddannelseshjælp klar til uddannelse. Kun 35 % af målgruppen har ikke en diagnose, 44 % har ikke gennemført folkeskolen, 48 % har kun gennemført folkeskolen, og 62 % har aldrig påbegyndt en erhvervskompetencegivende uddannelse. Dertil kommer at de fleste sager (knap 70 %) har en varighed på +12 måneder.
Øvrige data fra analysen:
-      Ca. 50/50 i forhold til kønsfordeling
-      Ca. 75/25 i forhold til aldersfordeling 18-24 år/ 25-29 år
-      14 % at målgruppen er forsørgere
-      Ca. 20 % har /har haft uddannelsesmentor som tilbud
-      Knap 25 % har deltaget i forberedende voksenundervisning (FVU)

Indsatser: En væsentlig del af ungeindsatsen er at arbejde proaktivt for at unge ikke får uddannelseshjælp men er/kommer i gang med uddannelse eller job. Dette arbejde foregår på fire fronter:
1.    Modtagelsen
2.    Uddannelsespålæg og uddannelsesplaner
3.    Tilbud til unge
4.    Fastholdelses- og gennemførselsberedskaber

Modtagelsen
er den første vejledningssamtale med den unge, som foregår i et samarbejde mellem uddannelsesvejleder fra jobcenter og UU-vejleder fra UU-Lillebælt. Formålet er at afdække hvilke unge, som har brug for kommunal hjælp for at komme godt videre med uddannelse/ job og hvilke unge, som kan vejledes direkte til uddannelse/ uddannelsesforberedende tilbud:
Modtagelsen / førstegangshenvendelser uge 2-12, 2015:
Uge, årAntal nyhenvendelserIkke mødt til samtalen ”Fælles modtagelse”Vejledt til andet uddannelsestilbud eller jobOpstart uddannelseshjælp
2, 20158242
3, 20157133
4, 201510082
5, 20153012
6, 20152002
8, 20159252
9, 20158071
10, 20157421
11, 20157151
12, 20155122
I alt66113718
Oversigten viser et forholdsvis stort udsving i antallet af nyhenvendelser. Ligeledes at der er et stort flow omkring unge-sagerne: i perioden (uge 2-12, 2015) er 18 unge kommet på uddannelseshjælp og 37 (56 % af alle nyhenvendelser / 67 % af alle fælles modtagelses-samtaler) er vejledt til et uddannelsestilbud/uddannelsesrettet aktivitet på SU eller til job.

Uddannelsespålæg og –plan: Med kontanthjælpsreformen er det et krav, at kommunen giver alle unge et uddannelsespålæg. Heri beskrives hvilken uddannelse(r), der arbejdes hen imod samt hvilke indsatser, der skal gøre den unge i stand til at starte og gennemføre denne uddannelse. Det er sagsbehandlers opgave via en udvidet visitationsperiode på tre måneder at afdække den unges ressourcer og udfordringer i forhold til uddannelse – fagligt, personligt og socialt. Uddannelsespålæg og –plan er således med til at skabe målrettethed i den unges vej mod uddannelse.

Tilbud til unge: På baggrund af viden om målgruppen har Job- og Vækstcenter i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, UU-Lillebælt, Jobcenter Fredericia m.fl. udviklet forskellige tilbud til unge uden uddannelse:
a. Brobygning til Uddannelse – EUC (8 pladser)
b. Brobygning Ung&Sund – Produktionsskolen (5 pladser)
c. Unge i Centrum – IBC (efter behov)
d. Studieforberedende forløb – VUC, Middelfart (efter behov)
e. Studieforberedende forløb, VUC Fredericia (efter behov)
f.  FVU-undervisning i dansk og matematik (efter behov)
g. Ung Nu – Handicap- og psykiatriafdeling (5 pladser)
h. Praktikker (efter behov)
i. Mentor (efter behov)

Derudover er der tilbud til unge i Middelfart om:
j. Produktionsskole
k. STU
Tilbuddene er et bud på en differentieret men målrettet (mod uddannelse) ungeindsats. Job- og Vækstcentret tilstræber at lave tilbud til unge i uddannelsesmiljøer.

Fastholdelses- og gennemførelsesberedskaber for frafaldstruede unge:
For alle tilbuddene gælder, at Job- og Vækstcentrets medarbejdere agerer i tæt samarbejde med vejledere, lærer, andre kommunale kolleger osv. i forbindelse med den unges forløb. For de fleste af ovennævnte tilbud gælder det, at Jobcentrets mentorer/ uddannelsesvejledere har deres daglige/ugentlig gang på uddannelsesinstitutionerne. Internt i kommunen afprøves aktuelt en samarbejdsmodel (udviklet som en del af Ungestrategien), som fordrer tæt og struktureret samarbejde på tværs af forvaltningerne.

I forhold til gruppen af aktivitetsparate unge er der en del med behandlingskrævende psykiske diagnoser og/eller misbrug. Målgruppen er kendetegnet ved at have betydelige funktionsnedsættelser (typisk grundet alvorlige psykiske diagnoser, fysisk handicap eller udviklingshæmning). I denne målgruppe befinder sig også 37 unge, som er tildelt et STU-forløb. En del af disse unge vil ofte tidligere have haft langvarige foranstaltninger i Børn- og Familieafdelingen. Nogle af disse unge er i målgruppen for et ressourceforløb.

Samspil mellem ungeindsats og EUD-reform: EUD-reformens sigte mod at hæve det faglige niveau på erhvervsuddannelserne vil formodentlig bevirke, at Jobcentret i kommende år vil opleve en stigning i antallet af ungesager. Indgangen til erhvervsuddannelserne bliver smallere (qua højere krav), og der vil derfor være nogle unge, som har brug for en længere/ mere intensiv kommunal indsats, før den unge er parat til uddannelse.

Input til drøftelse af fremtidige tiltag:
Den overordnede målsætning er at fastholde en lav andel af unge på uddannelseshjælp. Tiltag, der styrker denne målsætning:
-      Fælles mål om uddannelse (fælles uddannelsesplaner) i en tidlig og forebyggende indsats på tværs af forvaltninger og tværfaglige indsatser for de svageste unge.
-      Styrket brug af uddannelsespålægget – fortsat implementering af kontanthjælpsreformen.
-      Styrket brug og fortsat udvikling af uddannelsesforberedende tilbud.
-      Fokus på job til nogle af de unge, som er praktisk orienteret og som (også på sigt) vil få vanskeligt ved at gennemføre en erhvervsuddannelse. Jobskabelsen til denne gruppe på f.eks. 10-12 unge kan ske gennem praktik/ løntilskud i private virksomheder. 

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Taget til efterretning.
Der udsøges en målgruppe på ca. 20 aktivitetsparate som vurderes, at have bedre effekt af en målrettet virksomhedsrettet indsats.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

90. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

  • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. april 2015
Orientering taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. april 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2014
Taget til efterretning.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Vigsø

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

LUKKEDE SAGER