Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget møde den 11. marts 2015

Møde:
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
Mødetid:
11. marts 2015 kl. 08:00
Tilstede:
Morten Weiss-Pedersen
Svend-Aage Nielsen
Bo Juul Nielsen
Jens Backer Mogensen
Lars Vigsø
Fraværende:

ÅBNE SAGER

77. Nøgletal februar 2015
Sagsnr.: 2015-001214
Sagsbehandler: Sanne Junker

Præsentation:

Job- og vækstcenter Middelfart har udarbejdet nøgletal for februar måned på områderne: kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleksjob og forsikrede ledige. Der er tale om et øjebliksbillede pr. 28.02.15 på de nævnte områder.

Nøgletal samt opgørelse over udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og forsikrede ledige vedlægges. Ledighedstallene vil fremover blive vedlagt i et andet format. Hidtil har det været Beskæftigelsesregionerne, der har leveret tallene, men efter de blev nedlagt pr. 31.12.14 leveres tallene af De Regionale Arbejdsmarkedsråd i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, i et andet format.

I forhold til Job- og vækstcenterets egne nøgletal har beskæftigelsesområdet været ramt af store udfordringer med it-systemerne siden 05.01.15, hvilket betyder at det ikke er muligt at trække tal over antallet af aktiverede på visse målgrupper.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 25 sager siden 31.12.14. Det samlede antal udgør således 455 sager pr. 28.02.15.

Antallet af borgere, der modtager uddannelseshjælp, er faldet med 5 sager siden 31.12.14. Det samlede antal udgør 170 sager pr. 28.02.15.

Antallet af borgere i jobafklaringsforløb er fortsat stigende, og antallet udgør pr. 28.02.15 i alt 72 stk.

Antallet af sygedagpengesager er faldet med 26 sager siden 31.12.14, således at det samlede antal udgør 411 pr. 28.02.15. Heraf er antallet af sager over 52 uger uden refusion 73 stk.

Antallet af borgere der er i ressourceforløb er steget med 4 stk. siden 31.12.14 og udgør 103 stk. pr. 28.02.15.

Antallet af borgere der modtager ledighedsydelse er faldet med 2 sager siden 31.12.14. Det samlede antal af borgere der modtager ledighedsydelse udgør 73 pr. 28.02.15. Heraf er antallet af sager over 18 måneder med 0% i refusion i alt 
31 stk.

Antallet af forsikrede ledige er faldet med 18 sager siden 31.12.14 til i alt 696 pr. 28.02.15.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Bilag:

78. 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Sagsnr.: 2015-002658
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 på udvalgets område er under udarbejdelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At budgetopfølgningen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 er ved at blive udarbejdet. Der vil i notat til sagen blive orienteret om forbruget på området. Notat vil blive eftersendt, idet det ikke er muligt at udarbejde materialet forinden udsendelse af dagsordenen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

79. Regnskab 2014
Sagsnr.: 2015-000491
Sagsbehandler: Vagn Hansen

Præsentation:

Regnskab på Beskæftigelses- og arbedsmarkedsudvalgets budgetområdet "Beskæftigelsesindsats" er udarbejdet.
Budgetområdet omfatter bl.a. tilbud til udlændinge, sygedagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, ressourceforløb, fleksjob og forsikrede ledige. 

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabet indstilles til godkendelse

Sagsbeskrivelse:

Det korrigerde budget udgjorde 284,1 mio. kr. samt over- underskud fra 2013 på 23,0 mio. kr., heraf de forsikrede ledige på 15,6 mio. kr. 
Endvidere har udvalget fået tilført netto 8,1 mio. kr. som følge af lov- og cirkulærepakken, samt regulering af beskæftigelsestilskuddet.   
Årets resultat uden o/u er et mindreforbrug på 24,0 mio.kr. Heraf udgør området "de forsikrede" 26,9 mio. kr. og øvrige områder -2,9 mio kr.

Middelfart Kommune ligger totalt set stadig pænt i sammenlignng med andre kommuner vi plejer at sammenligne os med, målt på ledighedsstatistikkerne fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Kontant- og uddannelseshjælp:
Selv om det er lykkedes at minimere tilgangen af ydelser til kontant- og uddannelseshjælp viser regnskabet et merforbrug på ca. 2,7 mio. kr. der dog opvejes af mindreforbrug af driftsudgifter og projekter på ca. 3.0 mio. kr.

Forsikrede ledige:
Budgettet for de forsikrede ledige er lagt ud fra det udmeldte beskæftigelsestilskud. Regnskabet viser et mindreforbrug på området på 26,9 mio. kr.  Seneste prognose fra KL viser, at vi skal tilbagebetale ca. 12 mio. kr.  Den endelige opgørelse af området kommer i løbet af juni måned.  

Ledighedsydelse:
Det har ikke været muligt at nedbringe antallet af ydelsesmodtagere over 18 mdr. som ventet, og derfor er der på dette området er merforbrug på ca. 2,6 mio kr.

Revalidering:
Antallet har i gennemsnit været 45 sager, mens der blev budgetteret med 60 sager. Dette giver et mindrefobrug på ca. 1,1 mio kr.

Særlige indsatsområder:
Der er sat fokus på ressourceforløb som blev indført med førtidspensionsreformen, hvor rehabiliteringsteamet har igangsat intense forløb.

Økonomi:

Der forventes et overskud til regnskab 2015 på ca. 45 mio. kr., heraf "de forsikrede ledige" med 42,5 mio. kr.

Høring:

Ingen

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

80. Ansøgning fra Middelfart Produktionsskole om medfinansiering af prøveforberedende undervisning på Erhvervslinjen hold 2
Sagsnr.: 2015-002585
Sagsbehandler: Jeanett Graversgaard Hansen

Præsentation:

Middelfart Produktionsskole ansøger om medfinansiering af prøveforberedende undervisning på Erhvervslinjen hold 2.
BAU skal beslutte om der skal ydes tilskud til dette.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget beslutter, om der skal ydes tilskud til Produktionsskolens prøveforberedende undervisning

Sagsbeskrivelse:

Det lokale beskæftigelsesråd er som led i beskæftigelsesreformen blevet nedlagt ved udgangen af 2014. De resterende midler fra LBR samt den af Byrådet bevilgede pulje for 2015 er overført til BAU. I den forbindelse har BAU besluttet at oprette et Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesnetværk som kan indstille projekter mv. til anvendelse af midlerne. Produktionsskolen har derfor anmodet om tilskud til en ekstraordinær indsats vedr. prøveforberedende undervisning for en del af Produktionsskolens elever. Formålet er at sikre, at eleverne hermed kan optages på erhvervsskolerne i forbindelse med erhvervsskolereformen, som træder i kraft 01.08.15, og hvor der fremover er et optagelseskrav på karakteren 02 i dansk og matematik. Denne undervisning er ikke en del af et normalt produktionsskoleforløb og finansieres derfor af eksterne midler, hvorfor forstanderen fra Produktionsskolen har ansøgt om midler til dette.

Økonomi:

Produktionsskolen anmoder om 120.000,- kr. i støtte til driften af Erhvervslinjens hold 2 i indeværende forårssemester.

Overførte midler fra LBR fra 2014-2015: 391.000,- kr.
Tilskud fra Byrådet i 2015: 270.000,- kr.
Pulje i alt: 661.000,- kr.

Såfremt udvalget imødekommer ansøgningen, udbetales beløbet mod skriftlig dokumentation af de faktuelle udgifter til undervisningsforløbene.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Der bevilliges kr. 120.000 til Produktionsskolens prøveforbedrende undervisning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Bilag:

81. Job- og Vækstcenter Middelfarts Beskæftigelsesplan 2016
Sagsnr.: 2015-002625
Sagsbehandler: Kinne Kaysen

Præsentation:

Formkrav til Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan for 2016.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget diskuterer formkrav til Middelfart Kommunes Beskæftigelsesplan for 2016 

Sagsbeskrivelse:

Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2016. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Beskæftigelsesplanen har gennem de sidste ni år været underlagt nogle bestemte formkrav til indhold og layout. Med Beskæftigelsesregionernes nedlæggelse stilles der ikke længere krav til, hvordan de enkelt kommuner ønsker at udarbejde deres beskæftigelsesplaner. Det står derfor Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget frit for hvordan Beskæftigelsesplanens form og layout skal se ud for 2016.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Hovedtemaer:
Integration - Forebygge langtidsledighed
Fokus på overgange - Ungeindsats

Formen:
Skal være kort og præcis - hovedmål på 1 side, suppleret med 3-5 sider tekst.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

82. Rehabiliteringsrapport 2014
Sagsnr.: 2013-005051
Sagsbehandler: Birthe Clement

Præsentation:

Den 1. januar 2013 trådte reform af førtidspension og fleksjob i kraft.
Der bliver ført statistik over, hvor mange sager, der har været behandlet i Middelfart Kommunes Rehabiliteringsteam, og Rehabiliteringsteamets indstillinger som Middelfart Kommune skal træffe afgørelse om.

Forvaltningen foreslår:

 • At rehabiliteringsrapporten drøftes

Sagsbeskrivelse:

Formålet med at føre statistikken er at følge reformen tæt, både i forhold til hvordan reformen bliver udmøntet i praksis, men også for at dokumentere Rehabiliteringsteamets indstillinger. 

Sammenfatning

 • Der har været 192 sager forelagt Rehabiliteringsteamet i 2014, hvoraf 107 har været kvinder og de resterende 85 har været mænd.
 • Ud af 192 sager er der 38, der er blevet indstillet til et fleksjob, 87 blev indstillet til et ressourceforløb, 23 blev indstillet til anden beskæftigelsesrettet indsats og 44 blev indstillet til førtidspension.
 • Ud af de 192 sager er der 24 sager, der er blevet revurderet.
 • 18 borgere har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag (§17 sager).
 • 60 % af de borgere der har fået deres sag forelagt Rehabiliteringsteamet kommer fra kontanthjælp og 18 % kommer fra sygedagpenge.

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.
Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00
Det Lokale Beskæftigelsesråd 24. september 2014 kl. 15:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Det Lokale Beskæftigelsesråd 24. september 2014 kl. 15:00

Det Lokale Beskæftigelsesråd den 24. september 2014
Rapporten er drøftet og taget til efterretning.

Bilag:

83. Status på integrationsområdet
Sagsnr.: 2014-004092
Sagsbehandler: Jeanette Johansen

Præsentation:

Orientering om status på integrationsindsatsen samt oplæg til temadrøftelse om samme. Der gives en orientering om kvoten for hhv. 2014 og 2015, for boligplaceringen af flygtninge og indsatserne, som skal sikre den gode integration og der lægges op til en drøftelse af disse temaer.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning og de forskellige temaer i fremstillingen drøftes

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes kvote for modtagelse af nye flygtninge i 2014 var på 50 personer. I perioden 1. marts 2014 – 1. februar 2015 (som dækker 2014-kvoten) er der ankommet 63 flygtninge på kvoten til Middelfart Kommune. Dertil er kommet 5 ægtefæller og 14 børn som familiesammenførte. I alt 82 personer.
På nær tre er alle flygtninge ankommet på 2014-kvoten fra Syrien.

Den oprindelige kvote for 2015 var på 45 flygtninge. Grundet en tredobling i landstallet af flygtninge, der har fået asyl, er den foreløbige kvote for 2015 nu på 120 flygtninge. Kommunerne har i februar måned haft mulighed for at byde ind på at modtage flere flygtninge. Efterfølgende vil KL genberegne kvoterne. Middelfart Kommune har tilkendegivet, at kommunen ikke har mulighed for at modtage flere end kvoten tilsiger. Den endelige kvote for 2015 forventes udmeldt inden 1. april 2015.

I brev à 8. januar 2015 sendt til alle borgmestre og kommunaldirektører er kommunerne blevet orienteret om en ”fælles forståelse” mellem regeringen og KL om integration. Forståelsen rummer en enighed om, at der er tale om ekstraordinær situation, som skaber særlige udfordringer i kommunernes arbejde med at modtage, boligplacere og integrere nye borgere i 2015. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at iværksætte konkrete tiltag, som kan imødegå kommunernes udfordringer med navnlig at finde eller etablere boliger samt tiltag om bl.a. hurtigere sundhedsscreening, hurtigere afklaring af uddannelseskvalifikationer – se bilag ”Forståelse mellem regeringen og KL om integrationsområdet…”.

Det er kommunens ansvar at tilbyde flygtningene en egnet bolig. Grundet den store stigning i antallet af nye flygtninge, der kommer til kommunen er det i stigende grad en udfordring at løfte denne opgave på trods af at flere og flere ressourcer anvendes til formålet.
Der er sket en markant stigning i antallet af flygtninge, der er midlertidig boligplaceret:
-Pr. 1.11.2013 var 2 flygtninge midlertidig boligplaceret.
-Pr. 1.11.2014 var 18 flygtninge midlertidig boligplaceret.
-Pr. 1.3.2015 var 32 flygtninge midlertidig boligplaceret.

Det er lykkes at få etableret en god løsning på den midlertidige boligplacering i det tidligere Udby Behandlingshjem. Borgerne hjælper hinanden, de frivillige er meget aktive på stedet og Job- og Vækstcentret har ansat en praktisk-pædagogisk medhjælper til at drive stedet.
For 2014 varierer varigheden af den midlertidige boligplacering mellem 4-10 måneder, men der er en tendens til at varigheden øges.
Det er den permanente boligplacering, som er den primære opgave, og her er vi afhængige af udbuddet på boligmarkedet i forhold til egnede (pris, størrelse og tilstand) boliger. Team Integration kan finde mellem 6-8 egnede boliger om måneden. Det må konstateres, at udbuddet af egnede boliger ikke matcher det aktuelle behov.

D. 6. februar 2015 har regeringen udsendt et informationsbrev om rammerne for boligplacering af flygtninge til kommuner og regering og KL har opnået fælles forståelse om nogle initiativer, der skal medvirke til at understøtte kommunerne i opgaven med at boligplacere de nyankomne flygtninge. Det drejer sig bl.a. om ændringer af planloven og ændringer af almenboliglovens regler om kollektive bofælleskaber. Derudover er der i 2015 afsat ekstra midler til kommunerne til brug for opgaven med modtagelse og integration af de nyankomne flygtninge.

Borgerne henvises umiddelbart efter ankomst til opstart på Sprogskolen (Danskuddannelse 1, 2 eller 3). Derudover skal de deltage i tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats – typisk praktikker. For at imødekomme den store gruppe af flygtninge, som skal i praktik har Job- og Vækstcentret nedsat en task force, som i løbet af en to-måneders periode skal matche 40 flygtninge med virksomhedspraktikker samt 15 flygtninge i praktik i virksomhedscentre. Generelt ligger der en stor og vigtig opgave i at få realkompetencevurderet og opkvalificeret borgerne i denne målgruppe. Som tidligere beskrevet rummer målgruppen både ufaglærte analfabeter, tidligere butiksdrivende, håndværkere (oftest uden teoretisk uddannelse) samt borgere med mellemlange og lange videregående uddannelser. I målgruppen er der således meget forskellige forudsætninger for at kunne indgå på en dansk arbejdsplads.
For alle gælder det dog, at det danske arbejdsmarked er ukendt land for dem, og selv om mange af flygtningene bringer masser af kompetencer med sig, er disse udviklet i en anden kontekst end den danske. Flygtningene har derfor brug for en del hjælp til at finde deres vej til job og uddannelse. Til dette formål har vi brug for at virksomheder i Middelfart Kommune som medspillere stiller ”træningsbaner” til rådighed i form af praktikker og løntilskud, som har et kompetenceafklarende og/eller opkvalificerende aspekt og dermed bidrager til både et fagligt, sprogligt og personligt løft.

En del af målgruppen er helt unge 18-25 årige. For denne målgruppe skal vi i samarbejde med UU-Lillebælt afklare den enkeltes potentiale i forhold til (på sigt) at kunne gennemføre en uddannelse – evt. en engelsksproget uddannelse.

Job- og Vækstcentret har tildelt flere personaleressourcer til integrationsområdet for dels at kunne overholde kommunens lovgivningsmæssige forpligtelser dels for at kunne skabe effekter på området. Samtidig forventer vi med denne opnormering at kunne tilbyde de nye borgere et ”velkomst- og forberedelseskursus” i de første 4-8 uger af deres nye liv i Middelfart.

Team Integration har et konstruktivt samarbejde med frivillige om integrationsindsatsen, dels Dansk Flygtningehjælps Frivillignet dels frivillige i Jobcentrets eget mentornetværk og via uddannelse af integrationsmentorer.

Økonomi:

Ingen.

Høring:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.
Forvaltningen anmodes om, at give området topprioritet.
Herunder oplæg om den nødvendige ressourceanvendelse for at sikre en succesfuld integration

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Bilag:

84. Orientering
Sagsnr.: 2014-000207
Sagsbehandler: Vivi Byrnel

Præsentation:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At orienteringen tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra lederen af Job- og Vækstcenter Middelfart.

Økonomi:

Ingen.

Beslutning:

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2015
Taget til efterretning.

Behandlingsplan

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. marts 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 15. januar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2014
Taget til efterretning.Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. februar 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Vigsø

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12. marts 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 12. marts 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Bo Juul Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9. april 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. maj 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. maj 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11. juni 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 11. juni 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen og Svend-Aage Nielsen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 20. august 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. august. 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. september 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. september 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Morten Weiss-Pedersen

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. december 2014 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. december 2014
Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14. januar 2015 kl. 08:00

Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2014
Taget til efterretning.

Fraværende: Svend-Aage Nielsen

LUKKEDE SAGER