Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 11. november 2014

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
11. november 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Ove Andersen
Niels Bebe
Bo Juul Nielsen
Allan Buch
Fraværende:

ÅBNE SAGER

81. Ændret anvendelse fra butik til bolig Nørregade 20B, Ejby
Sagsnr.: 2014-012864
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget principiel ansøgning om at ændre butik til bolig på ejendommen Nørregade 20B, Ejby. Ejendommen har i forvejen bolig i del af stueetagen, og der søges om yderligere 1 bolig i det tidligere pizzaria.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter det ansøgte.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen Nørregade 20 var oprindeligt en fiskeforretning med tilhørende bolig. Den daværende bolig fordelte sig over del af stueetagen samt hele 1. sal. Til ejendommen hører desuden et baghus. Igennem de sidste 15 år har der været igangværende ombygning på ejendommen, og der har været drevet pizzaria i den tidligere fiskeforretning. Ejendommen består i dag af 1 bolig i del af forhusets stueetage, 1 bolig på 1. sal og 1 bolig i baghuset. Butikslejemålet står tomt.
Ejendommen er omfattet af lokalplan 105. Heri er ejendommen markeret som en af dem, hvor der skal være butik.
Den nuværende ejer er igang med en opgradering af tidligere ejers ombygninger, og har derfor ikke udlejet butikken. Hvis der kunne findes en lejer, vil det under alle omstændigheder være nødvendigt med en gennemgribende istandsættelse.

Sagen har været sendt til orientering hos Ejby Handel. Handelsstandsforeningen har svaret, at de ikke har indvendinger mod det ansøgte, men at de dog håber, at facaden renoveres til at få boligkarakter. Ejendommen Nørregade 20 er ikke omfattet af lokalplanen som bevaringsværdig, men lokalplanen indeholder bestemmelse om, at ombygning af facader skal udføres med materialer, der passer til den eksisterende bygning.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Det skal bemærkes, at Teknisk Udvalg har anbefalet igangsætning af ny lokalplan for Ejby Bymidte.

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. november 2014 kl. 14:00

82. Ændret anvendelse fra butik til bolig Nørregade 12A, Ejby
Sagsnr.: 2014-012561
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget principiel ansøgning om at ændre butiksareal til bolig på ejendommen Nørregade 12A, Ejby. Der er ansøgt om 1) enten indretning af bolig i del af stueetagen, hvorefter 4 m af facadelængden vil fremstå som butik og 8 m som bolig, 2) eller indretning af bolig i hele stueetagen.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter det ansøgte.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen Nørregade 12, Ejby er en tidligere lædervarebutik med lager og værksted i bagbygning og bolig i forhusets tagetage. I 1986 er der udført ny tagkonstruktion over hele bagbygningen. Ejendommen står i dag med 1 selvstændig bolig i baghuset, 2 boliger i tagetagen samt butik i forhusets stueetage og delvist i mellembygning.
Ejendommen er om fattet af lokalplan 105. Heri er ejendommen markeret som en af dem, hvor der skal være butik.
Ejer anfører, at det ikke har været muligt at finde lejer til hele butikslejemålet. De har ejet ejendommen siden 2008, og har haft en delvis udlejning til en fodplejer. Dette lejeforhold er dog ophørt, og butikken står nu tom.

Sagen har været sendt til orientering hos Ejby Handel. Handelsstandsforeningen har svaret, at de ikke har indvendinger mod det ansøgte, men at de dog håber, at facaden renoveres til at få boligkarakter. Ejendommen Nørregade 12A er ikke omfattet af lokalplanen som bevaringsværdig, men lokalplanen indeholder bestemmelse om, at ombygning af facader skal udføres med materialer, der passer til den eksisterende bygning.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Det skal bemærkes, at Teknisk Udvalg har anbefalet igangsætning af ny lokalplan for Ejby Bymidte.

Handicapaspekter:

Sagen er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. november 2014 kl. 14:00

83. Ansøgning om landzonetilladelse til lovliggørelse af overdækket terrasse
Sagsnr.: 2014-012997
Sagsbehandler: Laila Wyke

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til lovliggørelse af overdækket terrasse på ejendommen Strandstien 35. Der er på ejendommen opført et 10 kvm. badehus med 4 kvm. overdækket terrasse i 2001. Landzonetilladelse - dengang fra Fyns Amt - omfatter kun tilladelse til selve badehuset.

Forvaltningen foreslår:

  • At der meddeles afslag til det ansøgte efter planlovens §35, idet ejendommen er beliggende indenfor område udlagt til rekreativt formål i kommuneplanen med begrænsning på byggemuligheder.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen er beliggende i landzone indenfor kommuneplanens rammeområde R.02.01. Området er i kommuneplanen udlagt til rekreativt formål med bestemmelse om, at der kun må opføres mindre bygninger til brug for den (offentlige) rekreative anvendelse. Dog kan eksisterende huse genopføres i deres eksisterende lovlige omfang. I henhold til planlovens §12 skal kommunen virke for gennemførelsen af kommuneplanen, og derfor kan kommunen ikke give landzonetilladelser, der er i strid med kommuneplanrammerne.

Der var på ejendommen frem til 2001 2 badehuse på henholdsvis 5 kvm. og 10 kvm. Fyns Amt behandlede i 2000 ansøgning om opførelse af 10 kvm. badehus med 4 kvm. overdækket terrasse (svarende til det opførte), og gav d. 12. december 2000 landzonetilladelse. Amtet har i sin afgørelse betinget, at det eksisterende badehus fjernes, samt at det nye badehus ikke opføres med overdækket terrasse som ansøgt. I arkivet ligger besigtigelsesnotat fra april 2001, hvor byggesagsbehandleren fra Middelfart Kommune har konstateret, at huset er opført med den overdækkede terrasse. Det fremgår af notatet, at ejeren er blevet oplyst om, at dette ikke er i overensstemmelse med den meddelte tilladelse.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Arealerne ved Strib Nordstrand har tidligere været fredet, således arealet skulle bevares i sin naturlige tilstand og ikke måtte bebygges. Fredningen er senere blevet ophævet, men arealerne er i stedet indarbejdet i kommuneplanen, hvor der mindst siden 1985 ses begrænsning på, at arealerne ikke må bebygges. Ligesom i den tidligere fredning, er der i kommuneplanerne lagt vægt på offentlighedens mulighed for rekreativ anvendelse af området.

Det er forvaltningens vurdering, at en øget bebyggelse af strandparcellerne vil medføre øget privatisering af området.

Der er i juli 2014 behandlet en lignende sag på Strandstien 97. På denne ejendom er der i 2009 opført et badehus på 13 kvm. til erstatning for et mindre badehus. Forvaltningen har givet afslag til lovliggørelse af dette, da det nyopførte i størrelse overstiger det tidligere. Denne sag er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet og afventer deres afgørelse.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. november 2014 kl. 14:00

84. Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på Langholmvej 16, Ejby
Sagsnr.: 2014-007594
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af en ny bolig på ejendommen Langholmvej 16, Ejby. Ejendommen er beliggende i landzone, så det ansøgte kræver en tilladelse i henhold til planlovens § 35 stk. 1.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget tager stilling til, om der skal meddeles tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til opførelse af ny bolig på Langholmvej 16, Ejby.

Sagsbeskrivelse:

Ejendommen Langholmvej 16 ligger i det åbne land nordøst for Ejby og Ejby Mose. Ejendommen ligger sammen med 4 andre ejendomme i en mindre klynge i et område der ellers er kendetegnet ved spredt bebyggelse.

Der er søgt om tilladelse til opførelse af en bolig på omkring 175 m² i et plan og med sadeltag. Huset ønskes opført med ca. samme placering som den eksisterende bebyggelse.

Ejendommen er på 1253 m² og med en ældre beboelse fra 1873 på 61 m² og et udhus på 48 m². Der er i henhold til landsbypuljen under byfornyelsesloven givet tilsagn om støtte til nedrivning af boligen, da boligen er i ringe stand. Eksempelvis er gavlen mod vejen delvis sammenstyrtet. Boligen har været beboet frem til den 22. september 2011, hvorefter den har stået ubeboet. 
 
Området er i kommuneplanen udpeget som lavbundsområde og økologisk forbindelse.

Lavbundsarealer skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau genskabes, eller som kan hindre muligheden for, at det vilde dyre- og planteliv styrkes.  Da der er tale om udskiftning af en eksisterende bolig og da den ligger på et let skrånende terræn og udenfor bluespot vurderes det, at nybyggeri kan tillades. Ansøger bør dog gøres opmærksom på, at området er udpeget som lavbundsareal.

I de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal dyr og planters naturlige bevægelsesveje sikres. Da der er tale om udskiftning af eksisterende bebyggelse vurderes det, at nybyggeri kan tillades.

Kommunen har tidligere varslet påbud omkring forbedret spildevandsrensning på ejendommen, men da der ikke har boet nogen de seneste år, er septiktanken sløjfet og sagen stillet i bero. I forbindelse med opførelse af et nyt hus vil det være et krav, at der laves spildevandsrensning i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Opførelse af et hus til erstatning for et eksisterende kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1, uanset at det eksisterende hus efter planlovens § 36, stk. 1 nr. 9 kunne være til- og ombygget op til 250 m².

Sagen har været sendt i nabohøring i henhold til planlovens § 35 stk. 4. Der er indkommet bemærkninger fra 2 naboer. Langholmvej 10 er glade for at der bliver ryddet op på grunden, men mener ikke, at byggestilen på det ansøgte hus passer til området. Langholmvej 14 mener også, at byggestilen er forkert, og derudover er de bekymret for indsigtsgener og bemærker, at det nye hus ikke bør placeres nærmere deres grund end det eksisterende.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

I henhold til Natur- og Miljøklagenævnet Orienterer nr. 138, er det nævnets praksis, at der almindeligvis gives tilladelse til at opføre et nyt hus under forudsætning af, at det eksisterende beboelseshus er beboet eller har været beboet inden for "de seneste år", og at det ikke er så forfaldent at det ikke repræsenterer nogen værdi af betydning. I henhold til nævnets praksis lægges specielt vægt på, om tagkonstruktionen er intakt samt på husets generelle stand, herunder om huset er i en sådan stand, at det vil kunne istandsættes. Nævnet har ikke lagt samme vægt på den tidsmæssige horisont for, om ejendommene har været beboet indenfor de seneste år.

Hvis det eksisterende beboelseshus har været ubeboet i længere tid, og er så forfaldent, at det ikke repræsenterer en værdi af betydning, skal de samme hensyn lægges til grund som ved en ansøgning om opførelse af ny bebyggelse i landzone. Det tillades normalt ikke.

Ejeren har oplyst at bygningen er i ringe stand og det er forvaltningens vurdering at den manglende gavl har medført yderligere skade på husets murværk. På den baggrund vurderes det, at huset er så forfaldent, at det ikke repræsenterer nogen værdi. 

Til de 2 nabobemærkninger kan bemærkes, at i henhold til praksis i forbindelse med landzonesager kommer bygningsmæssig censur normalt kun på tale, når byggeriet ønskes opført i et særligt beskyttet landskabsområde, navnlig områder, som i kommuneplanen er udpeget som særligt beskyttelsesværdige, og hvor kommuneplanen samtidig stiller krav om, at byggeri skal tilpasses landskabet evt. med nærmere angivne krav til udformningen. Ejendommen Langholmvej 16 ligger ikke indenfor et område, der i kommuneplanen er udpeget med særlige landskabelige værdier, og på den baggrund vurderes det, at der ikke kan stilles yderligere krav til arkitekturen. Der er ved vurderingen også lagt vægt på, at der er ansøgt om en bolig med normalt omfang, i én etage og med saddeltag. Med hensyn til afstanden til naboejendommen Langholmvej 14 kan det bemærkes, at i henhold til bygningsreglementet skal bebyggelsen afhængigt af højden alene holdes minimum 2,5 meter fra skel. Der er umiddelbart ingen landskabelige forhold der er afgørende for husets placering. 

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte det ansøgte.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. november 2014 kl. 14:00

Bilag:

85. Bebyggelsesplan for tidligere erhvervspark i Brenderup
Sagsnr.: 2014-013300
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Der er modtaget forslag til bebyggelsesplan for restarealerne i den tidligere erhvervspark i Brenderup. Området ønskes indrettet med 10 parceller til åben lav bebyggelse, 10 tæt lav boliger og vaskehal ved Stationsvej. Der søges om dispensation i forhold til lokalplanen for området i forhold til energikrav til bebyggelsen.

Forvaltningen foreslår:

  • At bebyggelsesplan for området godkendes.
  • At der tages stilling til, om der skal gives dispensation for energikrav til tæt lav bebyggelse.

Sagsbeskrivelse:

Der er modtaget forslag til bebyggelsesplan for de resterende arealer i den tidligere erhvervspark i Brenderup.
Arealet udlægges til 10 parceller til åben lav bebyggelse med adgang fra henholdsvis Solbakkevej og Skolevej. Der udlægges areal til 10 tæt lav boliger beliggende op mod Stationsvej og med adgang fra eksisterende adgangsvej til Stationsvej. Der placeres mulighed for en vaskehal ved Stationsvej.
Området er lokaplanlagt med lokalplan 143 Centerområde ved Stationsvej og Skolevej i Brenderup. Lokalplanen udlægger området til centerformål i form af ikke-generende erhvervsformål såsom butikker, kontorer, liberale erhverv, klinikker, lagerformål, restaurationer samt boliger og offentlige formål.
Bebyggelsesplanen er i overenstemmelse med dette anvendelsesformål.
Der er ansøgt om dispensation til krav om, at ny bebyggelse skal opføres efter energikrav 2015. Bebyggelsen ønskes opført som energimærke A 2010, dog optimeres vinduer og døre fra minimumskrav BR 2010 til minimumskrav BR 2020. Ansøgning om dispensation er begrundet med, at kreditforeninger har bestemt lav lånegrænse/m2 for belåning til udlejningsboliger i Brenderup. Ved en højere byggepris skal der derfor belånes med dyre banklån. I øvrigt henvises til, at planloven i fremtiden vil bestemme, at der ikke kan stilles større krav til energi end bygningsreglementet. Bestemmelserne ændres af hensyn til konkurrencehensyn og vækstmulighed.

Den samlede grund til tæt lav byggeri er på 3972 m2, og med 10 boliger giver dette en gennemsnitlig grundstørrelse inkl. fællesarealer på 397,2 m2. Det generelle krav i kommunaplanrammerne er på en gennemsnitning grundstørrelse på 400 m2 pr. bolig. Disponeringen af grunden ses ikke at kunne laves anderledes, og derfor bør grundstørrelsen godkendes.
Regnvand fra bebyggelsen vil blive nedsivet på de enkelte grunde.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Bebyggelsesprocenten for tæt lav boliger er beregnet til ca. 27 %, hvilket ligger væsentligt under max. bebyggelsesprocent på 40 %. Bebyggelsesplanen vurderes generelt som værende åben og veldisponeret med vej- og stiadgange til området i den gamle erhvervspark.

Handicapaspekter:

Handicapparkering skal udføres efter gældende regler i bygningsreglement og med synlig skiltning.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte bebyggelsesplanen og gav dispensation fra enegikrav.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. november 2014 kl. 14:00

Bilag:

86. Forslag til lokalplan 160 for boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby
Sagsnr.: 2014-012022
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommen matr. nr. 8n Nørre Aaby by, Nørre Aaby, der ligger ved Rønnevej og Syrenvej i Nørre Aaby. Planforslaget skal give mulighed for etablering af et mindre tæt-lav boligområde.

Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til lokalplan 160 for boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 1. september 2014, at sælge ejendommen matr. nr. 8n Nørre Aaby by, Nørre Aaby til brug for et mindre tæt-lav boligprojekt (10 boliger). I forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af salget, godkendte de samtidig, at lokalplanlægningen for området skulle igangsættes.

Området er i henhold til kommuneplanen omfattet af rammeområde B.05.01 og udlagt til boligformål i form af tæt-lav eller åben-lav. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 30 ved åben-lav og 40 ved tæt-lav. Der er ingen lokalplaner for området.

Lokalplanen giver mulighed for opførsel af tæt-lav boliger i én etage med udnyttet tagetage. Adgangen til området skal ske fra Syrenvej. Den eksisterende sti igennem den sydlige del af området er fastholdt, ligesom der i lokalplanen er åbnet mulighed for gående adgang fra Syrenvej og ned til stien. Der er stillet krav om, at byggeriet skal opføres i lavenergiklasse 2015.

Det udarbejdede lokalplanforslag er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelse herom annonceres samtidig med planforslaget.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg       11. november 2014
Økonomiudvalget    24. november 2014
Byrådet                 1. december 2014

Teknisk Udvalget - 11. november 2014
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. november 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Bilag:

87. Ekspropriation i forbindelse med etablering af cykelsti mellem Harndrup og Brenderup
Sagsnr.: 2014-013344
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I forbindelse med etablering af cykelsti mellem Harndrup og Brenderup, skal der ske erhvervelse af jord for at gennemføre projektet.

Der skal derfor træffes beslutning om, at igangsætte den nødvendige ekspropriation.

Forvaltningen foreslår:

  • At det politisk besluttes, at Trafik- og Vejafdelingen indleder ekspropriation i henhold til §§ 43 til 49 i Lovbekendtgørelse nr. 1018 af 3. november 2011 om offentlig vej med alle tilføjelser.

Sagsbeskrivelse:

Med det udarbejdede skitseprojekt for etablering af cykelsti mellem Harndrup og Brenderup, er det nødvendigt at erhverve jord fra 16-18 ejendomme og ca. 12 lodsejere.

Der skal erhverves jord til to formål: 

 - Midlertidige arealer til brug i anlægsfasen.
 - Permanente arealer til kommende vejareal.

For projektet forventes der ikke at skulle nedrives bygninger, og der forventes ikke ændret på vejadgang. De berørte arealer er primært landbrugsjord og ganske lidt havejord.

Tidsplan for arealerhvervelsen:

- Indkaldelse til åstedsforretning/annoncering i dagspressen uge 49 (senest 4 uger før åstedsforretning)
- Afholdelse af åstedsforretning uge 3 i 2015
-
Teknisk Udvalgs indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet 10. marts 2015

Økonomi:

Det samlede budget for gennemførelse af projektet er på kr. 7,7 mio. Heraf er kr. 1,2 mio. bevilget til projektet i budget 2014, og den resterende del på kr. 5,6 mio. er afsat i budgettet for 2015.

Erstatning for eksproprierede arealer dækkes af anlægsbevillingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Proceduren for at ekspropriere i henhold til Lov om offentlige veje er, at der skal indkaldes til åstedsforretning med mindst 4 ugers varsel. Det skal dels ske ved direkte brev til ejer og andre, som forvaltningen har viden om, der kan have en interesse i sagen, og ved annoncering i dagspressen.

Efter åstedforretningen, skal der gå en periode på ikke mindre end 3 uger, hvor der er mulighed for at fremskaffe bemærkninger eller eventuelle ændringsforslag til Trafik- og Vejafdelingen. Herefter kan udvalget vedtage en indstilling om ekspropriation til Byrådet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg 11. november 2014
Økonomiudvalget 24. november 2014
Byrådet 1. december 2014

Teknisk Udvalget - 11. november 2014
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. november 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 24. november 2014 kl. 12:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Bilag:

2014-013344-4Intet emne.msg
88. Udbud af landbrugsarealer i Middelfart Kommune
Sagsnr.: 2014-011478
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Middelfart Kommune har haft 8 landbrugsarealer i udbud, hvor den nuværende forpagtning udløber primo 2015. Der er indkommet bud på de 7 af arealerne.


Forvaltningen foreslår:

  • At højestbydende på det enkelte areal, tilbydes forpagtning af arealet.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommune har haft 8 landbrugsarealer i offentligt udbud. Ved udbudsfristens udløb er der indkommet bud på de 7 af arealerne.

Der er indkommet følgende antal bud på det enkelte areal: 

 Areal  Bud
 7s Asperup By, Asperup 5 bud
27g Asperup By, Asperup 3 bud
7u Brenderup By, Brenderup 1 bud
12h Brenderup By, Brenderup 1 bud
9f Ejby By, Ejby 2 bud
10at Ejby By, Ejby 1 bud
7dx Nørre Aaby By, Nørre Aaby (afgræsning)1 bud

På udvalgsmødet udleveres en oversigt over, hvem og hvor meget der er budt på det enkelte areal.

På matr.nr. 8l Harndrup By, Harndrup, er der ikke indkommet bud. Arealet genudbydes derfor snarest muligt.Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogle særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. november 2014 kl. 14:00

89. Budgetopfølgning pr 30 september Teknisk udvalg
Sagsnr.: 2014-002644
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september for Teknisk Udvalg.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget tager opfølgningen til efterretning.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen forventer ved 4. budgetopfølgning et mindre forbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på driften. I forhold til anlægsbudgettet forventes et merforbrug på 21,3 mio. kr.  

Økonomi:

Se vedlagte bilag.

Forvaltningens bemærkninger:

Se vedlagte bilag.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte budgetopfølgningen. Merforbrug på anlæg skyldes et mindre forbrug i 2013.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. november 2014 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER