Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 7. oktober 2014

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
7. oktober 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Niels Bebe
Bo Juul Nielsen
Flemming Worsøe
Ove Andersen
Fraværende:
Allan Buch

ÅBNE SAGER

72. Sagsbehandlingsfrister
Sagsnr.: 2013-006244
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Sagsbehandlingsfrister indenfor de forskellige forvaltningsområder er nu ajourført og ønskes godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • At de reviderede sagsbehandlingsfrister indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes sagbehandlingsfrister er nu blevet revideret og ajourført i forhold til ny lovgivning samt effektiviserede arbejdsgange.
I meget af vores lovgivning er der fastsat sagsbehandlingsfrister for, hvornår en afgørelse skal foreligge. Dette indebærer fx at ansøgninger om hjælp efter social- eller beskæftigelseslovgivningen er fastsat efter § 3 stk 2 i Lov om retssikkerhed og administration.
Det er især på Teknik- og miljøforvaltningens samt Børn- unge og fritidsforvaltningens områder, hvor der findes flest ikke lovbundne sagsfrister.

Som noget nyt i forhold til tidligere besluttede sagsbehandlingsfrister er der i forbindelse med ajourføring af fristerne udarbejdet et kodeks for, hvad er god sagsbehandlingsskik i Middelfart Kommune. Dette er sket for at tydliggøre forventningerne mellem borger/virksomhed og sagsbehandler.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

På side 2 i vedhæftet bilag fremgår kodeks for god sagsbehandling og på side 7 fremgår sagsbehandlingsfristerne for Teknik- og miljøforvaltningen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er blevet gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er ikke blevet hørt, da mange af sagsfristerne er lovbundne samt at kommunen har kompetencen til at fastsætte egne frister.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er ikke blevet hørt, da mange af sagsfristerne er lovbundne samt at kommunen har kompetencen til at fastsætte egne frister.

Behandlingsplan
Børn-, Kultur og fritidsudvalget d. 30. september 2014
Skoleudvalget den 30. september 2014
Miljø- og Energiudvalget den 1. oktober 2014
Social- og sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
Byrådet den 3. november 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 30. september 2014 kl. 12:30
Skoleudvalget 30. september 2014 kl. 14:30
Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 30. september 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Skoleudvalget 30. september 2014 kl. 14:30

Godkendt som indstillet.

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

73. Delegations- og kompetencefordelingsplan
Sagsnr.: 2013-013669
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Forvaltningerne i Middelfart Kommune har revideret delegations- og kompetencefordelingsplanen.

Forvaltningen foreslår:

at udvalget indstiller delegations- og kompetencefordelingsplanen for eget udvalgsområde til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Delegations- og kompetencefordelingsplanen er med til at lette og smidiggøre de daglige beslutninger, som foretages af Middelfart Kommune. Med en delegations- og kompetencefordelingsplan kan politikere, ansatte og borgere/virksomheder til hver en tid se, om en sag skal afgøres politisk eller administrativt.

Delegations- og kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. I praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/ officielle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fagudvalg (stående udvalg), hos økonomiudvalg eller i byrådet.

Det politiske niveau kan til en hver tid trække deres delegation af beslutningskompetence til det administrative niveau tilbage. Det administrative niveau er anført i delgations- og kompetencefordelingsplanen som direktør. 

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Oversigten over Teknisk udvalgs delegations- og kompetencefordelingsplan findes på side 29 i vedhæftet bilag.

Handicapaspekter:

Der er tale om delgations og kompetenceplan mellem det poltiske og administrativeniveau i Middelfart Kommunen, hvorfor det for borgere med handicap ikke har nogen konskvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Miljø- og Energiudvalget den 1. oktober 2014
Social- og sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014
Skoleudvalget d. 4. november 2014
Økonomiudvalget den 24. november 2014
Byrådet d. 1. december 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Udvalget ønsker følgende tilføjet delegations- og kompetencefordelingsplanen:
 
For alle områder af forvaltningen gælder, at spørgsmålet om overordnet planlægning, politikker, sager om budgetbevilling og regnskab, ekspropriation samt køb og salg af fast ejendom, skal godkendes af Byrådet.

For alle områder, hvor kompetencen er uddelegeret til administrationen, gælder følgende: Sager, der har væsentlig politisk interesse, og sager, hvor der er politisk råderum, forelægges udvalget. Særlige tvivlstilfælde og særlige beslutninger om administrativ praksis, principielle beslutninger samt sager, hvor man ikke følger almindelig praksis, forelægges ligeledes udvalget.

Hvor ikke andet er anført, skal alle retningslinjer vedr. den enkelte forvaltnings administrationsgrundlag i praksis godkendes af det enkelte udvalg. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes eller begrænses.

Bilag:

74. Servitut på ledninger og brønde samt beslutning om ekspropriation i forbindelse med Assensvej Syd, regnvandsbassin i Svenstrup
Sagsnr.: 2014-012275
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I henhold til "Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021" etableres et nyt regnvandsbassin med tilhørende ledningsanlæg for afvanding af området under Middelfart Kommune Lokalplan 137 - Boligområde ved Toften i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At rettigheder på private arealer erhverves ved ekspropriation.
 • At der afholdes åstedesforretning med baggrund i vedlagte ekspropriatinsplaner fra Grontmij, tegning nr. 41.1, 41.2 og 41.3.

Sagsbeskrivelse:

Trafik- og Vejafdelingen har fået fremsendt materiale fra Middelfart Spildevand A/S til afholdelse af en ekspropriation for etableringen af nyt regnvandsbassin i Svenstrup for Assensvej Syd.

Middelfart Spildevand A/S har erhvervet det nødvendige areal for placering af regnvandsbassinet, og Middelfart Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af bassinet.

Der skal pålægges en servitut på matrikel nr. 11m, 3i, 1a og 8a Svenstrup By, Kauslunde for sikring af ledninger og brønde under og i terræn. Servitutten dækker nye ledningsanlæg for regnvand og spildevand.

Økonomi:

Udgifterne til erstatninger afholdes af Middelfart Spildevand A/S.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014
Økonomiudvalget 27. oktober 2014
Byrådet 3. november 2014 

Beslutning:

Udvalget anbefaler sagen til Økonomiudvalget.

Flemming Worsøe deltog ikke i sagsbehandlingen.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Bilag:

2014-012275-1Tegning nr. 41.1
2014-012275-1Tegning nr. 41.2
2014-012275-1Tegning nr, 41.3
75. Dispensation til overskridelse af byggefelt - Middelfart Sejlklub
Sagsnr.: 201103583
Sagsbehandler: Anders Troelsen

Præsentation:

Der søges om dispensation til, at bygge en tilbygning på ca. 50m² udenfor det anviste byggefeltet i lokalplan 22.03.

Forvaltningen foreslår:

 • At der ikke meddeles dispensation efter planlovens § 19 til den ansøgte overskridelse.

Sagsbeskrivelse:

Ansøger ønsker, at etablere en tilbygning indeholdende badefaciliteter på ca. 50m² udenfor, det i lokalplan 22.03 § 4 stk. 4 anviste, byggefelt.
Ansøger har i sin dispensationsansøgning bl.a. argumenteret for, at det ikke er økonomisk muligt for klubben, at placere badefaciliteter indenfor byggefeltet.
De tekniske installationer er placeret, der hvor tilbygningen ønskes opført.
Det udlagte byggefelt i lokalplanen er ikke fuldt udnyttet, der er ca. 240m² der i dag ikke er bebygget.

Økonomi:

Ingen økonomi

Forvaltningens bemærkninger:

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at placeringen ikke er forenelig med, lokalplan 22.03 § 4 stk. 4.
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det er muligt at placere, en tilbygning indenfor byggefeltet.
Den placering af tilbygningen, som ansøger ønsker, vil modvirke den ensartethed som lokalplanen beskriver.

Sagen har ikke været sendt i naboorientering.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere.
For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00

Bilag:

76. Dispensationsansøgning i forbindelse med udvidelse af Vesterdal Efterskole
Sagsnr.: 2014-012136
Sagsbehandler: Lasse Tornfeldt Sørensen

Præsentation:

Middelfart Kommune har modtaget ansøgning om flere dispensationer fra lokalplan nr. 47. Område ved Vesterdal i forbindelse med til- og ombygning af Vesterdal Efterskole, Gl Assensvej 8, Nørre Aaby.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles dispensation fra § 7 Bebyggelsens omfang og placering, stk. 2, 4 og 5, samt § 8 Bebyggelsens ydre fremtræden, stk. 1 og 2.

Sagsbeskrivelse:

Der ønskes en udvidelse af Vesterdal Efterskole med en fordragssal og aktivitetsrum. Den ønskede udvidelse er afhængige af, at der meddeles dispensation fra nogle bestemmelser i lokalplan nr. 47, der omfatter ejendommen.

Der søges om dispensation fra følgende bestemmelser i lokalplanen.

1. Lokalplanens § 7 stk. 2 og 4 der beskriver, at bygninger opføres i en etage med symmetrisk sadeltag eller pyramidetag, og tagets vinkel med det vandrette plan skal være 20 grader. Der søges om at opføre tilbygningen med en flad tagkonstruktion, hvor det skal være muligt, at komme op på taget og se ud på omgivelserne.

2. Lokalplanens § 7 stk. 5 der beskriver, at ny bebyggelse skal opføres i de på kortbilaget angivne byggefelter. Der er ikke udlagt byggefelt hvor tilbygningen ønskes placeret.
Tilbygningen ønskes placeret vest på grunden ud mod de åbne marker og væk fra Gl Assensvej.

3. Lokalplanens § 8 stk. 1 der beskriver, at facademure udføres i overvejende gule mursten eller med bræddebeklædning. Tilbygningen bliver udført af beton og store glaspartier, den ene facade er udformet som en trappe for at komme op på taget samt for udendørsundervisning

4. Lokalplanens § 8 stk. 2 der beskriver, at som tagmateriale må der kun anvendes bølgeeternit. Taget udføres som "grønt tag" i form af grøn beplantning (græs og strå af forskellig art).

Sagen har ikke været sendt i naboorientering, da det vurderes at være af underordnet betydning for naboerne.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Efter Planlovens § 19 stk. 1, kan kommunen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

Det vurderes, at tilbygningen ikke vil være til gene for omgivelserne. Tilbygningen placeres vest på ejendommen, og vil ikke være synlig fra Gl Assensvej, og når man kører ind på skolens område.
Bygningen er delvis under terræn sådan, at byggeriet ikke bliver væsentligt højere end de eksisterende bygninger.
Tilbygningen er skitseret sådan, at den ene facade er udført som en trappe, hvor der kan foregå udendørs undervisning mv. Tillige er taget udformet sådan, at der kan være personophold på bygningen.

Bygningen er placeret uden for byggefeltet men i tæt tilknytning til eksisterende bygninger.

Tilbygningen kræver en landzonetilladelse, inden der kan meddeles byggetilladelse til byggeriet. 

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00

Bilag:

77. Forslag til lokalplan 158 og kommuneplantillæg nr. 13 for boligbebyggelsen Østerhus ved Gl. Banegårdsvej og Hans Bangsvej i Middelfart
Sagsnr.: 2014-006079
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for ejendommene Gl. Banegårdsvej 7 og 9 i Middelfart for at sikre mulighed for etablering af yderligere boliger inden for området.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 158 og kommuneplantillæg nr. 13 for boligbebyggelsen "Østerhus" ved Gl. Banegårdsvej og Hans Bangsvej godkendes, og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede den 23. juni 2014 at igangsætte planlægningen for ejendommene Gl. Banegårdsvej 7 og 9 for at give mulighed for opførsel af endnu en boligblok inden for området.

De gældende lokalplaner giver mulighed for byggeri i 2½ etage/12 meter med 45 graders saddeltag og en bebyggelsesprocent på 50.

Der er i 2010 opført en 2½ - 3 etages boligblok på ejendommen Gl. Banegårdsvej 9 indeholdende 12 boliger. Teknisk Udvalg behandlede i 2012 en forhåndsgodkendelse af yderligere et etagebyggeri på grunden indeholdende 6 boliger, og gav i den anledning dispensation fra den gældende lokalplan til en bebyggelsesprocent på 70 og til en bygningshøjde på 12,065m for de murede brandkamme samt tilladelse efter bygningsreglementet til den ansøgte højde i forhold til skelafstand. Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg der foreskriver, at der skal etableres 1 parkeringsplads pr. bolig. I henhold til kommuneplanen skal der normalt etableres 1½ parkeringsplads pr. bolig ved etageboliger, men i forbindelse med den tidligere godkendelse af byggeriet er der alene stillet krav om 1 parkeringsplads pr. bolig 

Der er i lokalplanen stillet krav om at byggeriet skal opføres i lavenergiklasse 2015 i overensstemmelse med de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen herom annonceres samtidig med planforslagene.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg - 7. oktober 2014
Økonomiudvalget - 27. oktober 2014
Byrådet - 3. november 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Bilag:

78. Lokalplan 149 - Rudbæksbanke/Strandvejen
Sagsnr.: 2013-003261
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Lokalplan 149 - Eksisterende boliger ved Rudbæksbanke/Strandvejen.

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 149 vedtages endelig uden ændringer.
 • At der igangsættes lokalplanlægning af området mellem Rudbæksbanke (lokalplan 136) og lokalplan 149. Området omfatter 11 ejendomme. Lokalplanlægningen af området vil være i overensstemmelse med lokalplan 136 og 149.
 • At indsigelserne m.v. ikke imødekommes i den aktuelle lokalplanlægning, men at der istedet igangsættes lokalplanlægning af de tilstødende arealer.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 149 er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra områdets beboere, som ønskede en bygggelinje mod vandet svarende til den tidligere strandbeskyttelseslinje for området. Lokalplanen blev udarbejdet på lignende principper, som lokalplan 136 for Rudbæksbanke fra 2011.

Forslag til lokalplan har været i offentlig høring i perioden 2. juli - 28. august 2014. Der indkom i offentlighedsfasen tre bemærkninger, to fra beboere i området, mens den tredje er nabo til lokalplanområdet. Der ønskes inddragelse af de ejendomme syd for lokalplanområdet, samt ønske om opdeling af lokalplanområdet i to delområder, øst og vest for vejføringen Rudbæksbanke. Der ønskes ændrede bestemmelser i forhold til beplantning og byggelinje for de to ejendomme vest(syd) for Rudbæksbankevejføringen. Endelig ønskes der forbud om yderligere etablering af terrasser indenfor byggelinjen. Klager gør opmærksom på, at de klagede til Strandbeskyttelseskommissionen i 1999 over fjernelse af strandbeskyttelseslinje, så de er enig i princippet om en byggelinje.

Den tredje bemærkning/indsigelse vedrører beplantning og ønske om bl.a. maksimal højde og placering.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Det er ikke muligt at inddrage nye ejendomme i lokalplanen inden endelig vedtagelse uden supplerende høring, hvorfor klagers bemærkninger istedet bør udløse en principiel godkendelse om at lokalplanlægge de ejendomme syd for lokalplanområdet efter samme princip.

Omkring opdeling af området i delområder indstilles, ikke imødekommet. Det er Planafdelingens vurdering, at de ønskede ændringer vil kunne imødekommes på baggrund af en konkret vurdering for den enkelte ejendom og der derfor bør fastholdes en ensartet formulering for området, både med hensyn til terrænregulering og beplantning, mens forbud mod yderligere terrasser vil være væsentlig i forhold til det fremlagte forslag og bør ikke medtages.

Ønske om maksimal højde og placering af beplantning bør ikke imødekommes, der bør fastholdes den mere åbne formulering om beplantning.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget. Rådet har ingen bemærkninger til planforslaget.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget. Rådet har ingen bemærkninger til planforslaget.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg 6. oktober 2014
Økonomiudvalg 27. oktober 2014
Byråd 3. november 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Bilag:

79. Opførelse af ny bolig på Hindsgavl Bro 10
Sagsnr.: 200904234
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Godkendelse af nyt byggeri på Hindsgavl Bro 10.

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles landzonetilladelse til det aftalte byggeri
 • At byggeriet godkendes i henhold til kommunens deklaration for nybyggeri på ejendommen

Sagsbeskrivelse:

Ejeren af Hindsgavl Bro 10 har fremsendt forslag til ny bebyggelse for ejendommen. I forbindelse med at ejeren købte ejendommen af Middelfart Kommune i 1999 blev der udarbejdet deklaration om vilkår for nybyggeri for ejendommen. Ejeren har i 2014 været i dialog med Plan & Bygningsafdelingen om mulighederne for nyt byggeri. Der er i august 2014 mellem ansøger og forvaltning blevet enighed om et projekt, som ansøger nu ønsker forelagt med henblik på landzonetilladelse og efterfølgende byggesagsbehandling. Byggeansøgning modtaget 27. august 2014.

Ansøger har efterfølgende søgt om nedrivning af eksisterende bolig, hvilket forvaltningen har meddelt.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Middelfart Kommune udarbejdede i forbindelse med salg af ejendommen i 1999 en deklaration, som skulle sikre, at fremtidig byggeri indpasses områdets byggeskik. Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med deklarationens intentioner.

Hvis Teknisk Udvalg meddeler landzonetilladelse til projektet vurderes det ligeledes at kunne opnå byggetilladelse.

Byggeriet skal udover kommunal godkendelse mht. deklaration, byggelovgivning og planlov også have dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, som administreres af Naturstyrelsen. Ansøger har dialog i gang om projektet. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at projektet i hovedtræk kan opnå dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, dog kan tilladelse til kældergarage ikke forventes.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER