Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 9. september 2014

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
9. september 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Bo Juul Nielsen
Flemming Worsøe
Ove Andersen
Niels Bebe
Fraværende:
Allan Buch

ÅBNE SAGER

63. Kommuneplantillæg 7 for Klimatilpasningsplan
Sagsnr.: 201103400
Sagsbehandler: Anni Berndsen

Præsentation:

Kommuneplantillæg 7 for klimatilpasningsplan vedtages endeligt.

Forvaltningen foreslår:

 • At kommuneplantillæg for klimahandlingsplanen vedtages endeligt.

Sagsbeskrivelse:

Der er på baggrund af Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning, vedtaget i 2013, udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 7 for klimatilpasningsplan. Kommuneplantillægget har været sendt i offentlig høring i otte uger i perioden 26. juni 2014 - 25. august 2014. Der er i offentlighedsfasen ikke indkommet forslag til kommuneplantillægget.

Klimatilpasningsplan består af

Mål og retningslinjer:
Mål og retningslinjer for klimatilpasning samt handleplanen udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen. Tillægget vil ikke erstatte de nuværende bestemmelser om klimatilpasning i kommuneplanen, men supplere og udbygge bestemmelserne.

Mål og retningslinjer for klimatilpasning skal sikre, at udvikling af eksisterende områder og udpegning af nye områder til byudvikling, sker under hensyntagen til de klimaudfordringer kommunen står overfor. Det indbefatter bl.a. retningslinjer for ændret administrationspraksis indenfor planområdet. Ved kommune- og lokalplanlægning skal der, ved inddragelse af nye arealer til byudvikling, gennemføres en vurdering af konsekvenserne af de forventede klimaændringer herunder havspejlsstigninger, oversvømmelse med overfladevand, mulighederne for og kravene til afledning af vand, samt adgangsforhold, både internt og til området som helhed.

I forhold til fremtidig kystnært byggeri er der fastlagt en planlinje i kote 2 m på baggrund af de forventede fremtidige havspejlsstigninger. Påtænkes byggeri indenfor planlinjen, skal der redegøres for byggeriet i forhold til de fremtidige havspejlsstigninger. Hvis det kan godtgøres, at fremtidigt byggeri vil være udfordret i forhold til havspejlsstigninger, vil der kunne lokalplanlægges mod nybyggeri, dvs. at der ikke kan bygges på arealet.

Handleplan:
Klimatilpasningsplanen er udarbejdet på grundlag af en kortlægning af risikoen for oversvømmelser i 2050 ved skybrud og havvandsstigninger. På baggrund af risikokortlægningen er indsatsen frem til 2017 prioriteret.

Handleplanen skal skabe et overblik over og prioritere indsatsen. Der er udpeget i alt 36 områder med større eller mindre risiko for oversvømmelse. Alle risikoområder er væsentlige, men indsatsen skal prioriteres, hvilket er sket på følgende grundlag: Der hvor risikoen er størst, større sammenhængende centrale områder, områder med offentlige funktioner (institutioner, plejehjem, skoler etc.), samt der hvor der opnås størst synergi med andre projekter og planer.

På baggrund heraf er 3 af områderne prioriteret som indsatsområde i denne planperiode. De tre områder er

 • Middelfart midtby og havnen
 • Middelfart midtby og centrum
 • Fænøsund ældrecenter og Fænøsund park

De øvrige risikoområder inddrages i de efterfølgende planer.

Indsatsen prioriteres hvert 4 år. Dvs. forud for den næste klimatilpasningsplan laves en ny kortlægning og en ny prioritering.

Ud over de prioriterede geografiske indsatsområder indgår der i handleplanen indsatsområder, som udarbejdelse af en kommunikationsplan, der har til formål at komme i dialog om emnet med kommunens borgere og forvaltninger, for at sikre ejerskab og engagement til klimatilpasning.

I denne planperiode vil der også blive fokuseret på igangsætning af fyrtårnsprojekter, drøftelse af serviceniveau og fastlæggelse af den næstkommende kortlægning mht. hvilke emner der skal inddrages i den.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Kommunen er forpligtiget til at udarbejde en klimatilpasningsplan, som skal indarbejdes i kommuneplanen. Kommuneplantillæg nr. 7 for klimatilpasning vil blive indarbejdet ved førstkommende revision af kommuneplanen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget. Rådet har ingen bemærkninger til planforslaget.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslaget. Rådet har ingen bemærkninger til planforslaget.

Behandlingsplan
Miljø- og Energiudvalget: 3. september 2014
Teknisk Udvalg: 9. september 2014
Økonomiudvalget: 22. september 2014
Byråd: 29. september 2014

Miljø- og Energiudvalget - 3. september 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Teknisk Udvalg d. 9. september 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fravær: Allan Buch

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 3. september 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 9. september 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. september 2014 kl. 14:00
Byrådet 29. september 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 3. september 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

64. Forslag til lokalplan 140 og kommuneplantillæg nr. 5 for Turbinehallen, Middelfart
Sagsnr.: 2012-001002
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for et erhvervsområde ved den gl. Turbinehal i Middelfart.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 140 og kommuneplantillæg 5 til kommuneplan 2013 for Turbinehallen - Kontorer og lignende, fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede den 26. marts 2012, at igangsætte planlægningen for området ved Turbinehallen. Turbinehallen er, på baggrund af en byggetilladelse, blevet ombygget til kontorer, ligesom der er givet tilladelse til opførelse af et nyt kontorbyggeri i området. Byggeriet blev afsluttet i 2013.

Planforslagene åbner mulighed for yderligere byggeri i området til kontorer og lignende. Byggeriet må opføres i op til 16 meters højde svarende til højden på Turbinehallen. I forbindelse med den østlige kajkant kan der etableres fortøjningsmuligheder for lystbåde.

Bygherre ønsker, at lokalplanen skal omfattet hele hans ejendom - matr. nr. 15t Middelfart markjorder. En mindre del af matriklen (den nordlige stensætning) er i dag omfattet af lokalplan 23.24 for ny trafikhavn. I henhold til lokalplan 23.24 må arealet nord for Turbinehallen opfyldes, men der må ikke bygges på arealet. Der er imidlertid i 2008 indgået aftale mellem ejeren af matr. nr. 15t og ADP om at arealet ikke vil blive opfyldt, men at der kan etableres en anlægs- og fortøjnings duc d'albe.

ADP har ikke bemærkninger til, at den nordlige stensætning udgår af lokalplanen for trafikhavnen, såfremt der ikke opstilles hindringer for havnens drift i forhold til de nuværende bestemmelser, at lokalplanen ikke er i modstrid med den tinglyste deklaration, og at havnegrænsen ikke ændres. Lokalplanen ændrer ikke ved den tinglyste deklaration, ligesom havnegrænsen ikke ændres.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering, og det er vurderet, at der ikke skal laves en miljørapport i forbindelse med planerne. Afgørelsen annonceres samtidig med planforslagene.


Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg - 9. september 2014
Økonomiudvalget - 22. september 2014
Byrådet -  29. september 2014

Teknisk Udvalg d. 9. september 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fravær: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 13. maj 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 9. september 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. september 2014 kl. 14:00
Byrådet 29. september 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 13. maj 2014 kl. 14:00

Sagen tages af dagsordenen.

Bilag:

2014-011483-1Lokalplan 140
2014-011483-2Screening
65. Lokalplan 154 for Føns Nærvarme
Sagsnr.: 2013-009679
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Lokalplan 154 lokalplan 154 for nærvarme i Føns samt tilhørende kommuneplantillæg 2

Forvaltningen foreslår:

At kommune- og lokalplantillæg vedtages endelig dog med supplerende tekst vedrørende nærhed til Natura 2000 og kystnærhedszonen i overenstemmelse med drøftelser med Naturstyrelsen.

Sagsbeskrivelse:

Planforslag for etablering af varmeværk på Ronæsbrovej i Føns har været sendt i offentlig høring i perioden 3. juli - 28. august 2014. Der er i offentlighedsfasen ikke indkommet indsigelse til lokalplanforslag eller kommuneplantillæg. Der har dog været drøftelse med Naturstyrelsen, som ønskede at et bagvedliggende redegørelse, hvori der redegøregøres for, at værket ikke påvirker det omkringliggende Natura2000 samt kystnærhedszonen, medtages i selve kommuneplantillægget. Der er udarbejdet revideret revideret planforslag med den tilføjelse. Notatet blev udarbejdet allerede i forbindelse med det første lokalplanforslag for varmeværket, som var i høring i starten af 2014. 

Der er tale om et planforslag, som muliggør etablering af varmeværk i eksisterende bebyggelse udenfor søbeskyttelseslinjen. Der vil kunne etableres et varmeanlæg på 600 kW. Der forventes fortsat etableret et anlæg på 350-400 kW, men med ændringen sikres en udvidelsesmulighed, hvis en større del af byen kobles på nettet. Anlægget vil være et biobrændselanlæg, formentlig flis.

Etableringen af anlægget vil ske i eksisterende overflødige driftsbygninger på ejendomen. Der er dog reserveret et mindre udendørs areal til oplag.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ejendommen er beliggende lige udenfor landsbyafgrænsning for Føns, hvorfor det ansøgte kræver supplerende lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg. Der sker kun lokalplanlægning af varmeværket, mens den øvrige del (nuværende bygningssæt) kun omfattes af en kommuneplanramme.
Ejendommen er beliggende i landzone og vil efter lokalplanlægning blive fastholdt i landzone. Føns by er ligeledes beliggende i landzone. Lokalplanen udformes som bonuslokalplan, hvorfor der ikke efterfølgende skal meddeles landzonetilladelse til det påtænkte varmeanlæg.

Planerne er screenet i henhold til lov om miljøvurdering, og på baggrund af screeningen er det vurderet, at planens indvirkning på miljøet ikke er væsentligt, og at der derfor ikke skal laves en egentlig miljørapport. Anlægget er desuden screenet i henhold til VVM-reglerne, og det er ligeledes her vurderet, at anlægget ikke medfører så stor miljøpåvirkning, så der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. Ingen af afgørelserne er påklaget.

Etablering af fjernvarmeværk i Føns vil kræve tillæg til varmeplan for Middelfart Kommune. Dette vil blive afklaret i særskilt proces. Tilsvarende skal det lokalplanlagte område inddrages i spildevandsplanen.

Lokalplan 154 med tilhørende kommuneplantilllæg nr. 2 erstatter samtidig det tidligere udsendte forslag til lokalplan 154 og kommuneplantillæg nr. 2.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg 9. september 2014
Økonomiudvalg 22. september 2014
Byråd 29. september 2014

Teknisk Udvalg d. 9. september 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fravær: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. september 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. september 2014 kl. 14:00
Byrådet 29. september 2014 kl. 17:00

Bilag:

66. Lokalplan 155 for dagligvarebutik på Strib Landevej
Sagsnr.: 2013-012427
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Forslag til lokalplan 155 og tilhørende kommuneplantillæg 9 for dagligvarebutik på Strib Landevej

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan og kommuneplantillæg oversendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på offentlig fremlæggelse.

Sagsbeskrivelse:

Der er ønske om at etablere en dagligvarebutik til områdets lokale forsyning på Strib Landevej 75. Ejendommen er på 9108 m2, hvor den eksisterende bygning nedrives. Der påtænkes på den del, som er nærmest Strib Landevej, at etablere en dagligvarebutik med adgang fra Højskolevej. Det resterende areal nord for, udlægges til boligformål - med mulighed for både tæt/lav og parcelhusbyggeri.

Etablering af dagligvarebutik kræver ændring af kommuneplanrammen, som ikke giver mulighed for etablering af dagligvarebutik. Der har i den forbindelse været idéfase forud for udarbejdelse af planforslagene. Der indkom en bemærkning i idéfasen om behovet for yderligere en butik i Strib samt trafikafviklingen. Lokalplanlægningen tager udgangspunkt i detailhandelsundersøgelsen fra 2013 omkring etablering af butik på ejendommen, derudover har ansøger udarbejdet konsulentrapport omkring trafikafviklingen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Området er i dag udlagt til boligformål, og vil med kommuneplantillægget fortsat være udlagt til boligformål, dog med mulighed for etablering af en dagligvarebutik til områdets daglige forsyning. Maksimal butiksstørrelse vil være 1000 m2 i overensstemmelse med detailhandelsbestemmelserne.

Den nuværende vejadgang til Strib Landevej nedlægges. De fremtidige boliger og butik skal fremover anvende ny overkørsel til Højskolevej.

Planerne er screenet i henhold til lov om miljøvurdering, og på baggrund af screeningen er det vurderet, at planens indvirkning på miljøet ikke er væsentligt, og at der derfor ikke skal laves en egentlig miljørapport.

Udkast til lokalplan udsendes til udvalget inden mødet.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg - 9. september 2014
Økonomiudvalget - 22. september 2014
Byrådet - 29. september 2014

Teknisk Udvalg d. 9. september 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fravær: Allan Buch


Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. september 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. september 2014 kl. 14:00
Byrådet 29. september 2014 kl. 17:00

Bilag:

67. Lokalplan 32.33 Boliger på Münstervej
Sagsnr.: 2014-007566
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Dispensation til udstykning af to parcelhusgrunde matr.nr. 1qh Strib Færgegård, Strib-Røjleskov

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles principiel dispensation fra lokalplan 32.33 til udstykning og opførelse af to parcelhusgrunde fra matr.nr. 1qh Strib Færgegård, Strib-Røjleskov.

Sagsbeskrivelse:

Der blev i 2007 udarbejdet lokalplan 32.33 for boliger ved Münstervej. Planen er ikke fuldt ud realiseret, og der er derfor modtaget ansøgning om muligheden for at opdele matr.nr. 1qh Strib Færgegård, Strib-Røjleskov i to parceller, med henblik på at opføre parcelhuse på grundene.

Lokalplanen har udpeget arealet til tæt/lav-boligformål. Ansøger har gennem længere tid forgæves forsøgt at realisere et tæt/lav boligprojekt på arealet. Der ansøges derfor om dispensation fra lokalplan til at udstykke arealet til to parcelhusgrunde.  

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Arealet er beliggende mellem Münsterhaven, som er adgangsvej til lokalplanområdet, og Sønder Alle. Eventuel byggeri vil skulle orienteres mod Münsterhaven.

Bebyggelsesprocent vil være 30 svarende til sædvanlig parcelhusbyggeri.

Der er ikke foretaget naboorientering, da de omkringliggende ejendomme er parcelhuse.  

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Fravær: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. september 2014 kl. 14:00

Bilag:

68. Ekspropriation i forbindelse med etablering af tunnel under banen og tilhørende stier mellem Odensevej og Brovejen/Banevænget.
Sagsnr.: 201100366
Sagsbehandler: Henrik Christoffersen

Præsentation:

I forbindelse med etablering af tunnel under banen og tilhørende stier mellem Odensevej og Brovejen/Banevænget, skal ske en erhvervelse af jord for at gennemføre projektet.
Der skal derfor træffes beslutning om, at igangsætte den nødvendige ekspropriation.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget giver tilladelse til at Trafik- og Vejafdelingen indlede ekspropriation i henhold til §§43 til 49 i Lovbekendtgørelse nr 1048 af 3. november 2011 om offentlige veje med alle tilføjelser.

Sagsbeskrivelse:

For at kunne anlægge sti og tunnel under banen, er det nødvendigt at erhverve jord fra 5 ejendomme.

Der skal erhverves jord til to formål:

- Midlertidige arealer til brug i anlægsfasen
- Permanente arealer til kommende vejareal

Tidsplan for arealerhvervelsen:

 • Indkaldelse til åstedsforretning/annoncering i dagspressen uge 41 2014  (senest 4 uger før åstedsforretning)
 • Afholdelse af åstedsforretning uge 46 2014
 • Teknisk Udvalgs indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet 9. december 2014   (tidligst 3 uger efter åstedsforretning)

Økonomi:

Det samlede budget for gennemførelsen af projektet er på 8,8 mio. kr. Heraf blev de 2,1 mio. kr. bevilliget med budgettet for 2013, og der er opnået tilsagn om tilskud på 1,3 mio. kr. fra Statens cykelpulje. De resterende 5,4 mio. kr. er indregnet i direktionens anlægsbudget for 2015.

Erstatning for eksproprierede arealer dækkes af anlægsbevillingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Proceduren for at ekspropriere i henhold til Lov om offentlige veje er, at der skal indkaldes til åstedsforretning med mindst 4 uger varsel. Det skal dels ske ved direkte brev til ejer og andre, som forvaltningen har viden om, der kan have en interesse i sagen, og dels ved annoncering i dagspressen.

Efter åstedsforretningen, skal der gå en periode på ikke under 3 uger, hvor der er mulighed for at fremskaffe bemærkninger eller eventuelle ændringsforslag til Trafik- og Vejafdelingen. Herefter kan udvalget vedtage en indstilling om ekspropriation til Byrådet.

Handicapaspekter:

For handicappede borgere har sagen ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Fravær: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. september 2014 kl. 14:00

Bilag:

69. Etablering af offentlig sti på privat fællesvej Rs. Poulsens Vej
Sagsnr.: 201100366
Sagsbehandler: Pernille Svane

Præsentation:

I forbindelse med etablering af en ny offentlig sti mellem Odensevej og Brovejen/Banevænget foreslås, at den offentlige sti løber via den private fællesvej Rs. Poulsens Vej.
Der skal derfor, i henhold til vejloven, træffes beslutning om dette.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller til Byrådet, at det vedtages, den offentlig sti mellem Odensevej og Brovejen føres ad den private fællesvej Rs. Poulsens Vej fra hus nr. 24 til hus nr. 32, som vist på kortbilag af 27. maj 2014.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Forvaltningsloven er der igangsat partshøring af den del af projektet, som involverer de parter, der er bidragsydere til den private fællesvej Rs. Poulsens Vej. Høringsfristen for partshøringen er sat til den 3. september 2014. De indkomne bemærkninger samt Forvaltningens kommentarer eftersendes fredag den 5. september 2014.

Økonomi:

Middelfart Kommune bidrager i dag til vedligeholdelse af den private fællesvej Rs. Poulsens Vej, da Myntevænget, som er tilsluttet Rs. Poulsens Vej, er offentlig vej.  Med beslutningen vil Middelfart Kommunes andel til vedligeholdelse øges, svarende til det slid trafikanterne på cykelstien påfører vejen, i forhold til de øvrige trafikanters slid på vejen. Konkret fordeling af udgiften findes ved et fremtidigt vejsyn.

Forvaltningens bemærkninger:

Den valgte stiplacering giver den korteste rute fra banetunnelen til Odensevej, hvilket er vigtigt i forhold til hvor mange fremtidige brugere stien vil få på denne strækning. Beslutningen træffes efter Vejlovens § 97 – lov nr. 1048 af 3. november 2011. Loven gør det muligt at etablere offentlig sti på privat fællesvej.

Handicapaspekter:

For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtiget.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommune ikke er forpligtiget.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg - 9. september 2014
Økonomiudvalget - 22. september 2014
Byrådet - 29. september 2014

Teknisk Udvalg d. 9. september 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Fravær: Allan Buch


Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. september 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 22. september 2014 kl. 14:00
Byrådet 29. september 2014 kl. 17:00

70. Trafiksikkerhed 2014
Sagsnr.: 2014-004670
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

I budget 2014 er der afsat 500.000 kr. til trafiksikkerhedsarbejdet. Der ud over er der et restbudget fra 2013 på 50.000 kr. Så det samlede budget til trafiksikkerhedsarbejdet i 2014 er 550.000 kr.

Udvalget skal beslutte, hvordan budgettet til trafiksikkerhedsarbejdet skal anvendes.

Forvaltningen foreslår:

At sagen drøftes.

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af Udvalgets drøftelser i maj 2013, har forvaltningen arbejdet ud fra følgende punkter i forhold til forslag til anvendelse af budgettet til trafiksikkerhedsarbejdet:
 • Sortplet arbejde. Systematisk arbejde med ulykkesstatistikkerne.
 • Institutioner og skoler. Tilbud om samarbejde om trafiksikkerhedsarbejde og evt. en pulje hvor institutionerne kan søge støtte til det lokale trafiksikkerhedsarbejde.
 • Borgerhenvendelser. Systematisk behandling af henvendelser, tilbud om samarbejde til borgergrupper og foreninger om trafiksikkerhedsarbejde og evt. en pulje til gennemførelse af borgerønskerne.
 • Kampagnearbejde. Landsdækkende kampagner og enkelte lokale kampagner i samarbejder med andre interessenter.
 • Arbejde med Cykelplanen

Sortplet arbejde:
Forvaltningen har foretaget en sortpletudpegning af kryds og strækninger ved hjælp af uheldsdatabasen i vejman.dk. 
Konklusionen af udpegningen er, at der ikke er kryds eller strækninger som er uheldsmæssigt sorte. Men opgørelsen viser, at der er sker relativt mange uheld i kryds og strækninger på Brovejen fra Viaduktvej til Hessgade.
Der er ikke et uheldsbillede, der peger mod et konkret problem eller en type uheld. Vores umiddelbare konklusion er at det er et udtryk for der er meget trafik på Brovejen, mange udkørsler og mange bløde trafikanter der krydser Brovejen. Den megen trafik skabe et trafikbillede, der er svært at overskue, hvorfor der sker forholdsvis mange uheld.

Institutioner og skoler:
Forvaltningen har ikke modtaget henvendelser fra institutioner eller skoler.

Borgerhenvendelser:
Forvaltningen har i 2013 og 2014 modtaget 37 henvendelse fra borgere, der ønsker konkrete trafiksaneringstiltag - typisk på veje nær deres bopæl.

Forvaltningen har gennemgået samtlige henvendelse og lavet en trafiksikkerhedsvurdering af ønsket - ud fra uheldsstatestikkerne, trafiktællinger og en besigtigelse af strækningen.
Trafiksikkerhedsvurderingerne har ikke givet anledning til at der er udført akutte trafiksaneringer i forhold til de fremsatte ønsker. Dette er meddelt borgerne, samtidigt med at de er informeret om at deres ønske tages med i Udvalgets prioritering af midlerne til trafiksikkerhedsarbejdet.

Listen over de indkomne ønsker er vedlagt som bilag.

Kampagnearbejde:
I 2014 har Middelfart Kommune deltaget i skolestartkampagnen og deltager i Dansk Cyklistforbunds lygtekampagne "Lys på med Ludvig". Pengene er taget fra anlægspuljen Trafiksikkerhedsarbejde 2013.

Arbejde med Cykelplanen:
Se Forvaltnngens bemærkninger.

Økonomi:

Trafiksikkerhedsarbejde 2013 (restbudget) 

50.000 kr.

Trafiksikkerhedsarbejde 2014

500.000 kr.

 Samlede budget til trafiksikkerhedsarbejdet i 2014

 550.000 kr.


Budgettet er frigivet.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har følgende anbefaling til anvendelse af budgettet til trafiksikkeredsarbejdet:
 
 Projekt:Pris:
2 - 1 vej på Søndergade i Nørre Aaby - fra Assensvej til Mikkel Bro

160.000 kr.

2 - 1 vej på Kirkegyden ved Kauslunde 

130.000 kr.

2 - 1 vej på Nybølvej mellem Staurby og Vejlby

185.000 kr.

Undersøgelse af kryds Brovejen/Viaduktvej/Østre Hougvej

75.000 kr.

Samlede Udgift

550.000 kr.


2 - 1 veje:
En 2 - 1 vej, er en vej, hvor der opstribes en bred striblet kantstribe, så den hårde trafik kører midt på vejen, og der skabes et kant areal som de bløde trafikanter kan være på. Når to biler møder hinanden må de trække ud over kantstriben for at komme forbi hinanden.
2 - 1 veje er med succes brugt i andre kommuner på veje på landet med begrænset trafik og nogen cykeltrafik. Konsekvensen er at hastigheden sænkes lidt på den hårde trafik og cyklisterne føler sig mere trygge når der er et areal der kan færdes relativt uforstyrret på.
Det skal bemærkes, at der ikke er tale om cykelbaner, men de har stort set samme virkning.

2 - 1 veje er et af de virkemidler Cykelplanen anbefaler til at skabe bedre forhold for cyklisterne.

Søndergade er valgt for at skabe en god cykelforbindelse mellem den nye cykelsti staten har lavet langs Assensvej og Nørre Aaby.
Kirkegyden og Nybølvej er forholdsvis lige veje med en del cykeltrafik, hvor der har været henvendelser om høj fart.

Udgifterne til 2 - 1 veje er til ændring af opstribning og skiltning, skabe oversigt i sving (typisk ved køb af jord eller pålæg af oversigtdeklaration) samt opretning af asfalt i mindre omfang.

Undersøgelse af krydset Brovejen/Viaduktvej/Østre Hougvej:
Krydst er i dag styret at et meget gammelt styreapparat (der er tidsstyret). Der opstår i myldretiden køer op mod lyskrydset og der er sket 5 uheld i krydset de seneste 5 år.

Forvaltningen foreslår derfor at der laves en trafiksikkerhedsanalyse af krydset, samt en undersøgelse af om et moderne lyskryds kan afvikle trafikken bedre og mere sikkert.

Borgerhenvendelser:
Der er indkommet mange borgerhenvendelser. Den helt overvejende del af henvendelserne er efter forvaltningens vurdering et udtryk for utryghed, da konklusionerne på trafiksikkerhedsvurderingen er af de pågældende veje ikke er mere farlige end øvrige tilsvarende veje i kommunen.

Med det begrænsede budget til trafiksikkerhedsarbejdet anbefaler forvaltningen at budget bruges til andre formål end til at efterkomme enkelte af borgerønskerne, da den trafiksikkerhedsmæssige gevinst er begrænset.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog at etablere 2-1 vej på Søndergade i Nørre Aaby, Kirkegyden ved Kauslunde og Abelonelundvej ved Strib/Røjle. Desuden undersøges kryds Brovejen/Viaduktvej/Østre Hougvej.

Fravær: Allan Buch

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. september 2014 kl. 14:00

Bilag:

71. Danmarks første særligt trafiksikrede cykelrute til kommunens cykelklubber, motionister og turister.
Sagsnr.: 2014-011406
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Oplæg til Danmarks første særligt trafiksikrede cykelrute til kommunens cykleklubber, motionister og turister

Forvaltningen foreslår:

 • At planen gennemføres i sin helhed.

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog 30.09.13 en helhedsorienteret og tværgående cykelplan for hele kommunen i samarbejde med bl.a. de lokale cykelklubber og borgere. Et af cykelplanens konkrete indsatsområder er: ”Udvikling, afprøvning og gennemførelse af trafiksikkerhedsrevision af cykelklubben ”Baghjulets” faste torsdagsrute – sikker cykeltur.”

Med projektpenge fra ”Cykler uden grænser” er den nytænkende analyse gennemført i samarbejde med cykelklubberne. Analysen er udført af en af landets førende cykel-eksperter, trafiksikkerhedsrevisor og underviser i cykelstiinspektion.

Ruten, der er ca. 45 km lang, er gennemanalyseret, og der er forslag til trafiksikring og bedre afmærkning.

Der er prioriterede en række forslag, der skal fremme borgernes oplevelse af sikkerhed, tryghed og fremkommelighed for i alt ca. 1.789.500 kroner. Ifølge cykelplanen er det et af de udviklingsprojekter, hvor innovationsværdien er så stor, at der kan søges medfinansiering. Det vurderes, at trafikstyrelsens pulje kan ansøges hvormed 40% medfinansiering muliggøres.

 

Økonomi:

Der er prioriterede en række forslag, der skal fremme borgernes oplevelse af sikkerhed, tryghed og fremkommelighed. Såfremt en ansøgning til trafikstyrelsen udarbejdes og imødekommes vil der være tilskud på 40%. Det betyder, at Middelfart Kommune selv skal finansiere restbeløb på ca. 1. mio. kroner.

Forvaltningens bemærkninger:

Cyklisme er i stærk vækst. Det vurderes at ca. 250.000 danskere trækker i cykeltøjet hver uge for at cykle. Medlemsantallet under Danmarks Cykleunion er vokset med 30% de sidste 4 år.

 Middelfart Kommune har, sammen med Ballerup, den største vækst i Danmark målt på antallet af medlemmer under Danmarks Cykleunion. Det forhold er de lokale cykelklubber meget opmærksomme på. Cykelklubberne har selv ydet en enorm indsats for at skabe yderligere sikkerhed på ruten. Som eksempel har klubberne ”etapeopdelt” ruten, således at hhv. Bogensevej og Middelfartvej ikke indgår i ”torsdagsfræsset”. Dertil behandler klubberne, på eget initiativ, løbende emnet sikkerhed. De har m.a.o., gjort alt det de kan.

Cyklisme er ved at blive en stor økonomi, der vokser betragteligt i disse år. Erhvervsnetværk med cyklisme vokser, på samme måde som cykelturisme stiger. Cyklisme bidrager til en betydelig sundhedsøkonomi, og giver samtidig klimagevinster. Der er ingen tvivl – cyklisme bidrager positivt til samfundsøkonomien.[1]

Omvendt; Flere cyklister på utidssvarende veje vil føre til flere uheld. Hvert trafikuheld koster i gennemsnit kommunen ca. 400.000 kroner (resten betales af staten). Udviklingen i betragtning er det rettidig omhu at gennemføre projektet.

Middelfart Kommune er ”heldig” ved at være i stand til, at arbejde med en konkret og systematisk anvendt rute. Ofte er motionscyklisters rutevalg ikke defineret så fint som i Middelfart Kommune, og indsatsmulighederne derfor mere diffuse for andre kommuner.

Middelfart Kommune vil være den første i Danmark til at realisere sådan en plan, og dermed understøtte kommunens image som grøn vækstkommune og bosætningskommune – og mål om at blive Danmarks Cyklekommune nr. 1.

Det er vigtigt med en politisk tilkendegivelse, såfremt trafikstyrelsens pulje med frist 8. oktober skal kunne søges. Denne giver tilskud på 40% af totalbeløbet.


[1] Den 06.09.12 afholdte Middelfart Kommune en international konference om de økonomiske aspekter ved cyklisme. Sundhedsøkonomi, foreningsøkonomi, oplevelsesøkonomi og turismeøkonomi blev belyst af førende eksperter fra Danmark og udlandet. Konklusionen er klar: Cyklisme er en god investering.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog, at forvaltningen arbejder videre med projektet.

Fravær: Allan Buch


Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 9. september 2014 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER