Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 23. juni 2014

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
23. juni 2014 kl. 16:30
Tilstede:
Niels Bebe
Flemming Worsøe
Allan Buch
Bo Juul Nielsen
Ove Andersen
Fraværende:

Lukkede sager

Ingen sager

ÅBNE SAGER

57. Lokalplan 154 for varmeværk i Føns
Sagsnr.: 2013-009679
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Revideret forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 154 for nærvarme i Føns.

Forvaltningen foreslår:

  • At det reviderede forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og lokalplan 154 oversendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på offentlig fremlæggelse.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget godkendte den 28. oktober 2013, at der kunne udarbejdes lokalplan for fjernvarmeanlæg for Føns. Beslutningen skete på baggrund af et ønske fra Føns om etablering af lokalt fjernvarmeværk for Føns. Efterfølgende blev der udsendt forslag til lokalplan 154 for varmeværk på Ronæsbrovej i Føns. Forudsætningen for realisering af lokalplan 154 var en dispensation fra søbeskyttelseslinjen fra Føns Vang sø. Dispensationen blev påklaget, hvorfor Føns Varmeværk undersøgte alternative placeringer. Klagesag ikke afgjort. Økonomiudvalget godkendte den 28. april 2014, at der kunne udarbejdes en ny lokalplan for en anden placering på ejendommen Ronæsbrovej 7.

I forhold til det oprindelige lokalplanforslag placeres anlægget i eksisterende bebyggelse udenfor søbeskyttelseslinjen. Det nye lokalplanforslag åbner mulighed for et varmeanlæg på 600 kW - modsat det oprindelige forslags ca. 400 kW. Der forventes fortsat etableret et anlæg på 350-400 kW, men med ændringen sikres en udvidelsesmulighed, hvis en større del af byen kobles på nettet. Anlægget vil være et biobrændselanlæg, formentlig flis. Det var tidlligere tænkt som et halmfyret.

Etableringen af anlægget vil ske i eksisterende overflødige driftsbygninger på ejendomen. Der er dog reserveret et mindre udendørs areal til oplag.

Anlægget dimensioneres til et større antal forbrugere end de interesserede 40, hvorfor et større antal ejendomme vil have mulighed for tilslutning.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ejendommen er beliggende lige udenfor landsbyafgrænsning for Føns, hvorfor det ansøgte kræver supplerende lokalplanlægning med tilhørende kommuneplantillæg. Der sker kun lokalplanlægning af varmeværket, mens den øvrige del (nuværende bygningssæt) kun omfattes af en kommuneplanramme.
Ejendommen er beliggende i landzone og vil efter lokalplanlægning blive fastholdt i landzone. Føns by er ligeledes beliggende i landzone. Lokalplanen udformes som bonuslokalplan, hvorfor der ikke efterfølgende skal meddeles landzonetilladelse til det påtænkte varmeanlæg.

Planerne er screenet i henhold til lov om miljøvurdering, og på baggrund af screeningen er det vurderet, at planens indvirkning på miljøet ikke er væsentligt, og at der derfor ikke skal laves en egentlig miljørapport.

Anlægget er desuden screenet i henhold til VVM-reglerne, og det er ligeledes her vurderet, at anlægget ikke medfører så stor miljøpåvirkning, så der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Etablering af fjernvarmeværk i Føns vil kræve tillæg til varmeplan for Middelfart Kommune. Dette vil blive afklaret i særskilt proces. Tilsvarende skal det lokalplanlagte område inddrages i spildevandsplanen.

Lokalplan 154 med tilhørende kommuneplantilllæg nr. 2 erstatter samtidig det tidligere udsendte forslag til lokalplan 154 og kommuneplantillæg nr. 2.

Sagen er offentliggjort mindre end fire dage før udvalgsmødet, så udvalgets medlemmer kan beslutte at afvise behandlingen af sagen på grund af for kort sagsbehandlingsfrist. Der skal dog anmodes om, at sagen behandles, da det ansøgte vurderes at være i forlængelse af tidligere tilsagn om lokalplanlægning af varmeværk på ejendommen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg - 23. juni 2014
Økonomiudvalget - 23. juni 2014
Byrådet - 23. juni 2014

Beslutning:

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 23. juni 2014 kl. 16:30
Økonomiudvalget 23. juni 2014 kl. 16:45
Byrådet 23. juni 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 23. juni 2014 kl. 16:30

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag:

LUKKEDE SAGER