Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 8. april 2014

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
8. april 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Bo Juul Nielsen
Allan Buch
Niels Bebe
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

18. Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2013
Sagsnr.: 2014-003195
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelsen 2013 i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Børnehaven Søstjernen i Føns har fået etableret overdækning af de udendørs legearealer. Overdækningen er etableret med indbyggede solceller, der producere strøm til børnehaven.

Omklædningsfaciliteterne på Middelfart Stadion er renoveret, og der er foretaget renoveringsarbejde på Østre Skole og Gelsted skole.

Økonomi:

Der er realiseret et forbrug på 2,446 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 0,116 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen. Afvigelsen skyldes at de enkelte projekter er blevet dyrere end forventet.

I 2013 var der udover anlægsbevillingen på de 2,33 mio. kr. afsat 6,0 mio.kr. til vedligeholdelse på driften. I april 2013 blev der herudover givet en ekstraordinær anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til fremrykket bygningsvedligeholdelse.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Bilag:

19. Effektiviseringer vedr. budget 2015
Sagsnr.: 2014-000981
Sagsbehandler: Thomas Foged

Præsentation:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte forligsparterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiviseringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget drøfter effektiviseringsforslagene med henblik på, at forslagene sendes i høring på Byrådets møde den 5. maj 2014.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for budget 2014 aftalte parterne, at der i foråret 2014 skulle arbejdes med at finde effektiveringsforslag i størrelsesordenen 10 mio. kr. til budget 2015.

I bilaget er der beskrevet effektiviseringsforslag for i alt 10,0 mio. kr. i budget 2015 stigende til knap 12 mio. kr. i overslagsårene 2016-2018

Udvalget bedes drøfte effektiviseringsforslagene med henblik på, at Byrådet kan sende materialet i høring den 5. maj 2014.

Økonomi:

Beskrevet i bilag.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen kan have aspekter for handicappede. Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Høring af Handicaprådet:

Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Høring af Ældrerådet:

Sagen forventes at blive sendt i høring den 5. maj 2014.

Beslutning:

Udvalget tilslutter sig effektiviseringsforslagene.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget tilslutter sig effektiviseringsforslagene.

Bilag:

20. Budgetopfølgning pr 28.02.2014
Sagsnr.: 2014-002644
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Der er udarbejdet budgetopfølgning for perioden 1. januar  til 28. februar 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget tager opfølgningen til efterretning
 • At der bliver givet tillæg til anlægsbevilling vedrørende Kaj 6 på 0,8 kio. kr. Herefter er den samlede anlægsbevilling til projektet på 3,127 mio. kr.
 • At der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet vedrørende kaj 6 på 0,8 mio. kr., som frigives
 • At rådighedsbeløbet vedrørende kaj 6 finansieres ved at reducere rådighedsbeløbet til projektet vedørende murene i Havnegade
 • At der sker en nedjustereing af den oprindelige anlægsbevilling vedrørende murene i Havnegade med -0,8 mio. kr. til 1,4 mio. kr, da projektet er blevet billigere end beregnet
 • At rådighedsbeløbet vedrørende murene i Havnegade nedjusteres med -0,8 mio. kr., som anvendes til sikring af kaj 6, jf. ovenfor
 • At der gives en anlægsbevilling på 0,228 mio. kr. til frikøb af Børnehaven Hvepsebo og Tandereup Børnehave fra energiroveringspuljen
 • At der gives et rådighedsbeløb på 0,228 mio kr.  og at dette frigives
 • At rådighedsbeløbet finansieres  af det afsatte rådighedsbeløb til køb og salg af jord i 2014. Puljen udgør herefter 2,272 mio. kr.

Sagsbeskrivelse:

Med udgangspunkt i årets første budgetopfølgning forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til driften. Besparelsen skyldes den gennemførte personalereduktion i entreprenørafdelingen, samt at det milde vejr har betydet et mindreforbrug til vintervedligeholdelsen.

Økonomi:

Se vedlagte bilag.

Forvaltningens bemærkninger:

Se vedlagte bilag.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Bilag:

21. Anlægsregnskab - Ombygning af rundkørsel på Hovedvejen / Brovejen
Sagsnr.: 2014-003155
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Ombygningen af rundkørslen på Hovedvejen/Brovejen til signalanlæg er afsluttet i 2013. Der skal derfor aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen.

Forvaltningen foreslår:

 • At anlægsregnskabet godkendes

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med budgettet for 2012 blev der givet en anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til at etablere et signalanlæg som erstatning for rundkørslen i krydset Hovedvejen/Brovejen og Vandværksvej. I juni 2012 gav byrådet en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til projektet.

Økonomi:

Projektets samlede omkostnigner ender på 8,252 mio. kr. hvilket er et merforbrug på 0,452 mio. kr. i forhold til den samlede anlægsbevilling.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Bilag:

2014-003155-1Anlægsregnskab
22. Regnskabsberetning 2013 for Teknisk Udvalg
Sagsnr.: 2014-002976
Sagsbehandler: Lars Kjeld Jensen

Præsentation:

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet regnskab for 2013 for Teknisk Udvalg.

Forvaltningen foreslår:

 • At regnskabsberetningen for 2013 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

Teknisk Udvalg havde i 2013 et merforbrug på driften på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud. Merforbruget er fordelt med 2,3 mio. kr. til Trafik og Vej, 1,5 mio. kr. på de rekreative områder, og 0,7 mio. kr. på bygningsvedligeholdelsen. Jordforsyningen bidrager med en ekstra indtægt på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.  

På anlægssiden er forbruget 10,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Afvigelsen skyldes forskydninger mellem årene som følge af, at anlægsprojekterne strækker sig over flere år.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Bilag:

23. Forslag til lokalplan 151 og kommuneplantillæg nr. 4 for Fjelsted Skovkro
Sagsnr.: 2013-014103
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg der mulliggør udvidelse af Fjelsted Skovkro.

Forvaltningen foreslår:

 • At forslag til lokalplan 151 og kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2013 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede den 29. april 2013 at igangsætte planlægningen for udvidelse af Fjelsted Skovkro, der ligger Store Landevej 92 og 94, Ejby.

Der er forud for planarbejdet indkaldt ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c. Der indkom 2 høringssvar. Odens Bys museer gjorde opmærksom på at der er risiko for at støde på jordfaste fortidsminder inden for planområdet. Ejeren af landbrugsejendommen Juelsbjergvej 12, der ligger nord for planområdet og Fjelsted Skov, gjorde opmærksom på at han har indsendt ansøgning om udvidelse af hans husdyrproduktion og at han forventer, at den bliver behandlet på de forudsætninger der var gældende på ansøgningstidspunktet.

Planforslagene giver mulighed for den ønskede udvidelse af kroens faciliteter med yderligere mødelokaler, hotelværelser og parkeringsarealer. Byggeriet tillades i en højde af 2 etager/8,5 meter ud mod Store Landevej, medens der i byggefeltet væk fra vejen tillades en højde på 3 etager/11 meter i tråd med eksisterende hotelværelsesbyggeri.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og det er vurderet, at der ikke skal laves en miljørapport i forbindelse med planerne. Afgørelsen herom annonceres samtidig med planforslagene.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har vurderet, at ansøgning om udvidelse af malkekvægsbesætning på Juelsbergvej 12 skal behandles på det grundlag, der var på tidspunktet for modtagelse af ansøgningen 2. december 2013. Der forelå på det tidspunkt ikke forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Fjelsted Skov Kro. Det betyder, at den beregnede lugtgeneafstand for kvægbruget vil blive vurderet i forhold til det nuværende byzoneområde – og ikke i forhold til det kommende, udvidede byzoneområde. Det forventes, at kommunen vil kunne godkende den ansøgte udvidelse af malkekvægsbesætningen.

Ved en eventuel klage over kommunens forventede miljøgodkendelse af den ansøgte udvidelse af malkekvægsbesætningen, kan det dog ikke udelukkes, at Natur- og Miljøklagenævnet vil tage et andet udgangspunkt.

Lokalplanområdet er mod vest og nord  er afgrænset af Fjelsted Skov, hvilket betyder, at hele planområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 17 - 300 meter skovbyggelinje. Byggeri inden for området forudsætter således en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, og det er Middelfart Kommune, der er myndighed. Der er med planforslagene åbnet mulighed for, at byggeriet mod vest kan bygges 10 meter fra skoven, medens der mod det nordlige skovbryn skal holdes en afstand på minimum 20 meter.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.  

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlig høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg - 8. april 2014
Økonomiudvalget - 28. april 2014
Byrådet - 5. maj 2014

Teknisk Udvalg den 8. april 2014
Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

24. Stillingtagen til grundstørrelser ved nye ældreboliger Algade 17, Ejby
Sagsnr.: 2014-001661
Sagsbehandler: Pia Quottrup Sand

Præsentation:

Ansøgning om dispensation til grundstørrelser, der er mindre end de ca. 400 m2, der er indenfor lokalplanområde E 105 Ejby. Der ønskes dispensation til at opføre tre boliger, en på 100 m2 og to på 70 m2, på grundstørrelser fra 243 m2 til 298 m2.

Forvaltningen foreslår:

 • At der gives afslag til det ansøgte.

Sagsbeskrivelse:

Sagen er opstået på baggrund af bygherres ønske om af fravige kravet til mindste grundstørrelse på 400 m2, gældende for området. Der er meddelt principiel godkendelse til at opføre 2 stk. ældreboliger på hver 90 m2, som tæt-lav byggeri og en byggelsesprocent på max. 75 %. Herved opfyldes kravet om en mindste grundstørrelse på 400 m2.

Matriklen 16bl har arealet 806 m2. Efter ansøgers ønske om at tilkøbe del af matrikel 16s på ca. 269 m2, er der fra forvaltningen givet mulighed for at opføre tre boliger på det sammenlagte areal på 1075 m2, hver grund på ca. 358 m2. Da dette køb umiddelbart ikke kan lade sig gøre, vælger bygherre kun at bygge på egen matrikel. Der ønskes dispensation til at opføre tre boliger, en på 100 m2 og to på 70 m2, på grundstørrelser fra 243 m2 til 298 m2.

Udgangspunktet i byggeloven er grunde på min. 700 m2 for enfamiliesboliger. Ved lokalplanlægning for tæt-lav byggeri gives typisk lov til grundstørrelser ned til 400 m2. Dog er der ved det nærliggende Kastanievænget (lokalplan E41) givet lov til grundstørrelser ned til 300 m2. De nærmeste grundstørrelser i Algade varierer mellem 450-600 m2. Det er ikke forventeligt med grundstørrelser på under 300 m2 i området. Der er i Lokalplan E 105 ikke nævnt mindste grundstørrelser, hvormed udgangspunktet er byggelovens krav til grundstørrelser.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Der er givet tilladelse til nedrivning af det eksisterende bygning på grunden. De nye boliger skal opføres i overensstemmelse med lokalplan E 105.

Foruden lokalplanens bestemmelser er der krav i henhold til byggelov til opholdsarealer, parkering på egen grund mm.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

25. Godkendelse af bebyggelsesprocent og nybyggeri
Sagsnr.: 2014-001700
Sagsbehandler: Lasse Tornfeldt Sørensen

Præsentation:

Godkendelse af bebyggelsesprocent og nybyggeri på Søndergade 31, Gelsted.

Forvaltningen foreslår:

 • At det ansøgte byggeri godkendes og dermed en bebyggelsesprocent på 41,3 for ejendommen.

Sagsbeskrivelse:

Lægehuset i Gelsted, Søndergade 31, har søgt om byggetilladelse til ombygning af Gelsted Lægehus. Den eksisterende bolig i bygningen nedlægges og omdannes til erhverv/bliver en del af lægehuset. Dette har kommunen meddelt principiel tilladelse til i maj 2011. Samtidig med omdannelsen af boligen til erhverv sker der tilbygning til lægehuset af blandt andet nyt venteværelse, da adgangen til bygningen flyttes fra en sydlig indgang til nordsiden af bygningen. Der etableres samtidig en samlet parkeringsplads på nordsiden af bygningen til brug for lægehuset.

I forbindelse med ændringerne sammenlægges Søndergade 31 og boligejendommen Søndergade 29, hvorfor ejendommen fortsat vil have en bolig(Søndergade 29).
 
Søndergade 31 havde før ombygning en bebyggelsesprocent på 47. Den fremtidige ejendom Søndergade 29-31 vil få en bebyggelsesprocent på 41,3

Økonomi:

Intet.

Forvaltningens bemærkninger:

Ejendommene er beliggende i henhold til kommuneplanen i boligområde B.08.08 som åbner op for en bebyggelsesprocent for denne type ejendom på 40. Ejendommen er ikke lokalplanlagt.

Der er i henhold til Bygningsreglementet mulighed for en bebyggelsesprocent på 45 for anden bebyggelse, som f.eks. lægehus.

Det ansøgte skal vurderes i forhold til kommuneplanens rammer og om den godkendte bebyggelselsesprocent vil være forenelig med intentionerne for området.

Det vurderes, at det ansøgte vil være i overensstemmelse med kommuneplanens intentioner for området. Samtidig vil der være tale om en bebyggelsesprocent, som er mindre end bygningsreglementets sædvanlige for denne type ejendomme.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser, da spørgsmålet er vedrørende bebyggelsesprocent for ejendommen. Der vil dog som følge af byggeriet blive givet bedre handciapforhold, da der både kan etableres handicapp-plads og  bedre handicapadgang til selve lægehuset.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

26. Kørsel med modulvogntog i erhvervsområder
Sagsnr.: 2013-001435
Sagsbehandler: Peter Krogsgaard Jensen

Præsentation:

På baggrund af flere henvensdelser fra virksomheder har administrationen udarbejdet en screening af mulighederne for at køre med modulvogntog i erhvervsområderne i Middelfart Kommune.

Formål er at der tages en principbeslutning om hvordan henvendelser fra virksomheder med ønsker om at køre med modulvogntog skal behandles.

Forvaltningen foreslår:

 • At sagen drøftes politisk.

Sagsbeskrivelse:

Kørsel med modulvogntog fra motorvejene til de enkelte virksomheder administreres som en forsøgsordning. Ordningen hedder Virksomhedsordningen og løber som et forsøg  indtil udgangen af 2016. Ordningen administreres af Vejdirektoratet. Det vil sige, at der stadig kræves en konkret ansøgning fra transportfirmaet, om tilladelse til at  køre på en nærmere defineret rute til deres virksomhed med modulvogntog.

En tilladelse fra Vejdirektoratet kræver, at ruten er undersøgt med hensyn til fremkommelighed, og at der også er gennemført en trafisikkerhedsrevision. Fremkommelighed betyder at modulvogntoget, skal kunne køre lovligt i henhold til færdselsloven. Det vil sige, at vogntoget ikke må overskride spærrelinier, spærreflader, cykelbaner eller kantlinier m.m.. Modulvogntoget må heller ikke lægge beslag på modsatrettede kørebaner på stærkere trafikerede veje.

Kommunerne er ikke forpligtiget til at skabe mulighed for at der kan køres med modulvogtg til en virksom. 
Såfremt kommunen vælger at etablere mulighed for at køre med modulvogntog til én virksomhed, bliver der ikke skabt et retskrav for andre virksomheder i kommune, om at de også skal have mulighed for at køre med modulvogntog til deres virksomhed.
Reglerne er udformet, så der er mulighed for at hele eller dele af udgifterne til at skabe mulighed for at køre med modulvogntog kan pålægges virksomheden, der ønsker at køre med modulvogntog.

Økonomi:

Forvaltningen har forsøgt at udregne et overslag på hvad det vi koste at ombygge alle erhvervsområder, så der kan køre modulvogntog over alt. Dette er ganske resourcekrævene at gøre præcist og formodentligt ikke relevant, da det næppe vil være alle veje, hvor der bliver behov for at køre med modulvogntog. Der er er udarbejdet overslag på ca. 25% af krydsene og såfremt disse overslag skaleres op til samtlige kryds, vil et meget groft skøn over en samlet udgift ende på 14 - 15 mio. kr. og det er uden eventuelle udgifter til ekspropriation af bygninger.

I forhold til ombygning af de områder af erhvervsområdet i Ejby, hvor der er konkrete ansøgninger om kørsel med modulvogntog, er det foreløbige overslag på 350 - 400.000 kr til ombygning af vejene i Ejby. Til udvalgsmøde vil der forelægge overslag på ombygning af vejnettet i forhold til de virksomheder i Middelfart, der har ydret ønske om kørsel med modulvogntog.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har undersøgt samtlige kryds i kommuens erhvervsområder og må konstatere, at bortset fra 4 kryds er der ingen kryds i kommunen, hvor der kan køres med modulvogntog.

Krydsene på hovedvejsnettene i erhvervsområderne kan typisk ombygges inden for den nuværende vejmatrikel. Krydsene med de interne veje i erhvervsområderne vil mange steder kræve ekspropriation af jord, for at kunne udvide vejene tilstrækkeligt til, at der kan køres med modulvogntog. Ved Industrivej i Nørre Aaby vil det kræve ekspropriation af bygninger.


For at få skabt retningslinjer for behandling af disse ansøgninger kan udvalget overveje følgende:
 • Er der områder og brancher, der er særligt interessante i forhold til kørsel med modulvogntog.
 • Skal der stilles krav om at en virksomhed har et  vist kørselsbehov, for at kommunen går ind i sagen.
 • Skal der være en udgiftsfordelingen mellem kommune og virksomheden.
 • Hvordan stiller udvalget sig til gennemførelse af ekspropriation for at skaffe den nødvendige plads til ombygning.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.

For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlinger
Teknisk Udvalg - 8. april 2014
Økonomiudvalget - 28. april 2014
Byrådet - 5. maj 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller, at Middelfart Kommune er positiv overfor at etablere mulighed for kørsel med modukvogntog til erhvervsområderne i Middelfart Kommune.

Når der foreligger en ansøgning fra en virksomhed, skal der ske en konkret sagsbehandling og stillingtagen til, hvorvidt Middelfart Kommune ønsker at etablere mulighed for kørsel med modulvogntog.

I forhold til de tre konkrete ansøgninger fra virksomheder i Ejby indstiller udvalget, at der gives en tillægsbevilling på kr. 400.000 til ombygning af motorvejsafkørsel, krydset Nørregade/Erhvervsvej og krydset Ervhvervsvej/Industrivej.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller, at Middelfart Kommune er positiv overfor at etablere mulighed for kørsel med modukvogntog til erhvervsområderne i Middelfart Kommune.

Når der foreligger en ansøgning fra en virksomhed, skal der ske en konkret sagsbehandling og stillingtagen til, hvorvidt Middelfart Kommune ønsker at etablere mulighed for kørsel med modulvogntog.

I forhold til de tre konkrete ansøgninger fra virksomheder i Ejby indstiller udvalget, at der gives en tillægsbevilling på kr. 400.000 til ombygning af motorvejsafkørsel, krydset Nørregade/Erhvervsvej og krydset Ervhvervsvej/Industrivej.

27. Udkast til klimatilpasningsplan
Sagsnr.: 201103400
Sagsbehandler: Anni Berndsen

Præsentation:

Regeringen og Kommunernes Landsforening har (i 2013) indgået en aftale om klimatilpasning, som forpligter alle kommuner til at udarbejde klimatilpasningsplaner. Planen skal ifølge aftalen  indarbejdes direkte i eller som et tillæg til kommuneplanen.
Formålet med en klimatilpasningsplan er at kortlægge, hvor i kommunen der er klimaudfordringer og en stillingtagen til kommunens indsats.

Forvaltningen foreslår:

 • At Byrådet godkender forslag til klimatilpasningsplanen og sender den i 8 ugers offentlig høring
 • At klimatilpasningsplanen bliver et tillæg til kommuneplanen
 • At planen danner grundlag for kommunens indsats med klimatilpasning frem til 2017.

Sagsbeskrivelse:

Regeringen og KL har indgået aftale om, at alle kommuner skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der prioriterer og sikrer indsatsen på området.  

Klimatilpasningsplanen skal i følge aftalen indeholde:

 • En kortlægning af risikoområder i kommunen 
 • En prioritering af indsatsen, der ønskes igangsat

I Middelfart Kommune er der som forarbejde til klimatilpasningsplanen udarbejdet en strategi, som byrådet vedtog i maj 2013. Strategien udstikker de overordnede linjer for arbejdet med klimatilpasning, hvor temaerne i denne første version af planen er relateret til vand. Det kan eksempelvis være håndtering af skybrud, oversvømmelse, havvandsstigninger, stormflod og dårlig badevandskvalitet.

Den udarbejdede klimatilpasningsplan består af

 • Mål og retningslinjer for klimatilpasning
 • En handleplan
 • Bilag

Mål og retningslinjer
Mål og retningslinjer for klimatilpasning samt handleplanen udarbejdes som et tillæg til kommuneplanen. Tillægget vil ikke erstatte de nuværende bestemmelser om klimatilpasning i kommuneplanen, men supplere og udbygge bestemmelserne.

Mål og retningslinjer for klimatilpasning skal sikre, at udvikling af eksisterende områder og udpegning af nye områder til byudvikling, sker under hensyntagen til de klimaudfordringer kommunen står overfor.  Det indbefatter bl.a. retningslinjer for ændret administrationspraksis indenfor planområdet. Ved kommune- og lokalplanlægning skal der ved inddragelse af nye arealer til byudvikling gennemføres en vurdering af konsekvenserne af de forventede klimaændringer herunder havspejlsstigninger, oversvømmelse med overfladevand, mulighederne for og kravene til afledning af vand, samt adgangsforhold, både internt og til området som helhed.

I forhold til fremtidig kystnært byggeri er der fastlagt en planlinje i kote 2 m på baggrund af de forventede fremtidige havspejlsstigninger. Påtænkes byggeri indenfor planlinjen, skal der redegøres for byggeriet i forhold til de fremtidige havspejlsstigninger. Hvis det kan godtgøres, at fremtidigt  byggeri vil være udfordret i forhold til havspejlsstigninger, vil der kunne lokalplanlægges mod nybyggeri, dvs. at der ikke kan bygges på arealet.

Handleplan
Klimatilpasningsplanen er udarbejdet på grundlag af en kortlægning af risikoen for oversvømmelser i 2050 ved skybrud og havvandsstigninger. På baggrund af risikokortlægningen er indsatsen frem til 2017 prioriteret.

Handleplanen skal skabe et overblik over og prioritere indsatsen. Der er udpeget i alt 36 områder med større eller mindre risiko for oversvømmelse. Alle risikoområder er væsentlige, men indsatsen skal prioriteres, hvilket er sket på følgende grundlag

 • Der hvor risikoen er størst
 • Større sammenhængende centrale områder
 • Områder med offentlige funktioner (institutioner, plejehjem, skoler etc.)
 • Der hvor der opnås størst synergi med andre projekter og planer

På baggrund heraf er 3 af områderne prioriteret som indsatsområde i denne planperiode. De tre områder er

 • Middelfart midtby og havnen
 • Middelfart midtby og centrum
 • Fænøsund ældrecenter og Fænøsund park

De øvrige risikoområder inddrages i de efterfølgende planer.

Indsatsen prioriteres hvert 4 år. Dvs. forud for den næste klimatilpasningsplan laves en ny kortlægning og en ny prioritering.

Ud over de prioriterede geografiske indsatsområder indgår der i handleplanen indsatsområder, som udarbejdelse af en kommunikationsplan, der har til formål at komme i dialog om emnet med kommunens borgere og forvaltninger, for at sikre ejerskab og engagement til klimatilpasning.

I denne planperiode vil der også blive fokuseret på igangsætning af fyrtårnprojekter, drøftelse af serviceniveau, fastlæggelse af den næstkommende kortlægning mht. hvilke emner der skal inddrages i den.

Idefasen/hørinssvar
Forud for udarbejdelse af planen blev der på kommunens biblioteker og hjemmeside annonceret med en idefase for planen, hvor alle kunne bidrage med ideer og forslag til klimatilpasning.

I alt indkom der 3 hørringssvar.
De indkomne ideer vil, der hvor det giver mening, blive inddraget i de kommende klimatilpasningsprojekter.
 

Økonomi:

ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Organisering og administration af arbejdet med klimatilpasningsopgaver er en ny arbejdsopgave for kommunen. I udarbejdelse af strategien og klimatilpasningsplanen har der været fokus på tværfagligt samarbejde og ejerskab til for emnet, idet klimatilpasningsløsninger skal håndteres på mange forskellige niveauer og i flere afdelinger. Idet spildevand og kloaksystemerne er en væsentlig faktor i forhold til håndtering af vand er Middelfart Spildevand repræsenteret på flere niveauer og spiller også en væsentlig rolle i forbindelse med udarbejdelse af klimatilpasningshandleplanen.

For at anvende de økonomiske ressourcer bedst muligt er det nødvendigt at prioritere indsatserne til modvirkning af de negative effekter af klimaændringerne. Prioriteringen forudsætter, at man har analyseret hvilke klimabetingede situationer, der kan forventes, og hvilke værdier disse situationer kan true med at skade.

I denne første klimatilpasningsplan er det valgt at fokusere på truslerne fra skybrud og stormflod. Der er derfor udarbejdet et oversvømmelseskort, der beskriver, om kloaksystemerne kan aflede de nedbørshændelser, der statistisk set forventes at optræde med en hyppighed på 1 gang hvert 5, 10, 20, 50 og 100 år. Der er ligeledes udarbejdet et kort, der viser hvilke områder, der vil kunne påvirkes i forbindelse med højvandssituationer i havet og oversvømmelser ved ekstremnedbør i det åbne land.

Der er foretaget en vurdering med hensyn til påvirkning fra skybrud og stormflod. Påvirkning fra naturlig ferskvandsafstrømning er ikke medtaget i vurderingen, fordi det nuværende datagrundlag er utilstrækkeligt. Det vil indgå i den næste kortlægning og dermed næste generation af planen.

Der er foretaget en kortlægning af værdierne - værdikort – af veje, bygninger, infrastruktur af særlig samfundsmæssig betydning samt kultur værdier. Værdien af landbrugsjord, skove og naturområder er ikke medtaget, fordi kortlægningen kræver en grundig bearbejdning af data for områderne. Det vil indgå i den næste generation af klimatilpasningsplanen.
Bygninger og anlæg er tillagt værdi på grundlag af en skabelon udarbejdet i et fællesskab mellem region midtjylland, en række kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere.

Der kan beregnes en hyppighed for, hvor ofte skybrud og højvander optræder. Når denne hyppighed sammenholdes med værdien af bygninger og infrastruktur mv., der skades i et oversvømmet område, fremkommer et risikokort . Et risikokort viser den samlede risiko for skader.  

Ved prioritering af indsatserne er der i første periode fokuseret på områder, der ved risikokortlægningen har vist sig at have en høj risiko (= sandsynlighed for oversvømmelse x værdi), hvor der samtidig er større sammenhængende områder samt områder med offentlige funktioner.

Handicapaspekter:

Ved etablering af konkrete klimatilpasningstiltag i det offentlige rum, skal det så vidt det er muligt sikres bedst mulig tilgængelighed for handicappede.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil kunne bidrage med høringssavr til planen i forbindelse med at planen sendes i 8 ugers offentlig høring.
Rådet har indgivet høringssvar til idefasen forud for udarbejdelse af planen. Handicaprådet har her ytret ønske om at blive inddraget, når der foreligger løsningsforslag for tilpasning i det offentlige rum, til sikring af bedst mulig tilgængelighed for handicappede.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil kunne bidrage med høringssvar til planen i forbindelse med at planen sendes i 8 ugers offentlig høring.

Behandlinger
Teknisk Udvalg - 8. april 2014
Miljø- og Energiudvalget - 9. april 2014
Økonomiudvalget - 28. april 2014
Byrådet - 5. maj 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00
Miljø- og Energiudvalget 9. april 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

28. Store Landevej 76, § 14 varsling om forbud mod nedrivning.
Sagsnr.: 2014-000821
Sagsbehandler: Lasse Tornfeldt Sørensen

Præsentation:

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Eurodanhuse, der på vegne af gårdejer Niels Carl Andersen, søger om byggetilladelse på adressen, Store Landevej 76. Ansøgningen indeholder nedrivningsbegæring af det eksisterende stuehus på ejendommen. (se bilag)
Stuehuset er bevaringsværdigt, og forvaltningen vil ikke give tilladelse til nedrivning.

Forvaltningen foreslår:

 • At forbuddet mod nedrivning af "Gremeløkkegård", stuehuset på Store Landevej 76, fastholdes
 • At forvaltningen i løbet af et år udarbejder et forslag til en lokalplan, der skal sikre ejendommen mod nedrivning.

Sagsbeskrivelse:

Forvaltningen har varslet forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige "Gremmeløkke-
gård" på adressen Store Landevej 76.
Den 22. januar 2014, modtog forvaltningen en anmodning om nedrivning af et eksisterende stuehus på adressen, Store Landevej 76.   Efter møde på ejendommen den 29. januar, blev det aftalt med ejer, at afsøge muligheder for etablering af nybyggeri, eventuelt som en aftægtsbolig, ved samtidig bevaring af det eksisterende bevaringsværdige stuehus. Anmodningen om nedrivning af stuehuset blev i den forbindelse annulleret.

Forvaltningen finder det ikke muligt, inden for de givne omstændigheder uden aftager af bedriften, at tillade etablering af en ny aftægtsbolig på grunden. Nybyggeri på grunden i øvrigt uden samtidig nedrivning, er ikke mulig og i strid med planlovens retningslinier om at undgå spredt bebyggelse i det åbne land.   Nybyggeri på matriklen kræver derfor at den eksisterende bolig nedrives på ejendommen.

Forvaltningen kan imidlertid ikke uden videre tillade at stuehuset nedrives, da stuehuset vurderes at tilhøre gruppen af byggerier med en høj bevaringsværdi. (SAVE kategori 2).  I et lokal perspektiv repræsenterer bygningen en meget sjælden og velbevaret "enestegård", der er opført i midten af 1600-tallet, og set i det lys er velbevaret trods nogle kosmetiske skæmmende istandsættelser. Landsforeningen for Bygnings- og landskabskultur, samt organisationen "Kulturarv Fyn",  har henvendt sig i sagen, og gjort indsigelse mod nedrivning. Kulturstyrelsen har ligeledes, som det fremgår af bilagsmaterialet, udtrykt stor skeptiss overfor eventuel nedrivning.

Den 21. februar vælger gårdjeren på den baggrund, at genoptage sin ansøgning om nedrivning. Forvaltningen valgte på den baggrund, iht. planlovens § 14, at varsle forbud mod nedrivning af stuehuset.

Planlovens § 14 muliggør, at en kommune kan modsætte sig opførelse eller nedrivning af byggeri, eller kommunen kan på denne måde påvirke udformningen af forestående bygge- og anlægsarbejder.   Forvaltningen vil indstille til, at der udarbejdes forslag til en bevarende lokalplan for ejendommen.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

På baggrund af bygningsregistrering, arkivstudier og henvendelser i sagen fra Kulturstyrelsen, Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur samt organisationen Kulturarv Fyn, anbefaler forvaltningen, at det varslede forbud mod nedrivning af Gremmeløkkegård, fastholdes.

Gremeløkkegård, er på trods af nogle uheldige istandsættelser, og ombygninger, et vigtigt og enestående bevaringsværdigt bygningsværk. Stuehuset er sandsynligvis opført i midten af 1600-tallet, og det har en unik kulturhistorisk fortælleværdi som en af de sidste bevarede "enestegårde" på Fyn.

Gremmeløkkegård trænger til en grundig istandsættelse, men kan reddes. Torben Lindegaard, Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, har gode erfaringer med at søge fondsmidler til lignende projekter på Fyn, og tilbyder uden videre at bidrage til at søge fondsmidler som supplement til en større istandsættelse.

Mange bygninger vil i de kommende år skulle lade livet, herunder vil mange bevaringsværdige bygninger også skulle nedrives. Det må vi se i øjnene. Dog vil vi i dette tilfælde gøre en undtagelse, og opfordrer udvalget til at fastholde forbuddet mod nedrivning.

Ved vedtagelse af den kommunale arkitekturpolitik, har vi i forhold til kulturarv og bevaringsarbejde (pkt. 3.2.) , bl.a. forpligtet os til at:

- Sikre at bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer registreres og kortlægges i hele kommunen.

- Sikre fokus på bevaringsproblematikker i lokalplaner og byggesagsbehandling.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte ansøgningen om nedrivningen af ejendommen.
Flemming Worsøe stemte imod.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget godkendte ansøgningen om nedrivningen af ejendommen.
Flemming Worsøe stemte imod.

Bilag:

29. Lokalplan 154 - Nærvarmeanlæg i Føns
Sagsnr.: 2013-009679
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 154 med tilhørende kommuneplantillæg for nærvarme i Føns

Forvaltningen foreslår:

 • At lokalplan 154 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 2 vedtages endelig uden ændringer.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 154 og tilhørende kommuneplantillæg blev udarbejdet efter anmodning fra lokale i Føns, som ønskede etablering af lokalt fjernvarmeanlæg. Anlægget, som vil være halmfyret, ønskes etableret på Ronæsbrovej 7 i Føns. Ejendommen var hverken kommune- eller lokalplanlagt, hvorfor det ansøgte krævede lokalplanlægning af ejendommen. Ejendommen er beliggende i landzone og fastholdes i landzone.

Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 16. januar 2014 til 13. marts 2014, hvor der indkom et høringssvar. Odense bys Museer gør opmærksom på, at der kan findes forhistoriske fund i området. Der er ved den arkivalske gennemgang ikke kendskab til konkrete fund på ejendommen.

Middelfart Kommune har sideløbende med planlægning af området meddelt dispensation fra søbeskyttelseslinjen(Føns Vang Sø) til det fremtidige byggeri, som lokalplan 154 vil give mulighed for. Denne afgørelse er påklaget af Danmarks Naturfredningsforening til Natur- og Miljøklagenævnet. Sagen er ikke afgjort.

Det fremgår af lokalplanen, at forudsætning for realisering af lokalplan 154 er, at der kan opnås dispensation fra søbeskyttelseslinjen. Kommune- og lokalplan vil kunne vedtages endelig uagtet klagen, men altså ikke realiseres.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Planerne er screenet i henhold til lov om miljøvurdering og på baggrund af screeningen er det vurderet, at planens indvirkning på miljøet ikke er væsentligt og at der derfor ikke skal laves en egentlig miljørapport.

Anlægget er desuden screenet i henhold til VVM-reglerne og det er ligeledes her vurderet, at anlægget ikke medfører så stor miljøpåvirkning, så der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Etablering af fjernvarmeværk i Føns vil kræve tillæg til varmeplan for Middelfart Kommune. Dette vil blive afklaret i særskilt proces. Tilsvarende skal det lokalplanlagte område inddrages i spildevandsplanen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg  - 8. april 2014
Økonomudvalget - 28. april 2014
Byrådet -  5. maj 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Redegørelse for naturinteresser indsættes i planen.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 28. april 2014 kl. 14:00
Byrådet 5. maj 2014 kl. 17:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.
Redegørelse for naturinteresser indsættes i planen.

Bilag:

30. Køreplan 2014/2015
Sagsnr.: 2013-012533
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

I forbindelse med skolereformen, der træder i kraft fra august 2014, er det nødvendigt at tilrette køreplanen for den kollektive trafik i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår:

 •  At udkast til køreplan godkendes og sendes i høring, med høringsfrist d. 30. april 2014.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med den kommende skolereform, som træder i kraft fra august 2014, er det nødvendigt at tilrettelægge den lokale kollektive trafik, så den tilpasses de nye mødetider og sluttider på folkeskolerne.

I den forbindelse har der været holdt et oplæg for alle skolelederne på Gelsted Skole d. 9. januar 2014, hvor der blev informeret om den kommende planlægning af køreplanerne for skoleåret 2014/2015.

Efterfølgende har der været holdt møder med de skoler der bliver berørt af omlægninger. Disse møder er afholdt i uge 12.

På baggrund af møderne med skolerne, har FynBus, i samarbejde med forvaltningen, udarbejdet udkast til ny køreplan med opstart søndag d. 10. august 2014.

Som hovedprincip køres der 1 tur til distriktsskolen om morgenen og 3 hjemture om eftermiddagen. Disse ture er så vidt muligt afpasset regionaltoget.

FynBus har udarbejdet et beslutningsoplæg der beskiver processen omkring planlægningen samt et bilag, hvor detaljerne for den enkelte skole fremgår. Dokumenterne er vedhæftet som bilag til dagsordenen.  
  
Udkast til ny køreplan forventes sendt i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, Lokalråd, skolebestyrelser, Transportgruppen i Harndrup og Skoleafdelingen, med forventet høringsfrist d. 30. april 2014.  

Økonomi:

Den nye køreplan forventes at kunne holdes inden for det nuværende budget.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Udkast til køreplan sendes i høring ved Handicaprådet, med forventet høringsfrist d. 30. april 2014.

Høring af Ældrerådet:

Udkast til køreplan sendes i høring i Ældrerådet, med forventet høringsfrist d. 30. april 2014.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget godkender forvaltningens indstilling.

Bilag:

31. Fordeling af handicapmidler 2014
Sagsnr.: 200701670
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Teknisk Udvalg skal endeligt godkende hvilke projekter der skal ydes støtte til af handicappuljen 2014. Projekterne har været på handicaprådsmøde den 1. april 2014 og tilbagemelding fra dette møde gives på mødet.

Forvaltningen foreslår:

at udvalget bestemmer hvilke projekter der ydes støtte.

Sagsbeskrivelse:

I 2014 er der afsat 315.000 kr. til støtte af projekter med særligt henblik på at sikre bedre forhold for borgere med handicap.
Der har været annonceret efter forslag med svarfrist den 26. marts og der er indkommet ansøgninger fra 5 forskellige parter.
Liste over ansøgninger kan ses i bilag.

Økonomi:

Der er afsat 315.000 kr i budget 2014 og disse bedes frigivet med udvalgets beslutning om tildeling af midler til projekter.

Forvaltningens bemærkninger:

ingen

Handicapaspekter:

Sagen har været forelagt handicaprådet den 1. april for at høre deres synspunkt til projektforslag.

Høring af Handicaprådet:

Har været hørt.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Listen over tidligere indstillede ansøgninger blev oplæst. Udvalget besluttede på baggrund af handicaprådets indstilling at bevillige:

175.000 kr. til Middelfart Museum
(niveaufri adgang til ny dør) -  kr. 70.000 samt handicaptoilet i stueetagen kr. 105.000

25.000 kr. til Brogården (specialbygget shelter)

25.000 til Fjelsted Speedway (handicapparkering og bedre adgangsforhold til banen

10.000 til Gelstedhallen (adgangsforhold til døre samt asfalt) og

80.000 til Middelfart Kommune (forbedring af stibomme forskellige steder i kommunen - 50.000 kr., handicapvenlig gelænder på trappe mellem Øster Allé og Kamillavej - 10.000 kr. og Naturens dag 2014/handicaparrangement - 20.000 kr.         

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Listen over tidligere indstillede ansøgninger blev oplæst. Udvalget besluttede på baggrund af handicaprådets indstilling at bevillige:

175.000 kr. til Middelfart Museum
(niveaufri adgang til ny dør) -  kr. 70.000 samt handicaptoilet i stueetagen kr. 105.000

25.000 kr. til Brogården (specialbygget shelter)

25.000 til Fjelsted Speedway (handicapparkering og bedre adgangsforhold til banen

10.000 til Gelstedhallen (adgangsforhold til døre samt asfalt) og

80.000 til Middelfart Kommune (forbedring af stibomme forskellige steder i kommunen - 50.000 kr., handicapvenlig gelænder på trappe mellem Øster Allé og Kamillavej - 10.000 kr. og Naturens dag 2014/handicaparrangement - 20.000 kr.         

Bilag:

32. Udstykning af 3 byggegrunde på Mejerivej 16, 5464 Brenderup.
Sagsnr.: 2014-000128
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Gartneriet må Mejerivej 16, 5464 Brenderup ønskes nedlagt og grunden udstykket i 3 byggegrunde på hver ca. 1.500 m².

Forvaltningen foreslår:

 • At der meddeles afslag efter planlovens landzonebestemmelser til udstykning af 3 byggegrunde på Mejerivej 16, 5464 Brenderup. Ejendommen ligger uden for de områder, der gennem kommuneplanlægningen er udlagt til byudvikling. Det ansøgte findes derfor i strid med planlovens planlægningsmæssige formål. 

Sagsbeskrivelse:

Mejerivej 16, 5464 Brenderup er på 4.724 m² og er hidtil blevet anvendt til gartneri. Ejendommen ønskes nu udstykket i 3 parcelhusgrunde på hver ca. 1.500 m².

Ansøger oplyser, at det ikke længere giver mening eller udbytte at drive et så lille gartneri det pågældende sted. Da der ikke er mulighed for at udvide gartneriet nu eller i fremtiden, vil det ikke være til gavn for nogen eller for byen at fortsætte gartneridriften på ejendommen.

Ejendommen ligger i landzone umiddelbart nord for Brenderup. Mod nord grænser gartneriet op til et område med eksisterende bebyggelse i landzone langs Mejerivej og Middelfartvej. Mod øst grænser ejendommen til Mejerivej. Området øst for Mejerivej er i dag dyrket mark, men området er udlagt som perspektivområde i kommuneplanen. Gartneriet grænser mod vest til et ubebygget areal samt skov. Mod syd langs Mejerivej ligger der 2 beboelsesejendomme i landzone. Umiddelbart syd her for ligger et byzoneareal i form af den private udstykning, Æbleparken, hvor der er flere ledige byggegrunde til salg. Derudover er der i kommuneplanen rammeplanlagt for et nyt boligområde ca. 125 meter sydøst for gartneriet.

Ejer af gartneriet bor på Mejerivej 18, der ligger umiddelbart nord for gartneriet. Forvaltningen har derfor kun foretaget naboorientering af ejeren af Mejerivej 14. Naboen på Mejerivej 14 finder, at en udstykning af 3 byggegrunde vil virke som en stor ændring af området i forhold til den nuværende situation. Naboen bemærker, at da der ikke er tale om en enkelt grund, vil forslaget egne sig bedre i byzone og ikke på Mejerivej 16.

Naboen bemærker, at i betragtning af, at der i forvejen er byggegrunde til salg i Brenderup, samt at kommunen har en udstykning undervejs ved den tidligere institution Bromsmae på Kirkevej, må det betragtes som ikke værende nødvendigt for den videre udvikling af Brenderup med 3 byggegrunde på Mejerivej 16. Endelig gør naboen opmærksom på, at der ikke er tale om en enkelt grund, hvor begrebet "hul udfyldning" kan komme på tale, men at der nærmere er tale om en reel udstykning af 3 byggegrunde uden for byzonen. Naboen finder således, at kommunen ikke kan give tilladelse til den omtalte udstykning uden for byzonen.

Ansøger bemærker her til, at hovedparten af tilflyttere ikke flytter til en "landsby" for at bo på 700 - 800 m². De ønsker at få lidt mere luft i baghaven. Ansøger nævner, at én grund er afsat på forhånd, og at han allerede er blevet kontaktet af en køber til en af de andre grunde. Denne køber vil netop ikke have nogen af de andre grunde i Brenderup på grund af størrelsen. Ansøger bemærker, at det bare bekræfter, at der er brug for disse grunde i Brenderup.

Ansøger finder det i praksis forkert at betragte Mejerivej 16 som landzone og nævner, at området har en god placering i forhold til skole, indkøb m.m. Ansøger bemærker, at det også handler om at se på bybilledet fremover. For et gartneri i denne størrelse er forretningsgrundlaget i dag væk. Hvis bygningerne skal stå hen de næste mange år, vil det være bedre, at nuværende ejere får mulighed for at udnytte ejendommen.

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen. Zoneinddelingen skaber derved en klar og værdifuld grænse mellem by og land.

Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Det fremgår af vejledningen til planloven, at landzonetilladelse til boliger som hovedregel kun bør meddeles, når et ansøgt byggeri ikke med rimelighed kan henvises til et planlagt område. I områderne omkring de eksisterende byzoner bør kommunalbestyrelsen således være yderst tilbageholdende med at give tilladelser til udstykning og bebyggelse.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Det er forvaltningens vurdering, at udstykning af 3 byggegrunde på baggrund af en landzonetilladelse og endda umiddelbart uden for planlagte områder vil være i strid med intentionerne med planlovens zonebestemmelser. I den forbindelse bør naboens bemærkninger tillægges vægt, idet naboen med rimelighed har kunnet forvente, at der ikke ville ske byudvikling uden forudgående lokalplanlægning.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkendte ansøgning om nedlæggelse og udstykning i 3 grunde af Mejerivej 16.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget godkendte ansøgning om nedlæggelse og udstykning i 3 grunde af Mejerivej 16.

Bilag:

33. Udvidelse af Strib Ro- og Kajakklubs klubhus på Strandvejen 265 i Strib.
Sagsnr.: 2014-000139
Sagsbehandler: Anne Vibeke Møller

Præsentation:

Strib Ro- og Kajakklub ønsker at udvide deres klubhus på Strandvejen 265 i Strib. Her og nu har klubben brug for en mindre udvidelse på ca. 20 m² med henblik på indretning af omklædningsrum og sauna men på sigt ønsker klubben en yderligere udvidelse på  ca. 35 m².

Forvaltningen foreslår:

 • at udvalget tilkendegiver, at der kan forventes landzonetilladelse til udvidelse af det eksisterende klubhus med den ønskede tilbygning på ca. 55 m² forudsat, at Miljø- og Energiudvalget kan anbefale det ansøgte i forhold til naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur samt kommuneplanens retningslinje 3.4.1 for naturområder, og at Naturstyrelsen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen til den ansøgte udvidelse.

Det bemærkes, at Miljø- og Energiudvalget den 9. april 2014 behandler punktet om beskyttet natur.

Sagsbeskrivelse:

Strib Ro- og Kajakklub ønsker at opføre en tilbygning på ca. 55 m² til det eksisterende klubhus for at forbedre klubfaciliteterne for klubbens ca. 75 medlemmer.

Her og nu har klubben brug for en mindre udvidelse på ca. 20 m², der skal rumme omklædningsrum og sauna. Klubben har i dag ingen omklædningsfaciliteter. Medlemmerne klæder om i selve klublokalet og i det tilstødende køkken. Klubben er åben over for, at der kan etableres et offentligt toilet i forbindelse med den ansøgte tilbygning.

På sigt ønsker klubben en yderligere udvidelse af klubhuset på ca. 35 m². Udvidelsen skal anvendes til værkstedsfaciliteter og til romaskiner. Klubben råder i dag over 8 romaskiner, der er opmagasineret  i den del af klubhuset, der anvendes til bådhus. Når der er rospinning, køres nogle af bådene ud for at give plads til romaskinerne. Denne løsning er ikke optimal på sigt.

Hele tilbygningen på ca. 20 + 35 m² opføres i tilknytning til det eksisterende klubhus i det ubebyggede hjørne/indhak mod sydøst (se kortbilag). Tilbygningen kommer således hverken tættere på vandet eller tættere på Strandvejen i forhold til det eksisterende klubhus. Tilbygningen opføres med samme konstruktion, højde, træbeklædning og tagpap som det eksisterende. Den lille tilbygning på ca. 20 m² kan opføres stort set uden terrænregulering, hvorimod den store tilbygning vil forudsætte, at der graves ind i den bagvedliggende skrænt op mod Strandvejen.

Det nuværende klubhus rummer flere tilbygninger og er i dag på i alt 168 m². Den seneste tilbygning blev godkendt i 2007/2008 og var på 63 m². Kommunens daværende teknik- og ejendomsudvalg meddelte dengang, at der ikke ville kunne forventes tilladelse til yderligere udvidelser. Det daværende Naturklagenævn udtalte i forbindelse med klagesagsbehandlingen, hvor landzonetilladelsen blev stadfæstet, at der ikke ville kunne forventes tilladelse til væsentlig yderligere udvidelse på den aktuelle placering. Naturklagenævnet vurderede dog samtidig, at udvidelsen på 63 m² var relativ beskeden.

Området tilhører Middelfart Kommune og er omfattet af kommuneplanens rammeområde R.02.02 for strandareal ved Strandvejen. Området er udpeget som rekreativt område, og der må kun opføres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets rekreative anvendelse.

Området ligger inden for kystnærhedszonen og er i kommuneplanen udpeget som værdifuldt landskab. Disse områder skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri tillades, må det ikke forringe de visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller oplevelsesmæssige værdier. Samtidig må landskabstrækkene og deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke sløres eller ødelægges. Byggeriet skal besidde en høj arkitektonisk kvalitet, og hensynet til de landskabelige interesser skal prioriteres højt.

Området er kortlagt som strandeng og vurderet at være  omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Naturbeskyttelseslovens § 3 er en forbudsbestemmelse, som indebærer, at tilstanden af den beskyttede natur ikke må ændres. Natur- og Miljøklagenævnet har lagt en restiktiv praksis på området. Der skal foreligge særlige omstændigheder for, at en dispensation fra lovens § 3 kan gives (fx naturforbedring og samfundsmæssige interesser). Området er i kommunens naturkvalitetsplanlægning udpeget som et naturområde af regional betydning.

Forvaltningen har besigtiget arealet, hvor tilbygningen ønskes opført. Arealet bliver slået og fremstår med forekomst af for strandoverdrev karakteristiske arter. I en afstand af ca. 3 meter fra klubhuset og mod øst (der hvor den lille tilbygning på ca. 20 m² ønskes placeret) kan arealet ikke karakteriseres som omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (se bilag). Den resterende del af arealet derimod, vurderes at være beskyttet natur og dermed omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Omkring 30 kvadratmeter natur (hvori indgår plads, der skal bruges ved evt. byggeri) vurderes at ville blive ødelagt i forbindelse med den ansøgte udvidelse på ca. 55 m².

Det fremgår af kommuneplanens retningslinje 3.4.1, at naturområderne ikke må inddrages til anden eller mere intensiv anvendelse, med mindre naturværdierne samlet bliver fastholdt eller forbedret. Hvor byggeri sker op til et naturområde, skal der etableres en fri zone mellem naturområdet og den ny bebyggelse.

Hele området ligger inden for strandbeskyttelseslinjen. Der må således ikke foretages ændringer i tilstanden uden forudgående dispensation fra Naturstyrelsen. Sagen har endnu ikke været forelagt Naturstyrelsen.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte tilbygning på ca. 55 m² må karakteriseres som en i forhold til klubbens aktiviteter velbegrundet og relativt beskeden udvidelse. På grund af udvidelsens placering i "indhakket" mod sydøst vurderer forvaltningen, at udvidelsen ikke vil skæmme i kystlandskabet.

I forhold til naturområdet er det forvaltningens vurdering, at udvidelsen hverken kan karakteriseres som et naturforbedrende tiltag eller af væsentlig samfundsmæssig interesse, da kun medlemmerne har adgang til klubhuset.

Den planlagte store udvidelse vil inddrage ca. 30 m² beskyttet natur. Udvidelsen vil således være i strid med både Naturbeskyttelsesloven og kommuneplanen. Der ses på denne baggrund ikke nogen særlig begrundelse for at meddele den fornødne dispensation.

Den lille udvidelse vil ligge direkte op ad beskyttet natur. Den del af arealet, som ikke er § 3-natur, vil kunne bebygges, hvis der ses bort fra kommuneplanretningslinjen om en fri zone mellem natur og byggeri. I den forbindelse er det en formildende omstændighed, at klubhuset ligger noget lavere i terrænet end det beskyttede areal, og at klubhuset er forholdsvist lavt.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget godkender forvaltningens indstilling. 

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget godkender forvaltningens indstilling. 

Bilag:

2014-003483-1Kortbilag
34. Orientering om indkomne ansøgninger til Landsbypuljen 2014
Sagsnr.: 2013-006887
Sagsbehandler: Jørgen Knudsen

Præsentation:

Orientering om status i Landsbypuljen 2014. I forbindelse med Landsbypuljen 2014 er der ved fristens udløb indkommet i alt 34 ansøgninger.

Forvaltningen foreslår:

 • At nærværende orientering tages til efterretning og at prioriteringen drøftes overordnet.
 • At der tages stilling til, om der skal være en anden ansøgningsrunde, eller at vi laver opsøgende arbejde med tomme ejendomme. 

Sagsbeskrivelse:

I første runde er der givet afslag til 9 projekter, da de ikke er omfattet af reglerne. Det er dels projekter, der går på nedrivninger af erhvervsbygninger  i det åbne land samt renovering af udhusbygninger. Herefter er der 25 projekter tilbage, der fordeler sig på 9 nedrivninger og 16 renoveringer, indenfor følgende fem kategorier: 
 • Nedrivning af boliger: 7 stk.
 • Nedrivning af erhverv: 2 stk.
 • Renovering af forsamlingshus: 7 stk.
 • Renovering af ejerbolig: 4 stk.
 • Renovering af lejebolig: 5 stk.

Disse 25 projekter skal gennemgåes nærmere, for at afklare om de er omfattet af reglerne for at opnå støtte. Derudover skal de besigtiges, og der skal indhentes evt. manglende oplysninger til ansøgningsmaterialet, førend der kan træffes beslutning om de skal have støtte.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

I tilfælde af at alle disse 25 projekter er omfattet af reglerne og derved kan opnå støtte, kan vi med de bevilgede midler vælge at støtte alle projekterne. Der vil givetvis være et støttebeløb til rest, som kan bruges til at støtte projekter, som findes ved opsøgende arbejde fra forvaltningens side. 
Ansøgningerne er alle indleveret af bygningsejerne elller dennes administrator eller rådgiver.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget besluttede at igangsætte nedrivningsprojekterne. Der laves en ny ansøgningsrunde, hvor tidligere ansøgninger indgår.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Teknisk Udvalg 8. april 2014 kl. 14:00

Udvalget besluttede at igangsætte nedrivningsprojekterne. Der laves en ny ansøgningsrunde, hvor tidligere ansøgninger indgår.

Bilag:

2013-006887-29Oversigt projekter - pdf
2013-006887-30Kort med projekter

LUKKEDE SAGER