Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 11. marts 2014

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
11. marts 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Niels Bebe
Allan Buch
Bo Juul Nielsen
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

14. Ansøgning om dispensation til ikke at etablere grønt tag
Sagsnr.: 2012-014287
Sagsbehandler: Anders Troelsen

Præsentation:

I forbindelse med byggeriet af ny Netto på Strandvejen 180, 5500 Middelfart, har bygherre ikke etableret grønt tag, som der er krav om i lokalplanen.

Forvaltningen foreslår:

  • At der skal etableres grønt tag fx som "Mos Sedum" som angivet i lokalplan.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med at Teknik- og Miljøforvaltningen foretog tilsyn for ibrugtagning på ejendommen, blev det konstateret, at bygningen ikke var opført med grønt tag i henhold til byggetilladelse og som angivet i lokalplanen.

På de godkendte tegninger, der hører til byggetilladelsen, er der vist, at bygningen udføres med grønt tag "Mos Sedum"
Lokalplan 142, § 8 stk. 4 beskriver, at "Som synlig tagbeklædning skal anvendes ”grønt tag”, fx Mossedum. Dog kan skure til kundevogne udføres med anden tagbeklædning."

Der er på baggrund af ovenstående, ikke udstedt ibrugtagningstilladelse til bygningen, der er d.18.september 2013 givet tilladelse til, at bygningen må anvendes til dagligvarebutik.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Projektgruppen fremfører i dispensationsansøgningen, at kravet om grønt tag, kun er indskrevet i lokalplan 142 pga. afløbsforholdene, for at begrænse regnvandsudledningen fra bebyggelse og befæstede areal.
Dette er ikke den eneste begrundelse for, at etablere grønt tag. I lokalplan 142 står der i lokalplan formålet at – ”Andre formål er at sikre, at området fremtræder med et grønt præg.” Middelfart Kommune satser på, at være en grøn vækst Kommune, herunder at styrke biodiversiteten i kommunen.

Projektgruppen fremfører i dispensationsansøgningen, at der i byggetilladelsen d. 22. marts 2013 er givet dispensation til grønt tagpap tag, fordi der under punktet tagmateriale, i byggetilladelsen står ”tagmateriale af grønt tag (tagpap)”
Dette er udelukkende den tekniske beskrivelse af, hvad den underliggende tagdug er udført af.
Yderligere står der i byggetilladelsen, at - ”Byggetilladelsen er givet på baggrund af de oplysninger, der er givet i ansøgningen. Vedlagt projektmateriale, der er stemplet og hører til tilladelsen.”
Tegningsmaterialet hørende til byggetilladelsen viser, at der etableres ”grønt tag Mos-Sedum” Der er i byggetilladelsen ikke givet dispensation til grønt tagpap tag.

Projektgruppen fremfører i dispensationsansøgningen, at de bliver mødt med et krav om at afløbsforholdene skal aftales med Natur- og Miljøafdelingen, da befæstelsesgraden er større end 0,6, dette er et generelt krav jf. Middelfart Spildevandsplan.

Projektgruppen fremfører i dispensationsansøgningen, at det ikke er muligt, at placere bygningen 5 m fra skel som udført pga. brandkrav i bygningsreglementet. 
Det er ikke korrekt, bl.a. Mos-Sedum tag fra ”Veg Tech” har en brand klassifikation som BROOF(t2) med denne klassifikation, er der et afstandskrav om 5 m til skel.

Projektgruppen fremfører i dispensationsansøgningen, at hvis ejer etablerer et hegn på 1.8 m rundt om grunden, så er der ikke længere tale om en synlig tagflade.
Det er vurderet, at taget fortsat vil være synligt fra Møllebakken 26, 28 og 44, da de huse har udnyttet tagetage og formentlig flere.
Hvis udvalget vælger, at give dispensation til ansøger, skal det bemærkes, at ejer altid har retten til, at opstille et hegn på 1.8 m i skel.

Projektgruppen fremfører i dispensationsansøgningen, at anlægsudgifterne til et grønt tag vil være 300.000,- kr. og at vedligeholdelsesudgifterne årligt vil være 20.000,- kr.
Det er forvaltningens vurdering, at vedligeholdelses udgifterne vil ligge på ca.
Det første år:  40 timer á 400,- kr.  = 16.000,- kr.
De efterfølgende år:  15 timer á 400,- kr. = 6.000,- kr.
De ovenstående beløb er ikke fratrukket den udgift, der er til vedligehold på et tagpaptag, eller de driftsbesparelser der er på energi.
Nøgletal er taget fra "Grønne tage Københavns Kommune"

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen Høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen Høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.
Udvalget har ingen interesse i, at taget skærmes ved opstilling af hegn.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. marts 2014 kl. 14:00

Bilag:

15. Ridehal til dyrlægeklinik
Sagsnr.: 2013-009662
Sagsbehandler: Rita Nordbo

Præsentation:

Ansøgning om opførelse af ridehal til dyrlægeklinik på Hovedvejen 96.

Forvaltningen foreslår:

  • At der meddeles landzonetilladelse til opførelse af ca. 1750 m2 ridehal
  • At det ansøgte godkendes i forhold til kirkeomgivelserne til Kauslunde kirke

Sagsbeskrivelse:

Der er den 9. august 2013 modtaget ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af ca. 1750 m2 ridehal med tilhørende fem hestebokse og undersøgelsesrum. Hallen skal anvendes i forbindelse med at der drives dyrlægeklinik på ejendommen. Ridehallen ønskes anvendt som mulighed for indkvartering af heste og mulighed for undersøgelse af dem. I dag foregår aktiviteterne ude hos kunden, men der ønskes at skabe mulighed for at have de "syge" dyr i forbindelse med dyrlægeklinikken.

Bygningen ønskes placeret syd for den eksisterende bebyggelse. Bygningen placeres ca. 45 m fra hovedbebyggelsen(længerne) og 30 m fra nærmeste bygning. Placeringen nærmere den eksisterende bebyggelse er hindret i forhold til, at der i det mellemliggende areal går en kloakledning(transmissionsledning). Der er i forløbet undersøgt alternative placeringer, men øst for den nuværende bebyggelse løber en elledning(60 kV), hvorfor bebyggelsen ikke kan placeres i tilknytning til bebyggelsen.

Den ansøgte placering er indenfor den i kommuneplanen udpegede kirkeomgivelse til Kauslunde Kirke. Middelfart Kommune er myndighed på området. Fyns Stift er hørt i forbindelse med placeringen. Stiftet ønsker placering udenfor kirkeomgivelsen og foreslår bygningen placeret øst for den nuværende bebyggelse nærmere rundkørslen. Problemet er hensynet til elledningen, hvorfor bygningen vil skulle placeres lige ved afgrænsningen af Kauslunde by.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

At ejendommen ikke er omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.
At ejendommen er beliggende i landzone og det ansøgte vil kræve landzonetilladelse.
At den ønskede placering af bygningen er beliggende 3-4 meter lavere end Kauslunde Kirke.
At afstanden til Kauslunde Kirke er 300 m
At det er Plan- og Bygningsafdelingens vurdering, at placering øst for den nuværende bebyggelse ikke er mulig i forhold til større elledning samt at placeringen lige uden for afgrænsningen for Kauslunde ikke er rigtig henset til planlovens landzonebestemmelser. Tilsvarende vil den alternative placering kunne skærme for eventuel byggeri opført lige indenfor afgræsningen for Kauslunde.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. marts 2014 kl. 14:00

Bilag:

16. Lokalplan 153 - boliger på Stribgårdvej
Sagsnr.: 2013-009942
Sagsbehandler: Jacob Kloch

Præsentation:

Endelig vedtagelse af lokalplan 153 for boliger på Stribgårdvej

Forvaltningen foreslår:

  • At lokalplan 153 vedtages endelig med justering af bemærkninger fra Odense Bys Museer.

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan 153 blev udarbejdet i forbindelse med kommunens salg af daginstitutionen på Stribgårdvej. I forbindelse med salg af ejendommen skulle ejendommen omdannes til boliger, herunder ombygning af eksisterende bygning til tre boliger.

Lokalplanen har været sendt i offentlig høring i perioden 12. december 2013 til 17. februar 2014, hvor der indkom seks høringssvar. Der er indsigelse m.v. fra områdets grundejerforening, naboer(3 ejendomme), som ikke mener, at der bør udarbejdes lokalplan som giver mulighed for tre boliger på en grund. Samtidig er der tilkendegivelse om, at salg af børnehaven som parcelhusgrunde burde give den samme fortjeneste.

Der er i forbindelse med salg af ejendommen og den efterfølgende lokalplanlægning klaget til Statsforvaltningen over Middelfart Kommunes grundsalg. Sagen er ikke afgjort. Der ønskes fra Grundejerforening og naboer at endelig vedtagelse af lokalplanen afventer udfaldet af klagesagen.

Odense bys Museer gør opmærksom på, at der kan findes forhistoriske fund i området. Der er ved den arkivalske gennemgang ikke kendskab til konkrete fund på ejendommen.

Handicaprådet indskærper, at der sikres gode handicapforhold ved ombygningen af den eksisterende bygning til boligformål. Anmoder om opmærksomhed særligt ved meddeles af byggetilladelse.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

At de nævnte indsigelser ikke vurderes at være til hinder for endelig vedtagelse af lokalplan 153.
At den verserende klagesag ved Statsforvaltningen i forhold til det kommunale udbud af Stribgårdvej 6 og 12 ikke er afsluttet. Sagen vurderes dog ikke at være til hinder for endelig vedtagelse. Se mail fra Staben V/Hanne Thouber.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er hørt i forbindelse med den offentlige høring.

Behandlingsplan:
Teknisk Udvalg  - 11. marts 2014
Økonomudvalget -  31. marts 2014
Byrådet -  7. april 2014Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. marts 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 31. marts 2014 kl. 14:00
Byrådet 7. april 2014 kl. 17:00

Bilag:

17. Ansøgning om dispensation til hældning på adgangsrampe til butik, Algade 62, 5500 Middelfart
Sagsnr.: 2014-000306
Sagsbehandler: Kristian Kipp

Præsentation:

Ejeren af ejendommen, Algade 62, Middelfart ( på hjørnet af Nygade og Algade ) har søgt om dispensation til hældningen på adgangsrampe til nyt indgangsparti, der placeres symmetrisk i gavlfacade.
Det nye indgangsparti får et niveauspring på ca 46 cm fra gulv i butik til gadeniveau, det skal udlignes via trappe med repos og adgangsrampe.
Rampen kan opnå en hældning på cirka 1:14, mod det foreskrevne 1:20.
Indgangspartiets symmetriske placering har stor betydning for facadens udtryk, lige som placering af trappe, repos og rampe har stor indflydelse på det samlede gadebillede..

Forvaltningen foreslår:

  • At der gives dispensation fra BR10 (Bygningsreglementet ) kap. 3.2.2. - til at etablere adgangsrampen med en hældning på 1:14 mod 1:20.

Sagsbeskrivelse:

Plan og Bygningsafdelingen har modtaget ansøgning om indretning af butik i eksisterende kontorlokaler, med nyt indgangsparti placeret symmetrisk i gavlfacade.
Der er et niveausprin på ca. 46 cm fra gulvkote til gadeniveau, der skal udlignes via trappe og rampe.
Rampen placeres til højre for trappen, hvor terrænet falder med.
Udover  rampe langs bygningen fra repos, omlægges belægninger i fortov og gade, på hjørnet  Algade og Nygade.
Ved inddragelse af fortovs og gadearealer kan der opnås en hældning på 1:14 .

Plan og Bygningsafdelingen har afholdt dialogmøde med bygherre samt handicapråd, hvor ovennævnte løsning blev drøftet.
Det anbefales at der gives dispensation fra BR10 (Bygningsreglementet ) kap. 3.2.2. - til at etablere adgangsrampen med en hældning på 1:14 mod 1:20.


Økonomi:

Ingen konsekvens - eventuel inddragelse af Entreprenørafdelingen til ændring af fortovs- og vejbelægninger, finansieres af bygherre.

Forvaltningens bemærkninger:

Plan og Bygningsafdelingen har efter dialogmøde med bygherre samt handicapråd den opfattelse, at der kan gives dispensation til etablering af en adgangsrampe med en stigning på 1:14.
Udover  rampen langs bygningen fra repos, omlægges belægninger i fortov og gade, på mod Algade og Nygade.
Denne løsning ses at være den bedst mulige for alle parter, samt i forhold til de fysiske muligheder
Det er Plan og Bygningsafdelingens opfattelse at etablering af rampe omkring hjørnet i belægningen, er den bedst mulige løsning for alle parter.
SBI ( Staten Byggeforskningsinstitut) kan anbefale, at der gives dispensation til etablering af ramper med en hældning på 1:14.

Handicapaspekter:

Ny butik med nyt indgangsparti, etablere adgangsrampe for at sikre tilgængelighed for alle.
Det foreslås at inddrage fortov samt gadebelægninger, for at opnå en hældning på 1:14

Dispensation fra BR10 kap. 3.2.2. etablering af rampe med en hældning der overstiger 1:20 

Høring af Handicaprådet:

Dispensation fra etablering af rampe - er forudgående sendt til høring i handicaprådet.
Rampens placering samt udformning og hældning har været til høring i Handicaprådet.

Der har været en løbende dialog i forhold til de fremsendte forslag, der er tilrettet undervejs.  Der er afholdt dialogmøde med Handicaprådets repræsentant, Anni samt Bygherre og bygherres rådgiver, og medarbejdere fra Plan og byg.
Ved mødet aftaltes det, at fremsende sidst reviderede ansøgning hvor der inddrages fortovs- samt gadebelægninger, med en af rampe og anlæg på 1:14.
Der søges om dispensation BR10 kap. 3.2.2. til etablering af rampe med hældning på med en hældning der overstiger 1:20,

Høring af Ældrerådet:

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.
Opkant på yderside af rampe kan etableres, hvis det er nødvendigt.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. marts 2014 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER