Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 20. februar 2014

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
20. februar 2014 kl. 16:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Allan Buch
Bo Juul Nielsen
Ove Andersen
Niels Bebe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

12. Forslag til lokalplan 156 og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 for nyt bycenter i Middelfart
Sagsnr.: 2013-013999
Sagsbehandler: Kirsten Bruun Plougmand

Præsentation:

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nyt byggeri med rådhus, boliger og butikker i Middelfart midtby.

Forvaltningen foreslår:

  • At forslag til lokalplan 156 og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse:

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 16. december 2013, at igangsætte planlægningen for et nyt bycenter i Middelfart midtby. Centeret ønskes bygget i området med det eksisterende rådhus, jobcenteret og tidligere brandstation og centeret skal indeholde både rådhus, boliger og butikker.

Der ønskes bygget ca. 16.500 m2 heraf 6.000 m2 boliger, 3.200 m2 til butikker/erhverv og 7.300 m2 til rådhus og lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet, så det kan realiseres. I lokalplanforslaget gives der forholdsvis vide rammer for placeringen af bebyggelsen for at sikre en vis frihed i forbindelse med den efterfølgende arkitektkonkurrence. Mod Østergade er der dog fokus på, at byggeriet skal indpasses i det eksisterende købstadsmiljø så bygningshøjder og facadetakt ikke er fremmede for omgivelserne. Mod Havnegade er der friere rammer både med hensyn til højde og udformning. Hovedparten af byggeriet skal opføres i 2, 3 eller 4 etager, men derudover er der givet mulighed for at en mindre del af bebyggelsen kan opføres i op til 8 etager.

I forhold til det tidligere fremlagte er der sket en mindre justering af bygningshøjden fra 28 til 30 meter for den 8 etagers bygning. Derudover er bebyggelsesprocenten hævet fra 190 til 200, idet en større del af området skal fratrækkes til vej i forhold til først antaget.  

Det er hensigten, at Kappelsbjergvej lukkes for biltrafik og at der etableres en ny vejforbindelse mellem Østergade og Havnegade umiddelbart øst for det eksisterende rådhus. Vejadgangen til Hans Bangs Vej fra Østergade/den nye vejforbindelse vil blive lukket, hvilket medfører at trafikken til det østlige byggefelt skal ske via Hans Bangs Vej. 

Parkering skal ske i det eksisterende parkeringshus på Havnegade og ved Hans Bangsvej og derudover skal der være mulighed for parkering under terræn til boligdelen.

Projektet er screenet i forhold til VVM-reglerne (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) og konklusionen er, at der ikke skal laves en egentlig vvm-redegørelse. Planerne er ligeledes screenet i forhold til Lov om miljøvurdering, og også her er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport for planerne. De to afgørelser skal offentliggøres samtidig med planforslagene.

Planforslagene og de 2 screeninger vil blive eftersendt.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

Bebyggelsesprocenten for det samlede lokalplanområde er fastsat til 200 for at give mulighed for det ønskede bygningsomfang. Dette er højere end hvad der normalt er tilladt i centerområdet i Middelfart midtby. I henhold til kommuneplanen variere den tilladte maksimale bebyggelsesprocent i centerområdet fra 50 til 180. I centerområderne mellem Østergade/Algade og Havnegade  og som lokalplanområdet er en del af er der dog generelt åbnet op for en høj bebyggelsesprocent, i det den her er 110 og 180.

Lokalplanen giver mulighed for at et afgrænset bygningsafsnit kan opføres i op til 8 etager/30 meter, hvilket er en større afvigelse fra den eksisterende skala i midtbyen. Hensigten med den øgede bygningshøjde er at understøtte området - både funktionelt og visuelt - som et bymæssigt tyngdepunkt og en visuel markør i overgangen mellem den gamle købstad og den omdannede havnefront med nutidig arkitektur.

Normalt stilles der krav om, at parkering skal ske på egen grund eller også skal der ske indbetaling til parkeringsfonden. I det foreliggende planforslag stilles krav om, at parkering til boligdelen skal etableres i parkeringskælder inden for området,  ligesom handicapparkeringen skal etableres inden for området. Øvrig parkering tillades etableret uden for området - det er bl.a. hensigten at udnytte restkapaciteten i parkeringshuset. I henhold til rapport fra COWI er det vurderet, at projektet kan realiseres uden etablering af ny parkering, hvis der medregnes dobbeltudnyttelse af den eksisterende parkering. Parkeringsbehovet i området bør dog følges i årene fremover for at sikre tilfredsstillende parkeringsforhold i midtbyen. Parkeringsløsning med parkering i parkeringshuset er desuden valgt, da friarealer inden for lokalplanområdet ønskes anvendt som offentlige arealer til brug for borgere, turister ansatte m.fl.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. I forbindelse med byggeriet vil der blive lagt stor vægt på tilgængelighed og det skal sikres, at alle områder med offentlig adgang både ved friarealer og bygninger udformes så alle uanset handicap kan færdes her.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet vil blive hørt i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene.

Behandlingsplan
Teknisk Udvalg - 20. februar 2014
Økonomiudvalget - 24. februar 2014
Byrådet - 3. marts 2014

Beslutning:

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 20. februar 2014 kl. 16:00
Økonomiudvalget 24. februar 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. marts 2014 kl. 17:00

13. Forslag til nyt vejnavn i erhvervsområdet (29.09) - sidevej til Barmsted Alle
Sagsnr.: 2014-001647
Sagsbehandler: Anette Nørbo

Præsentation:

Nyt vejnavn i erhvervsområdet 29.09 - sidevej til Barmstedt Alle.
Der er fra ejer af matr. nr. 88 Starby by,  Vejlby, indkommet forslag om "Audiometer Alle".

Forvaltningen foreslår:

  • At vejen navngives:

1 .Barmstedt Alle
2. Vejnavn ændres fra Barmstedt Alle til Niels Bohrs Alle - også gældende for sideveje i området,
3. Oskarshamn Alle - kommunens venskabsby i Sverige
4. Audiometer Alle

Sagsbeskrivelse:

Virksomheden Interacoustics ønsker et vejnavn der har relation til deres virksomhed. Virksomheden er kommet frem til at "Audiometer Alle" vil være passende.

Det er Byrådet der fastætter adresser, herunder vejnavne i henhold til ""Cirkulære om adresser nr. 137 af 11. december 2002".

I "Vejledning om fastsættelse af vejnavne og adresser" punkt 5.5 henvises der til, at et vejnavn skal være stabilt og kunne leve i mange år. "Vejnavne bør fastsættes ud fra hensynet til, at de skal kunne holde i mange år og overleve tidens omskifteligheder" .........Man bør eksempelvis undgå navne som - ud fra et helt aktuelt markedsføringshensyn - forbinder sig til et bestemt ejerskab af en bebyggelse e.l. i området, fordi man herved vil gøre det mindre attraktivt for andre virksomheder, herunder evt. konkurrenter, at være lokaliseret i området. Hvis det pågældende firma fraflytter bebyggelsen, vil vejnavnet ofte vise sig at være uacceptabelt for efterfølgende brugere, som evt. ikke har relation til vejnavnet.

Økonomi:

Evt. nye vejskilte - kr. 5.000,00 pr. stk.

Forvaltningens bemærkninger:

Audiometer Alle - som ejer foreslår  - Audiometer er en maskine, der anvendes til evaluering af høretab. Ejer er verdens største producent af audiologisk udstyr.

Barmstedt Alle - Byrådet har tilbage i tiden besluttet, at kommunens venskabsbyer er temaet for vejnavne i området - f.eks. Mandal Alle - Korsholm Alle - Barmstedt Alle. Ved at fortsætte med brugen af Barmstedt Alle, også ved sideveje, bevares temaet for vejnavne i området.

Niels Bohrs Alle - efter  fysikeren Niels Bohr, som bidrog afgørende til forståelsen af atomets struktur og udviklingen af kvantemekanikken. Alle - også gæster fra andre lande, har kendskab til Niels Bohr. Navnet er let at huske og symboliserer innovation og produktivitet.

Oskarshamn Alle - Middelfart kommunes venskabsby i Sverige

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen

Høring af Ældrerådet:

Ingen

Beslutning:

Udvalget valgte "Audiometer Alle" som nyt vejnavn til sidevej til Barmstedt Alle.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 20. februar 2014 kl. 16:00

Bilag:

2014-001647-1Kortbilag

LUKKEDE SAGER