Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Teknisk Udvalg møde den 11. februar 2014

Møde:
Teknisk Udvalg
Mødetid:
11. februar 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Flemming Worsøe
Ove Andersen
Bo Juul Nielsen
Allan Buch
Niels Bebe
Fraværende:

ÅBNE SAGER

6. Frisørsalon i gågaden - ansøgning om dispensation
Sagsnr.: 2014-000143
Sagsbehandler: Kristian Kipp

Præsentation:

Den 7. januar 2014 er indkommet dispensationsansøgning for etablering af frisørsalon i Algade 66.

Ejeren oplyser i skrivelse at lokalet er vanskeligt at udleje pga. lokalets begrænsede størrelse.

Ejeren oplyser envidere, at produktsalg udgør 20 - 25 % af omsætningen i frisørsalonen.

Forvaltningen foreslår:

  • At der gives afslag på den indkomne dispensationsansøgning, i henhold til §3 i lokalplan 22.23, der fastlægger områdets anvendelse.
  • At hensynet til at opretholde en attraktiv gågade med et aktivt butiks- og handelsliv, i den konkrete sag vejer tungere end ejerens aktuelle udlejningsproblemer.

Sagsbeskrivelse:

§ 3 i lokalplan nr. 23.22, foreskriver at der i facadebebyggelsens stueetage mod gågaden, ikke må indrettes pengeinstitutter, forsikringsselskaber, kontorer, klinikker, og andre liberale erhverv som frisørsaloner. Begrænsningen i områdets anvendelse tages af hensyn til at der kan opretholdes et aktivt forretningsliv i gågaden.

Der har været løbende dialog med ejeren omkring eventuel udbygning i gårdrummet på adressen Algade 66. Ejerens behov for udlejning af det mindre lokale udspringer heraf, idet en udbygning mod baggården kræver en lokalplantilladelse, og derfor ikke kan foretages i hele forhusets bredde.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:

De i ansøgningen beskrevne omstændigheder vurderes ikke tungtvejende nok, i forhold til den potentielle skadevirkning for gågade og butiksliv ved at åbne op for alternative anvendelser i facadebebyggelsernes gadeniveauer, i gågaden.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Høring af Ældrerådet:

Beslutning:

Udvalget valgte at meddele dispensation i dette tilfælde med et lille butiksareal.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. februar 2014 kl. 14:00

Bilag:

7. Dispensation fra højdegrænseplanet til solcelleanlæg på stativ
Sagsnr.: 2012-012736
Sagsbehandler: Tonny Erik Weltz

Præsentation:

På Skrillingevej 20 blev der i 2012 opført et solcelleanlæg på drejelig stativ "Tracker". Efterfølgende har Middelfart kommune konstateret, at solcelleanlægget er opført på en ekstra høj stativ "Tracker" som medføre at solcelleanlægget overskrider det øvre højdegrænseplan på 8,50 m. Ved kontrolmålinger, udført af ejeren, er det oplyst til Teknik- og Miljøforvaltningen, at solcelleanlægget i kortere perioder er ca. 9,50 m højt. Solcelleanlægget højde er størst når solen står op og når solen går ned.

Forvaltningen foreslår:

  • At der meddeles dispensation til at overskride højdegrænseplanet i kortere perioder.

Sagsbeskrivelse:

Den 19. november 2012 modtog Middelfart Kommune en ansøgningen om opførelse af et solcelleanlæg på Skrillingevej 20, 5500 Middelfart.
I ansøgningsmaterialet blev det oplyst, at solcellepanelerne skulle monteres på en Tracker (drejeligt stativ) og stå på arealet syd for ejendommens eksisterende bygninger.
I ansøgningsmaterialet var der beskrevet det areal som solcelleanlægget fyldte på terræn og ikke angivet en maksimal højde på solcelleanlægget.
Den 19. november 2012 blev meddelt tilladelse til solcelleanlægget. Efterfølgende blev solcelleanlægget observeret fra Assensvej (syd for ejendommen) når det var på sit højeste og det så ud til at være meget højt.
Den 8.april 2013 svarede forvaltningen på en telefonisk forespørgsel om solcelleanlægget måtte placeres et andet sted på grunden og forvaltningen oplyste at "Det kan det under forudsætning af at der fremsendes en ny situationsplan med den ny placering, til godkendelse i Teknisk Forvaltning. I skal være opmærksom på at ingen del af solcelleanlægget ikke må overskride det skrå højdegrænseplan eller max. byggehøjden på 8,5 m".
Den 28.oktober sendte Teknisk forvaltning en anmodning til ejerne om at dokumentere højden på det opførte solcelleanlæg.
Den 6. januar 2014 modtog Teknisk forvaltning oplysninger fra ejeren om, at solcelleanlægget overskred højdegrænseplanet på 8,50 m og at solcelleanlæggets højde nærmere var 9,50 m, når solen stod på det laveste.
Ejeren ønsker derfor at søge om dispensation, til den periodiske overskridelse, af det øvre højdegrænseplan.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

En tilladelse (dispensation) til at overskride højdegrænseplanet i kortere perioder, vil også kunne søges af andre borgere, som vil opføre et solcelleanlæg på en "Tracker" at samme type på samme vilkår.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. februar 2014 kl. 14:00

8. Høring af "Fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark"
Sagsnr.: 2013-014583
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Bestyrelsen for FynBus har i fællesskab med Sydtrafik udarbejdet en fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark.

Denne vision af udsendt i høring blandt de fynske kommuner frem til d. 31. marts 2014.

Forvaltningen foreslår:

  •  At det fremsendte forslag til høringssvar fra Byregion Fyn godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I brev af 20. december 2013 har FynBus fremsendt høring om fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark. Høringsfristen er d. 31. marts 2014.

Den fælles vision for den kollektive trafik i Syddanmark er udarbejdet på baggrund af, at bestyrelserne i FynBus og Sydtrafik ønsker at indlede et tættere samarbejde mellem de 2 trafikselskabere og deres bestillere, med henblik på at optimere og effektivisere driften af den kollektive trafik i Region Syddanmark.

Med visionen ønsker man at skabe enighed om målsætningerne for arbejdet med den kollektive trafik inden for landsdelen samt et overordnet princip for passagerbetjeningen.

Visionen omfatter følgende punkter for den kollektive trafik:  

A. den skal være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre transportformer

B. være omkostningseffektiv

C. til enhver tid naturligt indgå i borgerens valg af transportform

D. samlet set øges og samtidigt udgøre en stigende andel af den samlede persontrafik. Målet er en årlig vækst i passagerantallet, der understøtter den nationale målsætning om 50% vækst indtil 2030.

E. bidrage til befolkningens tilgængelighed mellem bopæl og skole, uddannelse, arbejde, service og fritidsaktiviteter og dermed undersøtter bosætning i hele regionen.

F. have et faldende miljøaftryk

G. være referencestandard - dvs. blive vurderet blandt de bedste til at måle sig op mod andre tilsvarende trafiksystemer i og uden for Danmark.

Derudover findes der i visionen vigtige greb for at nå visionen, som blandt andet omfatter, hvordan bussystemerne skrues sammen i byen og i de tyndtbefolkede områder, hvordan der samarbejdes mellem de 3 aktører (Trafikselskaber, Region og kommunerne). Endvidere foreslås der etableret et syddansk Kollektiv Trafik Forum. Kommissorium er vedlagt som bilag.

Til sidst i visionen er der opsat succeskriterier for, hvad der skal nås.

Den samlede vision af vedlagt som bilag.

På baggrund af den fremsendte høring, har de fynske kommuner i fællesskab udarbejdet et høringssvar til bestyrelsen for FynBus. Høringssvar er vedlagt som bilag.


Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningens bemærkninger til høringen fremgår af de fynske kommuners udkast til fælles høringssvar.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. februar 2014 kl. 14:00

Bilag:

9. Høringssvar til Trafikplan 2014-2017
Sagsnr.: 2013-005692
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

FynBus har sendt forslag til Trafikplan 2014-2017 i høring blandt ejerkommunerne på Fyn, Langeland, Ærø og Region Syddanmark.

Det er FynBus´ plan for hvordan den kollektive trafik skal udvikle sig i løbet af de næste 4 år.

Planen beskriver de ting der allerede arbejdes med i trafikselskabet i dag samt opgaver der vil komme i planperioden. Det gælder blandt andet togbetjeningen på Fyn, uddannelsesreformer og infrastruktur.

Planen er i høring frem til den 3. marts 2014.

Forvaltningen foreslår:

  •  At udkast til høringssvar af 28. januar 2014 godkendes.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med udvalgsmødet d. 14. januar 2014 blev den fremsendte Trafikplan 2014-2017 drøftet.

Forvaltningen har nu udarbejdet udkast til høringssvar, som omhandler følgende punkter fra planen:

Uddannelsesruter:
Af planen fremgår det, at regionen ønsker en forbedring af transporten for eleverne på ungdomsuddannelserne, så de får så kort en rejsetid som muligt og derved er med til at støtte op omkring, at 95% af en ungdomsårgang for en ungdomsuddannelse. I planen ønsker man at kommunerne er med til at løfte opgaven med denne udvikling. 

Teletaxi:
I 2013 var der en høring af et nyt fælles teletaxikoncept for FynBus´område. Det nye koncept forventes at træde i kraft fra august 2014 

Nyt koncept for teletaxi omfatter at man kan køre inden for tidsrum, i stedet for bestemte afgangs tider i løbet af dagen. Ligeledes lægger konceptet op til, at der skal kunne køres i flere zoner.

Skolereform:
Fra august 20114 indføres helhedsskolen, hvilket betyder, at elever skal på gå længere i skole. For lokalruterne betyder det, at der kan ske en omlægning af de ruter der primært betjener folkeskolerne.
Omlægningen vil ske på baggrund af koordinerede mødetider på skolerne.

Trafik over Lillebælt:
I efteråret 2013 er Middelfart og Fredericia kommuner sammen med FynBus, Sydtrafik og Region Syddanmark gået i gang med et arbejde omkring en bedre sammenhængende trafik over Lillebælt. Dette arbejde skal være til gavn for de uddannelsessøgende, pendlere og de 2 byer.

Arbejdet skal udføres inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Bybuskørsel:
Af planen fremgår det, at man ønsker der skal ske en udvidelse af bybuskørslen i de større byer, så man kan leve livet i byerne uden brug af bil. Bybusserne skal sikre korrespondance med toget i relevante retninger.

Stoppesteder:
Fremadrettet ønskes en katerogisering af stoppestederne ud fra hvor meget de bliver brugt og deraf hvor meget udstyr (læskur, affaldsbeholder, cykelstativ, information mv.) der opsættes på stedet.  Det er kommunerne der er ansvarlige for dette arbejde, på nær informationsdelen, og derved også kommunens budgetter der skal dække udgifterne til opgaven. 


Regionaltog på Vestfyn
I planen arbejdes der kun ud fra de 4 betjeningsscenarier der er formuleret i forbindelse med, at Transportministeriet nedsatte en arbejdsgruppe bestående af FynBus, Region Syddanmark, DSB og Transportministeriet, som skulle kigge på den fremtidige betjening med regionaltoget på Vestfyn. 

Der er endnu ikke kommet en rapport fra arbejdsgruppen, så udfaldet af arbejdet er endnu ikke kendt.  


Middelfart Kommune har mulighed for at indsende et høringssvar til planen senest d. 3. marts 2014.

Økonomi:

Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har ingen yderligere bemærkninger.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. februar 2014 kl. 14:00

Bilag:

10. Høring af udkast til lovforslag om en moderne jernbane og om ændring af lov om jernbane
Sagsnr.: 2014-000961
Sagsbehandler: Uffe Høybye

Præsentation:

Transportministeriet har i brev af 27. januar 2014 fremsendt udkast til lovforslag om en moderne jernbane og om ændring af lov om jernbane i høring.

Lovforslaget er udarbejdet og udsendt på baggrund af indgåelse af "Aftale om en moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK", som blev indgået mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, De Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten den 14. januar 2014.

Udkast til lovforslag er i høring frem til den 24. februar 2014.

Forvaltningen foreslår:

  • At forvaltningens udkast til høringssvar godkendes.  

Sagsbeskrivelse:

I brev af 27. januar 2014 har Transportministeriet fremsendt udkast til Lov om moderne jernbane og om ændring af lov om jernbane i høring.

Ændringen er fremkommet på baggrund af den indgåede aftale af 14. januar 2014 om "Aftalen om moderne jernbane - udmøntning af Togfonden DK"

Lovforslaget omfatter blandt andet anlæggelse af en ny 35 km højhastighedsbane over Vestfyn, som skal løbe langs den sydlige side af den fynske motorvej, med tilslutning til den eksisterende jernbane øst for Kauslunde.

Den eksisterende jernbane over Vestfyn skal bevares til brug for regionaltog og godstog.

Forslaget indeholder desuden mulighed for, at Transportministeren kan pålægge byggelinjer, når det er nødvendigt for at sikre gennemførelsen af nye baneanlæg og ændringer af bestående baneanlæg. Byggelinjer kan pålægges for en periode af højst 10 år. Byggelinjeanlægget kan én gang ved et nyt pålæg forlænges med yderligere op til 10 år.

Forvaltningens udkast til høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringsfristen er den 24. februar 2014.

Økonomi:

Transportministeriet vurderer ikke at lovforslaget har økonomiske eller administrative omkostninger for kommunen.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har bemærkninger til lovforslaget omkring placering af ny højhastighedsbane på den sydlige side af motorvejen, da dette vil give problemer i forbindelse med industriområdet ved Ejby.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget vedtog forvaltningens indstilling. Høringsbrevet suppleres med bemærkning om, at togbetjeningen af Middelfart togstation ikke må forringes.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. februar 2014 kl. 14:00

Bilag:

11. Belægningsvalg på boligveje
Sagsnr.: 2014-001234
Sagsbehandler: Tina Karstensen

Præsentation:

Forvaltningen ønsker en principiel drøftelse af belægningsalternativer på boligveje, da der de kommende år vil blive mange kilometer boligveje, der skal have nye vejbelægninger.

Forvaltningen foreslår:

  • At udvalget drøfter strategien for belægningsvalg i boligområder. 

Sagsbeskrivelse:

I Middelfart Kommune vil der de kommende år blive mange boligveje, der skal have ny belægning, da de eksisterende belægninger er helt udtjente og nedslidte.

Der forelægger ikke en politisk afklaring af hvorvidt forvaltningen må anvende OB-belægninger på boligveje, som en mulighed i forbindelse med anvendelse af asfaltbudgettet.

Før kommunesammenlægningen måtte OB-belægninger ikke anvendes på boligveje i Middelfart Kommune, men gerne i Ejby og Nørre Aaby kommuner.

Det er et spørgsmål om afvejning af serviceniveau kontra udgift.

Prisforskellen på OB og en traditionel asfaltbelægning er 2,5 – 3 gang. Alt efter hvor mange følgeomkostninger der regnes med i asfaltbelægning f.eks. opretning af fortove.

 

Økonomi:

Der skønnes at være ca. 100 km. boligveje, hvor OB-lægning er et godt alternativ til et traditionelt asfaltslidlag.

Ved 100 km. boligvej vil det betyde en merudgift på 16 – 20 mio. kr.

 

Forvaltningens bemærkninger:

Driftsmæssigt er der ikke forskel på en OB-belægning og en asfaltbelægning, de har begge nogenlunde samme levetid – med en lille fordel til OB-belægningen.

Forskellen på de to belægningstyper er, hvordan den opleves af borgerne de første 3 - 4 år efter udlægningen, hvor OB-belægningen er mere ru. Herefter vil der reelt ikke være en forskel på de to belægningstyper.

De OB-belægninger der typisk anvendes på boligveje er typisk 5 – 8 mm sorte sten, samme størrelse som anvendes på kommunens cykel- og gangstier. På stierne er stenene typisk gule.

Det er forvaltningens anbefaling, at der gives mulighed for at anvende OB-belægninger på boligveje, da ulemperne ved OB-belægningen, klart opvejes af den billigere pris.

Forskellene er yderligere beskrevet i vedlagte notat af 4. februar 2014.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på, at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

 

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Beslutning:

Udvalget besluttede, at der fremover må anvendes OB-belægninger på boligveje.

Behandlingsplan

Teknisk Udvalg 11. februar 2014 kl. 14:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER