Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 12. november 2014

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
12. november 2014 kl. 16:00
Tilstede:
John Kruse
Ove Andersen
Kaj Johansen
Paw Nielsen
Nicoline Damkjær
Christian Martins Kromann
Kim Lund
Fraværende:

ÅBNE SAGER

61. Indsatser for forebyggelse af indlæggelser
Sagsnr.: 2012-011452
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Der er udarbejdet oversigt over de initativer, som medvirker til at forebygge, at borgere indlægges på sygehus.

Forvaltningen foreslår:

 • At oversigten tages til efterretning

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af forespørgsel fra Byrådsmedlem Christian Kromann omkring kommunens strategi for forebyggelse af indlæggelser er udarbejdet en oversigt over initiativer, som er iværksat.

For at forebygge at kommunens borgere bliver indlagt på sygehus, arbejder Sundhedsafdelingen på flere planer. Dels den generelle indsats for at forbedre folkesundheden og dels den mere specifikke indsats overfor målgrupper i særlig risiko for indlæggelse. Herudover sker der løbende forebyggende indsatser decentralt i hele kommunen, for eksempel sundhedsplejen.

Den generelle indsats foregår i daginstitutioner, skoler, produktionsskolen, jobcentret og i forhold til kommunens egne medarbejdere.

Den består blandt andet af

 • Sundhedsafdelingen driver netværk for daginstitutionerne og sfo’erne. Netværkene understøtter det fortsatte arbejde med kost- og bevægelsespolitikkerne disse steder. Nøglemedarbejdere mødes to gange årligt og får inspiration, og indimellem udsendes nyhedsbrev med ny viden
 • Sundhedsafdelingen tilbyder sundhedssamtaler på produktionsskolen til alle elever og i job- og kompetencehuset til udsatte borgere, som har sundhedsmæssige udfordringer. Egen læge kan også henvise borgere med psykiske lidelser til en sundhedssamtale
 • Der tilbydes løbende rygestopkurser til alle, og kurser oprettes konkret, hvor der kan samles hold eksempelvis på Værestedet og i Multihuset
 •  ”Små skridt til varigt vægttab” er et kursus, som afholdes løbende og tilbydes til alle med en BMI over 30
 • Sundhedsafdelingen understøtter motionstilbud til raskere ældre mange forskellige steder i kommunen i samarbejde med frivillige aktører
 • De forebyggende hjemmebesøg til borgere på 75 + er ligeledes en del af denne forebyggende indsats.

Den specifikke indsats retter sig mod

 • Borgere med kroniske sygdomme i form af både sygdomsspecifikke kurser og træningstilbud (diabetes, KOL, hjerte) og generelle mestringstilbud i form af lær at takle-kurserne (kronisk sygdom, smerter, angst og depression)
 • Netværk med relevante sygehusafdelinger for at forbedre samarbejde og udvikle den fælles faglighed (KOL, diabetes)
 • På plejecentrene har i en årrække kørt en målrettet indsats rettet mod småtspisende ældre, og dette planlægges udbredt til hjemmeplejen i 2015
 • Tidlig opsporing – der er igangsat et uddannelsesprojekt for alle medarbejdere i ældreafdelingen for at skærpe medarbejderes fokus på tidlige tegn til ændringer hos den ældre borger, således at der kan sættes ind inden tilstanden forværres. I dette projekt er der også fokus på faldforebyggelse.
 • Hverdagsrehabilitering, som retter sig mod at sætte ind med træningstilbud, når borgerens fysiske funktionsniveau er faldende
 • Skærpelse af vores indsats på aflastningspladser, vi har sat mere sygeplejedækning på pladserne på Kongshøjcentret, og i 2015 samler vi flere pladser her. Det vil give en skærpet fokus på forebyggelse af indlæggelser
 • Fra 1/1 2015 øges normeringen i sygeplejen dag og aften med henblik på at forebygge indlæggelser, tage borgere, som er mere komplekse og plejekrævende, hurtigere hjem fra sygehus og forebygge genindlæggelser.

Økonomi:

Der er i forbindelse med de sidste tre års budgetter tilført midler til det nære sundhedsvæsen, som finansierer indsatserne.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har iværksat en række gererelle forebyggende tiltag og en del specifikke indsatser for at forebygge indlæggelser.

Gennemsnitsalderen blandt kommunens borgere er stigende, og det vil betyde flere borgere med kroniske lidelser. Samtidig er vores forventninger som borgere til, hvad vi kan blive behandlet for, stigende.
Der arbejdes løbende på at forbedre samarbejdet med sygehuset og de praktisernde læger. Det er lægerne, som indlægger borgeren på sygehus, men lægens muligheder for alternativer både i form af akutte ambulante undersøgelser og øget tilsyn fra hjemmeplejen har en betydning for, om det ender med en indlæggelse.

Forebyggelse af indlæggelser har derfor fortsat meget høj prioritering.

Handicapaspekter:

Ingen særlige handicapaspekter ved denne sag.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014

Beslutning:

Taget til efterretning.
Udvalget orienteres om udviklingen i udgifter til forebyggelse og indlæggelser over de senere år.
Forvaltningen kommer med forslag til en model, der kan sætte mere fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, f.eks. "årets sundhedshistorie".

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014 kl. 16:00

62. Akut tilbud til mennesker med psykisk lidelse - samarbejde med Fredericia
Sagsnr.: 2014-006262
Sagsbehandler: Jonna Søegaard

Præsentation:

I et tværkommunalt samarbejde har Socialpsykiatrien i Middelfart og Fredericia ansøgt og fået bevilget midler fra satspuljen til at udvikle en akut funktion til borgere, der oplever akut psykisk krise -  et tilbud, hvor borgeren kan henvende sig anonymt og uden visitation.

Projektet er tænkt i perioden ultimo 2014, 2015 og til og med 2017.

Forvaltningen foreslår:

 • At projektet godkendes.

Sagsbeskrivelse:


Projektet indeholder en telefonisk eller personlig kontakt hele døgnet samt en mulighed for overnatning i en "akutbolig". I samarbejde med Fredericia vil akuttelefonen varetages på skift mellem de to kommuner.

Formålet med projektet er: gennem en kortvarig akut indsats at nedsætte antallet af  indlæggelser eller brug af kommunens øvrige socialpsykiatriske tilbud. Samtidig skal projektet tilbyde hurtigere hjælp og øget fleksibillitet i forhold til hjælpen. Når en borger henvender sig får vedkommende en støttende og afklarende samtale og en kriseplan, der laves sammen med borgeren og ud fra borgerens ønsker og behov.

Målgruppen er psykisk sårbare borgere, både med og uden en psykiatrisk diagnose.

Målet er, at borgere i målgruppen, gennem en kortvarig akut indsats, kan opretholde et trygt liv i egen bolig, og derved fastholde sociale relationer og  eventuelt arbejde og uddannelse.

Med projektet vil medarbejdernes kompetencer udvikles, og derved bliver de dygtigere til at håndtere borgere i akut krise.

I Middelfart knyttes akuttilbuddet til Guldregnen, så medarbejderne på skift kan tilknyttes akuttilbuddet og anvende kompetencer fra projektet i deres daglige arbejde.

Forventningen til projektet er, at det tværgående samarbejde mellem Middelfart og Fredericia styrkes til gavn for den generelle socialpsykiatriske indsats.

Økonomi:

Projektet finansieres med 950.000 kr. årligt fra satspuljen.

Projektet indebærer en kommunal medfinansiering på ca. 350.000 kr. Udgiften skal fordeles mellem de to kommuner, så Middelfarts andel bliver 175.000 kr. årligt. 

Middelfart Kommunes andel af medfinansiering vil blive en del af lønnen til lederen af bostedet og de personaleressourcer, der indgår i projektet.

Forvaltningens bemærkninger:

Det vurderes, at med den beskedne indsats kan presset på indlæggelser og brug af Servicelovens § 85 blive minimeret.

En tidlig og akut indsats kan således medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser i behandlingspsykiatrien. Det gælder særligt for borgere, der er udskrevet fra sygehuset til eget hjem, da der i disse overgange opleves en øget risiko for en akut krise eller utryghed.

Projektets gennemførelse forudsætter en politisk godkendelse.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014

Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget er positivt indstillede overfor projektet.
Forslaget sendes til Handicaprådet til orientering og evt. kommentering.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014 kl. 16:00

63. Kvalitetsstandard for Pleje og Omsorg 2015
Sagsnr.: 2014-012904
Sagsbehandler: Jette Christiansen

Præsentation:

Byrådet skal en gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for Pleje og Omsorg, jfr. Servicelovens § 83.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget indstiller kvalitetstandarden til godkendelse i Byrådet
 • At den hidtidige overskrift "Kvalitetsstandard for Ældreområdet" ændres til "Kvalitetsstandard for Pleje og Omsorg".

Sagsbeskrivelse:

Kvalitetsstandarden er uden ændringer i forhold til 2014.

Det kan oplyses, at der næste år laves en mere omfattende proces omkring kvalitetsstandarder, hvor vi inddrager politikere, ældre- og handicapråd m.m. med henblik på at få formuleret helt nye kvalitetsstandarder.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Aspektet er vurderet, og der er ingen særlige forhold, der gør sig gældende.

Høring af Handicaprådet:

Forslag til kvalitetsstandard 2015 har været til høring i Handicaprådet, og Handicaprådet har fremsendt høringssvar med følgende hovedsynspunkter:
 • Ny titel til kvalitetsstandarden, da kvalitetsstandarden dækker over alle aldergrupper
 • Der henvises generelt til FN's Handicapkonvention og kompensationsprincippet
 • Derudover fokuserer Handicaprådets kommentarer meget på det forhold, at kvalitetsstandarden også skal dække yngre menneskers behov for bl.a. bad, rengøring og indkøb.

Høring af Ældrerådet:

Forslag til kvalitetsstandard 2015 har været til høring i Ældrerådet, og Ældrerådet har fremsendt høringssvar således:

Rådet har noteret sig, at der er tale om et uændret forslag i forhold nuværende standard, og at der vil blive en mere omfattende proces inden næste revision. På den baggrund kan ældrerådet anbefale forslaget uden yderligere bemærkninger. 
 
Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014
- Økonomiudvalget 24. november 2014
- Byrådet 1. december 2014

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014 kl. 16:00

Bilag:

64. Samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommune på specialiserede ydelser indenfor områderne: høre, tale, syn og IKT
Sagsnr.: 2014-005272
Sagsbehandler: Helle Mikkelsen

Præsentation:

Fælleskommunal samarbejdsmodel på de specialiserede opgaver inden for høre, tale, syn og IKT med Fredericia Kommune .

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget anbefaler Byrådet at tilkendegive interesse for den fælleskommunale samarbejdsmodel med Fredericia Kommune på de specialiserede opgaver inden for høre, tale, syn og IKT.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune hjemtog i 2011-2012 en række opgaver på de specialiserede områder inden for høre, tale, syn og IKT fra Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle. Ydelserne omfatter bevilling af særlige hjælpemidler efter Lov om Social Service § 112 og 113 og specialundervisning efter Lov om specialundervisning for voksne. Fredericia Kommunes erfaring er, at der kan findes besparelser, samtidig med at opgaverne løses med større kvalitet, mere tværfaglighed, fokus på rehabilitering og nærhed for borgerne.

Middelfart Kommune har siden 2007 fået opgaver på de specialiserede områder varetaget gennem en aftale med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Odense. Opgaverne løses dels i Odense og dels i Middelfart. Det har gennem årene været vanskeligt at få klarhed over, hvilke ydelser der reelt gives til borgerne i kommunen.

Det er på denne baggrund fagligt vurderet, at der vil være en række fordele ved et tættere fælleskommunalt samarbejde mellem Middelfart og Fredericia Kommuner på de specialiserede ydelser, som omfatter høre, tale, syn og IKT områderne.

Formålet med en fælles opgaveløsning på de specialiserede ydelser er at sikre mere nærhed og helhed i de borgerrelaterede ydelser samt mere gennemskuelighed i den kommunale myndighedsopgave.
Fælles opgaveløsning vil medvirke til at sikre høj faglighed, mulighed for højere grad af faglig specialisering og mindre sårbarhed gennem et større borgergrundlag inden for de specialiserede områder. Fælles opgaveløsning vil betyde bedre økonomisk styrbarhed gennem tydelighed omkring de ydelser, der tilbydes borgerne og en samlet set bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer. For Middelfart Kommune vil en fælles opgaveløsning også medføre kortere transporttid for borgerne.

Opgaverne inden for specialiserede ydelser løses forskelligt rundt om i landet. I Region Syddanmark har der hidtil været to regionale centre (Odense og Vejle) og to kommunalt drevne centre (Åbenrå og Esbjerg) på området. Regionens tilbud i Odense og Vejle er samlet i Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), som både Middelfart og Fredericia Kommuner har god dialog med i det daglige samarbejde og gennem deltagelse i kunderådet for CKV.

Der vil også fremover være særlige specialopgaver, hvor der i hver kommune er ganske få borgere, og hvor der vurderes at være en fordel ved en regional opgaveløsning. Derfor anbefales, at CKV inviteres med i dialogen omkring en fælleskommunal opgaveløsning på området, så det sikres, at borgere med særligt specialiserede behov fortsat får disse dækket.

Byrådet forhåndsgodkendte den 23. juni 2014 forslag om at arbejde videre med etablering af et § 60 selskab. I den videre arbejdsproces stod det dog efterfølgende klart, at der var mange ulemper ved denne løsningsmodel - dels var lederne betænkelige ved at løsrive opgaven fra kommunen, og dels var modellen uhensigtsmæssig, fordi myndighed og udførerdelen blev adskilt fra hinanden, da myndighedsopgaven lovgivningsmæssigt skal forblive i hver kommune. Endelig var der betænkeligheder i forhold til økonomistyring og bureaukrati.

Den tværkommunale arbejdsgruppe er i stedet for nået frem til at kunne anbefale følgende samarbejdsmodel inden for høre, tale, syn og IKT-områderne:

 • Samarbejdet i opgaveløsningen forudsætter, at afdelingsleder, nuværende medarbejdere og nyansatte medarbejdere, der skal varetage de specialiserede opgaver, får ansættelse i både Middelfart og Fredericia Kommune. Alle medarbejdere ansættes hermed i delte stillinger, såvel organisatorisk som fagligt og de refererer til én fælles leder. 
 • Fordeling af timer til specialopgaverne løses ud fra en fordelingsnøgle, som tager afsæt i kommunernes indbyggertal.
 • Den tværkommunale leder og medarbejderne i delte ansættelser får fælles base på Hjælpemidler & Kommunikation i Fredericia Kommune.

Inden arbejdet med etablering af et fælles medarbejderteam, hvor alle medarbejdere arbejder på samme matrikel, men i delte ansættelser, er der brug for en forhåndstilkendegivelse og forhåndsgodkendelse fra de to kommunalbestyrelser. Derfor forelægges denne forhåndsindstilling sideløbende i de to kommuners fagudvalg og kommunalbestyrelser. Samarbejdsaftalen udleveres og uddybes på udvalgsmødet.


Økonomi:

Der vil for Middelfart Kommune ikke være en ekstraudgift forbundet med dette fælleskommunale samarbejde.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

Sagen vedrører i høj grad borgere med handicap.
Det er forvaltningens vurdering, at der i en fælleskommunal løsning sikres fortsat høj kvalitet i ydelserne, ligesom det sikres, at borgere med helt særlige behov fortsat kan få disse behov dækket. Samlet set vil en fælleskommunal løsning for de fleste borgere betyde væsentligt kortere transport til tilbuddene.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014
- Økonomiudvalget 24. november 2014
- Byrådet 1. december 2014

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.
Sagen vedrører alene den juridiske konstruktion af det tværkommunale samarbejde og ikke indsatserne i forhold til borgerne. Derfor har sagen ikke på forhånd været i høring i Handicaprådet.
Sagen sendes til høring i Handicaprådet med 14 dages høringsfrist.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014 kl. 16:00

Bilag:

65. Høring om den fremtidige specialtandpleje
Sagsnr.: 2014-013391
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Der skal tages stilling til, hvilken model der fremover ønskes for specialtandplejen.

Forvaltningen foreslår:

 • At det drøftes, om kommunen ønsker at fortsætte den eksisterende aftale med Odense Kommune eller at indgå en ny aftale med den Regionale Specialtandpleje.

Sagsbeskrivelse:

Det administrative kontaktforum (DAK) har sendt de overordnede principper for nyt aftalegrundlag for den regionale specialtandpleje mellem de jyske kommuner i Region Syddanmark og Region Syddanmark i høring.
Der indgås årligt aftale mellem de jyske kommuner og regionen om varetagelse af specialtandplejen for borgere, som ikke er i stand til at benytte normale tandplejetilbud.
På Fyn er der to forskellige ordninger: Odense Kommune leverer specialtandpleje til egne borgere og en række kommuner, bl.a. Middelfart Kommune, og Svendborg Kommune leverer specialtandpleje til egne borgere og Langeland Kommune.

Målgruppen for specialtandpleje er de borgere, der på grund af funktionsnedsættelse ikke kan benytte sig af almindelige tandplejetilbud, typisk borgere med udviklingshæmning og nogle borgere med sindslidelse.

Det nuværende aftalegrundlag for den regionale specialtandpleje er fra 2007, og det er baseret på køb af abonnementpladser til navngivne patienter. Ordningen har udviklet sig til at være uretfærdig kommunerne imellem, fordi kommunernes behov og anvendelse af ordningen har udviklet sig forskelligt.
Kommunernes overtandlægegruppe har derfor i samarbejde med regionstandplejen udarbejdet principper til en ny og mere retfærdig, individuel og fleksibel afregningsform i forhold til den enkelte kommune. Oplægget er inspireret af Region Midtjylland.
Sagen behandles endeligt på DAK møde den 19. november, og kommunen har høringsfrist den 14. november.

Der findes i dag forskellige måder at organisere specialtandplejen i Region Syddanmark.
- hovedparten af de fynske kommuner har overladt driften til Odense Kommune
- nogle kommuner får leveret ydelsen af regionen
- nogle kommuner indgår et samarbejde med regionen, som leverer en del af ydelsen, og resten leveres af kommunen selv.

Økonomi:

Middelfart Kommunes samlede udgifter til specialtandpleje var i 2013 674.000 kr.
I aftalen med Odense Kommune afregnes efter ydelse, dvs. antallet af behandlinger er afgørende for den årlige udgift. Det kan give en budgetmæssig udfordring, men til gengæld undgås den uretfærdighed, der kan ligge i en abonnementsmodel, hvor udgiften er den samme uanset antallet af behandlinger.

I forhold til gennemsnitsudgiften pr. patient ses en tendens til, at kommuner, der selv løser opgaven, har de laveste gennemsnitsudgifter, mens kommuner, der overlader hele opgaven til regionen, har de højeste gennemsnitsudgifter. Der ses også en del variation i gennemsnitsudgiften for de kommuner, som får hele opgaven løst af en anden kommune.
Middelfart Kommunes gennemsnitsudgift pr. patient er den fjerdelaveste i regionen.

Forvaltningens bemærkninger:

Det nye aftalegrundlag for den regionale specialtandpleje bygger på en model med et basisbidrag pr. borger plus afregning for den tid, der bruges på hver enkelt borger i behandlingen. De økonomiske konsekvenser af modellen er ukendte for den enkelte kommune. På den baggrund, og fordi aftalen med Odense Kommune fungerer tilfredsstillende, anbefales det, at den nuværende ordning fortsættes.

Handicapaspekter:

Specialtandplejen bruges især af borgere med handicap. Denne sag handler ikke om, hvilken service, der skal ydes til borgerne, men udelukkende om den administrative afregningsmodel.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014

Beslutning:

Forvaltningens anbefaling følges.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014 kl. 16:00

Bilag:

66. Teknologi i øjenhøjde - et nyt og innovativt projekt
Sagsnr.: 2014-013185
Sagsbehandler: Mette Heidemann

Præsentation:

Der foreslås igangsat et nyt, banebrydende velfærdsteknologiprojekt.

Forvaltningen foreslår:

 • At igangsættelsen af projektet "Teknologi i øjenhøjde" godkendes

Sagsbeskrivelse:

Der er i 2013 vedtaget en strategi for velfærdsteknologi med tre formål: (i) øget selvbestemmelse og livskvalitet for borgerne, (ii) bedre arbejdsmiljø og mindre nedslidning for medarbejderne og (iii) økonomiske effektiviseringer.

Der er igangsat et større velfærdsteknologiprojekt på plejecentrene med implementering af nye hjælpemidler til især badesituationer, men indtil nu er der ikke i større skala igangsat indsatser målrettet borgere i eget hjem.

Det foreslås på den baggrund, at der igangsættes et banebrydende og nytænkende projekt med fokus på afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger i private hjem.

Projektet, som vi kalder "Teknologi i øjenhøjde", går ud på, at 25 borgere/familier/husstande i Middelfart Kommune i en periode på ca. 1 år afprøver alle tilgængelige teknologiske hjælpemidler i hjemmet i deres praktiske hverdag.

Udgangspunktet for projektet er en antagelse om, at hvis der sættes massivt ind med teknologiske hjælpemidler, vil borgernes behov for hjælp fra kommunen kunne reduceres eller udsættes. Derfor er tanken med projektet at finde 25 familier, som vil stille deres bolig og hverdag til rådighed for at afprøve alle tænkelige eksisterende teknologiske hjælpemidler målrettet deres livsssituation over en længere periode. Derigennem kan antagelsen undersøges i praksis. 

Der findes flere andre steder i landet såkaldte "living labs" eller teknologilejligheder, hvor man som borger eller medarbejder kan afprøve teknologier eller eventuelt prøve at overnatte, men ingen andre steder har man på denne måde prøvet teknologier af i rigtige hjem og hverdage over en længere periode.
Derfor er projektet banebrydende af sin art og vil i høj grad medvirke til at sætte Middelfart på det velfærdsteknologiske landkort.

Det forventes, at leverandører af velfærdsteknologiske løsninger vil være meget interesserede i at bidrage til projektet.

Første skridt i projektet er at identificere de typer af familier, som vil være interessante i en velfærdsteknologisk sammenhæng og efterfølgende finde 25 familier, som vil deltage i projektet. Deltagelse i projektet indebærer, at man i projektperioden får udstyret sin bolig og hverdag med alle relevante teknologiske hjælpemidler og samtidig stiller sig til rådighed for besøg.

Der arbejdes med en opstartsdato for projektet, som hedder 3. marts 2015 kl. 15.03. I perioden frem til projektstart skal familie/borgertyperne identificeres, der skal udvælges og indgås specifikke aftaler med deltagerne, og der skal laves aftaler med teknologileverandører om at bidrage til projektet. Derudover skal findes kommunale lokaler, der kan bruges i projektperioden som "udstillingsvindue" og samlingssted for deltagerne.

Til den del af projektet samarbejdes der med konsulenthuset Public Intelligence, som bl.a. driver velfærdteknologilejligheden i Odense og tilsvarende lejligheder i Billund og Holstebro. Gennem samarbejdet med Public Intelligence får Middelfart Kommune således et netværk med mulighed for at trække på andre kommuners erfaringer med teknologier.

Styregruppen for velfærdsteknologi anbefaler, at projektet igangsættes.

Økonomi:

Udgifterne til opstart af projektet afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

De økonomiske betingelser, under hvilke leverandørerne stiller de teknologiske hjælpemidler til rådighed i projektperioden, bliver afklaret i forberedelsesfasen. I denne fase udarbejdes også økonomiske modelberegninger for den forventede gevinst over tid ved investering i de teknologiske hjælpemidler.

Forvaltningens bemærkninger:

Projektet vil som det første af sin art give mulighed for i praksis at afprøve, om en massiv velfærdsteknologisk indsats i private hjem kan være med til at udsætte eller reducere behovet for hjælp og støtte fra kommunen, og hvilke forhold der i givet fald bidrager hertil.

Samtidig vil projektet give mulighed for praktisk kompetenceudvikling på teknologiområdet til de medarbejdere, der på nuværende tidspunkt arbejder med de deltagende familier.

Det tværkommunale samarbejde med andre kommuner, der også har stor interesse i velfærdsteknologi i praksis, er et yderligere positivt element ved projektet.

Handicapaspekter:

Det forventes, at en relativt stor del af projektets deltagere vil være borgere med handicap og deres familier.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet har sæde i styregruppen for velfærdsteknologi, som anbefaler projektet og er derfor ikke hørt yderligere i denne sammenhæng.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet har sæde i styregruppen for velfærdsteknologi, som anbefaler projektet og er derfor ikke hørt yderligere i denne sammenhæng.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014

Beslutning:

Godkendt.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014 kl. 16:00

67. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Social- og Sundhedsudvalget
Sagsnr.: 2014-002349
Sagsbehandler: Lasse Roslind

Præsentation:

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om budgetopfølgningen pr. 30. september 2014.

Forvaltningen foreslår:

 • At Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen

Sagsbeskrivelse:

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30. september 2014 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget forventer ved 4. budgetopfølgning at få et merforbrug på 3,041 mio. kr. i forhold til budgettet (uden over-/underskud).
Afvigelsen består af et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. på Drift – Borgerrådgivning, et forventet mindreforbrug på 1,050 mio. kr. på Drift – Tilbud og indsatser til voksne og et merforbrug på 1,7 mio. kr. på Drift – Sundhedsområdet (primært på aktivitetsbestemt medfinansiering).

Forsørgelse, Borgerrådgivning forventes at balancere ved denne budgetopfølgning.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ingen.

Handicapaspekter:

For handicappede borgere har sagen ingen konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling
- Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014

Beslutning:

Drøftet.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2014 kl. 16:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

68. Anonym anmelderordning
69. Orientering