Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat for Social- og Sundhedsudvalget møde den 6. oktober 2014

Møde:
Social- og Sundhedsudvalget
Mødetid:
6. oktober 2014 kl. 14:00
Tilstede:
Kaj Johansen
Paw Nielsen
Nicoline Damkjær
Christian Martins Kromann
John Kruse
Kim Lund
Ove Andersen
Fraværende:

ÅBNE SAGER

56. Delegations- og kompetencefordelingsplan
Sagsnr.: 2013-013669
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Forvaltningerne i Middelfart Kommune har revideret delegations- og kompetencefordelingsplanen.

Forvaltningen foreslår:

 • At udvalget indstiller delegations- og kompetencefordelingsplanen for eget udvalgsområde til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Delegations- og kompetencefordelingsplanen er med til at lette og smidiggøre de daglige beslutninger, som foretages af Middelfart Kommune. Med en delegations- og kompetencefordelingsplan kan politikere, ansatte og borgere/virksomheder til hver en tid se, om en sag skal afgøres politisk eller administrativt.

Delegations- og kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. I praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/ officielle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fagudvalg (stående udvalg), hos økonomiudvalg eller i byrådet.

Det politiske niveau kan til enhver tid trække deres delegation af beslutningskompetence til det administrative niveau tilbage. Det administrative niveau er anført i delegations- og kompetencefordelingsplanen som direktør. 

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

Oversigten over Social- og Sundhedsudvalgets delegations- og kompetenceplan findes på side 28 i vedhæftet bilag.

Handicapaspekter:

Der er tale om delgations- og kompetenceplan mellem det poltiske og administrativeniveau i Middelfart Kommune, hvorfor det for borgere med handicap ikke har nogen konskvenser.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
- Miljø- og Energiudvalget den 1. oktober 2014
- Social- og sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
- Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
- Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
- Børn- Kultur og Fritidsudvalget den 4. november 2014
- Skoleudvalget den 4. november 2014
- Økonomiudvalget den 24. november 2014
- Byrådet den 1. december 2014

Beslutning:

Indstilles til godkendelse med følgende tilføjelser:
 • prioriteringer vedr. det forebyggende sundhedsarbejde bør gælde alle udvalg
 • nedsættelse af Handicapråd og Ældreråd drøftes også i fagudvalget
 • fagudvalget orienteres også om tilsyn og magtanvendelse

Behandlingsplan

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 1. december 2014 kl. 17:00

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Udvalget ønsker følgende tilføjet delegations- og kompetencefordelingsplanen:
 
For alle områder af forvaltningen gælder, at spørgsmålet om overordnet planlægning, politikker, sager om budgetbevilling og regnskab, ekspropriation samt køb og salg af fast ejendom, skal godkendes af Byrådet.

For alle områder, hvor kompetencen er uddelegeret til administrationen, gælder følgende: Sager, der har væsentlig politisk interesse, og sager, hvor der er politisk råderum, forelægges udvalget. Særlige tvivlstilfælde og særlige beslutninger om administrativ praksis, principielle beslutninger samt sager, hvor man ikke følger almindelig praksis, forelægges ligeledes udvalget.

Hvor ikke andet er anført, skal alle retningslinjer vedr. den enkelte forvaltnings administrationsgrundlag i praksis godkendes af det enkelte udvalg. En delegation kan til enhver tid tilbagekaldes eller begrænses.

Bilag:

57. Sagsbehandlingsfrister
Sagsnr.: 2013-006244
Sagsbehandler: Lone Damgaard

Præsentation:

Sagsbehandlingsfrister indenfor de forskellige forvaltningsområder er nu ajourført og ønskes godkendt.

Forvaltningen foreslår:

 • at de reviderede sagsbehandlingsfrister indstilles til godkendelse.

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes sagbehandlingsfrister er nu blevet revideret og ajourført i forhold til ny lovgivning samt effektiviserede arbejdsgange.

I meget af vores lovgivning er der fastsat sagsbehandlingsfrister for, hvornår en afgørelse skal foreligge. Dette indebærer f.eks., at ansøgninger om hjælp efter social- eller beskæftigelseslovgivningen er fastsat efter § 3 stk. 2 i Lov om retssikkerhed og administration.
Det er især på Teknik- og Miljøforvaltningens samt Børn-, Unge og Fritidsforvaltningens områder, hvor der findes flest ikke lovbundne sagsfrister.

Som noget nyt i forhold til tidligere besluttede sagsbehandlingsfrister er der i forbindelse med ajourføring af fristerne udarbejdet et kodeks for, hvad er god sagsbehandlingsskik i Middelfart Kommune. Dette er sket for at tydliggøre forventningerne mellem borger/virksomhed og sagsbehandler.

Økonomi:

Ingen.

Forvaltningens bemærkninger:

På side 2 i vedhæftet bilag fremgår kodeks for god sagsbehandling og på side 3 fremgår sagsbehandlingsfristerne for Social- og Sundhedsforvaltningen.

Handicapaspekter:

Sagens indhold er blevet gennemgået med henblik på at vurdere konsekvensen for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ikke nogen særlige konsekvenser.

Høring af Handicaprådet:

Handicaprådet er ikke blevet hørt, da mange af sagsfristerne er lovbundne samt at kommunen har kompetencen til at fastsætte egne frister.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådet er ikke blevet hørt, da mange af sagsfristerne er lovbundne samt at kommunen har kompetencen til at fastsætte egne frister.


Behandling
- Børn-, Kultur og fritidsudvalget d. 30. september 2014
- Skoleudvalget den 30. september 2014
- Miljø- og Energiudvalget den 1. oktober 2014
- Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2014
- Teknisk Udvalg den 7. oktober 2014
- Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2014
- Økonomiudvalget den 27. oktober 2014
- Byrådet den 3. november 2014

Beslutning:

Indstilles til godkendelse.
Der tilføjes forklarende bemærkninger om sagsbehandlingstidens længde vedr. støtte til bil og boligindretning.

Behandlingsplan

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 30. september 2014 kl. 12:30
Skoleudvalget 30. september 2014 kl. 14:30
Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00
Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014 kl. 14:00
Teknisk Udvalg 7. oktober 2014 kl. 14:00
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8. oktober 2014 kl. 08:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Børn- Kultur og Fritidsudvalget 30. september 2014 kl. 12:30

Godkendt som indstillet.

Skoleudvalget 30. september 2014 kl. 14:30

Godkendt som indstillet.

Miljø- og Energiudvalget 1. oktober 2014 kl. 14:00

Udvalget indstiller forvaltningens indstilling.

Bilag:

58. Prioritering af midler til det nære sundhedsvæsen 2015
Sagsnr.: 2012-011452
Sagsbehandler: Lis Huge

Præsentation:

Byrådet har i forbindelse med budgetforliget afsat 1,9 mio.kr. til det nære sundhedsvæsen i 2015, stigende til 2,3 mio. kr. i 2016.
Social- og Sundhedsudvalget skal prioritere anvendelsen af midlerne for 2015.

Forvaltningen foreslår:

 • At der anvendes 1,5 mio. kr. til opnormering af sygeplejen dag og aften til styrkelse af akutberedskabet
 • At der anvendes 0,4 mio. kr. til opnormering på træningsområdet.

Sagsbeskrivelse:

Regeringen og KL er enige om, at der til det nære sundhedsvæsen afsættes 350 mio. kr. i 2015. Det svarer til 2,345 mio. kr. for Middelfart Kommune.

Formålet med midlerne er at arbejde for at opnå følgende mål: 
- Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
- Færre forebyggelige indlæggelser
- Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
- Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

Forvaltningen anbefaler, at følgende områder prioriteres:

Oprettelse af akutfunktion i tilknytning til sygeplejen

For at leve op til de fælles mål er det nødvendigt at opprioritere indsatsen i kommunens sygepleje.

Forvaltningen foreslår, at der oprettes et akut-tilbud i tilknytning til sygeplejen for at styrke overgangen mellem sygehus og borgerens hjem.

Sygeplejerskernes tid er i dag disponeret til faste opgaver, og der er behov at udvide kapaciteten til at løse akutopgaver. Akutfunktionen skal tage sig af de meget plejekrævende patienter, der er et resultat af sygehusenes tidlige udskrivninger. Disse patienter har i stigende grad behov for intensiv pleje. Samtidig skal akutfunktionen gøre det muligt for kommunen at undgå indlæggelser i de tilfælde, hvor borgerens behov ikke er egentlig sygehusbehandling, men hvor tilbud i kommunalt regi er mere hensigtsmæssigt.

Det handler om at forebygge udvikling/forværring af sygdom og indlæggelse hos borgerne i samarbejde med egen læge. Det kan være at foretage relevante observationer og målinger, at få tilpasset hjælp, at være opmærksom på behovet for træning og hjælpemidler, således at en forværring i borgerens tilstand undgås.

Fastholdelse af indsatsen i forhold til genoptræning og forebyggelse af indlæggelser

Der er et markant stigende antal henvisninger til genoptræning både efter sundhedsloven og serviceloven. En del af de henviste borgere har mere komplekse problemer og derfor behov for længere genoptræningsforløb end tidligere, ofte med både ergoterapeut og fysioterapeut. Ligeledes betyder det øgede fokus på tværfaglige indsatser, at terapeuter i perioder bruger ekstra ressourcer på for eksempel at sikre tilbagevenden til job efter genoptræning.

Denne udvikling betyder, at der er øget træk på terapeutressourcerne.  

For at sikre en god løbende afvikling af genoptræningsforløbene og for at understøtte det øgede fokus på rehabilitering bredt i kommunen er der derfor behov for en opnormering på  genoptræningsområdet.

Økonomi:

Der er i budgetforliget afsat 1,9 millioner kr. til området i 2015.

Forvaltningens bemærkninger:

Borgerne udskrives i dag hurtigere og hurtigere fra sygehus, ofte efter indlæggelse i få timer, og der er behov for hurtigt at få iværksat komplekse plejeindsatser, få styr på medicin i samarbejde med egen læge, og få borgeren til at føle sig tryg i eget hjem. Det sker i samarbejde med visitatorer, medarbejderne i plejen og de trænende terapeuter. På den måde sikres der sammenhæng mellem de indsatser, der sættes i værk for at understøtte strategien for fremtidens velfærd.

Der har siden kommunalreformen været en støt stigende efterspørgsel efter genoptræning. Genoptræningsforløb er korte og afgrænsede forløb, hvor borgeren efterfølgende har en bedre funktionsevne, så det giver god mening at prioritere midler hertil.

Handicapaspekter:

Der er ingen særlige handicapaspekter ved sagen.

Høring af Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Høring af Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014
- Økonomiudvalget 27. oktober 2014
- Byråd 3. november 2014

Beslutning:

Godkendt.
Sagen oversendes Økonomiudvalg og Byråd til orientering.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

59. Analyse af boligbehov og strategiske anbefalinger
Sagsnr.: 2014-003440
Sagsbehandler: Charlotte Jensen

Præsentation:

Forvaltningen har foretaget en kortlægning og analyse, der giver billede af den eksisterende boligmasse, og de nuværende og forventet kommende borgeres boligbehov.  

Strategien indeholder en række strategiske anbefalinger til den fremtidige anvendelse af og målgrupper for de kommunale botilbud i Middelfart Kommune på tværs af voksen- og ældreområdet.

Forvaltningen foreslår:

 • at døgntilbud til unge med multiple handicap og unge med særligt specialiserede behov som udgangspunkt gives i eksisterende tilbud, enten i Middelfart ved tilpasning af fysiske rammer i nuværende boliger eller i andre kommuner 
 • at boligerne i Søndergade og Rosenvænget fremadrettet anvendes som midlertidige boliger til unge
 • at der igangsættes beskrivelse af et midlertidigt botilbud til unge med sindslidelse
 • at der i samarbejde med boligforeninger etableres ungdomsboliger med lav husleje og personalestøtte til psykisk sårbare unge  
 • at der igangsættes undersøgelser af behovet for alternative boliger til socialt udsatte borgere
 • at der etableres et boligtilbud med 7 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade på Kongshøjcenteret
 • at 6 midlertidige aflastningspladser i Skovgade nedlægges, og at der i stedet åbnes 6 midlertidige aflastningspladser på Kongshøjcenteret
 • at aflastningspladsen på Rudbækshøj anvendes fleksibelt til borgere, hvis ægtefælle har brug for aflastning
 • at der i 2018 tages stilling til den fremtidige dækningsgrad af plejeboliger til ældre, da det forventes, at den foreslåede model med reduktion af 24 plejeboliger på det tidspunkt vil være gennemført

Sagsbeskrivelse:

Det er vigtigt, at kommunens tilbud modsvarer borgernes behov. Det gælder også i forhold til boliger til voksne med særlige behov og ældre. Derfor har forvaltningen lavet en kortlægning af vores eksisterende boliger og af de nuværende og forventet kommende borgere. Kortlægningen har resulteret i en række strategiske anbefalinger i forhold til en tilbudsvifte af boliger til voksne med særlige behov og ældre.

I hovedpunkter indebærer anbefalingerne:

 • At Middelfart Kommune ikke nødvendigvis skal være selvforsynende med boliger til unge med multiple handicap eller særligt specialiserede behov. Hvor det er muligt at give kvalitative tilbud til de unge ved at tilpasse de eksisterende fysiske rammer i egne tilbud, vil det ske. Alternativt vil de unge blive givet botilbud i andre kommuner. 
 • At udgangspunktet for unge mennesker er midlertidige boligtilbud med sigte på at udvikle den enkelte til at bo mest muligt selvstændigt.
 • At socialt udsatte og psykisk sårbare unge skal sikres en bolig, der er til at betale, når kontanthjælp er forsørgelsesniveauet.
 • At behovet for alternative boliger til socialt udsatte borgere skal undersøges nærmere.
 • At Middelfart Kommune etablerer et boligtilbud til borgere med erhvervet hjerneskade.
 • At der forventes en overkapacitet af plejeboliger i løbet af de kommende år. Derfor foreslås en række plejeboliger omdannet til andre målgrupper end i dag, og i forbindelse hermed skabes også flere tryghedsboliger.
 • At normeringen på plejecentrene tilpasses en situation med stadigt flere demente beboere. 
 • At aflastningspladserne samles på færre matrikler for at sikre en høj faglig kvalitet i aflastningsopholdet og udnytte ressourcerne bedst muligt.

I forbindelse med budgetforliget for 2015 er det besluttet, at:

 • 3 plejeboliger i Ældrecenter Skovgade omdannes til opholdsrum for beboerne.
 • 4 plejeboliger på Gelsted Plejecenter omdannes til tryghedsboliger.
 • 7 plejeboliger i Ældrecenter Skovgade omdannes til boliger for ældre borgere med særlige behov.

Tidsperspektivet for implementering af anbefalingerne i boliganalysen forventes at være 4-5 år. Implementeringen starter med de vedtagne ændringer i Skovgade og de afledte konsekvenser heraf i Søndergade og Rosenvænget.

Økonomi:

I budgetforliget for 2015 er der indarbejdet prioriteringer i forhold til boliganalysen for i alt -1,465 mio. kr. i 2015 stigende til -2,495 mio. kr. i 2016-2018. 

Forvaltningens bemærkninger:

Høringssvarene giver anledning til enkelte bemærkninger:

 • I forhold til boliger til unge handicappede er forvaltningens vurdering, at det samfundsøkonomisk ikke kan anbefales at etablere et nyt tilbud i Middelfart eller en stationsby.
  Det er vigtigt at foretage en konkret vurdering af de behov og ønsker, hver enkelt af de unge mennesker har for at sikre, at boligtilbuddet passer til den enkelte. I nogle familier vil den bedste løsning være at blive boende hos forældrene med mulighed for aflastning, som for eksempel kan tilbydes på Vestbo, der har to aflastningsboliger. En løsning af længerevarende karakter, der beklageligvis ikke er særlig tydeligt belyst i materialet, kunne være at foretage tilpasninger til de eksisterende fysiske rammer på Vestbo for også at kunne rumme unge med multiple handicap.
 • Som udgangspunkt er vi enige i Ældrerådets betragtning om, at det primært er borgernes behov, der skal tilgodeses ved fordelingen af de forskellige tilbud. Netop af hensyn til borgernes behov for god kvalitet er det derfor anbefalingen at samle aflastningsboligerne på færre matrikler. Hvis der mærkes en stærkt stigende efterspørgsel efter tryghedsboliger, vil det være relevant at vurdere på fordele og ulemper ved at etablere den slags boliger på andre plejecentre.

Handicapaspekter:

Sagen indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenserne for handicappede borgere.

Analysen har bl.a. til formål at afdække fremtidens boligbehov for handicappede borgere.

Høring af Handicaprådet:

Analysen har været sendt i høring i Handicaprådet og særskilt til LEV. Begge har fremsendt høringssvar, der er vedlagt i bilag.

Handicaprådet påpeger, at det er vigtigt at sikre fagligheden i tilbuddene og nævner i øvrigt disse synspunkter:

 • Det er vigtigt at unge på kontanthjælp kompenseres, så de har råd til huslejen i den relevante bolig.
 • Det er en god ide med midlertidige boliger, der giver unge mulighed for botræning.
 • Der skal være boliger centralt placeret i byområder, hvor der er gode trafikmuligheder.
LEV udtrykker en forventning om, at kommunens tilbud modsvarer borgernes behov og giver derudover udtryk for, at kommunen bør etablere botilbud for borgere med særligt behov tæt ved offentlig transportmiddel og med mulighed for selv at handle ind til det daglige behov, enten i Middelfart eller en stationsby. Desuden er LEV meget imod boliganalysens forslag om at blande ældre og handicappede.

Høring af Ældrerådet:

Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Overordnet støtter Ældrerådet strategien og giver udtryk for, at lokale plejehjem skal dække lokale behov. Desuden mener Ældrerådet, at der bør være tryghedsboliger og aflastningspladser på alle plejecentre, og at der bør afsættes flere ressourcer til plejecentrene.

Behandling:
- Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014
- Økonomiudvalget 27. oktober 2014
- Byrådet 3. november 2014

Beslutning:

Indstilles til godkendelse, dog således, at der i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade anbefales følgende:
Der udarbejdes en analyse af forskellige scenarier for etableringen af et boligtilbud, som efterfølgende forelægges udvalget til beslutning.
Handicaprådet, Ældreråd og LEV inviteres til et dialog- og idémøde på baggrund af beslutningerne.

Behandlingsplan

Social- og Sundhedsudvalget 6. oktober 2014 kl. 14:00
Økonomiudvalget 27. oktober 2014 kl. 14:00
Byrådet 3. november 2014 kl. 17:00

Bilag:

LUKKEDE SAGER

60. Orientering